Valstiei laikratis 2011 08 06

Download Valstiei laikratis 2011 08 06

Post on 30-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

10 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 06

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 6 d., etadienis Nr. 62 (9081) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Treiadien VL su priedukinink inios

  Paminklas subliuku-siems umojams

  iomis dienomis apsisprsta bent pajudinti i mirties tako u-strigusias Valdov rm statybas. Vilniaus pili direkcija pasira 1,3 mln. Lt verts sutart su Pane-vio statybos trestu ir tikrja ki-ne bendrija Vilniaus papd.

  iandien VL su priedu

  etadienis Profesija archeologas, gy-

  venimo bdas archeologinis, pomgis ir aistra archeologija, mona archeolog Taiau Vilniaus universiteto profesorius Aleksiejus Luchtanas nra senove kliedintis fanatikas, u seno puo-do uk galintis atiduoti visk.

  Kuo skiriasi sala nuo emyno, pasakyt ir pradinukas: palyginti su emynu, ji gali bti visai ma-yt. Taiau verslininkas Antanas Urbonas tvirtina, kad Graikijoje skirtumas tarp emyno ir sal kur kas rykesnis.

  Sveikata

  Dirbantieji biure ino kart dien isdti darbe be oro kon-dicionieriaus arba ventiliatoriaus beveik nemanoma.

  Por dien badauti nepa-kenks, bet ilgai badauti savaran-kikai nevertt.

  Vorele kontroliuoti verslo

  Esminis lis vykt tuomet, jei sumat btent t kontrolieri, kurie visuomet sugalvoja, kaip pateisinti savo veikl, todl ir prikuria vairiausi kon-trols mechanizm ir vis nauj taisykli. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Per du deimtmeius steigta 80 versl kontroliuojani staig, Vyriausybei priadjus j skaii sumainti, dabar tam prireiks ne maiau kaip deimties met.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  ems grinim Birtono savi-valdybje vl persekioja skandalai. Gyveno mogus ramiai prie Nemu-no ir tikjosi vis gyvenim taip ramiai nugyventi. Nepavyko.

  i ramybs oaz sisuk Bir-tono valdininkai visk sujauk. Taiau mogus nenuleidia rank. Jeigu Lietuvos institucijos nesu-gebs sutvarkyti ios makalyns, mogus ketina pagalbos iekoti Europos Sjungos struktrose.

  Nukelta 3 p. f

  Pleka pirtels

  Per septynis i met mne-sius Lietuvoje usiliepsnojo net 113 piri. Priegaisrins apsau-gos ir gelbjimo departamento duomenimis, vien paskutin lie-pos savaitgal alyje registruoti 4 gaisrai, o pernai ugniagesiams teko gelbti net 191 pirt.

  Apie tai 4 p. f Apie tai 10 p. f

  emtvarkos slibinai usiaugino naujas galvasBirtono emtvarkininkai ir savivaldybs admi-nistracija purtosi atsakomybs dl suformuoto itin tartinos formos ems sklypo prie Nemuno.

  Tvai ir seneliai eidavo iuo keliu prie ups, o Birtono valdininkai panoro mano sodyb nuo jos atkirsti, piktinasi Birtone gyvenantis J.Beleka.

  Autoriaus nuotrauka

 • 2 2011 m. rugpjio 6 d. Nr. 62 (9081)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Ekonomikos krizs kartyje valdia kair ir dein vaist vi-suomenei paadus. Vienas j pa-lengvinti dali naktins mokesi reformos prispaustam verslui ir iki 2011 m. sumainti versl kontro-liuojani institucij nuo 150 iki 89 staig. Taiau kol kas neatrodo, kad ie paadai greitai bus itesti.

  Kalbos buvo graios

  Beveik prie dvejus metus tuome-tis kio ministras Dainius Kreivys ir teisingumo ministras Remigijus i-maius spaudos konferencijoje vers-lininkams prane diugi ini iki 2011 m. versl kontroliuojani ins-titucij sumas nuo 150 iki devyni ar net atuoni staig, tai yra mons bus tikrinamos reiau.

  sukdami versl kontroliuojan-i staig pertvarkos smagrat tiki-ms esminio dalyko ne susilpninti verslo kontrol, o padaryti j stipri, skaidri ir efektyvi, tuomet ad-jo D.Kreivys.

  Ministrai kalbjo, kad bendroves turi tikrinti ne imtai kontrolieri, o tik vien ar du kartus per metus, institucijos privalo derinti apsilanky-mus monse, kuo maiau trikdyda-mos verslinink darb.

  Iniciatyva tikrai buvo labai svei-kintina, nes kiekvienas bet kurios s-taigos tikrintojo apsilankymas papras-tai sujaukia vis mons darb, sako banko DnB NORD vyriausiasis ana-litikas Rimantas Rudzkis. Tikrinto-jui reikia skirti ypating dmes, ben-drauti su juo. O js sivaizduokite, kas bna, jei toki prievaizd per metus ateina dvideimt ar daugiau.

  Institucijas sumaino tik popieriuje

  Kaip iki 2011 m. vidurio gy-vendinami paadai, kai per t laik D.Kreivys skandalingai atsistatydi-no i ministro posto, pats sivls neskaidrias Europos Sjungos pini-g dalybas savo motinos monei, o R.imaius, ministro post pateks po 13 met darbo Lietuvos laisvosios rinkos institute (i kuri 20062008 m. buvo jo prezidentu), tyliai ir ramiai vadovauja Teisingumo ministerijai?

  Visgi is bei tas nuveikta, tiesa, daugiau teorikai, o ne praktikai.

  kio ministerija atsijojo 150 ins-titucij nurodydama, kad versl tiesio-giai kontroliuoja tik 79. Jos buvo po-pieriuje suskirstytos devynias sritis.

  Daugiausia prievaizd verslas turi produkt saugos srityje 19 kontro-liuojani staig. iek tiek maiau

  j yra aplinkos apsaugos (17) ir vi-suomens bei sveikatos saugos (15) srityse.

  Po daugybs posdi ministerija institucijas iskirst devynias kontro-liavimo sritis, tad teorikai D.Kreivio ir R.imaiaus paadai sumainti kontrolieri skaii tarsi ir vykdyti.

  Deja, ekspertai praktikoje mato k kita. Banko DnB NORD vyriausia-sis analitikas R.Rudzkis pabria, kad savo paadus valdia pamiro, nes nie-kas nepasikeit.

  Ir toliau yra piktnaudiavim, renkamos duokls, nes kontro-liuojanios staigos nesuinteresuo-

  tos bendradarbiauti. Kiekviena i j mon nori ateiti atskirai, sako R.Rudzkis.

  Ministr paskelbta reorganizacija irgi paeng ne k toliau.

  Pagaliau suvok verslo naud

  Lietuvos verslo darbdavi konfe-deracijos (LVDK) generalinis direk-torius Danas Arlauskas tikina, kad i pradi verslininkus labai nudiugi-no ministr iniciatyva, bet ilgainiui ja buvo nusivilta.

  Gaila, bet tie paadai arstomi jau 20 met! Aiku, negali sakyti, kad viskas visai blogai, nes jauiame, kad, pavyzdiui, Valstybins mokes-i inspekcijos ir Valstybins veteri-narijos bei maisto tarnybos pareignai pagaliau suvok, kad btent verslas tempia vis Lietuvos ekonomik ir jei

  vien bausi verslininkus, tai visi kartu ir nugarmsime dugn, kalbjo D.Arlauskas.

  Jo odiais, bendrame kontekste i ygi vis tiek nepakanka ir reikia, kad verslo naud suprast dar ir mi-nisterijos bei politikai.

  Deja, D.Kreivys dirbo ne verslui, o savo paties reklamai. Mes jam sil-me daugel dalyk, kad ir statyb lei-dim idavimo keli nuo A iki Z, bet buvome ignoruojami, o biurokratijai mainti silme pritaikyti JAV Teksa-so valstijos model, kai elementari ko-misija naikina bet kokias klitis vers-lui, pasakojo D.Arlauskas.

  LVDK vadovas teigia, jog versle visk lemia greitis, todl dl biuro-kratini barjer Lietuva ir nepritrau-kia usienio investicij.

