uredba o zaštiti starih obrta

Download Uredba o zaštiti starih obrta

Post on 24-Oct-2015

27 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uredba o zaštiti starih obrta

TRANSCRIPT

 • 1Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

  Na osnovu lana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelat-nostima (Slubene novine Federacije BiH, broj 35/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici odranoj 25. septembra 2009. godine, a na prijedlog federalnog ministra raz-voja, poduzetnitva i obrta, uz prethodno pribavljeno miljenje jedinica lokalne samouprave, donosi

  UREDBUO ZATITI TRADICIONALNIH I STARIH OBRTASlubene novine FBiH, br. 66/09 i 16/12(22.02.2012.)

  lan 1.

  (Sadraj)Ovom Uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih obrta

  po vrstama, stepen i vrsta strune spreme potrebne za njihovo obavljanje.

  lan 2.

  (Popis tradicionalnih i starih obrta)Popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama koji se mogu

  obavljati na osnovu strune spreme ili majstorskog ispita dat je u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

  lan 3.

  (Struna sprema za obavljanje tradicionalnih i starih obrta)(1) Obrazovanje za obavljanje tradicionalnih i starih obrta za

  koje se trai odgovarajua kolska sprema, u skladu sa la-

  nom 55. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (u daljem tekstu: zakon) vri se u osnovnim i odgovarajuim srednjim kolama.

  (2) Za tradicionalne i stare obrte za koje je majstorski ispit pro-pisan kao daljnja kvalifikacija, isti se, u skladu sa l. 56. i 57. zakona, polae pred komisijom koju osniva srednja struna kola koja je verificirana za te poslove u skladu sa vaeim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrt-nikom komorom kantona.

  (3) Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradici-onalnih i starih obrta izdato do dana stupanja na snagu zako-na, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta iako ne ispunjavaju potreban uslov strune spreme.

  (4) Obrtnicima koji su majstorski ispit poloili po propisima koji su vaili do dana poetka primjene zakona isti se priznaje u cijelosti.

  lan 4.

  (Prestanak vaee Uredbe)Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje da vai Uredba o

  zatiti tradicionalnih i starih zanata (Slubene novine Federacije BiH, br. 62/05).

  lan 5.

  (Stupanje na snagu Uredbe)Ova Uredba stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja

  u Slubenim novinama Federacije BiH.

 • 2Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 3Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 4Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 5Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 6Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 7Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 8Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 9Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT

 • 10

  Reviconov registar propisa TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OBRT