Valstiei laikratis 2013 03 23

Download Valstiei laikratis 2013 03 23

Post on 22-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

7 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2013 03 23

TRANSCRIPT

 • ma4AIKDAINUOJUIRESUAknPRISIPASTADAINININK)EVA.ARKUTNEMGSTANTIODIOaBARDkNORSPATIKURIADAINODIUSIRMUZIK

  m3UNERIMUPRASIDSIANIOPA-VASARIO LAUKIASODININKBENDRIJNARIAI .UOLAT JOSE GYVENANTIEJIJAUIASITARSIREZERVATUOSE

  m'YVENAMEVARTOJIMOKULTROSKLESTJIMOMETU!PLINKTIEKDAUGVAIRI DAIKTMAISTOPRODUKTaSTEBUKLINGkVAIST TRUKDANISIGILINTISAVE

  MKOVODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  iandien skaitykite:

  ETADIENIS, 11 p. f

  Apie tai p. f

  SODYBA, 7 p. f

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  36%)+!4!, 19 p. f

  !NDRIAUS+UBILIAUSLAUKIADARVIENIRINKIMAIKARTn4VYNSSJUNGOS,IETUVOSKRIKIONIDEMOKRATPARTIJOSPIRMININKORINKIMAI*IENEBTNIEKUOYPATINGIJEINEAKIBROKTAS!+UBILIUIPIRTINMETILGUSMETUS"RIUSELYJEPRALEIDS43,+$PATRIARCHASDEVINTDEIMTMETKOPSPROF6YTAUTAS,ANDSBERGIS

  2(=N?DURKJQKPN=QG=

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  0RIEKELETMETNENAIOSEEMSEDIRBANTYSKININKAIBUVOAKTYVIAISKATINAMIAUGINTIENERGETINIUSAUGALUSIRSIEKTI%3PARAMOSEMSKIOMINISTRAS6IGILIJUS*UKNADABARRAGINANESIAVTIGLUOSNIARKARKLAUGINIMUOMAIAUDERLINGOSEEMSEGANYTIMSINIUSGALVIJUSAVISOKAS

  4APOKEIKSMAODIU

  kininkai piktinasi, kad tada, kai jie viliojami nauja veikla, atsiranda daug patarj ir konsultant, taiau jei ta veikla nepasiteisina, jie lieka vieni. emdirbiai negaili priekai-t ms ems kio politikos stra-tegams, kad ie uoliai vykdo Briu-selio reglamentus, juos pristatinja, bet neanalizuoja pasekmi.

  Panevio rajono gluosni augin-tojui Benjaminui liogeriui alioji energetika skamba kaip keiksmao-dis. Madaug prie 7 metus nenaioje emje pasodins 2,5 ha gluosni, vy-rikis lauk pirmojo derliaus, skaiia-vo pajamas. Pasak specialist, gluos-ni metinis prieaugis i hektaro gali bti vidutinikai iki 20 ton medie-nos. Dabar kininkas neslepia nepa-sitenkinimo, kad susigund raginimu auginti biokurui naudojamus augalus.

  *QGAHP=2 p. f

  )LGAILAUKTAS&IZINIASMENBANKROTOSTATYMASnSUDTINGASJONUOSTATASGYVENDINTILABAISUNKU ukmin.ltJQKPN=QG=

  "LAKOMITARPALIOSIOS ENERGETIKOSIRMAISTOGAMYBOS

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  !PIEKOVOPRADIOJESIGALIOJUS&IZINIASMENBANKROTOSTATYMKURISTAIKOMASIRKININKAMSa6ALSTIEILAIKRAIOkPANEKOVAIKALBJOATSARGIAI0ASAKJGERIAUSIAKININKAUTITAIPKADNEKILTBANKROTOPAVOJUS4AIAUSUSIKLOSIUSNENUMATYTOMSAPLINKYBMS

  GALIPAAIKTIKADPAGALIAUPRIIMTASSTATYMASKININKAMSNETINKA

  )LGASIRBRANGUSKELIAS

  kininkams bankrutuoti pa-dedanio statymo lauk keliolika daugiausia vidutinio dydio ki sa-vinink. Sulauk, bet perskait pri-imt dokument nusivyl.

  *QGAHP=3 p. f

  "ANKROTOSTATYMASNEGELBSTIKININK

  EMDIRBIAIYRAPASIDAVNEVIENAMEMSKIUIALTERNATYVIOSVEIKLOS VILIOTINIUIIRPATYRNESKMSKARTL

  KIOMINISTERIJOSRENGTAS4EISINGUMOMINISTE-RIJOSBANKININKIRSTAMBIJEMVALDITOBU-LINTAS&IZINIASMENBANKROTOSTATYMASKININ-KAMSNEPADEDAATVIRKIAInTEISINAJLUGIM

  Apie tai 22 p. f

  +IPRASDARNETAIPSENIAIBUVOLENGVATINIOAPMOKESTINIMOZONAKURIOJEGYVENTOJAIPRATONAUDOTISPIGIAISKREDITAISIRGAUTIAUKTASPALKANASUINDLIUS!TJOLAIKASUTAISUMOKTI

  1O

 • 2 MKOVODmNr. 23 (9248) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Pirmj derli B.liogeris turjo nu-imti po 34 met, taiau jo gluosniai toliau auga ir jau pradeda medti. Kai sodinau, atrod, kad nebus jokio var-go. Buvo adta, kad atvaiuos specia-lus kombainas, nupjaus ir susmulkins. Taiau taip neatsitiko. Speciali gluos-ni dorojimo technika daug kainuo-ja, smulks augintojai jos nesigis. Tad mano gluosniai ir toliau auga ir jau pa-naja medelius, sak augintojas.

  uns dienas aliosios energetikos skatintojus deda ir B.liogerio kai-mynas, taip pat susigunds gluosni auginimu ir jais usodins pana plot. Tiesa, kaimynui kiek geriau, nes jis namuose turi katil, kuria-me gali deginti gluosnius. Tad au-galai, auginami biokurui, panaudo-jami nam kyje. Briuselis skatino auginti skyr param veisimui ir vliau vieno hektaro prieirai 155 Lt (dabar parama sumainta iki 109 Lt hektarui aut. pastaba). O kas toliau? Kaip sudoroti tuos au-galus? Vietos valdia tik vykdo ES reglamentus, o kur valstybs ems

  kio politikos strategija? retorikai klaus gluosni augintojas.

