top cars 3/2014

Download TOP CARS 3/2014

Post on 23-Jul-2016

229 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

September, Október, November, December

TRANSCRIPT

 • Nov Land RoverDiscovery Sport

  3 _ 2 0 1 4 M A G A Z N P R E P R I A Z N I V C O V

 • landrover.sk

  Teraz bez prplatku 9-stupov automatick prevodovka a 5-ron zruka na vozidlo*

  STA JEDEN POHAD

  RANGE ROVER EVOQUE

  Zruka 3 roky alebo 100.000 najazdench km a nadvzujca preden zruka 2 roky bez obmedzenia potu najazdench km (podrobnosti njdete v zmluvnch podmienkach). Ponuka je asovo obmedzen.Kombinovan spotreba: 4,9 7,8 l/100 km, emisie CO2: 129 181 g/km.

  *

  LR Evoque 2014 print 220X280.indd 1 30.10.2014 9:54

 • 01TOP CARS

  OBSAH

  2Svetov premira

  modelu Jaguar XE

  8XF People

  10Fotostory

  16Nov Land Rover

  Disovery Sport

  24Range Rover

  Sport SVR

  26Svetov premira

  plne novho Volvo XC90

  32Testovac arel Volvo

  AstaZero

  34Volvo XC90

  vo verzii R-Design

  36Volvo Ocean Race

  2014/2015

  Svetov premira plne novho Volvo XC90

  Svetov premira modelu Jaguar XE

  16 Nov Land RoverDiscovery Sport

  60Hi-Tech

  26 2

  TOP CARS magazn spolonosti T.O.P. AUTO Slovakia, a. s. Ronk VIII, slo 3

  Vydavate:T.O.P. AUTO Slovakia, a. s.Roavsk 30, 821 04 Bratislava v spoluprci so Star production, s. r. o. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava Registran slo: EV 3556/09ISSN 1337-2432Pripravili: Radoslav Horen, Peter atka, Katarna Klianov Rsov, Andrej Klian Spolupracujci fotograf: Andrej Klian

  Grafick prava: Ivan MatekKorektra: Mgr. Klra imovPredaj inzercie:Star production, s. r. o., Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava, 02/ 482 822 20 Fax: 02/ 482 822 03E-mail: obchodne@starproduction.skTla:NAVI GRAF s. r. o.Milleniov 43925 05 Vozokany pri GalantePeriodicita vydvania: 3 x roneDtum vydania: jl 2014Koprovanie alebo rozirovanie magaznu, prpadne jeho ast, vhradne s povolenm vydavatea. Nepredajn.

  Na ely dodrania ustanoven veobecne zvznch prvnych predpisov si vs spolonos T.O.P. AUTO Slovakia, a. s., so sdlom Roavsk 30, 821 04 Bratislava, IO: 35 874 546, zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vloka slo: 3260/B (alej aj ako spolonos) ctivo dovouje poiada v prpade, ak neshlaste s alm zasielanm asopisu a so spracvanm vaich osobnch dajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, a to s cieom a v rozsahu nevyhnutnom na distribciu klientskho asopisu TOP CARS, aby ste vyjadrili svoje nmietky so spracvanm vaich dajov v uvedenom rozsahu a na uveden el, a to na adresu spolonosti.

  41Sviatok udovej hudby a vozidiel naich znaiek

  42Bratislavsk mdne dni jesezima 2014

  48Gastro

  50Luxus vo vaom atnku

  54$oprajte si len to najlepie

  56Cestovanie

  60Hi-tech

  62To najlepie zo sveta knh

  63Ach t lska...

  64Dir

 • 2 TOP CARS

  JAGUAR

  2 TOP CARS

 • 3TOP CARS

  Svetov premira

  modelu Jaguar XE

  Nov Jaguar XE je vozidlo uren skutone pre vodia. Vaka

  prepracovanej ahkej karosrii, aerodynamickmu dizajnu,

  luxusnmu interiru, mimoriadnym jazdnm vlastnostiam

  a jednoduchmu ovldaniu znova definuje koncept portovej

  limuzny.

  3TOP CARS

 • 4 TOP CARS

  Hlinkov Jaguar XE je prvm modelom skontruovanm vyuitm novej modulrnej architektry od spolonosti Jaguar Land Rover. Jeho cieom je stanovi tandard jazdnej dynamiky v kategrii vo-zidiel strednej vekosti. Dlh rzvor a nzky posed zaruuj dokonal proporcie vozidla a aerodynamick profil podobn kup. Jagu-ar XE sa bude vyrba v novom vrobnom zvode spolonosti v Solihulle. Tento mo-dern zvod je sasou investcie vo vke 1,5 miliardy libier a prcu si v om njde 1 700 ud z Vekej Britnie. Model XE dop-a rad sedanov Jaguar, priom vekosou sa zaradil pod modely XF a XJ.

  Podmaniv dizaJn: forma a funkcia bEz komPromiSovJaguar XE bol vyvinut sasne s novou mo-dulrnou architektrou, ktor sprstupnila

  dovtedy nedostupn kontrukn monosti, pretoe zkladn rozmery uroval od sam-ho zaiatku dizajn a kontrukn monosti v rmci filozofie: okovek, o si vieme predstavi, vieme aj vytvori. Vaka tomu je mon vytvori dokonal proporcie: krt-ky predn previs, dlh zadn previs a dyna-mick vzhad s kabnou posunutou dozadu. Architektra taktie umonila vytvori nzky, portov posed vodia za volantom a ele-gantn profil vozidla podobn kup. Vraz-ne tvarovan kapota udeuje vozidlu prsny a svalnat vzhad. Stpajca bon lnia vy-tvra pocit pohybu, zatia o tvar zadnch blatnkov sa inpiroval modelom F-TYPE Coup. Denn svetl maj charakteristick tvar psmena J a tvoria al okamite roz-poznaten dizajnov prvok vozidiel Jaguar. Sasou zadnch svetiel je vodorovn lnia, ktor pretna kruhov tvar a vytvra psobi-v tlov prvok prevzat z kultovho mode-lu E-type. Jaguar m bohat histriu vroby

  ndhernch a aerodynamickch vozidiel. Nov model XE pokrauje v tradcii tejto nekompromisnej formy a funkcie: vaka svojmu aerodynamickmu tvaru m najni sinite aerodynamickho odporu zo vet-kch vozidiel znaky Jaguar len 0,26. Ten-to spech je vsledkom 1 200 vpotovch dynamickch simulci a viac ako smich milinov hodn vpotovho asu procesora.

  Nam cieom bolo vytvori vzruujci a dy-namick dizajn, ktor by zretene zvrazo-val model XE ako vozidlo uren pre vodia. Vaka dozadu posunutej kabne a thlej karo-srii sa nm to podarilo a XE vytvra dojem pohybu, aj ke stoj. Silne pripomna F-Type a v dave urite vynikne, hovor Ian Callum, hlavn dizajnr Jaguar.Exterir XE vyvolva siln oakvania, kto-r sa vntri viac ne splnia. Cestujci, ktor sa usadia do prednch sedadiel, sa ocitn v priestrannej kabne s hlbokou stredovou konzolou, kde m vodi pocit, akoby sedel v lietadle. Ukazovatele s v tle F-Type a ru-iky prstrojov po zapnut prebehn medzi koncovmi polohami, m sa ete viac zd-raznia portov vlastnosti sedanu XE.Cestujci na prednch aj zadnch sedadlch si mu vychutna vekorys priestor pre hlavu aj nohy XE je dkazom, e elegantn, aerodynamick dizajn a vntorn priestor sa nemusia navzjom vyluova. Technick tkaniny, jemn koa a dizajnov prvky, na-prklad kontrastn dvojit prevanie, dod-vaj kabne punc kvality. Na vber s leskl ierne, textrovan hlinkov a modern dreven dyhy, ktor zvrazuj pocit luxusu a runej prce. Nladov osvetlenie mono prepn do niektorej z 10 farieb a vytvori pocit vnimonosti.

  JAGUAR

  4 TOP CARS

 • 5TOP CARS

  AktvnA bezpenos: intEligEntn tEchnolgiE nA podporu vodiAahk a pevn karosria novho modelu XE bola skontruovan tak, aby spala naj-prsnejie legislatvne poiadavky a nroky spotrebiteov z celho sveta tkajce sa nra-zovch skok. Vynikajcu rove ochrany dopa mnostvo pokroilch asistennch systmov pre vodia, ktorch cieom je po-mha mu a podporova ho pri jazde. Mo-del XE je prvm vozidlom na svete, ktor bude vybaven systmom regulcie trakcie na vetkch typoch povrchov All Surface Progress Control (ASPC). Tento plne nov systm bol vyvinut vaka dlhoronm sk-senostiam spolonosti Jaguar Land Rover so systmami pre jazdu v terne a funguje ako tempomat pre nzke rchlosti. Systm ASPC pracuje v rozsahu rchlost od 3,6 do 30 km/h: preczne ovlda brzdov systm a pohonn jednotku a zabezpeuje optiml-nu trakciu aj na tch najmykavejch povr-choch bez prekzavania a bez toho, aby vodi musel ovlda pedle.

  SamonoSn karoSria S vySokm PodiElom hlinka: Ahk, pevn A bezpenJaguar m vie sksenosti s pouvanm hli-nka pri vrobe ne ktorkovek in vrobca vozidiel. Bezkonkurenn odborn znalosti s prcou s tmto ahkm materilom vidno na revolunej kontrukcii karosrie novho XE. Ide o prv model skontruovan pomocou plne novej modulrnej architektry Jaguar a zrove jedin vozidlo v danej triede vyu-vajce samonosn karosriu s takm vekm podielom hlinka. Zva ide o hlink s vyso-kou pevnosou zliatina srie 6 000. Dokona-lm prkladom s bon diely karosrie: tieto zloit vlisky s tvarovan do jedinho kusa. Diely, ktor by kedysi mali hrbku 1,5 mm, maj teraz iba 1,1 mm bez straty pevnosti. Vysvaten hlinkov kapota zabezpeuje vysok rove ochrany pri zrke s chodcom. Vek as hlinkovho prbehu znaky Jaguar tvor udratenos ivotnho prostredia. Va-ka recyklcii tohto cennho materilu spolo-nos znane obmedz celkov emisie CO2.

  Podvozok: agiln, Pohotov, prunNov Jaguar XE m najprepracovanej pod-vozok vo svojej triede, ktor definuje jazdn vlastnosti a sprvanie pri jazde. Na miestach, kde vina konkurencie pouva zavesenie prednch kolies typu McPherson, tm dyna-miky vozidiel Jaguar trval na pouit dvoji-tch prienych ramien. Klasick viacprvkov zadn nprava nemohla splni dynamick ciele tmu kontruktrov Jaguar. Rieenie m preto nzov Integral Link: tento systm sa zvyajne pouva len vo vch a drah-ch vozidlch. Zabezpeuje idelne hodnoty prienej a pozdnej tuhosti, ktor s potreb-n na dosiahnutie precznej ovldatenosti a prunej jazdy. Vo vekej miere sa vyuva aj hlink, s cieom zni hmotnos. Vvoj pro-totypov vch vozidiel presvedil tm dyna-miky vozidiel, e nastal as vyui najlepiu technolgiu EPAS (Elektrick posilova riadenia) a s tm spojen vhody znenia spotreby paliva bez straty sptnej vzby cez volant. Model XE je prvm vozidlom znaky Jaguar, ktor vyuva technolgiu EPAS.

  5TOP CARS

 • 6 TOP CARS

  Technolgia laserovho projeknho head--up displeja (HUD) prina vodiovi napr-klad informcie o rchlosti a pokyny navi-ganho systmu s maximlnou jasnosou a minimlnym rozptlenm. Okrem mimo-riadnej kvality obrazu je laserov HUD dis-plej v porovnan s existujcimi systmami men a takmer o tretinu ah.Jaguar je jednm z prvch vrobcov v da-nom segmente, ktor pouva technolgiu stereokamery. Tento najmodernej snma funguje ako oi autonmneho systmu ndzovho brzdenia v modeli XE. S mimo-riadnou presnosou meria rchlos a vzdia-lenos objektov vpredu a me vyda pokyn na brzdenie plnou silou, s cieom zabrni kolzii alebo zmierni jej nsledky. Stereoka-mera sli aj na rozpoznvanie dopravnch znaiek a vykonva funkcie vstrahy pred opustenm jazdnho pruhu. Sasou vba-vy modelu XE s viacer asistenn systmy, naprklad adaptvny tempomat, systm de-tekcie pribliujcich sa vozidiel, systm mo-nitorovania mtveho uhla, poloautomatick systm pozdneho aj kolmho