toni morrison the bluest eye 2007

Download Toni Morrison the Bluest Eye 2007

Post on 19-Jan-2016

588 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7+( %/8(67 (

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  7R WKH WZR ZKR JDYH PH OLIH

  DQG WKH RQH ZKR PDGH PH IUHH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  &RS\ULJKW

  7KH %OXHVW (\H

  &RS\ULJKW E\ 7RQL 0RUULVRQ

  $IWHUZRUG FRS\ULJKW E\ 7RQL 0RUULVRQ

  &RYHU DUW DQG H)RUHZRUG WR WKH HOHFWURQLF HGLWLRQ FRS\ULJKW E\ 5RVHWWD%RRNV //&

  $OO ULJKWV UHVHUYHG 1R SDUW RI WKLV ERRN PD\ EH XVHG RU UHSURGXFHG LQ DQ\ PDQQHU ZKDWVRHYHU ZLWKRXW ZULWWHQ SHUPLVVLRQ H[FHSW LQ WKH FDVH RI EULHI TXRWDWLRQV HPERGLHG LQ FULWLFDO DUWLFOHV DQG UHYLHZV

  )RU LQIRUPDWLRQ DGGUHVV (GLWRU#5RVHWWD%RRNVFRP

  )LUVW HOHFWURQLF HGLWLRQ SXEOLVKHG E\ 5RVHWWD%RRNV //& 1HZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  &RQWHQWV H)RUHZRUG

  7KH %OXHVW (\H

  $XWXPQ

  :LQWHU

  6SULQJ

  6XPPHU

  $IWHUZRUG

  $ERXW WKLV 7LWOH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  H)RUHZRUG 7RQL 0RUULVRQ KDV EHHQ KDLOHG DV EODFN $PHULFDV EHVW QRYHOLVW DQG RQH RI $PHULFDV EHVW ,Q KHU RZQ ZRUGV VKH ZULWHV YLOODJH RU SHDVDQW OLWHUDWXUH DERXW WKH $PHULFDQ EODFN H[SHULHQFH DQG FXOWXUH %XW VKH GRHV VR ZLWK ODQJXDJH RI VXFK O\ULFDO SRZHU DQG VXFK YLYLG GLDORJXH WKDW UHJDUGOHVV RI KHU VXEMHFW UHDGLQJ KHU ZRUGV LV D JHQXLQH SOHDVXUH 7RQL 0RUULVRQ LV WKH 5REHUW ) *RKHHQ 3URIHVVRU DW 3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW\

  7RQL 0RUULVRQ ZRQ WKH 1DWLRQDO %RRN &ULWLFV $ZDUG LQ IRU 6RQJ RI 6RORPRQ WKH 3XOLW]HU 3UL]H LQ IRU %HORYHG DQG WKH 1REHO 3UL]H IRU /LWHUDWXUH LQ

  7KH %OXHVW (\H SXEOLVKHG LQ LV WKH ILUVW RI 7RQL 0RUULVRQV WHQ QRYHOV ,W DQQRXQFHG WKH DUULYDO RI RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW OLWHUDU\ YRLFHV RI KHU WLPH DQG KDV UHPDLQHG IRU QHDUO\ WKLUW\ILYH \HDUV KHU FRQVLVWHQWO\ EHVWUHDG ERRN 2SUDKV %RRN &OXE VHOHFWHG 7KH %OXHVW (\H LQ DVVXULQJ LWV \HW ZLGHU UHDGHUVKLS

  7KH %OXHVW (\H LV WKH VWRU\ RI HOHYHQ\HDUROG 3HFROD %UHHGORYHD EODFN JLUO LQ DQ $PHULFD ZKRVH ORYH IRU LWV EORQG EOXHH\HG FKLOGUHQ FDQ GHYDVWDWH DOO RWKHUVZKR SUD\V IRU KHU H\HV WR WXUQ EOXH VR WKDW VKH ZLOO EH EHDXWLIXO VR WKDW SHRSOH ZLOO ORRN DW KHU VR WKDW KHU ZRUOG ZLOO EH GLIIHUHQW 7KLV LV WKH VWRU\ RI WKH QLJKWPDUH DW WKH KHDUW RI KHU \HDUQLQJ DQG WKH WUDJHG\ RI LWV IXOILOOPHQW

  5RVHWWD%RRNV LV SURXG WR SXEOLVK WKLV ILUVW HOHFWURQLF HGLWLRQ RI D QRYHO E\ 7RQL 0RUULVRQ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  5RVHWWD%RRNV LV WKH OHDGLQJ SXEOLVKHU GHGLFDWHG H[FOXVLYHO\ WR HOHFWURQLF HGLWLRQV RI JUHDW ZRUNV RI ILFWLRQ DQG QRQILFWLRQ WKDW UHIOHFW RXU ZRUOG 5RVHWWD%RRNV LV D FRPPLWWHG H SXEOLVKHU PD[LPL]LQJ WKH UHVRXUFHV RI WKH :HE LQ RSHQLQJ D IUHVK GLPHQVLRQ LQ WKH UHDGLQJ H[SHULHQFH ,Q WKLV HOHFWURQLF UHDGLQJ HQYLURQPHQW HDFK 5RVHWWD%RRN ZLOO HQKDQFH WKH H[SHULHQFH WKURXJK 7KH 5RVHWWD%RRNV &RQQHFWLRQ 7KLV JDWHZD\ LQVWDQWO\ GHOLYHUV WR WKH UHDGHU WKH RSSRUWXQLW\ WR OHDUQ PRUH DERXW WKH WLWOH WKH DXWKRU WKH FRQWHQW DQG WKH FRQWH[W RI HDFK ZRUN XVLQJ WKH IXOO UHVRXUFHV RI WKH :HE

  7R H[SHULHQFH 7KH 5RVHWWD%RRNV &RQQHFWLRQ IRU 7KH %OXHVW (\H

  ZZZ5RVHWWD%RRNVFRP7KH%OXHVW(\H

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  7KH %OXHVW (\H

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  +HUH LV WKH KRXVH ,W LV JUHHQ DQG ZKLWH ,W KDV D UHG GRRU ,W LV YHU\ SUHWW\ +HUH LV WKH IDPLO\ 0RWKHU )DWKHU 'LFN DQG -DQH OLYH LQ WKH JUHHQDQGZKLWH KRXVH 7KH\ DUH YHU\ KDSS\ 6HH -DQH 6KH KDV D UHG GUHVV 6KH ZDQWV WR SOD\ :KR ZLOO SOD\ ZLWK -DQH" 6HH WKH FDW ,W JRHV PHRZPHRZ &RPH DQG SOD\ &RPH SOD\ ZLWK -DQH 7KH NLWWHQ ZLOO QRW SOD\ 6HH 0RWKHU 0RWKHU LV YHU\ QLFH 0RWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK -DQH" 0RWKHU ODXJKV /DXJK 0RWKHU ODXJK 6HH )DWKHU +H LV ELJ DQG VWURQJ )DWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK -DQH" )DWKHU LV VPLOLQJ 6PLOH )DWKHU VPLOH 6HH WKH GRJ %RZZRZ JRHV WKH GRJ 'R \RX ZDQW WR SOD\ ZLWK -DQH" 6HH WKH GRJ UXQ 5XQ GRJ UXQ /RRN ORRN +HUH FRPHV D IULHQG 7KH IULHQG ZLOO SOD\ ZLWK -DQH 7KH\ ZLOO SOD\ D JRRG JDPH 3OD\ -DQH SOD\

  +HUH LV WKH KRXVH LW LV JUHHQ DQG ZKLWH LW KDV D UHG GRRU LW LV YHU\ SUHWW\ KHUH LV WKH IDPLO\ PRWKHU IDWKHU GLFN DQG MDQH OLYH LQ WKH JUHHQDQGZKLWH KRXVH WKH\ DUH YHU\ KDSS\ VHH MDQH VKH KDV D UHG GUHVV VKH ZDQWV WR SOD\ ZKR ZLOO SOD\ ZLWK MDQH VHH WKH FDW LW JRHV PHRZPHRZ FRPH DQG SOD\ FRPH SOD\ ZLWK MDQH WKH NLWWHQ ZLOO QRW SOD\ VHH PRWKHU PRWKHU LV YHU\ QLFH PRWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK MDQH PRWKHU ODXJKV ODXJK PRWKHU ODXJK VHH IDWKHU KH LV ELJ DQG VWURQJ IDWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK MDQH IDWKHU LV VPLOLQJ VPLOH IDWKHU VPLOH VHH WKH GRJ ERZZRZ JRHV WKH GRJ GR \RX ZDQW WR SOD\ GR \RX ZDQW WR SOD\ ZLWK MDQH VHH WKH GRJ UXQ UXQ GRJ UXQ ORRN ORRN KHUH FRPHV D IULHQG WKH IULHQG ZLOO SOD\ ZLWK MDQH WKH\ ZLOO SOD\ D JRRG JDPH SOD\ MDQH SOD\

  +HUHLVWKHKRXVHLWLVJUHHQDQGZKLWHLWKDVDUHGGRRULWLVYHU\SUHWW\ KHUHLVWKHIDPLO\PRWKHUIDWKHUGLFNDQGMDQHOLYHLQWKHJUHHQDQGZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  KLWHKRXVHWKH\DUHYHU\KDSS\VHHMDQHVKHKDVDUHGGUHVVVKHZDQWV WRSOD\ZKRZLOOSOD\ZLWKMDQHVHHWKHFDWLWJRHVPHRZPHRZFRPHD QGSOD\FRPHSOD\ZLWKMDQHWKHNLWWHQZLOOQRWSOD\VHHPRWKHUPRWK HULVYHU\QLFHPRWKHUZLOO\RXSOD\ZLWKMDQHPRWKHUODXJKVODXJKP RWKHUODXJKVHHIDWKHUKHLVELJDQGVWURQJIDWKHUZLOO\RXSOD\ZLWKMD QHIDWKHULVVPLOLQJVPLOHIDWKHUVPLOHVHHWKHGRJERZZRZJRHVWKH GRJGR\RXZDQWWRSOD\GR\RXZDQWWRSOD\ZLWKMDQHVHHWKHGRJUXQ UXQGRJUXQORRNORRNKHUHFRPHVDIULHQGWKHIULHQGZLOOSOD\ZLWKMD QHWKH\ZLOOSOD\DJRRGJDPHSOD\MDQHSOD\

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  4XLHW DV LWV NHSW WKHUH ZHUH QR PDULJROGV LQ WKH IDOO RI :H WKRXJKW DW WKH WLPH WKDW LW ZDV EHFDXVH 3HFROD ZDV KDYLQJ KHU IDWKHUV EDE\ WKDW WKH PDULJROGV GLG QRW JURZ $ OLWWOH H[DPLQDWLRQ DQG PXFK OHVV PHODQFKRO\ ZRXOG KDYH SURYHG WR XV WKDW RXU VHHGV ZHUH QRW WKH RQO\ RQHV WKDW GLG QRW VSURXW QRERG\V GLG 1RW HYHQ WKH JDUGHQV IURQWLQJ WKH ODNH VKRZHG PDULJROGV WKDW \HDU %XW VR GHHSO\ FRQFHUQHG ZHUH ZH ZLWK WKH KHDOWK DQG VDIH GHOLYHU\ RI 3HFRODV EDE\ ZH FRXOG WKLQN RI QRWKLQJ EXW RXU RZQ PDJLF LI ZH SODQWHG WKH VHHGV DQG VDLG WKH ULJKW ZRUGV RYHU WKHP WKH\ ZRXOG EORVVRP DQG HYHU\WKLQJ ZRXOG EH DOO ULJKW

  ,W ZDV D ORQJ WLPH EHIRUH P\ VLVWHU DQG , DGPLWWHG WR RXUVHOYHV WKDW QR JUHHQ ZDV JRLQJ WR VSULQJ IURP RXU VHHGV 2QFH ZH NQHZ RXU JXLOW ZDV UHOLHYHG RQO\ E\ ILJKWV DQG PXWXDO DFFXVDWLRQV DERXW ZKR ZDV WR EODPH )RU \HDUV , WKRXJKW P\ VLVWHU ZDV ULJKW LW ZDV P\ IDXOW , KDG SODQWHG WKHP WRR IDU GRZQ LQ WKH HDUWK ,W QHYHU RFFXUUHG WR HLWKHU RI XV WKDW WKH HDUWK LWVHOI PLJKW KDYH EHHQ XQ\LHOGLQJ :H KDG GURSSHG RXU VHHGV LQ RXU RZQ OLWWOH SORW RI EODFN GLUW MXVW DV 3HFRODV IDWKHU KDG GURSSHG KLV VHHGV LQ KLV RZQ SORW RI EODFN GLUW 2XU LQQRFHQFH DQG IDLWK ZHUH QR PRUH SURGXFWLYH WKDQ KLV OXVW RU GHVSDLU :KDW LV FOHDU QRZ LV WKDW RI DOO RI WKDW KRSH IHDU OXVW ORYH DQG JULHI QRWKLQJ UHPDLQV EXW 3HFROD DQG WKH XQ\LHOGLQJ HDUWK &KROO\ %UHHGORYH LV GHDG RXU LQQRFHQFH WRR 7KH VHHGV VKULYHOHG DQG GLHG KHU EDE\ WRR

  7KHUH LV UHDOO\ QRWKLQJ PRUH WR VD\H[FHSW ZK\ %XW VLQFH ZK\ LV GLIILFXOW WR KDQGOH RQH PXVW WDNH UHIXJH LQ KRZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  $XWXPQ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  1XQV JR E\ DV TXLHW DV OXVW DQG GUXQNHQ PHQ DQG VREHU H\HV VLQJ LQ WKH OREE\ RI WKH *UHHN KRWHO 5RVHPDU\ 9LOODQXFFL RXU QH[W GRRU IULHQG ZKR OLYHV DERYH KHU IDWKHUV FDIp VLWV LQ D %XLFN HDWLQJ EUHDG DQG EXWWHU 6KH UROOV GRZQ WKH ZLQGRZ WR WHOO P\ VLVWHU )ULHGD DQG PH WKDW ZH FDQW FRPH LQ :H VWDUH DW KHU ZDQWLQJ KHU EUHDG EXW PRUH WKDQ WKDW ZDQWLQJ WR SRNH WKH DUURJDQFH RXW RI KHU H\HV DQG VPDVK WKH SULGH RI RZQHUVKLS WKDW FXUOV KHU FKHZLQJ PRXWK :KHQ VKH FRPHV RXW RI WKH FDU ZH ZLOO EHDW KHU XS PDNH UHG PDUNV RQ KHU ZKLWH VNLQ DQG VKH ZLOO FU\ DQG DVN XV GR ZH ZDQW KHU WR SXOO KHU SDQWV GRZQ :H ZLOO VD\ QR :H GRQW NQRZ ZKDW ZH VKRXOG IHHO RU GR LI VKH GRHV EXW ZKHQHYHU VKH DVNV XV ZH NQRZ VKH LV RIIHULQJ XV VRPHWKLQJ SUHFLRXV DQG WKDW RXU RZQ SULGH PXVW EH DVVHUWHG E\ UHIXVLQJ WR DFFHSW

  6FKRRO KDV VWDUWHG DQG )ULHGD DQG , JHW QHZ EURZQ VWRFNLQJV DQG FRGOLYHU RLO *URZQXSV WDON LQ WLUHG HGJ\ YRLFHV DERXW =LFNV &RDO &RPSDQ\ DQG WDNH XV DORQJ LQ WKH HYHQLQJ WR WKH UDLOURDG WUDFNV ZKHUH ZH ILOO EXUODS VDFNV ZLWK WKH WLQ\ SLHFHV RI FRDO O\LQJ DERXW /DWHU ZH ZDON KRPH JODQFLQJ EDFN WR VHH WKH JUHDW FDUORDGV RI VODJ EHLQJ GXPSHG UHG KRW DQG VPRNLQJ LQWR WKH UDYLQH WKDW VNLUWV WKH VWHHO PLOO 7KH G\LQJ ILUH OLJKWV WKH VN\ ZLWK D GXOO RUDQJH JORZ )ULHGD DQG , ODJ EHKLQG VWDULQJ DW WKH SDWFK RI FRORU VXUURXQGHG E\ EODFN ,W LV LPSRVVLEOH QRW WR IHHO D VKLYHU ZKHQ RXU IHHW OHDYH WKH JUDYHO SDWK DQG VLQN LQWR WKH GHDG JUDVV LQ WKH ILHOG

  2XU KRXVH LV ROG FROG DQG JUHHQ $W QLJKW D NHURVHQH ODPS OLJKWV RQH ODUJH URRP 7KH RWKHUV DUH EUDFHG LQ GDUNQHVV SHRSOHG E\ URDFKHV DQG PLFH $GXOWV GR QRW WDON WR XVWKH\ JLYH XV

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  GLUHFWLRQV 7KH\ LVVXH RUGHUV ZLWKRXW SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ :KHQ ZH WULS DQG IDOO GRZQ WKH\ JODQFH DW XV LI ZH FXW RU EUXLVH RXUVHOYHV WKH\ DVN XV DUH ZH FUD]\ :KHQ ZH FDWFK FROGV WKH\ VKDNH WKHLU KHDGV LQ GLVJXVW DW RXU ODFN RI FRQVLGHUDWLRQ +RZ WKH\ DVN XV GR \RX H[SHFW DQ\ERG\ WR JHW DQ\WKLQJ GRQH LI \RX DOO DUH VLFN" :H FDQQRW DQVZHU WKHP 2XU LOOQHVV LV WUHDWHG ZLWK FRQWHPSW IRXO %ODFN 'UDXJKW DQG FDVWRU RLO WKDW EOXQWV RXU PLQGV

  :KHQ RQ D GD\ DIWHU D

Recommended

View more >