Toni Morrison the Bluest Eye 2007

Download Toni Morrison the Bluest Eye 2007

Post on 19-Jan-2016

588 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7+( %/8(67 (

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  7R WKH WZR ZKR JDYH PH OLIH

  DQG WKH RQH ZKR PDGH PH IUHH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  &RS\ULJKW

  7KH %OXHVW (\H

  &RS\ULJKW E\ 7RQL 0RUULVRQ

  $IWHUZRUG FRS\ULJKW E\ 7RQL 0RUULVRQ

  &RYHU DUW DQG H)RUHZRUG WR WKH HOHFWURQLF HGLWLRQ FRS\ULJKW E\ 5RVHWWD%RRNV //&

  $OO ULJKWV UHVHUYHG 1R SDUW RI WKLV ERRN PD\ EH XVHG RU UHSURGXFHG LQ DQ\ PDQQHU ZKDWVRHYHU ZLWKRXW ZULWWHQ SHUPLVVLRQ H[FHSW LQ WKH FDVH RI EULHI TXRWDWLRQV HPERGLHG LQ FULWLFDO DUWLFOHV DQG UHYLHZV

  )RU LQIRUPDWLRQ DGGUHVV (GLWRU#5RVHWWD%RRNVFRP

  )LUVW HOHFWURQLF HGLWLRQ SXEOLVKHG E\ 5RVHWWD%RRNV //& 1HZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  &RQWHQWV H)RUHZRUG

  7KH %OXHVW (\H

  $XWXPQ

  :LQWHU

  6SULQJ

  6XPPHU

  $IWHUZRUG

  $ERXW WKLV 7LWOH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  H)RUHZRUG 7RQL 0RUULVRQ KDV EHHQ KDLOHG DV EODFN $PHULFDV EHVW QRYHOLVW DQG RQH RI $PHULFDV EHVW ,Q KHU RZQ ZRUGV VKH ZULWHV YLOODJH RU SHDVDQW OLWHUDWXUH DERXW WKH $PHULFDQ EODFN H[SHULHQFH DQG FXOWXUH %XW VKH GRHV VR ZLWK ODQJXDJH RI VXFK O\ULFDO SRZHU DQG VXFK YLYLG GLDORJXH WKDW UHJDUGOHVV RI KHU VXEMHFW UHDGLQJ KHU ZRUGV LV D JHQXLQH SOHDVXUH 7RQL 0RUULVRQ LV WKH 5REHUW ) *RKHHQ 3URIHVVRU DW 3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW\

  7RQL 0RUULVRQ ZRQ WKH 1DWLRQDO %RRN &ULWLFV $ZDUG LQ IRU 6RQJ RI 6RORPRQ WKH 3XOLW]HU 3UL]H LQ IRU %HORYHG DQG WKH 1REHO 3UL]H IRU /LWHUDWXUH LQ

  7KH %OXHVW (\H SXEOLVKHG LQ LV WKH ILUVW RI 7RQL 0RUULVRQV WHQ QRYHOV ,W DQQRXQFHG WKH DUULYDO RI RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW OLWHUDU\ YRLFHV RI KHU WLPH DQG KDV UHPDLQHG IRU QHDUO\ WKLUW\ILYH \HDUV KHU FRQVLVWHQWO\ EHVWUHDG ERRN 2SUDKV %RRN &OXE VHOHFWHG 7KH %OXHVW (\H LQ DVVXULQJ LWV \HW ZLGHU UHDGHUVKLS

  7KH %OXHVW (\H LV WKH VWRU\ RI HOHYHQ\HDUROG 3HFROD %UHHGORYHD EODFN JLUO LQ DQ $PHULFD ZKRVH ORYH IRU LWV EORQG EOXHH\HG FKLOGUHQ FDQ GHYDVWDWH DOO RWKHUVZKR SUD\V IRU KHU H\HV WR WXUQ EOXH VR WKDW VKH ZLOO EH EHDXWLIXO VR WKDW SHRSOH ZLOO ORRN DW KHU VR WKDW KHU ZRUOG ZLOO EH GLIIHUHQW 7KLV LV WKH VWRU\ RI WKH QLJKWPDUH DW WKH KHDUW RI KHU \HDUQLQJ DQG WKH WUDJHG\ RI LWV IXOILOOPHQW

