top meso i prerađevine 2013-2014

Download TOP meso i prerađevine 2013-2014

Post on 01-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • M. Milankovia 25, 11070 Novi BeogradTel./Fax 011 22 22 222, lokal 219E-mail: superlab@super-lab.com www.super-lab.com

  MATTHAUS COMPANY

  Your Sterilization & Infection Control PartnerTuttnauer

  PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA MESA I PRERAEVINA

  2013.-2014. god.

  FOODLAB

  doku

  men

  t je

  publ

  ikov

  an u

  PD

  F fo

  rmat

  u -

  ww

  w.su

  per-

  lab.

  com

  Your Lab Our Pass ion

 • strana 2FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  UZIMANJE UZORAKA HRANE ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE

  Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadi patogene mikro-organizme ili toksine u koliinama za koje postoji verovatnoa da e izazovati oboljenje kada se konzumira.

  Uzorkovanje u velikim preraivakim pogonima se radi: Na poetku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje.

  Razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledei: Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane. Kontrola kvaliteta i odreivanje trajnosti proizvoda. Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladitenja hrane. Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane dolo do pojave alimentarnih oboljenja

  Uzorci namirnica se uzimaju radi: Senzorne ocene; Ispitivanje sastava; Mikrobioloka ispitivanja; i Utvrivanje hemijskih zagaivaa.

  Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadlenom za vrenje nadzora nad zdravstve nom ispravnou namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno uestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica.

  Kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje: Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izraen od nerajueg elika. Povrine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. Uglovi treba da budu zaobljeni. Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv.

  Posude za uzimanje uzoraka treba da su: Izraene od stakla, metala (nerajui elik) ili plastinih materijala; Neprozirne; iste, suve ili sterilne.

  Od namirnica koje se nalaze u vreama, buradima, sanducima ili drugim slinim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalane jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homog-enog dela i postupkom etvrtanja dobiva prosean uzorak za ispitivanje

  Pribor i ambalaa za uzimanje takvih uzoraka: Sonda za mast, oluasta-za uzimanje uzoraka masti i maslaca iz buradi, sira u veim komadima,

  masla, maslaca i sl.

  UZIMANJE UZORAKA HRANE I MONITORING DRANJA

 • strana 3 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  UZIMANJE UZORAKA HRANE I MONITORING DRANJA

  Sonda za uzimanje duboko smrznutih namirnica. Kuhinjski no. Makaze obine, skalpel, pinceta. Runi friider. Termometar rotacioni od 30 C do 0 CKako bi uzorkovanje bilo izvedeno na najbolji mogui nain, pored navedenog pribora neophodno je imati i merne instrumente poput:

  Ubodni termometar testo 106 Runi pH-metar testo 205 Metalne boce-teglice od 100 ml i 200 ml sa irokim hermetikim zatvaraem. Plastine ili aluminijumske folije. Kese od plastinih masa od 0,5, 1, 2 i 3kg. Kanap za vezivanje tanji i deblji. piritus lampa, svea ili mali butan gorionik. Takoe, veoma vaan korak u uzorkovanju jeste i obeleavanje i pakovanje uzoraka.

  Uzeti uzorak se obeleava nalepnicom na kojoj se nalaze podaci: Na osnovu kojih se identifikuje proizvod; Ime i potpis osobe koja je uzela uzorak. Datum uzimanja uzorka. Na uzeti uzorak se stavi slubeni peat ili plomba, na nain na koji se bez povrede peata odnosno plombe, ne moe otvoriti. Kako bi se izbegla neprijatna iskustva zbog loih rezultata analiza, jedna od mogunosti je pravilno i kontrolisano dranje proizvoda kako posle zavrenog procesa proizvodnje, tako i u toku istog.U tom segmentu najveu ulogu ima temperaturni monitoring data logger.

  testo 174 data logeri se koriste za uvanje i oitavanje pojedinanih rezultata i serija merenja. Rezul-tati se dobijaju merenjem i uvaju se u memoriji ureaja testo 174. Prenos podataka na raunar se vri preko interfejsa, pri emu se oitavanje i analiza vre pomou ComSoft sofvera. Data logeri se mogu takoe programirati pojedinano preko softvera.testo 174H vri monitoring klimatskih uslova, npr. u skladitima, kancelarijama i u sektoru proizvodnje.

  testo 106

  testo 205

  testo 174H

 • strana 4FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  CRURADIAPHRAGMATIS

  100 UZORAKA 100g UZORAKAUSITNJAVANJE

  DIGESTIJA30min.

  2LVODA46-480

  10gPEPSIN

  10000NF16mlHCl25%

  FILTRACIJASEDIMENTACIJA

  30min.

  30ml

  SEDIMENTACIJA10min. 50ml

  10ml VODE

  1cm2 GRAVIRANA PETRIJEVA OLJA

  STEREOMIKROSKOP

  10ml

  SITO 0,18mm

  LEVAKZA

  ODVAJANJEPO

  SQUIBB-uOD 2L

  KIVETA

  UVEANJE 15XPREGLED 8min.

  DIGITALNA TRIHINELOSKOPIJA - do sada najefikasnija metoda detek-cije larvi T.Spiralis u mesu. Aparatura koja Vam je potrebna je: Personalni raunar Digitalna kamera, model Moticam 1000, Motic, Nemaka Stereo mikroskop model LAB 1, OPTIKA ItalijaDigitalna kamera se montira na okular mikroskopa, a preko usb kabla

  proje ktuje sliku na Va raunar. U kompletu je i softver koji vri obradu slike.Ovom metodom dobijate mogunost dokumentovanja nalaza, slanja e-mai-

  lom ili kod preoptereenosti moete snimiti nalaz i naknadno ga pregledati.

