tehniؤŒka mehanika - godina...آ  tehniؤŒka mehanika 2. ؤŒas statika ... tehniؤŒka mehanika...

Download TEHNIؤŒKA MEHANIKA - GODINA...آ  TEHNIؤŒKA MEHANIKA 2. ؤŒAS Statika ... TEHNIؤŒKA MEHANIKA – prezentacija

Post on 04-Sep-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U NIŠU

  FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

  TEHNIČKA MEHANIKA - PREZENTACIJA PREDAVANJA -

  Dr Darko Mihajlov, doc.

  - 1. PREDAVANJE -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  1. ČAS

  Način polaganja ispita;

  Informacije o predmetu;

  TEHNIČKA MEHANIKA

  2. ČAS

  Statika – osnovni pojmovi; Zadaci Statike.

  Mehanika – osnovni pojmovi; Podela Mehanike;

  Teorema o pomeranju sile duž napadne linije;

  Aksiome Statike;

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Predmetni nastavnik:

  Dr Darko Mihajlov, doc.

  Kabinet br. 240

  Konsultacije:

  Ponedeljak: 1200 ÷ 1400

  Predmetni asistent:

  Milica Nikodijević

  Kabinet br. 209

  Konsultacije:

  Ponedeljak: 1300 ÷ 1400

  Utorak: 1000 ÷ 1100

  Četvrtak: 1200 ÷ 1300

  Konsultacije putem elektronske pošte:

  darko.mihajlov@znrfak.ni.ac.rs

  milica.nikodijevic@znrfak.ni.ac.rs

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Semestar: jesenji;

  Broj nastavnih nedelja: 15;

  2 časa predavanja,

  2 časa računskih vežbi.

  Nedeljni fond časova:

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

  Broj EPS bodova: 6;

  Status predmeta: obavezan;

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Sticanje osnovnih znanja iz Statike i

  Otpornosti materijala.

  CILJ PREDMETA

  ISHOD PREDMETA

  Osposobljenost studenata za razumevanje

  mehaničkih pojava i zakonitosti mirovanja,

  naponskog i deformacionog stanja tela.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  SADRŽAJ PREDMETA

  Uvod;

  1. STATIKA:

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

   Osnovni pojmovi;

   Aksiome Statike;

   Sistem sučeljnih sila. Moment sile;

   Dejstvo sistema od dve paralelne sile

  na kruto telo. Spreg sila;

   Dejstvo ravanskog sistema

  proizvoljnih sila na kruto telo;

   Težište krutog tela;

   Statički nosači;

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  SADRŽAJ PREDMETA

  2. OTPORNOST

  MATERIJALA:

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

   Opšti pojmovi;

   Geometrijske karakteristike

  ravnih preseka;

   Aksijalno naprezanje;

   Ravno naprezanje. Smicanje;

   Uvijanje;

   Savijanje – čisto i poprečno;

   Elastična linija nosača;

   Izvijanje.

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

  LITERATURA

  Slavka Mitić, “TEHNIČKA MEHANIKA”,

  Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2009.

  Izvodi sa predavanja i vežbi,

  Internet stranica Fakulteta –

  predmet Tehnička mehanika.

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

  KRITERIJUMI ZA OCENU ZNANJA

  PREDISPITNE

  OBAVEZE

  Aktivnost na

  predavanjima

  Aktivnost na

  vežbama

  1. kolokvijum

  2. kolokvijum

  5

  5

  10 - 25

  10 - 25

  Pisani deo

  ispita 10 - 20

  1 = 30 - 60

  Usmeni deo

  ispita 11 - 20

  2 = 21 - 40

  1 + 2 = 51 - 100

  ISPIT Br.

  poena Br.

  poena

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

  OCENA – na osnovu broja poena sa:

  1. ispunjenih predispitnih obaveza,

  2. ispunjenih predispitnih obaveza i položenog

  pisanog dela ispita, ili

  3. ispunjenih predispitnih obaveza, položenog

  pisanog i usmenog dela ispita.

  Broj

  poena 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100

  Ocena 6 7 8 9 10

  KRITERIJUMI ZA OCENU ZNANJA

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - informacije o predmetu -

  KRITERIJUMI ZA OCENU ZNANJA

  Napomene:

  Popravni kolokvijumi se održavaju početkom

  narednog semestra u odnosu na semestar u kome

  se sluša predmet;

  Poeni sa ispunjenih predispitnih obaveza važe do

  polaganja ispita;

  Položen pisani deo ispita važi u tekućoj školskoj

  godini.

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

  MEHANIKA - nauka koja se bavi izučavanjem:

  1. mirovanja i mehaničkih kretanja materijalnih tela;

  2. mehaničkih dejstava koja nastaju između

  materijalnih tela pri njihovom mirovanju ili

  kretanju.

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Materijalno telo - ograničen prostor ispunjen

  materijom.

  Materijalna tačka - materijalno telo čije se dimenzije

  u konkretno razmatranim uslovima mogu zanemariti.

  Smatra se da je celokupna masa tela skoncentrisana

  u jednoj tački.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Mehaničko kretanje - promena položaja jednog

  materijalnog tela u odnosu na drugo (osnovno)

  materijalno telo.

  Proces koji se odvija u prostoru i vremenu.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Mehaničko uzajamno dejstvo - uzajamno dejstvo

  materijalnih tela koje menja ili teži da promeni stanje

  kretanja ili stanje mirovanja materijalnog tela, ili pak

  da promeni oblik materijalnog tela.

  Sila - veličina koja predstavlja:

  meru mehaničkog dejstva između materijalnih tela i

  uzrok promene stanja materijalnog tela.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  “Matematički principi prirodne filozofije” (1687.)

  Isak Njutn (1643 -1727.)

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomernog

  (jednolikog) pravolinijskog kretanja sve dok pod

  dejstvom sila ne bude prinuđeno da to svoje stanje

  promeni.

  1. Njutnov zakon – Zakon inercije:

  Zakon definiše postojanje sile.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Promena kretanja - ubrzanje je proporcionalno sili

  koja dejstvuje na telo i vrši se u pravcu sile.

  2. Njutnov zakon – Zakon sile:

  Zakon definiše veličinu sile.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Dejstvu (akciji) je uvek jednako protivdejstvo

  (reakcija), ili, dejstva dvaju tela jednog na drugo su

  uvek jednaka ali suprotnog smera.

  3. Njutnov zakon – Zakon akcije i reakcije:

  Zakon definiše izvor sile.

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Podela Mehanike na discipline prema svojstvima

  materije koja se izučava:

  MEHANIKA

  Mehanika krutog (nedeformabilnog) tela

  Mehanika čvrstog (deformabilnog) tela

  Mehanika tela promenljive mase

  Mehanika tečnog tela

  Mehanika gasovitog tela

  TEHNIČKA MEHANIKA

  - Uvod. Osnovni pojmovi Mehanike -

 • TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

  Kruto telo - zamišljeno telo kod koga rastojanje

  između ma koje njegove dve tačke ostaje

  nepromenjeno (konstantno) pod dejstvom sila.

  MEHANIKA KRUTOG TELA - proučava m

Recommended

View more >