turniej brd

Download turniej brd

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  REGULAMIN

  OGLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZESTWA W RUCHU DROGOWYM

  DLA SZK PODSTAWOWYCH

  Oglnopolski Turniej Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany

  jest dla uczniw szk podstawowych.

  I. CELE TURNIEJU

  Celem Turnieju jest podnoszenie kultury spoeczestwa i dziaanie na rzecz poprawy stanu

  bezpieczestwa ruchu drogowego, w tym bezpieczestwa dzieci i modziey szkolnej

  w szczeglnoci poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisw i zasad bezpiecznego poruszania si po drogach.

  2. Ksztatowanie partnerskich zachowa wobec innych uczestnikw ruchu.

  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy

  przedmedycznej.

  4. Popularyzowanie roweru, jako rodka transportu, a take rekreacji i sportu.

  5. Inspirowanie uczniw i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczestwa w ruchu

  drogowym.

  II. ORGANIZATORZY TURNIEJU

  1. Turniej organizowany jest przez Polski Zwizek Motorowy oraz Komend Gwn Policji, Krajow

  Rad Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewntrznych, Ministerstwo

  Edukacji Narodowej, Wojewdzkie Orodki Ruchu Drogowego, wraz z odpowiednimi

  strukturami terenowymi.

  2. Wsporganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorw Wojewdzkich Orodkw

  Ruchu Drogowego, ktre udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju

  oraz reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym.

  3. Turniej ma charakter wieloetapowy i moe by organizowany na etapach: szkolnym,

  midzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewdzkim i oglnopolskim.

  Etap szkolny, powiatowy, wojewdzki i oglnopolski s etapami obowizkowymi.

  4. Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczeglnych etapach Turnieju,

  powouj lokalne komitety organizacyjne.

  5. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczeglnych etapw Turnieju, a take finau

  oglnopolskiego, organizatorzy zapraszaj wadze samorzdowe (prezydentw, burmistrzw,

  starostw, wjtw) i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, ktrych przedstawiciele

  wchodz automatycznie w skad komitetu organizacyjnego danego etapu Turnieju.

  6. Komitety organizacyjne odpowiadaj za organizacj poszczeglnych etapw Turnieju.

  Etap szkolny organizuj komitety organizacyjne powoane przez dyrektorw szk.

  7. Gospodarzem Turnieju moe by szkoa, instytucja, albo organizacja dysponujca warunkami

  umoliwiajcymi przeprowadzenie konkurencji wskazanych w regulaminie.

  Gdy szkoa jest gospodarzem etapu, moe do niego przystpi druyna gospodarza niezalenie

  od uzyskanego wyniku na wczeniejszym etapie.

  8. Przy realizacji poszczeglnych etapw Turnieju, organizatorzy mog zaprosi do wsppracy inne

  instytucje i organizacje.

 • 2

  III. KOMITETY ORGANIZACYJNE

  1. Krajowy Komitet Organizacyjny:

  1. Robert Werle Przewodniczcy Komitetu

  2. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewntrznych

  3. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

  4. Przedstawiciel Komendy Gwnej Policji

  5. Przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

  6. Przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorw Wojewdzkich Orodkw Ruchu Drogowego

  7. Przedstawiciel Polskiego Zwizku Motorowego

  2. Biuro Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju mieci si w Zarzdzie Gwnym

  Polskiego Zwizku Motorowego, 02-518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66, tel. 22 84 99 361,

  fax 22 848 19 51, e-mail: turniejebrd@pzm.pl

  Biura wojewdzkich komitetw organizacyjnych maj siedziby w Zarzdach Okrgowych PZM

  (zacznik nr 9).

  Siedziby komitetw organizacyjnych pozostaych etapw wskazuj ich organizatorzy.

  3. Komitety organizacyjne kolegialnie wydaj decyzje we wszystkich sprawach, w szczeglnoci

  dotyczcych zagadnie merytorycznych, zwizanych z organizacj i przebiegiem poszczeglnych

  etapw Turnieju oraz w sprawach spornych.

  Do wystpowania do Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju w ww. sprawach

  upowanione s wojewdzkie komitety organizacyjne.

  4. Wojewdzkie Komitety Organizacyjne informuj Krajowy Komitet Organizacyjny w formie

  pisemnej o terminie finaw wojewdzkich.

  IV. ZADANIA KOMITETW ORGANIZACYJNYCH TURNIEJU

  Do zada Komitetu Organizacyjnego poszczeglnych etapw Turnieju naley:

  1. Promocja idei Turnieju i informowanie o nim spoeczestwa przy wsppracy z mediami.

  2. Zapewnienie rodkw materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji.

  3. Okrelenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych.

  4. Podanie terminu i postanowie regulaminu do wiadomoci zainteresowanych.

  5. Opracowanie pyta testowych oraz zada do konkurencji praktycznych dla danego etapu

  Turnieju.

  6. Powoanie Sdziego Gwnego danego etapu Turnieju.

  7. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.

  8. Prowadzenie dokumentacji oraz sporzdzenie sprawozdania z caoci przebiegu danego etapu

  Turnieju i przesanie go do organizatora wyszego etapu ze wskazaniem najlepszej druyny

  (z etapu wojewdzkiego wg zacznika nr 6, sprawozdania z pozostaych etapw musz zawiera

  wyniki rywalizacji).

  9. Zorganizowanie uroczystego zakoczenia danego etapu Turnieju, ogoszenie wynikw

  i wrczenia nagrd.

  V. ZADANIA SDZIEGO GWNEGO

  Do zada Sdziego Gwnego na kadym etapie Turnieju naley:

 • 3

  1. Zatwierdzenie przygotowania konkurencji turniejowych. W przypadku dopuszczenia niepenego

  realizowania zasad przebiegu konkurencji (np. ze wzgldu na warunki pogodowe, terenowe,

  wyposaenie organizatora wykonawczego), Sdzia reguluje pisemnym komunikatem, ktry

  stanowi oficjalne uzupenienie regulaminu konkretnej eliminacji lub finau.

  2. Przeprowadzenie obowizkowej odprawy uczestnikw i opiekunw, na ktrej przedstawia

  dokadny przebieg Turnieju, wyjania zasady punktacji i klasyfikacji, podaje miejsce oraz czas

  ogoszenia wynikw z poszczeglnych konkurencji.

  3. Nadzorowanie prawidowoci przebiegu konkurencji i pracy kierownikw konkurencji oraz sdziw

  pomocniczych.

  4. Rozpatrywanie spraw spornych, odwoa i protestw zgaszanych w czasie trwania Turnieju,

  po zakoczeniu konkurencji oraz po konsultacji z kierownikiem i sdziami tej konkurencji.

  5. Po zakoczeniu kadej konkurencji ogoszenie wynikw.

  6. Sporzdzenie i ogoszenie komunikatu z wynikami kocowymi danego etapu Turnieju.

  VI. ZASADY ORGANIZACYJNE

  Przystpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyraeniem zgody, przez prawnych opiekunw

  uczniw, na przetwarzanie danych osobowych uczestnikw Turnieju, ktrych przetwarzanie zwizane

  jest z organizacj Turnieju, w tym publikowaniem wynikw na stronach internetowych organizatorw.

  Uczestnik ma prawo dostpu do treci swoich danych, do ich poprawiania oraz do dania

  zaprzestania przetwarzania swoich danych. danie zaprzestania przetwarzania swoich danych

  jest jednoznaczne z rezygnacj z udziau w Turnieju.

  1. W eliminacjach szkolnych bior udzia uczniowie, ktrzy zgosili ch startu w Turnieju. Eliminacje

  szkolne mog by poprzedzone eliminacjami klasowymi.

  2. Uczestnicy Turnieju musz posiada i przedstawi do wgldu:

  kart rowerow,

  legitymacj szkoln,

  pisemn zgod rodzicw (opiekunw prawnych) na udzia w Turnieju,

  zawiadczenie lekarskie lub owiadczenie rodzicw (opiekunw prawnych) o braku

  przeciwwskaza zdrowotnych do udziau w Turnieju.

  3. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone s czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chopcw) druyny

  danej szkoy, reprezentujce j w dalszych etapach Turnieju.

  3.1 Organizatorzy etapw midzyszkolnych, miejskich, gminnych, powiatowych, rejonowych

  i wojewdzkich decyduj o sposobie kwalifikowania druyn do organizowanego przez nich etapu

  oraz o liczbie kwalifikowanych druyn z etapu niszego.

  3.2 W finale oglnopolskim wystpuj zwycizcy finaw wojewdzkich oraz druyna gospodarza

  jeeli jest nim szkoa uczestniczca w turnieju.

  3.3 Zwycizca finau oglnopolskiego ma prawo startu w Mistrzostwach Europy pod warunkiem,

  spenienia wymogw formalnych, okrelonych przez FIA.

  4. Uczestnicy poszczeglnych eliminacji:

  a) rozwizuj testy teoretyczne (dopuszcza si techniki multimedialne),

  b) wykonuj zadania praktyczne:

  jazda rowerem po miasteczku,

  jazda rowerem po torze sprawnociowym,

  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • 4

  5. Opiekun druyny uczestniczy w zadaniach praktycznych, jako obserwator i nie moe w aden

  sposb pomaga druynie, pod grob jej dyskwalifikacji.

  6. O kolejnoci startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie

  technicznej (przy rejestracji) przed rozpoczciem Turnieju.

  7. Wyniki poszczeglnych konkurencji s ogaszane na tablicy wynikw. Czas ogoszenia wynikw

  powinien by zapisany na tablicy wynikw.

  8. Sdzia gwny (organizator) zobowizany jest do opublikowania wynikw wstpnych,

  ktre po upywie 15 minut staj si wynikami ostatecznymi.

  9. Rowery i inny sprzt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia

  waciwy Komitet Organizacyjny.

  Informacja o wyborze rowerw powinna zosta zamieszczona na stronie organizatora Turnieju

  i stronie PZM z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku finau oglnopolskiego

  powinny to by 2 miesice.

  10. Rowery musz by sprawne technicznie, co nie wyklucza koniecznoci zapewnienia serwisu.

  Organizator danego etapu Turnieju jest zobowizany do zapewnienia takiej liczby rowerw, ktra

  zagwarantuje sprawny przeb