Valstiei laikratis 2014 02 19

Download Valstiei laikratis 2014 02 19

Post on 14-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

8 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 02 19

TRANSCRIPT

 • MVASARIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  m .UO J PASIKEITUS-OKSLO IRSTUDIJ STATYMUI!LEK-SANDRO3TULGINSKIOUNIVERSITETUIBUVOSUMAINTASIRIKIIOLNEATKUR-TASVALSTYBSNANSUOJAMVIETSKAIIUS

  mIAISMETAISKININKAIPRADSLEGALIAIAUGINTIPLUOTINESKANAPES4ODLJAUDABARJIEDOMISIKURSI-GYTISKLKOKIASVEISLESPASIRINKTIIRKURREALIZUOTIPRODUKCIJ

  mSAVAMOKSLSAUDJOS6IRGINI-JOS3TIGAITSDIRBTUVANTSOSTINS4AUROKALNOJAPONAITURISTAIIMYNTAKUS*OSARCHAJIKOGROIODRABU-IAIS RENGIASIUSIENYJEGYVENAN-IOS LIETUVSAKSESUARAISNAMUSPUOIATAUTIEIAI

  m-AKARONUSIRADONEITALAIOTIKRIAUSIAIKINAINESSENIAUSIATRASTI+INIJOJE-ANOMAKADJIEMSnAPIE TKSTMET"ETITALAIMAKARONAMSSUTEIKNEPAKARTOJAMOAVESIO

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisEE=REHUO

  +).).+).)/3, 7 p. f

  MOTERS PASAULIS, 15 p. f

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  !RDL0RIENEMTVARKININ-KPASIMETIMOARDLKITPRIE-ASIAKTORIUS$ALIUS-ERTINASJAMNETNENUTUOKIANTBUVOVEL-TASGINDLDANAMLIETUVIUI

  SVARBIAUSIODALYKOGYVENIMEnEMSNUOSAVYBS)RNESVARBUKADGINYTASITIKDLARTU-RJUSIATITEKTIAPIEMETIVALSTYBSJNUOMOJUSIAMIRDIR-BUSIAMKININKUI*UOZUI$AUDAI

  *QGAHP= p. f

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  4OKIOSUMANYMOAUTORIAIPA-BRKADATSIRADUSNAUJAIOR-GANIZACIJAINETURTSUSILPNTIARSUGRITIEMSKIORMAI3I-LOMADISKUTUOTIKASGERIAUATS-TOVAUTPAANGIAIKININKAUJAN-IJINTERESAMSKONFEDERACIJAASOCIACIJAARSUSITARIMUPAGRSTASLAISVASSUSIVIENIJIMAS

  Palaida bala

  Ne paslaptis, kad ems kio rmai (R), po savo stogu vienijantys apie pusimt vairi organizacij, drasko-mi vidini nesutarim ir prietaravi-m. Kartas bus ir vasario pabaigoje vyksiantis XII R suvaiavimas, ku-riame bus renkama nauja valdia. Su-tapimas ar ne, bet viei svarstymai dl naujos organizacijos steigimo prasidjo nedaug likus iki rinkim suvaiavimo.

  Tai tik sutapimas. Klausimas dl prekini paangi ki interes geresnio formavimo ir atstovavimo buvo svarstytas i met pradioje vy-kusiame ms asociacijos prezidiumo posdyje, utikrino diskutuoti dl naujo savivaldos darinio steigimo pa-kviets Lietuvos ems kio bendro-vi asociacijos (LBA) prezidentas Jeronimas Kraujelis. Jo negalima pa-vadinti nei populistu, nei revoliucio-nieriumi. emdirbi bendruomen-

  je ger vard usitarnavs ems kio ekspertas remiasi skaiiavimais ir ar-gumentais. Tad jo iniciatyvoje vargu ar galima bt velgti siek kaitinti emdirbi aistras.

