transliteration of the devi mahatmya - nathi. mahatmya_ آ  transliteration of the devi mahatmya

Download Transliteration of The Devi Mahatmya - nathi. Mahatmya_ آ  Transliteration of The Devi Mahatmya

Post on 19-Sep-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Transliteration of The Devi Mahatmya

  Чандика –дхьяна || shrIchaNDikAdhyAnam || OM bandhUkakusumAbhAsAM paJNchamuNDAdhivAsinIm | sphurachchandrakalAratnamukuTAM muNDamAlinIm || trinetrAM raktavasanAM pInonnataghaTastanIm | pustakaM chAkShamAlAM cha varaM chAbhayakaM kramAt || dadhatIM saMsmarennityamuttarAmnAyamAnitAm | athavA yA chaNDI madhukaiTabhAdidaityadalanI yA mAhiShonmUlinI yA dhUmrekShaNachaNDamuNDamathanI yA raktabIjAshanI | shaktiH shumbhanishumbhadaityadalanI yA siddhidAtrI parA sA devI navakoTimUrtisahitA mAM pAtu vishveshvarI ||

  Аргала-стотра || atha argalAstotram || OM namashchaNDikAyai mArkaNDeya uvAcha | OM jaya tvaM devi chAmuNDe jaya bhUtApahAriNi | jaya sarvagate devi kAlarAtri namo.astu te || 1|| jayantI maN^galA kAlI bhadrakAlI kapAlinI | durgA shivA kShamA dhAtrI svAhA svadhA namo.astu te || 2|| madhukaiTabhavidhvaMsi vidhAtR^ivarade namaH | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 3|| mahiShAsuranirnAshi bhaktAnAM sukhade namaH | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 4|| dhUmranetravadhe devi dharmakAmArthadAyini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 5|| raktabIjavadhe devi chaNDamuNDavinAshini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 6|| nishumbhashumbhanirnAshi trailokyashubhade namaH | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 7|| vanditAN^ghriyuge devi sarvasaubhAgyadAyini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 8|| achintyarUpacharite sarvashatruvinAshini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 9|| natebhyaH sarvadA bhaktyA chAparNe duritApahe | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 10|| stuvadbhyo bhaktipUrvaM tvAM chaNDike vyAdhi nAshini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 11|| chaNDike satataM yuddhe jayanti pApanAshini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 12|| dehi saubhAgyamArogyaM dehi devi paraM sukham | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 13|| vidhehi devi kalyANaM vidhehi vipulAM shriyam | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 14|| vidhehi dviShatAM nAshaM vidhehi balamuchchakaiH | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 15|| surAsurashiroratnanighR^iShTacharaNe.ambike | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 16|| vidyAvantaM yashasvantaM lakShmIvantaJNcha mAM kuru | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 17|| devi prachaNDadordaNDadaityadarpaniShUdini | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 18||

  International Natha Yoga Center http://nathi.ru/

  http://nathas.org/

  http://nathi.ru/ http://nathas.org/

 • prachaNDadaityadarpaghne chaNDike praNatAya me | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 19|| chaturbhuje chaturvaktrasaMstute parameshvari | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 20|| kR^iShNena saMstute devi shashvadbhaktyA sadAmbike | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 21|| himAchalasutAnAthasaMstute parameshvari | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 22|| indrANIpatisadbhAvapUjite parameshvari | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 23|| devi bhaktajanoddAmadattAnandodaye.ambike | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 24|| bhAryAM manoramAM dehi manovR^ittAnusAriNIm | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 25|| tAriNi durgasaMsArasAgarasyAchalodbhave | rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 26|| idaM stotraM paThitvA tu mahAstotraM paThennaraH | saptashatIM samArAdhya varamApnoti durlabham || 27|| || iti shrImArkaNDeyapurANe argalAstotraM samAptam ||

  Килака-стотра || atha kIlakastotram || OM namashchaNDikAyai mArkaNDeya uvAcha | OM vishuddhaGYAnadehAya trivedIdivyachakShuShe | shreyaHprAptinimittAya namaH somArdhadhAriNe || 1|| sarvametadvijAnIyAnmantrANAmapi kIlakam | so.api kShemamavApnoti satataM japyatatparaH || 2|| siddhyantyuchchATanAdIni karmANi sakalAnyapi | etena stuvatAM devIM stotravR^indena bhaktitaH || 3|| na mantro nauShadhaM tasya na kiJNchidapi vidyate | vinA japyena siddhyettu sarvamuchchATanAdikam || 4|| samagrANyapi setsyanti lokashaN^kAmimAM haraH | kR^itvA nimantrayAmAsa sarvamevamidaM shubham || 5|| stotraM vai chaNDikAyAstu tachcha guhyaM chakAra saH | samApnoti sa puNyena tAM yathAvannimantraNAm || 6|| so.api kShemamavApnoti sarvameva na saMshayaH | kR^iShNAyAM vA chaturdashyAmaShTamyAM vA samAhitaH || 7|| dadAti pratigR^ihNAti nAnyathaiShA prasIdati | itthaM rUpeNa kIlena mahAdevena kIlitam || 8|| yo niShkIlAM vidhAyainAM chaNDIM japati nityashaH | sa siddhaH sa gaNaH so.atha gandharvo jAyate dhruvam || 9|| na chaivApATavaM tasya bhayaM kvApi na jAyate | nApamR^ityuvashaM yAti mR^ite cha mokShamApnuyAt || 10|| GYAtvA prArabhya kurvIta hyakurvANo vinashyati | tato GYAtvaiva sampUrNamidaM prArabhyate budhaiH || 11|| saubhAgyAdi cha yatkiJNchid dR^ishyate lalanAjane | tatsarvaM tatprasAdena tena japyamidaM shubham || 12|| shanaistu japyamAne.asmin stotre sampattiruchchakaiH | bhavatyeva samagrApi tataH prArabhyameva tat || 13|| aishvaryaM tatprasAdena saubhAgyArogyameva cha | shatruhAniH paro mokShaH stUyate sA na kiM janaiH || 14|| chaNDikAM hR^idayenApi yaH smaret satataM naraH | hR^idyaM kAmamavApnoti hR^idi devI sadA vaset || 15|| agrato.amuM mahAdevakR^itaM kIlakavAraNam | niShkIlaJNcha tathA kR^itvA paThitavyaM samAhitaiH || 16||

 • || iti shrIbhagavatyAH kIlakastotraM samAptam ||

  Деви кавача || atha devI kavacham || OM namashchaNDikAyai mArkaNDeya uvAcha | OM yad guhyaM paramaM loke sarva rakShAkaraM nR^iNAm | yanna kasyachidAkhyAtaM tanme brUhi pitAmaha || 1|| brahmovAcha | asti guhyatamaM vipra sarvabhUtopakArakam | devyAstu kavachaM puNyaM tachchhR^iNuShva mahAmune || 2|| prathamaM shailaputrIti dvitIyaM brahmachAriNI | tR^itIyaM chandraghaNTeti kUShmANDeti chaturthakam || 3|| paJNchamaM skandamAteti ShaShThaM kAtyAyanI tathA | saptamaM kAlarAtrishcha mahAgaurIti chAShTamam || 4|| navamaM siddhidAtrI cha navadurgAH prakIrtitAH | uktAnyetAni nAmAni brahmaNaiva mahAtmanA || 5|| agninA dahyamAnAstu shatrumadhyagatA raNe | viShame durgame chaiva bhayArtAH sharaNaM gatAH || 6. na teShAM jAyate kiJNchidashubhaM raNasaN^kaTe | ApadaM na cha pashyanti shokaduHkhabhayaN^karIm || 7|| yaistu bhaktyA smR^itA nityaM teShAM vR^iddhiH prajAyate | ye tvAM smaranti deveshi rakShasi tAnna saMshayaH || 8|| pretasaMsthA tu chAmuNDA vArAhI mahiShAsanA | aindrI gajasamArUDhA vaiShNavI garuDAsanA || 9|| nArasiMhI mahAvIryA shivadUtI mahAbalA | mAheshvarI vR^iShArUDhA kaumArI shikhivAhanA || 10|| lakShmIH padmAsanA devI padmahastA haripriyA | shvetarUpadharA devI IshvarI vR^iShavAhanA || 11|| brAhmI haMsasamArUDhA sarvAbharaNabhUShitA | ityetA mAtaraH sarvAH sarvayogasamanvitAH || 12|| nAnAbharaNashobhADhyA nAnAratnopashobhitAH | shraiShThaishcha mauktikaiH sarvA divyahArapralambibhiH || 13|| indranIlairmahAnIlaiH padmarAgaiH sushobhanaiH | dR^ishyante rathamArUDhA devyaH krodhasamAkulAH || 14|| shaN^khaM chakraM gadAM shaktiM halaM cha musalAyudham | kheTakaM tomaraM chaiva parashuM pAshameva cha || 15|| kuntAyudhaM trishUlaM cha shArN^gamAyudhamuttamam | daityAnAM dehanAshAya bhaktAnAmabhayAya cha || 16|| dhArayantyAyudhAnItthaM devAnAM cha hitAya vai | namaste.astu mahAraudre mahAghoraparAkrame || 17|| mahAbale mahotsAhe mahAbhayavinAshini | trAhi mAM devi duShprekShye shatrUNAM bhayavardhini || 18|| prAchyAM rakShatu mAmaindrI AgneyyAmagnidevatA | dakShiNe.avatu vArAhI nairR^ityAM khaDgadhAriNI || 19|| pratIchyAM vAruNI rakShedvAyavyAM mR^igavAhinI | udIchyAM pAtu kauberI IshAnyAM shUladhAriNI || 20|| UrdhvaM brahmANI me rakShedadhastAd vaiShNavI tathA | evaM dasha disho rakShechchAmuNDA shavavAhanA || 21|| jayA mAmagrataH pAtu vijayA pAtu pR^iShThataH | ajitA vAmapArshve tu dakShiNe chAparAjitA || 22|| shikhAM me dyotinI rakShedumA mUrdhni vyavasthitA | mAlAdharI lalATe cha bhruvau rakShedyashasvinI || 23|| netrayoshchitranetrA cha yamaghaNTA tu pArshvake | trinetrA cha trishUlena bhruvormadhye cha chaNDikA || 24|| shaN^khinI chakShuShormadhye shrotrayordvAravAsinI | kapolau kAlikA rakShet karNamUle tu shaN^karI || 25||

 • nAsikAyAM sugandhA cha uttaroShThe cha charchikA | adhare chAmR^itAbAlA jihvAyAM cha sarasvatI || 26|| dantAn rakShatu kaumArI kaNThadeshe tu chaNDikA | ghaNTikAM chitraghaNTA cha mahAmAyA cha tAluke || 27|| kAmAkShI chibukaM rakShedvAchaM me sarvamaN^galA | grIvAyAM bhadrakAlI cha pR^iShThavaMshe dhanurdharI || 28|| nIlagrIvA bahiH kaNThe nalikAM nalakUbarI | skandhayoH khaDginI rakShed bAhU me vajradhAriNI || 29|| hastayordaNDinI rakShedambikA chAN^gulIShu cha | nakhAJNchhUleshvarI rakShet kukShau rakShennareshvarI || 30|| stanau rakShenmahAdevI manaHshokavinAshinI | hR^idaye lalitA devI udare shUladhAriNI || 31|| nAbhau cha kAminI rakShed guhyaM guhyeshvarI tathA | meDhraM rakShatu durgandhA pAyuM me guhyavAhinI || 32|| kaTyAM bhagavatI rakShedUrU me meghavAhanA | jaN^ghe mahAbalA rakShet jAnU mAdhavanAyikA || 33|| gulphayornArasiMhI cha pAdapR^iShThe tu kaushikI | pAdAN^gulIH shrIdharI cha talaM pAtAlavAsinI || 34|| nakhAn daMShTrakarAlI cha keshAMshchaivordhvakeshinI | romakUpeShu kaumArI tvachaM yogIshvarI tathA || 35|| raktamajjAvasAmAMsAnyasthimedAMsi pArvatI | antrANi kAlarAtrishcha pittaM cha mukuTeshvarI || 36|| padmAvatI padmakoshe kaphe chUDAmaNistathA | jvAlAmukhI nakhajvAlAmabhedyA sarvasandhiShu || 37|| shukraM brahmANI me rakShechchhAyAM chhatreshvarI tathA | ahaN^kAraM mano buddhiM rakShenme dharmadhAriNI || 38|| prANApAnau tathA vyAnamudAnaM cha samAnakam | vajrahastA cha me rakShet