Valstiečių laikraštis 2010 12 29

Download Valstiečių laikraštis 2010 12 29

Post on 07-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

12 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2010 12 29

TRANSCRIPT

 • etadienis 2011-ieji Baltojo metalinio

  triuio (katino) metai bus iskir-tiniai ne tik kai myltojams.

  Anot astrologs Sauls Pet-keviiens, kitmet didel tak darys politika ir bendrosios alies raidos kryptys.

  kinink inios Ateinantieji Triuio (kati-

  no) metai, todl kininkas Tadas Dzvankus net neabejoja pradtos kininkavimo akos skme.

  Tviks viesa Pokalbis su lietuvikai kal-

  baniu ir Lietuvos istorija besi-dominiu buvusiu pedagogu i vedijos Jonu Ohmanu.

  Sodyba

  Lina ir Jonas Darakos ne tik per ventes, bet ir iokiadieniais patys kepa duon.

  Bii avilys

  Kiekvienas biiulis mid, va-dinam iaurs Europos vynu, ruoia savaip.

  2010 m. gruodio 29 d., treiadienis Nr. 103104 (90189019) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  (Us. 170)

  Nei taktikos, nei strategijos

  met valdios veiksmuose neirjome nei taktikos, nei strategijos vyravo chaosas ir atsakomybs trkumas. Nugy-venome bene nykiausius ekono-mine prasme metus nuo valsty-bingumo atkrimo.

  Apie tai 4 p. f

  iandien VL su priedais:

  Naujieji altuose bstuose be stogSeimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui proteguojant Naujosios Akmens senamiesio namus pigiausiai renovuoti pasiovusi bendrov, gyventojai ventes pasitiks aldami sudarkytuose, su nupltais stogais bstuose.

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Apie tai 13 p. f

  Mieli skaitytojai, kitas Valstiei laikraio numeris ieis 2011 m. sausio 5 d., treiadien.

  Nijol Petroit. Isamiau skaitykite 5 p.

  Kuo jums buvo ypatingi ie metai ir ko tikits 2011-aisiais?

  Apie tai 23 p.

  Laukia domi Vilniaus ir Kauno dvikova

  Kauno algiris dabar stip-resnis u Vilniaus Lietuvos ryt. Taiau kit met pavasar dviej stipriausi alies krepinio klu-b jgos gali isilyginti, teigia krepinio treneris arnas Saka-lauskas.

  Laiming Naujj met!

 • 2 Aktualijos 2010 m. gruodio 29 d. Nr. 103104 (90189019)Valstiei laikratis

  Diaugiuosi, kad iais metais i-vengiau ligonins, nepatyriau di-desni negali, o temptai dirbau. Per dien 14 ir daugiau valand. Rezultatai akivaizds: dienos vie-s ivydo keturios knygos: Krik-ioniko vardyno kelion Lietu-v, Lietuvikas paveldas Suvalk ir Augustavo krato Lenkijoje pa-vardse, Lietuvos vardas: kilm ir form daryba, ventasis Brunonas ir Lietuva. Pastarj knyg skyriau Lietuvos vardo paminjimo tks-tantmeiui. Dar tris knygas paren-

  giau spaudai ir atidaviau leidykloms.Metai buvo ne tik derlingi mokslin-mis knygomis, bet ir vykiais. Buvau apdovanotas Baltijos ali moksl akademij medaliu, gavau Ukmergs savivaldybs paskirt raytojo Vlado laito premij. Su V.laitu mok-ms vienoje gimnazijoje, draugavo-me. Nemaai dalyvavau vairiuose su Pietryi Lietuva susijusiuose rengi-niuose, konferencijose.

  Ko laukiau i 2011-j? Svei-katos. Po pusmeio turiau baigti veikal apie Vilniaus krato moni pavardes, kuris turt ubaigti gin-us ir nereikalingus reikalavimus dl lenkik pavardi raybos asmens dokumentuose.

