ti Si Analizati Normele Etice Ale Comunicarii Profesor

Download ti Si Analizati Normele Etice Ale Comunicarii Profesor

Post on 07-Jul-2015

154 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DETERMINATI SI ANALIZATI NORMELE ETICE ALE COMUNICARII PROFESOR-ELEV Comunicarea pedagogic un principiu axiomatic al activit ii de educa ie care presupune un mesaj educa ional elaborat de subiectul educa iei (profesor), capabil s provoace reac ia formativ a obiectului educa iei ( colar), evaluabil n termen de conexiune invers extern i intern . Profesor, savant Sorin Cristea Comunicarea didactic este o comunicare instrumental , direct implicat n sus inerea unui proces sistematic de nv are, este o form de interac ine profesor elev, prin care profesorul trnsmite mesajul s u didactic, folosind procesul de predare nv are evaluare, n scopul realizarii obiectivelor cadru i a obiectivelor de referin , din programele colare.(Stoica M.) Schema oric rei comunic ri didactice cuprinde: - factorii (actorii/personajele/agen ii) comunic rii ; - distan a dintre ace tia ; - a ezarea factorilor; - canalul de transmitere a mesajului; - cadrul i contextul institu ional al comunic rii; - tipul de cod folosit; - situatia enun iativ ; - repertoriile active sau latente ale emi tor receptorilor; - retroac iunile practicate; - factorii de bruiaj.(Constantin Cuco ) Comunicarea didactic este privit i considerat ca model de formare a capacitatilor comunicative ale elevilor ocup un loc central n demersul educa ional, dat fiind faptul c n fa a colii sarcina preg tirii copiilor pentru autoinformare permanent . Conceptul de comunicare didactic reprezint un demers pedagogic complex care presupune o interac iune ntre dou entit i( indivizi ori grupuri) care provoac reac ia formativ a obiectului sau subiectului educa iei evaluabil n termeni de feed-back extern i intern. Competen a comunicativ reprezint un nivel de performan bazat pe cuno tin e, capacit i i atitudini precum i un optim motiva ional care dermin eficien a subiec ilor n activitatea de comunicare. Ea poate fi definit ca un schimb de mesaje, cu con inut specific, ntre cadru didactic i elevi. Se realizeaz oral (cea. 70% din timpul desti at n instruirii), n scris, pe cale vizual i chiar prin gesturi. Scopul comunic rii didactice este multiplu: - transmiterea i asimilarea informa iei; - rezolvarea de probleme; - adoptarea unor decizii referitoare la strategiile didactice, tehnici de nv are, orientare colar i profesional ; - evaluarea rezultatelor. formarea unor capacit i, convingeri, sentimente i atitudini. Comunicarea didactic are o serie de caracteristici: - dimensiunea explicativ a discursului didactic este pronun at , deoarece el vizeaza n elegerea con inutului propus, condi ie primar i obligatorie pentru cntinuarea procesualit ii nv rii; - structurarea comunic rii didactice conform logicii pedagogice,far a face rabat criteriul adev rului tiin ific, are ca prim cerin facilitarea n elegerii unui adev r, i nu simpla lui enun are; - rolul activ pe care l are profesorul fa de con inuturile tiin ifice cu care va opera, acesta va ac iona ca un filtru, el va selec iona,organiza i personaliza con inuturile literaturii de specialitate, inand cont de program i manual; - pericolul transfer rii aut rit ii de statut asupra con inuturilor,sub forma argumentului aut rit ii; - o serie de particularit i de ritm, de form , de con inut; - personalizarea comunic rii didactice face ca acela i cadru institu ional, acela i con inut formal, acela i poten ial uman s fie explorate i expoatate diferit i cu rezultate diferite, de profesori diferi i. Comunicarea eficient trebuie s intruneasc anumite norme :

con inutul relevant al mesajelor, informa ie actual , bine structurat i organizat , selectat potrivit particularit ilor clasei i n timpul afectat momentelor lec iei; argumentare logic , exemple riguros selec ionate, limbaj corect i riguros, nivelul de conceptualizare adecvat elevilor; - modul de prezentere : coeren logic , strategie de abordare variat , adecvat con inutului i scopului, alternarea strategiilor ( inductiv , deductiv , analogic ), implicare afectiv prin exprimarea interesului, pasiunii, convingerea copiilor de autoritatea i competen a nva torului; - stilul stimulator, incitant, antrenant, atr gator al exprim rii verbale, pentru a crea o ambian favorabil comunic rii; - concordan ntre exprimarea verbalizat si limbajul trupului; - empatie pentru a putea imprima circula iei informa ionale sensul dorit; - tact n comunicare pentru a putea preveni distorsiunile: mod politicos de adresare, incitant, stimulator, pentru a putea capta aten ia copiilor i bun voin a lor de a asculta i de a participa activ la comunicare. deprinderile, le consolideaz n func ie de relevan a informa iei primite. n actul comunic rii, receptorul elev i valorific cono tin ele, priceperile i deprinderile, le consolideaz n func ie de relevan a informa iei primite. Faptul c informa ia primit aduce ceva nou pentru elev l determin s - i concentreze aten ia, s se implice cu toate capacit ile intelectuale, afective, volative si atitudinale pentru a recep iona corect mesajul, a-l n elege i a-l interpreta corect. Dorin a lui de a afla ceva nou l determin s asculte activ, iar aceast dorim depinde de cal itatea emiterii i de m sura in care elevul este stimulat s - i exprime opiniile proprii. Eficien a comunic rii didactice depinde i de o serie de factori tehnici. Astfel, calitatea canalelor de informare favorizeaz schimbul de mesaje, previne distorsiunile i pierderile de informa ii Formarea competen ei comunicative presupune un nivel de performan bazat pe cuno tin e, capacita i i atitudini i un nivel optim educa ional care determin eficien a subiectului ntr-o activitate. i este la fel de important atat pentru educatori cat i pentru educa i. Comunicarea didactic este eficient atunci cnd, att profesorul ct i elevii respect anumite norme etice: a) ale profesorului: - claritatea mesajelor; - precizia acestora (evitarea formul rii ambigue); - utilizarea unui limbaj adecvat i accesibil elevilor (potrivit nivelului lor de n elegere, corespunz tor vrstei); - structura logic a mesajelor transmise; - prezentarea interesant a materiei predate; - asigurarea unui climat adecvat comunic rii. b) ale elevilor: - sa aib capacitate de concentrare (pentru a putea recep iona i n elege mesajul profesorului); - s posede cuno tin ele anterioare necesare nv rii care urmeaz ; - s fie motiva i pentru a nv a (n general i la un anumit obiect de studiu, n particular); - s cunoasc limbajele utilizate de profesor ( sau de calculator, n cazul instruirii asistate de acesta). Cuno tin ele, modul de gandire, vocabularul, deprinderile, priceperile i conduitele communicative sunt dobandite prin instruc ie i educa ie i mbog ite/perfec ionate prin autoinstruire,autoeduca ie. O importan deosebit n activitatea cu elevii o are capacitatea empatic a profesorului, constituind o premis a optimiz rii rela iilor i o condi ie a comunic rii eficiente. Capacitatea empatic are un poten ial psihofiziologic nnascut, dar se realizeaz i se dezvolt n procesul cunoa terii interpersonale i, dac subiectul i propune, prin antrenare autodirijare. Din perspectiv psihopedagogic rela ia comunica ional este strans legat de activitatea de nv tare. Factorii determinan i ai comunic rii, dup Abric, se grupeaz n trei categorii de variabile (psihologice, cognitive, sociale ale comunic rii).

-