valstiečių laikraštis 2010 12 18

Download Valstiečių laikraštis 2010 12 18

Post on 09-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 12 18

TRANSCRIPT

 • etadienis

  Aist Pilvelyt teigia netu-rinti kokio nors ypa mantraus stiliaus, neiduoda paslapties, kokiais kvepalais kvpinasi, ir ne-kalba apie asmenin gyvenim.

  Sodyba

  Pamat tautodailinink su-kurtas kaldines prakartles mo-ns teiraujasi meistr adres.

  Vieni Kald egl sivaizduo-ja kaip didiul med, kiti tenkina-si maa eglute ar jos akomis, kurios tinka kaldinei puoktei sukurti.

  iandien VL su priedu

  2010 m. gruodio 18 d., etadienis Nr. 100 (9015) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  (Us. 170)

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@krastospauda.lt

  Vieninteliai ms pirkjai prie ventes greiiausiai bus tik mokes-i inspektoriai, veterinarijos spe-

  cialistai, policininkai ir kiti tikrinto-jai. U prekiautoj nugar rikiuotis pradj pareignai atbaidys visus mones, kariai juokauja smul-kieji verslininkai.

  Nukelta 3 p. f

  2010 m. vien kio ministerija materialiniam rezervui sigyti ir saugoti panaudos i viso apie 5,3 mln. Lt. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  ventin prekyba tikrintoj apsuptyje Treiadien VL su priedais:

  kinink iniosetadienis

  Kasmet i alies biudeto skiriama deimtys milijon lit vairioms atsargoms pirkti, po kurio laiko, baigiantis j galiojimo terminui, jos iparduodamos arba utilizuojamos.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  spdingos dramos fi nio tiesiojoje

  Vilniaus Lietuvos rytas ir Kauno algiris priepaskutinse Eurolygos pirmojo etapo rung-tynse demonstravo spding kovingum bei gerokai pakuteno sav sirgali nervus, taiau skm labiau ypsojosi vilnieiams.

  Brangiai kainuojantys slapti valstybs podliai

  Prasidjusius mokesi inspektori ir kit pareign reidus verslininkai vadina dar vienu valdios akibroktu.

  Kas k apgaudinja?

  Seniai niekas neabejoja: tikti tuo, k per rinkimus ada politikai, neverta. Jie gali priadti ir pieno upes su kisieliaus krantais, ir dar daug k. Taiau bkite rams, nesijaudinkite ir nesidiaukite rinkimai pasibaigs ir viskas bus umirta. Ar pirmas kartas?

  Apie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f

  Sveikata

  Neteks rankos vyras nie-kada neprarado optimizmo, pats rekonstravo nam, kininkauja.

 • 2 2010 m. gruodio 18 d. Nr. 100 (9015)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Beveik prie penkerius metus Teli gyventojai susidr su eks-tremalia situacija, kai 2006 m. sau-sio 20 d. miestas liko be ilumos spaudiant 26 laipsni aliui. Val-dia ir iki tol kaup maisto ir kines atsargas, taiau po io skaudaus vykio kaupiamo rezervo asorti-mentas buvo gerokai iplstas.

  Neinomi atsarg itekliai

  i met spal Valstybs kontrol iplak fi nans ministr Ingrid i-monyt u tai, kad ministerija vals-tybs pinigus laiko komerciniame, o ne valstybiniame banke. Generalin prokuratra aikinasi, ar nebuvo pa-eistas vieasis interesas. Taiau, be fi nansini rezerv, valstyb kaupia ir kitas atsargas.

  Vyriausybei pavaldios ministe-rijos kasmet perka maisto atsarg, civilins apsaugos priemoni ir kit daikt. Tai daryti reikalauja Valsty-bs rezervo statymas. Karo padties, Nepaprastosios padties ir Civilins saugos statymai taip pat turt u-tikrinti, kad pavojaus akivaizdoje gy-ventojai neliks vienui vieni arba bent jau bus pavalg.

  Deja, i Seimo kadencij apie valstybs rezervo tvarkym komitete nekalbjome n karto, akcentavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-nybos komiteto (NSGK) narys Ge-diminas Kirkilas.

  Tik riboto naudojimo

  Valstybs rezervo kaupim koordi-nuoja Vyriausyb, o atsargas tvarko jai pavaldios institucijos ministerijos ir j padaliniai. Vyriausybs kancle-ris Deividas Matulionis Valstiei laikrat patikino, kad kartkartmis mes svarstome ir peririme, kaip i-nybos tvarko atsargas.

  Taiau kiek l skiriama re-zervui kaupti, bijau, kad nepasaky-siu. Tai riboto naudojimo informa-cija, su kuria gali susipainti tik tok leidim turintys asmenys, pabr D.Matulionis.

  Jis taip pat pridr, kad Vyriausy-b nepareigota kasmet teikti ataskai-tas NSGK.

  Valstybs rezervo statymas ai-kiai nustato, kad valstybs rezervo duomenys yra slaptinta informaci-ja. Ar tai reikia, kad tauta neturi i-noti, kaip ji gelbtsi nelaims atveju ir ar atsarg tvarkymas yra efektyvus bei skaidrus?

  Laukia atsakymoi ministerij

  Seimo NSGK pirmininko Arvydo Anuausko odiais, valstybs rezer-vas, skaitant ir maisto produktus, ty-liai valdomas per institucijas.

  Kiek perkama ir kaip realizuo-jama produkcija, ino tik paios mi-

  nisterijos, sak A.Anuauskas. Nemeluodamas pasakysiu, kad nuo kadencijos pradios nesidomjome, kaip yra tvarkomi valstybs rezervo itekliai.

  Jo teigimu, NSGK yra tik papra-s ministerij toki informacij su-teikti.

  Taiau tai slaptinta informacija, ir nra vienos suvestins, kuri atskleis-t, kaip bent apytiksliai tvarkomas re-zervas, patikslino A.Anuauskas.

  Seimo NSKG neino, nei kiek at-sarg perkama, nei kiek l panau-dojama iems poreikiams. Valstiei

  laikratis pamgino atskleisti, kaip alies institucijos naudoja valstybs rezerv ir koki kain u tai moka.

  Nuo cukraus iki konserv

  Viena paskirt rezervo tvarkytoj yra ems kio ministerija (M). Ji atsakinga u maisto atsarg kaupi-m. Per ems kio produkt ir rin-kos reguliavimo agentr M nuo-lat pranea apie vieuosius konkursus vairiems maisto produktams sigy-ti. Neseniai agentra paskelb, kad M parduoda 100 tkst. konden-suoto pieno skardini ir tikisi u jas gauti ne maiau kaip 230 tkst. Lt.

  Konservai yra valstybs rezervo dalis ir jie parduodami tada, kai artja tinkamo vartoti termino pabaiga, sak M Augalininkysts skyriaus specialist Marija Romanien.

  Ji tikino, kad pirkimo ir pardavi-mo kaina, taip pat saugojimo vietos yra valstybs paslaptis. Taiau dar i met vasar M skelb, jog mintus 100 tkst. kondensuoto pieno skardi-ni pirks u ne didesn nei 292 tkst. Lt sum.

  2010 m. panaiai buvo pirkta ir 200

  tkst. vnt. gabalins kiaulienos kon-serv, kurie iuo metu parduodami, taip pat kvietini milt (3,5 tkst. t), ryi (1,6 tkst. t), man kruop (1,3 tkst. t), cukraus (700 t) ir kitko.

  Valdininkai dirba nekontroliuojami

  Galima tik splioti, kokie l skir-tumai susidaro tarp pirkimo ir parda-vimo sandori, kiek ileidiama sau-gant atsargas sandliuose.

  M.Romanien patikslino, kad konservus ir kondensuot pien imta

  kaupti po 2006 m. Teliuose vykusios ekstremalios situacijos, kai sausio 20 d. esant 26 laipsni aliui miestui nutr-ko ilumos tiekimas. Pastat ildymas visikai buvo atkurtas tik sausio 30 d.

  Tada i kariuomens atjo pasi-lymas, kad reikt kaupti maisto at-sargas, kuri gali prireikti gyvento-jams, pabr M.Romanien.

  Iki iol to neprireik, o jeigu nu-tikt kas nors panaaus, pavyzdiui, Panevyje arba iauliuose, t atsarg pakakt tik kelioms dienoms.

  Tenka pripainti, kad tiek krizi valdymas, tiek maisto ir kit atsar-g kaupimas nra iki galo isprs-ta problema, sak buvs premjeras G.Kirkilas. Kasmet rezervas kaupia-mas inertikai. Valdininkai yra nekon-troliuojami, o viskas, kas tik slaptinta, velniai pasakius, sudaro galimybes piktnaudiauti.

  Interesus painioja ir karikiai

  G.Kirkilas prisimin, kaip vado-vaudamas Krato apsaugos minis-terijai i darbo atleido Lietuvos ka-riuomens Logistikos valdybos vad pulkinink Virginij Mauik, kuris buvo atsakingas u tiekimo klausi-mus. Tas pulkininkas buvo paalintas u tai, kad vilkdamas civiliais drabu-iais susitikinjo privaiai su maisto produkt tiekjais, dalyvavusiais ka-riuomens paskelbtuose konkursuo-se, prisimin G.Kirkilas.

  Dar vliau atsakingos institucijos nustat, kad vieuosius ir privaius in-teresus supainiojo ir kitas Logistikos

  valdybos vadas pulkininkas Giedrius Vasiliauskas.

  Bet, patikkite, Krato apsaugos ministerijoje tvarka itin grieta, todl galima tik sivaizduoti, kokia netvarka gali bti kaupiant valstybinio rezervo atsargas, pabr G.Kirkilas.

  Kaip maistu apsirpina kariuomen

  Lietuvos kariuomen nekaupia at-sarg, bet vaisi ir darovi pirkimo

  istorija gali atskleisti, kaip tvarkomas valstybs rezervas.

  Lietuvos kariuomen nekaupia viei darovi ir vaisi atsarg, nes nra slyg kokybikai jas ilaikyti per iem, sak Lietuvos kariuome-ns atstovas spaudai kapitonas To-mas Balkus.

  Ir nors jis tvirtino, kad kariuome-n maist perka pagal poreik, kyla abejoni, ar perkama pagal kain. Antai 2009 m. kariuomen pirko 189 tkst. kg maistini bulvi u viduti-n 1,60 Lt/kg kain. U 18 tkst. kg burokli kariuomen vidutinikai mokjo po 1,1 Lt/kg, o 31 tkst. kg mork 1,8 Lt/kg.

  ie skaiiai nustebino Lietuvos darovi augintoj asociacij, ku-rios duomenimis, 20072010 m. lai-kotarpiu tiesiogiai i augintoj bul-vs vidutinikai buvo superkamos po 0,6 Lt/kg, burokliai 0,50 Lt/kg, o morkos 0,76 Lt/kg.

  Kitaip tariant, pirkdama per vie-j pirkim konkursus kariuome-n u maist sumoka beveik dvigu-bai brangiau nei pirkt tiesiogiai i augintoj.

  Valstybs kontrol ataskait neskelbia

  Tiek Seimo NSGK pirmininkas A.Anuauskas, tiek G.Kirkilas pa-adjo pasidomti kaip tvarkomas valstybs rezervas ir kaip kariuome-n perka maisto produktus, o gav at-sakymus sprs, k daryti toliau.

  Valstybs kontrols (VK) pareig-nai Valstiei laikrat patikino, kad 2005 m. jie atliko audit kio mi-nisterijoje ir aikinosi, kaip tvarkoma specialioji valstybs rezervo naudoji-mo programa.

  Remiantis Valstybs ir tarnybos paslapi statymu, audito ataskaita nebuvo skelbiama, teig VK Ko-munikacijos departamento atstov Neringa Gaidyt.

  VK 2006 m. vertino ir Valstybs rezervo materialini itekli kaupim bei tvarkym.

  Auditoriai konstatavo, kad rezer-vui kaupti kio ministerijai skirtos los 2003-2005 m. bt panaudo-tos taupiau, jei Dzkijos ilas san-dliuose laikyt materialini verty-bi pardavimas nebt usitss iki 2006 m.

  2010 m. kio ministerija materia-liniam rezervui sigyti ir saugoti pa-naudos i viso apie 5,3 mln. Lt, maisto produktams pirkti ir saugoti ems kio ministerija apie 6,1 mln. Lt, o saugos priemoni rez