  Nepailsdamas pildiau lietuvi kalbos istorijos aruodusZigmas ZINKEVIIUSAkademikas

  ie metai alies medikams buvo tikrai sunks. Vykdoma reforma sujauk sveikatos apsaugos siste-m, ypa pablogino situacij a-lies rajonuose. Pradjus reform buvo siekiama gydymo paslaugas padaryti geresns kokybs ir la-biau prieinamas monms, taiau vyko atvirkiai. Pagrindiniai re-formos tikslai nepasiekti, o klaid pridaryta daug: mons rajonuose praktikai palikti be profesionalios medik pagalbos, o region ligo-nins nepajgios priimti vis i ra-jon atveam pacient.

  Buvo siekiama efektyviau nau-doti las, sutaupyti pinig, taiau abejoju, ar buvo sutaupyta.

  Taiau turime ir kuo pasidiaug-ti. Lietuvos gydytoj sjunga iemet pradjo Europos Sjungos lomis fi nansuojam gydytoj mokymo projekt, kuriame mokysis ir kels kvalifi kacij madaug apie 7 tkst. alies gydytoj. Be to, viliams, kad ateinaniais metais pavyks pratsti jau usimezgus dialog su Sveika-tos apsaugos ministerija ir galbt rasti skaudiausi sveikatos apsau-gos problem sprendimus.

  Sveikatos reforma tik pablogino padt

  Liutauras LABANAUSKASLietuvos gydytoj sjungos prezidentas

  Po poros dien ms duris vl pasibels Naujieji metai. Lai-kas nenumaldomai skuba prie-k, palikdamas istorijai tai, kas visai neseniai dar buvo ndiena. Prie jus paskutinis i met Valstiei laikraio numeris. Dkojame visiems skaitytojams, kurie iemet buvo drauge, ku-riems ms laikratis buvo iti-kimas draugas, svarbiausi i-ni altinis ir patarjas. Tikims, kad ir ateinaniaisiais Valstie-i laikratis lankys js na-mus.

  Stovdami ant besibaigian-i met slenksio danai pa-galvojame: o kokie mums buvo tie lyg paukiai pralk metai. iandien laikratyje mintimis apie tai dalijasi politikai, moks-lininkai, kultros, sveikatos ap-saugos darbuotojai, kininkai. Nuotaikos vairios. Bet kaip rodo Baltijos tyrim apklausa, ke-tvirtadalis Lietuvos gyventoj vis dlto mano, kad 2010-ieji jiems asmenikai buvo skmin-gi. Diaugiams dl j. Taiau daugeliui ie metai, deja, buvo nelengvi, beveik visose srityse paymti krizs enklu.

  Ar tikrai ms valdia visk padar, kad lengviau veiktu-me negandas? Gaila, bet, atro-do, ne. Apie tai ne syk rame ms laikratyje. Skaudu, kai valdantieji gyvena savo maa-me pasaullyje, palikdami vie-nui vienus grumtis u gyvenim ne tik spariai pasaul palie-kanius pensininkus su nukirp-tomis j pensijomis, bet ir kitus labiausiai paeidiamus visuo-mens narius.

  O kokie bus ateinantys 2011-ieji? Dabar apie tai splioja ne tik astrologai, bet ir daugelis moni. Penktadalis gyvento-j tikisi, kad ateinantys me-tai bus geresni ms aliai, o iek tiek daugiau nei tredalis laukia toki pat kaip ir ie. Gal jie apsiriko, gal i ties bus ge-riau? Nepraraskime vilties. Kuo nuoirdiausiai linkime visiems ms skaitytojams ger, kry-bing, vis svajoni isipildymo met! Susitiksime jau kitmet, sausio 5-j.

  Senuosius palydint

  Redaktoriaus odis

  Europai ie metai buvo sunks. Pagrindins jgos buvo nukreiptos kovoti su krize. Vis dlto blogiausi dalykai sustabdyti, nes jokia vals-tyb nebankrutavo, euras nelugo. Deja, daugelyje ali stiprjo po-pulistins, ksenofobins, radika-lios, nacionalistins nuotaikos, ku-rios gali sugriauti Europos Sjung. Gerai, kad atsigauna didij ali ekonomikos, pirmiausia Vokietijos, ir galima tiktis, kad kitmet eko-

  nomin ir socialin padtis Euro-poje bus geresn. Manau, kad kit-met kriz Europoje bus veikta.

  Nepritariu juodiausiems sce-narijams ir, mano nuomone, iliks ir euras, ir Europos Sjunga. Jeigu lugt Europos Sjunga, viso pa-saulio laukt labai dideli sukrti-mai ir netgi globalin katastrofa. Yra bent deimt grsmi, kurios gali sugriauti pasaul. O Europos Sjun-ga yra unikalus pavyzdys, kaip ga-lima kovoti su tomis grsmmis. Ir jeigu ji lugs, grius ir pasaulis: pra-dedant klimato kaita, baigiant civi-lizacij konfl iktu.

  Europa kitmet veiks krizJustas Vincas PALECKISEuropos Parlamento narys

  ooririauauss

  Prie metus prognozavome, kad iemet nusikalstamumas dids, bet jis netgi po truput maja. Diugu, kad toki tendencij pastebime jau treius metus i eils. Maja vagys-i, plim, fi nansini nusikalti-m, dokument klastojim. Taiau daugja kontrabandos atvej, auto-mobili vagysi, nusikalstam vei-k, susijusi su nelegalia narkotik apyvarta. Nepaisant sunkios ekono-mins padties, iemet policijai pa-vyko atskleisti daug rimt nusikalti-m, suaktyvinti veikl kontrabandos prevencijos srityje.

  iais metais pastebjome, kad vietoje senj organizuot nusikals-

  tam grupuoi, kurios suskilo arba buvo iskaidytos, atsiranda ir stiprja naujos kartos grupuots iaurios, lios. Be to, atkreipiau dmes tai, kad tauta vis daugiau geria. La-bai daug buitini nusikaltim pa-daroma apsvaigus nuo alkoholio ar narkotik.

  Kitmet daug policijos paj-g ir susitelkimo pareikalaus aly-je vyksiantys Europos vyr krepi-nio empionatas ir kiti tarptautiniai renginiai. Taiau tikims, kad ir 2011-aisiais pavyks alyje ilaikyti stabilum, apsaugoti mones nuo nusikaltli, kitoki vieosios tvar-kos paeidj.

  Tikims ilaikyti stabilumVizgirdas TELYNASGeneralinis policijos komisaras

  ttt

  Kuo jums buvo ypatingi ie metai

 • 2010 m. gruodio 29 d. Nr. 103104 (90189019)Valstiei laikratis 3Aktualijos

  Vygandas VAREIKISKlaipdos universiteto

  docentas, politologas

  Palyginti su 2009-aisiais, ie metai buvo tikrai geresni. Gau-sjo piliei santaupos bankuo-se. Daugja usienio investicij. Jas ne taip lengva pritraukti, bet ir bendras akcij kursas kyla. Ir Lietuvoje, ir visoje Europo-je. Vej asociacijai Linava metai tikrai neblogi. Klaipdos uostas perkrov daugiausia kro-vini per vis savo istorij 30 mln. ton. Dar niekada Lie-tuvos pramonininkai tiek ne-eksportavo kaip iais metais. Ir statyb sektorius atsigauna. Ar kam nors nemokamos algos ar socialins imokos, pensijos? Tiesa, Sodra su didele sky-le. Bet matykime t fon, kuris aplink mus. Graikijoje neramu-mai ir streikai, Pranczijoje ne tik socialiniai streikai, bet tam-pa tarp islamo ir krikionybs ipainj, Rusijoje tvyro ne tik socialin, bet ir baisi naciona-listin tampa. Tikrai neaiku, kuo baigsis dabartinis smurtas Baltarusijoje. itame kontekste Lietuva neatrodo prastai. Ma-nyiau, metai buvo daugiau su pliuso negu su minuso enklu.

  Nenoriu prognozuoti, kas bus kitmet. Nuo ms nepri-klauso, ar bus antra krizs duo-b. Tai priklauso nuo dolerio kurso, nuo energetikos itekli, naftos kain, euro stabilumo, nuo kylani maisto produkt kain. Nieko prognozuoti ne-manoma. Prognozi laikas pa-sibaig.

  K galime mes? Laikas mo-nms pradti kovoti u save. Ne gatves eiti, o dirbti, bti pi-lieiais, bendruomens nariais. Priversta sniego kiemuose, tad griebk kastuv ir nusikask. Tai juk tavo kiemas. Valdia netu-ri ir niekada neturs tiek pini-g, kad prie kiekvienos mai-nos nukast. Linkiu netingti ir galvoti visuomenikai.

  2010-ieji man buvo vieni i sk-mingiausi met: pasiekiau 15 per-gali, laimjau Europos ir pasaulio empionatus. Asmeniniame gy-venime taip pat vyko reikmin-g permain, nes sukriau eim. Rugsjo mnes ijo mano kny-ga ydrnas Savickas mogus i geleies. Prie ventes j daugiausia perka tvai ir seneliai savo vaikams ir ankams. Galbt nori, kad j vai-kai (kaip ir a) nerkyt, nevartot alkoholio ir narkotik, o rast kit gyvenimo keli.

  Neprisimenu met, kad bt tiek daug visko i karto: daug k suradau, suinojau. Kai judi priek, vyki

  daugja. Gal nortsi, kad j bt maiau. Bet viskas taip sisuk, kad didelis darbas pradeda duoti vaisi.

  iemet aktyviai nedalyvavau vi-suomeninje ir politinje veiklo-je, nes koncentravausi varybas ir versl, rengiau knyg. Bet stebiu, do-miuosi. Noriau, kad politika tap-t geresn, domesn, patrauklesn monms.

  Kitais metais tikiuosi pakarto-ti i met sporto pasiekimus, juos pagerinti: pakelti sunkesn svor, pa-siekti nauj rekord. Sportuoti ke-tinu tol, kol man sekasi ir domu. Apie karjeros pabaig dar negalvo-ju. Asmeniniame gyvenime nor-iau, kad viskas klotsi, kaip klojasi, ir manau, kad kiti metai bt tinka-miausias laikas susilaukti vaikelio.

  Metai buvo skmingi

  Prajusiais metais buvo ypa su-dtingos gamtos slygos. iem i-alo pasliai, vasar buvo per daug drgms. Dl to emdirbiai paty-r didiuli nuostoli. Juos i dalies kompensavo padidjusios grd kai-nos. Finansiniams rezultatams takos turjo ir nauji mokesiai. Gerai tai, kad per sunkmet irykjo tikrosios vertybs. Kaip sak fi losofas Arvydas liogeris, lengvi pinigai mones ga-dina. Daugeliui tapo aiku, kad stabi-lum suteikia ne spekuliacinis verslas ir pelnas, o nuosekli gamyba ir tarpu-

  savio pasitikjimu grsti bendradar-biavimo santykiai. Per ekonomikos kriz ems kis buvo vienas i t sektori, kuris dirbo stabiliai.

  Viliams, kad ateinantys metai nebus blogesni. Tai rodo rink ten-dencijos, ekonomikos atsigavimas. Jei gers visa ekonomika, bus geriau ir kininkams. Netikt valdios sprendim dl nauj mokesi ne-turt bti. Tik gamtos slygas sunku nuspti, taiau emdirbiai jau prat prie jos staigmen. ems kiui ir maisto pramonei palankios ir ilga-laiks perspektyvos. moni pasau-lyje daugja, suvartojama vis daugiau maisto produkt, tad darbo emdir-biams turt nestigti.

  ie metai mums buvo labai skmingi. Bendruomen pajuto vienybs jg, nes jau sulaukme grai projekto Saugi kaimynys-t tvirta bendruomen rezultat. Miestelio gatvse rengme vaiz-do stebjimo kameras, nupirkome treniruokli ir rangos bendruo-mens sporto salei. Joje jaunuoliai treniruojasi ir mokosi savigynos pagrind. Vakarais ie jaunuoliai patruliuoja Eerlyje ir utikrina viej tvark. Todl neliko auto-mobiliais lakstani keli ereli, triukmadari, daniau ir drsiau

  kreipiams vieni kitus pagalbos.U kito projekto las muzikaliems vaikams nupirkome gitar, apara-tros. Jie kr roko grup Kals ir jau skmingai rengia koncertus. Ki-tais metais taip pat turime nemaai plan. Kuriame lauko sporto aikts rengimo projekt, planuojame vai-ri rengini.

  Ms bendruomen tampa vis labiau susitelkusi. Ir Naujuosius me-tus atvsime Eerli kultros na-muose, kur mons pasipuo kurios nors pasaulio tautos kostiumais, pri-statys j patiekalus, aidimus.

  Eerlio bendruomen pajuto savo stiprybydrnas SAVICKAS

  Stipriausias pasaulio mogusJrat KUZMICKIENEerlio bendruomens pirminink

  Romualdas KUBAITISAnyki rajono kininkas

  Irykjo tikrosios vertybs

  IrIr. A Ar r

  r Valdov rmai aktyviai vykdo vi-

  sas savo funkcijas, nors ofi cialiai dar nra atidarytas.

  Per iuos metus mus nuvyl ir skaudino spaudos ir politik puo-limai. Tikims, kad ie klausimai ki-tmet isisprs, statybos eis priek ir tursime geresnes slygas priim-ti lankytojus. Mes optimistai, tad 2011-ieji mums turt bti geru tramplinu 2012 metus. Kai tik sta-tybininkai ieis i rm, pradsime labai plai veikl, vykdysime vie-tjik misij.

  I skaudiausi vyki mums, kaip ir visai Lietuvai, buvo Prezi-

  dento Algirdo Mykolo Brazausko netektis. Jis labai nuoirdiai, sinin-gai, rpestingai, i savo sitikinim, o ne dl politins konjunktros irjo rm reikalus ir man, kad jie yra labai svarbus Lietuvos istorins at-minties ir moni vietimo objektas. Per iuos metus buvo atradim kau-piant ikonografi n, iekant lituanis-tins mediagos. Usienyje pavyko atrasti rankrat, kuris priklaus ms valdovams. is dokumentas pasako-ja apie tai, kaip Vilniuje buvo ven-iama Smolensko mio (1611 m.) pergal. Kitmet minsime jos 400 met jubiliej, todl tikims ran-

  krat ileisti kaip knyg. Smolensko apgultis pasibaig Lietuvos ir Lenki-jos kariuomens pergale. Smolenskas buvo prijungtas prie LDK. Lietu-vai ta pergal buvo labai reikminga

  ir plaiai minima, nes tarp Maskvos ir Vilniaus buvo dvi tvirtovs: Smo-lensko ir Polocko. Kas kontroliuoja Smolensk, tas diktuoja slygas ioje Europos dalyje.

  Optimistinis tramplinas ateitVydas DOLINSKASNacionalinio muziejaus Lietuvos Didiosios Kunigaiktysts

  valdov rm direktorius

  mtpp

  EE

  eeikikm innsi

  tit kik mm

  jo yyb

  Daugiau plius negu minus

  .

  ir ko tikits 2011-aisiais?

 • 4 Aktualijos 2010 m. gruodio 29 d. Nr. 103104 (90189019)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Baigiasi bene nykiausi ekonomi-ne prasme metai nuo valstybingumo atkrimo. Dvideimt pirmais nepri-klausomybs metais i esms nebuvo joki svari ekonomikos reform tik skyli lopymas.

  Valdios veiksmuose met ne-irjome nei taktikos, nei strategi-jos vyravo chaosas ir atsakomybs trkumas. Pradkime nuo galvos. Ar atsakingais galtume pavadinti ge-leins ledi vaidmen pasirinkusios Prezidents isiokimus ne tik tarp-

  tautiniame ringe, bet ir savo namuo-se, kai paprastus klausimus kerta-ma su atvira panieka: iuo klausimu komentar nebus. I...