  J.Kraujelis pabr, kad suma-nymas steigti nauj emdirbi savi-valdos vienet nenaujas. Kai kuri organizacij lyderiai ne kart yra pa-reik idj susijungti ir geriau atsto-vauti kiams, usiimantiems prekine gamyba. Tarp potenciali naujos sa-vivaldos dalyvi galt bti pieno ga-mintoj, kiauli, msini galvij, jav (raps), darovi augintoj, paukti-ninkysts, prekini sod ir kit orga-nizacij, sak jis.

  *QGAHP=2 p. f

  0ASTARUOJUMETUKAIKURIEMDIRBIORGANIZACIJLYDERIAIPRADJOVIE-AISVARSTYTINAUJOSAVIVALDOSDARINIOKURISTURTEFEKTYVIAUATSTO-VAUTIPREKINSEMSKIOPRODUKCIJOSGAMINTOJAMSREIKALINGUM

  Autoriaus nuotrauka

  EMDIRBISAVIVALDAIIEKONAUJORBO

  )=NPUJK2E@V>AHEKJQKPN=QG=

  0RAKAITUAPLAISTYTAEMATRTAAKTORIUI

 • 2 MVASARIODmNr. 15 (9343) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  LBA prezidentas sitikins, kad paangos siekiantiems em-dirbiams turt rpti kitokio lygio diskusijos. Mokslas spariai engia pirmyn, vystosi technologijos, die-giamos inovacijos. Vakaruose plinta i kosmoso valdoma emdirbyst, o

  pas mus kol kas palaida bala. Ne-prisimenu, kada rmuose kalbjome apie paang kininkavim, moder-ni technologij pritaikym ir pan. Vis oponuojame valdiai. Mums tbt reikia diegti inovacijas, kad iliktume konkurencingi, o ne po-litikuoti ir ginytis. Reikia suburti branduol vienmini, kurie it gar-veys priek tempt ems k, pareik J.Kraujelis.

  3UDTINGASUSITARTI

  Dar prie kelet met apie kito-k atstovavim prekins ems kio produkcijos gamintojams prad-jo kalbti ir iauli krato kinin-k sjungos pirmininkas, Lietuvos kinink sjungos prezidiumo na-rys Raimundas Jukneviius. Daug kas supranta, kad rmuose sufor-muoti bendr pozicij sudtinga.

  R neigryninta organizacija, todl jos veikl lydi emocijos. Kai sprendiami labai svarbs su e-ms kio gamyba susij klausimai, balsuoja ir kartais sprendimus nu-

  lemia t organizacij, kurios neturi nieko bendro su gamyba, atstovai. Suprantama, kad dl to atsiranda nereikalingos tampos, aikino R.Jukneviius.

  Anot jo, bt protinga turti tok ems kio produkcijos gaminto-j interesams atstovaujant darin, kuris dirbt panaiai, kaip Seimas. Tam tikri komitetai ar darbo gru-ps, kur susirinkt organizacij at-stovai pagal gamybos akas, ki dydius ar pan., silyt savo spren-dimus, o paskui bt nusprsta lai-kytis vienos pozicijos tokios, kuri vliau nekelt sumaities gaminto-jams ir j organizacijoms. O dabar bna, kad vieni silo vien, o kiti radikaliai tam prietarauja. Ir tokios prieingos nuomons pasiekia vie-um, jomis remiasi politikai ir sako, kad emdirbiai negeba susitarti, sak kininkas.

  2LIKTBEDARBO

  Ir J.Kraujelis, ir R.Jukneviius pabr, kad naujas darinys netu-rt bti R alternatyva. Atsi-radus naujai organizacijai jie tu-rt bti igryninti ir sustiprinti. Labai svarbu, kad dl nauj paie-k rmai nebt griaunami. Rm reikia ir jie, kaip aukiausio lygio savivaldos organizacija, turi atsto-vauti kaimo interesams platesne prasme, nei yra dabar. Juk kaime gyvena ne tik prekins ems kio produkcijos gamintojai. Sukurta nauja organizacija bt rm da-lis, aikino iauli krato ki-nink sjungos vadovas.

