Umění a multimédia - jamu.cz Phill Glass, James Tenney, Alvin Lucier, Louis Andriessen, Simeon ten…

Download Umění a multimédia - jamu.cz Phill Glass, James Tenney, Alvin Lucier, Louis Andriessen, Simeon ten…

Post on 16-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1</p><p>Projekt . CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 je spolufinancovnEvropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republikyv rmci Operanho programu Rozvoj lidskch zdroj, Opaten 3.2.</p><p>INOVACE UMLECKY ZAMENCH STUDIJNCH PROGRAM V OBLASTI MULTIMEDILN TVORBY</p><p>Umn a multimdia</p><p>Akademick rok 2007/2008</p><p>Nabdka studijnch pedmt</p></li><li><p>2 3</p><p>OBSAH</p><p>vodn slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 </p><p>Pehled nabzench pedmt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5</p><p>Hudebn fakulta JAMU v Brn Zklady teorie kompozice I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zklady teorie kompozice II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zklady hudebn kompozice I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zklady hudebn kompozice II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 </p><p>Divadeln fakulta JAMU v Brn Principy reie a dramaturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jazyk audiovizulnho dla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zklady scnickho pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Strukturovan multimediln dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28</p><p>Fakulta vtvarnch umn VUT v Brn Djiny multimedilnho umn v kontextu vizuln kultury (Djiny multimedi z pohledu vtvarnho umn) . . . . . . . . . . . . . . 33 Zklady vizuln kompozice v ase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zklady multimedilnch technologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Sprva datovch struktur, digitalizace, mediln archivy . . . . . . . . 44</p><p>Filozofick fakulta MU v Brn Hudba a zvuk v kontextu multimdi I., II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 vod do estetiky a obecn teorie umn (podzimn semestr) . . . 50 Promny soubornho umleckho dla (jarn semestr) . . . . . . . . . 52 Umn novch mdi: mezi umnm a technikou I. a II. . . . . . . . . . 54</p><p>Rozvrh hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58</p><p>Mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59</p><p>Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60</p><p> 2007 Jankova akademie mzickch umn v Brn ve spoluprci s FaVU VUT v Brn a FF MU v Brn</p></li><li><p>4 5</p><p>HF JAMU nabz pedmty: Zklady hudebn kompozice I. Zklady hudebn kompozice II. Zklady teorie kompozice I. Zklady teorie kompozice II.</p><p>DIFA JAMU nabz pedmty: Principy reie a dramaturgie Jazyk audiovizulnho dla Zklady scnickho pohybu Strukturovan multimediln dokument</p><p>FAVU VUT nabz pedmty: Djiny multimedilnho umn v kontextu vizuln kultury Zklady vizuln kompozice v ase Zklady multimedilnch technologi Sprva datovch struktur, digitalizace, mediln archvy</p><p>FF MU nabz pedmty: Umn novch mdi: mezi umnm a technikou Promny soubornho umleckho dla vod do estetiky a obecn teorie umn Hudba a zvuk v kontextu multimdi </p><p>Garanti projektu na jednotlivch fakultch:</p><p>HF JAMU:prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.koordintor celho projektuhudebn skladateldkan HF JAMU</p><p>DIFA JAMUprof. PhDr. Josef Kovalukdramaturgdkan DIFA JAMU</p><p>FAVU VUTMgr. Richard Fajnormultimediln umlecvedouc ateliru Multimediaprodkan FaVU VUT</p><p>FF MUPhDr. Petr Macek, Ph.D.muzikologvedouc stavu hudebn vdy FF MU</p><p>Ven studenti HF JAMU, DIFA JAMU, FAVU VUT a FF MU,dostv se vm do rukou nabdka estncti zcela novch pedmt pro akademick rok 2007/2008 vytvoench v rmci projektu . CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 Inovace umlecky zamench studijnch program v oblasti multimediln tvorby, financovanho z Evrop-skho socilnho fondu a sttnho rozpotu esk republiky v rmci Operanho programu Rozvoj lidskch zdroj, Opaten 3.2.Nen teba zdrazovat, e cel svt se pedevm v dsledku stl inovace technologi soustavn multimedializuje. Oblast umn nen vjimkou. Vedle z historie znmch obor spojujcch vce umleckch druh (opera, balet, inohra) se ve 2. pol. 20. stolet objevily obory nov intermedia, multimedia, performance atd. Pro studenty tchto obor, studo-vanch a ji z praktickho i z teoretickho pohledu na ve uvedench fakultch, by ml bt zkladn vhled do vech umleckch druh, s nimi se v rmci svho psoben setkvaj a budou setkvat, komplexn a vyven.Clem tohoto projektu je proto vytvoit a vyuovat na kad ze zastnnch fakult tyi nov pedmty tak, aby cel vsledn estncti pedmtov konvolut slouil jako vhled do multimediln problematiky per partes, kdy kad fakulta nabz takov pedmty, kter jsou svoj podstatou blzk jejmu studijnmu programu.Projekt tak nabz monost zkladnho seznmen se s oblastmi multimedilnho umlec-kho svta, kter byly doposud studentm zmnnch fakult nedostupn, protoe kad tmatika je postavena v souladu s koncepc obor jednotlivch fakult, jejich studium m vdy sv pedpoklady a nvaznosti, a proto zkladn prezov pohled zjemcm zven oboru zpravidla neme poskytnout.Pedmty tohoto projektu jsou proto koncipovny tak, aby byly pstupn studentm na-p fakultami, pin tedy bazln vstup do problematiky bez nutnosti pedchozho stu-dia pednen ltky. Jsou vytvoeny s clem poskytnout informace aplikovateln v rmci danho oboru, ale i informace penositeln mezi obory.</p><p>Z povahy projektu vyplv, e pedmty jsou samozejm voliteln, dostupn vem studen-tm ve uvedench fakult a zahrnuty do jejich studijnch program s pslunm kredi-tovm ohodnocenm. Budou vyuovny na fakultch tak, jak jsou nabzeny.Jeliko domluva rozvrhu vuky tchto mezifakultn pipravovanch pedmt ad hoc roku by byla pi zahjen akademickho asi neeitelnm problmem, rozhodly se mana-gementy vech fakult vytvoit pro tyto pedmty pevn rmec, kdy doba a msto vuky je uvedeno u popisu kadho z nich v tto broue. Ta je koncipovna tak, e sdruuje vdy vechny pedmty zatiovan jednou fakultou, vetn jejich anotac, sylab, vyuujcch a ji zmnnho zalenn do rozvrhu. Soust nabdky jsou i strun biografie pedagog.</p></li><li><p>6 7</p><p>Hudebn fakulta Jankovy akademie mzickch umn v BrnKomenskho nm. 6, 662 15 Brno</p><p>nabz pedmty: Zklady hudebn kompozice I. Zklady hudebn kompozice II. Zklady teorie kompozice I. Zklady teorie kompozice II.</p><p> ZKLADY TEORIE KOMPOZICE I.</p><p>AnotaceClem pedmtu je poskytnout studentm, kte neproli hudebnm vzdlnm, zkladn informace o vvoji hudebn kompozice od konce 19. stolet do souasnosti. V rmci dvou semestr se setkaj s hlavnmi smry, kter utvely tento vvoj i s jejich vznamnmi pedstaviteli Ives, Varse, Webern, Stravinskij, druh avantgarda Boulez, Stockhausen, Nono, Berio, Kagel aj., tembrln hudba Penderecki, Ligeti, americk minimal music Reich, La Monte Young, Riley, Glass atd., outsidei hudby 2. pol. 20. stolet, darmstadtsk kola, redukcionistick tendence aj.V zvislosti na stupni hudebn vzdlanosti budou paraleln vyuovny i zklady hudebn nauky teorie forem, harmonie a instrumentace vetn notace a zznamu dla. Pro ast v pedmtu se nepedpokldaj dn specifick znalosti. Doporuuje se kombino-vat s pedmtem Zklady teorie kompozice II.</p><p>SylabusTyp pedmtu: pednka 2 hod. rove pedmtu: oteveno pro bakalsk a magistersk studijn program HF a DIFA JAMU, FaVU VUT, FF MURok studia: nen omezenoSemestr: zimn, letnPoet pidlench kredit: 2 + 2Jmno vyuujcho: MgA. Jaroslav astn, Ph.D.</p><p>CleZkladn orientace v hudb 20. stolet z pohledu hudebn kompozice.</p><p>PedpokladyZjem o vhled do oblast uvedench v obsahovm za-men. Doporuuje se kombinovat s pedmty praktic-kho komponovn v oblasti akustick nebo elektronic-k a potaov hudby (Zklady hudebn kompozice I. a II.) a pedmtem (Zklady teorie kompozice II.).</p><p>Obsah pedmtuUvst do studia teorie kompozice a do historickch pedpoklad a kontextu souasn hudby. Seznmits problematikou notace, jejmi zkladnmi typy a princi-py (symbolick, nzorn, akn). V historickm pehledu seznmit se zkladnmi kompozinmi pstupy a pro-mnami hudebnho mylen, kter pineslo 20. stolet.</p><p>Osnova pednekZimn semestr (ZS)1. 3. Mylenkov klima potku 20. stolet Dozn-vn romantismu (Richard Strauss, Gustav Mahler), Poteba estetick zmny (Ferruccio Busoni a jeho N-vrh nov hudebn estetiky), Evropa se otevr novm vlivm francouzsk impresionismus (Claude Debus-sy, Maurice Ravel), nmeck a rusk expresionismus (Schoenberg, Skrjabin a ran tvorba Igora Stravinsk-ho), Okrajov otcov 20. stolet (Erik Satie a Charles Ives).4. Zat od nuly: futurismus, dada, konstruktivismus hledn novho zvuku (prvn pokusy s elektrickmi nstroji).5. Druh vdesk kola a mylenka pokroku v hudb: Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern.6. Nov hudebn vize: George Antheil, Edgard Varse.7. Postaru, ale nov: Igor Stravinskij, Bla Bartk, Ser-gej Prokofjev, Dmitrij ostakovi, Paul Hindemith, LeoJanek.8. Most mezi dvma epochami: Olivier Messiaen.9. Nov hudba z Novho svta: Henry Cowell, Carlos </p><p>Zklady teorie kompozice I.Termn vukytvrtek: 8.30 10.00 hod., HF JAMU, mstnost . 205Zatek vuky: ZS 8. 10. 2007; LS 18. 2. 2008</p><p>MgA. Jaroslav astn, Ph.D.Na brnnsk konzervatoi vystudoval hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava ehoe. Ve studiu pokrao-val na Jankov akademii mzickch umn ve td Aloise Piose, absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesn roh, housle, klavr a orchestr (ocenno ve skladatelsk souti Ministerstva kultury SR a na souti JAMU v tme roce). Po dokonen vysok koly proel adou za-mstnn byl korepetitorem tanenho oddlen brnnsk konzervatoe, rozhlaso-vm hudebnm reisrem, pracovnkem eskho hudebnho fondu i esk televize a uitelem na hudebn kole. V souas-nosti je pedagogem a vdeckm pra-covnkem hudebn fakulty JAMU v Brn. Kadoron dramaturgicky pipravuje mezinrodn festival soudob hudby v Brn (Expozice nov hudby). Hlavn astnho domnou je hudeb-n tvorba (zpravidla pod pseudonymem Peter Graham), je m irok stylov i nrov zbr, i kdy pevauj intimn ladn komorn dla s vraznm hleda-skm impulsem. Jeho skladby se pravi-deln objevuj na koncertech soudob hudby v Praze, Brn, Ostrav a dalch mstech a setkvaj se s velkm ohlasem i v zahrani (Velk Britnie, Nmecko, Polsko, Rakousko, Itlie, Rumunsko, Nizo-zem, vdsko, Francie, USA a dal zem). Vznamn je i astnho teoretick a pu-blikan innost. Pravideln pispv do odbornch asopis a je autorem nko-lika monografi.</p></li><li><p>8 9</p><p>Chvez, Julin Carrillo, Amadeo Roldn, Harry Partch, Conlon Nancarrow, Ruth Crawford-Seeger (+ Stefan Wolpe).10. 11. John Cage a New York School (Morton Feldman, Earle Brown, Christian Wolff).12. Evropsk avantgarda: GRM a konkrtn hudba, Messiaenova tda hudebn analzy (Karel Goeyvaerts, Jean Barraque, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis), Darmstadt Mekka Nov hudby13. Zpoet.</p><p>Letn semestr (LS)1. Utopie vzdlen budoucnosti: Luigi Nono.2. Architektura zvukovch mas: Iannis Xenakis.3. Netradin tradice: Gyrgy Ligeti.4. Hudba jako pastoran akt: Dieter Schnebel.5. Od instrumentlnho divadla k apokryfnm kompozicm: Mauricio Kagel.6. Na Vchod svt Polsk kola (Lutoslawski, Penderecki, Grecki, Sikorski, Szalonek atd.); Edison Denisov, Valentin Silvestrov.7. Kolik tn je poteba? (Minimalistick vchodisko): La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Phill Glass, James Tenney, Alvin Lucier, Louis Andriessen, Simeon ten Holt.8. Nov znamen sloitji New Complexity: Brian Ferneyhough, James Dillon, Helmut Lachenmann.9. Nov znamen jednodueji New Simplicity and beyond: Cornelius Cardew, Howard Skempton, Laurence Crane, Patrick Morris, Chris Newman, Boudewijn Buckinx.10. Al gran sole italsk speciality: Bruno Maderna, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino.11. Budoucnost je v minulosti? Vchodn perspektiva: Arvo Prt, Galina Ustvolskaya, SofiaGubajdulina, Giya Kaneli, Bronius Kutaviius, Rytis Maulis.12. Nov teritoria soudob hudba Afriky, Asie a Jin Ameriky.13. Zkouka.</p><p>Doporuen literaturaANTHEIL, G.: Bad Boy of Music, Rotbuch, Hamburg 2000The Undercurrents, edited by Young R., Continuum, London, New York 2005FLAMMER, E.-H.: Schriften zur Musik, Heilbronn 1999FERNEYHOUGH, B.: Collected Writings, Harwood, Amsterdam 1998KLPPELHOLZ, W.: ber Mauricio Kagel, PFAU, Saarbrcken 2003KOFRO, P. SMOLKA, M.: Grafick partitury a koncepty, Votobia 1996LAMBERT, P.: The Music of Charles Ives, Yale Univ. Press, New Haven 1997de LEUW, T.: Die Sprache der Musik im 20. Jahrhundert</p><p>LUCIER, A.: Reflexions/Reflexionen, MusikTexte, Kln1995MAHNKOPF, C.-S.: Kritik der neuen Musik, Brenreiter, Kassel 1998MAHNKOPF, C.-S. (Hrsg): Mythos Cage. Wolke, Hofheim 1999MERTENS, W.: American Minimal Music. Kahn and Averill, London 1993Musik-Konzepte Sonderband: Musik der anderen Tradition. Mikroton. TonweltenPERLOFF, M. JUNKERMAN, CH.: John Cage. Composed in AmericaRAUSCH, U.: GrenzgngeREINLE, J.P.: Your Own Voice. Ein Kaleidoskop von improvisierten MusikROGGENKAMP, P.: Schriftbild und Interpretation in neuer KlaviermusikRDIGER, W.: Der Musikalische AtemSCHALLER, E.: Klang und ZahlSCHMIDT, CH.: Komposition und Spiel. Zu Iannis XenakisSPREE, H.: Fragmente-Stille. An DiotimaSWAFFORD, J.: Charles Ives. A Life with MusicVOGT, H.: Neue Musik seit 1945, Reclam, Stuttgart 1972WAGNER, A. (Hrsg): Luigi Nono. Dokumente. MaterialienWILSON, P.-N.: Hear and Now. Gedanken zur impro-visierten MusikWILSON, P. Niklas: ReduktionWOLFF, CH.: Cues</p><p>Zklady teorie kompozice I.Termn vukytvrtek: 8.30 10.00 hod., HF JAMU, mstnost . 205Zatek vuky: ZS 8. 10. 2007; LS 18. 2. 2008</p><p>Vyuovac metodyPednka je hromadn.</p><p>Metody hodnocenV zimnm semestru zpoet, v letnm semestru zkouka.</p><p>Termn vukytvrtek: 8.30 10.00 hod., HF JAMU, mstnost . 205Zatek vuky: ZS 8. 10. 2007; LS 18. 2. 2008</p><p>Kapacita48 student</p></li><li><p>10 11</p><p> ZKLADY TEORIE KOMPOZICE II.</p><p>AnotaceV tomto pedmtu je pozornost upena pedevm na samotn umleck dlo (s akcentac dla hudebnho), proces jeho vzniku od primrnho npadu pes jeho rozpracovn, (v. alternativy tmovch projekt), strukturu, d dla a obecn principy jeho vstavby (se-lekce, restrikce a hierarchizace vstavbovch prvk dla, principy vztahu, koexistence, oscila-ce, multivariace, latence atd.), procesy jejich stavbu, typologii a dramaturgii v soudobm dle. Jedn se o atributy, kter jsou v mnohm spolen pro vechna umleck dla jdouc v ase. To ve je doplnno vhledem do specifickch oblast hudebn kompozice (hlavn a ved-lej hudebn parametry, kompozin proces, transference a transcendence a dal pstupy pi tvorb dla, nkter souasn kompozin metody a pstupy) i monostmi aplikace kompozinch postup pi tvorb multimedilnho dla. Pro ast v pedmtu se neped-pokldaj dn specifick znalosti. Doporuuje se kombinovat s pedmtem Zklady teorie kompozice I.</p><p>SylabusTyp pedmtu: pednka 2 hod.rove pedmtu: oteveno pro bakalsk i magistersk studijn program HF a DIFA JAMU, FaVU VUT, FF MURok studia: nen omezenoSemestr: zimn, letn Poet pidlench kredit: 2 + 2Jmno vyuujcho: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Markta Dvokov, Ph.D.</p><p>CleClem tohoto pedmtu je seznmit posluchae se zkladnmi aspekty teorie hudebn kompozice. Nepedpokld se dn dosavadn znalost v oboru hudebn skladby. Pedmt je zamen na hudebn dlo a jeho vstavbu, ale studenti zskaj poznatky o obecnch po-stupech aplikovatelnch i pi tvorb dl odvjejcch se v ase v jinch umleckch druzch (multimdia, divadlo, film, balet atd.).</p><p>PedpokladyZjem o vhled do oblasti vstavby umleckho dla...</p></li></ul>