upravni spor novine u upravnom sudovanju u rh

Download UPRAVNI SPOR NOVINE U UPRAVNOM SUDOVANJU U RH

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Slide 1

  1

  UPRAVNI SPOR

  Prof. dr. sc. Damir Aviani

  Slide 2

  2

  NOVINE U UPRAVNOM

  SUDOVANJU U RH

 • 2

  Slide 3

  3

  Razlozi izmjene ZUS-a

  Usklaivanje s acquis communautaire

  Smanjenje trajanja postupka

  Poveanje uinkovitosti sudske kontrole

  upravnog djelovanja

  Slide 4

  4

  Acquis communautaire u

  podruju upravnog spora

  Nema propisana pravila upravnog spora

  ECJ utvrdio opa pravna naela

  Jamenje osnovnih procesnih pravila

  jedno od tih naela

  Proizlaze iz l. 6. EKZLJP i l. 47.

  Povelje EU o temeljnim pravima

 • 3

  Slide 5

  5

  Jamenje osnovnih procesnih

  pravila

  Jame svima da zakonom ustanovljeni

  neovisni i nepristrani sud pravino, javno

  i u razumnom roku ispita njegov sluaj

  Slide 6

  6

  Europski standard u upravnom

  sudovanju

  Sud mora biti: a) uspostavljen zakonom,

  b) neovisan i c) nepristran

  Stranke imaju pravo:

  na pristup sudu (ukljuuje spor pune jurisdikcije)

  na saluanje na pravino suenje na suenje u razumnom roku

 • 4

  Slide 7

  7

  Pravci reforme upravnog

  sudovanja (1)

  Pravna zatita od svih upravnih

  djelovanja

  Nadlenost nad utvrivanjem injenica i

  primjenom zakona

  Obveza usmene rasprave

  Reformacijske umijesto kasatornih

  odluka

  Slide 8

  8

  Pravci reforme upravnog

  sudovanja (2)

  Donoenje odluka po sucu pojedincu

  Organizacijska reforma (dvostupanjsko

  upravno sudovanje)

  Mogunost ulaganja albe na 10 presudu

 • 5

  Slide 9

  9

  UPRAVNI SPOR

  Uvodno izlaganje

  Slide 10

  10

  Vrste upravnih sporova

  Prema predmetu spora:

  Spor o zakonitosti Spor pune jurisdikcije

  Prema vrsti akata odnosno cilju spora:

  Subjektivni Objektivni

  Prema momentu pokretanja:

  Prvotni i naknadni

 • 6

  Slide 11

  11

  Razvoj upr. spora u RH

  Period do 1918.

  Period od 1918 do kraja II.svj. rata

  Nakon II. svj. rata do osamostaljenja RH

  Nakon osamostaljenja RH

  Slide 12

  12

  Razvoj upr. spora do 1918.

  U austrijskom dijelu monarhije (Kraljevine i

  zemlje zastupane u Carevinskom vijeu

  Temeljnim zakonom sudakoj vlasti (1867.) otvoren put upravnosudskog

  nadzora u redovnom parninom postupku

  Zaknom osnivanju Upravnog suda (1875.) osnovan je Upravni sud sa sjeditem u

  Beu - Istra i Dalmacija pod njegovom

  jurisdikcijom

 • 7

  Slide 13

  13

  Razvoj upr. spora do 1918.

  U ugarskom dijelu monarhije (Zemlje krune

  svetoga Stjepana)

  Upravnosudsku kontolu djelovanja uprave ustanovio je prvi put Hrvatsko-ugarski

  sabor (1883.) Zakonskim lankom XLIII o

  financijalnom upravnom suditu

  Nadlean za cijelu Ugarsku ukljuujui tu i podruje kr. Hrvatske i Slavonije

  Slide 14

  14

  Razvoj upr. spora od 1919-1939.

  Poslije ukidanja Vidovdanskog ustava i

  uvoenja kraljeve diktature (6. sijenja 1929.)

  Noveliran Zakon o Dravnom savjetu i upravnim sudovima bez promjena

  ustrojstva i nadlenosti

  Osnovano 6 upravnih sudova (u Beogradu, Zagrebu, Celju, Sarajevu,

  Skopju i Dubrovniku)

 • 8

  Slide 15

  15

  Upravno sudstvo u Banovini Hrvatskoj

  Ustanovljen zaseban sustav upravnog

  sudstva ve aktom o njezinom pravnom

  utemeljenju Uredbom o banovini Hrvatskoj

  (26.08. 1939.)

  Administrativne sporove u stvarima iz nadlenosti banovine Hrvatske rjeava Upravni sud u Zagrebu

  konano i da na taj sud prelaze u pogledu istih

  stvari sve one nadlenosti Dravnog savjeta koje su

  mu odreene posebnim propisima

  Slide 16

  16

  Upravno sudstvo u NDH

  Nakon proglaenja NDH (10.04.1941.)

  nastavio je s radom Upravni sud u Zagrebu

  (temeljem Uredbe o Upravnom sudu u

  Zagrebu iz 1939.)

  U Sarajevu je nastavio s radom Upravni sud

  u Sarajevu (prema odredbama Zakona o

  Dravnom savjetu i upravnim sudovima iz

  1929.)

 • 9

  Slide 17

  17

  Upravno sudstvo u NDH

  U oujku 1942. poglavnik NDH donio je

  Zakonsku odredbu o Upravnom sudiu

  Ustanovljen je jedan upravni sud- Upravno sudie u Zagrebu i ukinut Upravni sud u

  Sarajevu

  Slide 18

  18

  Upravno sudstvo od 1945.1991.

  Neposredno nakon zavretka rata i

  uspostave nove jugoslavenske drave

  nestaju upravni sudovi i upravnosudski nadzor nad upravom

  Do 1952.

  samo u pojedinim upravnim stvarima bilo je doputeno osporavanje zakonitosti pojedinanih

  akata pred sudovima

 • 10

  Slide 19

  19

  Upravno sudstvo od 1945.1991.

  Zakon o upravnim sporovima (52., 65. i

  1977.)

  Nadleni su vrhovni sudovi u republikama, Vrhovni vojni sud i Savezni sud

  U Hrvatskoj: Vrhovni sud (NRH, SRH) Ustav SFRJ (1974.)

  nova razdioba zakonodavne nadlenosti izmeu federacije i republika sustav sudova u nadlenost

  republike

  U SRH Zakonom o redovnim sudovima

  (1977.) uspostavljen je Upravni sud Hrvatske

  Slide 20

  20

  Upravno sudstvo i upravni spor

  od 1990.

  Zakon o preuzimanju Zakon o upravnim

  sporovima (NN 53/91.)

  Pruzima se ZUS (Sl. list SFRJ, 4/77.) kao republiki zakon

  Izmjen 1992. godine Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10.)

  Stupio na snagu 1. sijenja 2012. Noveliran 2012. (NN 143/12.) i 2014. (NN 152/14.)

 • 11

  Slide 21

  21

  Upravno sudstvo i upravni spor

  od 1990.

  Zakon o izmjenama i dopunama ZUS-a (NN

  143/12.)

  Stupio na snagu 28. prosinca 2012.

  Zakon o izmjenama i dopunama ZUS-a (NN

  152/14.)

  Stupio na snagu 30. prosinca 2014.

  Slide 22

  22

  Upravno sudstvo i upravni spor

  od 1990.

  Zakon o sudovima (NN 28/13.)

  Uspostavljeni su upravni sudovi i Visoki upravni sud RH Zakon o podrujima i sjeditima sudova (NN

  144/10. i 84/11.)

  osnovani upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

 • 12

  Slide 23

  23

  UPRAVNI SPOR

  Ope odredbe

  Slide 24

  24

  Pravno ureenje upravnog spora

  Zakon o upravnim sporovima (NN

  20/10., 143/12. i 152/14.)

  Zakon o sudovima (NN 28/13.)

  Zakon o podrujima i sjeditima sudova

  (NN 144/10. i 84/11.)

 • 13

  Slide 25

  25

  Predmet ZUS-a

  nadlenost,

  sastav upravnog suda i

  pravila postupka na temelju kojih upravni

  sudovi odluuju o

  zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima

  fizikih i pravnih osoba I

  zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz podruja upravnog prava

  Slide 26

  26

  Cilj ZUS-a

  osigurati sudsku zatitu prava i pravnih

  interesa fizikih i pravnih osoba i drugih

  stranaka povrijeenih pojedinanim

  odlukama ili postupanjem javnopravnih

  tijela.

 • 14

  Slide 27

  27

  Javnopravnim tijelom u smislu ZUS-a

  smatra se:

  tijelo dravne uprave i drugo dravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i podrune (regionalne)

  samouprave,

  pravna osoba koja ima javnu ovlast i pravna osoba koja obavlja javnu slubu

  (pruatelj javnih usluga).

  Slide 28

  28

  Predmet upravnog spora (1)

  ocjena zakonitosti pojedinane odluke

  kojom je javnopravno tijelo odluilo o

  pravu i obvezi u upravnoj stvari (upravni

  akt) protiv koje nije doputeno izjaviti

  redoviti pravni lijek

 • 15

  Slide 29

  29

  Predmet upravnog spora (2)

  ocjena zakonitosti postupanja

  javnopravnog tijela iz podruja upravnog

  prava kojim je povrijeeno pravo, obveza

  ili pravni interes stranke protiv kojeg nije

  doputeno izjaviti redoviti praviti lijek

  Slide 30

  30

  Predmet upravnog spora (3)

  ocjena zakonitosti proputanja

  javnopravnog tijela iz podruja upravnog

  prava da u zakonom propisanom roku

  odlui o pravu, obvezi ili pravnom

  interesu ili redovitom pravnom lijeku

  stranke odnosno da postupi prema

  propisu

 • 16

  Slide 31

  31

  Predmet upravnog spora (4)

  ocjena zakonitosti sklapanja, raskidanja

  i izvravanja upravnog ugovora

  Slide 32

  32

  Predmet upravnog spora (5)

  ocjena zakonitosti opeg akta

  jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave,

  pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu slubu

 • 17

  Slide 33

  33

  Iznimke od voenja upravnog

  spora

  (1) u stvarima u kojima je sudska zatita

  osigurana izvan upravnog spora.

  (2) o pravilnosti pojedinane odluke

  donesene primjenom slobodne ocjene,

  ali se moe voditi o zakonitosti takve

  odluke, granicama ovlasti i svrsi radi koje

  je ovlast dana.

  Slide 34

  34

  Iznimke od voenja upravnog

  spora

  (3) protiv postupovne odluke

  javnopravnog tijela,

  takva se odluka moe pobijati tubom protivodluke o glavnoj stvari, ako zakonom nije

  drukije propisano

 • 18

  Slide 35

  35

  Naela upravnog spora

  Naelo zakonitosti

  Naelo izjanjavanja stranke

  Naelo usmene rasprave

  Naelo uinkovitosti

  Naelo pomoi neukoj stranci

  Naelo obveznosti sudskih odluka

  Naelo slubene uporabe jezika i pisma

  Slide 36

Recommended

View more >