  Jei, kaip siloma, pieno gamin-tojai, jav, raps, darvi auginto-

  jai, sodininkai, gyvuli augintojai svarbiausi prekins produkcijos ga-mintojai sukurt nauj sjung, k reikt svarstyti po R stogu? Tai i viso 7 ar 8 organizacijos, o rm nari apie pusimt, nu-siypsojo J.Kraujelis.

  R.Jukneviius sitikins, kad R veiklos neturt ugoti tik gamybinink rpesiai. Dabar ia daugiausia verda diskusijos dl e-ms kio gamybos, nors kaime yra daug kit aktuali ir opi problem, kuri negalima ignoruoti, paste-bjo kininkas.

  +ASUSAKYSMUZIK

  Lietuvoje didel takoskyra tarp smulkij ir stambij ki, todl suderinti emdirbi interesus nra taip paprasta. Kita prieastis, dl kurios emdirbi savivaldoje dau-giau emocij nei racionalumo, biudetinis finansavimas. O kas R ilaiko, tas ir muzik turi u-sakyti.

  R.Jukneviius sitikins, kad R veikl i dalies reikia remti biudeto lomis, nes kitaip muzik usakys tos emdirbi organizacijos, kurios bus pajgios surinkti daugiau mokesi. Taip, dabar yra proble-m. Yra toki organizacij, kuriose yra vos vienas mogus ir kurios yra rm, taigi, ir valstybs, ilaikyti-ns. Jei rmai bt ilaikomi pai emdirbi, toki organizacij juose nelikt, nes jos nesumokt mokes-i. Taiau formuoti rm biude-t tik i emdirbi pinig ne pati geriausia ieitis. tak, vadinasi, ir valdi, gali gyti tie, kurie gamina produkcij ir gali surinkti daugiau

  mokesi, R ilaikymo mo-delius svarst kininkas.

  R.Jukneviius turi savo nuomon ir apie smulkij bei stambij kinin-k interes derinim. iauli krato kinink sjunga vienija daug smulki kinink. Mans irgi niekas negalt pavadinti stambiu ems kio versli-ninku. Taigi sakyti, kad Lietuvos ki-nink sjunga nesupranta nedideli ki savinink, bt neteisinga. Rei-kia suprasti, kad absoliuiai teising sprendim nebna, bna tik maiau ar daugiau teisingesni, nes tenka derin-ti skirtingus interesus. Derinant juos svarbu, kad n vienai interes grupei nebt sudarytos iltnamio slygos, samprotavo Lietuvos kinink sjun-gos prezidiumo narys.

  6IRTOUDARUKLUBU

  Lietuvos eimos kinink s-jungos vadovas Vidas Juodsnukis nusivyls R darbu ir palaiky-t naujos organizacijos steigim. Anot jo, dabartiniai rmai kaip udaras klubas, jie neatspindi nei emdirbi, nei kaimo interes. Su J.Kraujeliu galima bt sussti ir svarstyti nauj savivaldos darin. Jis teig, kad smulks ems kio bendrovi akcininkai kaip smul-ks kininkai. I dalies su tuo ga-lima bt sutikti. Taiau kaimo ateitis eimos kiai, susivienij kooperatyvus. Rmai turjo pad-ti emdirbiams kooperuotis, taiau to nepadar. kininkams telkti kooperatyvus buvo skirta nemaai l, taiau pagal kooperacijos lyg jie yra paskutiniai Europos Sjun-goje, priekait R negailjo V.Juodsnukis.

  LBA prezidentas silo tris naujo emdirbi savivaldos darinio variantus: konfederacij, paangi prekini ki asociacij (sjung) ar susitarimu pagrst laisv susi-vienijim. Nereikia skubti, o s-moningai, pamatuotai ir siningai apsisprsti dl naujos organizacijos. Nemanau, kad jau iemet ji gali at-sirasti. Kitais ar 2016 metais gal kas ir subrs, svarst J.Kraujelis.

