upravni postopek in upravni spor - mnz.gov.si .kazensko pravo gospodarska ureditev (gospodarski...

Download UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR - mnz.gov.si .Kazensko pravo Gospodarska ureditev (gospodarski subjekti, banke, zavarovalnice, ... pravic in obveznosti strank, ki jih dolo ča materialno

Post on 01-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPRAVNI POSTOPEK UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPORIN UPRAVNI SPOR

  priprava na strokovni izpit iz priprava na strokovni izpit iz splosplonega upravnega postopkanega upravnega postopka

  Mag. Adrijana Viler KovaiUniv. dipl. pravnica

  Januar 2013

  2

  GRADIVO (1) - Zakonodaja

  Zakon o splonem upravnem postopku (ZUP, Ur.l. RS, t. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,

  22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010)

  Zakon o upravnem sporu (ZUS-1, Ur.l. RS, t. 105/2006, 62/2010, 109/2012)

 • 3

  GRADIVO (2) Literatura

  4

  Pravni sistem v RS

  Dravna ureditev (ustavna ureditev, organi RS) Pravosodje Upravno pravo Civilno pravo Kazensko pravo Gospodarska ureditev (gospodarski subjekti, banke, zavarovalnice,

  finanni predpisi .) Javne finance Gospodarske dejavnosti Negospodarske dejavnosti Delovno pravo Mednarodni odnosi

 • 5

  Upravno pravo

  1.1. Upravno materialno pravo Upravno materialno pravo

  2.2. Upravno organizacijsko Upravno organizacijsko

  3.3. Upravno procesno pravoUpravno procesno pravo PodroPodroni predpisi ni predpisi (zakoni in podzakonski akti)(zakoni in podzakonski akti)

  Zakon o sploZakon o splonem upravnem postopkunem upravnem postopku (ZUP) in na njegovi (ZUP) in na njegovi

  podlagi izdani predpisipodlagi izdani predpisi

  Zakon o upravnem sporuZakon o upravnem sporu -- sodni nadzor nad zakonitostjo sodni nadzor nad zakonitostjo

  posamiposaminih upravnih aktovnih upravnih aktov

  6

  Shematini prikazPrietek postopka

  1.Vloga stranke2.Po uradni dolnosti

  Organ prve

  stopnje

  Vodi postopek in odloa:

  1.Odloba2.Sklep

  Odloanje po ZUP

  Organ druge stopnje

  Odloa o zakonitosti izdaje upravnega akta na prvi stopnji

  Odloanje po ZUP

  Sodie

  Odloa o zakonitosti upravnega akta

  Odloanje po ZUS o pravilni uporabi ZUP

 • 7

  Zgodovina zakonodaje o upravnem postopku pri nas

  1923 okronica pokrajinske vlade Splona naela upravnega postopanja (Steska)

  1925 avstrijski zakon

  1930 jugoslovanski zakon

  1956 stari ZUP - Zakon o splonem upravnem postopku 4 spremembe, nazadnje 1986 (UL SFRJ 47/86) uporaba v RS!

  1999 novi ZUP (UL RS 80/99) od aprila 2000, novele

  8

  Zakon o splonem upravnem postopku

  ZUP, Ur. l. RS, ZUP, Ur. l. RS, t. 80/99, velja od aprila 2000t. 80/99, velja od aprila 2000

  Spremembe Spremembe

  ZUPZUP--A, Ur. l. RS, A, Ur. l. RS, t. 70/00,t. 70/00,

  ZUPZUP--B, Ur. l. RS, B, Ur. l. RS, t. 52/02,t. 52/02,

  ZUPZUP--C, Ur. l. RS, C, Ur. l. RS, t. 73/04,t. 73/04,

  PrePreiieno besedilo ZUPeno besedilo ZUP--UPB1, Ur. l. RS, UPB1, Ur. l. RS, t. 22/05,t. 22/05,

  ZUPZUP--D, Ur. l. RS, D, Ur. l. RS, t. 119/05,t. 119/05,

  SpremembeSpremembe

  ZUSZUS--1, Ur. l. RS, 1, Ur. l. RS, t. 105/06,t. 105/06,

  PrePreiieno besedilo ZUPeno besedilo ZUP--UPB2, Ur. l. RS, UPB2, Ur. l. RS, t. 24/06,t. 24/06,

  SpremembeSpremembe

  ZUPZUP--E, Ur. l. RS, E, Ur. l. RS, t. 126/07t. 126/07

  ZUPZUP--F, Ur. l. RS, F, Ur. l. RS, t. 65/08t. 65/08

  ZUPZUP--G, Ur. l. RS, G, Ur. l. RS, t. 8/2010t. 8/2010

 • 9

  Sistematika ZUPest delov, znotraj njih pa skupaj dvajset poglavij, prek 300 lenov

  1. del - temeljna naela, pristojnost, stranka in njeno zastopanje, jezik v postopku, obevanje organov in strank, vroanje, roki in naroki, vrnitev v prejnje stanje, vzdrevanje reda, stroki postopka

  2. del obravnava postopek na prvi stopnji: zaetek postopka in zahtevki strank, postopek do izdaje odlobe (splona naela, dokazovanje), odloba, sklep

  3. del obravnava pravna sredstva - pritobo in izredna pravna sredstva

  4. del izvrba

  5. del - nadzor nad izvajanjem ZUP in posebnim upravnim postopkom

  6. del - izvajanja zakona ter prehodne in konne dolobe

  10

  Program dananjega dne

  1. del temeljna naela,

  pristojnost,

  stranka in njeno zastopanje,

  jezik v postopku,

  obevanje organov in strank,

  vroanje,

  roki in naroki,

  vrnitev v prejnje stanje.

 • 11

  Kdaj upravni postopek?

  UPRAVNI POSTOPEK UPRAVNI POSTOPEK je je sistem procesnih pravilsistem procesnih pravil, , 1.1. po katerih ravnajo po katerih ravnajo organiorgani, , 2.2. kadar odlokadar odloajo o ajo o upravnih zadevahupravnih zadevah, tj. , tj. o pravicah, obveznostiho pravicah, obveznostih

  ali ali pr. koristihpr. koristih strank strank 3.3. na podrona podroju upravnega prava. ju upravnega prava. uporaba ZUP .pdfuporaba ZUP .pdf

  Predpostavka za uvedbo in vodenje upravnega postopka je Predpostavka za uvedbo in vodenje upravnega postopka je OBSTOJ UPRAVNE ZADEVE/STVARIOBSTOJ UPRAVNE ZADEVE/STVARI.

  Postopek (Postopek (procesno pravoprocesno pravo) ) je splet pravilje splet pravil o nainu uveljavljanja

  pravic in obveznosti strank, ki jih doloa materialno pravomaterialno pravo!

  12

  Upravna zadeva Upravna zadeva 2. len

  1) Upravna zadeva je 1) Upravna zadeva je odloodloanjeanje o pravici, obveznosti ali pravni o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizikoristi fizine ali pravne osebe oziroma druge stranke na ne ali pravne osebe oziroma druge stranke na podropodroju upravnega prava.ju upravnega prava.

  (2) (2) teje se, da gre za upravno zadevo, teje se, da gre za upravno zadevo, e je s predpisom e je s predpisom dolodoloeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, eno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloodloa v upravnem postopku ali izda upravno odloa v upravnem postopku ali izda upravno odlobo bo oziroma, oziroma, e to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz e to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari.narave stvari.

 • 13

  Subsidiarna/podrejena raba ZUP (3. len)

  Naelo subsidiarne ali podrejenesubsidiarne ali podrejene (upo)rabe ZUP:

  V posameznih vpraanjih p. nadrejenost podronega zakonazakona

  Potreba specifike podroja

  Posebni upravni postopki primeri:

  DavDavni postopki ni postopki posebnost, samostojen ZDavPposebnost, samostojen ZDavP Carinski postopkiCarinski postopki InInpekcijski postopki pekcijski postopki Gradbeni postopkiGradbeni postopki Uveljavljanje pravic na podroUveljavljanje pravic na podroju socialne varnosti ju socialne varnosti

  14

  Uporaba zakona v drugih javnopravnih Uporaba zakona v drugih javnopravnih zadevah zadevah 4. len

  Upravni postopek se smiselno uporablja Upravni postopek se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo znatudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo znaaja aja

  upravne zadeve, upravne zadeve, kolikor ta podrokolikor ta podroja niso urejena s posebnim postopkom.ja niso urejena s posebnim postopkom.

  smiselna uporaba ZUP.pdfsmiselna uporaba ZUP.pdf

 • 15

  Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP

  Subsidiarno (3. len ZUP):1. Nadrejen le podroni zakon (materialni upravni predpis)2. ZUP lahko nadredi podroni Z le posamezna vpraanja

  postopka, v ostalem se v celoti uporablja ZUP3. e to upraviuje specifinost posameznih upravnih podroij4. Upravni organi

  Smiselno (4. len ZUP):1. V javnopravnih neupravnih stvareh (javne slube )2. ZUP se uporablja kolikor je to mogoe in smotrno (?) glede

  na naravo zadeve oz. kolikor podroni Z doloa (ZP-1, ZJU )3. e podroni zakon nima dolob o postopku4. Neupravni organi (univerza, policija, agencije, podjetja, ole )

  16

  Pomen izraza Pomen izraza organorgan in in uradna uradna osebaoseba 5. len

  (1) Z organom je po tem zakonu mi(1) Z organom je po tem zakonu miljen organ drljen organ dravne uprave avne uprave ali drug drali drug dravni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti avni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti in nosilec javnih pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za in nosilec javnih pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za odloodloanje v upravni zadevi.anje v upravni zadevi.

  (2) Z uradno osebo je po tem zakonu mi(2) Z uradno osebo je po tem zakonu miljena oseba, ki je v ljena oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaskladu z zakonom pooblaena za odloena za odloanje v upravni zadevi anje v upravni zadevi ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.

 • 17

  Sploni in posebni upravni postopki

  SploSplo ni ni upravni postopek - podlage

  Zakon o splosplo nemnem upravnem postopku

  podzakonski akti

  Uredba o upravnem poslovanju;

  Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odloanje v upr. Postopku in o str. izpitu iz upr. p.;

  Pravilnik o strokih v upr. postopku

  Pravilnik o potrjevanju dokonnosti in pravnomonosti;

  Pravilnik o vodenju evidence o reevanju upr. zadev

  PosebniPosebni upravni postopki nekaj 100, nekaj 1000?

  Posebni zakonizakoni (in podzakonski akti?)(in podzakonski akti?)

  Exceptio illegalisExceptio illegalis (po n. zakonitosti v upravnem postopku NE)(po n. zakonitosti v upravnem postopku NE)

  18

  Temeljna naela upravnega postopka

 • 19

  Devet temeljnih nael 6. do 14. l.

  1.1. NaNaelo zakonitostielo zakonitosti

  2. Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi

  3. Naelo materialne resnice

  4. Naelo zaslianja stranke

  5. Prosta presoja dokazov

  6.6. DolDolnost govoriti resnico in ponost govoriti resnico in potena uporaba pravictena uporaba pravic

  7. Samostojnost pri odloanju

  8. Pravica pritobe

  9. Ekonominost postopka

  20

  Naelo zakonitosti

  Temelj:

  Ustava RS Ustava RS (2., 120., 153. l.) in in mednarodno pravo (mednarodno pravo (npr. Splonpr. Splo