Valstiečių laikraštis 2011 07 13

Download Valstiečių laikraštis 2011 07 13

Post on 30-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 07 13

TRANSCRIPT

 • 2011 m. liepos 13 d., treiadienis Nr. 55 (9074) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  kinink inios Nederling emi kininkai

  skeptikai vertina Msins galvi-jininkysts pltros program.

  Kol Lietuvoje lauomos ietys dl atsinaujinani energijos al-tini, keliose Kelms rajono se-ninijose netolimoje ateityje gali ikilti keturios vjo jgains ir dvi hidroelektrins.

  irvint rajono kinink val-do nemenk k jame 500 ok banda ir 80 ha ems.

  Sodiet

  auknik (Kelms r.) peda-gog Elena Burdulien maik-tauja, kad ji yra tapusi savo pa-ios kurto muziejaus eksponatu, mat jau ir gyvena tarp praeit imtmei daikt.

  Tiesdami rankas valstybs biudeto pinigus ministerij klerkai pasitelkia neribot fantazij.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Jau beveik metai prajo nuo kvalo, kuris nusiaub keli rajon mikus. Urdijos skmingai baig tvarkyti audros padarinius, pasodi-no nauj medi. Daug kur sutvar-

  kytos ir privaios valdos. Taiau Varnos rajono valdia, prasidjus uogavimo ir artjant grybavimo metui, skelbia, kad monms Dz-kijos girios kelia pavoj, nes liko daug netvarkyt privai vald.

  Nukelta 3 p. f

  Valdininkai kaulija milijard

  70 tkst. valdinink armijai ilaikyti 2012 metais bus skirta panaiai tiek, kiek ir iemet apie 2,9 proc. valstybs biudeto pinig, arba 1,04 mlrd. Lt. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dzkijoje vietos valdia skambina varpais, kad monms pavoj kelia netvarkomos vtros nuniokot privai mik valdos.

  Varnos rajonas yra tarp labiausiai nuo pernai met audros nukentjusij. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dl kvalo padarini aistros verda ir po met

 • 2 2011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Finans ministr Ingrida imo-nyt prasitar, kad valdininkai 2012 metams usipra papildo-m 2 mlrd. Lt. Atskirais atvejais pi-nig praoma sumokti baudoms, kurias Europos Sjunga skyr Lie-tuvai kaip sankcijas u valstybs tarnautoj klaidas.

  Valdinink armijai skirs per milijard lit

  Premjeras Andrius Kubilius, be-veik prie metus vertindamas tai, kad reikia vis daugiau pinig socialinms imokoms, kalbjo es per 20 met Lietuvoje susiformavo ilaikytini mentalitetas.

  Taiau vidurvasar rengiant kit met biudeto projektus ministeri-jos usiprao neproporcingai daug pi-nig. Finans ministr I.imonyt prasitar, kad formuojant 2012 met biudet ministerij fi nansiniai pa-geidavimai pranoksta valstybs ga-limybes.

  Tai kartojasi kiekvienais metais ir mes prie to jau pripratome, nevel-g problemos Finans ministerijos atstovas Vytautas Lenkutis. Aiku, kad toks ministerij apetitas nebus patenkintas.

  Pasak jo, didij dal pinig mi-nisterijos prao skirti ne valstybs tar-nautoj darbo umokesiui didinti, o vairioms i biudeto fi nansuojamoms programoms gyvendinti.

  Atsivelgiant i met poreik, 70 tkst. valdinink armijai ilaikyti 2012 metais bus skirta panaiai tiek, kiek ir iemet apie 2,9 proc. valsty-bs biudeto pinig. Tai sudaro 1,04 mlrd. Lt.

  Valstiei laikratis pasidomjo, kam ministerijos prao t papildom 2 mlrd. lit.

  Projektas klaidina skaitytojus?

  Finans ministerijos atstov Jovita Girleviit tikino, kad biudeto pro-jekto duomenys yra tik darbiniai, todl suklaidins skaitytojus.

  Socialins apsaugos ir darbo mi-nisterijos (SADM) biudetas irgi bus didesnis, bet sumos ios ministerijos klerkai nevardijo.

  iuo metu negalime pasakyti tiks-liai, kokia bus suma, nes poreikis tiks-linamas, teig SADM atstov Lina Burbait, bet, Valstiei laikraio iniomis, papildomas SADM porei-kis siekia nuo 100 iki 400 mln. Lt. Panaiai tiek papildomai reikia ir Fi-nans ministerijai.

  Nieko nekainavusi Energetikos ministerija irgi nenurod skaiiaus, bet jos atstovas Kstutis Jaunikis sak, es planuojamas biudeto pro-jektas yra apie 45 mln. Lt maesnis nei 2011 m.

  Usienio reikal ministerija aps-kritai joki skaii nepateik, apsiri-bodama dviej puslapi iaikinimu, kuriame pilstoma i tuio kiaur: gebjimai, pirmininkavimas ES, apmokymai ir pan.

  Tarnautoj klaidos vertintos 40 mln. Lt

  I ministerij praom papildom 2 mlrd. lit ems kio ministerija (M) 2012 m. nort gauti apie 370 mln. Lt. ems kio viceminist-ras Aurys Macijauskas Valstiei laikraiui sak, kad papildom pi-nig valdininkams nereikia, juos es gaut emdirbiai.

  Kasmet tiesioginms imokoms reikia apie 260 mln. Lt, o 2011 m. j buvo numatyta tik 60 mln. Lt, ai-kino A.Macijauskas. Atskirais nuta-rimais Vyriausyb vis skirdavo trks-tamus 200 mln. lit. Kadangi kitmet reiks vl 260 mln. Lt, tai mes i karto

  ir paprame visos sumos.Dar 25 mln. Lt M prao skir-

  ti pasli draudimo mokoms kom-pensuoti, o 100 mln. Lt siekia gauti kompensacijoms u valstybs iper-kam em.

  Ne mums tie pinigai atiteks, o ems savininkams, teig A.Ma-cijauskas.

  Taiau keisiausia M praoma papildoma pinig suma 40 mln. Lt, kuri neva reikia sumokti Briuseliui kaip sankcijas, kurias Lietuvai Euro-pos Sjunga pritaik 20062007 m. u pasli deklaravimo klaidas ir pa-eidimus.

  Sutinku, kad kakas turt prisi-imti asmenin atsakomyb u iuos nuostolius, bet to jau reikt klausti ne mans, o teisingumo ministro, kalbjo ems kio viceministras A.Macijauskas.