  Panaikino vienuolika, steig keturias

  kio ministerijos atstov Asta Ramokait Valstiei laikraiui teig, kad gyvendinant D.Kreivio ir R.imaiaus plan buvo sujungta 11 institucij, jas reorganizavus 4, o iemet planuojama sujungti dar 9 institucijas, j vietoje bus 3.

  Ji negaljo pasakyti, ar valstyb apskritai pasiek bent kok ekono-min efekt, nes kio ministerija turi informacij tik apie savo srities regu-liavimo institucijas.

  Keista, nes Seimo Tvyns sjun-gos-Lietuvos krikioni demokra-t frakcijos seninas Jurgis Razma sak pats savo akimis mats mint reorganizavim ekonomin pagrin-dim.

  Valstiei laikratis suskaiiavo, kad per 20092011 m. versl kontro-liuojani institucij realiai sumajo tik 7, o beveik visi panaikint stai-g darbuotojai buvo darbinti naujai steigtoje institucijoje.

  Sujungus Valstybin tabako ir al-koholio kontrols tarnyb bei Narko-tik kontrols departament Nar-kotik, tabako ir alkoholio kontrols departament buvo atleisti tik 5 dar-buotojai. Ieitinms imokoms skir-ta 113,6 tkst. Lt. i met baland departament buvo priimti 3 nauji tarnautojai.

  Panaus efektas pasiektas ir Vals-tybinje mik tarnyboje (VMT), kuri buvo sujungtos Miko geneti-

  ni itekli, skl ir sodmen tarnyba, Miko sanitarins apsaugos tarnyba ir Valstybin mikotvarkos tarnyba.

  Pasak VMT direktoriaus pava-duotojo Pauliaus Zolubo, fi nansinis reorganizacijos efektas siek apie 520 tkst. Lt.

  Taiau tarnautoj VMT beveik nesumajo. iuo metu tarnyboje dirba 65 darbuotojai, o iki reorgani-zacijos j buvo 70.

  Utarimo ieko Seime

  Didiausia paanga pasiekta stei-gus Valstybin augalininkysts tarny-b vietoje panaikint Valstybinio au-gal veisli tyrimo centro, Valstybins augal apsaugos tarnybos ir Valstybi-ns skl ir grd tarnybos.

  ia kontrolieri realiai sumajo net 84. Jiems atleisti imokta kom-pensacij u 623 tkst. Lt.

  Seimo narys J.Razma akcentuoja, kad ministr planas nebuvo gyven-dintas ir todl ruden bus kalbamasi su Vyriausybe, kaip paspartinti proce-s, nes dalis institucij vadov priei-nasi reorganizacijoms.

  Jie visuomet randa daugyb uta-rj Seime, todl nra taip lengva gy-vendinti usibrtus tikslus, sak J.Razma.

  Jo teigimu, kad ir kaip bt, per tuos dvejus metus valstybs poiris versl jau pasikeit.

  iais metais reformos laukia varto-toj teises tarsi turinti utikrinti Vals-tybin kain ir energetikos kontrols komisija (VKEKK), kurios vadov Diana Korsakait i savait vieai verkleno dl es per mao fi nansa-vimo.

  VKEKK planuojama su Ryi re-guliavimo tarnyba ir Valstybine ener-getikos inspekcija apjungti Infras-truktr reguliavimo tarnyb.

  Nesunku paskaiiuoti, kad jei ir to-liau tokiais tempais kaip iki iol bus pertvarkomos versl kontroliuojanios institucijos, tam prireiks ne maiau kaip deimties met.

  Aktualijos

  Biurokratai visada pateisins savo veiklGitanas Nausda, SEB banko prezidento patarjas

  Bendras fonas ilieka toks pat ir jis nie-kada nebuvo palankus verslui. moni vadovai nuolat pabria, kad yra per daug kontroliuojani institucij, paki-busi jiems vir galvos pradedant lie-tuvi kalbos kontrole ir baigiant visais kitais. Tad ia prasme net po ministr iniciatyvos, kuri tarsi adjo tam tikr revoliucij po dvej met, niekas nepa-sikeit. Jei ir vyko kas nors, tai vertin-iau tik kaip tam tikr, niekieno nepa-stebt evoliucij. O juk atsivelgiant gyventoj skaiiaus majim, galima drsiai sakyti, kad biurokrat padau-gjo. Manau, kad esminis lis vykt tuomet, jei sumat btent t kontro-lieri, kurie visuomet sugalvoja, kaip pateisinti savo veikl, todl ir prikuria vairiausi kontrols mechanizm ir vis nauj taisykli. Juk pakakt tik pritai-kyti Didiosios Britanijos, Airijos, kit ali patirt, ir valstybinis reguliavimas bt gerokai sustambintas, o ne iskai-dytas smulkias institucijas, kurioms vis trksta pinig igyventi.

  Kontrolieriai prieinasi reformomsKstutis Daukys, Seimo narys, buvs kio ministras

  Verslo kontrol reikt keisti i pagrin-d. Pavyzdiui, stambioms monms, kuriose naudojami ne tik sudtinges-ni rengimai, bet ir apskritai yra auk-tesnio lygio verslo santykiai, reikt daugiau kontroliuojani institucij, o smulkesniam verslui reikt visikai atskiros sistemos. Jam kontroliuoti gal net pakakt specialios inspekcijos, kuri atlikt iuo metu 1020 kontroliuojan-i institucij funkcijas. Kad mon at-eit tik vienas inspektorius, kuris patik-rint ir darb saug, ir maisto saug, ir priegaisrin sistem. Suprantama, kad toks inspektorius turt bti labai kvalifi kuotas, bet kitos ieities nema-tau. Blogiausia tai, kad visoms mo-nms reikalavimai yra vienodi, nesvar-bu, didel ar maa mon. Bet juk ne vis moni galimybs yra vienodos ir ne visuomet reikia i moni reikalau-ti aukiausi standart. Bda ta, kad kiekviena i kontroliuojani institucij nori bti reikminga ir i paskutinij prieinasi reformoms.

  Pakakt tik pritaikyti Didiosios Britanijos, Airijos, kit ali patirt, ir valstybinis reguliavimas bt gerokai sustambintas, o ne iskaidytas smulkias institucijas, kurioms vis trksta pinig igyventi.

  Vorele kontroliuoti verslo

  Priepilnis.Saul teka 5.37, leidiasi 21.12.

  Rytojiandien PorytDien: +22 +27

  Nakt: +9 +14

  Dien: +22 +27 Dien: +20 +23

  Nakt: +15 +17Nakt: +12 +17

  Rugpjio pradioje nuo Skandinavijos Lietuvos link iplito auktesnio slgio sri-tis. Dl to naktimis tapo lengviau kvpuoti, dienomis bti darbingos nuotaikos.

  iandien orai pamau keisis, nors lietaus dar nenumatoma. Pietryi vjas ps 38 m/sek. greiiu. Temperatra nakt bus 914, dien 2227 laipsniai.

  Sekmadien pajusime ciklono tak. Daugelyje rajon numatomi trumpi liets, kai kur su perknija. Ps vidutinis piet, pietvakari vjas. Temperatra nakt svy-ruos nuo 12 iki 17, dien 22 27 laipsni.

  Pirmadien dien beveik visoje Lietuvoje lis, nakt bus 1517, dien 2023 laips-niai. Antradien palis kur ne kur, nakt bus 1214, dien 1921 laipsnis ilumos.

  Kur iemet atostogaujate?

  Savo sodyboje, sode

  Namuose

  Prie jros, Lietuvos kurortuose

  Usienyje

  Neatostogauju

  19 proc.

  20 proc.

  8 proc.

  16 proc.

  37 proc.

  Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.

  Lietuvoje verslas ms valdios yra pernelyg kontroliuojamas ir skriaudiamas. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  (Ka. 235)

 • 32011 m. rugpjio 6 d. Nr. 62 (9081)Valstiei laikratis

  Sodyb atkirto nuo ups

  Daug met prie Nemuno gy-venantis Justinas Beleka dabar gal ir gals prieiti prie ups, taiau val-ties prie kranto jau nepriri. Jo skly-p nuo Nemuno ketinama atskirti naujai suformuotu originalios for-mos 58 m ploio ir apie 180 m il-gio sklypu.

