Valstiečių laikraštis 2013 03 23

Download Valstiečių laikraštis 2013 03 23

Post on 22-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

7 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2013 03 23

TRANSCRIPT

<ul><li><p>ma4AIKDAINUOJUIRESUAknPRISIPASTADAINININK)EVA.ARKUTNEMGSTANTIODIOaBARDkNORSPATIKURIADAINODIUSIRMUZIK</p><p>m3UNERIMUPRASIDSIANIOPA-VASARIO LAUKIASODININKBENDRIJNARIAI .UOLAT JOSE GYVENANTIEJIJAUIASITARSIREZERVATUOSE</p><p>m'YVENAMEVARTOJIMOKULTROSKLESTJIMOMETU!PLINKTIEKDAUGVAIRI DAIKTMAISTOPRODUKTaSTEBUKLINGkVAIST TRUKDANISIGILINTISAVE</p><p>MKOVODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T</p><p>iandien skaitykite:</p><p>ETADIENIS, 11 p. f</p><p>Apie tai p. f</p><p>SODYBA, 7 p. f</p><p>4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=</p><p>36%)+!4!, 19 p. f</p><p>!NDRIAUS+UBILIAUSLAUKIADARVIENIRINKIMAIKARTn4VYNSSJUNGOS,IETUVOSKRIKIONIDEMOKRATPARTIJOSPIRMININKORINKIMAI*IENEBTNIEKUOYPATINGIJEINEAKIBROKTAS!+UBILIUIPIRTINMETILGUSMETUS"RIUSELYJEPRALEIDS43,+$PATRIARCHASDEVINTDEIMTMETKOPSPROF6YTAUTAS,ANDSBERGIS</p><p>2(=N?DURKJQKPN=QG=</p><p>6IDA4AVORIEN6,URNALIST</p><p>0RIEKELETMETNENAIOSEEMSEDIRBANTYSKININKAIBUVOAKTYVIAISKATINAMIAUGINTIENERGETINIUSAUGALUSIRSIEKTI%3PARAMOSEMSKIOMINISTRAS6IGILIJUS*UKNADABARRAGINANESIAVTIGLUOSNIARKARKLAUGINIMUOMAIAUDERLINGOSEEMSEGANYTIMSINIUSGALVIJUSAVISOKAS</p><p>4APOKEIKSMAODIU</p><p>kininkai piktinasi, kad tada, kai jie viliojami nauja veikla, atsiranda daug patarj ir konsultant, taiau jei ta veikla nepasiteisina, jie lieka vieni. emdirbiai negaili priekai-t ms ems kio politikos stra-tegams, kad ie uoliai vykdo Briu-selio reglamentus, juos pristatinja, bet neanalizuoja pasekmi.</p><p>Panevio rajono gluosni augin-tojui Benjaminui liogeriui alioji energetika skamba kaip keiksmao-dis. Madaug prie 7 metus nenaioje emje pasodins 2,5 ha gluosni, vy-rikis lauk pirmojo derliaus, skaiia-vo pajamas. Pasak specialist, gluos-ni metinis prieaugis i hektaro gali bti vidutinikai iki 20 ton medie-nos. Dabar kininkas neslepia nepa-sitenkinimo, kad susigund raginimu auginti biokurui naudojamus augalus. </p><p>*QGAHP=2 p. f</p><p>)LGAILAUKTAS&amp;IZINIASMENBANKROTOSTATYMASnSUDTINGASJONUOSTATASGYVENDINTILABAISUNKU ukmin.ltJQKPN=QG=</p><p>"LAKOMITARPALIOSIOS ENERGETIKOSIRMAISTOGAMYBOS</p><p>!LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS</p><p>!PIEKOVOPRADIOJESIGALIOJUS&amp;IZINIASMENBANKROTOSTATYMKURISTAIKOMASIRKININKAMSa6ALSTIEILAIKRAIOkPANEKOVAIKALBJOATSARGIAI0ASAKJGERIAUSIAKININKAUTITAIPKADNEKILTBANKROTOPAVOJUS4AIAUSUSIKLOSIUSNENUMATYTOMSAPLINKYBMS</p><p>GALIPAAIKTIKADPAGALIAUPRIIMTASSTATYMASKININKAMSNETINKA</p><p>)LGASIRBRANGUSKELIAS</p><p>kininkams