  U Sveikatos apsaugos ministe-rijos (SAM) pralaimt byl Ute-nos ekspertinio skyriaus sanitarams i valstybs biudeto praoma 574 tkst. Lt.

  Trali vali festivali

  Sveikatos apsaugos ir Kultros ministerijos apskritai pasiymi ira-dingumu kaulijant valstybs pinig.

  Donorystei ir sveikai gyvensenai pro-paguoti SAM prao atitinkamai 100 tkst. ir 715 tkst. Lt, o u 20 tkst. Lt sieks net traukti usienio lietu-vius valstybs gyvenim, nors su re-emigrancija sveikatos klausimai visai nesusij.

  Kultros ministro patarja Vaida Gogelien aikino, kad papildom 30 mln. Lt ministerijai reikia kultros darbuotoj darbo umokesiui pa-didinti.

  Jeigu ministerija gaut papildo-m l, jos bt skirtos Meno tary-bos krimui, kino gamybai ir Kino instituto krimui, Meno krj so-cialins paramos programai, socialins atskirties mainimo projekt konkur-sams, EE ir Norvegijos fondo koofi -nansavimui, bibliotek knygoms, vai-riems projektams vaikams, jaunimui, susijusiems su kultrine edukacija, knyg leidybai ir lietuvi literatrai, festivaliams, kultros paveldo duome-n bazs sukrimui, monitoringo sis-temos sukrimui, muziejini vertybi sigijimui, Spaudos radijo ir televizi-jos fondui, tautini maum projek-tams, krybinms industrijoms, tarp-tautini ryi programoms, vardijo kultros ministro patarja Vaida Go-gelien.

  Pelningoms monms kompensacijos

  Ne maiau keisti yra ir Susisie-kimo ministerijos papildomi porei-kiai. i ministerija kol kas gana kuk-liai vertino papildomas las tik 43 mln. Lt.

  Papildom 25 mln. lit reikia skirti kompensacijoms socialiai rem-tiniems monms, kuriems bus kom-pensuotos ilaidos u skaitmenins televizijos priedlius, nes Vyriausyb yra sipareigojusi mokti kompensa-cijas, aikino susisiekimo ministro patarjas Martynas erkauskas.

  Perkant iuos TV priedlius be jo-ki nuolaid eilinje parduotuvje ir mamenine kaina, u toki sum jais bt galima aprpinti apie 300 tkst. Lietuvos piliei.

  Dar 15 mln. lit Susisiekimo mi-nisterija prao kompensuoti autobus bendrovms ir Lietuvos geleinke-liams. iais pinigais es bus padeng-ti nuostoliai, kuriuos mintos mons patiria pervedamos keleivius, nors, tarkime, Lietuvos geleinkeliai, b-dami valstybs mone, nuostolius gali padengti i kitos savo veiklos.

  kio ministerijai 20,8 mln. Lt rei-kia eksporto pltrai.

  Burtaodis pirmininkavimas ES

  Nemaai ministerij akcentuoja Lietuvos pasirengim pirmininkauti Europos Sjungai 2013 metais, to-dl is burtaodis meliant valstybs biudet jau por met veikia neprie-kaitingai.

  Valstybs tarnautojus siekiama imokyti angl ir prancz kalb, surengti daugiau komandiruoi

  Briusel. Pavyzdiui, kio ministeri-jai pakaks 0,5 mln. Lt, Sveikatos ap-saugos ministerijai papildomai reikia daugiau nei 1 mln. Lt, o Aplinkos mi-nisterija neisitenka ir 2,5 mln. Lt.

  Taiau, kaip teigia specialistai, ne pinigai kol kas kia koj Lietuvai, ku-rios pirmininkavimas ES kainuos apie 230 mln. Lt.

  Valstybs institucijos iki iol neu-tikrino jaun moni, dirbani vals-tybs tarnyboje, motyvacijos.

  Dl nepakankamai aukto darbo umokesio valstybs tarnyboje jau-nos merginos per sunkmet mieliau ieidavo motinysts atostog, nei mi-nisterijos klerko kdje likdavo laukti isvajotj 2013-j, o vaikinai pa-traukdavo pelningesniais keliais. Taip ministerij investuotos los mones nuplaukdavo.

  Aktualijos

  Pinigus planuoja ir rinkimamsAlgirdas Butkeviius, Seimo narys

  Susidaro spdis, kad ministerij mons visikai nejauia atsako-mybs ir nemato, kokia yra socia-lin ekonomin situacija Lietuvoje. Vyriausyb giriasi, kad didja eks-porto apimtys, bet kakodl nuty-li, kad dar labiau didja importas. O gyventojai, kuri pajamos san-tykinai maos, kaip rodo Darbo ir socialini tyrim instituto duome-nys, skursta sulig kiekvienu mne-siu. O juk ruden bus dar blogiau, nes gamtini duj kainos auga spar-iau nei prognozuota. Tad valdinin-kai dirba nejausdami atsakomybs, nors reikt gyventi taupiau ir ie-koti vidini rezerv. Kai kuriais atve-jais reikia atsisakyti nereikming program ir projekt vien tam, kad iandien bt galima igyventi. Ne-inau, bet galbt valdantieji per mi-nisterijas tam tikr sum suplanuoja rinkimams. Aiku, netiesiogiai, bet prisidengdami ne pirmo btinumo program fi nansavimu. Tai visikai manoma.

  Gudravimas nepagrstas skaiiaisVytautas Gapys, Seimo narys

  Ministerij noriai kasmet gerokai prasilenkia su valstybs biudeto ga-limybmis. Ypa kalbant apie Lietu-vos pirmininkavim ES. Man paiam teko matyti, kaip viena ministerija papra jai didinti su pirminkavimu susijusias ilaidas komandiruotms. Ji nurod vienoki sum. Pavelgs kitos ministerijos praym didinti i-laidas komandiruotms, nustebau, kad u tok pat skaii komandiruo-i praoma kone dvigubai didesn suma. Toks gudravimas nepagrs-tas skaiiais. Kadangi pirmininka-vimo klausimus vis laik atkakliai siek koordinuoti Usienio reikal ministerija, tai btent jos vadovas (Audronius Aubalis) turt prisiim-ti asmenin atsakomyb u pana-ius ministerij fokusus. Usienio reikal ministerija privalo koordi-nuoti likusi ministerij pasirengi-m pirmininkauti ir todl Vyriausy-bei turi teikti logikai paaikinam l poreik.

  Ms valstybs institucijos iki iol neutikrino jaun moni, dirbani valstybs tarnyboje, deramos motyvacijos.

