udžbenik "tlo, gnojidba i prinos"

Download Udžbenik

Post on 29-Jan-2017

257 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tlo, gnojidba i prinos

  to uspjean poljoprivrednik mora znatio tlu, usjevima, gnojidbi i tvorbi prinosa

  Vladimir VukadinoviVesna Vukadinovi

  Osijek, 2016.

 • Tlo, gnojidba i prinosto sve poljoprivrednik mora znati o tlu, usjevu, gnojidbi i tvorbi prinosa

  Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinovi, red. prof. u trajnom zvanjuPoljoprivrednog fakulteta u Osijeku, u miru.

  Prof. dr. sc. Vesna Vukadinovi, izv. prof. Poljoprivrednog fakulteta uOsijeku

  Grafiko oblikovanje: Vladimir VukadinoviVlastita naklada: Elektroniko izdanjeISBN 978-953-58897-0-0

  http://vladimir-vukadinovic.from.hrhttp://pedologija.com.hr

 • Sadraj

  PREDGOVOR 7TLO 9to je tlo 9Funkcije tla 10Tipovi tala 12

  Koliki je stvarni znaaj tipa tla u biljnoj proizvodnji 12Fizikalno-kemijska svojstva tla 19

  Pokazatelji plodnosi ili kakvoe tla 19Fizikalni pokazatelji 19Kemijski indikatori 20Biljke indikatori fizikalno-kemijskih svojstava tla 21Dubina tla 23Tekstura i struktura tla 25Reakcija ili pH vrijednost tla 31Organska tvar tla - humus 36Sadraj tetnih tvari u tlu 39Voda u tlu 43Temperatura tla 48

  Plodnost i produktivnost tla 50Agrokemijska svojstva tla i njegova plodnost 50Degradacija fizikalnih svojstava tla antropogenim zbijanjem 53Degradacija kemijskih svojstava tla 53Fitotoksinost i depresija rasta 54Ugroavanje vodenih ekosustava 55Degradacija biolokih znaajki tla 55Agrotehnike mjere i plodnost tla 57

  Hraniva u tlu i njihova bioraspoloivost 58Podjela hranjivih tvari 58Oblici hranjivih tvari u tlu 59Dinamika hraniva u tlu 61

  BILJKA 65Usvajanje hraniva i vode 68Usvajanje i kretanje vode kroz biljku 70

 • Usvajanje hraniva listom 73Promjena sadraja i opskrbljenost biljaka elementima ishrane 73

  Specifinosti usjeva i njihovih kultivara 78imbenici okolia i zakonitosti njihovog djelovanja 80

  Okolini imbenici 81Klimatski imbenici 82Edafski imbenici 84Biotski imbenici u usjevima 86

  Rast i razvitak biljaka 87Pokazatelji rasta 89

  Biljni stres i njegov utjecaj na rast, razvitak i prinos 91Mehanizam otpornosti bilja na stres 94

  Otpornost biljaka na niske temperature 98Otpornost biljaka prema visokim temperaturama 103Otpornost biljaka prema sui 109Otpornost biljaka na nedostatak kisika 114Otpornost biljaka prema suviku vode i poplavama 117Otpornost biljaka na fotooksidacijski stres 118Otpornost biljaka na mineralni ili nutritivni stres 120Otpornost biljaka prema solima 122Otpornost biljaka prema ekstremnim pH-vrijednostima 124Troposferski ozon 125

  Mikoriza 126Biljna imunologija i otpornost na bolesti i tetoine 126GNOJIDBA 131Kontrola plodnosti tla 132Plodnost tla 133

  Utvrivanje plodnosti tla 136Uzimanje uzoraka tla 138Kemijske analize tla 140Analize biljne tvari 143

  Vizualna dijagnostika 145Vegetacijski pokusi 145

  Proraun potrebe u gnojidbi 148Gnojidbena preporuka 148Kompjutorska izrada gnojidbenih preporuka 149

  Opskrbljenost tla i zadatak gnojidbe 151

 • Vladimir i Vesna Vukadinovi Tlo, biljka i prinos

  Konvencionalni proraun gnojidbe AL-metodom 155Kompjutorski proraun gnojidbe 159Popravke tla (kondicioniranje) 161Zato je potrebno gnojiti 169Koncept i strategija suvremene gnojidbe 172Vrste gnojiva i njihova primjena 174Gnojiva 176

  Mineralna gnojiva 176Prema vremenu unoenja 177Prema vrsti hranjivog elementa 178Prednost organskih gnojiva 183Nedostaci organskih gnojiva 184Prednosti mineralnih gnojiva 184Nedostaci mineralnih gnojiva 185

  Zelena gnojidba ili sideracija i pokrovni usjevi 186Primjena gnojiva 191PRINOS 195Raspoloivost hraniva i visina priroda 195

  Ekonomski pristup u procjeni inputa 196Utjecaj biotskih imbenika na fotosintezu i visinu prinosa 197Utjecaj abiotskih imbenika na fotosintezu i tvorbu prinosa 199

  Potreba u gnojidbi i visina prinosa 202Utjecaj plodosmjene na visinu prinosa 204Visina i kakvoa prinosa 209

  Definicije prinosa 209Odrivo gospodarenje zemljitem 211

  Dobra poljoprivredna praksa 213etveni ostaci 216Precizno poljodjelstvo 219

  Struni savjeti za postizanje visokog i kvalitetnog prinosa 221Ozima ita 223Kukuruz 230eerna repa 233

  Najee zablude i pogreke u gnojidbi 237NAPREDAK I POSLJEDICE MODERNE AGRIKULTURE 257Izazovi i zamke suvremene biotehnologije 262OPA LITERATURA 267INDEKSI 271

 • Predgovor

  Potovani poljoprivredni proizvoai, studenti, hobi poljoprivrednici i sviostali koji se bavite bilinogojstvom, a elite upotpuniti svoje znanje o tlu,usjevima, uinkovitoj agrotehnici i suvremenoj praksi biljne produkcije,pred Vama je knjiga Tlo, gnojidba i prinos (ili to sve poljoprivrednikmora znati o tlu, usjevima, gnojidbi i tvorbi prinosa). Sadraj knjigeobuhvaa veoma sloen sustav tlo-biljka-atmosfera, njegove zakonitosti itemeljne principe biljne proizvodnje. Pokuali smo na saet i razumljivnain pojasniti to sve i na koji nain utjee na dobre rezultate ubilinogojstvu i to kae struka kako postii vei i kvalitetniji prinos nauinkovit i profitabilan nain. Zbog potrebe pojanjenja pojedinih vanihmomenata i imbenika koji su kljuni za bilinogojstvo, tekst je povremenovie struan, ali samo kad je to bilo neophodno i uz sva potrebnaobjanjenja.

  U naoj suvremenoj biljnoj proizvodnji, kao uostalom i cjelokupnojpoljoprivredi, ima previe lutanja, pogreaka i zabluda, a premalo strunogznanja utemeljenog na sustavnom struno-znanstvenom rjeavanjuproblema, inovacijama koje se ve iroko i uspjeno primjenjuju urazvijenim poljoprivredama, te umjesto da napredujemo, mi stagniramo isve vie zaostajemo za svjetskim dostignuima.

  Obzirom na sve skuplje inpute u biljnu proizvodnju, mnogi proizvoaipokuavaju smanjiti trokove proizvodnje i okreu se preko noi premapuno zahtjevnijim sustavima proizvodnje kao to su integrirana ili ekolokabiljna proizvodnja. Sve vea neophodna ulaganja u konvencionalnoj biljnojproizvodnji i sve vie potrebnog rada u integriranoj i ekolokoj, nerijetko seshvaaju kao nepotreban troak to utjee na sve niu razinu agrotehnikebez neophodnog ureenja, odravanja, a kamoli popravki produktivnemoi proizvodnih povrina. Takoer, sve ea je neadekvatna primjenareducirane obrade, sije se vlastito nelicencirano i netretirano sjeme,nedovoljna je i nepravovremena gnojidba, analiza tla se smatranepotrebnim trokom itd., to sve ima za posljedicu pogrenu ili manjkavuagrotehniku pa oekivani uspjeh vrlo esto izostaje.

 • Razloga za slabe proizvodne i financijske rezultate u biljnoj proizvodnji imazaista puno, od nedovoljnih investicija u proizvodnju, premalo znanja pasve do nesnalaenja u labirintu neureenog trita poljoprivrednihproizvoda i repromaterijala, ali i nadasve loeg ekonomskog i drutvenogpoloaja proizvoaa hrane.

  Dakle, motivacija za pisanje ove knjige nije nedostajala te je izabrana formastruno-popularnog prirunika ija je osnovna zadaa upozoritipoljoprivredne proizvoae na probleme i pogreke u biljnoj proizvodnji,ali i savjetovati kako struno, uinkovito i ekonomino proizvoditi. Naime,naa struna i znanstvena literatura, posebice udbenici, biljnu proizvodnjutretiraju najee formalno u vidu receptura koje navodno vrijede za sveagroekoloke, ekonomske i socioloke uvjete. Takvi agrotehniki receptitek djelimice odgovaraju naoj poljoprivrednoj stvarnosti, manjkavi su, avrlo esto su posve neprimjenjivi u naim agroekolokim, ekonomskim itrinim okolnostima.

  Vjerujemo da e dugogodinje iskustvo autora ove knjige, znanje i brojnaistraivanja iz podruja poznavanja naih tala (pedologije, zemljinihresursa, agrokemije, ishrane bilja, fertilizacije, fiziologije i ekofiziologijebilja, GIS-a i informatike tehnologije) pomoi svima koji esto postavljajupitanja kako? i zato? promiljajui to treba promijeniti da bi se njihovrad, vrijeme i uloena sredstva oplodila uz zadovoljstvo zbog uspjeha.

  Tlo, gnojidba i prinos temelji se na Ishrani bilja (III. izdanje; VladimirVukadinovi i Vesna Vukadinovi), Filozofiji gnojidbe (Vladimir Vukadinovii Blaenka Berti) i Ekofiziologiji bilja (Vladimir Vukadinovi, Irena Jug i Borisurevi), kao i nizu drugih tekstova autora ove knjige, koji itateljimamogu pomoi u razumijevanju problema i njihovih rjeenja u biljnojproizvodnji. U knjizi su opisani praktini aspekti bilinogojstva spreporukama to i kada treba poduzeti kako bi proizvodnja hrane bilauinkovita i profitabilna i uz ouvanje plodnosti tla te uinkovitiju zatituokolia od oneienja agrokemikalijama.

  U Osijeku, travanj 2016. godine

  Autori:Vladimir VukadinoviVesna Vukadinovi

 • 9 Tlo

  Vladimir i Vesna Vukadinovi Tlo, biljka i prinos

  Tlo

  to je tlo

  "Tla Hrvatske najvee su blago hrvatskog naroda, poznavati ih znaipoznavati temelje na kojima poiva hrvatska drava" (prof. dr. M.Graanin, 1942.). Sir Charles Fortescue Brickdale je daleke 1913. god.nadahnuto napisao: Zemlja je mjesto koje prua sklonite u gradu, na selui kod kue. Ona je izvor hrane, materijala za gradnju i proizvodnju iz ugljena,plina i nafte, iz izvora i rijeka te drugih najosnovnijih ivotnih potreba. Onaje nepromjenjiva za sve ljudske aktivnosti. Kue i tvornice, ume i farme,rijeke, putovi i eljeznice, rudnici i rezervoari su oblici zemlje. Oni nudebeskrajne mogunosti za razvoj i otkrivanje. Ona je osnovni izvorbogatstva.

  Tlo je nesumnjivo najvei i najznaajniji prirodni resurs ovjeanstva.Naalost, njegovim pretjeranim ili neodgovornim koritenjem dolazi dosniavanja njegove plodnosti i konano upropatavanja (degradacija).Proces upropatavanja tla je gotovo uvijek jednosmjeran, bez realnemogunosti vraanja u prethodno stanje. Naime, u procesu degradacije tlapromjene koje primjeujemo su prividno male, barem u ivotu jedneljudske generacije, to smanjuje potrebnu pozornost i odlaepravovremeno poduzimanje mjera za zaustavljanje destruktivnih procesa.Stoga, briga o zemljinim resursima, njegovim prirodnim bogatstvima ibiolokoj raznolikosti sve vie zaokuplja iri krug populacije, ne samo onekoji se bave poljopriv