thuyet minh.pdf

Download Thuyet Minh.pdf

Post on 17-Oct-2015

13 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  1/ 82

  thuyt minh

  bin php t chc thi cng

  Click

  to bu

  y NOW

  !PDF-X

  Change View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  2/ 82

  Mc lc

  TT Hng mc cng vic T trang

  n trang

  I Phn I : Tng quan v d n 5 9

  1 Tuyn ng v quy m xy dng

  2 Qui m cc cu ca d n

  II Phn II : Bin php t chc thi cng ng 10 40

  1 Cc mi thi cng & ng cng v

  2 Vt liu chnh s dng trong thi cng & Ngun gc

  3 Thi gian thi cng

  4 T chc thi cng cc cng vic chnh phn ng

  4.1 Cng tc chun b v huy ng ti hin trng

  4.2 Thi cng nn ng

  4.2.1 o t nn ng

  4.2.2 p nn ng

  4.2.3 X l nn t yu

  a Kho st xc nh khu vc nn t yu

  b Thi cng bc thm

  c Thi cng ging ct

  4.3 Thi cng mng ng CPD loi II v CPD loi I

  4.4 Thi cng mt ng

  4.4.1 Thi cng mt ng BTN v lp dm en mng trn

  4.4.2 Thi cng mt ng lng nha

  4.5 Thi cng h thng thot nc

  Click

  to bu

  y NOW

  !PDF-X

  Change View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  3/ 82

  4.5.1 Thi cng cng hp BTCT

  4.5.2 Thi cng cng trn

  4.6 Cng vic hon thin khc

  4.7 My mc thit b ch yu

  4.8 Nhn lc phc v thi cng ng

  III Phn III : Bin php t chc thi cng cng chui dn sinh

  41 51

  1 Gii thiu chung

  2 B tr thi cng tng th

  3 Bin php thi cng tng th

  4 Bin php thi cng chi tit cc hng mc

  5 Thit b thi cng ch yu

  IV Phn IV : Bin php t chc thi cng cu 52 82

  1 Tm tt v a hnh khu vc v qui m xy dng 2 cu

  2 B tr mt bng thi cng cu vt Vn Lm

  3 B tr mt bng thi cng cu vt Chm th

  4 Thi cng m tr cc cu

  5 Thi cng dm super-T cu Vn Lm

  6 Thi cng dm bn hp cu Chm Th

  7 Bin php qun l cht lng chung

  8 Cng tc an ton trong thi cng

  9 Bin php bo v mi trng

  10 Bin php m bo giao thng cng cng

  V Phn V : Tin thi cng

  1 Tin thi cng tng th

  2 Biu phn b nhn lc

  3 Biu phn b my mc thit b

  Click

  to bu

  y NOW

  !PDF-X

  Change View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  4/ 82

  VI Phn VI : bn v t chc thi cng

  1 Bn v t chc thi cng ng

  2 Bn v t chc thi cng cng chui dn sinh

  3 Bn v t chc thi cng cu

  Click

  to bu

  y NOW

  !PDF-X

  Change View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  5/ 82

  phn I

  tng quan v D N

  1. Phm vi gi thu

  im u : Km232+000 - Pha Nam ca knh Chnh Ty, ti v tr ln cn vi khu vc cc di tch cha Vn v cha Kh x Lim Tit.

  im cui : Km238+200 - Pha Nam, cch Tnh L 9712 hin ti khong 430m, thuc a phn x Lim Thun.

  Tng chiu di : L=6216.68m (l trnh c bit ti Km237+1016.68 = Km238+000).

  2. Qui m cng trnh

  2.1 Phn ng

  a) Qui m mt ct ngang :

  Phn xe chy (4 ln cao tc) = 2 x 2 x 3.75 = 15.0m Di phn cch gia = 1 x 3.0 = 3.0m Di dng xe khn cp = 2 x 3.0 = 6.0m Di an ton trong = 2 x 1.0 = 2.0m L trng c = 2 x 1.0 = 2.0m Nn ng p d tr = 2 x 3.75 = 7.5m

  Tng cng : 35.5m

  Click

  to bu

  y NOW

  !PDF-X

  Change View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  mClic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m Clic

  k to b

  uy NO

  W!PDF

  -XCha

  nge View

  er

  ww

  w.docu-track

  .co

  m

 • D n xy dng ng cao tc Cu gi ninh bnh (giai on 1) Gi thu XL s 4 : Km232+000 Km238+200

  6/ 82

  b) Nn ng

  Nn ng cao tc. ng dn sinh :

  Nn ng p bng vt liu ct cht K=0.95; lp nn thng p bng t cht K=0.98; c x l nn t yu bng ging ct, bc thm, vi a

  k thut. dc mI taluy nn p ng cao tc ; dc mI taluy

  ng gom v ng dn sinh 1/1.5; Mi taluy nn ng p bng ct

  c p bao bng t i v lp t hu c trng c.

  Nn ng gom :

  Nn ng gom c xy