Valstiečių laikraštis 2014 01 25

Download Valstiečių laikraštis 2014 01 25

Post on 23-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 01 25

TRANSCRIPT

 • MSAUSIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  m,IETUVAYRAVIENA INEDAU-GELIO %UROPOS IR NET PASAULIOALIKURIOSGYVENTOJAI TURI TYROGERIAMOJOVANDENSODLMSALIESPOEMINIOVANDENSITEKLIVANDENTVARKOSSPECIALISTAI,IETUVVADINAVANDENS+UVEITU

  m,ABIAUSIAI LAUKIAMOSPIRMO-SIOSPAVASARIOGLS.EVISIINOKADYRAAUGALKURIEIEDUSSKLEI-DIASNIEGUITIRPSTANT

  ma-ANOTEATRASnTAIMOGAUSDVASIOSGYVENIMOTEATRASknTVIR-TINO(ENRIKAS6ANCEVIIUSVIENASGARSIAUSI,IETUVOSREISIERIISMOGUSKLOJOMSNACIONALINIOTEATROPAMATUSANTKURIIAUGOPA-SAULINLIETUVISCENOSMENOLOV

  m"ITININKAISTAMPAMADLVAI-RIPRIEASI6IENIEMSBITININKYS-TnLAISVALAIKIOPOMGISKITIEMSnVERSLASO TRETIEMSnGYVENIMASBEVIRININKO

  m 6ALDININKAI PASITAR IR NU-SPRENDKADMETASKEISTI%3PA-RAMOSBITININKAMSSKYRIMOTVARKOTIKSLIAUnVISAIJOSNEDUOTI

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  "))!6),93, 21Lf

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  ,IETUVOSMIKSAVININKASOCI-ACIJAPIKTINASIKADVALDANIOJIDAU-GUMANETESIPAADMOKESIRE-FORMASUMAINTIPAJAMSKIRTUMIRVEDANAUJUSMOKESIUSKURIEPATUTINSIRMAASPAJAMASGAU-

  NANIGYVENTOJKIEN-IKOSTATYMOPATAISINICIATORIUS3EIMO!PLINKOSAPSAUGOSKOMITETOPIR-MININKAS!LGIMANTAS3ALAMAKINASSITIKINSKADPRIEBENDRJMIKKIOREIKMINANSAVIMOTURIPRI-SIDTIIRPRIVAIMIKVALDYTOJAI

  *QGAHP=Lf

  ,OIMAIIRPATRIOTIZMAS

  ,IETUVASULAUKISKIRTINIO%+DMESIODLSIEKIOAPTVERTISAVORINKSPYGLIUOTAVIELAIRNESILEISTIKONKURENT)=NPUJK2E@V>AHEKJQKPN=QG=

  SODYBA, 7Lf

  "))!6),93, 21Lf

  0RIVAIMIKSAVININKAIOKIRUOTIKADNAUJMOKESTKETINAVESTIPASKUBOMIS.=EIQJ@KQEGKOJQKPN=QG=

  3EIMASPRITARNAUJMOKESIPRIVAIMIKSAVININ-KAMSVEDIMUI*EI0REZIDENTPASIRAYSPATAISYT-IKOSTATYMNUOMJIEMOKSPROCMOKNUOGAU-NAMPAJAMUPARDUOTNENUKIRSTMIKIRMEDIEN

  4OMASYVAS

  ALYJENEPAISANTPERSENUSIOSTATYMODRAUDIMIRTEISMONU-TARIPELNOMASIIINTERNETINILOIMKURIEYRANELEGALSODARMGINAMAPATYLIUKAISSUNAIKINTIMINIMALIPRASILOIMOPREVENCIJ%UROPOS+OMISIJA%+,IETUVAIGA-LANDAKIRVO3EIMASTOLIAUMAIVOSI

  Baisi skuba

  Seimas, 2014 m. saus susirinks neeilin sesij, vienu i neeilini darb buvo numats skubiai patvirtinti nau-j Azartini loim statymo redakci-j. Jos esm prikurti Lietuvoje masi-ni (prasi)loimo viet, kurias valdyt tik vietiniai pateptieji loim orga-nizatoriai, taip pat cenzruoti inter-net, prisidengiant grsme, kad u-sienyje veikianios layb bendrovs nuskriaus ir apipl neva skurstanius nacionalinius loim organizatorius. Tiesa, prie pat svarstym, gavs kako-ki nauj pasilym (tiksliau, isigan-ds kilusio triukmo), socialdemokra-to Broniaus Bradausko vadovaujamas komitetas m ir papra pertraukos. Ai Dievui, taiau kas vis dlto vyksta?

  Pirmiausia loimai vyksta inter-nete, nors galiojantis statymas ir Vyriausiasis administracinis teismas neskundiama nutartimi aikiai pa-sak: NEGALIMA. Skubti patvir-tinti nauj Azartini loim statymo redakcij gal ir reikia, nes nenaud-l Europa spaudia. Lietuva sulau-k iskirtinio EK dmesio dl siekio aptverti savo rink spygliuota viela ir nesileisti konkurent. aliai gre-sia pinigins sankcijos u kategori-k nenor laikytis sipareigojim ES.

  Azartini loim rinka yra tokia pat rinka, kaip ir visos kitos. Taiau esminis niuansas ia yra tas, kad ta rinka, Lietuvai tapus ES nare, ne ap-siriboja nacionalinmis sienomis, o apima visas ES valstybes. ES reika-lauja, danai valdios lpose skam-banti visoki dalyk pateisinimo po-teri pradia. O dabar kakodl yra kitaip. Btent azartini loim srityje alis nutar demonstruoti daug di-desn suverenum nei kokiuose nors gj saviraikos klausimuose.

  *QGAHP=2Lf

  5GULSNAUJIMOKESIAI

 • 2 MSAUSIODmNr. 8 (9336) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Btent i ES galiojani nuostat kyla pareigojimas utikrinti sining konkurencij. Taigi, turt bti ir vie-nodos azartini loim ar prasiloim paslaug teikimo slygos tiek vieti-nms, tiek kit ES valstybi bendro-vms. Kyla baisus tarimas: gal Seim spaudia ir terorizuoja usienio loi-m organizavimo rykliai? Teorikai tiktina, praktikai gali taip ir nebti, nes rinka labai jau nediduk ir samdy-ti imtus lobist, kurie sutrypt ms vietinius automat ir rulei savinin-kus, nelabai apsimoka. Tai kodl taip skubama? Kodl neeilinje sesijoje?

  5,IETUVVYRAI

  Panaiau visgi, kad btent Lietu-voje sitvirtinusios loimo ar prasilo-imo (priklauso, kaip Seimas balsuos) bendrovs yra jau beveik panaios ukalbtojas, baigianias teigti ms politikams, kad azartini loim rin-kos udarymas ir siningos konku-rencijos bei galimybs vartotojui rink-tis eliminavimas yra vieasis interesas, o ne tik dar vienas bdas pasipelny-ti. Savo lobistine retorika, kuri nusda Seimo dokument formuluotse, jos panaios net Seimo nar Petr Gra-ul, rkiant U Lietuv vyrai!!! Gir-di, isigimstanios ES teis sunaikins tautikas pokeriavimo tradicijas ir tada jau visi dvsime apdriskusias kelnes su dviem utrauktukais. Vlgi, tiktina, bet gali bti ir kitaip.

  EK i met lapkriio pabaigoje pradjo oficiali paeidimo procedr prie Lietuv dl galimo nacionalini teiss akt prietaravimo ES teisei. I ES praneimo spaudai: Komisija yra susirpinusi, ar su ES teise dera tokios nacionalins nuostatos, kurio-mis, pavyzdiui, reikalaujama fizikai sisteigti toje valstybje narje, kurioje

  norima teikti internetines loim pas-laugas, pagal kurias subjektai privalo gyti konkrei teisin form, nusta-tyt nacionaliniuose teiss aktuose; kuriomis reikalaujama gauti valdios institucij sutikim prie keiiant ak-cinink sudt ar kuriomis draudia-mas usienio kapitalas.

  Apie tai, kas gresia Lietuvai, suska-tome domtis atsakingoje institucijoje, kur mus nukreip tiesiai pas finans viceministr. Simbolika, kad btent P.Graulio partijos kolega, Tvarkos ir teisingumo partijos deleguotas Fi-nans ministerijos vicevadas Vytautas Galvonas links suvereniai atsikirsti ES buldozeriui, neva pasiryusiam sutraikyti neva egzistuojanius lo-imo organizavimo tradicinius vers-lus, be kuri turbt visi pamir ne tik Klumpakoj, bet ir Arvyd Sabon.

  Komentuodamas EK pradt ty-rim, galint brangiai kainuoti ms mokesi moktojams, V.Galvonas pasakojo seniai inomas aplinkybes: iuo metu galiojantis Azartini lo-im statymas draudia organizuoti loimus internetu, taiau kai kurios bendrovs, gavusios Loim priei-ros komisijos licencijas, leidia suteikti savo klientams informacij apie sta-tymus nuotoliniu bdu telefonu ar internetu, taiau tai nelaikytina layb organizavimu internete (teismui at-rodo kitaip aut. past.). Klient vali priimantis fizinis asmuo, layb tar-pininkas, yra konkreioje patalpoje layb punkte. Ir btent iam klien-tui suformuojama layb kortel. Jei reikia, ji gali bti atspausdinama, v-liau patikrinama, kaip pasibaig vy-kis ir, esant laimjimui, imokami pi-nigai. Gali bti imokami grynaisiais layb punkte, o gali bti pervedami to asmens atsiskaitomj sskait. Taip utikrinama reali apskaita, tiek mokestin, tiek fiksuojant asmenis, kuriems loti negalima, pavyzdiui,

  nepilnameius. O tikrieji azartiniai loimai organizuojami internetu, ne-turint nei fizinio layb tarpininko, nei realios statym kontrols. Vis proces priiri programin ranga. Pamintina, kad galima ne tik aisti laybose, bet ir naudotis kitomis lo-imo priemonmis: kazino, loimo automat, totalizatori, bingo ir t. t. Automatikai patikrinami vykiai, ap-skaitomi ir imokami pinigai. Taigi, jokios kontrols nra. Lietuvos Res-publikoje organizuoti laybas gali-ma steigus juridin asmen ir atitin-kamomis slygomis gavus licencij tokiems loimams organizuoti. Ga-vus toki licencij, usienio bendro-v galt vykdyti toki pai veikl, koki iuo metu vykdo jau licencijas turinios bendrovs. Reikt atkreipti dmes, kad interpretuojant teiss ak-tus kitaip, susidaryt labai paradoksali situacija Lietuvoje. Lietuvos Respu-blikoje teistai veikianios bendrovs negalt laisvai vykdyti savo valios rinkti informacijos apie klient nuo-toliniu bdu. O visikai neturinios licencijos, visikai mokesi nemo-kanios ir visikai nekontroliuojamos bendrovs toliau galt laisvai teikti savo paslaugas.

  Teismo sprendimas, kuris, galio-jant dabartiniam archajikam staty-mui, draudia bet kokius nuotolinius triukus, V.Galvonui spdio nedaro. Maa to, jis teigia, kad ES reikalau-ja tik lygiateisikumo principo, taiau azartiniams loimams, anot V.Galvono, interpretacijos, laisvo preki, paslaug, darbo jgos ir kapitalo judjimo princi-pai netaikytini ir tai ess suverenus ne-priklausomos Lietuvos reikalas.

  +EISTIREIKIA

  Kalbinti politikai ir ekspertai sutinka, kad statym reikia keis-ti, tik nesutariama kaip. Advokatas Kstutis Kvainauskas pabria, kad statym keisti btina teisikai su-reguliuojant internetinius loimus, kurie dabar galiojaniame statyme nereglamentuoti. Taiau reguliavi-mas turi atitikti ES teiss normas, kuri Lietuva sipareigojo laikytis. statymo projekte numatytas rei-kalavimas ES monei, siekianiai Lietuvoje gauti licencij organizuoti azartinius loimus, steigti Lietuvoje savo filial arba dukterin bendrov, paeidia vadinamj sisteigimo

  laisvs princip, dl ko ne kart yra pasisaks ES Teisingumo Teismas. ES, kaip valstybi tarpusavio sipa-reigojimais pagrstos organizacijos, pamatin idja buvo ir yra bendros rinkos sukrimas, kurios viduje, tarp ES nari, laisvai judt jos valsty-bi nari pilieiai ir valstybi nari bendrovi silomos preks bei pa-slaugos. Dl to negalima reikalau-ti, kad, nordama teikti paslaugas Lietuvoje, Maltos bendrov steigt ia savo filial, kaip ir negalima to paties reikalauti i Lietuvos bendro-vs, norinios teikti paslaugas Mal-toje. Laikoma, kad prieingu atveju bt ribojamas bendros ES rinkos veikimas, sako jis.

  Kita sisteigimo laisv paei-dianti statymo nuostata yra reika-lavimas ES bendrovms internetini loim organizavimo rang ir serve-rius (kompiuterius) turti Lietuvo-je ir numatyta galimyb blokuoti j interneto svetaines kaip nelegalias.

  ios statymo projekto nuostatos, K.Kvainausko nuomone, akivaizdiai diskriminuoja loimus organizuojan-ias ES bendroves ir sukuria joms pa-pildomus barjerus, siekiant organi-zuoti azartinius loimus Lietuvoje. Btent dl io diskriminavimo EK jau oficialiai pradjo paeidimo pro-cedr prie Lietuv. Dl to Lietuvai gresia didels pinigins sankcijos. Ir visgi patriotini kriterij loimo vers-le iekantieji randa nauj argument, kurie idstyti 2013 met gruodio 11 d. pateiktoje Seimo Biudeto ir finans komiteto ivadoje.

  "AKSNOJAKAIMYNUS

  Buvusio Seimo nario ilvino il-galio nuomone, jau situacija pradeda panati nacionalini loim orga-nizatori protegavim ir bet koki prielaid siningai konkurencijai vystytis paneigim. U viso to, regis, slypi ne tiek statym leidjo nekom-petencija ES teiss srityje, o mili-nikos privai suinteresuot asme-n pastangos. Tokios ivados perasi susipainus su kritikomis specialist, pavyzdiui, Europos teiss departa-mento, Specialij tyrim tarnybos, ivadomis dl statymo projekto, ku-rias statym leidjas ignoruoja ir stu-mia statymo projekt buldozeriu, pabria jis.

  Biudeto ir finans komiteto pir-mininko Broniaus Bradausko argu-mentas vienas: per ilgai vilkinta, laikas padaryti tvark. Viskas gerai, bet....

  Kad ir k kas pasakot siteisj teismo sprendimai aikiai erzina si-tvirtinusius rinkos lyderius. Vadinasi, tokio statymo, koks stumiamas, pri-mimas yra ne kas kita kaip nacio-nalini loimo organizatori siekis priversti statym leidj legalizuoti nuotolinius loimus, kuri pastarieji, kaip patvirtino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, galiojant da-bartiniam statymui negali organizuoti.

  Taigi, kitose alyse licencijuotos europins bendrovs ia maiausiai kuo dtos: joms paskelbtas politinis dichadas tra, regis, dm udanga. Atsakymas, atrodo, paprastas. Kaip ir su bet kokia kita ribojama bei ri-zikinga veikla, pavyzdiui, alkoholio prekyba, jos vykdyti nacionaliniams loimo organizatoriams nebus gali-ma tol, kol Seimas nebus nuspren-ds prieingai. Ir niekam nesvarbu kakieno verslo koncepcija ar siekis i tokios draudiamos veiklos gauti pelno. Todl akivaizdu, kad nuotoli-ni azartini loim teisinimui Lie-

  tuvoje reikt tiesiog priimti juos lei-diant statym, o ne baksnoti pirtu kaimyn.

  Atrodo, klausimas paprastas: kaip padaryti, kad Lietuvos rinka atsivert kitose ES valstybse licencijuotoms loim bendrovms ir bt sukurta efektyvi j veiklos kontrols sistema?

  Nors pasaulyje vairs veiksmin-go nuotolini azartini loim kon-trols mechanizmai jau yra sukur-ti ir tuo pasinaudojant bt galima atlikti skaidrius bei objektyvius se-nojo Azartini loim statymo pa-keitimus, regis, suinteresuoti asme-nys rado kit nuotolini azartini loim legalizavimo keli. U ar-gument kalb kakam Lietuvo-je vis dar yra paprasiau kakokiu bdu teigti politikams, kad kito-se ES valstybse veikianios firmos sukurtos Lietuvai plti, ten dirbant nekontroliuojamos arba viskas slapta nukreipta pie mus visus. Du zuikiai vienu viu?

  Paskutinis rkianij U Lie-tuv vyrai! argumentas fiskalinis. Girdi, lodamas internetu per ben-drovs, kuri neturi kiosko Lietuvoje, tinklalap, vagi pinigus i pensinin-k, gydytoj, mokini, kalini ir kit valstybs ilaikom moni. Viskas ia bt gerai, bet kas trukdo Lietu-voje siregistravusiai kompanijai, ne-turint kiosko Ispanijoje, gauti i ten pajam per tuos paius statymus ir remti k tik nori: sport, pensininkus, kaktus augintojus ar saug seks?

  Btent iuo tikslu ir bene kaip re-ligin mantra suinteresuot asme-n kartojamas teiginys, neva nacio-naliniai loim organizatoriai moka mokesius valstybei, bet negali orga-nizuoti nuotolini loim. O kito-se ES valstybse tai leidiama daryti ir Lietuvos vartotojai naudojasi i organizatori paslaugomis, o naci-onalini loim organizatoriai pra-randa peln. Kakodl pamirtama tik paminti, kad ne blogj kitose ES valstybse licencijuot bendrovi pastangomis, o internetu vartotojai pasiekia j tinklalapius, patalpintus juos licencijavusios valstybs terito-rijoje. Ne blogieji usienio loim organizatoriai nenori vykdyti veiklos Lietuvoje, Lietuvoje licencijuotis ir ia mokti mokesi, o nacionali-niai loim organizatoriai statym leidjo rankomis nori bet kokiomis priemonmis apsisaugoti nuo toki bendrovi atjimo Lietuvos rink, sukurdami tokius barjerus, kad usie-nieiams noras ateiti Lietuvos rink greitai inykt.

  Advokatas K.Kvainauskas sako, kad teiginys, jog mokesius Lietu-voje moks tik Lietuvoje registruo-tos bendrovs, niekuo nepagrstas. ES jau seniai sukurtas mechanizmas, lei-diantis apmokestinti kit ES ali bendroves, vykdanias veikl Lie-tuvoje per vadinamsias nuolatines buveines. Jei tuo iki iol nesugebta pasinaudoti, tai tik dl pasenusio sta-tymo ir neefektyvaus Loim prie-iros tarnybos bei Valstybins mo-kesi inspekcijos darbo.

  Kad viskas bt domiau, kaip minta, vietiniai loimo vertelgos kalbjo kai kuriuos politikus siek-ti cenzruoti internet, kad plikai i kit ali negundyt geltonkasi lietuvaii. ie ketinimai papiktino asociacijos INFOBALT atstovus, ta-iau siekis ES priklausani Lietuv perkelti iaurs Korjos praktikas ir toliau svarstomas visai rimtai! Tik ne dl ideologijos ar morals, o dl nepasidalijam pinig.

  Aktualijos

  ,OIMAIIRPATRIOTIZMAS

  !ZARTINILOIMSRITYJE,IETUVANUTARDEMONSTRUOTIDAUGDIDESNSUVERENUMNEISPRENDIANTGJSAVIRAIKOSKLAUSIMUSalloverpress.ee nuotrauka

  4IKFAKTAINK@UP=G=@=V=NPEJEHKEIKNC=JEV=PKNE=EC=QJ=JQKEGELNK?L=-

  F=IELNK>HAIEJEENL=PKHKCEJEHKFPUELOE?DEG=EOANC=JE=OIAJ

  LNK?HKFCAJANQKF=LNK?HKEIKKNC=JEV=PKNEL=F=I*AC=HEI=L=-IENPEG=@OQL=PKHKCEJEKHKEIKLNK>HAI=CH=Q@E=EOQOEFQOEKOPKGEKOCNOIOG=ELR=CUOPOOQGE=REI=E@KGQIAJPL=@EN>EJFEI=EOEH=QEI=ELNEAR=NP=RE-I=ERANOHKENQEIPQI...