bankrutuoti pa-dedanio statymo lauk keliolika daugiausia vidutinio dydio ki sa-vinink. Sulauk, bet perskait pri-imt dokument nusivyl. </p><p>*QGAHP=3 p. f</p><p>"ANKROTOSTATYMASNEGELBSTIKININK</p><p>EMDIRBIAIYRAPASIDAVNEVIENAMEMSKIUIALTERNATYVIOSVEIKLOS VILIOTINIUIIRPATYRNESKMSKARTL</p><p>KIOMINISTERIJOSRENGTAS4EISINGUMOMINISTE-RIJOSBANKININKIRSTAMBIJEMVALDITOBU-LINTAS&amp;IZINIASMENBANKROTOSTATYMASKININ-KAMSNEPADEDAATVIRKIAInTEISINAJLUGIM</p><p>Apie tai 22 p. f</p><p>+IPRASDARNETAIPSENIAIBUVOLENGVATINIOAPMOKESTINIMOZONAKURIOJEGYVENTOJAIPRATONAUDOTISPIGIAISKREDITAISIRGAUTIAUKTASPALKANASUINDLIUS!TJOLAIKASUTAISUMOKTI</p><p>1O</p></li><li><p>2 MKOVODmNr. 23 (9248) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>Pirmj derli B.liogeris turjo nu-imti po 34 met, taiau jo gluosniai toliau auga ir jau pradeda medti. Kai sodinau, atrod, kad nebus jokio var-go. Buvo adta, kad atvaiuos specia-lus kombainas, nupjaus ir susmulkins. Taiau taip neatsitiko. Speciali gluos-ni dorojimo technika daug kainuo-ja, smulks augintojai jos nesigis. Tad mano gluosniai ir toliau auga ir jau pa-naja medelius, sak augintojas. </p><p> uns dienas aliosios energetikos skatintojus deda ir B.liogerio kai-mynas, taip pat susigunds gluosni auginimu ir jais usodins pana plot. Tiesa, kaimynui kiek geriau, nes jis namuose turi katil, kuria-me gali deginti gluosnius. Tad au-galai, auginami biokurui, panaudo-jami nam kyje. Briuselis skatino auginti skyr param veisimui ir vliau vieno hektaro prieirai 155 Lt (dabar parama sumainta iki 109 Lt hektarui aut. pastaba). O kas toliau? Kaip sudoroti tuos au-galus? Vietos valdia tik vykdo ES reglamentus, o kur valstybs ems </p><p>kio politikos strategija? retorikai klaus gluosni augintojas. </p><p>Gluosniai greitai auga, tad buvo tikimasi, kad jie netrukus pakeis naft ir dujas. Lietuvoje planuota iki 2015 m. gluosniais usodinti apie 11,5 tkst. ha ems, taiau ener-getini augal plantacij nedaug-ja. Dabar gluosni alyje auginama madaug 1 0001 200 ha. Gluosni auginim Lietuvoje populiarinanios UAB Js sodui atstovai teig, kad jais apsodinus apleistus laukus ir ma-iau derlingas emes, medienos pa-kakt visai alies centralizuotai i-lumos sistemai. Lietuvoje nenai emi yra daugiau kaip 40 proc. visos dirbamos ems, o apleist ir dirvo-nuojani emi iki 300 tkst. ha.