  Gluosniai greitai auga, tad buvo tikimasi, kad jie netrukus pakeis naft ir dujas. Lietuvoje planuota iki 2015 m. gluosniais usodinti apie 11,5 tkst. ha ems, taiau ener-getini augal plantacij nedaug-ja. Dabar gluosni alyje auginama madaug 1 0001 200 ha. Gluosni auginim Lietuvoje populiarinanios UAB Js sodui atstovai teig, kad jais apsodinus apleistus laukus ir ma-iau derlingas emes, medienos pa-kakt visai alies centralizuotai i-lumos sistemai. Lietuvoje nenai emi yra daugiau kaip 40 proc. visos dirbamos ems, o apleist ir dirvo-nuojani emi iki 300 tkst. ha.

  +ARKLAUGINIMASnTIKMADA

  Aleksandro Stulginskio universi-teto lektorius mikininkysts moks-l daktaras Julius Bakaitis nra susi-avjs energetiniais gluosniais, nors emdirbiams teik rekomendacijas, kaip juos auginti. Tai tik mada, dabar ranka numojo jis. Mikininkys-ts ekspertas nemato i augal augi-nimo perspektyv, kol tas verslas ne-bus tinkamai subsidijuojamas. Be to, jis nerekomenduoja skurdi emi sa-vininkams avtis gluosni auginimu. smlynus gluosni nepasodinsi jiems reikia maiausiai 39 bal na-umo dirvoemio. Kita problema j dorojimas ir medienos pardavimo kainos. iuo metu alyje yra tik vie-na gluosni numimo maina. Jei kas bando juos pjauti krmapjovmis, pa-tiria nuostoli. Naudos maai ir par-duodant gluosnius katilinms per tar-pininkus, nes kaina sumaja per pus ir daugiau, sak J.Bakaitis.

  Anot mikininkysts moksl daktaro, gluosnius auginti naudin-giau tiems, kurie turi vadinamsias motinines plantacijas ir pardavin-ja sodinukus. J.Bakaitis skurdio-se ir apleistose emse silo sodinti plantacinius mikus. Palyginti greitai iaugint aliav galima bt kren-ti biokuro katilinse, naudoti popie-riaus ir medienos perdirbimo pra-monje. Pasiaugins puaii, tuop ar kit medi, mogus juos nukirst ir prireikus vl galt auginti javus ar em paversti ganyklomis. Tik bda ta, kad jei ems kio paskirties plote

  mediai auga daugiau kaip penkerius metus, prie emdirbysts grti jau negalima. Toks teisinis apribojimas netikslingas, todl j reikt keisti, teig mikininkysts ekspertas. Jo manymu, em, kurioje auginami gluosniai, nepraranda ems kio paskirties statuso.

  0RILYGINONUSIKALTIMUI

  ems kio ministras V.Jukna, bendraudamas su emdirbiais, da-nai kartoja, kad nenaios ems ne-turt pavirsti gluosni plantacijomis, o bt panaudotos gyvulininkysts pltrai. Tai padt kurti darbo vietas kaime, kur gausu bedarbi.

  emdirbi savivaldos organizacij lyderiai pirmenyb taip pat teikia ne biokuro aliavos, o tradicins emdir-bysts produkcijos auginimui. Lietu-vos kinink sjungos pirmininkas Jonas Talmantas gluosni auginimo skatinim prilygino nusikaltimui. Pa-sak jo, skatinti ir remti gluosni au-ginim normaliose emse, kai auga moni populiacija, kuriai reikia vis daugiau maisto, netoliaregika.

  Teli rajono kinink sjungos vadovas Vytautas Rakickas sitiki-ns, kad kur tik manoma, taip pat ir maiau derlingose emse, reikia pltoti ir palaikyti tradicin emdir-byst. Dirbanius nenaiose emse reikia atitinkamai paremti, tada ne-reiks joki alternatyvi augal, sak kininkas, pastebjs, kad Tel-i rajone yra keletas gluosni skly-p, auginama ir hibridini drebuli. Pasak jo, dl aliavos biokurui augi-nimo Teli ar kaimyniniame Plun-gs rajone nereikt daug diskutuo-ti, nes ia apleist emi sunku rasti.

  Es beveik visi sklypeliai dirbami ar ienaujami.

  Atsinaujinani altini energetika yra gerai, taiau i gluosni ar drebu-li kasmet pajam negausi. O emdir-biams j reikia jau dabar, teig Tel-i rajono kinink sjungos vadovas. Kalbdamas apie gluosni auginim,

  kininkas pabr dar vien problem. Anot jo, netinkamose vietose pasodinti gluosniai suardo melioracijos sistem ir i tokios veiklos daugiau nuostoli nei naudos. Be to, nuostoli neivengia ir kaimynini lauk savininkai.

  6IENARANKADUODAKITAnATIMA

  Lietuvos kinink sjungos Ignalinos rajono skyriaus pirminin-k Maryt Lukaeviien palaikyt bet koki veikl, kuri suteikt kaimo monms uimtum ir pajam. Ta-iau Ignalinos krate gluosni au-gintoj neatsirado. Raginim buvo, bet karkl niekas neaugina. Utat tursime biojgain, kuriai reiks a-liosios mass. Bda ta, kad ms ne-derlingame krate jos daug nepriau-ga, sak kinink.