  Kaip kilo tokia geniali idja?Birtono savivaldybs Architek-

  tros ir urbanistikos skyriaus vedjas Mantas Michaliunjo sako, kad tokios spdingos formos sklypas suformuo-tas vadovaujantis statymais: ems sklyp Justino broliui reikia grin-ti natra, o minta teritorija laisva, tai ir suformavome sklyp. Ar da-nai formuojame tokios formos skly-pus? Mes nepaeidiame statymo, o tai svarbiausia.

  Kodl suformuotas tokios keistos formos sklypas?

  A irgi nesuprantu, kodl Justino brolis nori atsiimti em btent ioje vietoje mes jam pasilme daugiau variant, sako architektas.

  O gal yra gilesni prieasi?Kokios gali bti prieastys? Toje

  juostoje net suoliuko negalima pasta-tyti. Be to, per ems ruoel turi teis iki ups prieiti, pavyzdiui, vejai ar turistai, tikina architektas.

  emtvarkininkai: atsakinga savivaldyb

  Kas tikrasis tokios originalios for-mos sklypo sumanytojas? Gal Lie-tuvoje pagarsjs Prien ir Birtono emtvarkos skyrius, kuriam prie ke-lerius metus vadovavo Dal Gulijeva? Dabar minta valdinink jau ne ve-dja, o tik vyriausioji specialist, tiesa, pikti lieuviai plaka, kad ji ir dabar, lyg pilkasis kardinolas, vadovauja skyriui, o naujoji vedja Vilma Aleknaviien yra tik vaizdui pagrainti.

  Naujoji emtvarkos skyriaus ve-dja atostogauja, todl apie originalio-jo sklypo formavim VL informavo skyriaus vyriausiasis specialistas Vai-das Mazuronis. Tarnautojas pripa-ino, kad sklypo forma yra keistoka, taiau emtvarkininkai es nieko ne-galj pakeisti: Sklyp projektavo ir kadastrinio matavimo planus paren-g Birtono savivaldyb, o paskui juos patvirtino administracijos direktorius ir pateik emtvarkos skyriui. Tada mes parengme sakym dl nuosa-vybs teisi atkrimo.

  Taigi emtvarkininkai kratosi at-sakomybs.

  Savivaldyb: atsakingi emtvarkininkai

  Birtono savivaldybs administ-racijos direktorius Valentinas Vin-

  cas Revuckas labai gerai ino su iuo sklypu susijusias aplinkybes, nes prie mnes kartu su Birtono mere lank-si konfl ikto idinyje.

  is konfl iktas kilo seniai, a dar nedirbau administracijos direkto-riumi, taiau dabar sklypas sufor-muotas, nes emtvarkininkai mus pareigojo atkurti Justino Bele-kos broliui Jadziui nuosavyb na-tra, tai mes ir atlikome, sako V.V.Revuckas.

  Pakartojame klausim: Tikrai tai daryti pareigojo emtvarkininkai?

  Taip, taip, patvirtina administ-racijos direktorius.

  Taigi atsakomybs neprisiima nei emtvarkininkai, nei savivaldybs administracija. Gera formul kai nra atsaking, nra ir kaltinink. Plu-a visi, bet niekas u niek neatsako.

  Savivaldybs atstovai tvirtina, kad Justinas Beleka net nepras sigyti nors kelis metrus ems prie ups.

  Tai netiesa. Kai atgavau 0,54 ha sklyp, emtvarkinink praiau, kad prie sklypo prijungt t plotel, taiau man buvo pasakyta, kad ups apsau-gos zona neparduodama, teisina-si Justinas.

  Pra? Tai tik odiai. Jokio ra-tiko dokumento nra, kerta ar-chitektas.

  Jeigu man pasak, kad negaliu si-gyti io ploto, tai ir neraiau ratiko praymo. Argi turjau rayti? ste-bisi Justinas.

  Ragina kreiptis Nacionalin ems tarnyb

  Valdininkai tikina, kad Justinas Beleka gali prieiti prie Nemuno.

  A ten buvau ir inau, kad tokia galimyb yra. Reikt ir jums pama-tyti savo akimis, kad js neklaidin-t, ragina administracijos direk-torius.

  Apsilankme. Tereikt 10 metr pastumti sklyp ir konfl iktas bt isprstas, taiau dabar Justinui Bele-kai paliktas itin status skardis ir joki galimybi t skard kaip nors pataisy-ti, pavyzdiui, rengti laiptus.

  Jeigu jie sako, kad a be reikalo praau prijimo prie ups, tai tegul dar kart atvaiuoja ir sitikina savo akimis, stebisi valdinink teiginiais Justinas Beleka.

  Kokia ieitis?Administracijos direktorius

  V.V.Revuc kas pataria Prien ir Bir-

  tono emtvarkinink arba Birto-no savivaldybs klaid taisyti paiam Justinui Belekai: Tegul jis kreipiasi Nacionalin ems tarnyb ir prao, kad i tarnyba nederint suformuoto sklypo, tada dokumentai mums bt grinti ir mes iekotume kito spren-dimo.

  Nacionalins ems tarnybos versija

  Kaip skandaling atvej vertina Nacionalin ems tarnyba (NT)? Tikjoms, kad i tarnyba bent paban-dys isiaikinti susidariusias aplinkybes ir nustatyti tikrsias prieastis. Be rei-kalo. NT ems tvarkymo departa-mento direktorius Algis Bagdonas VL atsiunt valdininkams bding (paia blogiausia prasme) atsakym. Tikki-ms, kad is ratas ios tarnybos refor-ma usiimaniai komisijai bus tarsi papildomas argumentas kuo greiiau pakeisti i sustabarjusi struktr.

  Pasak A.Bagdono, NT nega-li priimti sprendim dl nuosavybs teisi em atkrimo neturdama savivaldybs administracijos direk-toriaus pritarimo nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto natra gri-namo ems sklypo plano.

  NT direktorius priimti spren-dimus grinti, perduoti, suteikti nuosavybn neatlygintinai ir par-duoti valstybin em galiojo tar-nybos teritorini emtvarkos sky-ri vedjus, iuo atveju Prien ir Birtono emtvarkos skyriaus ve-dj Vilm Aleknaviien. Taigi prieita aklaviet.

  Kai straipsnis jau buvo parengtas spaudai, NT laikinasis vadovas Vi-tas Lopinys informavo Justin Bele-k, kad sklypo projektuotojai privals numatyti servituto keli nuo jo sody-bos iki ups.

  Aktualijos

  Prien ir Birtono savivaldybse sigaliojo tarsi neraytas susitarimas monms, kurie negali atgauti sklyp Birtone arba Prienuose, kompensuojama sklypais prie Nemuno pakrani.

  (Us. 541)

  Einama lengviausiu keliuArnoldas Taujanskas, nuo prijimo prie Nemuno atkirstas altinn kai-mo gyventojas

  Birtone galioja toks tarsi neraytas susitarimas monms, kurie nega-li atgauti sklyp Birtone arba Prie-nuose, kompensuojama sklypais prie Nemuno pakrani. inau net penkis tokius atvejus, kai prie Nemuno gyve-nantieji buvo tiesiog atkirsti nuo ups naujai suformuotais sklypais. Einama lengviausiu keliu Birtone sklypai brangs, todl monms suformuoja-mi i tikrj neverti sklypai prie ups, kartu dar ir kirinami nauji savininkai ir ia gyvenantys mons.Apskritai prie kelerius metus, kai Birton atvyko Seimo nario Rimanto Dagio vadovaujama komisija tirti e-mtvarkinink savavaliavimo, buvo nustatyta labai daug paeidim. Tada emtvarkininkai buvo isigand, o dabar jie vl atsigauna, suranda nau-jus veiklos bdus.

  emtvarkoje sitvirtino senoji gvardijaRimantas Jonas Dagys, Seimo Antikorupcijos komisijos narys

  emtvarkinink savavaliavimo siste-ma buvo gal net visuotin. Prisipain-siu manme, kad problemas galsi-me isprsti pakeisdami ios struktros pavaldum, taiau dabar akivaizdu, kad ios viltys nepasiteisino. Matyt, atjo lai-kas perorganizuoti vis emtvarkos sis-tem. T ir darysime, nes iki iol ir Na-cionalinje ems tarnyboje, ir kitose struktrose buvo sitvirtinusi vadinamoji senoji gvardija, kuri naudojosi tarnybine padtimi ir dsniu: Ranka rank plau-na. Taip neturi bti. Deja, iki iol visi val-dinink keitimai naudos nedav. Padtis kaip toje pasakoje nukerti vien slibino galv, bet jos vietoje netrukus iauga kelios. Daugelis moni mans klausia, kodl Birtono emtvarkos skyriuje te-bedirba vis inoma D.Gulijeva. Manau, kad artimiausiu laiku ioje srityje bus la-bai daug pasikeitim.