  Optika je izraena po ZEISS licenci!

  TRICHINELA SPIRALIS

  Pregled uzorka mesa na T. Spiralis metodom vetake digestije zbirnih uzoraka pomou magnetne mealice

  SVETLOSNA TRIHINELOSKOPIJA binokularni mikroskop sa podeavanjem meuokularnog rastojanja izmeu 51mm i 75mm i dioptrijskom kompenzacijom, poseduje okulare sa irokim vidnim poljem, model WF10x / 20mm, objektiv uveanja 20x do 40x, mogunost kontinualnog podeavanja uveanja, binokularna glava se moe rotirati za 360 stepeni, fokusiranje pomou mikrometarskog zavrtnja koji se nalazi sa obe strane mikroskopa, radno postolje sa klemama za fiksiranje uzorka i izmenjivim diskovima na koje se stavljaju uzorci, koji mogu biti crni, beli ili od mlenog stakla, kombinacija upadnog i transmitovanog svetla, mogunost izbora izvora svetla, odozgo, odozgo i odozdo ili samo odozdo, sa dodatnim okularima uveanja 20x, postie se ukupno uveanje do 80x.

  LINIJA KLANJA

 • strana 5 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  PSE i DFD - Stvaran prikaz kvaliteta mesa

  MATTHAUS COMPANY

  LINIJA KLANJA

  OPTO-STAR - ZA KONTROLU bOJE MESAPrincip rada: OPTO-STAR aparat se usmeri ka povrini mesa, iju boju elimo da odredimo. alje se infra-crveni svetlosni zrak, pri emu aparat prepoznaje kvalitet kroz sopstvenu refle-ksiju, tako da rezultate oitavamo na displeju.

  Ukoliko se radi o PSE mesu, reflektuje se vei deo svetlosti, dok DFD meso zadrava OPTO-STAR svetlosnu energiju.

  LF-STAR - ZA KONTROLU ELEKTRO PROVODLJI VO STI MESA LF-STAR je aparat koji sa dve nerajue eline ele-ktrode pokazuje kvalitet mesa na osnovu njegove ele-ktroprovodljivosti. Princip rada LF-STAR-a se zasniva na elektropro vo dljivosti mesa u koji se ubadaju elektrode aparata. Rezultati se oitavaju sa velikog displeja.

  PSE meso pokazuje visoku vrednost elektroprovo-dljivosti, dok DFD meso pokazuje manju elektro-provodljivost, zbog njegove suve konzistencije.

  TEHNIKE VAgE

  Najbolja vaga za osnovno merenje

  9 Vidljiv indikator visine9 Blokade za meni i kalibraciju

  9 Opcije podrazumevaju InCal unutranju kalibraciju i EC odobrenje

  OHAUS PioneerTM serija analitikih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno, rutinsko merenje kod raznovrsnih laboratorijskih, industrijskih i vaspitnih primena. Sa pravom kombinacijom performansi i karakter-istika, OHAUS Pioneer vaga nudi nekomplikovano ispunjavanje svih Vaih potreba kod osnovnih merenja.

  Prednji indikator visine Odstranjiva ploa Kalibraciona blokada

  PioneerTM Series - tehnike vage

 • strana 6FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  Kompanija Gerhardt proizvodi analitike ureaje za odreivanje azota, proteina i ukupnih masti. Kompanija je osnovana 1846. godine u Bonu i jedan je od najstarijih proizvoaa laboratorijske opreme.U 19. veku kompanija Gerhardt se bavila i proizvodnjom i proda-jom laboratorijske opreme. 1914. godine katalog Gerhardt-a imao je 600 strana i 10.000 proizvoda. Danas je Gerhardt, iskljuivo proizvoa laboratorijske opreme.

  Inovativni pristup, praenje potreba kupaca i potovanje vaeih propisa i standarda za rezultat ima jedinstvenu ponudu, najsavremenijih aparata koji su po koncepciji i performa-nsama jedinstveni.

  VAP 50s je jedina automatska destila-ciona jedinica koja moe biti opremljena potenciometrijskim ili kolorimetrijskim titratorom i sopstvenim upravljanjem.

  Dumatherm - aparat za odreivanje azota po Dumasu, sa prosenim trajan-jem analize do 2 minuta

  Soxterm, potpuno automatski ekstra-cioni sistem kontrolisan sa PC-a

  Hydrothemm - potpuno automatski sistem za hidrolizu

  KOMLETNA PONUDA GERHARDT-a:

  Grejnih tela

  ejkera velikih kapaciteta

  Sistema za odreivanje azota i proteina po Kjeldahlu

  Sistema za odreivanje azota i proteina po Dumasu

  Sistem za hidrolizu i ekstrakciju masti

  HEMIJSKA ANALIZA

  ANALITIKI UREAJI ZA ODREIVANJE PROTEINA I MASTI

 • strana 7 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i preraevina

  Sistemi odreivanja proteina (azota) po Kjeldahl-uTURbOTHERM aparati za digestiju sa IC grejaima za brzu digestiju. Poseduju integrisan kontroler za jednostavno i pouzdano programi-ranje sistema. Podrava