tushita is a tibetan buddhist meditation centre in dharamsala, 2018-07-11آ  3 )the four noble...

Download Tushita is a Tibetan Buddhist Meditation Centre in Dharamsala, 2018-07-11آ  3 )The Four Noble Truths(

Post on 03-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • מבוא לבודהיזם

  חומרי לימוד וקריאה

  מרכז המדיטציה טושיטה

  הודו, דהרמסלה

 • FPMT -הוא חלק מארגון ה" מרכז המדיטציה טושיטה" הבינלאומי שכולל (העמותה לשימור מסורת המהייאנה)

  מרכזי מדיטציה וארגוני שירות סוציאליים 051-מעל ל מדינות תחת הדרכתו הרוחנית של 01-הפועלים בלמעלה מ

  -ניתן למצוא ב FPMTמידע נוסף על . ה'לאמה זופה רינפוצ

  www.fpmt.org

  טיפול בחומרי דהרמה

  יש לכבד את כל החומרים הכתובים המכילים לימודי דהרמה (. לימודים של הבודהה)חוברת זו מכילה דהרמה

  לעולם אין לדרוך או לדלג מעליהם ואין לשים אותם . הארהלמאחר והם מכילים את הכלים המובילים לחופש ו

  .םבד נאה או שולחן לטקסטיתחתם יש להניח ;(מתהלכיםים או בהיכן שיוש)ישירות על הרצפה או על מושב

  יש להניחם על המדף הגבוה ביותר שבכוננית או . מומלץ לשמור את כל חומרי הדהרמה במקום גבוה ונקי

  יש , בנסיעות. שלכם על גבי כתבי דהרמה( mala)המאלה את אוכל או , אין להניח אובייקטים נוספים. שבמזבח

  ניתן )מיוחד לספרי דהרמה מומלץ לעטוף אותם בבד או בתיק , לארוז את כתבי הדהרמה כך שהם לא ינזקו

  (.טהשילהשיג בספריה של טו

  הכנת חוברת זו

  הנזירה הנכבדת סנגייה שהוכן על ידי " קורס מבוא קריאה וחומרים"החומר בחוברת זו לוקט מהחוברת

  .How to Meditateומכיל מספר קטעים נרחבים מספרה , למען קורסי מבוא בטושיטה קהדרו

  חומר .8002הוסיף תוספות נרחבות ושינויים לחומר קורס מבוא זה בנובמבר וקי'הנכבד טנזין צהנזיר

  .לגרסה זו 8022ביולי גלן סוונסוןנוסף וכמה שינויים התווספו על ידי

  איילה זלט: מאנגלית תרגום

  "ישראל FPMT שנטידווה"קבוצת , אלונה פרת וטל מעיין: הגהה

  http://www.fpmt.org/

 • תוכן העניינים

  1 .......................................................................................................................................... מבוא

  2 ...................................................................................................................... ?מי הוא הבודהה

  2 ................................................................................... הקיום האנושי הקשה והתשובה של הבודהה

  8 ........................................................................................................................... ?מה זו הארה

  3 ........................................................................................................... לותאצארבע האמיתות הנ

  3 .................................................................................... האמת של הסבל: הראשונה הנאצלתהאמת

  4 ............................................................................ל הגורמים לסבלשהאמת : השניה הנאצלת האמת

  6 ............................................................................................................................. קרמה

  2 ..................................................................................................................... לידה מחדש

  9 ............................................................................ האמת של סיום הסבל: השלישית הנאצלתהאמת

  20 .................................................... האמת של הדרך המובילה לסיום הסבל: הרביעית הנאצלתהאמת

  22 .................................................................................... שלושת ההיבטים הראשיים של הדרך

  22 ..................................................................... "הנחישות להשתחרר"או היחלצות ודאית. 2

  28 ............................................................................................................. יטה'בודהיצ. 8

  23 .......................................................................................... של ריקותהראייה הנכונה . 3

  24 ................................................................................................................... שש השלמויות

  21 .................................................................................................................... חמש הדרכים

  61 ................................................................................................................... התודעה ומדיטציה

  26 ................................................................................................................... ?מה היא התודעה

  26 .................................................................................................................. ?מה היא מדיטציה

  22 ....................................................................................................................... מדיטציית ייצוב

  22 ................................................................................................................... מדיטציה אנליטית

  80 ............................................................................................................ תרגול המדיטציה היומי

  22 ............................................................................................................................. גלגל החיים

  24 .................................................................................................................................. שמטהה

  26 ....................................................................................................... פירושים למילים שימושיות

  27 ................................................................................................................. מילון מונחי דהרמה

  Suggested Reading List .......................................................................................................... 33

  Discovering Buddhism Program ............................................................................................. 33

 • 1

  אמבו

  ?מי הוא הבודהה

  חכמים ניבאו . הודוגבול עם ל קרוב ,יוםשל הבנפאל , ס בלומביני"לפנה 365-הבודהה נולד כנסיך סידהרתה ב

  על כן גידל את בנו כך שיהפוך ,אביו העדיף את האפשרות הראשונהו שהילד יהפוך לשליט גדול או לקדוש גדול

  הוא היה גם , בנוסף לכך. לו שהוקנהאת כל מה למד מהר מאודסידהרתה היה מאוד נבון ו. לשליט בממלכתו

  .ורגיש רחבבעל לב

  לצאת מחוץ לסביבה המוגנת של סידהרתה המאוחרות לחייו העז 02-בשנות ה

  . זקנה ומוות, חולי: חייםל הטרגיות שעובדות שלוש ונתקל ב בו גדל הארמון

  שאף למצוא דרך ו ,נחשפים לסוגי הסבל הללוהיצורים החיים שכל הבין הוא

  , עם נזיר נודד, התקלות רביעית. לסיים את הסבל למען עצמו ולמען אחרים

  לוותר על חיי הנסיכות ולמדוט לו השראה העניקה, ומאושר, שלושנראה

  (meditate) שששהה , הוא עזב את ביתו. חופשואמת לגלותביער על מנת

  הארה: המטרה אליה כיווןשנים בתרגול אינטנסיבי ביער ולבסוף השיג את

  (Enlightenment).

  . ברלשעמשותפיו חמישה הוא ללמד , הארהשהגיע ל אחרלדבר ראשון שעשה

  ראשון היה ארבע הלימוד הנושא ו, ליד וראנאסי, בסארנאת הלימוד התקיים

  העביר את הלורד בודהה , מאז. (The four Noble Truths) נאצלותהאמיתות ה

  ,20-כאשר הגיע בודהה לשנתו ה. מסעות דרך מישורי הגנגסתוך , בתרגול ובהוראה שנות חייו האחרונות 53

  .בצפון הודוש נפטר בקושינגר

  של הבודהה הקשה והתשובההאנושי הקיום

  שביעות רצוןבחיפושינו אחר . מצליחים להשיגואך נראה שרק מעטים מאיתנו באמת ,כולם רוצים אושר

  (satisfaction) לומדים . אחת לאחרת ץמאר, מעבודה אחת לאחרת, אנו עוברים ממערכת יחסים אחת לאחרת

  כותבים ספרים ומגדלים , מביאים תינוקו