  Daug met prie Nemuno gyvenantis Justinas Beleka dabar gal ir gals prieiti prie ups, taiau valties prie kranto jau nepriri. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  e Atkelta i 1 p.

  emtvarkos slibinai emtvarkos slibinai usiaugino naujas galvasusiaugino naujas galvas

 • 4 2011 m. rugpjio 6 d. Nr. 62 (9081)Valstiei laikratisKomentarai

  Kiekvienais metais paskutin liepos sekmadien tkstaniai pi-ligrim automobiliais ir psiomis keliauja Kryi kaln, kur venia-

  ma Kristaus kryiaus iauktinimo vent. Nuo sen laik lietuviai sta-t kryius ant Mekuii piliakalnio kaip savo tikjimo, vilties ir meils enklus. Buldozerinis ateizmas iuos enklus naikino, vildamasis, kad su naikinamais kryiais bus sunaikin-tas ir tikjimas. Taiau buvome liu-dininkai, kaip tos viltys neisipild: prievartos sistema subyrjo, o Kry-i kalnas tebestovi ir traukia ne tik Lietuvos piligrimus j lanko tikin-tieji i viso pasaulio.

  Pirmj rugpjio etadien Dubysos sln prie Ariogalos susi-renka tkstaniai Lietuvos tremtini, j vaik ir vaikaii. Tiesa, kasmet tikrj tremtini vis maja, nes kai kurie jau bna ubaig ios ems kelion. Tremtiniai Dubysos sln nevea ir nestato kryi. ilagalviai tremtiniai ia atvyksta su savo igy-venta kania, savo netais kryiais ir ne tik su jais. Atvyksta su savo ti-kjimu, kuris juos stiprino iaurios prievartos ir neteisybs metais, su

  meile, kuriai pareigoja krikioni-kas tikjimas. Tremtiniai nesiaukia dangaus kerto savo buvusiems kan-kintojams, bet meldia Dievo gai-lestingumo sau ir visiems, taip pat ir savo skriaudjams. Tik toks gali bti tikinio mogaus atsakas pa-tiriamas neteisybes.

  I vis Lietuvos kampeli susi-rink tremtiniai, dalyvaudami Mi-i aukoje, dkoja Dievui u malon, kad kryiaus kelias per Sibiro taigas, Kazachstano dykumas ir Upoliars

  speigus parved Tvyn ir leido su-laukti laisvs ryto.

  Laimingas mogus, kuris, igy-vens daug varg, bet ilaiks Dievo meil, gali Mii aukos metu savo gy-venimo kryi pastatyti alia Kristaus kryiaus. Kodl laimingas?

  Bet koks kryius visuomet skau-diai sueidia, panaiai, kaip jis ei-d Jz Krist. Ant kryiaus prikaltas Viepats dejavo: Mano Dieve, mano Dieve, kodl mane apleidai! Kania atveria mogaus irdyje sunkiai gy-jani aizd, taiau kai ji padedama prie Kristaus kryiaus, siela nurims-ta, nes Dievo meil yra stipresn u bet kok blog. Paddami savo kry-i prie Kristaus kryiaus, mes daly-vaujame monijos iganymo misijo-je. Isipildo tai, k apatalas Paulius

  ra apie savo kentjimus: Dabar a diaugiuosi savo kentjimais u jus ir savo kne papildau, ko dar trksta Kristaus vargams dl jo Kno, kuris yra Banyia (Kol 1, 24). tai kodl laimingas yra kiekvienas keniantis mogus, jeigu tik jis yra nuviestas Kristaus kryiaus viesos.

  Taiau vargas mogui, jei jis ken-ia be Kristaus. Tuomet jo irdyje si-viepatauja nusivylimas ir pyktis, kuris ne kuria, bet griauna. Klaikias jau-n moni udynes surengs udi-

  kas Norvegijoje niekada nebt gal-js pasirinkti neapykantos ir udymo kelio, jei bt buvs nuviestas Kris-taus kryiaus viesos. Be tos viesos jis man udymu pasitarnausis savo tvynei.

  Ar ne panaiai elgsi bolevikai, kurie galvojo, kad sunaikindami vi-sus, kurie, j supratimu, buvo liaudies prieai, likusius padarys laimingus? Negailestingai naikino ne tkstan-ius, bet milijonus visikai nekal-t moni, net vaikus. Tremiai pa-smerkti ms tautieiai buvo kalti tik tiek, kad netinginiavo, negirtuokliavo, rpinosi savo vaikais, o Tvyn jiems buvo brangus ems kampelis. Nea-pykanta visuomet yra akla ir jos au-komis danai tampa visikai nekalti mons.

  Kristaus kryiaus viesoje nepabu-v mons drauge nra pain paties svarbiausio dalyko begalins Dievo meils. i meil mog padaro labai stipr. Kania ateina ir praeina, bet meil palieka ir gydo visas aizdas.

  Kryi kalnas dl to ir traukia mones, ionai jie atnea ne tik savo kryius, bet ir savo tikjim. Kryi kalnas tai tikjimo, vilties ir meils kalnas. Tai liudija kiekvienas kryius ir kryelis, kur pastato mylinios ir-dys. Todl kryi nedert statyti, jei i irdies dar nepaalintas pyktis ir ne-atleista visiems skriaudjams.

  Ai tau, Viepatie, u ms kan-ios keli, nes tu jai ir eini drauge su mumis. Tu juo jai pirmas ir tavo meil pasiekia visas moni kartas.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  iomis dienomis apsisprsta bent pajudinti i mirties tako ustrigusias Valdov rm statybas. Vilniaus pili direkcija pasira 1,3 mln. Lt verts sutart su Panevio statybos trestu (PST) ir tikrja kine bendrija Vil-niaus papd. U ias las teks per-braiyti elektros laid, vamzdyn ir kit ininerini tinkl idstym, at-skiriant juos nuo nerengtos rm da-lies. Mat ankstesniame projekte vis-kas buvo numatyta vienam pastatui, o dabar norima pabaigti bent pus Valdov rm. Ir tam reiks ne ma-iau kaip 30 mln. Lt.

  Likusios rm dalies likimas vis dar neaikus, bet akivaizdu, kad u-springome savo umojais ir Vilniaus irdyje dar ilgus metus tursime pas-tat vaiduokl. Deja, pildosi prie de-imtmet skambjusi skeptik balsai, kad gal neverta usiimti gigantiko-mis, abejotinos istorins verts staty-bomis. Juk neilik nei tikr brini, nei isami technini apraym, tik paviens dailinink graviros.

  Bet valdia tada buvo politikai valinga. Tuo labiau kad palaikymo sulaukta ir i didels dalies visuome-

  ns, ieivijos. kurtas fondas, iekan-tis rmj ir aukotoj, kai kurie vers-lininkai pradjo gaminti produktus, kuriuos pirkdami galjome paremti statybas.

  Nusprsta nepagailti 114 mln. Lt ir iki Lietuvos vardo paminjimo tkstantmeio 2009 m. pastatyti r-mus, kurie tapt didinga valstybs re-prezentacine vieta ir muziejumi. Da-bar ta suma jau neatrodo milinika. Netgi juokinga, kai palygini su jau i-leistais 230 mln. Lt ir dar reikalingais 110 mln. Lt. To ir didiausi skeptikai nesitikjo.

  O kur dar vienas po kito pasipy-l skandalai: ekspertai suabejojo, ar u milijonus perkami antikvariniai daiktai tikrai atitinka savo vert, o kai kurie istorikai pareik, kad pirkiniai ivis nesusij su Lietuvos istorija. Pas-kui siieb aistros dl ilaid statyb darbams. Valstybs kontrol atlikusi audit konstatavo, kad darbai vyko neskaidriai, naujoms statyboms tai-kyti restauraciniai kainiai. odiu, tipikas lietuvikas scenarijus, kuris kartojasi ten, kur pradedami leisti valstybs pinigai.