  Valdininkai kaulija milijard

  Nemaai ministerij akcentuoja Lie-tuvos pasirengim pirmininkauti Europos Sjungai 2013 metais.

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Ministerija Prao papildo-mai (mln. Lt)

  Aplinkos 81,4Energetikos 520Finans 100420Krato apsaugos 146,1Kultros 77Socialins apsaugos ir darbo

  100400

  Susisiekimo 43Sveikatos apsaugos 62,8vietimo ir mokslo 120Teisingumo 1,4Usienio reikal 50150kio 35,9Vidaus reikal 68,4ems kio 370

  Rimanto Dovydno pieinys

 • 32011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis

  Skelbia pavoj

  Varnos rajonas yra tarp labiau-siai nuo pernai met audros nuken-tjusi region. Ten stichija pridar alos u madaug 10 mln. Lt.

  Visoje alyje nuostoliai siek pusimt milijono lit. Varnos ra-jono savivaldyb neseniai paskel-b, kad nemaai privai mik dar net nepradti tvarkyti. Nesutvarky-tuose plotuose daug vjo iverst ir pavojingai pakibusi medi, ku-rie kelia ypa didel pavoj mike besilankani moni gyvybei, tvirtino rajono meras Elvinas Jan-keviius.

  Pasak rajono vadovo, nepriiri-muose mikuose yra didelis gaisr pavojus, o paeisti mediai labai palanki terp daugintis greitai plin-tantiems medi kenkjams.

  Jis teig nesuprants, kodl iki iol nepriimami jokie sprendimai. Kas atsakys, jei nesutvarkytuose Varnos rajono mikuose us mo-gus? piktinosi E.Jankeviius.

  Mero nuomone, jeigu privai mik savininkai net ir po spji-mo nesugeba sutvarkyti savo val-d, tada iuos darbus priverstinai gali atlikti konkurso bdu parink-tos privaios mons arba urdijos. Patirtos ilaidos bt iiekotos i savinink.

  E.Jankeviius su iuo pasilymu kreipsi Seim, Aplinkos ministe-rij, Generalin mik urdij.

  Mikininkai ramina

  Kit nukentjusi nuo audros ur-dij vadovai tikino, kad ir valstybiniai, ir privats mikai sutvarkyti. Dzki-joje esanios Valkinink mik urdi-jos urdas Arvydas Strazdas tvirtino, kad rajono valdia, skelbdama apie didel pavoj, perlenkia lazd. Ities yra netvarkyt plot, bet tai pavieniai sklypai, mano urdas. Kai kuriuos valdo tarpusavyje nesutariantys savi-ninkai, todl n vienas j nieko neda-ro, kit nemanoma rasti.

  Varnos mik urdijos urdo pa-vaduotojas Gintaras Kazlauskas taip pat sitikins, kad nesutvarkyt mi-k plot lik ne daugiau kaip 5 proc.

  Aplinkosauginink isisti laikai to-ki apleist mik savininkams grta atgal, matyt, jie yra ivyk usien, svarst G.Kazlauskas.

  Mikininkai sitikin, kad tvarkingi savininkai seniai galjo susitvarkyti savo plotus. Po audros daugyb moni si-l tvarkymo paslaugas, o u parduot medien savininkai galjo ne tik pa-dengti tvarkymo ilaidas, bet ir udirbti graaus pelno, kalbjo A.Strazdas. Be to, parengusieji miko atsodinimo projektus galjo gauti iki 80 proc. kom-pensacijas kirtimo ilaidoms.

  Savininkai piktinasi

  Lietuvos miko savinink aso-ciacijos pirmininkas Algis Gaiutis Varnos valdios skleidiam infor-macij pavadino klaidinania, o kai kurie urdij mikininkai mano, kad tai panau politikavim. Aplinko-sauginink duomenimis, netvarkyt vjavart ir vjalau liko ne daugiau kaip 10 proc. teig A. Gaiutis. Privaiuose mikuose kvalo paeis-t nesutvarkyt plot, kur reikalingas plynas sanitarinis kirtimas, beveik ne-liko, kaip ir valstybiniuose mikuose. iuo metu privai mik savininkai kreipiasi tik dl pavieni paeist me-di tvarkymo.

  A.Gaiutis pastebi, kad situacij blogina vis naujai praianios vt-ros ir atsirandanios naujos vjavartos. Ten, kur gali kilti pavojus miko lan-kytoj sveikatai ir gyvybei, miking rajon savivaldybs turt pasinau-doti btent joms statym suteikta teise apriboti lankymsi, kalbjo pirmininkas.

  Meras E.Jankeviius savo ruotu tvirtino, kad kalbdamas apie Dz-kijos mikus ne reklamuojasi, o ke-lia rimtas problemas. Man nesvarbu, kiek procent liko netvarkyta 5 ar

  10. Juk kalbame apie pavoj gyvybei. Tai ne politikavimas Seim eiti neketinu, tvirtino meras. Prava-iuokite miko keliais ir pamatysite bais vaizd.

  Netvarking yra visur

  A.Strazdo teigimu, kvalas pa-rod, kad dar reikia tobulinti mik prieiros tvark. I tikrj nra re-ali priemoni, kurios priverst savi-ninkus tvarkyti savo plotus, aikino jis. Aplinkosaugininkai irao admi-nistracines baudas, spjimus, bet tai nieko negelbsti, jei savininkas ivyks. Bna, kad mogus sumoka t baud ir vis tiek nieko nedaro.

  Pasak mikininko, reikt rem-tis kai kuri kit ali patirtimi, kai apleistus privaius mikus sutvarko valstyb, o tada iieko ilaidas i sa-vininko.

  A.Gaiutis mano, kad kvalas tik irykino senus skaudulius. Btina rasti mechanizm, kuris leist sklan-

  diai vykdyti privai mik priei-r, sak jis. Seniai silme alia valstybinio formuoti privai mi-ko kio valdymo struktr, skatinti savinink kooperacij, kaip tai da-roma ems kyje, bet apie miki-ninkysts strategij niekas nenori diskutuoti.

  Pernai rugpjio 8 d. siautusi vtra nuniokojo Alytaus, Kaiiadori, Prie-n, venionli, Trak, Valkinink ir Varnos rajon mikus. Maesns aud ros i met vasar ir baland dar ivart daug kvalo ijudint medi.

  Aktualijos

  Daugelis privai mik savinink galjo gauti iki 80 proc. kompensacijas kirtimo ilaidoms, taiau tokia galimybe nepasinaudojo. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Priepilnis.Saul teka 4.59, leidiasi 21.50.

  Rytojiandien

  iandien ms alis iliks auktesnio slgio lauko takoje, tad orai turt bti malons ir rams. Debes bus nedaug, o lietaus tikimyb nedidel. Nestiprus vjas pastoviai keis savo krypt, ir dienojus temperatra pakils iki 2025 laipsni ilumos. Deja, ketvirtadie-n Lietuv pasieks naujas ciklonas. Beveik visoje alyje protarpiais lis, dienos metu kai kur litys bus itin intensyvios ir gausios. I pietini platum plstant iltesnio oro srautams nakt temperatra nenukris emiau 1217 laipsni, o dien, nors bus ir gana debesuo-ta, oras ils iki 2429 laipsni, tik prie jros bus apie 22 laipsnius ilumos. Po kartos ke-tvirtadienio dienos penktadienio naktis numatoma labai tvanki 1419 laipsni, o dien termometrai jau terodys 2126, pajryje 1820 laipsni ilumos. Trumpi liets i par lankysis didesnje alies teritorijoje, vietomis juos lyds perknijos griausmas. Vjas keis krypt ir ps i pietvakari, vakar 510 m/sek. greiiu. etadien orai beveik nesiskirs nuo penktadienio, tik bus dar keliais laipsniais vsiau: nakt temperatra atvs iki 1116, dien pakils vos iki 1823 laipsni. Margarita Kirkliauskait

  PorytDien: +20 +25

  Nakt: +12 +17

  Dien: +24 +29 Dien: +21 +26

  Nakt: +14 +19Nakt: +12 +17

  Dl kvalo padarini aistros verda ir po met

  Mik prieira btinybGintaras Visalga, generalinio urdo pavaduotojas

  Mik prieira btina dl sanitari-jos, saugant medius nuo kenkj plitimo, priegaisrins prevencijos. Valstybiniai mikai priirimi atsa-kingai, o privai savininkai konsul-tuojami, mokomi. Po kvalo sutvar-kyti valstybiniai ir privats mikai, tik Varnoje liko rpesi. Apskritai mik prieir privaiame sekto-riuje reikt tobulinti.

  Dauguma savinink atsakingiRytis Kulieius, Lietuvos privai mik savinink asociacijos vadovas

  Nemanau, kad reikt papildom reglament privai mik savinin-kams. Jiems ir taip numatyta ne-maai pakankamai griet sank-cij. Sutinku, kad yra nesining ir neatsakingai savo turt valdan-i moni. Taiau dauguma mi-k tvarkomi gerai, mons n ne-pastebi skirtumo tarp valstybini ir privai giri. Pastarj jau grei-tai bus apie pus vis alies mi-k. Daug privai plot patenka draustinius, kitas saugotinas terito-rijas, kur neleidiama kin veikla, bet savininkai vis tiek negaudami joki kompensacij tvarko mikus.

  Reikia bendros diskusijosAlgis Kata, Seimo narys

  Suprantu Varnos rajono mero su-sirpinim, nes nesutvarkyti mi-kai kelia pavoj monms. Su juo jau kreipms Seimo komitetus, Aplinkos ministerij. Manau, kad reikt visoms pusms sussti ir tartis dl statymo bazs tobulini-mo nepaeidiant ir privai mik savinink teisi.

  Po audros daugyb moni sil tvarkymo paslaugas, o u parduot medien savininkai galjo ne tik padengti tvarkymo ilaidas, bet ir udirbti graaus pelno, kalbjo A.Strazdas.

  e Atkelta i 1 p.

  Lietuva turi pastab pasily-mams dl naujosios 20142020 met Europos Sjungos (ES) fi nan-sins perspektyvos. Nuogstaujama, kad Europos Sjungos paramos los gali bti paskirstytos silpniausiems regio nams, nepritariama silymams dl tiesiogini imok emdirbiams ir per maos Ignalinos atomins elektrins udarymo paramos.

  Lietuva taip pat nesutinka, kad bt sumaintos paramos ribos nuo madaug 3 iki 2,5 proc. bendrojo na-cionalinio produkto.

  Lubas siloma nustatyti neva re-miantis tuo, kad valstybs nars tiek l nesugeba sisavinti, bet ms ir kit pirmaujani ES valstybi na-ri duomenys rodo, kad tikrai ma-noma las sisavinti. Kalbant apie fi nansus ems kiui, velgiama ri-zika, kad Baltijos alyse ems kio subjekt gaunamos imokos net ir periodo pabaigoje ilikt paios ma-iausios. Ms supratimu, tai yra toli nuo kompromiso, sitikinusi fi nan-s ministr Ingrida imonyt. Lietuva nesutinka ir su numatoma paramos,

  skirtos Lietuvos, Slovakijos ir Bulga-rijos AE udaryti, suma. Tas fi nansi-nis vokas, kuris silomas visoms trims elektrinms udaryti, yra nepakanka-mas, atsivelgiant l poreik dar-bams atlikti, sak I. imonyt.

  Eltos inf.

  Netenkina naujosios ES fi nansins perspektyvos

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 4 2011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis

  Vakar sukako lygiai dveji me-tai, kai Prezident Dalia Gry-bauskait buvo inauguruota. Jos veikl vertinantys ekspertai pa-bria piktesn retorik, didesn dmes vidaus politikai nei buvo bdinga jos pirmtakams. Daugu-ma silo rezultat dar palkti.

  Per trumpas laikas vertinti

  Mykolo Romerio universiteto Politikos moksl katedros vedjas, politologas, istorikas, humanitarini moksl daktaras Antanas Kulakaus-kas sak, kad Prezident yra pagrin-do laikyti bent jau kai kuri reform iniciatore. Faktas, kad Prezident reitingais ir j stabilumu pranoksta savo pirmtakus, jo nestebina.

  Palyginti su Valdu Adamkumi, Prezident daug labiau atsigr vidaus reikalus, t pai teistvark. Tai labiausiai domina mones, ta-iau yra ir labai daug nepatenkin-t. Jos kalbos rytingos, kaip ir kai kurie veiksmai, pavyzdiui, keiiant valdininkus, jos populiarum pa-prastai aikina A.Kulakauskas.

  Pasak katedros vedjo, ji bent jau pradjo reformas kai kuriose srity-se. Apie rezultatus kalbti dar anks-ti, bet pradia kaip reformators pa-daryta. Bet koks rimtesnis istorikas jums pasakys, kad dveji metai yra per maai, kad visikai gyvendintum ko-ki nors rimt reform. Paprastai re-zultatai pasirodo maiausiai po de-imties met, kalbjo analitikas.

  Mato alies vadov skirtumus

  Ekonomist Aura Maldeikie-n portalui balsas.lt sak matanti tik vaizdi skirtumus tarp kadencij baigusio Prezidento Valdo Adamkaus ir D.Grybauskaits. V.Adamkus sielvartaudavo, o D.Grybauskait rstauja, ironikai sak ji.

  A.Maldeikiens teigimu, Prezi-dent ekonomikos srityje nra jokia reformator. Pristatydama save kaip reformator, ekonomikos srityje ji visikai nieko naujo nene. Ji toliau gina per dvideimt met susiklos-iusi paradigm, kurioje vyrauja ne visuomens interesas, ne samdomo darbo ir verslo interes derinimas, o atstovavimas tam tikriems verslo in-teresams, kalbjo ekonomist.

  Pasak A.Maldeikiens, Preziden-t visikai remia premjero Andriaus Kubiliaus ekonomin politik. Ji tiki, kad taupymas yra svarbiausia, kad tas taupymas igelbs Lietuv, taiau pats taupymas yra gana se-lektyvus. Jie su A.Kubiliumi ir ia labai sutampa. Kai prabylama apie tai, kieno sskaita taupoma, prisi-menama tik viena gyventoj grup, t.y. pensininkai, stebjosi ji.

  Kaip teigia A.Maldeikien, Prezi-dent yra pamirusi vien i konstitu-cini teisi, t.y. pagrindinio statymo 48 ir 52 straipsniuose garantuot tei-s socialin apsaug nedarbo atveju. Bedarbiai vidutinikai prarado apie 30 procent pajam. Tiems bedar-

  biams, kurie anksiau dirbo labiau kvali kuot darb ir gavo didesn at-lyginim, imokos, vadovaujantis 2009 metais priimtu statymu, sumaintos per pus ir sutrumpintas j mokjimo laikotarpis. i moni Prezident irgi niekada neprisimena, o problema yra didel, kalbjo panekov.

  Galt bti reiklesn

  Politologas Vladimiras Lau-ius laikosi nuomons, kad pasta-ruoju metu Lietuvos politik m lemti interes grupi spaudimas. V.Adamkus viename savo metini praneim kalbjo apie oligarchijos grsm. Toji grsm nedingo, bet V.Adamkus nustojo apie j kalbti.

  Galima kelti klausim kodl nu-stojo? Bet galima ir nekelti, nes yra svarbesni klausim. Tarp j koks yra Prezidents D.Grybauskaits santykis su vadinamja oligarchi-ja? sak jis portalui balsas.lt.

  Anot V.Lauiaus, Lietuvoje oli-garchija vadinama ne visai tai, kas yra oligarchija. Kalbkime apie pinig valdi: plutokratij. Lietuva tapo daugeliu atvilgi plutokratine vals-tybe tai atkreipia dmes ir ms nepriklausomybs architektas Vytau-tas Landsbergis. D.Grybauskait yra valstybs vadov, kuri ne tik yra at-spari plutokratinms tendencijoms, bet ir nuoirdiai stengiasi jas paa-boti. Manau, tai viena svarbiausi jos didelio populiarumo prieasi. D.Grybauskait yra kovojanti prezi-dent, o jos kova tai kova su pluto-kratija, svarst V.Lauius.

  Kaip teigia V.Lauius, vidaus po-litikoje didiausia D.Grybauskaits klaida yra pritarimas Andriaus Kubi-liaus vyriausybs veiksmams. mo-ns, kuri valiai Prezident atsto-vauja, anksiau ar vliau paklaus: Gerbiamoji, kodl Js rmte it utv? Ir jei Prezident atsakys: A juk kritikavau ministr Kazlausk!, toks atsakymas turs poveik nebent Arnui Valinskui, kuris ministro Kaz-lausko nekritikavo, bet ne Lietuvai. D.Grybauskait per daug susisiejo su A. Kubiliumi, jo Vyriausybe ir jo aplinka, pabria politologas.

  Prezident D.Grybauskait, re-miantis birelio mnes bendrovs Vilmorus atliktos apklausos duo-menimis, palankiai vertina 81 proc. Lietuvos gyventoj.

  balsas.lt

  Stasys Jokbaitis

  Gaila, bet drstu pasakyti: esu nusivyls ir labai nusivyls Seimu, neseniai interviu Lietuvos televizijai pareik kadencij baigs Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. Pri-painkime, tai labai skaudus ms statym leidj vertinimas. Ar yra kokia nors ieitis? Yra atsakingiau rinkti savo atstovus Seime. Bet pra-sidjus rinkim kampanijai, tai da-niausiai pamirtama.

  Kita vertus, net kadencij baigs Prezidentas pripaino, kad Seimas, kad ir kaip ten bt, yra atspindys, kitaip tariant, veidrodis to, kas mes esame. Ko gero, buvs alies vado-vas teisus tol, kol Lietuvos mo-gus apsisprs ir isirinks tok savo atstov Seim, kuris jaus vertybes, jaus atsakomyb mogui, valstybei, tok Seim ir tursime.

  Paklaustas, ar po kitais me-tais vyksiani Seimo rinkim, jo nuomone, kas nors pasikeis, Prezi-dentas pripaino, kad klausim nuoirdiai atsakyti labai sunku. Dideli vili nededu, nes nema-tau pagrindo, arba laiko gal trks-ta tam esminiam pokyiui, kuris

  yra reikalingas, buvo atviras V.Adamkus.

  Ne taip seniai, vos usiminus, kad turime toki valdi, kokios esame verti, galjai nuo oponent gauti per galv. Kaip galima taip sakyti, argi i ties mes tokie? igirsdavai pa-sipiktinim. Piktintis, inoma, ga-lima, gal net ir reikia, nes tikrai ne kiekvienas parlamentaras yra geres-nis, doresnis u paprast, toli nuo valdios esant mog, kuris, anot V.Adamkaus, labiau negu kai ku-rie dabartiniai politikai gerbia kit, statymus, visuomen ir valstyb.

  Ieit, kad auktos morals, s-ining ir veikli moni Lietuvoje visgi yra. Tai kodl jie ne valdioje, kodl jiems diriguoja kitos, neretai kur kas prastesns prabos, pilkesns asmenybs? Todl, kad tokius ka-kodl mes renkame. Vieni visk

  numoj ranka, palik valdi rinkti kitiems, antri ventai pasitikda-mi partijomis ir j kandidatais. tai taip ir atsitinka, kad valdioje atsi-duria ne tikrieji valstybs patriotai, galintys deramai valdyti al, kreip-ti j gerovs link, o tik visuomens atspindiai.

  Ar galime k nors padaryti, kad tas veidrodis rodyt bent kiek gra-

  esn vaizdel? Galtume, bet, ma-tyt, dar nenorime, todl ir turime toki valdi, kokios nusipelnome. Atidiau pairkime, kas iuo metu vyksta ms politinse partijose.

  Ne vienas dl vairi prieasi politikos uribyje su savo partij-le atsidrs veikjas, pagaliau siti-kins, kad valdios Olimp matys kaip savo ausis, bando lietis prie stipresnij, kad tokiu bdu galt perengti parlamento slenkst.

  Tik ar galima tiktis, kad toks politikas, ant stipresniojo sparn iaip ne taip skraidintas Seim, netaps tuo nelabai moni mgs-tamu atspindiu? Tikriausiai ne, nes jei rinkjai nuo jo nusisuko dar tada, kai skleid savo partijos idjas, vargu ar tas politikas suibs origi-nalesnmis, graesnmis spalvomis naujajame politiniame darinyje.

  Kartais atsitinka netgi savotik kurioz. Lietuvos liaudies partijai vadovaujanti ekspremjer Kazimira Prunskien, Rusijoje tituluojama ku-nigaiktiene, neseniai vieai pareik, kad dl bendro darbo kalbasi su iuo metu aukiausi reiting turiniais socialdemokratais. Kitaip tariant, politik suka ienas ten, kur kakada buvo, bet pabgo, kr savas partijas,

  matyt, tikdama, kad jos taps popu-liaresns. Bet taip neatsitiko.

  Oficialiuose partijos pranei-muose spaudai buvo skelbiama, kad K.Prunskien btent Socialdemo-krat partij laiko labiausiai tikti-na ir realiausia partnere rinkimuose. Taiau jos bandymai grti didij politik kol kas neskmingi. Rusijos kunigaiktienei kol kas niekaip ne-pavyksta prisilieti prie kurios nors didiosios partijos, su kuria kandi-datuodama Seimo rinkimuose gal-t tiktis vietos parlamente.

  Socialdemokrat lyderis Algirdas Butkeviius pareik, kad artjaniuo-se Seimo rinkimuose Socialdemokra-t partija yra apsisprendusi dalyvauti viena ir joki plan bendradarbiauti su Lietuvos liaudies partija nra.

  Blakosi iekodami prie ko prisi-lieti ir kai kurie i politins arenos

  jau dingstanios Naujosios sjungos atstovai. Dauguma rado prieglobs-t pas darbieius, kiti suka pas li-beralcentristus. K gi, kuo ariau nauji Seimo rinkimai, tuo daugiau iekanij vietos po politine saule. Kitaip prie valdios pyrago neatsi-ssi. Taiau nesinort vl apsigauti ir paskui kaltinti nelabai graiai ro-dant veidrod.

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Aurelija Mekait (8 5) 210 0042

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  SODIET (8 5) 210 0044

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius (8 5) 210 0042

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), LT-08105, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 2421281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 782 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 873. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

  Aktualijos

  Ar verta pykti ant veidrodio? Tiesiai viesiai

  Dveji prezidentavimo metai

  Ne vienas dl vairi prieasi politikos uribyje su savo partijle at-sidrs veikjas, pagaliau sitikins, kad valdios Olimp matys kaip savo ausis, bando lietis prie stipresnij,

  Prezident palankiai vertina net 81 proc. Lietuvos gyventoj.

  Eltos nuotrauka

 • 52011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis Aktualijos

  (Us. 476)

  Socialdemokrat partijos frak-cijos narys Algirdas Sysas apgai-lestauja, kad Vyriausyb niekaip nesugeba sureguliuoti darbo ap-mokjimo.

  Kai profesins sjungos kl klausim dl minimalaus atlygini-mo didinimo Trialje taryboje, Vy-riausyb niekaip nerado jg ai-kiai pasakyti, kokia jos pozicija iuo klausimu. Procesas tsis ruden. At-lyginim klausimas opus tiek valsty-bs moni, tiek privai bendrovi

  darbuotojams. Nors pernai kai ku-ri moni pelnai didjo, augo dar-bo naumas, taiau atlyginimai taip ir liko stovti vietoje, o kai kur net sumajo, spaudos konferencijoje pirmadien kalbjo A. Sysas.

  Parlamentaras primena, jog Vy-riausyb karpydama atlyginimus tuo paiu metu teik statymus, kuriais atskiroms grupms norta darbo u-mokest padidinti. Pasak jo, Seimo pavasario sesijos pabaigoje pateikti projektai dl sveikatos staig vado-v atlyginim didinimo, nors ligo-nini emesns grandies personalo algos penkiskart maesns.

  Daugelis pelningai dirbani moni nesirpina savo darbuoto-jais. Vadovams mokami dideli atly-ginimai, imokami milijoniniai divi-dendai, o darbuotojai turi tenkintis minimaliu darbo umokesiu. Kon-kretus pavyzdys situacija udarojoje akcinje bendrovje vyturio Ute-nos alus. iais metais numatyta divi-dendams imokti 100 milijon lit. Darbo umokesiui indeksuoti ge-rai dirbantiems monms pinig ne-randama, o dividendams imokti j yra, sako Seimo narys A. Sysas.

  Spaudos konferencijoje dalyva-vusi Lietuvos maistinink profe-sins sjungos pirminink Graina Gruzdien teig, kad Lietuva tarp

  kit Europos Sjungos ali mini-malaus atlyginimo atvilgiu gero-kai atsilieka.

  ES alyse minimali alg gau-na tik 23 proc. darbuotoj, t.y. ap-mokjimas u nekvali kuot darb, tuo metu Lietuvoje minimal dar-bo umokest gauna net 19,4 proc. moni. Minimali alga rankas te-siekia 670 lit, tai yra maiau, negu o cialiai paskelbta skurdo riba. Kas u tai atsako? Dl atlyginim turt bti tariamasi kolektyvinmis su-

  tartimis, taiau j nesilaikoma, nie-kas to nekontroliuoja, piktinosi G.Gruzdien.

  Profsjungos pirminink Seime priimt rezoliucij dl minimalios algos pavadino juokinga, nes ji ne-duos joki rezultat. Jei Vyriausyb bt atsakinga, tai takai bt su-dti, o iuo atveju pasakyta tik tiek, kad kada nors minimali alg reikia didinti, teigia profesins sjungos pirminink.

  Eltos inf.

  Nesugeba sutarti dl darbo apmokjimo

  Daugelis pelningai dirbani mo-ni nesirpina savo darbuotojais, sako Seimo narys Algirdas Sysas.

  Martyno Vidzbelio nuotraukos

  Vyriausyb karpydama atlyginimus tuo paiu metu teik statymus, ku-riais atskiroms grupms norta darbo umokest padidinti.

  Siloma siaurinti galimybes dirbti su verslo liudijimu ir palik-ti j tik tam tikroms veikloms ir iskirtinai su galutiniu vartotoju. Taiau tai nereikia, kad visi liku-sieji privals steigti mones.

  Visiems, turintiems verslo liudijim, prekes parduoti ar pas-laugas suteikti bt galima tik galutiniam vartotojui. Tai bt mamenos tipo veikla, dirbant su mogumi, kuris atjo pasitaisyti bat ar nusipirkti braki, nusi-kirpti plauk, sak nans mi-nistr Ingrida imonyt.

  Pasak nans ministrs, it pas-laug su verslo liudijimu nebt ga-lima suteikti monms ir kitiems ju-ridiniams asmenims. Tokiu atveju nra problemos sudaryti civilin su-tart, apskaiiuoti imoktas sumas todl, kad monei ar staigai reikia turti sigijimo dokument, vadinasi, visos itos pajamos yra labai tvarkin-gai apskaitomos. Neretai verslo liudi-jimu bandoma pridengti darbo san-tykius ar kit samd, toki galimybi neturt bti, teig I.imonyt.

  Siloma panaikinti didmenins prekybos galimyb su verslo liudi-jimu. iuo metu yra leidiama pre-kiauti ne maisto prekmis.

  Taip pat siloma panaikinti kai kurias veiklas, kurioms uten-ka verslo liudijimo. Kai kurioms j yra keliami speci niai reikala-vimai, tarp j veikloms, susiju-sioms su turist apgyvendinimu, ininieriams ir architektams. Si-loma susiaurinti verslo liudijimo galiojimo mast statybos darbuo-se, apsiribojant paprastais staty-bos darbais apdaila ir panaiomis veiklomis. Nebt galimybs usi-imti nuoma su verslo liudijimu.

  Finans ministr mitologija va-dina kalbas, kad visiems likusiems teks steigti mones, samdyti buhal-terius. mogaus individuali veikla yra manoma vairiomis formomis, verslo liudijimas yra tik viena i for-m, pati primityviausia. (...) mo-gus turi teis neturdamas jokios mons vykdyti individuali veikl deklaruodamas pajamas. (...) Alter-natyva yra ir steigti mon, bet tai nra vienintel galimyb, kuri lieka mogui, kuris negali sigyti verslo liudijimo, sak I. imonyt.

  Jei silymams bus pritarta, jie sigalios nuo kit met.

  VL, Eltos inf.

  Pridengti darbo santykius bus sunkiau

  mogus turi teis neturdamas jo-kios mons vykdyti individuali vei-kl deklaruodamas pajamas, sak I. imonyt. Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • 6 2011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratisMs reportaas

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas, vismantas.zuklevicius@gmail.com

  Pirmojoje Lietuvos sostinje jau 13-j kart urmuliavo tarptau-tinis eksperimentins archeologi-jos festivalis Gyvosios archeolo-gijos dienos Kernavje. Lietuvos ir kaimynini ali archeologijos meistrai lankytojus supaindino su rekonstruotais proistors ir anks-tyvj vidurami amatais, rod ir pasakojo, kaip senovje buvo gaminami titnago, kaulo bei gele-ies rankiai, audiamos ir pinamos juostos, kuriami mantrs papuo-alai, mok, kaip nesunkiai pasiga-minti natralaus muilo.

  Muilaoli vandenlis natralus muilo pakaitalas

  Dalyvi minioje isiskyr links-mas, vienodais markinliais su u-rau Vasaros archeologijos stovykla pasipuos vaik kolektyvas. Sugini (Molt r.) vidurins mokyklos mo-kiniai Gyvosiose archeologijos die-nose lanksi pirm kart.

  Nuotaika puiki, vaikams labai pa-tiko titnagais grojantis vokietis, kuris rod, kaip vairiais bdais galima i-gauti ugn. Jaunieji archeologai lip-d puodus, stebjo vidurami ri-teri kovas, aud i lank, jodinjo emaitukais, kuriuos pamat pirm kart. Smagu, kad kiekvienas galjo pramogauti pagal savo pomgius, turininga ivyka diaugsi Sugini vidurins mokyklos istorijos moky-toja Anelika Lauikien.

  Kanklinink ir daininink Kristi-na Keturakyt ne tik kankli stygas virpino, bet ir vaikus aidim mok. alimais i Ukmergs krato atvyks eslovas Talaka demonstravo luoto (i vientiso medio kamieno iskob-tas laivelis) gamyb. Vyras sak, kad jau ne vien tok iskobs ir vande-n paleids.

  Ddmaiiais ir kauliniais instru-mentais lankytojus linksmino sveiai i Baltarusijos Todaras Kakurevi-ius, Svetlana Klepikava, Volha Dze-dovika ir Dzianis Sukchis. Kalvysts ypatumus ir ginkl gamyb demonst-ravo Algis ir Martynas Stankai, Mak-simas Juozas Mickeviius, Mindaugas Stankus ir Donatas Liekmanis.

  Renginio naujiena natralaus muilo gamyba. Mindaugas Makut-nas rod, kaip nesunkiai i vandens, pelen ir tauk isivirti muilo. Dar paprasiau yra vandenyje paplak-ti muilaoli. Muiluotu vandenliu bus galima natraliai varintis, tei-g M.Makutnas.

  Senoji lietuvi virtuv

  Gabija Maulit viln velia jau penkeri metai, o Archeologijos die-nose pirm kart. Gabijos vaikai, atuoneri Rapolas ir penkeri Rja, noriai padjo mamai velti kilim, aus-karus. ventje Gabija dalyvavo kartu su kolege Ramune Butrimaite, kurios 2,5 met dukryt taip pat jau susido-mjusi senaisiais amatais.

  Vaikai yra labai smalss. Uten-ka tik parodyti ir jie jau patys praosi padti, nori k nors patys pasigaminti. O ventje moni buvo ities gausu. Entuziastai ir karolius, ir net batus nusivl, sak G.Maulit.

  O tai Mindaugas Rutkauskas jau etus metus Kernavje pristato puo-dininkysts subtilybes. Puodus lip-d ir degino pagal proistors tradi-cijas Gytis Grias. Kaip pasigaminti deguto, mok Biskupyns muziejaus archeologas Voiekas Petrovskis, at-vyks i Lenkijos, Torns krato. Su-sikalbti su lietuvaiiais jam padjo jauna vertja Irena.

  Nedalyvauti tiesiog negalime, nes tai jau tapo tradicija. Esame renginio pradininkai. iais metais pristatme XIV a. lietuvi virtuv, pasakojo Eksperimentins archeologijos klubo Pajauta prezident Daiva Luchta-nien. Moteris lankytojus supain-dino su maisto istorija nuo pai pirmj grdini kultr iki griki aukso amiaus.

  Daugelis nuvertina lietuvi vir-tuv, neva seniau nebuv prieskoni, maistas buvs skurdus. Taiau tai ne-tiesa, lietuviai jau senaisiais laikais turjo Viduremio regiono priesko-ni, kuriais gardino vairius patieka-lus. Lankytojams itin patiko senovinis lietuvi saldumynas lazdyn rieutai su medumi, sak D.Luchtanien.

  Daiva pasakoja, kad XIII a. pab. ms al atkeliavo agurkai ir grikiai. XIV a. griki aukso amius, tuo-met jie paplito ir po ms al. Tur-tume labiau didiuotis nuo Trak vi-soje alyje paplitusiais balandliais nei daug vliau atsiradusiais bulvi patie-kalais, domtis lietuvika virtuve ragino Pajautos prezident.

  Prezident valg avino ak

  Saul negailjo ilumos senajai a-lies sostinei, tad norintieji atsigaivin-ti brsi prie Ramno io gamin-to alaus. Tai lengvas, nefi ltruotas ir gyvas keptinis alus. Keptiniam alui salyklas umaiomas kaip tela ir ke-palais paaunamas duonkep krosn. Gerai pakepus toliau dorojamas kaip paprastas salyklas. Alus ieina tamsus. Toks specifi nis alus buvo bdingas tik Ryt Auktaitijos kratui. iuo metu jis gaminamas vos keliose vietose, sak R. ias i Duset.

  Etnomuzikologas Evaldas Vii-nas vents lankytojus linksmino La-banoro ddos (dar kitaip vadinamos ddmaiiu, kline su ku, ddragine, kline dda, murenka ir pan.) garsais bei ratukins lyros skambesiu. Laba-noro ddos buvo paplitusios jau XVXVI amiuje ne tik Lietuvoje, bet ir dabartinje Vakar Gudijos teritori-joje bei Latvijoje.

  Kaip apdoroti kaul ir skaldyti tit-nag, mok trei kart Archeolo-gijos dienose dalyvaujantis Gvidas Slach. Egzotikos ivaizdos vyras, tu-rintis alyrietiko kraujo, dirba iau-li Auros muziejuje muziejininku archeologu.

  eberkliukams, pjautuvams ir ki-tiems vairiems rankiams naudojami stirn, elni, briedi ragai, laukini gyvn kaulai. Bna, kad randame j tiesiog mike ar i mediotoj gauna-me. Taip pat naudojame ok, avi kaulus. Stengiuosi kuo tiksliau re-konstruoti ir visuomenei pademonst-ruoti kaulo apdirbimo amat, sak Jonikyje gyvenantis archeologas.

  Prie vidurami urmulio prisidjo ir pal ddmaii virtuozai latviai Auli bei lietuvi grups alvari-nis, Marga muzika ir kitos. Vieno i renginio organizatori, Kernavs kultrinio rezervato direkcijos Ryi su visuomene skyriaus vedjo Jono Vitkno, teigimu, didiul scena, si-krusi ant Pilies kalno ir aprpinta galinga technika, Kernavje buvo vie-nintelis iandien ami primenantis statinys. Koncertuoti be garsinimo, esant tokiam gausiam briui lanky-toj, iais laikais nepavyksta.

  Kernavje lanksi ir alies prezi-dent Dalia Grybauskait. Preziden-t nusipirko vairi suvenyr, dovan gavo rank darbo muilo, buvo pavai-inta avino akimi, kuri, vaiintoj diaugsmui, suvalg vis.

  Etnomuzikologas Evaldas Viinas su Labanoro dda.

  Lankytojai galjo ibandyti romn laik audykl-arkbalist.

  Kristina Keturatyt ne tik kankliavo, bet ir vaikus aisti kviet.

  eslovas Talaka skob luot.

  Mediotojai gamino lankus ir strles.

  Festivalio dalyvi eitynse isiskyr riteri apranga ir ginklai. Klaudijaus Driskiaus nuotraukos

  Kernavje atgijo senieji lietuvi amatai

 • 14 2011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis

 • Vienintelio Panevio rajo-ne knygyno savinink su-teikia galimyb Ramygalos miesto gyventojams per-skaityti naujausias knygas tik u 2 Lt.

  Vida Tavorien

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  Nederling emi kinin-kai skeptikai vertina Msi-ns galvijininkysts pltros program.

  Vida Tavorien

  9 psl.

  irvint rajono Gricin kaime kininkaujanti Da-lia muyt valdo nemen-k k jame 500 ok banda ir atuoniasdeimt hektar ems.

  Nijol Baronien

  9 psl.

  Pelno lauk penkiolika met

  Sodiet

  15 psl.

  Knyg myltoja tsiasenas miesto tradicijas auknik (Kelms r.) pe-

  dagog Elena Burdulien maiktauja, kad ji yra ta-pusi savo paios kurto mu-ziejaus eksponatu, mat jau ir gyvena tarp praeit im-tmei daikt. Ir moteris labai gerai jauiasi, nes muziej usukantys mo-ns praeityje ieko atsaky-m daugyb iandienos klausim ir ji padeda juos surasti.

  Nijol Petroit

  15 psl.

  Mokytoja trina laiko ribas

  Parama pradedantiems msini galvij augintojams per menka

  Lietuvos jauni krepinio rinktin pirm kart tapo pasaulio empione. Rytis Burneckas8 psl.

  Lietuvos jauniai prasiaut kaip galingas uraganas

  Sportas

  Moter teiss Afganistaneiurkiai paeidinjamos. Talibano reimas draud moterims mokytis, dirbti, jos galjo ieiti i nam tik lydimos vyro, privaljo dvti burk. Taiau ir lugus talib reimui situacija nedaug tepakito.

  Zigmas Zinkeviius

  18 psl.

  Naujojo Afganistano vyrainepripasta moter laisvi

  Pasaulis

  VLA1301VLA1302VLA1303VLA1304VLA1305VLA1306VLA1307VLA1308VLA1309VLA1310VLA1311VLA1312VLA1313VLA1314VLA1315VLA1316VLA1317VLA1318VLA1319VLA1320VLA1321VLA1322VLA1323VLA1324

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice