upravni postopek in upravni spor – usposabljanje za ... ?pekcijski postopki, gradbeni postopki,...

Download Upravni postopek in upravni spor – usposabljanje za ... ?pekcijski postopki, gradbeni postopki, carinski ... Institut Temeljno na čelo Dokazno sredstvo (subsidiarno!) Posledice kršitev Organ JE dol žan DATI

Post on 06-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MJU, Upravna akademija, Ljubljana5. 7. 2016

  Dr. Polonca KOVA, izr. prof.

  Upravni postopek in upravni spor usposabljanje za imenovanje v naziv

  Uporaba gradiva dovoljena le v okviru seminarjev UA in ob soglasju avtorice!

  Razlini prostori in asi = razli en naboj (Z)UP !

  P. Kova ZUP seminar 2

 • 1. Varstvo lovekovih pravic kot mednarodnih, ustavnih, materialnopravnih in procesnih jamstev proti zlorabi oblasti

  2. Zaita javnega interesa = izvajanje predpisanega za realizacijo vrednot po sistemski in podroni zakonodaji

  3. Dialog med oblastjo in drubo! = naelo service-mindedness / sorazmernosti

  Upravno procesno pravo (Ustava in zlasti ZUP) naj:1.prepreuje arbitrarnost oblasti in iti pravice strank in 2.zagotavlja avtoritarnost za uveljavitev javne koristi

  P. Kova- ZUP seminar 3

  April 2016: predlogUredbe EP & Sveta o odprti, uinkoviti in neodvisni evropski

  upravi!

  Pri nas:1923 Steskov postupnik1925 avstrijski AVG1930 jugoslovanski ZUP1956 ZUP nove YUDo 1990: 4 novele1999 ZUP nove RSDo 2013.: 9! novel .

  Nov slovenski ZUP-1?

  Po svetu:1889 panija, 1958, 84, 921925 Avstrija, 19911928 eka, 2004-61946 ZDA APA1967 NL, 1974, 19921967 N, CH, Japonska1971 vedska, 1986, e DK1976 Nemija, 1996, 20081990 Italija 2000 Francija2003 Finska 2009-10 Hrvaka

  P. Kova ZUP seminar 4

 • Zakon o splonem upravnem postopku (ZUP): ZUP, Ur. l. RS, t. 80/99, velja od aprila 2000

  ZUP-A, Ur. l. RS, t. 70/00

  ZUP-B, Ur. l. RS, t. 52/02

  ZUP-C, Ur. l. RS, t. 73/04

  ZUP-D, Ur. l. RS, t. 119/05

  ZUS-1, Ur. l. RS, t. 105/06

  ZUP-E, Ur. l. RS, t. 126/07

  ZUP-F, Ur. l. RS, t. 65/08

  ZUP-G, Ur. l. RS, t. 8/10

  ZUP-H, Ur. l. RS, t. 82/13

  65/2: Uradna oseba na zahtevo vlonika, na podlagi njegovih navedb, izpolnipredpisan/drug obrazec vloge (ne j.

  razpisi). Vlonik s podpisom jami, da so podatki pravilni + resnini. Vlada lahko

  P. Kova ZUP seminar 5

  ZUP-I ???

  1. Postopek v funkciji cilja zadeve - a ustavne idr. procesne pravice NISO administrativne ovire!

  2. Urejati na naelni ravni (manj je ve, t. l.?), de minimis3. Uresniitev zasebnega interesa kot obenem javni interes; a

  prenesti zasebne spore v pravdo 4. Raziriti obseg veljave ZUP, a formalizacija postopka glede

  na stopnjo spornosti interesov = diferenciacija5. Povezati modernizacijo ZUP in vseh zakonov

  = ZUP kot a) gibalo dialoga oblasti z drugimi deli drubi razvoj partnerstev, mre, soodlo anja &

  b) reevati ivljenjske poloaje/probleme strank!

  P. Kova - ZUP seminar 6

 • Po (Z)UP ravnajo organi , kadar odloajo o upravnih zadevah , tj. o pravicah, obveznostih ali pr. koristih

  strank na podro ju upravnega prava =v SI le konkretnem + posami nem upravnem razmerju

  P. Kova ZUP seminar 7

  Stranka/e

  Oblast

  MP = KAJ?

  UPP = KAKO?

  P. Kova ZUP seminar 8

  1. Sploni & abstraktni u/pravni akt = zakon

  2. Konkretni & posamini upravni

  akt = odlo ba3. Realni akt

  Od 2 k 3 = realizacija /izvritev = za

  odlo itvijo

  Od 1 k 2 = konkretizacija pravil na doloen stan/stranko =

  odlo itev

  REALNI akti (= vpis v register, izplaila ) NE! brez posami nega akta na temelju predpisa! Oz. e da, se teje

  2+3 kot odlo itev = pravno varstvo kot za odlo be

  Hierarhija in soodvisnost

 • 1. Organi dravne uprave (UE, M, nj. organi, vl. slube)

  2. Drugi dravni organi (vlada, DZ, sodia, )

  3. Organi samoupr. lokalnih skupnosti (uprava, upan,)

  4. Nosilci javnih pooblastil:

  iz dravnih in izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti

  z zakonom, na nj. podlagi in z odlokom ob. sveta

  osebe javnega in zasebnega prava, posamezniki

  v okviru javnih slub in izven

  kadar odlo ajo v upravnih zadevah!

  e UZ!

  P. Kova ZUP seminar 9

  Pogoj za zakonito delo po ZUP (in sistemizacijah) Tudi npr. v olstvu, pravosodju itd.? Vedno izhajati iz

  funkcij/pristojnosti delodajalca !!! Glavni smisel:

  znanje (poglavitnih! nael in pravil) in razumevanje = odnos!

  Uredba o izpitu 2013 : dve stopnji, pisno (akt + ) in ustno, na UA, veljava do?

  Posledice, e delo brez izpita?

  P. Kova ZUP seminar 10

 • 1. Sploni upravni postopek ureja ZUP, podrejeno/smiselno.

  Naelo subsidiarne ali podrejene (upo)rabe ZUP:

  V posameznih vpraanjih p. nadrejenost podr. zakona

  Potreba specifike podroja

  2. Posebni upravni postopki primeri:

  Davni postopki posebnost, samostojen ZDavP

  tudentski postopki .

  Inpekcijski postopki, gradbeni postopki, carinski postopki, uveljavljanje pravic na podroju socialne varnosti

  P. Kova ZUP seminar 11

  Smiselna uporaba ZUP , e ni UZ, a tudi ne posebnega postopka, pa gre za odloanje o JP pravicah in obveznostih:kolikor in e je mogoe, po sodni praksizlasti:

  - pogoji za vodenje postopka, ki jih mora izpolnjevati uradna oseba = zlasti nepristranskost

  - poslovanje z nepopolnimi vlogami

  - ugotovitveni in dokazni postopek z naelom zaslianja stranke, vpogledom v spis, obrazloitvijo odloitve = pravice obrambe

  - pravica do pritobe, S nadzora idr. = obramba in uinkovito pravno sredstvo po Ustavi RS

  P. Kova ZUP seminar 12

 • 1. Naelo zakonitosti : 120 URS

  2. Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi

  3. Naelo materialne resnice = za materialno zakonitost

  4. Naelo zaslianja stranke = za formalno zakonitost

  5. Prosta presoja dokazov

  6. Dolnost govoriti resnico in potena uporaba pravic

  7. Samostojnost pri odlo anju : 120 URS

  8. Pravica pritobe /uinkov. prav. sredstva: 25/157 URS

  9. Ekonominost postopka

  P. Kova ZUP seminar 13

  Materialnazakonitost

  Postopkovna-formalnazakonitost

  Priznavanje pravic in nalaganje obveznosti po

  podronih predpisih

  Doloitev obsega pravice ali obveznosti po pogojihpodronih predpisov

  Upotevanje veljavnih predpisov v asu 1. st. odlo anja

  in njihove hierarhijePristojnost organa/

  uradnih oseb

  Izognitev bistvenim postopkovnim napakam

  Obli nost upravnega akta = pisnost in

  sestavine

  Upravni akt je zakonit, e je hkrati formalno in materialno zakonit!

  P. Kova ZUP seminar 14

 • Samostojni pritobeni razlog /ex offo ob pritobi:

  1. Stvarna nepristojnost

  2. Neudeleba stranke ali udeleba osebe, ki ni stranka

  3. Nemonost izjaviti se o dejstvih idr.=TN zaslianja

  4. Nepravilno zastopanje (mladoletni )

  5. Kritev pravil o jeziku

  6. Neizloitev pristranske vode e/odl . uradne osebe

  7. Odlobe se ne da preizkusiti (obrazloitev? )

  Formalna Z

  P. Kova ZUP seminar 15

  Napaka/e se nanaa/jo na:Dejstva

  Materialno pravoPostopek

  Stopnja napanega:1.Nebistvene napake

  2.Izpodbojnost odlobe za posamezna PS (237,260,273-4)

  3.Ninost odlobe (279)

  4.Neobstoj odlobe

  Paziti, da ni napak, ki so razlogi za PS!

  P. Kova - ZUP seminar 16

 • Kaj je/ni javni interes?

  Oblast

  P. Kova ZUP seminar 17

  Pravica izjaviti se Izjava strankelen ZUP 9 188 (8)

  TN/namen Naelo!/obramba stranke Mat.resnica /dejstva

  Institut Temeljno naelo Dokazno sredstvo (subsidiarno!)

  Posledice kritev

  Organ JE dol an DATI MONOST, sicer 237/2

  e drugo dokazilo, ni napake, velja prosta presoja dokazov

  organ NI dol an

  Posledice kritev za stranko

  Neodziv: NI sankcij, toda stranka je prekludirana; a e neresnica:

  kritev TN govoriti resnico*

  Stranka je odgovorna zaradi *kritve naela dolnosti govoriti resnico; pritoba ali obnova p.

  9, 8 ZUP

  Pravice obrambe/stranka=subjekt

  Ugotavljanje resni nih dejstev/stranka=objekt

  P. Kova ZUP seminar 18

  Formalna Z Materialna Z

 • Temelj: drugi odstavek 120. l. Ustave RS in ZDU-1

  Omejena z zakonitostjo

  Bistvena vsebina:

  Samostojnost za organ : personalna samostojnost, krajevna/organizacijska samostojnost

  Samostojnost za posamezno uradno osebo : prepoved navodil, pooblastila uradne osebe v postopku

  V obe smeri!

  P. Kova ZUP seminar 19

  1. Upravni postopek2. Upravni/socialni spor 3./4. Postopek

  ustavne pritobe in pred ES PZahteva

  Odloba 2.st.

  Pritoba

  Odloba 1.st.

  Toba

  Pritoba

  Sodba 1.st.

  Sodba 2.st.

  Ustavnapritoba

  Toba na ESP

  P. Kova ZUP seminar 20

 • Pristojnost je upravi enje (pooblastilo) in dolnostorgana, da odlo a o upravnih zadevah

  1. Na organ se nanaajo:

  Stvarna in funkcionalna = na podroju/stopnja

  Krajevna pristojnost = na obmoju

  Prepovedani dogovori ali druga oblika prevzema ali prenosa pristojnosti, tudi med 1. in 2. stopnjo.

  Molk organa fikcija negativne odlobe

  2. Na uradno osebo se nanaa:

  Personalna pristojnost

  P. Kova ZUP seminar 21

  Stranke v postopku

  Stranka-zastopnik = lastnost in poloaj:

  Lastnost stranke ima vsaka fizi na ali pravna oseba, ki je nosilec pravic in obveznosti in izkazuje:

  1 Pravna sposobnost

  2 Opravilna sposobnost

  3 Stvarna legitimacija

  P. Kova ZUP seminar 22

  Fizine osebe Pravne osebe

  Pravna sposobnost (biti)

  Rojstvo

  Smrt

  Registracija

  Izpis iz registra

  Poslovna/procesna/opravilna sposobnost

  (nastopati v pr. prometu)

  Polnoletnost

  Smrt Odvzem (pred S)

  NIMAJO!,

  a nastop prek ZZ: direktor

 • Kdo ? Oseba, ki v tujem p. brani pravni interes. Primeri .Od kdaj do kdaj vstopi v postopek?Kako? Po UD organ, sicer zahteva (142) in sklep

  Ugotavljanje p