  Kai kurie atrialieuviai skambiai pavadino statomus rmus korupcijos muziejumi. Generalin prokuratra turs atsakyti, ar is sarkastikas pava-dinimas pagrstas. Nors maai tikti-na, kad dabar manoma atsekti visus galus. Rangovas PST savo ruotu tei-gia, kad kaltas nenuoseklus fi nansa-vimas. Dl to statybos utruko, o per t laik gerokai pabrango statybins mediagos ir darbo jga, nes prasidjo nekilnojamojo turto bumas. Tad gal

  tiksliau bt pavadinti objekt pa-minklu subliukusiems umojams.

  Kad ir kaip ten buv, burtas jau mestas ir apgailestauti dl to, kad esa-me neatspars gigantomanijai, da-bar jau ne laikas. Btina iekoti l ir tsti darbus. Taiau Vyriausyb tik nutrauk proces ir be kritikos anks-tesnei valdiai nieko daugiau nesu-galvoja.

  Dl nuvilnijusi skandal neiven-giamai retja ir rmj gretos. Pavyz-diui, saldaini Valdov rmai ga-mintojai, nuo kiekvienos parduotos saldumyn duts rm statyboms skyr po lit ir i viso iam reikalui

  perved 300 tkst. Lt, teigia, kad da-bar ios preks paklausa smarkiai nu-krito.

  Sulugus planams atidaryti rmus 2009 m., tikimasi bent pus j u-baigti iki 2013 m., kai Lietuva pirmi-ninkaus ES ir ten gals rengti vairius tarptautinius renginius, posdius. Valdov rm paramos fondo pir-mininkas Algirdas Vapys abejoja, kad tai pavyks net ir pradjus naujus mu-ziejaus projektavimo darbus. Pasak jo, iki iol nepanaudotas n vienas litas i paskirt iems metams 16 mln. Lt. Pasak jo, jei vietoje tui kalb, dis-kusij ir trypiojimo tstume darbus

  bent muziejaus patalpose, per iuos ir kitus metus pirmas etapas bt baig-tas. Dabar gi teks dirbti paknopstomis ir rizikuoti statinio kokybe arba nu-kelti muziejaus atidarym tolesniam laikotarpiui.

  Kita rm dalis, kurioje pastatytos tik sienos ir udengtas stogas, kelia dar daugiau rpesi. Prajusi ie-m ten jau skilinjo tinkas. Kai kurie kaltina statybininkus, kad jie pridar broko, o ie aikina, jog tai tik dl to, kad statybos nevyksta kaip priklauso, statinys neildomas. Galima tik sp-lioti, kaip pastatas atrodys po ateinan-ios iemos ir k galsime dl to kal-

  tinti valdi ar statybininkus. Aiku viena isiptusi smata dar augs ir augs, nes teks daug k perstatyti, re-montuoti, vl perprojektuoti. Grei-iausiai tursime aminas statybas, jas lydinias politines intrigas arba u-konservuot statin, kitaip tariant, dar vien miesto vaiduokl.

  Ms valdovai, jei galt pama-tyti, k idarinjame su j atminimo vieta, tikriausiai primygtinai patart atidiau ir racionaliau pasverti kit gigantik, daug brangesn projekt, kuriam vl optimistikai usimojo-me atomins elektrins statyb. Ar neuspringsime ir ja?

  Akivaizdu, kad uspringome savo umojais ir Vilniaus irdyje dar ilgus metus tursime pastat vaiduokl.

  Klaikias jaun moni udynes surengs udikas Norvegijoje niekada nebt galjs pasirinkti neapykantos ir udymo kelio, jei bt buvs nuviestas Kristaus kryiaus viesos.

  Savaits komentaras

  Kryi kalnas ir Dubysos slnis

  Paminklas subliukusiems umojams

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Aurelija Mekait (8 5) 210 0044

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius (8 5) 210 0042

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 8 sp. lan kai. Ti ra as 29 139 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 958. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

 • 52011 m. rugpjio 6 d. Nr. 62 (9081)Valstiei laikratis

  Rta Maait

  Celsijaus stulpeliui vasar okte-ljus aukiau, kai kuriuose namuo-se pasidaro karta kaip pirtyje. Net ir udengus langus nuo tiesiogini sauls spinduli, temperatra vidu-je bna tokia pati ar net auktesn nei lauke. Kodl taip yra? Specia-list teigimu, namai prikaista pir-miausia dl netinkamai parinktos ir rengtos stogo konstrukcijos tokiu atveju sauls kaitintas stogas ilgam priildo namus.

  Netinkama stogo konstrukcija lemia iltnamio efekt

  Vidas Jakauskas, iauli valstybi-ns kolegijos Aplinkos ir statybos in-inerijos studij katedros vedjas, pa-ymi, kad vasar laitinis stogas yra naudingesnis nei sutapdintas dl geresni vandens nutekinimo savy-bi ir maesnio sauls ilumos per-davimo patalpas. Vis dlto palp-se gyvenamsias patalpas sireng

  nam savininkai susiduria su kario problema.

  Specialistas teigia, kad pastato kai-tim i esms lemia jo termoizoliaci-ja jeigu besiribojanios su iore pas-tato konstrukcijos yra tinkamai reng-tos ir apiltintos, tuomet namas vasa-r nekais.

  Stogo dangos skirtingai reaguoja kart

  Anot V.Jakausko, netinkama stogo danga gali pakenkti visos stogo konstruk-cijos funkcionalumui, todl reikt rinktis atmosferos poveikiui (temperatros skir-

  tumams, drgmei) atsparias dangas. Pa-vyzdiui, iuo metu metaliniai stogai Lie-tuvoje yra vieni populiariausi graiai atrodo, didel j spalv ir form vairov.

  Vis dlto dl savo fi zini ir chemini me-diagos savybi jie turi daug ir trkum.

  Visiems puikiai inomas fi zikos ds-nis, kad ildomas metalas pleiasi. Meta-lin stogo danga dl temperatros svy-ravim nuolat juda. Net lengvas brizas ar uslinks debesis gali lemti stogo dan-gos traukimsi. Temperatrai pakilus 10 laipsni, 20 metr ilgio metalo laktas pailgja 20 centimetr. Norint, kad me-talinis stogas tarnaut kaip galima ilgiau, itin geros jungtys turi sudaryti jam sly-gas laisvai judti. Kitu atveju stogas bus nesandarus, ims rdyti, o izoliacin me-diaga sudrks ir praras savo savybes.

  Be to, stogdengiai pabria, kad

  kartomis dienomis dengti stog me-talo danga labai sunku tai panau prisilietim prie vis dien saulje sto-vjusio automobilio.

  Stogai ima minkttiLietuvoje laitiniams stogams deng-

  ti dar naudojamos dviej tip bitumi-ns dangos bituminiai lapai ir prily-doma danga. Bituminiai stogai, anot V.Jakausko, gerai izoliuoja kart, taiau pats bitumas dl auktos temperatros pradda skystti panaiai kaip vasar suminktja asfaltas.

  Kadangi bituminiai laktai yra mink-ti, juos montuojant kiekvien lapo ban-g reikia kalti po vin, o kai kurias ban-gas netgi po dvi, prieingu atveju laktai nepageidaujamai susibanguos. O pluo-tinio cemento laktams utenka viso labo dviej vini. Kuo daugiau jungi, tuo didesn nesandarumo grsm, sako iauli valstybins kolegijos Aplin-kos ir statybos ininerijos studij kate-dros vedjas.

  Kitos stog dangos banguoti lak-tai (populiariai vadinami iferiu), er-ps toki savybi kaip metaliniai ir bituminiai stogai neturi. Banguoti lak-tai, gaminami i natrali mediag (ce-mento, celiuliozs, kenksmingj asbes-t pakeitusios pluotins armuojanios mediagos PVA bei stabilum utikri-nanio silamo), pasiymi gera ilumos izoliacija, todl per karius nesukelia mint problem.