  Anot M.Lukaeviiens, prieta-ring vertinim nusipeln ems kio ministro V.Juknos deklaruojamas pri-oritetas gyvulininkystei. Pritaikius imok moduliacij ir sankcijas dl slygini galvij neatitikimo dekla-ruotiems plotams, kai kurie ms krato emdirbiai gaus maiau para-mos. Viena ranka ada duoti param, kita j atimti. Tai eidia mones, kurie siningai dirba, piktinosi Lietuvos kinink sjungos Ignali-nos rajono skyriaus pirminink.

  kinink pabr, kad rajone yra toki emi, kuri net labiausiai no-rint negalima dirbti. Kai pirkome valstybin em, mums atmatavo visokius griovius, laitus, krmok-nius, lapynes, kuri negalime suar-ti. tai pernai kai kurie sklypai pava-sar buvo apsti, o ruden nepavyko nuimti derliaus, nes buvo labai lapia. Tokius kininkus turime suprasti, teig M.Lukaeviien.

  3RBSIMEPASEKMES

  Lietuvos msini galvij auginto-j ir gerintoj asociacijos direktorius Darius Dzekiorius skeptikai vertina silymus emdirbiams blakytis ie-kant alternatyvi ems kiui veik-l. Juolab kad emdirbysts tradicijos Lietuvoje yra istorikai susiklosiusios. Tik, anot jo, reikt neperlenkti laz-dos pltojant augalininkyst. Jei pus Lietuvos ussime javais, o kit pus usodinsime mikais ir karklais, ne-trukus srbsime ir pasekmes, sak D.Dzekiorius. Anot jo, iekant ge-riausi sprendim, kokia veikla usi-imti tam tikrose emse, nereikt i-radinti dviraio. Paprastai derlingose emse auginami javai, maiau derlin-gesnse gaminamas pienas, maiau palankiose kininkauti vietovse au-ginami msiniai galvijai, o visai skur-diose avys arba ekstensyvi veisli msiniai galvijai, aikino Lietuvos msini galvij augintoj ir gerintoj asociacijos direktorius.

  Taiau Lietuvoje msinius galvi-jus pradjo auginti derlingesni krat kininkai, nes galvijams sigyti reikia nema investicij. Dabar siekiame, kad kuo daugiau galvij ganytsi ne-naiose emse Molt, Zaras, Igna-linos, alinink, Varnos ir kituose ra-jonuose. Labai svarbu, kad prioritetas gyvulininkystei bt teisintas, kitaip toks siekis teliks odiais, tvirtino

  D.Dzekiorius. Pasak jo, msins gal-vijininkysts sektori sustiprint pa-rama veislinei mediagai, imokos u gamyb, supaprastintas kini pasta-t msiniams galvijams laikyti statyb teisinimas. Naudinga bt ir kova su vadinamaisiais sofos kininkais.

  Aktualijos

  43 proc.

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.'ERAIJAUNUVEIKTADAUGDARBBlogai, valdantieji populistai.

  Politika nesidomiu.

  +AIPVERTINATENAUJOSIOS6YRIAUSYBSPIRMSIASDIEN

  PROCPROC

  "LAKOMITARPALIOSIOSENERGETIKOSIRMAISTOGAMYBOS

  )VIRAUSVEIKLOSNENURODYSIVytautas BylaAIOGEKIEJEO-PANEFKO)AHEKN=?EFKOEN>EKGQNKOGU-NE=QORA@F=O

  AI@EN>E=EPQNEL=PUOC=HRKPEENJQ-OLNOPEGKGE=RAEGH=FEAIOPEJG=I=JAOEREN=QOPKJAJQNK@UOE5N=L=-NAJCPKOIEGKENEHREE=QCEJEIKP=E-OUGHOGQNE>AOEH=EG=JPEAIO=QCEJPK-F=IOOGENE=I=L=N=I=)AOCURAJ-@EJ=IA!/LKHEPEG!QNKLKO'KIEOE-F=GAEE=LKEN>EK@AC=HC=IU>0N=@E?EJELENIKOG=NPKO>EK@AC=HC=IU>EN=LOENF=ROEHKI=NE>K-PEJQK=JGOE=QJQI=PUPLNK?EGELNK?'EPQOLNK?PQNPOQ@=NUPE=JPNKOG=NPKO>EKGQN=OL=C=IEJP=OEAIOGEKENIA@EAJKO=PHEAG

  2EIKIAADEKVAIOSPARAMOSJuozas Baublys(EAPQRKOJA@AN-HEJCAIEJ=Q@KPKF=OK?E=?EFKOLENIEJEJG=O

  2ANPP@=QCE=QG=H>PE=LEAO=-REJEJG=IO@=NJACNEJP=O=NCN-EJP=O=LHAEOP=OENGNIKGJE=EO=NIA@E=EO=L=QCQOE=OAIAOGQNE=O@=>=NOQJGQ@EN>PE*AI=J=QG=@@EN>=JPUOGEJEJG=EPQNE=LHAEOPA-IE'=QCEJPEPKGEKOAAIOAL=-C=HFJ=QIENC=HEIU>AOPQNEJQ-OLNOPEL=PUOAI@EN>E=E=NO=REJEJ-G=E'KHG=O@=QCGEJEJGJAOQOE=-RFKAJANCAPEJE=QC=H=QCEJEIQ)=PUPJA=LOEIKG=*AJ=EAIEGEJEJG=IOJAHAJCR=ENLHPKPECU-RQHEJEJGUOP,=HUCEJPEOQ@ANHEJCGN=PAI@EN>E=EOFEAL=C=HC=HEIU->AOEJRAOPQKPEPQNEIPA?DJEGUN==POEHEGjIAP=EO'=@FEAOQPREN-PPENC=HPEJRAOPQKPEIOEJEQOC=HREFQONAEGE==@AGR=EKOL=N=IKO

  EMSKIOMINISTRAS6*UKNAMANOKADNENAIOSEMSNETURTPAVIRSTIGLUOSNIPLANTACIJOMISOBTPANAUDOTOSGYVULININKYSTSPLTRAI

  'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

  EMDIRBISAVIVALDOSORGANIZACIJLYDERIAIPIRMENYBTAIPPATTEIKIANEBIOKUROALIAVOSOTRADICINSEMDIRBYSTSPRODUKCIJOSAUGINI-MUI*4ALMANTASGLUOSNIAUGINIMOSKATINIMPRILYGINONUSIKALTIMUI

  Priepilnis.3AULTEKALEIDIASI18.35.

