valstiečių laikraštis 2011 01 19

Download Valstiečių laikraštis 2011 01 19

Post on 22-Mar-2016

244 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 01 19

TRANSCRIPT

 • 2011 m. sausio 19 d., treiadienis Nr. 5 (9024) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  kinink inios Lietuviai kiauli augintojai

  mano, kad i Vokietijos Lietu-v plsteljo kiauliena, nes dl diok sino skandalo kitos rinkos jos atsisak.

  Dl padidjusios darovi pa-klausos iki pavasario lietuvikos produkcijos greiiausiai nebeliks.

  Gyvuli ir pauki augintojai teigia jau patiriantys nuostoli, o paar tiekjai kartligikai ieko pigesni aliav.

  Sodiet

  Lietuvoje neatlygintina veikla usiima vos deimtadalis gyven-toj, o Vakar Europoje apie pus.

  Tikr jausm iduoda anaip-tol ne romantikos inuts, pavy-do scenos ar jaudinantis intymus artumas.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Mokesi inspekcijos rstu-m iais metais pirmiausia tur-

  t pajausti piktybiniai paeidjai, kuriems mokesi nemokjimas tapo tradicija. Valstybins mokes-i inspekcijos (VMI) virininkas Modestas KASELIAUSKAS Vals-tiei laikraiui papasakojo ne

  tik apie jo vadovaujamos institu-cijos reikalavimus mokesi mo-ktojams, bet ir apie galimybes suteikti vadinamuosius mokesti-nius kreditus.

  Nukelta 3 p. f

  Milijard i elio trauks ir mokesi inspektoriaiVyriausybei paskelbus apie ketinimus i elins ekonomikos met atkovoti milijard lit, daugelio vilgsniai nukrypo Valstybin mokesi inspekcij.

  Per pastarsias savaites ne vienas savo elektroniniame pate bei SMS inutmis sulaukme raginim prisijungti prie kai kuri degalini boikoto. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Daugiau kaip 40 tkstani alies piliei ketina boikotuoti pagrindinius degalini tinklus ir taip priversti degal pardavjus sumainti iki auktum pakilusias kainas.

  Lietuvos degal pardavjai sdi ant parako statins

  Lietuvos viltys Europos empionate

  sausio 2330 dienomis Ber-ne, veicarijoje, vyksiant Euro-pos dailiojo iuoimo empio-nat vyksta talentingas 18-metis Saulius Ambruleviius ir 25-eri Deividas Stagninas su naujja partnere 20-mete amerikiete Izabela Tobias.

  Turtingiausi verslinink imtukas

  Kitaip nei daugelyje kit vals-tybi informacija apie turtingiau-sius Lietuvos mones slypi po de-vyniais uraktais. Taiau padtis pamau keiiasi. Visos mons iki spalio privaljo Juridini asmen registrui pateikti duomenis apie kiekvien savo akcinink.

  Apie tai 4 p. f Apie tai 18 p. f

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

 • 2 2011 m. sausio 19 d. Nr. 5 (9024)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Nors mamenins degal pre-kybos tinkl atstovai tikina nesi-baiminantys prasidedanios akci-jos, taiau bekalbant isiduoda, kad atidiai stebi konkurent veiksmus. Akivaizdu, kad degal pardavjai stengsis pirmieji neperengti psi-chologikai sunkaus barjero u A-95 litr benzino prayti 4,5 lito. Manoma, kad pirmieji idrs per-engti i rib rizikuos patirti dau-giausia nuostoli.

  Akcijai pritaria

  Per pastarsias savaites ne vienas savo elektroniniame pate bei SMS inutmis sulaukme raginim pri-sijungti prie kai kuri degalini boi-koto. Be to, socialiniame tinkle Fa-cebook jau diegtas adresas Nepirkti degal, kuriame io tinklo dalyviai registruojasi prisidti prie rengiamo boikoto. ketvirtadien dalyvauti ak-cijoje prisiregistravo per 40 tkstani piliei, o dar 170 tkstani svarst apie toki galimyb.

  Boikoto organizatoriai ragina ne tik dalyvauti akcijoje, bet ir patiems platinti raginimus nepirkti degal Baltic Petroleum, Statoil, Lu-koil ir Orlen Lietuva tinklo de-galinse. boikotuotin degalini sra nepatenka smulkieji degal pardavjai bei automatini degalini tinklas Neste.

  Organizatoriai mano, kad pavykus boikotui kuri nors i degalini bt priversta atpiginti benzin, o boiko-tuojant ilgiau bt manoma, jeigu i akcija nusirist per vis pasaul, ben-zino kain sumainti net iki 3 Lt/l. Tiesa, organizatoriai nesistengia pa-aikinti, ar tokia akcija pavykt tik vi-daus rinkoje.

  Be kita ko, i idja Lietuv pasiek i Lenkijos. Jau prajusi vasar ios alies vejai savo kolegas visose ES alyse ragino nepirkti degal Statoil bei BP degalinse. Lietuvoje suveik dar ir vidaus rinkos veiksnys lietu-viai turi priekait ir kaimyn lenk bei rus degalini tinklams.

  Ism piginimo galimybes

  Lietuvos naftos produkt preky-bos moni asociacijos prezidentas Lukas Vosylius tikina, kad Lietuvoje mameniniai degal pardavjai is-m visas degal piginimo galimybes.

  Degal kainos Lietuvoje tiesio-giai priklauso nuo pasaulini naftos produkt kain, ir mes nieko nega-lime pakeisti. Vienintel Lietuvoje veikianti degal gamykla padidina kainas, o mes, mamenininkai, ne-turime kito pasirinkimo, ginasi L.Vosylius.

  Taiau asociacijos vadovas nenei-gia, kad kai kurie mamenininkai turi

  galimybi daryti tak vienintelei ga-myklai. Pirmoji toki veiksm msi Lukoil Baltija.

  Gal ne visi suprato, taiau mes pajautme Orlen Lietuva vien dl io veiksmo sumaino degal kain apie 3 ct/l. Sunkiau pasakyti, kiek udirbo Lukoil Baltija, sako L.Vosylius.

  Degal pardavjai tikina taikan-tys minimalius antkainius. Pasak L.Vosyliaus, degalini taikomas ant-kainis tesiekia 78 proc. kainos, taiau neseniai ji buvo nusileidusi net iki 6 proc. VL iniomis, Lukoil Baltijos degalinse antkainis neseniai siek apie 10 proc.

  mons galvoja, kad i padidju-si kain degalins kemasi kienes, kad jie yra kain augimo kaltininkai. Nenoriu kurstyti streik ar riaui, taiau, jeigu rengiamasi protesto ak-cijoms, tai jos turt bti rengiamos ne degalinms, bet gal prie Vyriausy-bs ar prie kit staig, kurios teisino didesnius nei ES reikalauja akcizus, sako L.Vosylius.

  Planuoja nuostolius

  VL altinis vienoje i didij kompanij teigia, kad j vadovai ne juokais sunerim dl galim prara-dim. Jie atidiai seka informacij iniasklaidoje, vertina net skaitytoj komentarus.

  Nors bendrovs neteikia informa-cijos apie degal pardavim, taiau galime palyginti degalini skaii. Asociacijos duomenimis, UAB Lu-koil Baltija prekiauja 115 degalini, UAB Lietuva Statoil 71, UAB Baltic Petroleum 45, Orlen Lie-tuva tinklas 35.

  Kokie galimi nuostoliai? Prekybi-ninkai nelink apie juos kalbti, taiau L.Vosylius sako: Pasekms bt li-dnos. Ms duomenimis, per metus benzino rinka Lietuvoje smuko net 24 proc. Kuo didesns degal kainos, tuo vartotojai labiau ieko alternatyvi galimybi sigyti degal kaimyninse rinkose. Taigi ms, mameninink, didels degal kainos nediugina.

  Gyventojai apskritai reiau sda prie vairo, o jeigu benzino kaina pa-sieks 5 Lt/l, dar didesn gyventoj dalis i nuosav automobili perss viej transport, o automobilius paliks retoms, neivengiamoms ke-lionms.

  Aktualijos

  Juo labiau auga degal kainos, juo vartotojai aktyviau ieko alternatyvi galimybi sigyti degal i kaimynini rink. Per metus benzino pirkimas Lietuvoje sumajo net 24 procentais.

  Abejoja akcijos veiksmingumuAudrius Mieys, UAB Neste Lietuva Mamenins prekybos skyriaus vadovas

  Man sudtinga komentuoti, nes ms bendrov neminima platina-muose raginimuose nepirkti degal i kai kuri degalini. Apskritai sunku pasakyti, ar is bdas gali bti veiks-mingas, nes neinau, ar j pavyks gy-vendinti taip, kaip tikimasi. Ar teisin-ga taip daryti? Neinau, abejoju. Man atrodo, kad is kelias neteisingas.

  taria konkurent kslusRomas Turlinskas, UAB Lukoil Baltija Baltijos regiono mamenins prekybos direktorius

  Man neteko matyti raginim, kuriuo-se bt paminta boikotuoti Lukoil Baltija degalines. Suprantu, kad tai yra spaudimo priemon. Kas gali pa-neigti galimyb, kad tai ne konku-rent darbas? Gerai, tarkime, boiko-tuos ms degalines, mums padarys nuostoli, taiau degalus pilsis kit bendrovi degalinse. Vargu ar tokia akcija gali priversti sumainti degal kainas. Mes ofi cialiai skelbiame, kad ms tinklo degalinse antkainis svy-ruoja nuo 6 iki 9 proc. Kai kurie pir-kjai mans prao kainas sumain-ti nors 10 proc. Taiau tokiu atveju dirbtume nuostolingai.

  Sveikina moni aktyvumAurelija Trakelien, Orlen Lietuva viej ryi direktor

  Socialinis moni aktyvumas yra svei-kintinas dalykas, tai yra demokratijos ir laisvosios rinkos dalis. Pilieiai ir var-totojai turi teis rinktis. Deja, degal kainos kyla visame pasaulyje, o Lietu-va ne iimtis. Tai lemia tiek didme-nini, tiek mamenini kain svyra-vimus. Kain pokyius prognozuoti labai sudtinga.

  Bronislovas: Logikesnis pasilymas bt boikotuoti tuo momentu brangiau-siai degalus pardavinjani kolonli tinkl. Kritus apyvartai jis neturt kitos iei-ties, kaip mainti kain. Tada reikt boikotuoti kit degalini tinkl, kuris tuo metu brangiausiai pardavins.

  Taupusis: A jau pus met palaikau it akcij man A.Lukaenkos pirkliai at-vea namus benzino po 3,30 Lt.

  Meislovas: Orlen tokios akcijos nebijo. Reikia, kad kuri nors bendrov sivet degal i kitur ir tada tik i jos pirkti.

  Seklys Morka: Bt domu suinoti, kieno ausys kyo i itos akcijos?

  K apie raginim boikotuoti kai kurias degalines mano portalo valstietis.lt skaitytojai?

  Degal pardavjai sdi ant parako statins

  2011 01 12 2011 01 102011 01 052010 12 312010 12 232010 12 152010 12 102010 12 062010 12 01

  Benzino A-95 didmenins kainos kitimas (Lt/1 000 litr)

  altinis: Orlen Lietuva

  4 0844 0153 9423 9503 9613 9153 9273 9703 859

  Gyventojai reiau sda prie vairo, o jeigu benzino kaina pasieks 5 Lt/l, dar didesn gyventoj dalis i nuosav au-tomobili perss viej transport. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Neseniai Elektrnuose atidaryta pirmoji iame mieste ir jau dvylik-toji Lietuvoje bendrovs Smulkus urmas kavin-valgykla Myls in tempo, kurioje maitinasi Lietuvos elektrins ir AB Lietuvos energi-ja darbuotojai.

  Smulkus urmas ia sikr laim-js valstybins mons administraci-jos skelbt patalp nuomos konkurs. Anot bendrovs generalins direkto-rs Audrons Tendzegolskiens, pre-ks enklo Myls in tempo stengia-

  si kiekvienai didesnei alies monei ar organizacijai pasilyti btent jos dar