tv grundig 42 vlc 7121 c_hr

Download TV GRUNDIG 42 VLC 7121 C_hr

Post on 22-Apr-2015

1.834 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SADRAJ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 6 6 6 7 8 8 9 POSTAVKEISIGURNOST OPEINFORMACIJE Posebneznaajkevaegtelevizora Prijamdigitalnihkanala Vanenapomeneozatitiokolia SPAJANJE/PRIPREMA Spajanjeanteneinapajanja Stavljanjebaterijaudaljinskiupravlja 30 RADTELETEKSTA 30 TOPtekstiliFLOFtekstreim 30 Dodatnefunkcije 31 PRILAGODLJIVEFUNKCIJE 31 OtvaranjeizbornikaPOSTAVKE 31 Postavkejezika 32 Postavljanjedatumaivremena 32 Postavkeprogramatora 33 Postavkeroditeljskekontrole 34 Auriranjesoftvera 34 Vraanjetelevizoranazadanepostavke 35 35 35 36 37 37 38 39 UPORABAVANJSKIHUREAJA DIGILINK DIGILINKfunkcijenavaemtelevizoru Radureaja HighdefinitionHDready Opcijespajanja Spajanjevanjskihureaja UporabaDVDitaa,DVDsnimaa, videosnimaa iliprijemnika 39 Slualice 40 Hi-fisustav/AVprijemnik 41 RADKAORAUNALNIMONITOR 41 Spajanjeraunala 41 Odabirzadanogzaraunala 41 Postavkezareimraunala 42 42 42 42 RADSAZAJEDNIKIMSUELJEM tojezajednikosuelje? UmetanjeCAmodula KontrolapristupazaCImodulipametnu karticu

10 PREGLED 10 Prikljucinatelevizoru 11 Kontrolnetipkenatelevizoru 12 Daljinskiupravlja-glavnefunkcije 13 Daljinskiupravlja-Svefunkcije 14 POSTAVKE 14 Prvopokretanjeipodeavanje televizijskihkanala 14 Odabirjezika,draveinainarada 15 Traenjezemaljskihtelevizijskihkanala (DVB-T) 15 Traenjetelevizijskihkanalapreko kabelskekompanije(DVB-C) 16 Promjenatabliceprogramazadigitalne kanale 18 Postavkeslike 19 Postavkezvuka 21 RADTELEVIZORA 21 Osnovnefunkcije 22 Funkcijapoveanja 22 Ekonain 22 Funkcijabrzogprebacivanja 22 ElektronskiTVvodi 23 Promjenaformataslike 24 RADUSB-A 24 Formatidatoteka 25 Spajanjevanjskog podatkovnogmedija 26 Preglednikdatoteka 26 PostavkeuizbornikuUSBpostavki 28 Dodatnefunkcijereprodukcije

43 POSEBNEPOSTAVKE 44 TraenjedigitalnihzemaljskihTVkanala automatski 45 TraenjedigitalnihzemaljskihTVkanala runo 46 Pretragaanalognihtelevizijskih-postaja 47 Promjenaspremljenihanalognih-kanala

2

HRVATSKI

SADRAJ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 INFORMACIJE 49 Prikazivanjeinformacijaosignalu 49 Programiranjedaljinskogupravljaaza drugeGRUNDIGureaje 50 Tehnikipodaci 50 Servisneinformacijezadobavljae 50 Napomenaozatitiokolia: 51 Rjeavanjeproblema

HRVATSKI

3

POSTAVKEISIGURNOST---------------------------------------------------------------------------------Pazitenasljedeeuputekad podeavatetelevizor:7 7

Ovaj televizor je napravljen za prijem i prikazivanjevideoizvunihsignala. Svedrugeuporabeseizriitozabranjuju. Idealna udaljenost gledanja je pet puta veliinedijagonale. Svjetlokojepadanaekransmanjujekvalitetu slike. Da biste osigurali da ureaj uvijek ima odgovarajuu ventilaciju, pazite da ima dovoljno mjesta oko ureaja i okolnog namjetaja. Televizor je napravljen za uporabu u suhim prostorijama.Akogakoristitevani,paziteda jezatienodvlagekaotojekiailiodvode kojaprska. Nikadanemojtetelevizorizlagativlazi. Ne stavljajte bilo kakve posude kao to su vaze na televizor, jer se iz njih moe proliti tekuina,topredstavljasigurnosnirizik. Stavitetelevizornatvrdu,ravnupovrinu. Nestavljajtebilokakvepredmetekaotosu novinenatelevizorilikrpuilislinepredmete ispodnjega. Nestavljajtetelevizorublizinugrijalicailina direktnusunevusvjetlost,jeretoutjecatina hlaenje. Nakupljanje topline moe biti opasno i skraujeradnivijektelevizora.Zbogsigurnosti, nekamajstorsvremenanavrijemeuklonisve nakupinepraineuureaju. Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvaratitelevizor.Jamstvonevrijediusluaju oteenja nastalog zbog neodgovarajueg rukovanja.

Pazite da kabel napajanja ili jedinica napajanja (ukoliko je dostavljena) nisu oteeni. Neka televizor radi samo s dostavljenim kabelomnapajanja. Grmljavina predstavlja opasnost za sve elektrine ureaje. ak i ako je televizor iskljuen, moe ga otetiti udar groma u elektrini sustav ili antenski kabel. Tijekom oluje, uvijek iskljuujte napajanje i antenski prikljuak. Ekran briite mokrom, mekom krpom. Nekoristitevodusasapunomilideterdent. Kuite televizora istite samo dostavljenom krpom. Ne koristite vodu sa sapunom ili deterdent. Kadodluujetegdjestavitiureaj,zapamtite da je namjetaj esto premazan razliitim oblicimalakaiplastike.Mnogeodnjihsadre kemikalije koje mogu korodirati postolje ureaja, te ostaviti tragove na povrini namjetajakojejetekoilinemoguemaknuti. Zaslonvaegtelevizorazadovoljavanajvie standarde kvalitete i provjeren je za greke piksela. Unato velikoj panji tijekom proizvodnje, zbog tehnolokih razloga je nemogue u potpunosti iskljuiti mogunost da e neki pikselibitineispravni. Pod uvjetom da su u ogranienjima koje postavlja DIN norma, greke piksela te vrstesenemogusmatratinedostatkomkako definirajamstvo. Da biste osigurali da ne doe do poara, uvijek drite svijee i otvoreni plamen podalje od ureaja.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

4

HRVATSKI

POSTAVKEISIGURNOST---------------------------------------------------------------------------------7

Nespajajtebilokakvudruguopremudokje ureajukljuen.Takoeriskljuitesvudrugu opremuprijenegojuspojite. Neukljuujtekabelnapajanjaureajadokne spojitevanjskuopremuantene. Pazitedajeutikalakodostupan. Panja: 7 Akoplaniratekoristitidrazazidnavaem televizoru,pazitedaproitateprirunikza sklapanjezadrazazidilinekavamga sklopistrunjak.7

7

7

Kad kupujete zidni nosa, pazite da su privrivai potrebni na televizoru na zidnom drau i da se svi koriste kod montae.

HRVATSKI

5

OPEINFORMACIJE---------------------------------------------------------------------------------------------------Posebneznaajkevaeg televizora7

Prijamdigitalnihkanala7

MoeteprimatiigledatidigitalneTVkanale pomouvaegtelevizora(DVB-TiDVB-C) ukljuujuiiprogramevisokedefinicije(HD). Meutim, prijam digitalnih TV kanala u HD je trenutno ogranien na nekoliko drava u Europi. Iako je ovaj televizor u skladu s trenutnim DVB-T i DVB-C standardima (status: kolovoz 2010), kompatibilnost s buduim DVB-T i DVB-C kabelskim programima se ne moe jamiti. Va televizor moe primati i obraivati sveanalogneinekodiranedigitalneTVkanale. Vatelevizorjetakoeropremljendigitalnimi analognimprijamnicima. Elektronski TV vodi (samo za digitalne TV stanice)vamgovorisvepromjeneurasporedu ukratkomroku,tepruapregledprogramskog rasporeda stanica za sljedeih nekoliko dana. Detaljne informacije o pojedinanim televizijskim programima su kad ih daje televizijska postaja takoer dostupne u elektronskomTVvodiu. NaUSBprikljuakmoetespojitirazliitevrste podatkovnihmedija,naprimjer,vanjskitvrdi disk,USBmemorijskidiskilidigitalnukameru. Pomou preglednika datoteka, moete odabrati i reproducirati formate datoteka koje elite (na primjer, MP4, MP3 ili JPEG podatke).

Potrebna vam je digitalna krovna ili sobna antena (pasivna ili aktivna sobna antena sa svojim napajanjem) za prijam digitalnih televizijskihkanala(DVB-T). Akoeliteprimatidigitalnetelevizijskekanale preko vaeg kabelskog sustava (DVB-C), antenski kabel vaeg operatera mora biti spojennatelevizor. Za razliku od analognog emitiranja, svaka stanica nema svoju frekvenciju prijenosa. Umjesto toga, nekoliko kanala se grupira u pakete na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Informacije o trenutnom prijenosu moete pronainateleteksturazliitihTVpostaja,ili pogledatiuTVvodiunainternetu.

7

7

7

7

7

7

Razne digitalne postaje od privatnih TV postajasukodirane(DVB-TiDVB-C).Gledanje tih postajaifunkcijesnimanjai reprodukcije su mogue samo s odgovarajuim CI modulomiSmartCardkarticom.Pitajtevaeg specijaliziranogdobavljaa. iz stanica dostupnih iz institucija za javno N emitiranje(ARDsEinsExtra,EinsFestivaliliZDF saZDFInfoisvimpostajamatreihstrana)nisu kodirane i mogu se primati bez SmartCard kartice.7

6

HRVATSKI

OPEINFORMACIJE---------------------------------------------------------------------------------------------------Vanenapomeneozatiti okolia7

Sljedeeinformacijeevampomoiuutedi izvorakaoinovca. Ako ne koristite televizor nekoliko dana, trebate iskljuiti utika s napajanja zbog zatite okolia i sigurnosnih razloga. Na taj naintelevizornetroielektrinuenergiju. Kakoiskljuivanjetelevizoraneiskljuujeisti s napajanja, iskljuite utika da biste ga do krajaiskljuilisnapajanja. Akojeureajopremljensklopkomnapajanja, bit e dovoljno ako ga iskljuite pomou ove sklopke. Energija koju troi televizor se smanjujegotovona0W. Na pasivnom reimu, televizor koristi vrlo malo energije. Meutim, moda e biti potrebnoostavititelevizornapasivnomreimu zaodreenefunkcije(naprimjer,automatski ukljuivanje i iskljuivanje za funkcije programatora). Televizor koristi manje energije kad je osvjetljenjesmanjeno.

7

7

7

7

7

HRVATSKI

7

SPAJANJE/PRIPREMA-------------------------------------------------------------------------------------------Spajanjeanteneinapajanja

2 1

1a Za prijam zemaljskih digitalnih prijenosa (DVB-T) spojite kabel na krovnu ili sobnu antenu(pasivnailiaktivnasobnaantenasa svojimnapajanjem)nautinicuanteneANT INnatelevizoru; ili 1b Za prijam digitalnih kabelskih kanala (DVB-C) spojite kabel za krovnu antenu nautinicuanteneANTINnatelevizoru; ili 1c ZaprijamanalognihTVkanala,spojitekabel zakrovnuantenunautinicuanteneANT INnatelevizoru;

2 Ukljuitestrujnikabeluzidnuutinicu. Napomena: 7 Neukljuujtekabelnapajanjaureajadok nespojitevanjskuopremuantene.7

Spajajte televizor na odgovarajuu uzemljenusigurnosnuutinicusamopomou dostavljenogkabelanapajanja. Ne koristite utika adaptera ili produni kabel koji ne zadovoljava primjenjive sigurnosnestandarde.Nemojteneovlateno diratikabelnapajanja.