  2YTOJIANDIEN

  E=J@EAJJ=GPEO>QOCEA@N=N=IEEN=HP=AIE=QOE=PAILAN=PN=jjREA-PKIEOJAPEGEH=ELOJE=HEK EAJR=G=NEJEQKOAN=FKJQKOAL=OENK@UOLHKJE@A>AOUOREAPKIEOL=OJUCQNEQKONUPEJEQKOAEHEGOO=QHP=0AILAN=PN=@EAJ

  jH=ELOJE=E=HEK2F=OLOEE=QNONUPjIOAGCNAEEQ

  /AGI=@EAJLOE=QNUOP=E=Q=HPEOGEAG=PHCOPAILAN=PN=J=GP>QOj@EAJjjH=ELOJE=E=HEK2EAPKIEOPNQLQPHL=OJECO

  Eltos, orai.lt, VL inf.

  $IEN

  .AKT-

  $IEN

  .AKT

  0ORYT$IEN-

  .AKT

 • 3MKOVODmNr. 23 (9248) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Prie Babt kininkavusio Gin-tauto ebatarausko buvusiame ky-je, sigaliojus statymui, joki per-main nebus. (Apie io kininko neskm rayta 2012 m. rugpjio 8 d. numeryje, straipsnyje Tyliai bankrutuoja perspektyviu laikytas kininkas, red. past.).

  Teismai tsiasi, visas jaunojo ki-ninko turtas, skaitant net lauko tua-let, aretuotas, taiau jis neketina pasinaudoti k tik priimtu Fizini asmen bankroto statymu. Reikt priminti, kad Gintautas 2006-aisiais buvo vienas rimiausi kandidat renkant geriausi Kauno apskrities jaunj kinink. kinink praud

  nepalankiai susiklosiusios aplinky-bs: augant ekonomikai brangiai gau-tos paskolos, kuri nepavyko grinti laiku dl dvejus metus k kamavusi gamtos negand ir kritusi derliaus supirkimo kain treiaisiais metais. takos turjo ir ekonomin kriz.

  Kodl kininkas nesinaudoja k tik priimtu Fizini asmen bankroto statymu? Pagal statym bankro-tas bt labai ilgas ir brangus. Tur-iau parduoti vis turt, tekt palikti ir namus. Brangiai kainuot doku-ment tvarkymas, be to, tekt mok-ti du kartus, nes atskirai bankrutuo-iau a ir atskirai mona, sak G.ebatarauskas.

  kininkas teisus. Jis per penkerius metus turt grinti didij dal skol, privalt mokti atlyginim bankroto metu k valdaniam admi-nistratoriui, o savo eimai ilaikyti ga-lt pasilikti nedidel dal pajam. Koki? statyme ji net nenumatyta. Taiau kaip gauti pajam, kai dirb-ti savo kyje jau negali, o n vienas darbdavys nenori tokio darbuotojo?

  .EMAAITRKUM

  Dl Fizini asmen bankroto sta-tymo problem gali turti ir Lietuvos ems kio konsultavimo tarnybos (LKT) darbuotojai. Kol kas n vienas kininkas nesikreip pagalbos, taiau jei kreiptsi, LKT specia-listai negalt jam ne tik patarti, bet ir suteikti paslaugos tvarkyti doku-ment, nes statyme nenumatytos tik kininkaujant susidariusios situacijos.

  statyme numatyti atvejai, kai sipareigojim nevykdo fizinis as-muo, pavyzdiui, pasiskolins pini-g butui pirkti, tikslinei veiklai atlikti ar naudai gauti, taiau visai kitokia padtis bankrutuojanio kininko, kuris turi ir ems, ir pastat, ir gy-vuli, kuri greitai neparduos, ku-riuos reikia priirti. Be to, staty-me nenumatyta, kad kyje gali bti ir bendraturi, be to, kininkas gali nuomoti em, sak E.Makelis.

  Artimiausiu metu LKT spe-cialistai atidiai inagrins priimt statym ir pastabas pateiks Lietuvos kinink sjungai (LS), kuri, atsi-velgusi kinink nuomones, pateiks pasilym Seimo Kaimo reikal ko-mitetui tobulinti k tik priimt sta-

  tym. Neseniai vykusiame LS pre-zidiumo posdyje kininkai i esms pritar numatytai Draudimo staty-mo tvarkai, kai samdantis darbininkus kininkas turi mokti 0,2 proc. atlygi-nimo garantin fond, steigt ban-kroto atvejams. Valstiei laikraio duomenimis, iuo metu darbininkus samdo apie 30 tkst. kinink. Ma-noma, kad per metus fond mano-ma surinkti apie 500 tkst. Lt.

  3VETURGERIAU

  Daugelis ES ali teisino tik ki-ninkams skirtus bankroto statymus. Taip padaryta ir kaimyninse aly-se Latvijoje, Lenkijoje, Danijoje bei Suomijoje. Pavyzdiui, Suomi-joje bankroto atveju kininkas gali pasilikti pragyventi btinus daiktus, Airijoje nam apyvokos ir verslui reikalingus rankius, Vokietijoje mi-nimaliai reikaling turt. Pagal Lie-tuvoje priimt statym kininkui, kaip ir bet kuriam kitam fiziniam as-meniui, numatyta turto pardavimo atidjimo iimtis tik tokiais atvejais, kai su bankrutuojaniu kininku gy-vena nepilnameiai vaikai. Tada vie-nintelis gyvenamasis bstas, taip pat ir keistas, teismo sprendimu galt

  bti parduodamas ne anksiau nei po 6 mnesi nuo plano patvirtinimo ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per laikotarp fizinis asmuo turt susi-rasti pirkti ar isinuomoti kit bst.

  Kitose alyse numatytos galimybs pagal kininko eimos dyd palikti tam tikr skaii gyvuli, jiems skirt pa-ar, ems kio technikos. Lietuvoje tokia galimyb numatyta labai abs-trakiai. Taiau kalbant apie mint kinink i Babt reikt pasakyti, kad kreditoriai atm i jo net t technik, kuri jam buvo btina jau subrendu-siam derliui nuimti. Taigi ir dabar, si-galiojus statymui, tiktina, kad kredi-toriai nesielgs logikai, banko atstovai bus link kuo greiiau parduoti kyje likusius traktorius, rang ir pastatus, o ne laukti mnesius, juolab metus.

  0RAYSTOBULINTI

  Ne visi kininkai vienareikmi-kai vertina Fizini asmen bankro-to statymo btinum. Pavyzdiui, Lietuvos eimos kinink sjungos vadovas Vidas Juodsnukis sak, kad i problema aktuali tik stambiesiems kininkams, nes smulkieji, pasak jo, nebankrutuoja. Manau, kad stambie-ji kininkai sunerimo, nes ES param ketinama teikti plaiau, t. y. ES para-mos l gaus vis daugiau smulkij ki. Todl ir dl konkurencijos, ir dl santykinai maesns paramos stam-biesiems kiams bus vis sunkiau isi-laikyti. Manau, kad stambieji kiai be ES paramos net negalt isilaikyti. Todl jie ir siekia, kad bt priimtas palankus bankroto statymas, kad kuo maiau nukentt, padar ivad V.Juodsnukis.

  Tiesa, Kazl Rdos savivaldybje, kur kininkauja ir V.Juodsnukis, ban-

  krotas gresia ir keliems smulkiesiems kininkams. Prieastis paprasta ki-ninkai ES las panaudojo nesilaiky-dami reikalavim, todl jas prarado, o savo l sumokti u rengtas mli-des jiems neuteko. Bta pasilym bd patekusius kininkus gelbti ne pagal bankroto, o pagal moni restruktrizavimo statym. Taiau labai greitai paaikjo, kad is staty-mas labai sudtingas ir jo nuostatas gyvendinti labai sunku.

  Aktualijos

  1O

  "ANKROTOSTATYMASNEGELBSTIKININK

  -SVIZIJAKITOKIA"RONIUS0AUA, Seimo Kaimo rei-G=HGKIEPAPKLENIEJEJGKL=R=-@QKPKF=O

  AF="EVEJE=OIAJ>=JGNKPKOP=PUIAJARANPEJP=G=@GEJEJG=-REI=OjOLA?EJRAEGH=GEO>=J-GNQP=RKP=E=QGEJEJG=OFQGJAC=HEPQKFL=PJQPN=QGPERAEGHKOPQKFL=PL=N@QKPECURQHE'=E>=JGNQPQKF=IKJFKOO=REJEJG=OJAOQOEAF=I=OOQ=OIAJEJEQPQNPQKG=E>=JGNQPQK-F=GEJEJG=OFEOLN=N=J@=EN=OIA-JEJJ=IENPN=JOLKNPKLNEAIKJ=NAPQKF=I=OREO=OFKPQNP=O)OREVEF=PKGE=GEJEJGQEPQNE>PEL=HEG-P==POERAHCE=JPAEIKO@U@@=HEOCURAJ=IKFKLHKPKG=GEAGCURQHEECURAJPEKOGKHKOCNEJEIKPANIE-J=OPQNE>PEPEJG=I=OG=@GEJEJG=OC=HPJKNO]OQOEOL=Q@OgCNEJPEOGKH@IEJEOPN=PKNEQOPQNPPEGLNE-ENPE=NOEL=NAECKFEI=ERUG@KIEENGEJEJGK@=N>QOGEPEOPEGP=@=G=EOGKH=JACNEJ=I=LEGPU>EG=EEJK-I=NAEGE=RANPEJPEGHEI=PKOHUC=OJAOP=@=GEJEJG=OJA@HO=RKG=HPOC=HEL=PENPEJQKOPKHE%R=@=PKGE=j OP=PUINAJCGEKIEJEOPANEF=FKO=POPKR=EAIOGEKLNK>HAIJAEI=JKAIOGEKIEJEOPANEF=EJAL=RUGK=LCEJPEGEJEJGEJPANAO/Q@=NUOEIAGKIEOEFOR=NOPUOEIAG=ELP=EOUPEOP=PUI

  1O

  .EVISINORJOSTATYMO+AZYS3TARKEVIIUS, Seimo Kaimo NAEG=HGKIEPAPKJ=NUO

  ,NEL=OPQG=@"EVEJE=OIAJ>=JGNKPK OP=PUI=OLNEEIP=OL=-RHQKP=EEN=JGOE=QJAI=JE=QG=@FEOL=@OEOLNOPEREO=O>=JGNK-PKLNK?A@N=OP=E=QPAECE=I=UN=P=EG=@AJCP=OLENI=OEJCOJEO&NAJCE=JP>QRKH=>=E@=QCEN0AEOEJ-CQIKIEJEOPANEFKOENGEKIEJEOPANE-FKOPNQG@UIAPKEJ=QG=@>P=>=JGENOP=I>EFRANOHKOQ>FAG-PGQNEAL=N@QK@=RKGEJEJG=IOPNPA?DJEGKO=NGP(=>=ELNEA-EJKOEENOP=I>EAFEAIR=H@E=EjFEAH=>E=QOE=EJKNEGEJEJGQOH=EGUPEQPNQILKL=R=@EK*KNFKIAGQNPE=POGENPEGGEJEJG>=JGNKPKOP=-PUI@AF=JAL=RUGK,NEOEL=OPQG=@I=JREAJ=I>QRKOQJGQRAEGPEAIR=H@EQORANOHEJEJGQOEN>=JGE-JEJGQOREOQOGQNEAOEAGG=@PKGEKOP=PUIKJA>P0=ECE>QRKAJC-P=OOR=N>QOEJCOJEOKFAEGEHOLNK->HAIC=HOEIAOP=PUIPK>QHEJPE

  0AGALNAUJ&IZINIASMENBANKROTOSTATYMKININKOBANKROTASBTLABAIILGASIRBRANGUS,APNK)=HGKJQKPN=QG=

 • 4 MKOVODmNr. 23 (9248) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Apatalas Paulius laike Filip krikionims aprao savo dvasin bsen: A i tikrj visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jzaus, mano Viepaties, paini-mo didybe. Dl jo a ryausi visko netekti ir visk laikau slavomis, kad tik laimiau Krist ir biau jame , nes jau esu Kristaus pa-gautas.

  Paulius buvo isilavins fariziejus ir priklaus to meto elitui. Be jokios abejons, jis mst apie savo karjer ir visk rikiavo taip, kad gyvenim ly-dt skm. Paulius uoliai persekio-jo Kristaus sekjus, siekdamas pasi-ymti kaip uolus statymo gynjas. Taiau Paulius savo gyvenimo kelyje sutinka Krist ir is j taip pagauna, kad visi emiki trokimai pasitrau-kia al ir lieka tik Kristus. Paulius net pasako: A jau esu Kristaus pa-gautas ir Dl jo a ryausi visko ne-tekti. Mes inome, kad tai Pauli nuved kankinyst u Krist.

  Tai, k Paulius yra pasaks apie save, turt bti kiekvieno i ms siekiamyb: turtume bti Kristaus pagauti taip, jog kad ir k planuo-tume ar veiktume, visi ms siekiai bt nukreipti didesnei Dievo gar-bei ir moni naudai.

  Kai popieius Benediktas XVI pasitrauk i Banyios vado-vo pareig, iki iol diskutuojama, kas labiausiai bdinga gyvenimui io popieiaus, turjusio drsos ir nuolankumo palikti toki aukt tarnyst ir pasitraukti maldos gy-venim. Visi sutaria, kad Kristus, panaiai kaip Pauliui, Benediktui buvo viskas jis visk matavo Kris-taus matu. Jis gyn tikjimo gry-num ir jo paskutiniai darbai buvo trys knygos Jzaus gyvenimas. Pasaul nustebins paskutinis jo ingsnis taip pat buvo padiktuo-tas meils Jzui. Suvokdamas, kad jau negali tarnauti savo Mokytojui aktyvia veikla, jis pasitraukia nuo-al, kad dar artimiau gyvent su Mokytoju ir Jam tarnaut, tik jau kitokiu bdu.

  Prajusi savait kardinolai naujuoju apatalo Petro pdiniu ir Romos vyskupu irinko Argen-tinos kardinol Jorge Mario Ber-goglio SJ, pasirinkus Prancikaus vard. Kristus pagavo j dar jaunys-tje. Paliks svajones apie emik-j karjer, jaunuolis stojo Jzaus draugij ir paadjo Dievui ami-n neturt, skaistum ir klusnu-m eiti ten, kur j sis jo vyresnieji,

  ypa popieius. Net konsekruotas vyskupu jis gyveno labai kukliai: atsisak bet koki patarnavim ir itikimiausiai tarnavo Banyiai, ypa daug dmesio skyr patiems vargingiausiems. Labai ikalbin-gas yra konklavoje dalyvavusi kardinol pasirinkimas. Buvo ge-rokai jaunesni ir labai ger kan-didat, bet kardinolai pasirinko t, kuris jiems atrod labiausiai Kris-taus pagautas paprastas ir ven-tas. Taip buvo pasista inia ir mi-lijardui katalik, ko reikia siekti, kad gyvenimas bt pilnas pras-ms ir diaugsmo.

  Naujasis popieius neatsitikti-nai pasirinko Prancikaus vard. v. Prancikus, gims pirklio ei-moje, turjo eiti tvo pdomis, bet susiavjo beturiu Kristumi ir

  paliko turtingus tvo namus, apsi-vilko elgetos drabuiais ir prad-jo Banyios atnaujinim. Jis seniai mirs, bet gyvas savo dvasios snuo-se ir dukrose, kurie, panaiai kaip j steigjas v. Prancikus, visko, kas pasauliui rodosi brangu, atsisak, tarnauja Dievui ir monms.

  Ar esu Kristaus pagautas? Tai klausimas, kur kiekvienas turime atsakyti sau. Jei tikiu Diev, gelb-

  toj Jz Krist, bet j ugoia mo-ns, daiktai ir kasdieniai rpesiai, tai nesu Kristaus pagautas. Taiau jei nepakeniu nuodms, jei nusi-djs skubu susitaikyti su Dievu, jei malda yra tapusi neatskiriama mano gyvenimo dalimi, jei klausau savo sins balso, ypa jei gera linkiu net prieams, tada tikrai esu Kris-taus pagautas.

  Per gavni danai girdime skambant raginim: Atsiverski-te! is raginimas reikia ne k kita, kaip ms pozityvius ingsnius, kad Kristus mus pagaut ir uval-dyt ms protus bei irdis, kad atsitikt panaiai, kaip v. Pranci-kui Asyieiui ar v. Ignacui Lojo-lai. Pastarasis, dl Kristaus paliks emikj karjer ir visikai pasi-vents jo tarnybai, itaip meldsi: Viepatie, priimk vis mano laisv. Imk atmint, prot ir vis mano va-li. Visa, k turiu, i tavs esu gavs, todl atiduodu tau ir pavedu tau

  valdyti. Duok man tik savo meils ir malons, tuomet bsiu pakan-kamai turtingas ir nieko daugiau nebetrokiu.

  Tikjimo metais ne tiek svarbu kuo daugiau suinoti apie tikji-m, svarbiausia labiau pamilti Jz Krist, o su juo ir visus mones, nes Dievo ir moni meil nedaloma.

  Gediminas Staniauskas

  Andriaus Kubiliaus laukia dar vieni rinkimai, kart Tvy-ns sjungos-Lietuvos krikioni demok rat (TS-LKD) partijos pir-mininko rinkimai, kurie turt vyk-ti dar iki TS-LKD partijos suvaia-vimo, paprastai rengiamo balandio pabaigoje arba gegus pradioje. Rinkimai nebt niekuo ypatingi, jei juose su A.Kubiliumi varytsi dabartiniai konservatori lyderiai Irena Degutien ar net Rasa Ju-kneviien, Seime sdinti kartu su buvusiu premjeru. Reikalas tas, kad A.Kubiliui pirtin met ilgus me-tus Briuselyje praleids TS-LKD patriarchas, devint deimtmet kops prof. Vytautas Landsbergis. Tai rodo, kad konservatori gretos po 2012 m. Seimo rinkim visikai pakriko, o t pakrikim jau pirmj Seimo rinkim nakt parod ir pa-ties A.Kubiliaus elgesys, kai jis de-monstratyviai atsisak prie televizi-jos kameras paaikinti, kodl tuose

  rinkimuose nugaljo Lietuvos soci-aldemokratai ir jau pradj jungtis darbieiai su tvarkieiais.

  A.Kubilius partijos pirmininku buvo nuo 2003 m. gegus 24 d., todl iemet jau bt vents de-imties met vadovavimo partijai jubiliej. inoma, niekas kol kas nesako, kad A.Kubilius rinkimus neabejotonai pralaims. Gali ir laimti, bet lainuosi, kad galimy-bi A.Kubilius turi ne tiek ir daug. Per pastaruosius 4 metus TSLKD vaist populiarum kair ir de-in btent A.Kubiliaus dka. Jo nesugebjimas kalbtis su visuo-mene dar tada, kai buvo premjeras, nemokjimas nugludinti atrius kampus partijoje visa tai grta bumerangu. Beje, V.Landsbergis nuo 2003-ij um TS-LKD Politikos komiteto pirmininko post ir ne kart vieai opona-vo A.Kubiliui dl jo elgesio bei sprendim, formavo tam tikr ne-pasitenkinim A.Kubiliumi par-tijos viduje. 2012 m. lapkrit TS-LKD Politikos komitetas ragino kuo skubiau surengti neeilin par-tijos suvaiavim, o digavimai dl Seimo rinkimuose laimtos an-trosios vietos buvo pavadinti ta-riama pergale, dl kurios apsigau-dinjame.

  Jau tuomet V.Landsbergis siun-t signal A.Kubiliui, kur pasta-rasis visikai nereagavo. Neeilinis

  suvaiavimas nevyko. Jei taip, tuo-met tata gr namo ir mgins per-rikiuoti konservatori gretas. Tai padaryti prieasi buvo jau anks-iau. Profesorius kakokiu etuo-ju pojiu, matyt, jauia, kad parti-jai gresia kur kas rimtesns bdos. Per 100 dien naujosios Vyriausy-bs konservatoriams sugriauti ne-pavyko. Lietuvos socialdemokrat populiarumas visuomenje, skai-tant ir Lietuvos socialdemokrat partijos lyderio Algirdo Butkevi-iaus reiting, auga lyg ant mieli. Susijung darbieiai ir tvarkie-iai, tiktina, bus dar didesni kon-kurentai socialdemokratams, o k jau kalbti apie konservatorius, ku-riems teks grumtis jau su dviem la-bai stipriais oponentais, kuri dis-pozicijoje ne tik i valstybs ido partijoms skiriami pinigai, bet ir administraciniai itekliai savo po-puliarumui didinti. Minimali alg pastarieji pakl 150 Lt jau ka-dencijos pradioje, o konservato-riai plsi markinius dl vargan 50 Lt. Tautai, ypa provincijoje, toks naujosios valdios poelgis pa-sirod kone dievikas. Kur ten kon-servatoriai? Beirdiai jie! Taukt! Tai dar vienas smgis TS-LKD populiarumui. Jei taip bus ir toliau, 2016 m. Seimo rinkimuose konser-vatoriai bus pritrkti.

  Vien todl A.Kubilius prie naujuosius TS-LKD pirmininko

  rinkimus atsidr tikrai nepavy-dtinoje situacijoje. Galima ivar-dyti dar deimt prieasi kodl, bet neverta kartotis. Kita vertus, ar V.Landsbergio triumfas pad-t suvienyti toli grau nevienalyt TS-LKD? I dalies taip, bet pats faktas, kad Lietuvos aktyvij po-litik grta toli grau ne jaunuolis, pasako taip pat nemaai. TS-LKD neturi kuo pakeisti senj vilk. Darbo partija turi Vytaut Gap, tvarkieiai Remigij emaitai-t, o konservatori gretose nieko nra. Agn Bilotait? Nejuokauki-te. Tapti partijos pirmininke jai yra tiek pat galimybi, kiek eiaraiam visureigiui Curiosity Marse rasti bent suakmenjusi kirml.

  Neusiaugino konservatoriai sau pamainos ir takas. Jaunj konservatori lyga praveria vil-kams nebent tada, kai reikia, kad kakas palaikyt transparantus prie ministerijos, usidt baltas pirtines arba per megafon i-keikt dabartinius valdaniuosius. Pastaroji lyga suskubo praneti, kad TS-LKD rinkimuose remia A.Kubiliaus kandidatr. Kokia kvailyst jaunuomenei kitis ten, kur jai veriau dera patylti! Kas su ja bus, jei rinkimuose laims V.Landsbergis, matyt, nepagalvojo. Dar didesnis susiskaldymas ne tik tarp vilk, bet ir tarp jaunuomens. Uuojauta TSLKD. Ne kitaip.

  Komentarai

  3AVAITSKOMENTARAS

  2YTASVISKONETEKTI

  0ERGAVNIDANAIGIRDIMESKAMBANTRAGINIMa!TSIVERSKITEkISRAGINIMASREIKIANEKKITAKAIPMSPOZITYVIUSINGSNIUSKAD+RISTUSMUSPAGAUTIRUVALDYTMSPROTUSBEIIRDISKADATSITIKTPANAIAIKAIPV0RANCIKUI!SYIEIUIARV)GNACUI,OJOLAI

  4ATAGRTA+ASDABARBUS

  3ILYSPASIRAYTIVISOMSPARTIJOMS6YRIAUSYBPARUONACIONALI-

  NSUSITARIMENERGETIKOSSTRATE-GIJOSKLAUSIMAISKURTURTPASI-RAYTIVISOSPARTIJOS

  Mes esame paruo nacionalin vis partij susitarim energetikos strategijos klausimais ir artimiau-siu metu jis bus pateiktas, ketvir-tadien per spaudos konferencij, skirt Vyriausybs veiklos imtadie-niui, sak premjeras Algirdas But-keviius.

  Energetikos ministras Jaroslavas Neveroviius pridr, kad susitari-mas yra skirtas valstybs tikslams energetikoje nusakyti.

  Diskusijos, kurios vyksta dabar, vyko ir anksiau. irint atskir politini partij programas, vai-ri ekspert, politik pasisakymus, matyti, kad vis dlto yra bendras t tiksl ir sivaizdavim vaizdas. Tik-rai visos partijos sutaria, kad ms energetikos kryptis yra sinchroni-zacija su Vakar Europa, kad mums reikia bendros ES mastu energetikos rinkos. Tai nortume pateikti susi-tarime, kad visos partijos patvirtin-t, jog energetikos politika nesikei-ia su Seimo rinkimais, Vyriausybs pasikeitimais, o nuosekliai, stabiliai gyvendinami pagrindiniai siekiai ir tikslai, kalbjo ministras.

  Paklaustas, ar strategijoje nu-matyta atomins elektrins statyba, J.Neveroviius teig, kad klausi-m bus galima atsakyti tik tada, kai bus priimti Vyriausybs ir Seimo sprendimai.

  'ALIRPAVYKS SIVESTIEUR

  3%"BANKOPREZIDENTOPATAR-

  JAS'ITANAS.AUSDAMANOJOGYRAnPROCTIKIMYBSKAD,IETU-VAIMPAVYKSSIVESTIEUR

  Tikrai niekada, man atro-do, nesu davs didesns tikimybs negu 50 proc. iuo metu man atro-do, kad tikimyb yra 6070 proc., kad mums pavyks tai padaryti, ketvirtadien trumpoje spaudos konferencijoje, surengtoje po SEB banko analitik parengtos Lietu-vos makroekonomikos apvalgos pristatymo, kalbjo jis.

  Pasak G. Nausdos, eur vesti sutrukdyt tokie valdios instituci-j veiksmai kaip vartojimo mokes-i paklimas likus keletui mnesi iki kontrolinio laikotarpio pabaigos (pavyzdiui, nuo kit met sausio), administruojam kain (vieojo transporto tarif, ilumos, elektros, duj kain) padidinimas lemiamais mnesiais ar radikalus pakartotinis MMA paklimas, kuris neivengia-mai padidint ir infliacij.

  Eltos inf.,Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • Kodl, gyvendami panaiomis s-lygomis ir turdami vienodas gy-dymo galimybes, vieni pasveiks-tame, o kiti ne? Ar liga gali bti mums kuo nors naudinga? O gal ta nesismoninta nauda ir pagul-do mus ligos ar net mirties pata-l? Apie dvasines lig prieastis ir pasveikimo galimybes papasako-jo neurolingvistins psichoterapi-jos konsultant Linga vanien.

  Genovait Privedien

  Ligos yra enklai, kuri btina paisyti

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  11 p.

  Sodyba

  19 p.

  7 p.7 p.

  19 p.

  Su nerimu prasidsianio pavasario laukia sodinink bendrij nariai. Nuolat jose gyvenantieji jauiasi tarsi rezervatuose.

  Nijol Baronien

  Gyvename vartojimo kultros klestjimo metu. Aplink tiek daug vairi daikt, maisto produkt, stebukling vais-t, trukdani sigilinti save.

  Egl Valionien

  Medikai pataria kuo dau-giau bti gryname ore, ypa tada, kai ilg laik bnama prastai vdina-mose patalpose.

  Stasys Palaukys

  Iev Narkut kvepia netobula Lietuva

  Sodinink bendrijas nauja valdia paliko likimo valiai

  Vaistaols gydo ne prasiau u vaistus?

  Lengviausia bt pasakyti, kad Ievos Narkuts daina Raudoni va-karai i kino filmo Tadas Blinda. Pradia tapo hitu. Taiau ar is sve-timodis ia tinka? Tai ne naujas Lietuvos himnas, tos intymios bala-ds klausytis norisi vienumoje, nes ji nejuia ispaudia aar. Taiau i rauda apie bedal gimtin be sal-di sentiment, su tiesiu klausimu jai ar bijai? Ypa aktualiai ji skam-ba iandien, kai Lietuva vadinama drsia alimi.

  Rta Kliyt

  12 p.

  Vis girdiu kalbant apie kakoki postmoderni eim, neva senoji jau atgyvenusi. Tad praau paaikinti, apie k ia kal-bama. Ar apie gj san-tuokas? domisi Kauno rajono gyventoja.

  Atsako psicholog Rta Bubelien

  Ir grynas oras, ir sutaupyta iluma

  Padk sau

  Sveikata

  Mutavusi visuomens lstel

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 50 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 300 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 300 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing false /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice