The Tell Tale Heart Vn

Download The Tell Tale Heart Vn

Post on 11-Aug-2015

292 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

N?A

TRANSCRIPT

NG! S, ti s kinh khng, v n gi vn th. Nhng ti sao li bo ti in? S bt an cng khin cho cc gic quan ti nhy bn hn; ch khng h ph hy hay lm lu m i. c bit l i tai cc thnh. Ti c th nghe thy mi m thanh trn tri, trn mt t, thm ch c nhng ting ng vng ln t m ph. Th th ti in lm sao c? Nghe n! V xem ti c th bnh tnh k li cho mi ngi nghe ton b cu chuyn. Kh m ni c lm sao ti li c nh trong u, nhng mt ngy n xut hin, v ri m nh ti sut c ngy ln m. Ti khng c mc tiu gy n, cng chng v nim am m g. Ti mn lo gi . Lo chng bao gi lm pht , cha bao gi xc phm ti. Ti cng khng thm kht g ca ci ca lo. Ti ngh l v con mt ca lo. Uhm, ng l n. Mt con mt ca lo c y nh mt chim kn kn- xanh xm nht nht vi mt mng sng bao bc. Mi khi n bao trm ln ti l mu trong ngi ti nh lnh i, v ti lnh i tht. Dn dn, ti quyt nh ly mng lo, gii thot chnh mnh khi con mt mi mi. mi l vn . Bn tng rng ti in. Ngi in c bit g u. Bn phi xem ti ny ! Bn phi xem ti hnh ng khn ngoan th no, cn thn th no, bit nhn xa th no, v che giu gii th no. Ti cha bao gi t t vi lo nh khong thi gian mt tun trc khi ti git lo. C khong na m ti li m then ca phng lo, ri m ca, ch, nh nhng lm nh ! V sau khi ch cho ci u ca ti, ti a mt chic lng n vo, tht st, st n khng c tia sng no c th lt ra. Sau ti th u vo. , bn phi ci ln nu thy cnh ti chui vo cn trng th no. Ti di chuyn chm, rt chm, rt rt chm, khng lm nh hng n gic ng ca lo. Ti phi tn c mt gi ng h t c ci u mnh gia khong trng xa nht m ti vn c th nhn thy lo nm gia ging. Ha ! Mt k in c th khn ngoan n th sao ? Sau , khi ci u ti trong phng, ti vn nh n lng, nh nhng, nh nhng, tht nh nhng, v ci bn l c ku ct kt. Ti c vn nh n khi tia sng mng manh c th ri vo con mt kn kn kia. By m di ti lm th, c ng na m. Nhng m no ti cng thy lo nhm mt. Bi th nn ti khng th xung tay. Con mt qu qui ca lo lm pht ti ch c phi lo u. V mi sng thc gic, ti li to bo bc vo phng ng ca lo, can m gi tn lo bng mt ging thn mt ht sc m hi rng lo ng c ngon khng. Nn bn s thy rng lo phi l mt ngi rt su sc th mi nghi ng rng 12 gi mi m ti li quan st lo ng. n m th tm th c chuyn, ti khng ch cn trng m ca. Ti lm nhanh hn ngy thng mt pht. Trc m ti cha bao gi cm thy kh nng ca mnh nhiu n th v mnh khn ngoan lm vy. Him khi ti c th kim ch nim vui thng li ca mnh. C ngh n chuyn ti m ca tng cht mt, v lo thm ch khng th ngh n hay m thy chin tch b mt ca ti, th l ti chc li. Hnh nh lo nghe thy, lo t ngt bt dy nh git mnh. Bn s ngh l ti b chy ? Khng u ! Cn phng lo ti en nh mc, bng ti dy c (cnh ca cun b ng cht v s trm t nhp), nn ti bit lo chng th no nhn thy cnh ca m. Ti tip tc y cnh ca, dn dn, dn dn. Ti a u vo, v sp sa m n lng. Ngn tay ti trt n cng tc. Lo bt dy trn ging, la ln : Ai ?

Ti vn khng ni g c. Sut mt gi ng h ti khng h ng y, v cng tng y thi gian ti khng nghe ting lo nm xung. Lo vn ngi trn ging, nghe ngng, ging nh m tng m ti vn thng lng nghe ting ng h trn tng. Thnh lnh, ti nghe mt ting rn yu t, ti bit l ting rn ca ni khip s, ch khng phi l v au n hay bun kh, khng ! N l mt m thanh nh b nn, pht ra t y linh hn qu s hi. Ti bit r m. Nhiu m, ng vo na m, khi c th gii say gic nng, ci m thanh y li tun ra t lng ngc ca chnh ti. Vi ting vang khng khip, n cng lm tng thm ni khip s. S kinh hong lm ti ri bi. Nn c th ni ti hiu r lm. Ti hiu c lo ang ngh g, v cm thy ti ti, d ti vn ang ci thm trong bng.Ti cng bit lo vn thc t lc ci ting ng nh xu kia dng lo dy. Ni s ang bao trm ly lo. Lo hn ang trn an mnh rng khng c g phi lo lng c, nhng li khng lm c. Lo hn t nh : Hng c g u, ch l ting gi rt qua ng khi, hay con chut no chy lon ton trn nn nh thi m ! , hay Ch l con d n gy. Uhm lo c gng lm du tinh thn vi nhng phng on . Nhng lo cng bit l khng n thua g. KHNG N THUA G ! Thn Cht n gn lo, hin ngang bao ph nn nhn hn vi ci bng en cht chc ca mnh. V chnh ci nh hng tang tc ca bng ti khng th nhn thy lm cho lo cm thy s, d lo khng th nhn thy hay nghe bit rng ci u ti ang trong phng. Trong khi kin nhn i tht lu m vn khng nghe thy lo nm xung, ti quyt nh m mt khe rt nh ca ci n lng. V ti lm th. Bn khng th tng tng ni ti hnh ng nh nhng th no u. Rt nh nhng. n khi tia sng mng manh ko di nh mt si t nhn ri xung t khe h v u trn con mt kn kn kia. N ang m, to, m to. Ti in tit ln khi nhn vo . Ti thy n r rng- c con mt u l mt mu xanh ng c vi mt lp mng gm ghic, lm ti n n tn ty. Nhng ti khng thy phn no khc trn khun mt v c c th lo, c nh l bn nng ca ti, ch quan tm n th m mnh nguyn ra. Ti ni vi bn cha y nh? V vic bn cho rng ti in, nhng thc ra ch l cc gic quan qu nhy bn ca ti m thi. Gi ti s phn tch. Ti nghe c mt ting ng nh, yu t, gp gp nh ting ng h tch tc di lp vi. Ti bit r n. l ting tim lo p ! N cng lm tng thm cn thnh n ca ti, nh ting trng thc gic binh s bc vo trn chin. Nhng thm ch lc ti vn kim ch v im lng. Ti hu nh khng c th. Ti gi chic n lng bt ng, xem th mnh c th gi tia sng ri ln con mt trong bao lu. Trong lc ting tim nh trng dn ca lo c tng dn ln, nhanh dn v to dn, rt u n. Lo hn l ang rt kinh hong. N c to ln mi giy, ti c th khng nh nh th. Bn c tin ti khng? Ti ni rng ti l ngi nht nht. ng th. Gi ti ang gia gi linh, gia mt khng gian yn lng cht chc trong cn nh c, mt ting ng qui d nh th lm ti lo lng khng sao kim sot. Trong my pht, ti rng kim ch v ng nguyn , nhng ting p tim c to dn, to dn! Tri tim phi v ra mt. V mt ni lo khc li xm chim ti: Hng xm s nghe ting ny mt thi! Gi cht ca lo im! Ht ln tht ln, ti qung ci n lng v nhy vo phng. Lo la tht, nhng ch mt ting, v trong tch tc ti y lo xung nn nh v ci ging nng tru ln. Ti mm ci sung sng, cui cng mnh cng lm xong. Nhng nhiu pht sau ting tim lo vn p, vi mt m thanh b bp nght. Tuy nhin n

khng lm ti lo u, chng ai nghe c ci m thanh ny qua mt lp tng. Tht lu ri n cng tt. Lo cht ri. Ti di chuyn ci ging v kim tra xc cht. ng l lo cht cng. Ti tay ln khong gia ngc, v tr tri tim v gi tht lu. Chng cn nhp p no na. Lo cht cng ri. Con mt ca lo khng cn lm ti kh chu c na. Nu bn vn ngh ti in th bn s sm suy ngh li thi, sau khi nghe ti phn tch vic ti che giu ci xc khn ngoan th no. Mn m ang tan dn, ti hnh ng vi vng, nhng vn gi yn lng. u tin ti cht ci xc lm nhiu mnh, ct u, chn tay. Ti tho ba tm vn lt t sn phng ng, v t tt c nhng mnh xc vo , ri chuyn ch my tm vn sao cho tht kho lo, khng i mt no, tr mt lo, pht hin ra iu g bt thng. Chng phi lau chi g c, khng h c bt k vt bn no, thm ch vt mu. Ti d qu cn trng m. Ti kt thc tt c cng vic vo bn gi sng- tri vn ti. Khi chung bo gi vang ln, c mt ting g t ca chnh. Ti ra m ca vi mt tm th nh nhng. Vic g m phi s no? Ba ngi n ng bc vo, nh nhng gii thiu h n t s cnh st. Mt ngi hng xm nghe thy ting la ht trong m, nghi ng rng c mt iu g bt hp php y. Ngi ny bo cnh st, v ba ngi c y quyn i iu tra. Ti mm ci- Vic g m phi s no? Ti cho mng h. Ting la ht l do m qua ti m thy c mng- ti gii trnh- cn ngi sng cng ti th v qu ri. Ti dn khch i khp nh, v h d tm tht k lng. Ti cn dn h vo phng lo, ch cho h thy l ti sn ca lo vn cn nguyn, khng h b xo trn. hp vi s t tin ca mnh, ti mang vo phng my ci gh, mi h ngi ngh sau khi lm vic mt mi. Ti th ngi ngay gia ch yn ngh ca ci xc. Nhng vin cnh st hi lng. HNH VI ca ti thuyt phc h. Ti thoi mi l thng. H ngi xung v tn gu, ti tr li rt vui v. Nhng, mt lc sau, ti cm thy mnh mt v c g h i i. u au, v ti c nghe thy ting chung ni tai, nhng h vn ngi ni chuyn. Ting chung cng r rng hn. Ti ni chuyn nhiu hn r sch cm gic, nhng n c tip tc dt khot hn, n lc ti pht hin n KHNG PHI t trong tai ti. Khng cn nghi ng g na, ti cng lc cng TI XANH, nhng ti ni chuyn tri chy hn, v ln ting hn. Ting vang li tng thm. Ti phi lm g by gi? l MT TING NG NH, YU T, GP GP NH TING NG H TCH TC DI LP VI. Ti th hn hn, v nhng ngi cnh st vn khng nghe g c. Ti cng ni d, nhng ting ng cng tng thm. Ti bt u kim chuyn, tranh ci vt vnh vi m iu mnh v khoa tay ma chn nhng ln, nhng ting ng c tng ln khng ngi ngh. Sao h khng i nh? Ti i i li li trn sn nh vi nhng bc chn nng n, nh th chuyn t hng th sang bc dc v nhng ngi cnh st c quan st hoi. Nhng m thanh c tng dn. i Cha i! Ti C TH lm g y? Ti si bt mp, ti tn dng, ti th tht! Ti nhn nhy ci gh ang ngi, ti ch xt n xung sn nh, nhng m thanh bao bc khp ni v khng ngng tng ln. N to hn, to hn, to hn! Nhng ngi cnh st th c ni ci vui v. H khng th nghe thy ? i Thng ton nng!- Khng! Khng! H nghe ! H nghi ng ri ! H BIT! H ch ang a ct vi ni kinh hong ca ti thi! Ti ngh th y! iu ti t no cng d chu hn ni

thng kh ny! iu g cng c th chu ng, tr s nho bng ny! Ti khng th chu ni nhng n ci gi nhn gi ngha ny na! Ti thy ti phi tht ln thi, cht mt! Ri, li na, ln hn, ln hn, ln hn, LN HN! Ti la ln Ti phm! Che giu g na ! Ti th nhn ! Git tm vn lt sn ln ! y n ! y ! l ting p ca qu tim ng ght ca lo !