top cars 3/2015

Download TOP CARS 3/2015

Post on 24-Jul-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

September, Október, November, December

TRANSCRIPT

 • NOV F-PACEJAGUAR S DYNAMICKOU DNA

  3 _ 2 0 1 5 M A G A Z N P R E P R I A Z N I V C O V

 • Nov Range Rover Evoque je dokonale prispsoben mestu. S prelomovm dizajnom a plne novm dieselovm motorom Ingenium najhospodrnejm anajetrnejmkivotnmuprostrediu,aksmekedyvyrobili.UlegendrneternneschopnostiLandRoverusmevylepilinovmsystmomAll-TerrainProgressControl,sktormhravoovldnetecelmestskdungu.

  landrover.sk

  ZRODEN V DIVOINE, VYCHOVAN MESTOM

  NOV RANGE ROVER EVOQUE

  Kombinovanspotreba:4,58,3l/100km,emisieCO2:119197g/km.

  RRE_2016 220x280 cat.indd 1 19/10/15 14:48

 • 1TOP CARS

  Range RoverSENTINEL14

  TOP CARS magazn spolonostiT.O.P. AUTO Slovakia, a. s.Ronk IX, slo 3

  Vydavate:T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.BBC V, Plynrensk 7/A, 821 09 Bratislavav spoluprci so Star production, s. r. o.Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaRegistran slo: EV 3556/09ISSN 1337-2432

  Pripravili: Radoslav Horen,Katarna Klianov Rsov, Andrej KlianSpolupracujci fotograf: Andrej Klian

  Grafick prava: Ivan MatekKorektra: Mgr. Klra imovPredaj inzercie:Star production, s. r. o., Dr. Vl. Clementisa 10821 02 Bratislava, 02/ 482 822 20Fax: 02/ 482 822 03E-mail: obchodne@starproduction.skTla:SLOVENSK GRAFIA a.s.Pekn cesta 6834 03 BratislavaPeriodicita vydvania: 3 x roneDtum vydania: oktber 2015Koprovanie alebo rozirovanie magaznu, prpadne jeho ast, vhradne s povolenm vydavatea. Nepredajn.

  Na ely dodrania ustanoven veobecne zvznch prvnych predpisov si vs spolonos T.O.P. AUTO Slovakia, a. s., so sdlom Roavsk 30, 821 04 Bratislava, IO: 35 874 546, zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vloka slo: 3260/B (alej aj ako spolonos) ctivo dovouje poiada v prpade, ak neshlaste s alm zasielanm asopisu a so spracvanm vaich osobnch dajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, a to s cieom a v rozsahu nevyhnutnom na distribciu klientskho asopisu TOP CARS, aby ste vyjadrili svoje nmietky so spracvanm vaich dajov v uvedenom rozsahu a na uveden el, a to na adresu spolonosti.

  2 Nov F-PACE: Skuton Jaguar s dynamickou DNA

  6 Jaguar F-PACE podstpil testy odolnosti

  8 Jaguar People

  10 Svetov premira bondovskch vodiziel

  Jaguar Land Rover

  12 Land Rover Discovery Sport

  14 Ranger Rover SENTINEL

  22 Bratislavsk mdne dni

  30 GASTROMraziv ve

  32 Tip na darek Knihy34 Ako by stle astn...

  36 Hi-Tech

  38 Sardnia v znamen smaragdov

  44 Dir

  2 Nov F-PACE: Skuton Jaguar s dynamickou DNA

  Sardnia v znamen smaragdov

  Svetov premira bondovskch vozidiel Jaguar Land Rover38 10

 • 2 TOP CARS

  JAGUAR

  2 TOP CARS

  NOV F-PACE:Skuton Jaguar

  s dynamickou DNA

 • 3TOP CARS

  Nov Jaguar F-PACE s bezkonkurennmi dynamickmi jazdnmi vlastnosami

  dosiahnutmi vaka technolgii prevzatej zo portovch vozidiel a testovaniu v nronch podmienkach ponkne vkonn crossover pre

  vodiov, ktor miluj jazdu.

  3TOP CARS

 • 4 TOP CARS

  Nov F-PACE odmen vodiov a rovnakou mierou aj ces-tujcich vaka spojeniu agility a pohodlia, ktor v tomto segmente nemaj konkurenciu. i u jazdte cez kukat horsk priesmyky, vincu sa vidiecku krajinu, alebo po diani-ci vysokou rchlosou, nov F-PACE poskytuje skvel odozvu a presnos riadenia spolu s vnimonou kultivovanosou a vy-rovnanosou. Neurobili sme iadne kompromisy ani vnim-ky: nov F-PACE je skuton Jaguar s dynamickou DNA. Jazdn vlastnosti a ovldanie vozidla sme testovali vo vetkch prostre-diach a za vetkch podmienok a do krajnosti. Vsledkom je nov F-PACE jedinen, dynamick a zrove pohodln a tich. Len o nasadnete do vozidla, ihne zistte, e ste na sprvnom mies-te, povedal Mike Cross, hlavn kontruktr znaky Jaguar.Nov F-PACE sa vyrba pouitm ahkej hlinkovej architektry Ja-guar a je skontruovan s cieom dosiahnu presn ovldanie a kont-rolu bez kompromisov v oblasti jazdnho komfortu tmto sa Jaguar odliuje od konkurencie. Sofistikovan dvojit lichobenkov zave-senie prednch kolies a integrovan zavesenie zadnch kolies posky-tuje najlep mon vchodiskov bod a plne vyuva vysok tuhos,

  ktor vyplva z kontrukcie karosrie: nov F-PACE je vyladen do dokonalosti, neuveritene citliv, ale zrove s ahkosou zvlda n-razy, zvlnenie a extrmne nklony aj na tch najnronejch cestch.Elektricko-mechanick posilova riadenia upevuje vedcu pozciu Jaguar na poli riadenia. Vetko, o sa nachdza medzi vencom volan-tu a kontaktnmi plochami pneumatk, je optimalizovan s cieom zabezpei okamit reakcie novho modelu F-PACE aj na najmen pohyb volantom, m vozidlo poskytne vodiovi pocit skutonho prepojenia s vozovkou. Kontruktri vyuili vetky znalosti zskan pri vvoji modelu F-TYPE, take systm m dokonalejiu sptn vzbu. V kombincii so systmom elektronickho smerovania kr-tiaceho momentu (Torque Vectoring), ktor sa po prvkrt objavila v modeli F-TYPE a systmu pohonu vetkch kolies s funkciou pre-rozdelenia krtiaceho momentu poda aktulnych poiadaviek, m nov model F-PACE skvel agilitu bez ohadu na poasie a povrch.Aby boli vvoj a testovanie ete efektvnejie, subjektvne hodno-tenia tmu integrity vozidla sa zaznamenvaj do nstrojov CAE, ktor vyuva tm dynamiky vozidiel. Tmto spsobom sa vylepuj modely a zskavaj sa presn vsledky simulcie, a naopak.

  JAGUAR

 • 5TOP CARS

  DVOJIT LICHOBENKOV ZAVESENIE KOLIES A ZADN NPRAVA INTEGRAL LINK ZARUUJ VNIMON JAZDU

  A SPRVANIE VOZIDLA.

  TECHNOLGIE PREBRAN Z MODELU F-TYPE ZABEZPEUJ ZDOKONALEN

  AGILITU VOZIDLA.

  ELEKTRICKO-MECHANICK POSILOVA RIADENIA POSKYTUJE

  OKAMIT ODOZVU A POCIT PREPOJENIA S VOZOVKOU.

  BEZKONKURENN ZITOK Z JAZDY

  ZAMERAN NA VODIA.

 • 6 TOP CARS

  JAGUAR

  JAGUAR F-PACEPODSTPIL TESTY ODOLNOSTI

  Nov model F-PACE sme otestovali a po hranice jeho monost na niektorch z najnehostinnejch miest na plante, od spaujcej horavy a pte

  v Dubaji a po ad a sneh severnho vdska.

  6 TOP CARS

 • 7TOP CARS

  Tento portov crossover Jaguar ponka bezkonkurenn spojenie vkonu, dizajnu a praktickosti. Aby sme si mohli by ist, e kad systm bude dokonale fungova aj v tch najextrmnejch podmienkach, podrobili sme nov F-PACE jednmu z najnronejch testovacch programov, ak automobilka kedy pripravila. F-PACE sme vyvinuli s cieom ponknu jazdu, ovldatenos a kulti-vovanos, ktor udia od modelu Jaguar oakvaj, spolu s vnimonou rovou schopnost a vyrovna-nosti na vetkch typoch povrchov a v kadom poas. Rovnako ako sme pri kontrukcii kadho dielu venovali vek pozornos jednotlivm detailom, takisto sme model F-PACE podrobili vyerpvajcemu testovaniu v tch najnronejch podmienkach, aby sme si mohli by ist, e prekon oakvania naich zkaznkov na celom svete, povedal Andrew Whyman, riadite programu Jaguar F-PACE.

  V EXTRMNEJ ZIME NA SEVERE VDSKAV testovacom centre spolonosti Jaguar Land Rover v lokalite Arjeplog na severe vdska priemern zimn teploty zriedkakedy vystpia nad -15 C, ba obas klesn a na -40 C. elovo vybudovan trate uren na testovanie ovldatenosti, horsk stpania, svahy, rovinky s delenm povrchom s odlinou rovou prinavosti a ternne seky s celkovou dkou 60 km s idelnym miestom na optimalizovanie kalibrcie pohonu vetkch tyroch kolies, systmu dynamickho ovldania stability a alch techno-lgi, naprklad revolunho systmu regulcie trakcie na vetkch typoch povrchov (All-Surface Prog-ress Control) z dielne automobilky Jaguar. Prca, ktor tu odvedieme, je zrukou, e model F-PACE prinesie vodiovi pri riaden pocit prepojenia s vozidlom a skvel agilnos, ktor s zkladnou sasou jazdnej DNA vozidiel Jaguar, i u na asfaltovch cestch, snehu, alebo ade.

  V EXTRMNOM TEPLE V DUBAJIV Dubaji mu vonkajie teploty prekroi 50 C v tieni. V kabne vozidla ponechanho na priamom slnku sa teploty mu vyplha a na 70 C. Prve takto prostredie potrebujeme, aby sme potvrdi-li, e vetko, od systmu klimatizcie a po dotykov obrazovku multimedilneho systmu, dokonale funguje aj pri extrmnej horave a vlhkosti. A zatia o ininieri mu poas jazdy v meste relaxova v pohodlnom klimatizovanom prostred, elom tejto asti testovacieho cyklu je podrobi chladiace systmy vozidla mimoriadne vysokej zai kombinciou vysokch teplt prostredia a nzkej rchlosti privdzanho vzduchu.

  CEZ TRKOV HORSK PRIECHODYS modelom F-PACE sme jazdili aj cez trkov horsk priechody. Toto mimoriadne nron prostredie sme do testovacieho programu Jaguar zaradili vbec po prvkrt. A prve vaka tejto pozornosti veno-vanej detailom sa prv portov crossover Jaguar bude mc sta tandardom vo svojej triede.

  7TOP CARS

 • 8 TOP CARS

  JAGUAR PEOPLE

  Som ohromen krsou Slovenska

  Andy Garth je vevyslancom Vekej Britnie a Severnho rska na Slovensku presne rok. Je sksenm diplomatom, na britskom ministerstve zahraninch vec

  pracuje od roku 1988 a psobil na viacerch pozcich v Eurpe a zii, vrtane Poska, Rumunska, Thajska a Taiwanu. Na ministerstve viedol tm zodpovedn za

  predvstupov vyjednvania a rozrenie E. Dlhodobo asistuje britskm rmm v Britnii a v zahrani.

  Naposledy viedol v Londne tm pre obchod a investcie zodpovedn za podporovanie riem v exporte a zvenie

  spechu britskch riem v zahrani.

 • 9TOP CARS

  Ako vid vevyslanec Vekej Britnie Sloven-sko a jeho obyvateov?Je pre ma cou by vevyslancom Britnie na Slovensku. Je to ndhern krajina so srdenmi a priateskmi umi. Je vemi sympatick, ako je pre vs rodina dleit. Pia sa mi aj vae tradcie a cta k pred-kom slovensk cintorny s vdy pln erstvch kvetov. Slovensko vnmam ako krajinu prleitost hlavne v obchode a ces-tovnom ruchu. Viem, e jeho potencil nie je v Britnii dostatone spropagovan. V tomto chcem z mojej pozcie Slovensku urite pomc. S pribdajcimi leteckmi spojeniami medzi Bratislavou, Popradom a Koicami s viacermi mestami v Britnii som si ist, e zvime nielen prehlbovanie vzjomnch osobnch vzieb medzi naimi umi, ale aj vzby v oblasti turizmu a in-vestci.

  Keby ste mali porovna Slovka a Brita, v om sme si