Valstiečių laikraštis 2010 12 01

Download Valstiečių laikraštis 2010 12 01

Post on 30-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2010 12 01

TRANSCRIPT

<ul><li><p>2010 gruodio 1, treiadienis Nr. 95 (9010) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt</p><p>etadien VL su prieduetadienis</p><p>iandien VL su priedu</p><p>Nijol PetroitVL urnalist, nijole.petrosiute@krastospauda.lt</p><p>iauli apskrityje vis da-niau kryiuojasi ietys dl gali-mybi studij, kuri reikalauja-ma rengiant vairius projektus, naudos, nes danai jos bna tik </p><p>popierins, realiai negyvendi-namos, nors u jas sumokami milijonai. </p><p>Galimybe lengvai udirbti naudojasi daugyb alyje si-steigusi konsultacini fi rm ir fi rmeli, kurios dirba be jokios atsakomybs ir kurioms neke-liami jokie reikalavimai.</p><p>Seniai inomos tiesos</p><p>Neseniai iauli miesto savival-dybje buvo pristatyta iauli oro uosto galimybi studija. Jos reng-ja bendrov Savvin toje studijo-je pateik jau sen seniausiai ino-mas tiesas. </p><p>Nukelta 3 psl. f</p><p>Premjero patarjai monse vaistosi prievaizd biznais</p><p>Apie tai 4 psl. f Apie tai 8 psl. f</p><p>Raimundo uikos nuotrauka</p><p>aliai atgin nelaimi </p><p>Kasmet vos paspaudus stipres-niam altukui Lietuvoje pasipila nelaims. Pirmj iemik io rudens savaitgal dl netvarkin-g krosni liepsnojo gyvenamieji namai, medikai beviltikai band atgaivinti pirmuosius suallius, neivengta auk ir keliuose.</p><p>Maiau mokti u elektr vargu ar pavyks</p><p>Nuo kit met balandio gy-ventojai jau gals pasirinkti du naujus mokjimo u elektr pla-nus Namai ir Namai plius, ta-iau vartotojai jau dabar abejoja deklaruojama pokyi nauda ir galimybe maiau mokti.</p><p>Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarjai jauiasi lyg galingo pono samdiniai, galintys okdinti valstybines bendroves ir teissaug.</p><p>Saulius Tvirbutas. Isamiau skaitykite 2 psl. </p><p>Premjero patarjas Mykolas Majauskas i Lietuvos geleinkeli pareikalavo valstybs biudetui tbt rasti 250 mln. Lt. Eltos ir Raimundo uikos nuotraukos</p><p>Galimybi studijos proga gauti lengv pinig</p><p> kinink inios Ekologini ki alyje nra </p><p>labai daug, trksta j vairovs ir didesnio valstybs dmesio jiems.</p><p> Lietuvos ems kio bei maisto gamybos pramons atei-tis priklausys nuo to, ar perdir-bjai sitvirtins besivystaniose rinkose.</p><p>Sodiet</p><p> Tautinio paveldo produkt tradicinio amatininko vardas Lie-tuvoje suteiktas jau daugiau nei </p><p>dvideimiai krybingiausi audj.</p><p> Pirmi apie artjanias ven-tes skuba priminti didieji preky-bos centrai.250250 mln. Ltmln. Lt</p></li><li><p>2 2010 gruodio 1 Nr. 95 (9010)Valstiei laikratis</p><p>Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@krastospauda.lt</p><p>Premjero A.Kubiliaus patarjai iemet neivengia dmesio. Pava-sar nustebino Virgio Valentinavi-iaus ygis Finansini nusikalti-m tyrimo tarnyb (FNTT), kur jis pareikalavo ikiteisminio tyrimo dokument, nors demokratinse valstybse galioja neginytinas tei-ssaugos nepriklausomybs nuo valdios principas.</p><p>Dabar aiota sukl patarjas Mykolas Majauskas. Jis i Lietuvos geleinkeli pareikalavo valstybs biudetui tbt rasti 250 mln. Lt. Premjeras tok patarj elges pa-teisina ir sako, kad jie veikia su jo inia. Kai kuriems politikams tai primena sovietmeio laikus, kai reikaling efams tvark telefo-nu vedindavo partijos komitet sekretoriai.</p><p>Milijonai bet kuria kaina</p><p>Jei Lietuvos geleinkeli atsto-vai teisingai perteik premjero pata-rjo ekonomikos ir fi nans klausimais M.Majausko odius, jo kalba, kai jis paskambino i valstybin bendro-v, buvo panai prajusio deimtme-io reketininko. Skambina premje-ro patarjas. Surinkite biudet 250 milijon lit. Grynaisiais ar dividen-dais kaip norite. Taiau pinigai turi bti, tokia patarjo formuluot te-lefoninio pokalbio metu nuskambjo alies iniasklaidoje.</p><p>Lietuvos geleinkeli vyriausiajai fi nansininkei patarjas patar mainti statin mons kapital arba imti pa-skol i banko. is reikalavimas o-kiravo ne tik Lietuvos geleinkeli generalin direktori Stas Dailyd-k, bet ir susisiekimo ministr Eligi-j Masiul, kurio ministerijai pavalds Lietuvos geleinkeliai. Pasirodo, mi-nistras apie tokius skambuius nieko neinojo.</p><p>Pasak parlamentaro Juozo Ole-kos, toks patarjo elgesys perengia padorumo ribas. Tai rodo nepagar-b kit ministr atvilgiu ir premje-ro nepasitikjim jais, mano seim-nas. Jei valstybin mon yra pavaldi ministerijai, jos vadovas ir turi kelti tokius svarbius klausimus, nes btent jis atsakingas u moni veikl. Keis-</p><p>ta, kai ias funkcijas perima premjero patarjas.</p><p>Kriminalinis atspalvis</p><p>Patarjo pastangos i valstybini moni imuti kuo daugiau pinig biudetui isirutuliojo ir kriminalin istorij. Praeit savait M.Majauskas kreipsi teissaugos institucijas, nes namo laiptinje paliktame dukros ve-imlyje sako rads atlenkiam peil. Nemgstu smokslo teorij, taiau neturiu teiss rizikuoti savo brangiau-si moni sveikata ir ramybe. Jei tai kvaili juokai, tegul pareignai isiai-kina ir pareikalauja atsakomybs. Jei tai grasinimas, susijs su mano tiesio-giniu darbu, tai mano atsakas vieu-mas ir tikjimas teissaugos profesio-nalumu, sak M.Majauskas.</p><p>Jis paminjo ir pokalb telefonu su S.Dailydka, leisdamas suprasti, kad tai galima suvokti kaip grasinim. Lie-</p><p>tuvos geleinkeli vadovas es kal-bjs apie jaunus ir energingus mo-nes, kurie, padar klaid, kartais bna baudiami, ir paskui jiems bna sun-ku atsikelti.</p><p>S.Dailydka atsako, kad neino patarjo nam adreso ir n negal-voja grasinti, o jo odiai paimti i pokalbio telefonu su patarju apie reikalavimus rasti 250 mln. Lt. Jam pasakiau, kad jis jaunas mogus, turi eim, o tokiais skambuiais gali sau pakenkti, turdamas omenyje atei-ties karjer ir pareigno reputaci-j, teig S.Dailydka.</p><p>Jauiasi visagaliais</p><p>Premjero patarj kariaunoje ne tik M.Majauskas pagarsjo agresy-vumu. Pavasar, kai FNTT pradjo tyrim dl galimos aferos pasisavinti 22,5 mln. Lt ES paramos, teissaugi-nink bstin atjo premjero patarjas politikos klausimais V.Valentinaviius ir pareikalavo parodyti ikiteisminio tyrimo dokumentus. Tai nustebino ir vidaus reikal ministr Raimun-d Palait, nes iki iol premjero atsto-vai nesirausdavo ikiteisminio tyrimo mediagoje, kol tyrimas nebdavo baigtas.</p><p>Maa to, dalyvaudamas televizijos laidose V.Valentinaviius m nuro-dinti, kad atsistatydinusio FNTT vadovo post negali pretenduoti jo pavaduotojas.</p><p>Seimo nario Valentino Mazuro-nio duomenimis, is patarjo aki-broktas nra vienkartinis. inau, kad V.Valentinaviius ir dabar vis paskambina specialiosioms tarny-boms ir davinja joms nurodymus, teig parlamentaras. M.Majausko ir V.Valentinaviiaus veiksmai rodo, kad A.Kubilius nelabai supran-ta, kokios yra patarj funkcijos. Premjeras diegia sovietini komi-tet tvark, kai partijos vardu sek-retoriai sakindavo monms ir tar-nyboms.</p><p>Aktualijos</p><p>M.Majausko ir V.Valentinaviiaus veiksmai rodo, kad A.Kubilius nelabai supranta, kokios yra patarj funkcijos. Premjeras diegia sovietini komitet tvark, kai partijos vardu sekretoriai sakindavo monms ir tarnyboms, mano V.Mazuronis.</p><p>Patarjai pamiro, kas esantysLauras Bielinis, politologas</p><p>Premjero patarjai turi patarti prem-jerui, kaip veikti, o ne imuinti pini-gus i bendrovi ar kitis ikiteismi-ni tyrim procesus. Taip elgdamiesi jie pakliva keblias situacijas ir ne-puoia premjero institucijos. Manau, kad po toki veiksm kyla abejoni dl patarj kompetencijos ir aps-kritai j galimybs dalyvauti politi-nje veikloje.</p><p>Trksta susikalbjimo VyriausybjeGintaras Aleknonis, Mykolo Romerio universiteto docentas</p><p>Vyriausybs kabinetas turt labiau derinti savo veiksmus, tada iveng-tume toki nesusipratim, kaip buvo su Lietuvos geleinkeliais. Dabar susidaro spdis, kad ministerijos pagal partijas isidalijo relius ir nemato bendro vaizdo, todl minis-trai nustemba, kai j reikalus imasi sprsti patarjai.Valstybins mons ities turt la-biau prisidti prie biudeto gausi-nimo, nes ms valstybs turtas, palyginti su kitomis alimis, inau-dojamas neefektyviai. Tai turi bti daroma iekant kitoki valstybini moni valdymo modeli, skaiiuo-jant ir analizuojant. Paprastai paimti daug pinig i valstybs bendrovs neutenka, juk paskui gali tekti jas vl fi nansuoti, kai reiks gyvendinti investicinius projektus.</p><p>Premjero patarjai monse vaistosi prievaizd biznais</p><p>Kai kuri premjero patarj veiksmai rodo, kad A.Kubilius nelabai supran-ta, kokios yra j funkcijos. Raimundo uikos nuotrauka</p><p>Seimas vakar ypatingos skubos tvarka prim Pridtins verts mokesio statymo pataisas, ku-riomis nutarta pratsti dabartini lengvatini PVM tarif galiojim.</p><p>Priimtomis pataisomis nutarta iki 2011 m. gruodio 31 d. pratsti len-gvatinio 9 proc. PVM tarifo taikym ilumos energijai, tiekiamai gyvena-mosioms patalpoms ildyti (skaitant ilumos energij, perduodam per karto vandens tiekimo sistem), u gyvenamsias patalpas tiekiamam kartam vandeniui arba altam van-deniui kartam vandeniui paruo-</p><p>ti bei ilumos energijai, sunaudotai iam vandeniui paildyti.</p><p>Lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikym nutarta pratsti ir vaistams, medicinos pagalbos priemonms, kai i preki sigijimo ilaidos visikai ar i dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo statymo nustatyta tvarka.</p><p>Priimtais statymo pakeitimais Seimas nutar nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodio 31 d. tvir-tinti lengvatin 9 proc. tarif turizmo veikl reglamentuojani teiss akt nustatyta tvarka teikiamoms viebu-io tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms.</p><p>Taip pat, pritarus Seimo nario Ge-dimino Navaiio pataisai, nutarta ne-ribotam laikui tvirtinti 9 proc. lengva-tin PVM tarifo taikym knygoms ir neperiodiniams informaciniams lei-diniams (skaitant vadovlius, pratyb ssiuvinius, enciklopedijas, odynus, inynus, informacines broiras, nuot-rauk ir reprodukcij albumus, vaiki-kas knygeles su paveikslliais, pieimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankratines natas, emlapius, sche-mas ir brinius, iskyrus kalendorius, ura knygeles ir kitus panaaus po-bdio spaudinius).</p><p>Eltos, VL inf.</p><p>Juozas: A.Kubilius demonstruoja akivaizd diktat visur ir visiems. O savo diktatori-k bd pridengia patarjais. Jie tik paprasti pasiuntinukai, uoliai vykdantys boso vali. Tai, beje, labai ivis visada bdinga konservatoriams, kai tik jie patenka valdi.</p><p>Gintaras .: Koks premjeras, tokie ir patarjai. Matyti, kad M.Majauskas tik te-orikai imano ekonomika, o realybje nelabai sivaizduoja, i kur atsiranda pinigai. Teisingai politologas Aleknonis sako, kad negalima tiesiog paimti ketvirt milijardo i bendrovs. Gal Lietuvos geleinkeliai ir nekikai tvarkosi, tikrai galt daugiau dividend atseikti valstybei, bet vienu skambuiu to neisprsi. Btinos struktri-ns permainos valstybinse monse.</p><p>Rima G.: Dl Lietuvos geleinkeli M.Majauskas persisteng. Matyt, perm i Vyriausybs taktik paimti pinigus tiesiog su skaiiavimo mainle paskaiiavus gali-mus, bet tik galimus, mokesius. O apie strategin mstym nra k ir kalbti. O jau V.Valentinaviiaus elgesys apskritai sunkiai komentuojamas. Patarjas politikos klausi-mais duoda nurodymus teissaugai! Valdia paversta tikru cirku, tik, deja, labai bran-giai kainuojaniu mokesi moktojams.</p><p>K apie premjero patarjus mano portalo valstietis.lt skaitytojai</p><p>Seimas prats lengvatini PVM tarif taikym</p><p>Iki 2011 m. gruodio 31 d. pratstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas ilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms ildyti. </p><p>Martyno Vidzbelio nuotrauka</p></li><li><p>32010 gruodio 1 Nr. 95 (9010)Valstiei laikratis Aktualijos</p><p>Studijoje teigiama, kad iauli oro uostas nra trauktas strategi-nius valstybs dokumentus, kad, b-damas ir civilinis, ir karinis, jis gy-ja ne tik pranaumo, bet ir trkum, kad oro uostas galt labiau inaudo-ti savo galimybes gabenant gyvulius. Tai, pasak tarybos nario Alfredo Lan-kausko, yra labai seniai inomi daly-kai, kuriems dar kart surayti joki studij nereikjo.</p><p>Nebuvo naujas ir studijos rengj silymas iauli universitete rengti lktuv technins prieiros specia-listus, nes jie ia jau yra rengiami.</p><p>Studijos rengjai prijo prie iva-dos, kad iauli oro uost pltoti ver-ta, taiau kaip tai daryti, pasilym </p><p>nepateik. 60 tkst. Lt mokesi mo-ktojams kainavusioje studijoje atsa-kym labiausiai rpimus klausimus nra. Tiesa, jos autoriai nurod, kad investicijos oro uost turt siek-ti daugiau kaip 35 mln. Lt, i kuri 25 mln. Lt reikt investuoti krovi-ni terminal, nors tai ir neatsipirkt. O kad studijos usakovams pernelyg neskaudt irdies, rengjai primena, kad jog bt naudojami ES strukt-rini fond pinigai.</p><p>iauli savivaldyb, suabejojusi, ar jiems inom dalyk priminimas ver-tas toki pinig, nusprend kreiptis nepriklausomus ekspertus ir savival-dybs Vidaus audito tarnybai paved vertinti i galimybi studij.</p><p>iuklini reikalai</p><p>Nuomons kryiavosi ir dl regio-no atliek tvarkymo centro (RATC) usakytos komunalini atliek tvar-kymo galimybi studijos. Pirmiausia sukritikuotas galimybi studijos tei-ginys, kad kompostavimo des a-liosioms atliekoms turintys gyventojai u atliekas mokt tik 28 Lt meti-n mokest. O tai, pasak bendrovs </p><p>Specializuotas transportas direkto-riaus Rolando Stanio, bt uprogra-muotas 30 mln. Lt trkumas. iau-li miesto savivaldybs tarybos narys Jonas Bartkus mano, kad galimy-bi studijos rengjai tik blefuoja, nes prie por savaii galimybi studijoje buvo nurodomas 84 Lt dydio tarifas, o diskusij dien jis aptirpo iki 28 Lt, nors dokumente, pasak J.Bartkaus, niekas nepasikeit, net paveiksliukai liko tie patys. iauliet koleg palaik ir Radvilikio rajono vicemeras Jonas Povilaitis. Galop suabejota, gal savi-valdybms svarstyti pateikti skirtingi galimybi studijos variantai.</p><p>Dl 160 tkst. Lt kainavusios iauli regiono atliek tvarkymo cen-tro galimybi studijos diskutuojama kone kasdien, bet vietos politikai sako, </p><p>kad atsakym daugel klausim i studijos rengj UAB Nacionalinis projekt rengimas specialist negau-ta. Tad ko vertos tokios galimybi studijos? retorikai klaus iauli rajono vicemeras Jonas Novogreckis.</p><p>pareigojo sverti vairuotojus</p><p>iauliks Busturo bendrovs ga-limybi studija dl darbuotoj skati-nimo pavirto anekdot. Busturas, pasiras su konsultacine fi rma Veik-ma sutart vairuotoj kvalifi kacijos metmenims parengti ir tam skyrs 12 tkst. lit, atrodo, nepastebjo, kad tai yra tik socialini moksl magis-tro darbas, kuriame samprotaujama, kaip bt galima priversti autobus vairuotojus kelti savo kvalifi kacij, laikytis sveiko gyvenimo bdo ir kt. Bendrovs profesins sjungos pir-minink Elena Dinien mano, kad tai yra paprasiausias pinig plovimas.</p><p>Logistikos centro vizijos</p><p>Taiau bene labiausiai savo umo-jais stebina iauliuose ketinamo kurti </p><p>Logistikos centro galimybi studija, kainavusi 679 tkst. Lt. Savivaldybs tarybos Finans ir ekonomikos komi-teto nariai vl klausia to paties: kam to-kia studija reikalinga, jei mes ir be jos inome, k reikia daryti. Taiau tokio dokumento, siekiant ES paramos, rei-kalauja Susisiekimo ministerija. Tai-gi prie vj nepapsi, nes nepateikus galimybi studij ministerijos net ne-sineka dl konkrei ES fi nansuoja-m projekt. Todl savivaldybs yra priverstos mokti u galimybi studi-jas, kad gaut projektams gyvendinti skirt pinig. Vietos politikai kol kas gali tik pykti ir raginti i problem, kai galimybi studij kaina virija sveiko proto ribas, sprsti visos alies mastu.</p><p>Savivaldybs Investicij ir miesto pltros skyriaus vedja Aist alevi-ien sako, kad galimybi studijas ga-lima pateisinti tik tokiu atveju, jei pa-ramos siekiantieji objekte nra pradj darb. Bet jei yra konkretus objektas ir konkrets ketinimai, tai kam u tai dar kam nors pinigus mokti?</p><p>Studijos gula stalius</p><p>iauli miesto savivaldyb, galimy-bi studijoms ileidusi apie milijon, jas tiesiog kolekc...</p></li></ul>