</p><p>+ARKLAUGINIMASnTIKMADA</p><p>Aleksandro Stulginskio universi-teto lektorius mikininkysts moks-l daktaras Julius Bakaitis nra susi-avjs energetiniais gluosniais, nors emdirbiams teik rekomendacijas, kaip juos auginti. Tai tik mada, dabar ranka numojo jis. Mikininkys-ts ekspertas nemato i augal augi-nimo perspektyv, kol tas verslas ne-bus tinkamai subsidijuojamas. Be to, jis nerekomenduoja skurdi emi sa-vininkams avtis gluosni auginimu. smlynus gluosni nepasodinsi jiems reikia maiausiai 39 bal na-umo dirvoemio. Kita problema j dorojimas ir medienos pardavimo kainos. iuo metu alyje yra tik vie-na gluosni numimo maina. Jei kas bando juos pjauti krmapjovmis, pa-tiria nuostoli. Naudos maai ir par-duodant gluosnius katilinms per tar-pininkus, nes kaina sumaja per pus ir daugiau, sak J.Bakaitis. </p><p>Anot mikininkysts moksl daktaro, gluosnius auginti naudin-giau tiems, kurie turi vadinamsias motinines plantacijas ir pardavin-ja sodinukus. J.Bakaitis skurdio-se ir apleistose emse silo sodinti plantacinius mikus. Palyginti greitai iaugint aliav galima bt kren-ti biokuro katilinse, naudoti popie-riaus ir medienos perdirbimo pra-monje. Pasiaugins puaii, tuop ar kit medi, mogus juos nukirst ir prireikus vl galt auginti javus ar em paversti ganyklomis. Tik bda ta, kad jei ems kio paskirties plote </p><p>mediai auga daugiau kaip penkerius metus, prie emdirbysts grti jau negalima. Toks teisinis apribojimas netikslingas, todl j reikt keisti, teig mikininkysts ekspertas. Jo manymu, em, kurioje auginami gluosniai, nepraranda ems kio paskirties statuso.</p><p>0RILYGINONUSIKALTIMUI</p><p>ems kio ministras V.Jukna, bendraudamas su emdirbiais, da-nai kartoja, kad nenaios ems ne-turt pavirsti gluosni plantacijomis, o bt panaudotos gyvulininkysts pltrai. Tai padt kurti darbo vietas kaime, kur gausu bedarbi.</p><p>emdirbi savivaldos organizacij lyderiai pirmenyb taip pat teikia ne biokuro aliavos, o tradicins emdir-bysts produkcijos auginimui. Lietu-vos kinink sjungos pirmininkas Jonas Talmantas gluosni auginimo skatinim prilygino nusikaltimui. Pa-sak jo, skatinti ir remti gluosni au-ginim normaliose emse, kai auga moni populiacija, kuriai reikia vis daugiau maisto, netoliaregika.</p><p>Teli rajono kinink sjungos vadovas Vytautas Rakickas sitiki-ns, kad kur tik manoma, taip pat ir maiau derlingose emse, reikia pltoti ir palaikyti tradicin emdir-byst. Dirbanius nenaiose emse reikia atitinkamai paremti, tada ne-reiks joki alternatyvi augal, sak kininkas, pastebjs, kad Tel-i rajone yra keletas gluosni skly-p, auginama ir hibridini drebuli. Pasak jo, dl aliavos biokurui augi-nimo Teli ar kaimyniniame Plun-gs rajone nereikt daug diskutuo-ti, nes ia apleist emi sunku rasti. </p><p>Es beveik visi sklypeliai dirbami ar ienaujami.