  Aktualijos

  E=J@EAJLANIO=HOHEJGOOE=QN=@A>AOFQKOP=REAPKIEOC=HEIEJA@E@AHEGNEPQ-HE=E*QOEOPKRON=IOKN=E0AILAN=PN=>QOjH=ELOJE=EEHQIKO

  'APRENP=@EAJOHCEOPNQLQPGEHOP=E=QG=EGQN@=NC=HEIEJA@E@AHEGNEPQHE=E%HEGOJAL=OPKREKOGNULPEAOJAOPELNQORF=O0AILAN=PN=J=GPORUNQKOJQKH=ELOJEE-HQIKOEGEH=ELOJE=HEK@EAJRHREOQN>QO=PK@NGEOPAILAN=PN=L=GEHOEGEjH=ELOJEEHQIKO

  ,AJGP=@EAJ=NPF=JPJ=QF=I?EGHKJQEER=G=NJQI=PKIEGNEPQHE=E@=QCE=QOE=HEA-PQO,EAPR=G=NELEAPRF=OPNQLQPOQOPELNO0AILAN=PN=>ARAEGJAOEGAEO

  orai.lt, VL inf.

  Pilnatis.3AULTEKALEIDIASI17.32.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT-3 +2o .AKT0 -5o.AKT-2 +3o

  $IEN+1 +6o $IEN0 +5o $IEN-1 +4o

  EMDIRBISAVIVALDAIIEKONAUJORBO2EIKIANAUJOSKOMANDOSNikolajus Dubnikovas(EAPQRKOIOEJEC=HREF=QCEJPKFENCANEJ-PKF=OK?E=?EFKORE?ALENIEJEJG=O

  !OQ OEPEGEJO G=@ ]OGPEJAgAI@EN>EO=RER=H@KOKNC=JEV=?E-F=PQNP>PE.*A>AJPFEAREO=EJAL=PAEOEJPIOHGAOE =>=NNAEGE=L=H=QGPENEJGEIOQR=E=RE-IK%NEJGJ=QFGKI=J@I=PU-OEIAG=ELF=EOAG=OE@EN>PE)=J=QG=@FPQNPOQ@=NUPEPEGAI@EN->EENG=EIKCURAJPKF=POPKR=EE=JAREAP=BQJG?EKJEANE=IOLKHEPEGEA-NE=IO=NGEPKGEKLH=QGKRAEGF=IO

  H>EJK=LHEGKJQKPN=QG=

  .ELIKOSPECIALISTJonas Talmantas(EAPQRKOGEJEJ-GOFQJCKOLENIEJEJG=O

  *ALNEP=NE=QJ=QF=I@=NEJEQEJAOAI@EN>EKNC=JEV=?EFUN=L=-G=JG=I=EPACQPEGFKOCAN=E@EN>=*ANAEGPGQNPEJ=QFEN@=NH=>E=QOG=E@UPEO'=ELPEGIQIONAEGE=REA-JUPEOENOPELNEJPEP=EGPQNEIA@A-NEJPEOIQHGEFENOP=I>EFGEEJPANAOQO@=P=G=@.LNE-GH=QOKIEJQK>EQ@APK HPKENGUH=JAI==EANVAHEK'EP=LNK>HA-I=jOEHLJ=.=@IEJEOPN=?EFKOGKI=J@=E=JAHEGKAIOGEKOLA?E=HEOPUN=IKJEGQNEAOG=H-@KGAHE=EJPNEC=O&AELENIEJEJG=O/P=JEG=OGQNE=IENPKHE=QOE-HUOEIAR=@KR=QPEL=GH=QOUO=OK-?E=?EFL=P=NEIENOQ>QNOCANGK-I=J@.EN=POPKR=REI=OAI-@EN>E=IOPQNPOQOPELNPE'=EREOELQE=REAJ@@OGHEJ@=IAHK-@EJC=OC=NO=OKFAEGEAGREAJ=OJKNE=POGEN=ELOPEFKGO@ENECAJP=OJA-OQOPUCQKO

