"thu vien sach co khi" – thiet ke he thong dieu khien bang khi nen

Download

Post on 29-Nov-2014

361 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THU VIEN SACH CO KHI – THOA SUC KHAM PHA • http://www.youtube.com/user/vinamanic Youtube : Thư viện video về các phần mềm cơ khí • http://www.slideshare.net/vinamanic • http://thuviensachcokhi.blogspot.com/ Slideshare, blogspot : Thư viện tài liệu, giáo trình, sách về cơ khí. • http://facebook.com/thuviensachcokhi : Thư Viện của những trải nghiệm và cơ hội kiếm thêm thu nhập Rất mong được sự đóng góp và giúp đỡ của các bạn để trang ngày một lớn mạnh và phục vụ cộng đồng một cách tốt hơn đem lại những giá trị khác cho cuộc sống Email : thuviencokhi@gmail.com

TRANSCRIPT

  • 1. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" Chng 4: THIET KE HE THONG IEU KHIEN BANG KH NEN. 4.1. BIEU DIEN CHC NANG CUA QUA TRNH IEU KHIEN: Trong mot he thong gom nhieu mach ieu khien. Hn na trong qua trnh ieu khien, nhieu he thong c ket hp vi nhau, v du: ieu khien bang kh nen ket hp vi ien, thuy lc e n gian qua trnh ieu khien, phan tiep theo se trnh bay cach bieu dien cac chc nang cua qua trnh ieu khien, gom co: Bieu o trang thai, s o chc nang va lu o tien trnh. 4.2.1. Bieu o trang thai: a/ Ky hieu: p Phan t ap suat Cong tac ngat khan cap 5 bar Nut ong t Phan t thi gian 1s Nut ong va ngat Tn hieu re nhanh Nut ngat Lien ket OR Cong tac chon che o lam viec A Nut t ong Lien ket AND T Nut an Phan t tn hieu tac ong bang c en bao S T T Nut an tac ong ong thi Lien ket OR co 1 nhanh phu nh 3 Hnh 4.1. Ky hieu bieu dien bieu o trang thai. b/ Thiet ke bieu o trang thai: - Bieu o trang trang thai bieu dien trang thai cac phan t trong mach, moi lien he gia cac phan t va trnh t chuyen mach cua cac phan t. - Truc toa o thang ng bieu dien trang thai (hanh trnh chuyen ong, ap suat, goc quay). Truc toa o nam ngang bieu dien cac bc thc hien hoac la thi gian hanh trnh. Hanh trnh lam viec c chia lam cac bc. S thay oi trang thai trong cac bc c bieu dien bang ng am. S lien ket cac tn hieu c bieu dien bang ng net manh va chieu tac ong c bieu dien bang mui ten. Trong moi c cau chap hanh, net lien manh pha tren bieu th cho v tr cua c cau chap hanh pha ngoai (i ra +), va ng lien manh pha di bieu th cho c cau chap hanh pha trong (i vao -). V du 1: Thiet ke bieu o trang thai cua qui trnh ieu khien sau: Xy - lanh tac dung hai chieu 1.0 se i ra, khi tac ong vao nut an 1.2 hoac 1.4. Muon xy - lanh lui ve, th phai tac ong ong thi 2 nut an 1.6 va 1.8. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 49
  • 2. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" Bieu o trang thai cua xy - lanh 1.0 c bieu dien tren hnh 4.2. Nut an 1.2 va 1.4 la lien ket OR. Nut an 1.6 va 1.8 la lien ket AND. Xy - lanh i ra ky hieu +, xy lanh i vao ky hieu -. 1.6 + 1.0 1.2 - 1 1.4 1.8 3 4 2 Hnh 4.2. Bieu o trang thai cua xy - lanh 1.0. S o mach kh nen cua qui trnh tren c bieu dien trong hnh 4.3. + 1.0 A Z (a) 1.3 A E1 E a B b S P - E2 Y (b) R A AN D E1 2 1.7 OR 1.2 1.4 A a a b P b a 1.6 A a b R P b 1.8 A a a b R P b R a A a b P b R Hnh 4.3. S o mach kh nen. 4.2.2. S o chc nang: a/ K hieu: S o chc nang bao gom cac bc thc hien va cac lenh. Cac bc thc hien c ky hieu theo so th t va cac lenh gom ten lenh, loai lenh va v tr ngat cua lenh. Tn hieu vao th nhat Tn hieu vao th hai n-1 A Bc thc hien B Ten bc thc hien n Ten lenh Loai lenh V tr ngat cua lenh n+1 Hnh 4.6. Ky hieu cac bc va lenh thc hien. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 50
  • 3. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" - Ky hieu bc thc hien c bieu dien hnh 4.7. Tn hieu ra a1 cua bc thc hien ieu khien lenh thc hien (van ao chieu, xy lanh, ong c) va c bieu dien bang nhng ng thang nam ben phai va pha di ky hieu cua bc thc hien. Tn hieu vao c bieu dien bang nhng ng thang nam pha tren va ben trai cua ky hieu bc thc hien. Bc thc hien th n se co hieu lc, khi lenh cua bc thc hien th (n-1) trc o phai hoan thanh, va at c v tr ngat cua lenh o. Bc thc hien th n se c xoa, khi cac bc thc hien tiep theo sau o co hieu lc. n-1 1 E1 E1 E1 E1 a1 n Hnh 4.7. Ky hieu bc thc hien. - Ky hieu lenh thc hien c bieu dien hnh: gom 3 phan: ten lenh, loai lenh va v tr ngat lenh. Tn hieu ra ky hieu cua lenh co the khong can bieu dien o vuong ben phai cua ky hieu. Qua o, ta co the nhan thay c mot cach tong the t tn hieu ieu khien ra ti c cau chap hanh. V du: tn hieu ra a1 se ieu khien van ao chieu V1 bang loai lenh SH (loai lenh nh, khi dong nang lng trong he thong mat i). Vi tn hieu ra A1 t van ao chieu ieu khien pt tong Z1 i ra vi loai lenh NS (khong nh). a1 SH Van V 1 = 1 A1 NS Pt tong Z 1 i ti NS E1 en tn hieu cuoi hanh trnh sang S: Loai lenh nh NS: Loai lenh khong nh SH: Loai lenh nh, mac du dong nang lng mat i. T: Loai lenh gii han thi gian. D: Loai lenh b cham tre. SD: Loai lenh nh va b cham tre. NSD: Loai lenh khong nh, nhng cham tre. ST: Loai lenh nh va gii han thi gian. Hnh 4.8. Ky hieu lenh thc hien. b/ V du thiet ke s o chc nang Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 51
  • 4. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" Nguyen ly lam viec cua may khoan nh sau: sau khi chi tiet c kep chat (xy lanh 1.0 i ra), au khoan bat au i xuong (xy - lanh 2.0 i ra) va khoan chi tiet. Khi au khoan a lui tr ve (xy - lanh 2.0 i vao), chi tiet c thao ra (xy lanh 1.0 i vao). S o chc nang c thiet ke trong hnh 4.11. Theo hnh 4.11 tn hieu ra cua lenh thc hien (v du lenh thc hien 1), se tac ong trc tiep c cau chap hanh (xy lanh 1.0 i ra). Sau khi lenh th nhat thc hien xong, v tr ngat lenh thc hien ht nhat la cong tac hanh trnh S2, th bc thc hien th hai se co hieu lc. Theo qui trnh th lenh th nhat nay phai nh. Theo hnh 7.12 tn hieu ra cua lenh thc hien (v du lenh thc hien 1), se tac ong trc tiep len van ao chieu, van ao chieu oi v tr va v tr o phai c nh trong qua trnh xy lanh 1.0 i ra, tn hieu ra t van ao chieu tac ong trc tiep len c cau chap hanh (xy lanh 1.0 i ra). Giai oan nay khong can phai nh. Sau khi lenh th nhat thc hien xong, v tr ngat lenh thc hien th nhat la cong tac hanh trnh S2, th bc thc hien th hai se co hieu lc. Pt - tong 2.0 S3 Nut ong (khi ong) Bc thc hien S4 Pt - tong 1.0 Pt - tong 2.0 S1 S2 1 1 2 3 4 5 0 1 0 o ga kep Pt - tong 1.0 Hnh 4.9. Nguyen ly lam viec cua may khoan. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 52
  • 5. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" 1.0 2.0 S.1 S.2 S.3 1.1 2.1 a b a b 0.1 a S.1 S.0 b 1.2 1.4 1.3 S.3 2.2 S.2 S.4 2.3 Hnh 4.10: S o mach kh nen cua may khoan. S o chc nang c thiet ke tren hnh 4.11. Theo hnh 4.11 tn hieu ra cua lenh thc hien se tac ong trc tiep len c cau chap hanh. Sau khi lenh th nhat thc hien xong, v tr ngat lenh thc hien th nhat la cong tac hanh trnh S2, th bc thc hien th hai se co hieu lc. Theo qui trnh th lenh th nhat nay phai c nh. S 0 Nut an ong Cong tac hanh trnh 1 S Pt tong 1.0 i ra + S2 o ga - kep chi tiet S2 2 S Pt tong 1.0 i ra + S4 au khoan i ra S4 3 S Pt tong 1.0 i ra + S3 au khoan lui ve S3 4 S Pt tong 1.0 i ra + S1 o ga - thao chi tiet Hnh 4.11. S o chc nang vi tn hieu ra trc tiep tac ong len c cau chap hanh. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 53
  • 6. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" Theo hnh 4.12 tn hieu ra cua lenh thc hien se tac ong trc tiep len van ao chieu, van ao chieu oi v tr va v tr o phai c nh trong qua trnh xy - lanh 1.0 i ra, tn hieu ra t van ao chieu tac ong trc tiep len c cau chap hanh (xy - lanh 1.0 i ra). Giai oan nay khong can phai nh. Sau khi lenh th nhat c thc hien xong, v tr ngat lenh thc hien th nhat la cong tac hanh trnh S2, th bc thc hien th hai se co hieu lc. S 0 Nut an ong Cong tac hanh trnh 1 SH Van 1.1 v tr a o ga - kep chi tiet S2 2 S4 NS Pt tong 1.0 i ra + S2 SH Van 2.1 v tr b au khoan lui ve S3 4 S2 SH Van 2.1 v tr a au khoan i ra 3 NS Pt tong 1.0 i ra + NS Pt tong 1.0 i ra + S2 SH Van 1.1 v tr b o ga - thao chi tiet NS Pt tong 1.0 i ra + S2 Hnh 4.12. S o chc nang vi tn hieu ra cua ky hieu lenh trc tiep tac ong len van ao chieu. 4.1.3. Lu o tien trnh: a/ Ky hieu: Ky hieu e bieu dien lu o tien trnh theo DIN c trnh bay tren hnh 7.13. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 54
  • 7. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" Lenh thao tac Re nhanh Chng trnh con Chieu tac dung Hp thanh Re nhanh Lenh thao tac bang tay V tr chuyen tiep Nhap, xuat d lieu Ket thuc qua trnh Ghi chu Hnh 4.13. Ky hieu bieu dien lu o tien trnh. Lu o tien trnh bieu dien phng thc giai (thuat toan - algorithmus) cua mot qua trnh ieu khien. Lu o tien trnh khong bieu dien nhng thong so va phan t ieu khien. Lu o tien trnh co u iem la vach ra hng tong quat cua qua trnh ieu khien va co tac dung nh la phng tien thong tin gia ngi san xuat phan t ieu khien va ky thuat vien s dung phan t o. b/ V du thiet ke lu o tien trnh Nguyen tac hoat ong cua mach ieu khien hnh 7.14 c thc hien nh sau: - Bc thc hien th nhat: Khi pt tong v tr ban au (E1 = 1/E2 = 0), nut an khi ong E0 tac ong. - Bc thc hien th hai: Khi pt - tong i ra en cuoi hanh trnh, cham cong tac hanh trnh E2, pt - tong se lui ve (Z1 -). - Bc thc hien th ba: Tai v tr ban au, pt - tong cham cong tac hanh trnh E1, qua trnh ieu khien ket thuc. Qua trnh ieu khien c viet nh sau: - Bc thc hien th nhat: E0 E1 E2 = Z1+ E2. - Bc thc hien th hai: E2 = Z1- E1. - Bc thc hien th ba: E1 = ket thuc qua trnh ieu khien. Chng 4: Thiet ke he thong ieu khien bang kh nen. 55
  • 8. http://www.ebook.edu.vn Bai giang: 'ieu khien kh nen" E0 Z1 E