</p><p>Atsinaujinani altini energetika yra gerai, taiau i gluosni ar drebu-li kasmet pajam negausi. O emdir-biams j reikia jau dabar, teig Tel-i rajono kinink sjungos vadovas. Kalbdamas apie gluosni auginim, </p><p>kininkas pabr dar vien problem. Anot jo, netinkamose vietose pasodinti gluosniai suardo melioracijos sistem ir i tokios veiklos daugiau nuostoli nei naudos. Be to, nuostoli neivengia ir kaimynini lauk savininkai. </p><p>6IENARANKADUODAKITAnATIMA</p><p>Lietuvos kinink sjungos Ignalinos rajono skyriaus pirminin-k Maryt Lukaeviien palaikyt bet koki veikl, kuri suteikt kaimo monms uimtum ir pajam. Ta-iau Ignalinos krate gluosni au-gintoj neatsirado. Raginim buvo, bet karkl niekas neaugina. Utat tursime biojgain, kuriai reiks a-liosios mass. Bda ta, kad ms ne-derlingame krate jos daug nepriau-ga, sak kinink. </p><p>Anot M.Lukaeviiens, prieta-ring vertinim nusipeln ems kio ministro V.Juknos deklaruojamas pri-oritetas gyvulininkystei. Pritaikius imok moduliacij ir sankcijas dl slygini galvij neatitikimo dekla-ruotiems plotams, kai kurie ms krato emdirbiai gaus maiau para-mos. Viena ranka ada duoti param, kita j atimti. Tai eidia mones, kurie siningai dirba, piktinosi Lietuvos kinink sjungos Ignali-nos rajono skyriaus pirminink.</p><p>kinink pabr, kad rajone yra toki emi, kuri net labiausiai no-rint negalima dirbti. Kai pirkome valstybin em, mums atmatavo visokius griovius, laitus, krmok-nius, lapynes, kuri negalime suar-ti. tai pernai kai kurie sklypai pava-sar buvo apsti, o ruden nepavyko nuimti derliaus, nes buvo labai lapia. Tokius kininkus turime suprasti, teig M.Lukaeviien. </p><p>3RBSIMEPASEKMES</p><p>Lietuvos msini galvij auginto-j ir gerintoj asociacijos direktorius Darius Dzekiorius skeptikai vertina silymus emdirbiams blakytis ie-kant alternatyvi ems kiui veik-l. Juolab kad emdirbysts tradicijos Lietuvoje yra istorikai susiklosiusios. Tik, anot jo, reikt neperlenkti laz-dos pltojant augalininkyst. Jei pus Lietuvos ussime javais, o kit pus usodinsime mikais ir karklais, ne-trukus srbsime ir pasekmes, sak D.Dzekiorius. Anot jo, iekant ge-riausi sprendim, kokia veikla usi-imti tam tikrose emse, nereikt i-radinti dviraio. Paprastai derlingose emse auginami javai, maiau derlin-gesnse gaminamas pienas, maiau palankiose kininkauti vietovse au-ginami msiniai galvijai, o visai skur-diose avys arba ekstensyvi veisli msiniai galvijai, aikino Lietuvos msini galvij augintoj ir gerintoj asociacijos direktorius. </p><p>Taiau Lietuvoje msinius galvi-jus pradjo auginti derlingesni krat kininkai, nes galvijams sigyti reikia nema investicij. Dabar siekiame, kad kuo daugiau galvij ganytsi ne-naiose emse Molt, Zaras, Igna-linos, alinink, Varnos ir kituose ra-jonuose. Labai svarbu, kad prioritetas gyvulininkystei bt teisintas, kitaip toks siekis teliks odiais, tvirtino </p><p>D.Dzekiorius. Pasak jo, msins gal-vijininkysts sektori sustiprint pa-rama veislinei mediagai, imokos u gamyb, supaprastintas kini pasta-t msiniams galvijams laikyti statyb teisinimas. Naudinga bt ir kova su vadinamaisiais sofos kininkais.</p><p>Aktualijos</p><p>43 proc.</p><p>4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.'ERAIJAUNUVEIKTADAUGDARBBlogai, valdantieji populistai. </p><p>Politika nesidomiu.</p><p>+AIPVERTINATENAUJOSIOS6YRIAUSYBSPIRMSIASDIEN</p><p>PROCPROC</p><p>"LAKOMITARPALIOSIOSENERGETIKOSIRMAISTOGAMYBOS</p><p>)VIRAUSVEIKLOSNENURODYSIVytautas BylaAIOGEKIEJEO-PANEFKO)AHEKN=?EFKOEN&gt;EKGQNKOGU-NE=QORA@F=O</p><p>AI@EN&gt;E=EPQNEL=PUOC=HRKPEENJQ-OLNOPEGKGE=RAEGH=FEAIOPEJG=I=JAOEREN=QOPKJAJQNK@UOE5N=L=-NAJCPKOIEGKENEHREE=QCEJEIKP=E-OUGHOGQNE&gt;AOEH=EG=JPEAIO=QCEJPK-F=IOOGENE=I=L=N=I=)AOCURAJ-@EJ=IA!/LKHEPEG!QNKLKO'KIEOE-F=GAEE=LKEN&gt;EK@AC=HC=IU&gt;0N=@E?EJELENIKOG=NPKO&gt;EK@AC=HC=IU&gt;EN=LOENF=ROEHKI=NE&gt;K-PEJQK=JGOE=QJQI=PUPLNK?EGELNK?'EPQOLNK?PQNPOQ@=NUPE=JPNKOG=NPKO&gt;EKGQN=OL=C=IEJP=OEAIOGEKENIA@EAJKO=PHEAG</p><p>2EIKIAADEKVAIOSPARAMOSJuozas Baublys(EAPQRKOJA@AN-HEJCAIEJ=Q@KPKF=OK?E=?EFKOLENIEJEJG=O</p><p>2ANPP@=QCE=QG=H&gt;PE=LEAO=-REJEJG=IO@=NJACNEJP=O=NCN-EJP=O=LHAEOP=OENGNIKGJE=EO=NIA@E=EO=L=QCQOE=OAIAOGQNE=O@=&gt;=NOQJGQ@EN&gt;PE*AI=J=QG=@@EN&gt;=JPUOGEJEJG=EPQNE=LHAEOPA-IE'=QCEJPEPKGEKOAAIOAL=-C=HFJ=QIENC=HEIU&gt;AOPQNEJQ-OLNOPEL=PUOAI@EN&gt;E=E=NO=REJEJ-G=E'KHG=O@=QCGEJEJGJAOQOE=-RFKAJANCAPEJE=QC=H=QCEJEIQ)=PUPJA=LOEIKG=*AJ=EAIEGEJEJG=IOJAHAJCR=ENLHPKPECU-RQHEJEJGUOP,=HUCEJPEOQ@ANHEJCGN=PAI@EN&gt;E=EOFEAL=C=HC=HEIU-&gt;AOEJRAOPQKPEPQNEIPA?DJEGUN==POEHEGjIAP=EO'=@FEAOQPREN-PPENC=HPEJRAOPQKPEIOEJEQOC=HREFQONAEGE==@AGR=EKOL=N=IKO</p><p>EMSKIOMINISTRAS6*UKNAMANOKADNENAIOSEMSNETURTPAVIRSTIGLUOSNIPLANTACIJOMISOBTPANAUDOTOSGYVULININKYSTSPLTRAI</p><p>'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=</p><p>EMDIRBISAVIVALDOSORGANIZACIJLYDERIAIPIRMENYBTAIPPATTEIKIANEBIOKUROALIAVOSOTRADICINSEMDIRBYSTSPRODUKCIJOSAUGINI-MUI*4ALMANTASGLUOSNIAUGINIMOSKATINIMPRILYGINONUSIKALTIMUI</p><p>Priepilnis.3AULTEKALEIDIASI18.35.</p><p>2YTOJIANDIEN</p><p>E=J@EAJJ=GPEO&gt;QOCEA@N=N=IEEN=HP=AIE=QOE=PAILAN=PN=jjREA-PKIEOJAPEGEH=ELOJE=HEK EAJR=G=NEJEQKOAN=FKJQKOAL=OENK@UOLHKJE@A&gt;AOUOREAPKIEOL=OJUCQNEQKONUPEJEQKOAEHEGOO=QHP=0AILAN=PN=@EAJ</p><p>jH=ELOJE=E=HEK2F=OLOEE=QNONUPjIOAGCNAEEQ</p><p>/AGI=@EAJLOE=QNUOP=E=Q=HPEOGEAG=PHCOPAILAN=PN=J=GP&gt;QOj@EAJjjH=ELOJE=E=HEK2EAPKIEOPNQLQPHL=OJECO</p><p>Eltos, orai.lt, VL inf.</p><p>$IEN</p><p>.AKT-</p><p>$IEN</p><p>.AKT</p><p>0ORYT$IEN-</p><p>.AKT</p></li><li><p>3MKOVODmNr. 23 (9248) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>Prie Babt kininkavusio Gin-tauto ebatarausko buvusiame ky-je, sigaliojus statymui, joki per-main nebus. (Apie io kininko neskm rayta 2012 m. rugpjio 8 d. numeryje, straipsnyje Tyliai bankrutuoja perspektyviu laikytas kininkas, red. past.).