  Renkantis stogo dang btina pasirpinti ventiliacija

  V.Jakausko teigimu, stogo ventiliacija yra labai svarbi ji i namo konstrukcij ir apiltinimo mediagos paalina per-teklin drgm. Jei ventiliacija nra pa-

  kankama, stogo konstrukcijos dl susi-kaupusios drgms greiiau sensta, o termoizoliacin mediaga praranda savo savybes. Tuomet ima kauptis grybeliai ir

  pelsiai, kurie yra kenksmingi mogaus sveikatai, paymi specialistas.

  Metalini stog dang lakt jung-tys nepraleidia oro, todl toks stogas reikalauja papildomos ventiliacijos. Di-desn ventiliacija, pasak specialisto, yra btina ir dl apatinje metalini lak-t pusje besikaupianio kondensato. Dengiant stog danga, pasiyminia geresnmis ilumos izoliacinmis savy-bmis, ios problemos neikyla.

  Prilydoma stogo danga laitiniams stogams (Lietuvoje dar inoma kaip mida) yra visai nelaidi vandens ga-rams ir montuojama ant plokts, o tokiems stogams taip pat btina tin-kamai sumontuota ventiliacija.

  Difuzikumu, tai yra vandens gar praleidimu, pasiymi banguoti laktai, todl jais dengtame stoge nesikaupia drgms kondensacija. erps taip pat nekaupia drgms kondensato, nes jos sumontuojamos taip, kad netrukdyt sklisti orui.

  Stogai pagal regiono specifi kNusprendus atnaujinti nuosav

  nam, didiausi dmes reikia skirti kokybikam stogui, kuris vasar pad-t bstui neprikaisti, o iem ilaikyt ilum namuose. Renkantis stog dan-g, labai svarbu vertinti ir regiono kli-mato slygas. Stogo konstrukcij vei-kia labai daug iorini poveiki tem-peratros svyravimai, drgm, rgts liets, taip pat ir tenkanios apkrovos vis tai btina atsivelgti.

  Banguoti laktai, keramins ar beto-nins erps atsparios kariui ir vjui, taigi nesukelia tiek nepatogum, kiek ki-tos daniausiai naudojamos stog dan-gos. Tiesa, keramins erps yra bran-gesns, o betonins nemaai sveria. Vienas i tinkamiausi ir patogiausi va-riant banguoti laktai, kurie yra at-spars ultravioletiniams spinduliams, ugniai, pelsiams ir vairiems kenkjams, be to, juose vyksta drgms saviregu-liacija, todl tokiems stogams nereikia brangios ventiliacins sistemos.

  Aktualijos

  Kartis stog keliaKartis stog kelia

  Netinkama stogo danga gali pakenkti visos stogo konstrukcijos funkcionalumui.

  Nusprendus atnaujinti nuosav nam, didiausi dmes reikia skirti kokybikam stogui, kuris vasar padt bstui neprikaisti, o iem ilaikyt ilum namuo-se. Renkantis stog dang, labai svarbu vertinti ir regiono klimato slygas.

  (Us. 546)

  AB Agrowill Group (AWG) dukterin kompanija UAB Agro Management Team (AgroMT) perima ems kio paskirties tur-to valdymo paslaugas, teikdama jas tiek AWG ems kio bendro-vms, tiek ioriniams klientams. Agrowill Group toliau pltoja veikl gamybos srityje pieno kyje bei gyvulininkystje.

  UAB Agro Management Team pagrindinis tikslas padti tiems, ku-rie nori inuomoti ar parduoti savo e-ms kio paskirties turt (statinius ir ems sklypus), ir tiems, kurie nori si-gyti ems kio paskirties turto Lietu-voje ir jame pradti kin veikl arba j pltoti. AgroMT teiks tarpininka-vimo paslaugas bei kasdien bend-raus ir su iekaniaisiais, ir su silan-iaisiais, todl gals lengvai pasilyti savo klientams tinkamiausi ems sklyp ar statini kompleks, teig AB Agrowill Group valdybos pirmi-ninkas Vladas Bagaviius.

  UAB Agro Management Team direktorius Marius utautas nesle-pia, jog ems kio paskirties turto valdymo paslaug perklimas nau-jj kompanij siejasi ir su kur kas didesniu motyvu. Sieksime aiku-mo Lietuvos ems kio sektoriuje, visas jgas sutelksime stengdamiesi igryninti ir standartizuoti Lietuvos ems kio veikl, suburti kininkus ir turto valdytojus, rodyti jiems tur-to nuomos sutari naud, teigia M. utautas.

  Pradjo veikti AgroMT interne-to svetain www.agromt.lt. Joje skel-biama informacija apie Lietuvos e-

  ms kio nekilnojamojo turto kainas vairiuose Lietuvos teritorijos regio-nuose. kininkai gals susipainti su re a lia informacija apie kain pokyius bei patys juos vertinti. Bendra sis-tema pagerint ne tik kinink veik-l, bet ir pagyvint i rink, sak M.utautas.

  2003-aisiais kurta AB Agrowill Group yra centralizuotai valdoma ir viena didiausi pirmine ems kio produkcijos gamyba usiimani mo-ni Ryt Europoje. Kompanija siekia ne tik tapti moderniausia savo srityje, jos tikslas naudojantis masto eko-nomija, pasiekti, kad vienos karvs pieno kiekis, grd kiekis, tenkantis hektarui, bei technikos vieneto darbo valand skaiius bt vieni didiau-si ES. T manoma pasiekti tinkamai planuojant gamyb, inaudojant esa-m infrast ruktr bei aptarnaujant i-orinius klien tus. iuo metu Agrowill Group jungia daugiau nei 40 moni, kurios nuosavybs ir nuomos teise val-do apie 32 tkst. hektar dirbamos ems, daugiau nei 700 vienet vai-rios technikos, 250 000 kv. m vairios paskirties pastat, kuriuose vyksta vairs gamybiniai procesai ir laiko-ma daugiau nei 2,6 tkst. meliam karvi. AB Agrowill Group didiausi akcininkai: Vretola Holdings Limited, Volemer Holdings Limited, UAB Eas-tern Agro Holdings. Bendrovs akci-jos kotiruojamos Varuvos vertybini popieri biroje bei NASDAQ OMX Vil-niaus vertybini popieri biroje.

  (Us. 525)

  Js dirbate ems kyje, staty-bose, siuvykloje ar kavinje, kertate mik, remontuojate automobilius ar usiimate kita veikla?

  Taiau jei dirbate be darbo sutar-ties ar kitaip ofi cialiai pagal staty-mus nedeklaravs (neregistravs) savo darbo (veiklos), tai dirbate nele-galiai! Dirbaniojo nelegaliai sveika-tos, gyvybs, teiss darbo umokes-t negina jokie darbo statymai.

  Dirbant be darbo sutarties darb-davys Jums gali neatlyginti u dar-b. Susirgus nebus mokama paalpa, susialojus darbe nebus atlyginama ala. uvus darbo vietoje, artimieji ne tik netekt brangaus mogaus, bet ir negaut pinigini imok.

  Dl nelegalaus darbo valstybs, socialinio draudimo, savivaldybi biudetai, kuriais taip pat kiekvienas i ms naudojams, negauna paja-m; nelegalus darbas kenkia ir vers-

  lininkui, nes ofi cialiai neregistruotu darbu sukuriama nusikalstama kon-kurencija.

  inote, kur dirbama nelegaliai? Pranekite Valstybins darbo ins-pekcijos pasitikjimo telefonu Vil-niuje 213 9750, el. patu nelega-lus@vdi.lt arba elektroniniu laiku i Valstybins darbo inspekcijos in-terneto svetains www.vdi.lt tituli-nio puslapio.

  Valstybin darbo inspekcija primena

  Nelegalus darbas apvagi save, savo vaikus ir savo ateit!

  Lietuvoje veikl pradjo Agro Management Team

  (Us. 547)

  Energetikos ministras Arvy-das Sekmokas teigia, kad atei-nani iem vartotojai u cen-tralizuot ildym moks ne daugiau nei prajusi arba ilu-mos kaina bus tik truput dides-n. Manau, ministrai turt ne lieuvauti, o savo teiginius pa-grsti konkreiais faktais, pik-tinasi Seimo opozicijos lyderis, Darbo partijos frakcijos seni-nas Vytautas Gapys.

