tehnika trasiranja

Download tehnika trasiranja

Post on 27-Nov-2015

57 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  TEHNIKA TRASIRANJA

  - trasiranje - faza u projektovanju u kojoj se uspostavljaju geometrijske zakonistosti sve tri projekcije i jednoznano definiu projektne linije u apsolutnom X,Y,Z sistemu

  - izvodi se postepeno, u koracima, zavisno od faze izrade projektne dokumentacije, razmjere podloga i znaaja putnog pravca

  - programski uslovi: kategorija puta, mjerodavno saobraajno optereenje, uslovi odvijanja saobraaja, raunska brzina po dionicama, sistem eksploatacije, okvirni poloaj raskrsnica, tip kolovozne konstrukcije

  VI PREDAVANJE

 • 2

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  TEHNIKA TRASIRANJA

  - prvi korak: geometrijsko i konstruktivno dimenzionisanje elemenata poprenog profila, uz detaljnu tehniku i ekonomsku analizu svakog primjenjenog elementa, kao i analizu mogunosti i potrebe etapne gradnje

  - drugi korak: definisanje graninih elemenata plana i profila sa

  stanovita vozno-dinamikih, konstruktivnih i estetskih zahtijeva (maksimalna duina pravca, minimalni radijus horizontalne krivine, min parametar prelazne krivine, max poduni nagib, min radijus konveksnog zaobljenja, min radijus konkavnog zaobljenja, min vizura zaustavne preglednosti, min vizura preticajne preglednosti)

  VI PREDAVANJE

 • 3

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  PROJEKTNE PODLOGE

  - prije poetka trasiranja prikupiti sve relevantne podatke: topografske, geomehanike, geomorfoloke, urbanistike i ekonomske uslove podloge:

  inenjersko geoloka karta sa zbirnim prikazom o osnovnim geomorfolokim i geomehanikim karakteristikama terena (podaci o savremenim geolokim procesima, karakteristikama stijenskih masa, hidrologiji podzemnih i povrinskih voda)

  karta namjene povrina dobijena na osnovu regionalnih i urbanistikih planova, koja prikazuje budui razvoj podruja, vrste i obim izgradnje, kao i bonitet zemljita sa okvirnom parcelacijom

  topografska karta osnova na kojoj se grafiki definie trasa budueg puta (klasino geodetsko snimanje ili fotogrametrijsko snimanje)

  Na osnovu svih prikupljenih podloga radi se sintezna karta ogranienja sa povoljnim, uslovno povoljnim i nepovoljnim podrujima za projektovanje puta.

  VI PREDAVANJE

 • 4

  OSNOVE SAOBRAAJNICA VI PREDAVANJE

 • 5

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - utvrivanje grube osovine, povlaenje nulte linije, definisanje projektne osovine i analitika obrada trase

  Gruba osovina predstavlja putokaz za generalno pruanje trase, vazduna linija izmeu A i B. Slui za istraivanje najpovoljnijih pozicija za prelaz trase preko prirodnih prepreka

  VI PREDAVANJE

  Generalna orijentacija na karti

 • 6

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - spajanjem fiksnih taaka dobija se gruba osovina, poeljno je da ne presijeca vazdunu liniju odnosno da se ne utie na duinu trase

  - provjeriti vrijednosti podunog nagiba, pri emu procijenjena vrijednost treba da je za jedan stepen manja od max dozvoljene vrijednosti za datu kategoriju puta, kao i teren izmeu susjednih fiksnih taaka

  VI PREDAVANJE

  Prikaz grube osovine

 • 7

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  Nulta linija je putanja konstantnog nagiba koja spaja dvije fiksne take, povijajui se po terenu bez zemljanih radova.

  - izlomljeni poligon koji slui kao vodi za projektovanje skladnih geometrijskih oblika

  - moe se konstruisati samo kada se izmeu dvije fiksne take nalazi teren priblino uniformnih karakteristika

  - prognozni poduni nagib odsjeka

  - koeficijent razvijanja trase, 1.05-1.15

  VI PREDAVANJE

  L

  100HiN

 • 8

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - korak za trasiranje se prenosi od izohipse do izohipse-nulta linija

  - nulta linija prati terenske oblike i moe samo jednom sjei istu izohipsu

  - koraanje u oba smjera mikrokoridor projektne osovine

  VI PREDAVANJE

  Korak i nulta linija

 • 9

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  VI PREDAVANJE

  Nulta linija na padinskoj trasi, koraanje u oba smjera

 • 10

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - za sloene zemljine oblike treba odrediti pozicije sekundarnih fiksnih taaka na kojima se vri prekid nulte linije

  VI PREDAVANJE

  Prelaz preko brdskog prevoja

 • 11

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  VI PREDAVANJE

  Prelaz preko grebena Prelaz izraene bone doline

 • 12

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - fiksne take kod serpentina su na lokacijama glavnih okretnica i nulta linija se nezavisno razvija na svakom kraku serpentine

  VI PREDAVANJE

  Primjer serpentinskog razvoja trase

 • 13

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - geometrizacija nulte linije pomou pravaca i krunih krivina na situacionim podloga razmjere 1:10.000 i 1:25.000

  - aproksimacija nulte linije treba da bude ostvarena tako da ravnomjerno oscilira oko krunog luka ravnomjeran bilans zemljanih radova

  VI PREDAVANJE

  Projektna osovina sastavljena iz pravaca i krunih lukova

 • 14

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - za situacione planove razmjere 1:1000 do 1:5000, primjena i klotoide

  - definisanje tjemena poligona trase i grafiko utvrivanje elementarnih taaka (poetak i kraj krivine)

  - duina meupravaca za smjetaj prelaznih krivina, poetna aproksimacija krunim lukovima, zatim odreivanje parametra klotoide

  VI PREDAVANJE

  Projektna osovina konstruisana direktnom primjenom klotoide

 • 15

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - istovremeni rad na podunom profilu vodi usklaivanju odnosa meuzavisnih projekcija

  - stacionirati horizontalnu osu i oitati kote terena svih elementarnih i detaljnih taaka, definisati visinska ogranienja i specifine zahtjeve okoline

  VI PREDAVANJE

  Radni poduni profil

  Nulta linija

 • 16

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - jednovremeno sagledavanje situacionog plana i podunog profila - poboljanje geometrije, vee intervencije ili ak potpuno naputanje trase

  TRASIRANJE JE ITERATIVAN POSTUPAK!

  VI PREDAVANJE

  Korekcija plana i profila trase sa stanovita balansa masa

 • 17

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - analitika obrada trase utvrivanje geometrijskih zakonitosti osnovnih projektnih linija i njihov odnos prema konkretnom terenu (raunski i grafiki postupci)

  VI PREDAVANJE

  Analitika obrada situacionog plana

 • 18

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  POSTUPCI U TRASIRANJU

  - poduni profil: pozicije preloma nivelete, duine dionica odreenog nagiba nivelete, nagib nivelete, proraun zaobljenja i kote nivelete

  VI PREDAVANJE

  Analitika obrada podunog profila

 • 19

  OSNOVE SAOBRAAJNICA VI PREDAVANJE

  Situacioni plan

 • 20

  OSNOVE SAOBRAAJNICA VI PREDAVANJE

  Poduni profil

 • 21

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  OBLIKOVANJE PUTA - savremeno projektovani put mora da zadovolji i likovne kriterijume

  koji se zasnivaju na vizuelnim predstavama i doivljaju puta od strane njegovih korisnika

  - veoma utie na ponaanje vozaa bezbjednost saobraaja

  doivljaj puta sa pozicije oka vozaa direktno utie na saobraajne nezgode

  - trasiranje trai ukljuivanje ne samo inenjerskih disciplina ve i

  saobraajne psihologije, teorije informacija, tehnike kibernetike, pejzane arhitekture...

  - istraivanja ponaanja i reakcije vozaa optimalni odnosi

  geometrijskih elemenata u trasiranju

  VI PREDAVANJE

 • 22

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  GEOMETRIJSKO OBLIKOVANJE PUTA

  proces skladnog komponovanja projektnih elemenata sa ciljem da se ostvari prostorna slika puta koja u vizuelnom pogledu ostavlja pozitivne utiske i vozaima uliva osjeanje sigurnosti

  - neophodno uspostaviti iru meuzavisnost projektnih elemenata, kako unutar jedne linijske predstave tako i u prostornom smislu

  - utisci o putu stvaraju se iz kontinualnog niza slika koje se javljaju u vidnom polju prostorna predstava koju formiraju strukturne linije puta (ivice kolovoza, markacija, zatitne ograde)

  - svaki oblik posmatran sa pozicije oka vozaa optiki je transformisan, pa se mora voditi rauna o optikim svojstvima svakog geometrijskog oblika kao i o geometrijskim kombinacijama iz kojih se stvara cjelokupna prostorna slika

  VI PREDAVANJE

 • 23

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  GEOMETRIJSKO OBLIKOVANJE PUTA

  - pravac najizrazitiji fenomen nedogleda pogrena procjena i neodgovarajua reakcija vozaa, monotonija; samo kao pomoni elemenat

  - kruni luk ima likovne kvalitete koji se mogu uspjeno realizovati uz uslov da je duina krunog luka dovoljno velika za shvatanje stepena zakrivljenosti; min duina se dobija iz uslova 2-5s vonje, a max je veliina shvatljive vizure preglednosti 1.4.Vp Dk 7

  .Vp

  - klotoida stvara najpovoljnije optike efekte, pa u njenoj primjeni treba poi ne sa pozicija minimalnih konstruktivnih potreba ve sa aspekta putne estetike; najpovoljnija likovna rjeenja pri odnosu Lk:Dk:Lk=1:1:1, R/3 A R

  VI PREDAVANJE

 • 24

  OSNOVE SAOBRAAJNICA

  GEOMETRIJSKO OBLIKOVANJE PUTA

  VI PREDAVANJE

  Optiki efekti koje stvaraju elementarni oblici u horizontalnoj ravni:

  a. pravac, b. kruni luk,

  c. pravac i kruna krivina,

  d. pravac i kruna krivina sa prelaznicom

 • 25