  .ELENGVARASTIKOMPROMIS!NDRIEJUS3TANIKASAIOGEKNILENIEJEJG=O

  .JN=Q@=N=OGHQ>=OK=PRE-N=O=RER=H@KOKNC=JEV=?EF=GQNEREA-JEF=R=ENE=OGEP=OKNC=JEV=?EF=O'=EPEAGJ=NEOQ@PEJC=N=OPEGKI-LNKIEO0K@HJAREO=@=L=RUGO-P=CURAJ@EJPELNAGEJOLK@QG?EFKOC=IEJPKFQOREAJEF=JE=OK?E=?EFOEAGEQO'=H>KO=LEAGKJBA@AN=?EFj JAJ=QFEAJ=0EG=N=POEN=@QOJ=Q-F=I@=NEJEQE>QOHAJCRE=Q=POPK-R=QPE=CN=NEJE=IOAGPKNEQE)=J=QG=@GQN@=IEJ=QF=OKNC=JEV=?EF=OOQOEOG=H@UOEIA&=Q@=>=NL=PAE-GQO.LKVE?EFGKGEQJKNOGH=QOE-IQLKHEPEG=EL=O=GKG=@UN=ENGEP=JQKIKJGQNE=POGEN=EL=PAEGE=GKGE=JKNOAI@EN>EKNC=JEV=?EF=+JAO=JPREAJKOIOJQKIKJOJN=ENL=H=JGEOLNAJ@EIPOE-N=@QOGKJBA@AN=?EF=EOG=E@UPEIQO>QO@=NHAJCRE=Q)=JKPEGOH=Oj PAHGPE>AJ@N=I@=N>QEENGQKLH=-E=Q=POPKR=QPEPEAGAI@EN>E=IOPEAG=LOGNEP=EG=EIKIKJIO

  )R*+RAUJELISIR2*UKNEVIIUSPABRKADNAUJASDARINYSNETURTBTI2ALTERNATYVA

 • 3MVASARIODmNr. 15 (9343) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  !TKRNUOSAVYBSTEISES

  Nacionalins ems tarnybos prie ems kio ministerijos (NT) Prie-n ir Birtono skyriaus darbuotojos vien dien apstulbo tarpduryje ivy-dusios Sauli eput i garsiojo serialo Gimins. Pasimetusios tarnautojos pirmiausia svarst, kas pas jas atvyko ar aktorius Dalius Mertinas, ar em-valdys Saulius eputis. Tik kai sveias pateik savo asmens dokumentus, pa-aikjo, kad jis yra D.Mertinas ir savo motinos Elenos Mertiniens galio-tas atvyko

  atkurti nuosavybs teisi em. Tie-sa, tos ems ne tiek daug, tik 97 arai. Nors ie arai nuosavybs teise paskirti E.Mertinienei, o i tikrj jos snui aktoriui D.Mertinui, buvs ios valsty-bins ems nuomotojas 71-eri ki-ninkas J.Dauda sak, kad taip lengvai ios skriaudos nepamir ir nedovanos: Igyveniau ir be it 97 ar, taiau man skaudu, kad valstybs tarnautojai skriaudia paprastus mones.

  J.Dauda sitikins, kad Prien emtvarkininkai j ilgai vediojo u nosies ir galiausiai atm ems lopinl, kur kininkas nuomojo i valstybs apie 20 met. Kad js i-notumte, kiek ia prakaito iliejau ikirtau krmus, irinkau tonas akme-n, em paveriau dirbama, o dabar ji atiduota mogui, gyvenaniam Vil-niuje. Manau, jis net nesupranta, kad em reiks priirti, nes kitaip ji u-els piktolmis ir kenks mano ir kai-myno laukams, o mes netylsime rei-kalausime, kad tok savinink valstyb baust, svarst J.Dauda.

  0RIETARINGITEIGINIAI

  Kodl net 20 met nuomota em neatiteko kininkui? Vals-tiei laikraio urnalisto klausim NT Prien ir Birtono skyriaus vy-riausioji specialist Kristina Arna-ien atsak geleiniu argumentu: Pirmenyb teikiama atkuriantie-siems nuosavybs teises em.

  Tarnautoja tikino, kad vieai pateik-tame projekte J.Daudos nuomojama em buvo paymta mlyna spalva

  taip ymimi plotai, kuriuos gali pa-sirinkti atkuriantieji nuosavybs tei-ses em. tai vienas i atkurian-ij nuosavybs teises ir pasirinko plot. Taiau kai priminme apie iimtis ilgalaikiams valstybins ems nuomotojams, K.Arnaien pripai-no, kad tokios ilygos taikomos nuo 2004 m., taiau J.Daudai ji nepriklau-siusi. Kodl?

  Nesvarbu, kad J.Dauda dirbo t em 20 met. Savivaldybs Finan-s skyrius mums perdav informacij, kad 2007 m. ir 2008 m. jis nemok-jo u t em nustatyt nuomos mo-kesi, todl mes laikome, kad sklypo nuoma nutrko. kininkas negalus? Mano iniomis, mokesi lengvatos

  negaliesiems netaikomos. Jeigu dvej met pertraukos nebt buv, J.Dauda nuomojamos e-ms nebt prarads, paaiki-

  no emtvarkinink. iais laikais tarnautoj tei-ginius reikia tikrinti. Patik-

  rinome ir dabar turime

  Prien savivaldybs Finans skyriaus vedjos Nijols Pauiens liudijim balsu: kininkas Juozas Dauda yra pensininkas, eimoje nra darbing moni, be to, jis yra ir invalidas, to-dl nuo valstybins ems nuomos mokesio yra atleistas.

  tai ir paaikjo, kad J.Dauda ne-turjo mokti nuomos mokesio, va-dinasi, nebuvo pertraukos nuomojant sklyp. domu, kaip i ios nepavyd-tinos padties isisuks NT, jeigu J.Dauda ryis bylintis ir teismui pa-teiks NT Prien ir Birtono skyriaus vedj pasiraytus, o vliau skyriaus specialist parau pratstus leidimus laikinai naudotis valstybine eme?

  6ERTINAKAIPPASITYIOJIM

  Verta paminti ir kitus dalykus, kuriuos J.Dauda vadina pasityioji-mu i seno ir negalaus mogaus. Per-nai jis tikjosi sigyti savo ranko-mis ipuoselt ems lopinl. Taiau K.Arnaien dabar tikina, kad pray-m sigyti em J.Dauda pateik per vlai. kininkas ir priekait atmeta.

  Gailiuosi, kad io ems lopin-lio nesigijau anksiau, bet dl ligos nesuspdavau dokument surinkti ar pritrkdavau pinig, taiau pernai visus dokumentus surinkau ir, kaip man buvo liepta, juos pristaiau, ta-iau kai kovo 7 d. atvykau susirin-kim, emtvarkininkai pareik, kad mano em jau paskirta kakokiam vilnieiui, pasakojo J.Dauda.

  NT Prien ir Birtono skyriaus vedj pavaduojanti Onut Kalesins-

  kien Valstiei laikraiui sak, kad emtvarkininkai negali dary-ti jokios takos pasirenkantiesiems sklypus, es atkuriantys ems nuo-savybs teises juos patys renkasi, ta-iau J.Dauda tuo abejojo. Manau, kad ne pats D.Mertinas mano nuo-mojam em pasirinko, o jo pirt vediojo emtvarkininkai, sp-liojo kininkas.

  O.Kalesinskien tai neig ir sak, kad bna keist atvej, kai mogus tik prie dokument tvarkym nuvyksta viet ir apsigalvoja, nes pamato kr-mais apaugusi ar pelkt em. e-ms reforma baigiama, todl geros e-ms nebeliko. Beje, ir D.Mertinas iki iol savo akimis nemat, koki em paveldjo. Ar emtvarkininks jau-ia atsakomyb patardamos mogui rinktis toki em ir kokia nauda miestieiui i 97 ar ems?

  Mes neturime teiss patarinti. Prisimenu, D.Mertinas ilgai ir-jo emlap, svarst, kol pasirinko. Bna, kad mons atgauna ir ma-esn plot, pavyzdiui, 10 ar. Tai j teis, aikino K.Arnaien.

  .EPASINAUDOJOTAKA

  Taigi k aktorius D.Mertinas au-gins 97 ar sklype Antraveri kaime? iokios tokios patirties jau turiu seriale Gimins vaidinu 13 dideli sklyp turint emvald, taigi ma-daug suprantu, kaip ir kas vyksta e-ms kyje. Gal ir apsimoka kinin-kauti, juolab kad u em Europos Sjunga moka kakokias imokas, juokavo aktorius D.Mertinas.

  Kai kurie Valstiei laikra-io skaitytojai paklaust, kodl D.Mertinas nepasinaudojo mo-nos giminaii (mona Laima yra Prezidento Algirdo Brazausko du-kra) taka ir savo motinos nuosa-vybs teisi em neatkr kur nors prie graaus eero pakrants. Taip ir nutiko, nes a nesinaudo-ju ta taka. Apskritai ilgai laukme kokio nors emtvarkinink spren-dimo, tikjoms atgauti em netoli Vievio, taiau taip ir nesulaukme. Tada man pasak, kad dar yra iek tiek ems Prien rajone. Nuvaia-

  vau ir bediau pirtu pirm pasi-taikius laisv sklyp, pasakojo D.Mertinas.

  Gal naujasis savininkas ketina atkurt em parduoti? Kol kas neparduosiu, dabar maos kainos. Siliau tam mogui nuomoti, juk koks skirtumas ar nuomoti i vals-tybs, ar i mans? Bet jis nesutinka, nori dirbti mano sklype nemoka-mai, bet juk taip negalima, guo-dsi D.Mertinas.

  )MSDERLI

  Aktorius neatmeta ir galimybs usiimti pluotini kanapi augini-mu, todl labai lauk leidimo jas Lie-

  tuvoje auginti. Girdjau, kad tokiam verslui kaip tik utenka turti hektar ems. Dar girdjau, kad buvs Sei-

  mo narys Linas Karalius irgi domisi kanapmis, tai gal kooperuosims ir prasuksime versliuk? Tiesa, reiks labai atidiai rinktis sklas, nes jeigu uaugs ne pluotins, o kitokios ka-naps, toks verslas baigsis u grot, juokavo D.Mertinas.

  Aktorius neatmeta ir kininkui J.Daudai priimtino varianto i serialo Gimins tsinio. Mano dd seria-le Antanas urna man patar vykdy-ti dieduko vali grinti vis em tiems, kuriems ji kakada priklaus, idalyti visus trylika sklyp. Vasar pradsime filmuoti serialo tsin 8 ar net 10 serij ir jau nujauiu, kad liksiu be ems, nebent su tuo vienu hektaru Antaveri kaime, apie emvaldio Sauliaus epuio ateit svarst D.Mertinas.

  Taigi J.Daudai lieka viltis, kad D.Mertinas ir gyvenime pasielgs kaip Saulius eputis garsiame se-riale. Taiau serialo scenarijus gali bti pakeistas, todl J.Dauda dabar svarstys realesnius variantus, juolab kad NT Prien ir Birtono sky-rius turs iekoti abiem, o gal net trims alims priimtino sprendimo. Juk tokia galimyb geresn nei by-lintis teisme. Kad ir kaip baigtsi ginas, met J.Dauda dar planuo-ja nuimti rugi derli nuo aktoriui D.Mertinui atkirsto ems sklypo.

  Aktualijos

  1O

  0RAKAITUAPLAISTYTAEMATRTAAKTORIUI

  a+ADJSINOTUMTEKIEKPRAKAITOIAILIEJAUKIRSDAMASKRMUSIRRINKDAMASAKMENISPERSKLYPONUOMOSMETODABARJISATIDUOTAS6ILNIUJEGYVENAN-IAMAKTORIUIknSKUNDSIKININKAS*$AUDA H>EJK=LHEGKJQKPN=QG=

  )VALSTYBSMETNUOMOJSEMSSKLY-PIRJPRARADSKININ-KASTIKINAKADVALSTYBSTARNAUTOJAILINKSKRIAUS-TIPAPRASTUSMONES

  a4IKJOMSATGAUTI EMNETOLI 6IEVIO TAIAUNESULAUKMEEMTVARKININKSPRENDIMO4ADAMANPASAKKADDARYRAIEKTIEKEMS0RIENRAJONE.UVA-IAVAUIRBEDIAUPIRTUPIRMPASITAIKIUSLAISVSKLYPknPASAKOJO$-ERTINAS

  fotodiena.ltJQKPN=QG=

 • Kova dl valstybs finansuojam viet

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  Saldus ilgai draustas vaisius

  Moters pasaulis

  13 psl. 15 psl.

  Nuo 2009-j, pasikeitus Mokslo ir studij statymui, Aleksandro Stulginskio universitetui buvo sumaintas ir iki iol neatkurtas valstybs finansuojam viet skaiius.

  Albinas aplikas

  Valdios ketinimai didinti alkoholio akcizus suduot skaud smg alies alkoholio pramonei, ypa alaus, kurio visas gamybai naudojamas aliavas iaugina Lietuvos emdirbiai. Automobili apmokestinimas paliest bene visus valstybs nam kius. O tai produkt, kuriuose yra daug riebal, cukraus ar drusk, apmokestinimas ne tik niekam neklit, bet ir skatint4ietuvos visuomen rinktis sveikesn maist. Vismantas ukleviius

  Aktualijos Sportas

  iais metais kininkai prads legaliai auginti pluotines kanapes. Todl dabar jie jau domisi, kur sigyti sk l, kokias veisles pasirinkti ir kur realizuoti produkcij.

  Jolita urauskien

  4 psl.

  lamtavalgiai rems senjorus?

  12 psl.

  I rank nepaleidia oraninio kamuolio

  Makaronai skanu ir sotuMakaronus irado ne italai, o tik riausiai kinai, nes seniausi atrasti Kinijoje. Manoma, kad jiems apie 4 000 met. Bet italai makaronams suteik nepakartojamo avesio.

  Profesionalios aidjos kar-jer baigusi viena geriausi vis laik Lietuvos krepinin-ki Jurgita treimikyt-Virbic-kien aiktel buvo palikusi tik trumpam. Sukaupta ver-tinga patirtimi sportinink jau kelet met dalijasi su ki-tomis krepininkmis. Pasak J. treimikyts-Virbickiens, ji dar tik gilinasi treners dar-bo subtilybes, taiau nelieka abejoni, jog nuo maens sportuojanios moters ir jos eimos gyvenime sportas yra itin svarbus.

  Malda visiems dievams

  7 psl.

  savamoksls audjos dirbtuv ant sostins Tau-ro kalno japonai turistai i-myn takus. Jos archajiko groio drabuiais rengiasi usienyje gyvenanios lie-tuvs, aksesuarais namus puoia tautieiai..

  Aurin mien

  7 psl.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 50 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 300 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 300 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing false /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice