ukvs slovak connection

Download UKVS Slovak Connection

Post on 05-Dec-2014

369 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PORTL KULTRY SLOVKOV IJCICH V SRBSKU www.slovackizavod.org.rsMilina Sklabinsk, riaditeka stavu pre kultru vojvodinskch Slovkov Slovensk prepojenie 2011 Slovak Connection 2011 10. 11. oktbra 2011, Bratislava
 • 2. stav pre kultru vojvodinskch Slovkov je profesionlnaustanovize kultry, ktor v roku 2008 zaloila AutonmnaPokrajina Vojvodina spolu s Nrodnostnou radou slovenskejnrodnostnej meniny s cieom chrni, zveaova a rozvjakultru vojvodinskch Slovkov.
 • 3. V roku 2009 stav predstavil verejnosti internetov portl, ktorho primrnym cieom bolo zviditeniv m irch rmcoch tak innos stavu ako aj celkov kultrnu infratruktru Slovkov v Srbsku.
 • 4. lo o premyslen a sofistikovan projekt, ktor pri samom zrode mal prinajmenom dve funkcie:zmapova vetky kultrne body vojvodinskch Slovkovafirmova vetko zmapovan
 • 5. Mapovanie predpokladalo umiestni do virtulneho priestorurelne existujce kultrne body, predstavi ich vo svojej podstatea logicky ich vzjomne poprepja.
 • 6. Celkov kultrna sie tak bola znzornen pomocou poetnchsborov a ich podsborov, osobitnch strnok a ich podcelkov, navytvorenie ktorch bolo potrebn uskutoni obsiahle vskumy.
 • 7. Kultra Slovkov v Srbsku tak bola najprv rozdelen na segmenty: Produktvna kultra hudba, divadlo, vtvarnctvo, literatra.... Kultrne dedistvo galrie, mze, archvy, kninice.... Kultra v mdich tlaen, elektronick, nov... Kultra a iria verejnos spolky, zdruenia, turizmus...Tieto maj svoje podsegmenty, vypracovan ako osobitn strnky s prslunm designom. Niektorz nich, vysunut s cestou bannerov na domovsk strnku s cieom rchlejie zauja nvtevnka.Spravidla ponkaj obsahy, ktor sa dynamickejie menia m sa zabezpeuje potrebadennodenne navtvi tento portl.
 • 8. Sem patr: Kultrna mapa Predstavench 34 prostred v Srbsku v ktorch ij Slovci
 • 9. Sem patr: Manifestcie a festivaly Predstaven vetky celomeninov podujatia Slovkov v Srbsku
 • 10. Sem patr: AdresrKontaktn adresy na vetky ustanovizne, zdruenia a spolky, ktor sa venuj slovenskej kultre.
 • 11. Sem patr: Vroia a jubile Tieto daje vygenerovan s z databzy osobnost, ktor je umiestnen v Produktvnej kultre a ktor osobnosti len podaoblasti v ktorej vynikli. Spravidla sa zobrazuje dtum narodenia alebo mrtia, meno osobnosti a krtky popis vznamu diela danej osobnosti.
 • 12. Sem patr: Meniny...Okrem informcie kto m dnes meniny, nvtevnk zska prehad aj o vzname danho mena.
 • 13. Sem zrove patria aj alie obsahy ako s: Kalendr kultrnych podujat, Aktulne vzvy naprojekty, rubriku recenzi pod nzvom Z mojho aspektu, Mdia centrum, hudobn skrynku podnzvom Ad libitum, Mdia centrum a Foto galriu ako aj komplexn prehad o innosti samotnhostavu.
 • 14. Tto as strnky interne nazvame aj statickou asou portlu a v skutonosti je to svojrznadatabza, ktor slovom, obrazom a videom virtulne zviditeuje celkov kultru tunajch Slovkov(vetky segmenty, vetky rovne, osobnosti...).
 • 15. Takto databza zrove tvor zklad pre dynamick as portlu - denne vyrbansprvy, vzvy, kalendr udalost, mdia center, recenzie a odborn lnky, ktor mapuj sasntvorbu a aktulnu innos na poli slovenskej kultry.
 • 16. Kvality portluDynamick a statick as strnky s poprepjan, s cieom poskytn nvtevnkovi m jasnejobraz o tom o mu na portli ponkame.
 • 17. Portl je vyroben v troch jazykoch, primrne sa obsah vyrba v slovenskom jazyku a nsledne sapreklad do srbskho jazyka, jedna as aj do anglickho jazyka.Trojjazyn prezentcia kultry vojvodinskch Slovkov prispie k lepej informovanosti irejverejnosti o predstavuje kvalitu v kontexte multietnickej spolonosti ijcej v Srbsku, ktorej cieomje otvranie sa a interkultrny dialg.
 • 18. Portl sa okrem na kultru vojvodinskch Slovkov zameriava aj na kultrne diania Slovkov vMaarsku a Rumunsku. Zrove osobitn vznam m aj preberanie sprv z kultry zo Slovenska.
 • 19. stav pre kultru vojvodinskch Slovkov vytvoril svojrzne mdium, kor domcu a zahraninverejnos informuje o kultrnom dedistve a jeho zveaovan ale aj o sasnej kultrnej tvorbevojvodinskch Slovkov.Zrove internetov prezentcia kultry vojvodinskch Slovkov otvra dvere k spoluprci stavu sinmi kultrnymi intitciami, ako doma tak aj v zahrani, a podnecuje tm medzikultrny dialg a snm spt rozvoj a rast.
 • 20. tatistika:
 • 21. tatistika:
 • 22. akujem za pozornos.