Ugovor o Radu

Download Ugovor o Radu

Post on 14-Apr-2015

82 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Sveuilite u Rijeci Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija</p> <p>UGOVOR O RADU</p> <p>Opatija, oujak, 2010.</p> <p>Sveuilite u Rijeci Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija</p> <p>UGOVOR O RADU(seminarski rad)</p> <p>Kolegij: Osnove trgovakog prava Mentor: Prof.dr.sc. Axel Luttenberger Student: Danijela Gardaevi Serijski broj: 000163 R - 16 Studij/godina: struni / 3 godina Status: redovni studenti</p> <p>Opatija,oujak,2010.</p> <p>Saetak</p> <p>Predmet ovog seminarskog rada je ugovor o radu .U seminarskom radu se navodi to je ugovor openito, kako se ugovor sklapa da bi bio pravovaljan, koji je obvezni sadraj ugovora o radu. Navodi se to su to posebni uvjeti sklapanja ugovora o radu. Obrazlau se sloboda ugovaranja i njezina ogranienja. Navode se oblici ugovora o radu, te obvezni sadraji ugovora u sluaju upuivanja u inozemstvo, obvezni sadraji ugovora na odreeno vrijeme. Obrazlae se i pisani ugovor na izdvojenom mjestu pogona. Navodi se to je ugovor na neodreeno vrijeme, a to na odreeno vrijeme. Navodi se i postupak prestanka ugovora o radu odnosno otkaz ugovora o radu redovitim otkazom. Obrazlae se trajanje otkaznog roka. Govori se i o otkazu ugovora sklopljenog na odreeno vrijeme, postupku prije otkazivanja, obliku obrazloenju i dostavi otkaza za vrijeme otkaznog roka, zabrani otkaza, izvanrednom otkazu, pravu radnika da izvanrednim otkazom otkae ugovor o radu, neopravdanim razlozima za otkaz i teretu dokazivanja. Kao to je navedeno predmet seminarskog rada je dakle ugovor o radu, koji je odreen Zakonom o radu. Zakon o radu je vie puta mijenjan, odnosno nadopunjavan novim odredbama. Predmetom Zakona o radu ureuju se radni odnosi u RH, pa tako meu njima i sam ugovor o radu, ako drugim zakonom ili meunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvren u skladu s Ustavom te objavljen nije drukije odreeno. Teoretsko shvaanje radnog odnosa zasniva se na graanskopravnom pristupi. Osnova svih prava i obveza radnog odnosa postaje ugovor u ovom sluaju ugovor o radu, koji ima podrku u kolektivnim ugovorima i zakonskim odredbama. Zakonodavna intervencija je samo okvir ili samo temelji ispod kojih se ne smije ii, a stvar je slobode ugovaranja i odnosa na tritu rada moe li zaposlenik ili poslodavac u odreenom trenutku postii vie u svojem interesu</p> <p>Sadraj</p> <p>Saetak ...................................................................................................................................................... 3 Sadraj ....................................................................................................................................................... 4 Uvod .......................................................................................................................................................... 6 1.Ugovor o radu ........................................................................................................................................ 7 1.1. Sklapanje ugovora o radu ............................................................................................................... 9 1.1.1.Obvezni sadraj ugovora o radu, odnosno potvrde .................................................................. 9 1.1.2.Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu ............................................................................. 9 1.1.3.Sloboda ugovaranja i njezina ogranienja ............................................................................. 10 1.2.Oblik ugovora o radu .................................................................................................................... 10 1.2.1.Obvezni sadraj pisanog ugovora o radu na odreeno vrijeme za stalne sezonske poslove . 11 1.2.2 Obvezni sadraj ugovora o radu odnosno potvrde u sluaju upuivanja radnika u inozemstvo ......................................................................................................................................................... 11 1.2.3 Obvezni sadraj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada ................................... 12 2. Ugovor o radu na neodreeno vrijeme ................................................................................................ 13 3. Ugovor o radu na odreeno vrijeme ................................................................................................... 14 4. Prestanak ugovora o radu .................................................................................................................... 15 4.1.Redoviti otkaz ugovora o radu ...................................................................................................... 15 4.1.1.Najmanje trajanje otkaznoga roka.......................................................................................... 16 4.1.2. Otkaz ugovora o radu sklopljenog na odreeno vrijeme ...................................................... 17 4.1.3. Postupak prije otkazivanja .................................................................................................... 17 4.1.4.Oblik, obrazloenje i dostava otkaza te tijek otkaznoga roka ................................................ 17 4.1.5.Zabrana otkaza ....................................................................................................................... 18 4.2. Izvanredni otkaz ugovora o radu .................................................................................................. 18 4.2.1 Pravo radnika da izvanrednim otkazom otkae ugovor o radu .............................................. 18 4.2.2. Neopravdani razlozi za otkaz ................................................................................................ 20</p> <p>4.2.3.Teret dokazivanja ................................................................................................................... 20 Zakljuak ................................................................................................................................................. 21 Popis kratica ............................................................................................................................................ 22 Popis literature ........................................................................................................................................ 23 Prilozi ...................................................................................................................................................... 24</p> <p>UvodU ovom seminarskom radu govorit e se o ugovoru o radu. Ova tematika je veoma aktualna jer svaki dan sve vie ljudi ostaje bez posla, s obzirom na krizu. Neki uope nisu ne znaju svoja prava, niti detaljno itaju to potpisuju. Svakim danom se naalost pojavljuje sve vie sezonskih radnika, odnosno ugovora o radu na odreeno vrijeme. Radnici se sve vie iskoritavaju, to zbog vlastite nepanje prilikom potpisivanja tog vanog dokumenta, to zbog loih namjera poduzetnika da ih iskoristi (manjom plaom, ne plaenim prekovremenim radom i sl.), a to jednostavnom iz nepoznavanja svojih prava. Upravo iz tih razloga sam odluila u svom seminarskom radu obraditi ovu tematiku. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. Ugovor o radu je imenovani, konsenzualni (radnik je od kada se suglasio s bitnim uglavcima ugovora, nije potrebno jo i stupanje na rad), dvostrano obvezni, naplatni pravni posao sa prethodno propisanim sadrajem. Ugovor o radu moe se sklopiti na neodreeno vrijeme, to je pravilo, a moe se sklopiti i na odreeno vrijeme. Individualni radni odnosi odreeni su u opim odredbama o predmetu zakona, o zabrani diskriminacije, o temeljnim obvezama iz radnog odnosa, o supsidijarnoj primjeni obveznog prava, slobodi ugovaranja i njezinom ograniavanju, sklapanju ugovora o radu, o zatiti ivota, zdravlja i privatnosti zaposlenika, o radnom vremenu odmorima i dopustimanonom radu , zatiti majinstva, zatiti zaposlenika koji su trajno ili privremeno nesposobni za rad, o plaama tehnikim unaprjeenjima i izumima, zabrani takmienja zaposlenika s poslodavcem, naknadi tete, prestanku ugovora o radu, i ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa. U prvom poglavlju govorit e se o ugovoru o radu openito,sklapanju ugovora o radu, njegovom obveznom sadraju, posebnim uvjetima sklapanja istog, slobodi ugovaranja i njezinim ogranienjima,govorit e se o oblicima ugovora o radu, te obveznim sadrajima ugovora u sluaju upuivanja u inozemstvo, obveznim sadrajima ugovora na odreeno vrijeme, i pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu pogona. U drugom poglavlju govorit e se o ugovoru na neodreeno vrijeme. U treem poglavlju govorit e se o ugovoru na odreeno vrijeme. U etvrtom poglavlju govorit e se o prestanku ugovora o radu odnosno otkazu ugovora o radu redovitim otkazom, trajanju otkaznog roka, otkazu ugovora sklopljenog na odreeno vrijeme postupku prije otkazivanja, obliku obrazloenju i dostavi otkaza za vrijeme otkaznog roka, zabrani otkaza, izvanrednom otkazu, pravu radnika da izvanrednim otkazom otkae ugovor o radu, neopravdanim razlozima za otkaz i teretu dokazivanja. Cilj ovog seminarskog rada je poblie istraiti neke odreene odredbe koje se veu za ugovor o radu. U vrtlogu dananjeg vremena ljudi su sve poeli raditi na brzinu, pa tako se esto dogaa da ni ne proitamo cijeli ugovor o radu prije nego li ga potpiemo. Naalost u dananjici se deava da odreeni poslodavci daju bianco (odnosno prazan ugovor) na potpisivanje, upravo zbog toga mi je tema veoma zanimljiva odluila sam je poblie istraiti.</p> <p>1.Ugovor o raduZakon o radu (N.N., br 38/95, 54/95 i 65/95) je u lanku 8 odredio da se radni odnos zasniva na ugovoru o radu. Pretpostavka osnivanja radnog odnosa dakle je ugovor o radu. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. Ovom odredbom ZOR-a naputeno je ranije poimanje radnog odnosa kao statusnog odnosa koji je bio ureen i zatien zakonskim normama prisilne naravi, a uspostavlja se graansko pravni civilistiki pristup radnog odnosa. Temelj radnog odnosa sada je ugovor u kojem ugovorne strane slobodno, prema uvjetima koji vladaju na tritu rada ugovaraju svoje meusobne odnose.1 Ugovor o radu je imenovani, konsenzualni (radnik je od kada se suglasio s bitnim uglavcima ugovora, nije potrebno jo i stupanje na rad), dvostrano obvezni, naplatni pravni posao sa prethodno propisanim sadrajem. Ugovor o radu moe se sklopiti na neodreeno vrijeme, to je pravilo, a moe se sklopiti i na odreeno vrijeme. Budui da ZOR uvodi naelo slobode ugovaranja i sklapanja ugovora o radu, poslodavac vie nema obvezu raspisivati javni oglas odnosno natjeaj, koja obveza je postojala u ranijem zakonodavstvu. Prema sadanjem Zakonu poslodavac moe ali i ne mora objaviti oglas kojim nudi zasnivanje radnog odnosa pod odreenim uvjetima.2 Dakle osnova svih prava i obveza radnog odnosa postaje ugovor u ovom sluaju ugovor o radu, koji ima podrku u kolektivnim ugovorima i zakonskim odredbama. Zakonodavna intervencija je samo okvir ili samo temelji ispod kojih se ne smije ii, a stvar je slobode ugovaranja i odnosa na tritu rada moe li zaposlenik ili poslodavac u odreenom trenutku postii vie u svojem interesu.3 Individualni radni odnosi odreeni su u opim odredbama o predmetu zakona, o zabrani diskriminacije, o temeljnim obvezama iz radnog odnosa, o supsidijarnoj primjeni obveznog prava, slobodi ugovaranja i njezinom ograniavanju, sklapanju ugovora o radu, o zatiti ivota, zdravlja i privatnosti zaposlenika, o radnom vremenu odmorima i dopustimanonom radu , zatiti majinstva, zatiti zaposlenika koji su trajno ili privremeno nesposobni za rad, o plaama tehnikim unaprjeenjima i izumima, zabrani takmienja zaposlenika s poslodavcem, naknadi tete, prestanku ugovora o radu, i ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa.4 Ugovor o radu sklapaju zaposlenik i poslodavac. Pojam poslodavca i zaposlenika odreen je u lanku 4 ZOR-a. Zaposlenik je definiran kao fizika osoba koja u radnom odnosu obavlja odreene poslove za poslodavca, a poslodavac je u smislu ZOR-a fizika ili pravna osoba za koju zaposlenik u radnom odnosu obavlja odreene poslove. Iz toga proizlazi da je zaposlenik uvijek fizika osoba a da poslodavac moe biti fizika ili pravna osoba. Poslodavac je u radnom odnosu obvezan zaposleniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plau. Osim toga poslodavac ima pravo poblie odrediti mjesto i nain obavljanja rada uz potovanje prava i dostojanstva zaposlenika, a zaposlenik je obvezan prema uputama poslodavca osobno obavljati posao (lanak 3 ZOR-a). 51 Marovi, F., Nagli R., i drugi , Aktualna pitanja ostvarivanja i zatite prava iz radnih odnosa, Inenjerski biro d.d., Zagreb, 2000. str.5 2 Marovi, F., Nagli R., i drugi , Aktualna pitanja ostvarivanja i zatite prava iz radnih odnosa, Inenjerski biro d.d., Zagreb, 2000. str.5 3Crnji, I., Zakon o radu, Informator, Zagreb, 1995 str 14 4 Crnji, I., Zakon o radu Informator, Zagreb, 1995 str 14 5 Marovi, F., Nagli R., i drugi , Aktualna pitanja ostvarivanja i zatite prava iz radnih odnosa, Inenjerski biro d.d., Zagreb, 2000. str.6</p> <p>1.1. Sklapanje ugovora o raduZasnivanje radnog odnosa 1)Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. 2) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obiljeja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokae6</p> <p>1.1.1.Obvezni sadraj ugovora o radu, odnosno potvrdeUgovor o radu odnosno potvrda mora sadravati uglavke o: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) strankama te njihovom prebivalitu, odnosno sjeditu, mjestu rada ili napomenu da se rad obavlja na razliitim mjestima, nazivu radnog mjesta ili kratak popis ili opis poslova, danu otpoinjanja rada, oekivanom trajanju ugovora (kod ugovora na odreeno vrijeme), trajanju godinjeg odmora, otkaznim rokovima, osnovnoj plai, dodacima na plau te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.</p> <p>Umjesto uglavaka o trajanju godinjeg odmora, otkaznim rokovima, plai i trajanju redovitog radnog dana ili tjedna, moe se u ugovoru, odnosno potvrdi, uputiti na odgovarajue zakone, druge propise, kolektivne ugovore ili pravilnike o radu koji ureuju ta pitanja.7</p> <p>1.1.2.Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu1) Ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, odreeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu moe sklopiti samo radnik koji zadovoljava te uvjete. 2) Ministar nadlean za rad, uz suglasnost ministra nadlenog za zdravstvo, pravilnikom e utvrditi poslove na kojima radnik moe raditi samo nakon prethodnog utvrivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. 3) Pravilnikom iz stavka 2. ovoga lanka utvrdit e se nain utvrivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrivanje zdravstvene sposobnosti, sadraj i nain izdavanja svjedodbe o zdravstvenoj sposobnosti te druga pitanja vana za utvrivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga lanka. 4) Strani dravljanin ili osoba bez dravljanstva moe sklopiti ugovor o radu pod uvjetima pro...</p>

Recommended

View more >