</p><p>Teismai tsiasi, visas jaunojo ki-ninko turtas, skaitant net lauko tua-let, aretuotas, taiau jis neketina pasinaudoti k tik priimtu Fizini asmen bankroto statymu. Reikt priminti, kad Gintautas 2006-aisiais buvo vienas rimiausi kandidat renkant geriausi Kauno apskrities jaunj kinink. kinink praud </p><p>nepalankiai susiklosiusios aplinky-bs: augant ekonomikai brangiai gau-tos paskolos, kuri nepavyko grinti laiku dl dvejus metus k kamavusi gamtos negand ir kritusi derliaus supirkimo kain treiaisiais metais. takos turjo ir ekonomin kriz.</p><p>Kodl kininkas nesinaudoja k tik priimtu Fizini asmen bankroto statymu? Pagal statym bankro-tas bt labai ilgas ir brangus. Tur-iau parduoti vis turt, tekt palikti ir namus. Brangiai kainuot doku-ment tvarkymas, be to, tekt mok-ti du kartus, nes atskirai bankrutuo-iau a ir atskirai mona, sak G.ebatarauskas. </p><p>kininkas teisus. Jis per penkerius metus turt grinti didij dal skol, privalt mokti atlyginim bankroto metu k valdaniam admi-nistratoriui, o savo eimai ilaikyti ga-lt pasilikti nedidel dal pajam. Koki? statyme ji net nenumatyta. Taiau kaip gauti pajam, kai dirb-ti savo kyje jau negali, o n vienas darbdavys nenori tokio darbuotojo?</p><p>.EMAAITRKUM</p><p>Dl Fizini asmen bankroto sta-tymo problem gali turti ir Lietuvos ems kio konsultavimo tarnybos (LKT) darbuotojai. Kol kas n vienas kininkas nesikreip pagalbos, taiau jei kreiptsi, LKT specia-listai negalt jam ne tik patarti, bet ir suteikti paslaugos tvarkyti doku-ment, nes statyme nenumatytos tik kininkaujant susidariusios situacijos. </p><p>statyme numatyti atvejai, kai sipareigojim nevykdo fizinis as-muo, pavyzdiui, pasiskolins pini-g butui pirkti, tikslinei veiklai atlikti ar naudai gauti, taiau visai kitokia padtis bankrutuojanio kininko, kuris turi ir ems, ir pastat, ir gy-vuli, kuri greitai neparduos, ku-riuos reikia priirti. Be to, staty-me nenumatyta, kad kyje gali bti ir bendraturi, be to, kininkas gali nuomoti em, sak E.Makelis.</p><p>Artimiausiu metu LKT spe-cialistai atidiai inagrins priimt statym ir pastabas pateiks Lietuvos kinink sjungai (LS), kuri, atsi-velgusi kinink nuomones, pateiks pasilym Seimo Kaimo reikal ko-mitetui tobulinti k tik priimt sta-</p><p>tym. Neseniai vykusiame LS pre-zidiumo posdyje kininkai i esms pritar numatytai Draudimo staty-mo tvarkai, kai samdantis darbininkus kininkas turi mokti 0,2 proc. atlygi-nimo garantin fond, steigt ban-kroto atvejams. Valstiei laikraio duomenimis, iuo metu darbininkus samdo apie 30 tkst. kinink. M...</p></li></ul>