  5RVHWWD%RRNV LV SURXG WR SXEOLVK WKLV ILUVW HOHFWURQLF HGLWLRQ RI D QRYHO E\ 7RQL 0RUULVRQ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  5RVHWWD%RRNV LV WKH OHDGLQJ SXEOLVKHU GHGLFDWHG H[FOXVLYHO\ WR HOHFWURQLF HGLWLRQV RI JUHDW ZRUNV RI ILFWLRQ DQG QRQILFWLRQ WKDW UHIOHFW RXU ZRUOG 5RVHWWD%RRNV LV D FRPPLWWHG H SXEOLVKHU PD[LPL]LQJ WKH UHVRXUFHV RI WKH :HE LQ RSHQLQJ D IUHVK GLPHQVLRQ LQ WKH UHDGLQJ H[SHULHQFH ,Q WKLV HOHFWURQLF UHDGLQJ HQYLURQPHQW HDFK 5RVHWWD%RRN ZLOO HQKDQFH WKH H[SHULHQFH WKURXJK 7KH 5RVHWWD%RRNV &RQQHFWLRQ 7KLV JDWHZD\ LQVWDQWO\ GHOLYHUV WR WKH UHDGHU WKH RSSRUWXQLW\ WR OHDUQ PRUH DERXW WKH WLWOH WKH DXWKRU WKH FRQWHQW DQG WKH FRQWH[W RI HDFK ZRUN XVLQJ WKH IXOO UHVRXUFHV RI WKH :HE

  7R H[SHULHQFH 7KH 5RVHWWD%RRNV &RQQHFWLRQ IRU 7KH %OXHVW (\H

  ZZZ5RVHWWD%RRNVFRP7KH%OXHVW(\H

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  7KH %OXHVW (\H

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  +HUH LV WKH KRXVH ,W LV JUHHQ DQG ZKLWH ,W KDV D UHG GRRU ,W LV YHU\ SUHWW\ +HUH LV WKH IDPLO\ 0RWKHU )DWKHU 'LFN DQG -DQH OLYH LQ WKH JUHHQDQGZKLWH KRXVH 7KH\ DUH YHU\ KDSS\ 6HH -DQH 6KH KDV D UHG GUHVV 6KH ZDQWV WR SOD\ :KR ZLOO SOD\ ZLWK -DQH" 6HH WKH FDW ,W JRHV PHRZPHRZ &RPH DQG SOD\ &RPH SOD\ ZLWK -DQH 7KH NLWWHQ ZLOO QRW SOD\ 6HH 0RWKHU 0RWKHU LV YHU\ QLFH 0RWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK -DQH" 0RWKHU ODXJKV /DXJK 0RWKHU ODXJK 6HH )DWKHU +H LV ELJ DQG VWURQJ )DWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK -DQH" )DWKHU LV VPLOLQJ 6PLOH )DWKHU VPLOH 6HH WKH GRJ %RZZRZ JRHV WKH GRJ 'R \RX ZDQW WR SOD\ ZLWK -DQH" 6HH WKH GRJ UXQ 5XQ GRJ UXQ /RRN ORRN +HUH FRPHV D IULHQG 7KH IULHQG ZLOO SOD\ ZLWK -DQH 7KH\ ZLOO SOD\ D JRRG JDPH 3OD\ -DQH SOD\

  +HUH LV WKH KRXVH LW LV JUHHQ DQG ZKLWH LW KDV D UHG GRRU LW LV YHU\ SUHWW\ KHUH LV WKH IDPLO\ PRWKHU IDWKHU GLFN DQG MDQH OLYH LQ WKH JUHHQDQGZKLWH KRXVH WKH\ DUH YHU\ KDSS\ VHH MDQH VKH KDV D UHG GUHVV VKH ZDQWV WR SOD\ ZKR ZLOO SOD\ ZLWK MDQH VHH WKH FDW LW JRHV PHRZPHRZ FRPH DQG SOD\ FRPH SOD\ ZLWK MDQH WKH NLWWHQ ZLOO QRW SOD\ VHH PRWKHU PRWKHU LV YHU\ QLFH PRWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK MDQH PRWKHU ODXJKV ODXJK PRWKHU ODXJK VHH IDWKHU KH LV ELJ DQG VWURQJ IDWKHU ZLOO \RX SOD\ ZLWK MDQH IDWKHU LV VPLOLQJ VPLOH IDWKHU VPLOH VHH WKH GRJ ERZZRZ JRHV WKH GRJ GR \RX ZDQW WR SOD\ GR \RX ZDQW WR SOD\ ZLWK MDQH VHH WKH GRJ UXQ UXQ GRJ UXQ ORRN ORRN KHUH FRPHV D IULHQG WKH IULHQG ZLOO SOD\ ZLWK MDQH WKH\ ZLOO SOD\ D JRRG JDPH SOD\ MDQH SOD\

  +HUHLVWKHKRXVHLWLVJUHHQDQGZKLWHLWKDVDUHGGRRULWLVYHU\SUHWW\ KHUHLVWKHIDPLO\PRWKHUIDWKHUGLFNDQGMDQHOLYHLQWKHJUHHQDQGZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  KLWHKRXVHWKH\DUHYHU\KDSS\VHHMDQHVKHKDVDUHGGUHVVVKHZDQWV WRSOD\ZKRZLOOSOD\ZLWKMDQHVHHWKHFDWLWJRHVPHRZPHRZFRPHD QGSOD\FRPHSOD\ZLWKMDQHWKHNLWWHQZLOOQRWSOD\VHHPRWKHUPRWK HULVYHU\QLFHPRWKHUZLOO\RXSOD\ZLWKMDQHPRWKHUODXJKVODXJKP RWKHUODXJKVHHIDWKHUKHLVELJDQGVWURQJIDWKHUZLOO\RXSOD\ZLWKMD QHIDWKHULVVPLOLQJVPLOHIDWKHUVPLOHVHHWKHGRJERZZRZJRHVWKH GRJGR\RXZDQWWRSOD\GR\RXZDQWWRSOD\ZLWKMDQHVHHWKHGRJUXQ UXQGRJUXQORRNORRNKHUHFRPHVDIULHQGWKHIULHQGZLOOSOD\ZLWKMD QHWKH\ZLOOSOD\DJRRGJDPHSOD\MDQHSOD\

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  4XLHW DV LWV NHSW WKHUH ZHUH QR PDULJROGV LQ WKH IDOO RI :H WKRXJKW DW WKH WLPH WKDW LW ZDV EHFDXVH 3HFROD ZDV KDYLQJ KHU IDWKHUV EDE\ WKDW WKH PDULJROGV GLG QRW JURZ $ OLWWOH H[DPLQDWLRQ DQG PXFK OHVV PHODQFKRO\ ZRXOG KDYH SURYHG WR XV WKDW RXU VHHGV ZHUH QRW WKH RQO\ RQHV WKDW GLG QRW VSURXW QRERG\V GLG 1RW HYHQ WKH JDUGHQV IURQWLQJ WKH ODNH VKRZHG PDULJROGV WKDW \HDU %XW VR GHHSO\ FRQFHUQHG ZHUH ZH ZLWK WKH KHDOWK DQG VDIH GHOLYHU\ RI 3HFRODV EDE\ ZH FRXOG WKLQN RI QRWKLQJ EXW RXU RZQ PDJLF LI ZH SODQWHG WKH VHHGV DQG VDLG WKH ULJKW ZRUGV RYHU WKHP WKH\ ZRXOG EORVVRP DQG HYHU\WKLQJ ZRXOG EH DOO ULJKW

  ,W ZDV D ORQJ WLPH EHIRUH P\ VLVWHU DQG , DGPLWWHG WR RXUVHOYHV WKDW QR JUHHQ ZDV JRLQJ WR VSULQJ IURP RXU VHHGV 2QFH ZH NQHZ RXU JXLOW ZDV UHOLHYHG RQO\ E\ ILJKWV DQG PXWXDO DFFXVDWLRQV DERXW ZKR ZDV WR EODPH )RU \HDUV , WKRXJKW P\ VLVWHU ZDV ULJKW LW ZDV P\ IDXOW , KDG SODQWHG WKHP WRR IDU GRZQ LQ WKH HDUWK ,W QHYHU RFFXUUHG WR HLWKHU RI XV WKDW WKH HDUWK LWVHOI PLJKW KDYH EHHQ XQ\LHOGLQJ :H KDG GURSSHG RXU VHHGV LQ RXU RZQ OLWWOH SORW RI EODFN GLUW MXVW DV 3HFRODV IDWKHU KDG GURSSHG KLV VHHGV LQ KLV RZQ SORW RI EODFN GLUW 2XU LQQRFHQFH DQG IDLWK ZHUH QR PRUH SURGXFWLYH WKDQ KLV OXVW RU GHVSDLU :KDW LV FOHDU QRZ LV WKDW RI DOO RI WKDW KRSH IHDU OXVW ORYH DQG JULHI QRWKLQJ UHPDLQV EXW 3HFROD DQG WKH XQ\LHOGLQJ HDUWK &KROO\ %UHHGORYH LV GHDG RXU LQQRFHQFH WRR 7KH VHHGV VKULYHOHG DQG GLHG KHU EDE\ WRR

  7KHUH LV UHDOO\ QRWKLQJ PRUH WR VD\H[FHSW ZK\ %XW VLQFH ZK\ LV GLIILFXOW WR KDQGOH RQH PXVW WDNH UHIXJH LQ KRZ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  $XWXPQ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  1XQV JR E\ DV TXLHW DV OXVW DQG GUXQNHQ PHQ DQG VREHU H\HV VLQJ LQ WKH OREE\ RI WKH *UHHN KRWHO 5RVHPDU\ 9LOODQXFFL RXU QH[W GRRU IULHQG ZKR OLYHV DERYH KHU IDWKHUV FDIp VLWV LQ D %XLFN HDWLQJ EUHDG DQG EXWWHU 6KH UROOV GRZQ WKH ZLQGRZ WR WHOO P\ VLVWHU )ULHGD DQG PH WKDW ZH FDQW FRPH LQ :H VWDUH DW KHU ZDQWLQJ KHU EUHDG EXW PRUH WKDQ WKDW ZDQWLQJ WR SRNH WKH DUURJDQFH RXW RI KHU H\HV DQG VPDVK WKH SULGH RI RZQHUVKLS WKDW FXUOV KHU FKHZLQJ PRXWK :KHQ VKH FRPHV RXW RI WKH FDU ZH ZLOO EHDW KHU XS PDNH UHG PDUNV RQ KHU ZKLWH VNLQ DQG VKH ZLOO FU\ DQG DVN XV GR ZH ZDQW KHU WR SXOO KHU SDQWV GRZQ :H ZLOO VD\ QR :H GRQW NQRZ ZKDW ZH VKRXOG IHHO RU GR LI VKH GRHV EXW ZKHQHYHU VKH DVNV XV ZH NQRZ VKH LV RIIHULQJ XV VRPHWKLQJ SUHFLRXV DQG WKDW RXU RZQ SULGH PXVW EH DVVHUWHG E\ UHIXVLQJ WR DFFHSW

  6FKRRO KDV VWDUWHG DQG )ULHGD DQG , JHW QHZ EURZQ VWRFNLQJV DQG FRGOLYHU RLO *URZQXSV WDON LQ WLUHG HGJ\ YRLFHV DERXW =LFNV &RDO &RPSDQ\ DQG WDNH XV DORQJ LQ WKH HYHQLQJ WR WKH UDLOURDG WUDFNV ZKHUH ZH ILOO EXUODS VDFNV ZLWK WKH WLQ\ SLHFHV RI FRDO O\LQJ DERXW /DWHU ZH ZDON KRPH JODQFLQJ EDFN WR VHH WKH JUHDW FDUORDGV RI VODJ EHLQJ GXPSHG UHG KRW DQG VPRNLQJ LQWR WKH UDYLQH WKDW VNLUWV WKH VWHHO PLOO 7KH G\LQJ ILUH OLJKWV WKH VN\ ZLWK D GXOO RUDQJH JORZ )ULHGD DQG , ODJ EHKLQG VWDULQJ DW WKH SDWFK RI FRORU VXUURXQGHG E\ EODFN ,W LV LPSRVVLEOH QRW WR IHHO D VKLYHU ZKHQ RXU IHHW OHDYH WKH JUDYHO SDWK DQG VLQN LQWR WKH GHDG JUDVV LQ WKH ILHOG