  Valstybin kain ir energetikos kontrols komisija leido didinti i-

  lumos ir karto vandens kain Vil-niaus, Kauno, Klaipdos bei Panev-io gyventojams, tad nuo rugpjio brangiau u ilum ir kart vanden moks ne tik didij miest, bet ir Kdaini, Rokikio, Pasvalio, Kupi-kio, Zaras miest ir rajon vartoto-jai. Dar neprasidjus ildymo sezonui, ilumos kaina kyla pusei Lietuvos gy-ventoj, kai kur ji padids beveik iki 7 proc., taiau A. Sekmokas atkakliai tvirtina, kad sieks, jog ilumos kaina nedidt, palyginti su prajusiu il-dymo sezonu.

  Anot V.Gapio, opozicija vis dar laukia, kad A.Sekmokas itest pa-ad pasiekti susitarim su Rusijos monopolininku Gazprom dl duj kainos sumainimo 15 proc., taiau keista, kad, kalbdamas apie ildymo kainas, ministras apie tai jau neusi-mena. Susidaro spdis, kad energe-tikos ministras perkaito saulje ir jam atjo laikas pailsti. Manau, kad visi ministr kabineto nariai galt ieiti atostog, kad bent vasar alis galt atsipsti, teig opozicijos lyderis.

  VL inf.

  Energetikos ministras perkaito saulje?

 • 6 2011 m. rugpjio 6 d. Nr. 62 (9081)Valstiei laikratisems kis

  Kokyb ir lankstumas pa-grindins ms kompanijos tai-sykls. Pagerin savo paslaug kokyb ir msi lanksiau dirb-ti, tikims dar glaudesnio bend-radarbiavimo su ms partne-riais kininkais. Jiems silome ias naujoves.

  Pinig apmokjimas

  emdirbiui svarbiausia pasi-rinkti patikim partner, kuris lai-ku atsiskaityt ir vykdyt abiej ali susitarimus. UAB Agrokon-cerno grdai pavyko usitikrinti dvigubai didesn finansavim, to-dl jos galimybs labai iaugo. Su-prasdami emdirb, kaip jam svar-bu greitai gauti pinigus, mes paa-dame u atvetus grdus ir rapsus atsiskaityti i karto. Ms kis Pinigus sumoksime taip grei-tai, kiek trunka forminti mok-jimo pavedim ir sutikrinti reika-ling dokument sraus. O u iankstinius kontraktus atsiskai-tysime per greitesn termin nei esame pasira sutartyse. Tikims, kad tai bus didl pagalba visam Lietuvos ems kiui.

  Elevatori sraas

  UAB Agrokoncerno grdai gals sandliuoti didiausi kiek grd Lie-tuvoje daugiau kaip 350 tkst. t ir pasilyti plaiausi supirkimo viet tinkl. Stengsims pagelbti trans-portavimo klausimais.

  Darbo laikas

  Suprasdami, kad kininkui derli btina nuimti kuo skubiau geriausio-mis oro slygomis, sezono metu mes pailginome nuosav supirkimo vie-t darbo laik nuo 7.00 val. iki 22.00 val., o esant poreikiui dirbsime ir il-

  giau. Dirbdami grd augintojui pa-togesniu grafi ku, taupysime ir bran-g javapjts laik.

  Aptarnavimo kokyb

  Javapjts metu emdirbiui svarbi kiekviena minut, kartais nerandama laiko net atsigerti kavos, arbatos. Juk darbai nelaukia.

  Mes tuo pasirpinsime! Atvyk Agrokoncerno grups elevatori Js bsite pavaiinti grimais, kuriuos galsite isirinkti i gausaus srao. Tikims, kad garuojanti kava, arbata, sultinio puodelis, lengvas ukandis Jums tikrai pakels nuotaik.

  Kokybs telefonas

  Nordama utikrinti kokybik bend radarbiavim bei operatyv pro-blem sprendim, UAB Agrokoncerno grdai skelbia kokybs aptarnavimo telefon, kuriuo paskambins emdir-bys gals isiaikinti jam aktualius klau-simus, problemas, susijusias su grd supirkimu, bei idstyti savo pasily-mus, kaip pagerinti abiej ali tarpu-savio ry. i naujov pads greiiau re-aguoti ir alinti susidariusias klitis.

  NEMOKAMAS KOKYBS APTARNAVIMO TELEFONAS (8 8 00) 00118

  Grd saugojimas

  Vis kinink, abejojani dl esamos supirkimo kainos, grdus priimsime saugoti. Grdai priimami saugoti nemokamai.

  Nuolaidos elevatoriaus paslaugoms

  kininkams, atveusiems grdus ms moni grups supirkimo vie-

  tas, taikysime nuolaidas u paslau-gas. Vis reikiam informacij su-teiks Js regiono vadybininkas.

  Bendradarbiaudami su koopera-tyvu Raps centras, Agrokoncer-no grups grd supirkimo vietose visiems kooperatyvo nariams taiky-sime iskirtines elevatoriaus paslau-g nuolaidas ir ne tik rapsams, bet ir kvieiams, mieiams, rugiams bei kvietrugiams.

  Vadybinink sraas

  kininkams, galintiems atveti ir paruoti grdus bei rapsus, atitinkan-ius Lietuvos standartus, pasilysime didesnes kainas pristatant Klaip-dos, Liepojos arba Rygos uostus.

  Visais klausimais galite kreiptis savo vadybinink. Jei su ms mone dirbti dar neteko, pasirinkite vadybi-nink, paskirt Js rajonui, arba kreip-kits supirkimo punkto vadov.

  Tikims, kad ios naujovs pa-gerins ms elevatori paslaug kokyb, sustiprins ms ry su augintojais ir tsime savo bendra-darbiavim dar ne vienerius me-tus.

  Isami supirkimo punkt informacijaKombinatas Punktas Telefonai kontaktams Adresas

  Vadovo Bendras

  UAB Agrokoncernas

  Paveniai 8-687-70789 8-687-70789 Ventos g. 79 B,, Kurnai, iauli r.

  iauli elevatr.

  8-686-35183 8-686-35183 Kupikio g. 13, iauliai

  Taurag 8-618-24046 8-606-83119 Pramons g. 16 G, Taurag

  UAB Agrokoncerno grdai

  Mauruiai 8-615-13128 8-615-13128 Maurui k., Prien r.

  Pakruojis 8-611-24231 8-611-24231 Karailio k., Pakruojo r.

  KB Maeiki grdaiMaeikiai 8-652-86252 8-686-35174 Gamyklos g. 45

  B, MaeikiaiKdainiai 8-687-27026 8-687-27026 Metalist g. 2 B,

  KdainiaiUAB Vilkavikio agrocentras

  Laktuiai 8-698-26530 8-698-26530 Laktui k., Vilkavikio r.

  UAB Raseini grdai Raseiniai 8-699-49311 8-699-49311 ieveliks k., Raseini r.

  UAB Marijampols agrocentras

  ventragis 8-687-45523 8-687-45523 ventragio k., Marijampols r.

  UAB iauli agrocentras

  eduva 8-687-45844 8-687-45844 Gel.stoties g. 11, eduva, Radvilikio r.

  AB Jonavos grdaiJonava 8-685-12588 8-349-52778 Darbinink g. 21,

  JonavaUkmerg 8-656-03159 8-340-63494 Stoties g. 1,

  UkmergAB Rokikio grdai Rokikis 8-686-55202 8-458-71046 Pramons g. 6,

  RokikisKoop. Gerkoni elevatorius

  Rokikis 8-615-50302 8-458-32440 Pramons g. 9 A, Rokikis

  UAB emaitijos grdai

  Plung 8-620-60732 8-448-71687 Salant g. 16, Plung

  KB Jonikio aruodas Jonikis 8-603-28601 8-426-61104 Sandli g. 2, Jonikis

  UAB Malsena Plius Vievis 8-614-51371 8-528-26169 Stoties g. 65, Vievis

  UAB Agrojavai Kupikis 8-687-27025 8-459-35404 Technikos g. 10, Kupikis

  Stonkuviens agrosevisas

  akiai 8-687-32521 8-345-20001 Tupik k., aki r.

  UAB emaitijos paarai

  Vidukl 8-682-22936 8-618-21104 Virgaini k., Raseini r.

  AB Amilina Pasvalys 8-687-97416 8-451-34070 Geleinkeliei g. 9, Pasvalys

  UAB AGROKONCERNO GRDAI ATSTOVAI REGIONUOSERajonas Vadybininkas Telefono Nr. El. patasRadvilikis Tomas Pranckus 8 (686) 49 838 tomas.pranckus@agrokoncernas.ltKaunas Aurimas Maralka 8 (686) 93 656 aurimas.marsalka@agrokoncernas.ltiauliai Giedrius Mitkus 8 (618) 87 973 g.mitkus@agrokoncernas.ltRokikis, Birai, Kupikis, Utena, Zarasai Irina Barauskien 8 (698) 36 382 rokiskis@agrokoncernas.ltAnykiai, Kaiiadorys, Moltai, Ukmerg Ramnas Juka 8 (614) 84 874 ramunas.juska@agrokoncernas.ltKdainiai Ada telmokien 8 (610) 63 917 ada.stelmokiene@agrokoncernas.ltKlaipda, Kretinga, Skuodas, Plung, ilut

  Stas imkien 8 (618) 15 862 stase.simkiene@agrokoncernas.lt

  Raseiniai Jon Matkien 8 (687) 70 818 jone.matkiene@agrokoncernas.ltJurbarkas, ilal, Taurag Mindaugas Butkus 8 (687) 11 746 butkus.mindaugas@agrokoncernas.ltVilkavikis, Marijampol Dainius Aurotas 8 (620) 38 328 dainius.ausrotas@agrokoncernas.ltAkmen, Kelm, Maeikiai, Teliai Snieguol Krivickien 8 (686) 83 476 krivickiene.snieguole@agrokoncernas.ltPasvalys Rima iaulien 8 (686) 93 659 siauliene.rima@agrokoncernas.ltPakruojis Audrut Skudrien 8 (611) 17 655 audrute.skudriene@agrokoncernas.ltJonava, Panevys Mindaugas Kunc 8 (682) 55 675 mindaugas@agrokoncernas.ltJonikis Vyginta Kalinauskien 8 (656) 91 492 vyginta.kalinauskiene@agrokoncernas.ltakiai Mindaugas Narauskas 8 (614) 25 449 mindaugas.narauskas@agrokoncernas.ltAlytus, Elektrnai, Ignalina, alininkai, irvintos, venionys, Trakai, Vilnius, Varna

  Kazimieras Pokus 8 (698) 25 763 kazimieras.poskus@agrokoncernas.lt

  Marijampol, Lazdijai, Prienai Povilas Viganauskas 8 (618) 87 965 povilas.viganauskas@agrokoncernas.lt

  AGROKONCERNO GRUPS2011 m. derliaus grd ir raps supirkimo naujovs

  (Us. 548)

  Lietuvoje vl bus didinami mo-kesiai u gamtos iteklius. Nuo kit met mokesiai u durpes, vyr ir kitas ikasenas oktels 23 kartus. Verslininkai nuogs-tauja, kad dl to brangs statybins mediagos.

  Naudingosios ikasenos Lietuvoje apmokestintos tik simbolikai. Taip mano valdantieji, nusprend priblok-ti karjer ir durpyn valdytojus.

  Aplinkos ministerija jau pareng Valstybini gamtos itekli statymo pataisas. Dolomito, smlio, vyro, sta-tybinio grunto mokesiai kils du kar-tus, durpi tris. Dl to jau sutar Vyriausyb, o Seimas turi apsisprs-ti ruden.

  Valdininkai mokesius kelia nei-eidami i kabinet. Bent atvaiuot durpyn, pamatyt, kaip gyvename ir kas bus, kai mus dar labiau apmo-kestins, kviet mons Durpeta vadovas Jonas Kantautas.

  Tris kartus padidintas mokestis u durpes, pasak jo, pribaigs i pramo-ns ak. Mokestis u ias ikasenas jau didjo i met pradioje iki 62 cent u kubin metr. Nuo kit met jis sieks 2 Lt.

  Biudet lopys ems turtai

  Kauno rajono savivaldyb paskel-b geriausiai besitvarkani senini-j apir konkurs. Juo siekiama skatinti seninijas puoselti kai-m, miest ir miesteli gyvenamo-sios aplinkos tvarkymo ir prieiros kratovaizdio krimo tradicijas ir etnogra niams regionams bding bruo tstinum, ugdyti seninij krybingum bei iradingum tvar-kant joms priskirtas teritorijas.

  Pasistengti verta, nes seninijos nugaltojos laukia puikus prizas traktoriukas su ienavimo ir snie-go valymo ranga, o dviej antrj viet laimtojoms atiteks savaeigs vejapjovs, sak seninij api-ros-konkurso komisijos pirmininkas, rajono savivaldybs mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis.

  Vertinant seninijas, daugiau-sia dmesio bus kreipiama tai, kaip tvarkoma ir priirima visa seninijos uimama teritorija (drauge su privaia eme). Bus vertinama keli, pamiki, vandens telkini pakrani prieira ir tvarkymas, seninijos ir bendruome-ns dalyvavimas priirint ir tvarkant seninijos teritorij, teritorijas prie daugiabui ir valstybei priklausani (socialinio bsto) gyvenamj nam, viej teritorij (park, vandens tel-kini ir kt.). Taip pat bus domimasi, ar puoseljami etnogra niai elementai ir maosios architektros formos kop-lytstulpiai, kryiai, nuorodos, suoleliai, ibintai ir kt., kaip tvarkomi ir prii-rimi eldynai bei glynai.

  VL, Eltos inf.

  Varysis dl traktoriuko ir vejapjovi

  VL archyvo nuotrauka

 • Oro kondicionieriai atpuia ne tik alt or

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  11 p.

  Sielos gydymas Dodekanese

  20 p.

  Aleksiejus Luchtanas:Jauiuosi LDK pilieiuProfesija archeologas, gyvenimo b-das archeologinis be joki patogu-m, pomgis ir aistra archeologija, mona archeolog Taiau Vilniaus universiteto profesorius Aleksiejus Luchtanas nra senove kliedintis fana-tikas, u seno puodo uk galintis ati-duoti visk. Jis, kaip reta, iuolaikikas, gal net ateities mogus, tiesiog vado-vaujasi principu, kur perskait ant da-bar jau subombarduoto Kabulo na-cionalinio istorijos muziejaus sienos: Tauta, nepastanti savo praeities, ne-turi ateities.

  Kuo skiriasi sala nuo emyno, pasakyt ir pradinukas: palyginti su emynu, ji gali bti visai mayt. Taiau verslininkas Antanas Urbonas tvirtina, kad Graikijoje skirtumas tarp emyno ir sal kur kas rykesnis. emyninje alies dalyje siautja kriz, neslgsta socialin tampa, o jos salose ir salelse gyvenimas teka ramia, palaiminga vaga. Btent sal gyventojai saugo rimt ir atkakliai puoselja tradicines vertybes, prisilietimas priekuri veikia ities gydomai, neabejoja panekovas.

  Rta Kliyt

  SveikataBadas badui nelygus

  23 p.23 p.

  Pora dien bado nepa-kenks, bet ilgai badauti savarankikai nevertt.

  Aurelija Mekait

  Dirbantieji biure ino kart dien isdti dar-be be oro kondicionie-riaus arba ventiliatoriaus beveik nemanoma.

  Elena Lukait

  Grybais apsinuodyti nesunku

  24 p.

  Kad neapsinuodyt, grybautojai turt bti atsargs ir rinkti tik gerai pastamus jaunus grybus.

  Vida Dubinskien

  Pleka pirtels

  10 p.

  Per septynis i metmnesius Lietuvojeusiliepsnojo net113 piri.

  Vismantas ukleviius

  Rta Kliyt

  VLA0601VLA0602VLA0603VLA0604VLA0605VLA0606VLA0607VLA0608VLA0609VLA0610VLA0611VLA0612VLA0613VLA0614VLA0615VLA0616VLA0617VLA0618VLA0619VLA0620VLA0621VLA0622VLA0623VLA0624VLA0625VLA0626VLA0627VLA0628VLA0629VLA0630VLA0631VLA0632

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice