Valstiečių laikraštis 2014 02 08

Download Valstiečių laikraštis 2014 02 08

Post on 26-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

6 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 02 08

TRANSCRIPT

 • MVASARIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  m$AUGUMASAVOAPLINKGRA-INATAIPKAIPIMANO+ITISAMDOAPELDINTOJUSTAIAUJPASLAUGO-MISRETAIBNAPATENKINTI

  m+IEKVIENUOSENAMUOSEYRAMAESNISARDIDESNISPRIEKAM-BARIS4AInERDVKURIMOGUSPAMATOTIKENGSNAMUS

  m!RCHAJIKU LIETUVIKU INSTRU-MENTUnSKRABALAISnGROJANTIS2E-GIMANTASILINSKASPASAKOJOKADSVARBUINOTIKOKKELIPASIRINKTIIREITITUOKELIUNESVARBUKAPIETAVEGALVOJAKITI

  m6ILNIAUSUNIVERSITETO/NKOLO-GIJOSINSTITUTOKLINIKOJEONKOLOGIN-MISLIGOMISSERGANTIEMSLIGONIAMSPRADTASTAIKYTINAUJASVIOGY-DYMOMETODASn INTRAPERITONINHIPERTERMINCHEMOTERAPIJA

  m6ASARIOJPASAULIUIMI-NINT KOVOS SU VIUDIEN SER-GANIOSKIAUIDIVIU,IETUVOSMOTERYS I SVEIKATOS APSAUGOSMINISTROREIKALAVOVIENODTEISIVISIEMSLIGONIAMS

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  36%)+!4!, 21Lf

  6ALSTYBVIENTIKMIKOKELIAMSTVARKYTIPERMETUSSKIRIAMLNLIT .=EIQJ@KQEGKOJQKPN=QG=

  SODYBA, 7Lf

  36%)+!4!, 21Lf

  6ALDAS+VEDARAS6,URNALISTAS

  0AKEITSSTATYM3EIMASNU-MATKADBENDROSIOMSMIKKIOREIKMMSTENKINTIPROCMOKESTIPAJAMUPARDUOTALIAVINMEDIENIRNENUKIRSTMIKTURSMOKTIJAUVISIMI-KVALDYTOJAI)KIIOLTOKSMO-KESTIS BUVO SKIRTAS TIKMIKURDIJOMS

  IAURSMOKESIAI

  Mintas mokestis buvo numa-tytas dar Andriaus Kubiliaus va-dovaujamos Vyriausybs 2012 m. nutarimu. Lietuvos miko savinin-k asociacija (LMSA) iki iol tai neigia tvirtindama, kad taip no-rima lugdyti privat medienos versl ir smulkiuosius miko sa-vininkus. Visuomenininkai bei verslininkai ir toliau reikalauja, kad bendrosioms mik kio rei-kmms l ir toliau bt skiria-ma i valstybs arba savivaldybi biudet.

  Nacionalinje mik kio sekto-riaus pltros 20122020 m. prog-ramoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2012 m. gegus 23 d. nutarimu Nr. 569, numatyta bendrj mik kio reikmi finansavim traukti at-skaitymus i privai mik kio medienos pardavimo pajam. Nuo 2015 m. buvo numatyti 10 proc., nuo 2020 m. 20 proc. atskaity-mai. Taiau Seimas, vykdydamas mint program, pirmame etape mokest sumaino iki 5 proc.

  Jei tikti tuo, kas buvo raoma Vyriausybs nutarime, ankstesnio-ji valdia naujiems mokesiams vesti turjo rimt argument.

  *QGAHP=2Lf

  3EIMOPAKEISTAS-IKSTATYMASTEBEAUDRINAVERSLININKUSIRPRIVA-IMIKSAVININKUS2EGISJIEIRTOLIAUNORIBTIISKIRTINIAInNE-MOKTIMOKESIBETNAUDOTISVISMSSUKURTUGRIU

  -IKSAVININKNORAIVALSTYBEInCENTAIIVALSTYBSnMILIJONAI

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  6EIVERISENINIJOSGYVENTOJIR0RIENVALDIOSATSTOVSUSITI-KIMODLPRAMIEGOTEUROPINSGELEINKELIOVSDERYBKURIO-MISBTAPGINTIRAJONOGYVEN-TOJINTERESAIPRADIANEADJO

  NIEKOGERO!TRODKADVALDININ-KAI6EIVERIUSATVYKONESPRSTISUSIKAUPUSIPROBLEMBETVA-LYTISAVOMUNDURO4AIAUVALDI-NINKAROGANCIJASUPLIUKOKAIMONSPRADJOBERTIKONKREIUSKLAUSIMUSKURINENUMATa2AIL"ALTICAkPROJEKTUIPRITARKLERKAI

  *QGAHP=Lf

  0RIENVALDIOSAROGANCIJASUPLIUKO$L0RIENRAJONOVALDIOSAPSILEIDIMOATSIRA-DUSIUSa2AIL"ALTICAkPROJEKTOATKARPOSTRKU-MUSDABARTURSALINTINETIKRAJONOSAVIVAL-DYBBETIR3EIMASBEI6YRIAUSYB

  0ROJEKTOAUTORIAINENUMATRENGTIVIADUKNEIPSTIESIEMSNEITECHNIKAINESNEMANKADTAIBTINA fotodiena.lt JQKPN=QG=

 • 2 MVASARIODmNr. 12 (9340) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Nors privai mik savininkai fi-ziniai asmenys u parduot apvalij medien ar nenukirst mik moka gyventoj pajam mokest (kaip ir visi mirtingieji), bendra mokesi nata nuo 2010 m. miko savininkams iek tiek sumajo. Mat buvo panaikinta taikyta papildoma 6 proc. sveikatos draudimo moka, taip pat iki 5 proc. sumaintas individualios veiklos medienos parda-vimo pajam apmokestinimas.

  bendrj mik kio reikmi fi-nansavim traukti atskaitymus i pri-vai mik kio ir ne mik urdij valdom valstybini mik kio me-dienos pardavimo pajam, teigiama mintame Vyriausybs nutarime. Lo-gikai mstant viskas bt aiku: par-davei stataus miko ir kien sidjai tkstant sumokk valstybei 50 lit, o jei pardavei aliavin medien rstais vl atskaiiuok 5 proc. nuo gauto pel-no. Taiau, pasirodo, i logika LMSA veikjams iki iol nekandama.

  .EIGIA!+UBILIAUSaINDLk

  Paklaustas, kodl piket nereng prie dvejus metus, kai paaikjo nauji mokesiai, LMSA valdybos pirminin-kas Algis Gaiutis redakcijai teig, kad minimas Vyriausybs nutarimas netei-singai suprantamas. Dabartinio nau-j mokesi vedimo privaiam mik kiui iniciatoriai savaip interpretuoja Nacionalins mik kio sektoriaus pltros programos priemones dl mo-kesi. A.Kubiliaus Vyriausyb nenu-mat didesni mokesi, prieta-ravo A.Gaiutis teigdamas, kad tok fakt patvirtino ir pats buvs premje-ras svarstant Mik statymo pataisas.

  LMSA atstovams teko dalyvauti visuose svarstymuose, ir n karto ne-buvo kalbama, kad 10 proc. (o vliau 20 proc.) indlis Bendrj mi-

  k kio reikmi program i priva-i mik savinink bus vykdomas vedant naujus mokesius. Visuomet buvo kalbama apie esam mokesi sistemos perirjim pertvarkant iuo metu esani mokesi baz. Taiau padaryta savaip, slaptai ir nesitariant, po to, kai nepavyko, jau piktinamasi, nueinama asmenikumus ir, taip at-rodyt, usiimama demagogija... piktinosi Vilniaus universitete vady-bos pagrindus dstantis dr. A.Gaiutis.

  Kas ir kam nepavyko, jis ne-buvo links atskleisti. A.Gaiuio teigimu, privai mik savinin-kai ne kart sil (tam pritar ir V.Kubiliaus Vyriausyb) Bendrj mik kio reikmi programai l skirti perskirstant mik valdyto-j dabar sumokamus mokesius u parduot medien. Kitaip tariant, LMSA silo privaius mikus tvar-kyti i jau surinkt mokesi mo-kamo gyventoj pajam mokesio ir sumokto pelno mokesio.

  A.Gaiuio silym galima ver-tinti tik vienaip: miko savininkai ir verslininkai sumoka mokesius valstybei, po to pageidauja, kad u dal i mokesi bt taisomi ke-liai, melioruojama privaiose mi-ko valdose, saugoma nuo gaisr bei kenkj. Toks variantas bt supran-tamas, jei miko savininkai bei me-dienos verslu usiimantys juridiniai asmenys valstybs biudet sune-t milijonus. Statistika rodo k kit.

  Visgi kas teisus A.Gaiutis, teigdamas, kad tokie mokesiai ne-buvo numatyti, ar statym pakore-gavs Seimas? Atsakyti galima juodu ant balto: Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstant statymo patai-sas ir susiginijus, nuo kada naujas mokestis turi bti vestas, opozicijos atstovai Eligijus Masiulis, Gintaras Steponaviius, Remigijus imaius ir Eugenijus Gentvilas pareik, kad

  bendrj mik kio reikmi finan-savim traukti atskaitymus i privai mik kio medienos pardavimo paja-m numatyta tik nuo 2015 m.

  -OKESIn KAIPKATSAAR

  Valstybins mokesi inspekci-jos prie Finans ministerijos (VMI) duomenimis, LMSA priklausantys 32 medienos verslu usiimantys ju-ridiniai asmenys 2012 m. sumokjo tik 1,7 mln. lit mokesi nuo gaut pajam. Dauguma moni nemok-jo n cento. Gyventoj pajam mo-kesio, kuris pagal statym atitenka savivaldybms ir skiriamas vairioms reikmms tenkinti, gauta madaug 12 mln. lit. Nors prajusi met mokesi duomenys dar neianali-zuoti, VMI atstovai redakcijai teig, kad rezultatai bus panas, nors me-dienos verslas milijonini apimi.

  Tad apie kokius milijonus, ne-vedus papildom mokesi, galima kalbti, jei valstyb vien tik miko keliams tvarkyti iandien i savo ki-ens skiria apie 30 mln. lit? Kodl medienos verslas, skirtingai nei kiti verslai, moka tokius maus mokes-ius, o nori gyventi plaiai?

  To paklaustas, A.Gaiutis tiesio-giai neatsak, bet patar kreiptis jo pirmj pavaduotoj, individualios mons savinink Kazimier iau-l. K.iaulys teig, kad, jo skaiia-vimu, vedus nauj mokest mik savininkams bei verslininkams bus numautos vos ne paskutins kelns.

  3KUNDIASIMENKUPELNU

  Sakykime, a perku tkstan-t kub stataus miko. Savininkui sumoku 100 tkst. lit, pus tiek medkiriams u nupjovim ir itrau-kim. Pardavs medien, gauiau 20 tkst. lit pelno. Dar reikt sumo-kti 15 proc. PVM, dar mokesius u bendrovje dirbanius mones, dst K.aulys. Girdi, verslininkui lie-ka katino aaros, mat valstybiniame bei privaiame mik sektoriuose mo-kesiai skirtingi. Lyginti abiej sek-tori mokesius negalima dl vieno esminio dalyko: valstybiniai mikai

  nra rinkos objektas. Jie nedalyvauja rinkoje nei kaip nekilnojamojo turto objektai, nei pardavimo staiu miku sandoriuose. Valstybiniams mikams nustatyti specifiniai mokesiai, vals-tyb, kaip savininkas, yra delegavusi jai priklausantiems mikams daugyb funkcij, todl ir mokesiai yra spe-cifiniai. O privatus mikas, mediena yra kaip ir bet kuris kitas gyventojams priklausantis turtas, kalbjo jis.

  K.iaulys mikininkyste bei me-dienos verslu usiima ne vienus me-tus, kaip prisipaino, jo mon pri-vaios nuosavybs teise valdo apie 1 000 ha mik. Kaip verslininkas iki iol nebankrutavo? Kiekvien cent reikia skaiiuoti, tik tiek tepasa-ko K.iaulys. K.iaulio individuali mon 2012 m. sumokjo tik 166 li-tus pelno mokesio. Paklausus, kodl taip atsitiko, negi ruoiasi bankrutuo-ti, panekovas diplomatikai isisuko, kad neva mokesius galima perkelti kitus metus, pajamas galima inves-tuoti ir su valstybe atsiskaityti vliau. K.aulio verslas nra milijonins ap-imties. O tai LMSA nars, Pane-vyje registruotos UAB Bangens mikas apyvarta 2012 m., VMI duo-menimis, virijo 2 mln. lit. Taiau mokesi valstybei nulis.

  Tai todl, kad mes nuostol tu-rime. Nesuvalgyt dar i krizini met, prieast, kodl valstybei ne-mokjo pelno mokesio, aikino dar vienas LMSA valdybos narys, Ban-gens miko direktorius Vidmantas aikauskas ir prisipaino, kad nuos-tol sumaino gal iki 600 tkstan-i. Jis teig, kad bendrov privaljo parduoti nemaai turt mik, kad galt laiku atsiskaityti su banku ir nebankrutuoti. Bangens mikui gimininga bendrov Bangen, kuri skelbiasi daugiau kaip deimtmet pirmaujanti medienos eksporto mo-n, VMI teig 2012 m. turjusi tik nepilnus 200 tkst. lit pelno, nuo ku-rio sumokjo apie 17 tkst. lit paja-m mokesio. Tais metais bendrovs apyvarta gerokai virijo 20 mln. lit.

  0ASIKLYDOTARPPUELI

  Miko savinink ir verslinin-k teigimu, juos labiausiai nerami-na neinia, kaip reiks mokti nauj mokest. statyme pasakyta nuo stataus miko ir nuo pagamintos a-liavins medienos. Ir dabar suprask, ar skaiiuos mokesius nuo pirminio savininko, kuris pardav stat mi-k, ar mokti teks ir mik isikirtu-siam bei pardavusiam? bgtavo K.iaulys. Jo manymu, prie prii-mant statymo pataisas iuos niuan-sus jau turjo aptarti Finans minis-terija bei VMI.

  Tai reikia, kad bt atimtos vi-sos apyvartins los. Jei toks sta-tymas bus priimtas, mon turs stabdyti veikl, antraip po met ar dvej bankrutuos, sak dar vie-nas LMSA valdybos narys Sergejus Lavrenovas, vienos didiausi Lie-tuvoje apvaliosios medienos tiekj UAB Dzkijos mikas generalinis direktorius. Med nupjovei mo-kk, itempei palauk mokk, par-davei rstus mokk, panekovas sak iandien btent taip suprantan-

  tis naujo mokesio vedimo schem ir bgtavo, kad papildomu mokesiu gali bti apmokestinami net vairs medienos gaminiai.

  S.Lavrenovas atviravo, kad naujas mokestis Dzkijos mikui per metus papildomai bt apie 1,5 mln. Lt. VMI duomenimis, Dzkijos mikas yra di-diausius mokesius valstybei sumo-kanti LMSA nar. 2012 m. ji sumokjo beveik 880 tkst. lit pelno mokesio. Beje, bendrovs apyvarta maai kuo skiriasi nuo Bangens, nors veiklos panaios. UAB Bangens mikas direktorius V.aikauskas sak taip pat neinantis, kaip bus skaiiuoja-mas naujas mokestis.

  Aktualijos

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.

  $RAUDIMASPRIETARAUT+ONSTITUCIJAI2EFERENDUMASBEPRASMIS

  EMNETURIBTIPARDUODAMA.ETURIUNUOMONS

  PROC

  PROC

  PROC

  +AIPVERTINATEREFERENDUMDLEMSPARDAVIMOUSIENIEIAMS

  PROC

  -IKSAVININKNORAIVALSTYBEInCENTAIIVALSTYBSnMILIJONAI

  .EREIKIAGSDINTIMONI!LGIMANTAS3ALAMAKINAS, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmi-ninkas

  PENI=PACQHLKJ=OHCEO#=EQ-PEOL=OE@KIEG=ELQN@EFKOIKG=PIKGAOPENJAGEHOGH=QOEI=OG=OENG=ELPQNEIKGPEPIKGAOP*ANAEGE=IEGKO=REJEJGENIA@EAJKORANO-HQQOEEI=JEFCO@EJPEG=@LAJ-GELNK?AJPIKGAOPPQNOIKG-PEENIEGL=N@=ROO=REJEJG=OENIA@EQOJQGENPO>AENOPQOL=N@=-RORANOHEJEJG=OOP=PUIAJQI=PU-P=G=@IKG=PEGLENI=OL=N@=RF=O

  JPN=JANAEGPO=GUPEJAPEAOKOG=@EOIKGAOPEOL=OGO>AJ@N=IA>EQ@APA>QO=POGEN=OBKJ@=OENFEAL=-PUOC=HO>APG=@=GKJPNKHEQKPEGEAGENGKGEKIONAEGIIOHAE@E=I=EH0=E=Q>HKCE=QOE=G=@E=J@EAJIA@EAJL=N@QK@=JPUOVEJE=E>AEFQ-NE@EJE=E=OIAJUOOECQ@NEJKIKGPEH=->=EF=QI=QOIKGAOEQONK@KJAR=ERANOHKNEOUN=RKOJAJQKOPKHEJ-C=,=OG=EE=RKIAG=@RA@QOIK-GAOP>QOL=LEH@KI=EOQNAJG=I==LEA

  IHJHEP,=HUCEJOEQR=HOPU>EJOIEGQN@EFKOLANIAPQOREAJGA-HE=IOP=EOUPEEHAE@E==LEAIHJHEP

  JGOPAOJO2UNE=QOU>OIEGLNKCN=IKFA>QRKJQI=PUP=G=@JQKILNER=EIEGO=RE-JEJG=EQL=N@QKPOP=PIEGENIA@EAJPQNPIKGPELNK?IKGAOPJQKC=QPL=F=IKLKLAJGANEIAPEOIKGAOPEOPQN-PL=@RECQ>PEAP/AEI=OJAOENU-KP=EL@N=OPEG=E@E@EJPEIKGAOE

  'QKIEGGEOOGENE=OEJQKA-IOGEK=N>=LN=IKJO!OPEFKFA(=PREFKFA(AJGEFKFAIKGAOE=EREAJK@EAEIEJEJG=QF=JPEAOEAIOPEAGR=HOPU>E-JEQKOAPEAGLNER=EQKOAIEGQKOA,=OIQOREOG=O=PRENGE=EREOEJKNEGENOPEJKNEL=N@=REJPEPEGJEAG=OJAJKNEIE-GKPR=NGUPE*QGENP=QENLKI=JOjJKNOPR=J=O =>=NREOENLAOE=EPAJG=R=HOPU>EJE=IOIEG=IO

  'AEOP=CEN@PEG=@IEGO=REJEJ-G=ECREAE=OEOQOECNEJPE@=HLNK?,2)&QGP=EjO=RER=H@U>OIKGAOPEO)EG=IOL=@=NUOEIAEEIP/QLKJQ#=EQEQ>ALN=OIEG=CEJUPEOF=INK@=EFQK@Q=JP>=HPKL=N=UP=KFEOO=GKG=@IAO>HKC=EOG=EPKIA(AJ-CR=@AI=CKCEJOA@EOGQOEFKOANAI-PEOO=RKR=HCKIEO=N>=AGOLNAI-FANKQJQC=NEQ&AE#=EQPEOPAEOQOG=@'Q>EHEQOJAL=@FKL=N=K@HIKGAOEL=GHEIKH=EL=NK@KN>=L=O=GKGQNEAGKPE@KGQIAJPNK-@=JEG=@LNER=EIEGPR=NGU-I=O>QOJ=JOQKF=I=OE,2)0K-GE@KGQIAJPJN=/QLN=JPQGK@H#=EQEQEC=HROG=Q@=&QGFEO=PO-PKR=QF=I=@=QCPNEIOLNK?AJP=IOIEGKO=REJEJG=LEAPNEO@AEIE=EIA@EAJKORANOHQQOEEI=JEFQNE@E-JE=OIAJI=PNAEGE=L=NK@UPEG=@IKCQOG=G@EN>=GKRKF=0ACQGKRKF=P=E=QGKR=PQNE>PEHKCEG=

  -EDIENOSVERSLASKRAUNAKAPITALNEVALSTYBEIBETSAVININKAMS alloverpress.ee nuotrauka

 • 3MVASARIODmNr. 12 (9340) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Papiktino veiverikius

  Veiveri seninijos gyventojai jau bt susitaik su Prien ra-jono savivaldybs administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackiens raginimu umirti prie trejus metus valdinink pa-darytas klaidas ir pasitarti, kaip jas kuo skubiau itaisyti, taiau jos pa-valdin Architektros ir urbanisti-kos skyriaus vedja Dalia Joneli-nien staiga pareik, kad Prien savivaldyb net neprivaljo ir da-bar neprivalo gyventojams prista-tyti Rail Baltica projekto. Tai-gi, veiverikiai, inokite savo viet.

  Jokiame teiss akte neparayta, kad mes turtume projekt derin-ti su gyventojais ir ar tarp susirin-kusij yra nors vienas atestuotas ekspertas? velgdama vir mo-ni galv valdinink ididiai r Veiveri seninijos sal gausiai susi-rinkusiems monms. Vliau paai-kjo, kad projektui pritar btent ji, susirinkime Veiveriuose kaip em tyljs ems kio skyriaus vedjas Donatas imukonis ir prie trejus metus rajono savivaldybs kamp varytas Veiveri seninas Vaclovas Ramanauskas.

  Skyriaus vedjos lumas papik-tino veiverikius. Taip, statymuo-se nenumatyta, kad reikia derinti su gyventojais, taiau ji ir buvo ta atestuota ekspert, todl pirmiau-sia ir turt atsakyti, kodl pritar projektui, kuris pablogino Veiveri seninijos gyventoj gyvenimo s-lygas, sak susirinkim veds Vy-tautas Drlia.

  0RIEKAITAIVALDIAI

  Prien rajono savivaldybs val-dinink kompetencij atskleidia tai, kad ne jie, o R.Zablackien ura knygel usirainjo gyven-toj pageidavimus ir pasilymus. O jos pavaldiniai dl kiekvieno pasi-lymo priekaitavo gyventojams ir vis kartojo, kad savivaldyb neturi galios gyvendinti gyventoj pa-geidavimus.

  Galima tik splioti, kodl susi-tikim neatvyko Prien rajono me-

  ras, socialdemokrat partijos narys Vytas Bujanauskas ir administraci-jos direktorius, Liberal ir centro sjungai priklausantis Algis Mar-cinkeviius. Kain ar garbinga vy-rams slptis u glen admini...