  2XU KRXVH LV ROG FROG DQG JUHHQ $W QLJKW D NHURVHQH ODPS OLJKWV RQH ODUJH URRP 7KH RWKHUV DUH EUDFHG LQ GDUNQHVV SHRSOHG E\ URDFKHV DQG PLFH $GXOWV GR QRW WDON WR XVWKH\ JLYH XV

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  GLUHFWLRQV 7KH\ LVVXH RUGHUV ZLWKRXW SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ :KHQ ZH WULS DQG IDOO GRZQ WKH\ JODQFH DW XV LI ZH FXW RU EUXLVH RXUVHOYHV WKH\ DVN XV DUH ZH FUD]\ :KHQ ZH FDWFK FROGV WKH\ VKDNH WKHLU KHDGV LQ GLVJXVW DW RXU ODFN RI FRQVLGHUDWLRQ +RZ WKH\ DVN XV GR \RX H[SHFW DQ\ERG\ WR JHW DQ\WKLQJ GRQH LI \RX DOO DUH VLFN" :H FDQQRW DQVZHU WKHP 2XU LOOQHVV LV WUHDWHG ZLWK FRQWHPSW IRXO %ODFN 'UDXJKW DQG FDVWRU RLO WKDW EOXQWV RXU PLQGV

  :KHQ RQ D GD\ DIWHU D WULS WR FROOHFW FRDO , FRXJK RQFH ORXGO\ WKURXJK EURQFKLDO WXEHV DOUHDG\ SDFNHG WLJKW ZLWK SKOHJP P\ PRWKHU IURZQV *UHDW -HVXV *HW RQ LQ WKDW EHG +RZ PDQ\ WLPHV GR , KDYH WR WHOO \RX WR ZHDU VRPHWKLQJ RQ \RXU KHDG"

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  7KH SXNH VZDGGOHV GRZQ WKH SLOORZ RQWR WKH VKHHWJUHHQJUD\ ZLWK IOHFNV RI RUDQJH ,W PRYHV OLNH WKH LQVLGHV RI DQ XQFRRNHG HJJ 6WXEERUQO\ FOLQJLQJ WR LWV RZQ PDVV UHIXVLQJ WR EUHDN XS DQG EH UHPRYHG +RZ , ZRQGHU FDQ LW EH VR QHDW DQG QDVW\ DW WKH VDPH WLPH"

  0\ PRWKHUV YRLFH GURQHV RQ 6KH LV QRW WDONLQJ WR PH 6KH LV WDONLQJ WR WKH SXNH EXW VKH LV FDOOLQJ LW P\ QDPH &ODXGLD 6KH ZLSHV LW XS DV EHVW VKH FDQ DQG SXWV D VFUDWFK\ WRZHO RYHU WKH ODUJH ZHW SODFH , OLH GRZQ DJDLQ 7KH UDJV KDYH IDOOHQ IURP WKH ZLQGRZ FUDFN DQG WKH DLU LV FROG , GDUH QRW FDOO KHU EDFN DQG DP UHOXFWDQW WR OHDYH P\ ZDUPWK 0\ PRWKHUV DQJHU KXPLOLDWHV PH KHU ZRUGV FKDIH P\ FKHHNV DQG , DP FU\LQJ , GR QRW NQRZ WKDW VKH LV QRW DQJU\ DW PH EXW DW P\ VLFNQHVV , EHOLHYH VKH GHVSLVHV P\ ZHDNQHVV IRU OHWWLQJ WKH VLFNQHVV WDNH KROW %\ DQG E\ , ZLOO QRW JHW VLFN , ZLOO UHIXVH WR %XW IRU QRZ , DP FU\LQJ , NQRZ , DP PDNLQJ PRUH VQRW EXW , FDQW VWRS

  0\ VLVWHU FRPHV LQ +HU H\HV DUH IXOO RI VRUURZ 6KH VLQJV WR PH :KHQ WKH GHHS SXUSOH IDOOV RYHU VOHHS\ JDUGHQ ZDOOV VRPHRQH WKLQNV RI PH , GR]H WKLQNLQJ RI SOXPV ZDOOV DQG VRPHRQH

  %XW ZDV LW UHDOO\ OLNH WKDW" $V SDLQIXO DV , UHPHPEHU" 2QO\ PLOGO\ 2U UDWKHU LW ZDV D SURGXFWLYH DQG IUXFWLI\LQJ SDLQ /RYH WKLFN DQG GDUN DV $ODJD V\UXS HDVHG XS LQWR WKDW FUDFNHG ZLQGRZ , FRXOG VPHOO LWWDVWH LWVZHHW PXVW\ ZLWK DQ HGJH RI ZLQWHUJUHHQ LQ LWV EDVHHYHU\ZKHUH LQ WKDW KRXVH ,W VWXFN DORQJ ZLWK P\ WRQJXH WR WKH IURVWHG ZLQGRZSDQHV ,W FRDWHG P\ FKHVW DORQJ ZLWK WKH VDOYH DQG ZKHQ WKH IODQQHO FDPH XQGRQH LQ P\ VOHHS WKH FOHDU VKDUS FXUYHV RI DLU RXWOLQHG LWV SUHVHQFH RQ P\ WKURDW $QG LQ WKH QLJKW ZKHQ P\ FRXJKLQJ ZDV GU\ DQG WRXJK IHHW SDGGHG LQWR WKH URRP KDQGV UHSLQQHG WKH IODQQHO UHDGMXVWHG WKH TXLOW DQG UHVWHG D PRPHQW RQ P\ IRUHKHDG 6R ZKHQ , WKLQN RI DXWXPQ , WKLQN RI VRPHERG\ ZLWK KDQGV ZKR GRHV QRW ZDQW PH WR GLH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  ,W ZDV DXWXPQ WRR ZKHQ 0U +HQU\ FDPH 2XU URRPHU 2XU URRPHU 7KH ZRUGV EDOORRQHG IURP WKH OLSV DQG KRYHUHG DERXW RXU KHDGVVLOHQW VHSDUDWH DQG SOHDVDQWO\ P\VWHULRXV 0\ PRWKHU ZDV DOO HDVH DQG VDWLVIDFWLRQ LQ GLVFXVVLQJ KLV FRPLQJ

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  0XVW KDYH KHOSHG %XW \RX NQRZ QRQH RI WKHP JLUOV ZDVQW WRR EULJKW 5HPHPEHU WKDW JULQQLQJ +DWWLH" 6KH ZDVQW QHYHU ULJKW $QG WKHLU $XQWLH -XOLD LV VWLOO WURWWLQJ XS DQG GRZQ 6L[WHHQWK 6WUHHW WDONLQJ WR KHUVHOI

  'LGQW VKH JHW SXW DZD\"

  1DZ &RXQW\ ZRXOGQW WDNH KHU 6DLG VKH ZDVQW KDUPLQJ DQ\ERG\

  :HOO VKHV KDUPLQJ PH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  +RZ FRPH" 6RPHERG\ FXW LW RII"

  +HV MXVW SLFN\

  +H DLQW SLFN\

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  :H ORRNHG VLGHZD\V DW KLP VD\LQJ QRWKLQJ DQG H[SHFWLQJ KLP WR VD\ QRWKLQJ -XVW WR QRG DV KH KDG GRQH DW WKH FORWKHV FORVHW DFNQRZOHGJLQJ RXU H[LVWHQFH 7R RXU VXUSULVH KH VSRNH WR XV

  +HOOR WKHUH

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  2XWGRRUV ZH NQHZ ZDV WKH UHDO WHUURU RI OLIH 7KH WKUHDW RI EHLQJ RXWGRRUV VXUIDFHG IUHTXHQWO\ LQ WKRVH GD\V (YHU\ SRVVLELOLW\ RI H[FHVV ZDV FXUWDLOHG ZLWK LW ,I VRPHERG\ DWH WRR PXFK KH FRXOG HQG XS RXWGRRUV ,I VRPHERG\ XVHG WRR PXFK FRDO KH FRXOG HQG XS RXWGRRUV 3HRSOH FRXOG JDPEOH WKHPVHOYHV RXWGRRUV GULQN WKHPVHOYHV RXWGRRUV 6RPHWLPHV PRWKHUV SXW WKHLU VRQV RXWGRRUV DQG ZKHQ WKDW KDSSHQHG UHJDUGOHVV RI ZKDW WKH VRQ KDG GRQH DOO V\PSDWK\ ZDV ZLWK KLP +H ZDV RXWGRRUV DQG KLV RZQ IOHVK KDG GRQH LW 7R EH SXW RXWGRRUV E\ D ODQGORUG ZDV RQH WKLQJ XQIRUWXQDWH EXW DQ DVSHFW RI OLIH RYHU ZKLFK \RX KDG QR FRQWURO VLQFH \RX FRXOG QRW FRQWURO \RXU LQFRPH %XW WR EH VODFN HQRXJK WR SXW RQHVHOI RXWGRRUV RU KHDUWOHVV HQRXJK WR SXW RQHV RZQ NLQ RXWGRRUVWKDW ZDV FULPLQDO

  7KHUH LV D GLIIHUHQFH EHWZHHQ EHLQJ SXW RXW DQG EHLQJ SXW RXWGRRUV ,I \RX DUH SXW RXW \RX JR VRPHZKHUH HOVH LI \RX DUH RXWGRRUV WKHUH LV QR SODFH WR JR 7KH GLVWLQFWLRQ ZDV VXEWOH EXW ILQDO 2XWGRRUV ZDV WKH HQG RI VRPHWKLQJ DQ LUUHYRFDEOH SK\VLFDO IDFW GHILQLQJ DQG FRPSOHPHQWLQJ RXU PHWDSK\VLFDO FRQGLWLRQ %HLQJ D PLQRULW\ LQ ERWK FDVWH DQG FODVV ZH PRYHG DERXW DQ\ZD\ RQ WKH KHP RI OLIH VWUXJJOLQJ WR FRQVROLGDWH RXU ZHDNQHVVHV DQG KDQJ RQ RU WR FUHHS VLQJO\ XS LQWR WKH PDMRU IROGV RI WKH JDUPHQW 2XU SHULSKHUDO H[LVWHQFH KRZHYHU ZDV VRPHWKLQJ ZH KDG OHDUQHG WR GHDO ZLWKSUREDEO\ EHFDXVH LW ZDV DEVWUDFW %XW WKH FRQFUHWHQHVV RI EHLQJ RXWGRRUV ZDV DQRWKHU PDWWHUOLNH WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH FRQFHSW RI GHDWK DQG EHLQJ LQ IDFW GHDG 'HDG GRHVQW FKDQJH DQG RXWGRRUV LV KHUH WR VWD\

  .QRZLQJ WKDW WKHUH ZDV VXFK D WKLQJ DV RXWGRRUV EUHG LQ XV D KXQJHU IRU SURSHUW\ IRU RZQHUVKLS 7KH ILUP SRVVHVVLRQ RI D \DUG D SRUFK D JUDSH DUERU 3URSHUWLHG EODFN SHRSOH VSHQW DOO WKHLU HQHUJLHV DOO WKHLU ORYH RQ WKHLU QHVWV /LNH IUHQ]LHG GHVSHUDWH ELUGV WKH\ RYHUGHFRUDWHG HYHU\WKLQJ IXVVHG DQG ILGJHWHG RYHU WKHLU KDUGZRQ KRPHV FDQQHG MHOOLHG DQG SUHVHUYHG DOO VXPPHU WR ILOO WKH FXSERDUGV DQG VKHOYHV WKH\ SDLQWHG SLFNHG DQG SRNHG

 • $QWHQQD+RXVH;6/)RUPDWWHU(YDOXDWLRQKWWSZZZDQWHQQDKRXVHFRP

  7KH %OXHVW (\H

  DW HYHU\ FRUQHU RI WKHLU KRXVHV $QG WKHVH KRXVHV ORRPHG OLNH KRWKRXVH VXQIORZHUV DPRQJ WKH URZV RI ZHHGV WKDW ZHUH WKH UHQWHG KRXVHV 5HQWLQJ EODFNV FDVW IXUWLYH JODQFHV DW WKHVH RZQHG \DUGV DQG SRUFKHV DQG PDGH ILUPHU...

Recommended

View more >