valstiečių laikraštis 2011 07 13

Download Valstiečių laikraštis 2011 07 13

Post on 30-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 07 13

TRANSCRIPT

 • 2011 m. liepos 13 d., treiadienis Nr. 55 (9074) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  kinink inios Nederling emi kininkai

  skeptikai vertina Msins galvi-jininkysts pltros program.

  Kol Lietuvoje lauomos ietys dl atsinaujinani energijos al-tini, keliose Kelms rajono se-ninijose netolimoje ateityje gali ikilti keturios vjo jgains ir dvi hidroelektrins.

  irvint rajono kinink val-do nemenk k jame 500 ok banda ir 80 ha ems.

  Sodiet

  auknik (Kelms r.) peda-gog Elena Burdulien maik-tauja, kad ji yra tapusi savo pa-ios kurto muziejaus eksponatu, mat jau ir gyvena tarp praeit imtmei daikt.

  Tiesdami rankas valstybs biudeto pinigus ministerij klerkai pasitelkia neribot fantazij.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Jau beveik metai prajo nuo kvalo, kuris nusiaub keli rajon mikus. Urdijos skmingai baig tvarkyti audros padarinius, pasodi-no nauj medi. Daug kur sutvar-

  kytos ir privaios valdos. Taiau Varnos rajono valdia, prasidjus uogavimo ir artjant grybavimo metui, skelbia, kad monms Dz-kijos girios kelia pavoj, nes liko daug netvarkyt privai vald.

  Nukelta 3 p. f

  Valdininkai kaulija milijard

  70 tkst. valdinink armijai ilaikyti 2012 metais bus skirta panaiai tiek, kiek ir iemet apie 2,9 proc. valstybs biudeto pinig, arba 1,04 mlrd. Lt. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dzkijoje vietos valdia skambina varpais, kad monms pavoj kelia netvarkomos vtros nuniokot privai mik valdos.

  Varnos rajonas yra tarp labiausiai nuo pernai met audros nukentjusij. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dl kvalo padarini aistros verda ir po met

 • 2 2011 m. liepos 13 d. Nr. 55 (9074)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Finans ministr Ingrida imo-nyt prasitar, kad valdininkai 2012 metams usipra papildo-m 2 mlrd. Lt. Atskirais atvejais pi-nig praoma sumokti baudoms, kurias Europos Sjunga skyr Lie-tuvai kaip sankcijas u valstybs tarnautoj klaidas.

  Valdinink armijai skirs per milijard lit

  Premjeras Andrius Kubilius, be-veik prie metus vertindamas tai, kad reikia vis daugiau pinig socialinms imokoms, kalbjo es per 20 met Lietuvoje susiformavo ilaikytini mentalitetas.

  Taiau vidurvasar rengiant kit met biudeto projektus ministeri-jos usiprao neproporcingai daug pi-nig. Finans ministr I.imonyt prasitar, kad formuojant 2012 met biudet ministerij fi nansiniai pa-geidavimai pranoksta valstybs ga-limybes.

  Tai kartojasi kiekvienais metais ir mes prie to jau pripratome, nevel-g problemos Finans ministerijos atstovas Vytautas Lenkutis. Aiku, kad toks ministerij apetitas nebus patenkintas.

  Pasak jo, didij dal pinig mi-nisterijos prao skirti ne valstybs tar-nautoj darbo umokesiui didinti, o vairioms i biudeto fi nansuojamoms programoms gyvendinti.

  Atsivelgiant i met poreik, 70 tkst. valdinink armijai ilaikyti 2012 metais bus skirta panaiai tiek, kiek ir iemet apie 2,9 proc. valsty-bs biudeto pinig. Tai sudaro 1,04 mlrd. Lt.

  Valstiei laikratis pasidomjo, kam ministerijos prao t papildom 2 mlrd. lit.

  Projektas klaidina skaitytojus?

  Finans ministerijos atstov Jovita Girleviit tikino, kad biudeto pro-jekto duomenys yra tik darbiniai, todl suklaidins skaitytojus.

  Socialins apsaugos ir darbo mi-nisterijos (SADM) biudetas irgi bus didesnis, bet sumos ios ministerijos klerkai nevardijo.

  iuo metu negalime pasakyti tiks-liai, kokia bus suma, nes poreikis tiks-linamas, teig SADM atstov Lina Burbait, bet, Valstiei laikraio iniomis, papildomas SADM porei-kis siekia nuo 100 iki 400 mln. Lt. Panaiai tiek papildomai reikia ir Fi-nans ministerijai.

  Nieko nekainavusi Energetikos ministerija irgi nenurod skaiiaus, bet jos atstovas Kstutis Jaunikis sak, es planuojamas biudeto pro-jektas yra apie 45 mln. Lt maesnis nei 2011 m.

  Usienio reikal ministerija aps-kritai joki skaii nepateik, apsiri-bodama dviej puslapi iaikinimu, kuriame pilstoma i tuio kiaur: gebjimai, pirmininkavimas ES, apmokymai ir pan.

  Tarnautoj klaidos vertintos 40 mln. Lt

  I ministerij praom papildom 2 mlrd. lit ems kio ministerija (M) 2012 m. nort gauti apie 370 mln. Lt. ems kio viceminist-ras Aurys Macijauskas Valstiei laikraiui sak, kad papildom pi-nig valdininkams nereikia, juos es gaut emdirbiai.

  Kasmet tiesioginms imokoms reikia apie 260 mln. Lt, o 2011 m. j buvo numatyta tik 60 mln. Lt, ai-kino A.Macijauskas. Atskirais nuta-rimais Vyriausyb vis skirdavo trks-tamus 200 mln. lit. Kadangi kitmet reiks vl 260 mln. Lt, tai mes i karto

  ir paprame visos sumos.Dar 25 mln. Lt M prao skir-

  ti pasli draudimo mokoms kom-pensuoti, o 100 mln. Lt siekia gauti kompensacijoms u valstybs iper-kam em.

  Ne mums tie pinigai atiteks, o ems savininkams, teig A.Ma-cijauskas.

  Taiau keisiausia M praoma papildoma pinig suma 40 mln. Lt, kuri neva reikia sumokti Briuseliui kaip sankcijas, kurias Lietuvai Euro-pos Sjunga pritaik 20062007 m. u pasli deklaravimo klaidas ir pa-eidimus.

  Sutinku, kad kakas turt prisi-imti asmenin atsakomyb u iuos nuostolius, bet to jau reikt klausti ne mans, o teisingumo ministro, kalbjo ems kio viceministras A.Macijauskas.

  U Sveikatos apsaugos ministe-rijos (SAM) pralaimt byl Ute-nos ekspertinio skyriaus sanitarams i valstybs biudeto praoma 574 tkst. Lt.

  Trali vali festivali

  Sveikatos apsaugos ir Kultros ministerijos apskritai pasiymi ira-dingumu kaulijant valstybs pinig.

  Donorystei ir sveikai gyvensenai pro-paguoti SAM prao atitinkamai 100 tkst. ir 715 tkst. Lt, o u 20 tkst. Lt sieks net traukti usienio lietu-vius valstybs gyvenim, nors su re-emigrancija sveikatos klausimai visai nesusij.

  Kultros ministro patarja Vaida Gogelien aikino, kad papildom 30 mln. Lt ministerijai reikia kultros darbuotoj darbo umokesiui pa-didinti.

  Jeigu ministerija gaut papildo-m l, jos bt skirtos Meno tary-bos krimui, kino gamybai ir Kino instituto krimui, Meno krj so-cialins paramos programai, socialins atskirties mainimo projekt konkur-sams, EE ir Norvegijos fondo koofi -nansavimui, bibliotek knygoms, vai-riems projektams vaikams, jaunimui, susijusiems su kultrine edukacija, knyg leidybai ir lietuvi literatrai, festivaliams, kultros paveldo duome-n bazs sukrimui, monitoringo sis-temos sukrimui, muziejini vertybi sigijimui, Spaudos radijo ir televizi-jos fondui, tautini maum projek-tams, krybinms industrijoms, tarp-tautini ryi programoms, vardijo kultros ministro patarja Vaida Go-gelien.

  Pelningoms monms kompensacijos

  Ne maiau keisti yra ir Susisie-kimo ministerijos papildomi porei-kiai. i ministerija kol kas gana kuk-liai vertino papildomas las tik 43 mln. Lt.

  Papildom 25 mln. lit reikia skirti kompensacijoms socialiai rem-tiniems monms, kuriems bus kom-pensuotos ilaidos u skaitmenins televizijos priedlius, nes Vyriausyb yra sipareigojusi mokti kompensa-cijas, aikino susisiekimo ministro patarjas Martynas erkauskas.

  Perkant iuos TV priedlius be jo-ki nuolaid eilinje parduotuvje ir mamenine kaina, u toki sum jais bt galima aprpinti apie 300 tkst. Lietuvos piliei.

  Dar 15 mln. lit Susisiekimo mi-nisterija prao kompensuoti autobus bendrovms ir Lietuvos geleinke-liams. iais pinigais es bus padeng-ti nuostoliai, kuriuos mintos mons patiria pervedamos keleivius, nors, tarkime, Lietuvos geleinkeliai, b-dami valstybs mone, nuostolius gali padengti i kitos savo veiklos.

  kio ministerijai 20,8 mln. Lt rei-kia eksporto pltrai.

  Burtaodis pirmininkavimas ES

  Nemaai ministerij akcentuoja Lietuvos pasirengim pirmininkauti Europos Sjungai 2013 metais, to-dl is burtaodis meliant valstybs biudet jau por met veikia neprie-kaitingai.

  Valstybs tarnautojus siekiama imokyti angl ir prancz kalb, surengti daugiau komandiruoi

  Briusel. Pavyzdiui, kio ministeri-jai pakaks 0,5 mln. Lt, Sveikatos ap-saugos ministerijai papildomai reikia daugiau nei 1 mln. Lt, o Aplinkos mi-nisterija neisitenka ir 2,5 mln. Lt.

  Taiau, kaip teigia specialistai, ne pinigai kol kas kia koj Lietuvai, ku-rios pirmininkavimas ES kainuos apie 230 mln. Lt.

  Valstybs institucijos iki iol neu-tikrino jaun moni, dirbani vals-tybs tarnyboje, motyvacijos.

  Dl nepakankamai aukto darbo umokesio valstybs tarnyboje jau-nos merginos per sunkmet mieliau ieidavo motinysts atostog, nei mi-nisterijos klerko kdje likdavo laukti isvajotj 2013-j, o vaikinai pa-traukdavo pelningesniais keliais. Taip ministerij investuotos los mones nuplaukdavo.

  Aktualijos

  Pinigus planuoja ir rinkimamsAlgirdas Butkeviius, Seimo narys

  Susidaro spdis, kad ministerij mons visikai nejauia atsako-mybs ir nemato, kokia yra socia-lin ekonomin situacija Lietuvoje. Vyriausyb giriasi, kad didja eks-porto apimtys, bet kakodl nuty-li, kad dar labiau didja importas. O gyventojai, kuri pajamos san-tykinai maos, kaip rodo Darbo ir socialini tyrim instituto duome-nys, skursta sulig kiekvienu mne-siu. O juk ruden bus dar blogiau, nes gamtini duj kainos auga spar-iau nei prognozuota. Tad valdinin-kai dirba nejausdami atsakomybs, nors reikt gyventi taupiau ir ie-koti vidini rezerv. Kai kuriais atve-jais reikia atsisakyti nereikming program ir projekt vien tam, kad iandien bt galima igyventi. Ne-inau, bet galbt valdantieji per mi-nisterijas tam tikr sum suplanuoja rinkimams. Aiku, netiesiogiai, bet prisidengdami ne pirmo btinumo program fi nansavimu. Tai visikai manoma.

  Gudravimas nepagrstas skaiiaisVytautas Gapys, Seimo narys

  Ministerij noriai kasmet gerokai prasilenkia su valstybs biudeto ga-limybmis. Ypa kalbant apie Lietu-vos pirmininkavim ES. Man paiam teko matyti, kaip viena ministerija papra jai didinti su pirminkavimu susijusias ilaidas komandiruotms. Ji nurod vienoki sum. Pavelgs kitos ministe