STYCZEŃ 1.01.2005 Rozpoczął się Nowy Rok. Według danych z ...

Download STYCZEŃ 1.01.2005 Rozpoczął się Nowy Rok. Według danych z ...

Post on 11-Jan-2017

228 views

Category:

Documents

11 download

TRANSCRIPT

 • 1

  STYCZE 1.01.2005 Rozpocz si Nowy Rok. Wedug danych z Urzdu Stanu Cywilnego - 31 grudnia 2004 roku Zielona Gra liczya 119 122 mieszkacw (w tym 5512 zameldowanych czasowo). Wrd zameldowanych na stae 113 610 mieszkacw - byo 53 131 mczyzn i 60 479 kobiet. 1.01.2005 Helena Wodarczyk zostaa dyrektorem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Zielonej Grze. Wczeniej bya Zastpc Dyrektora Departamentu Gospodarki w Urzdzie Marszakowskim, pracowaa w Lubturze i Zielonogrskiej Spdzielni Mieszkaniowej, bya czonkiem rad nadzorczych kilku firm. Ma wyksztacenie prawnicze i uprawnienia radcy prawnego. 5.01.2005 W auli UZ, przy ul. Podgrnej 50, odby si Koncert Noworoczny na rzecz akcji Uniwersytet Dzieciom" poczony z licytacj prac plastycznych studentw Wydziau Artystycznego Uniwersytetu Zielonogrskiego. 7.01.2005 W Galerii BWA odby si finisa wystawy nt. INC. - Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w Polsce". 7.01.2005 W Bursie przy ul. Botanicznej Oddziaowa Sekcja Emerytw i Rencistw Zwizku Nauczycielstwa Polskiego zorganizowaa spotkanie noworoczne dla swoich czonkw. Uczestniczyli: Zastpca Prezydenta Miasta Maciej Kozowski, duszpasterz nauczycieli ks. Krzysztof Fory, prezes Zarzdu Okrgu Lubuskiego ZNP Boena Mania, prezes Zarzdu Oddziau ZNP w Zielonej Grze Grayna Matuszak. 9.01.2005 Spotkanie noworoczne Zwizku Kombatantw RP i Byych Winiw Politycznych rozpocza msza w. celebrowana przez ks. proboszcza Zbigniewa Stekiela w kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela. Uroczystoci kontynuowano w Restauracji TK (ul. Chrobrego). 9.01.2005 350. wolontariuszy XIII Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy zbierao pienidze na nowoczesny sprzt do diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii oraz na pomoc ofiarom kataklizmu w Azji. Wieczorem na koncie zielonogrskiego sztabu byo ponad 87 tys. z. 10.01.2005 W restauracji Stary Myn odbyo si Noworoczne Spotkanie Przedsibiorcw 2005", zorganizowane przez Organizacj Pracodawcw Ziemi Lubuskiej. Wrd goci byli: przedstawiciele samorzdu wojewdztwa, parlamentarzyci oraz reprezentanci partnerskich stowarzysze i instytucji. 10.01.2005 Nieznan do tej pory piwnic (ponad 20 m2 powierzchni i ok. 2 m wysokoci) odkryli robotnicy firmy, ktra wykonuje remont pomieszcze restauracyjnych w ratuszu. Nie byo jej w opisach, planach oraz inwentaryzacjach sal (od 1957 roku). 11.01.2005 II Posiedzenie XXXVII sesji Rady Miasta. Radni podjli decyzje w sprawach:

  1) wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych wasno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogrskiego,

  2) rozpatrzenia skargi na dziaalno Prezydenta Miasta Zielona Gra, 3) rozpatrzenia skargi Pana Stefana Adamcio dotyczcej zamiany lokalu, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeday prawa wasnoci nieruchomoci gruntowych, przeznaczonych na cele

  mieszkaniowe, na rzecz uytkownikw wieczystych - osb fizycznych, 5) wyraenia zgody na udzielenie uytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogrsko Gorzowskiej w Zielonej Grze bonifikaty

  od ceny sprzeday prawa wasnoci nieruchomoci gruntowej, 6) powoania Rady Spoecznej Zespou Rehabilitacji Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Promyk - Samodzielnego Publicznego

  Zakadu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Grze, 7) uchwalenia Programu wsppracy Miasta Zielona Gra z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok

  2005, 8) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakadom budetowym gospodarstwa pomocniczego na rok

  2005,

 • 2

  9) ustalenia wysokoci cen i opat oraz sposobu ustalenia cen i opat za korzystanie z urzdze i obiektw sportowo - rekreacyjnych pozostajcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze,

  10) przystpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Gra. 11.01.2005 Msza w. w intencji Ojczyzny, czonkw Armii Krajowej i ich rodzin, koncelebrowana przez: ks. proboszcza Zbigniewa Stekiela, kapelana onierzy AK ksidza praata Konrada Herrmanna oraz porucznika AK, ksidza Wadysawa Szeremet . 11.01.2005 W ratuszu, Prezydent Miasta Boena Ronowicz wrczya nominacje nowo powoanym dyrektorom jednostek owiatowych. Otrzymay je: Grayna Uhman - V Liceum Oglnoksztacce, Katarzyna Kozakowska - Miejskie Przedszkole nr 38, Elbieta Iwaniec (p.o. dyrektora) - Szkoa Podstawowa nr 8. 12.01.2005 XVI Spotkania Grup Koldniczych i Jasekowych odbyy si w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Licealna). Zaprezentowao si 16 grup teatralnych z zielonogrskich szk podstawowych i przedszkoli. Laureatem zosta teatrzyk Szkrab Alicji Niewiadomskiej z Wojewdzkiego Orodka Politechnicznego, ktry w nagrod pojecha na Wojewdzki Przegld Grup Koldniczych i Jasekowych do Sulcina. 12.01.2005 W rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw - I Liceum Oglnoksztacce z Zielonej Gry okazao si najlepsz szko w naszym wojewdztwie i 31. w kraju. 14.01.2005 W sali Senatu Uniwersytetu Zielonogrskiego przy ul. Podgrnej 50 zosta podpisany List Intencyjny dotyczcy powoania Lubuskiego Forum Nauki i Przedsibiorczoci. Uniwersytet reprezentowa rektor prof. Micha Kisielewicz, Wojewdztwo Lubuskie - marszaek Andrzej Bocheski, Organizacj Pracodawcw Ziemi Lubuskiej z Zielonej Gry - przewodniczcy zarzdu Wacaw Maciuszonek i Lubusk Organizacj Pracodawcw z Gorzowa Wlkp. - przewodniczcy zarzdu Ryszard Baraski. 14.01.2005 W Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyo si otwarcie wystawy prac poznaskich artystek: Karoliny Komasy, Magorzaty Kopczyskiej i Danuty Mczak pt. Pnoc. 14.01.2005 Od 14 do 16 stycznia br. przedstawiciele Urzdu Miasta i Informacji Turystycznej promowali Zielon Gr na Midzynarodowych Targach Turystycznych w partnerskim miecie Cottbus. Targi zgromadziy 250 wystawcw z rnych regionw i miast: Polski, Czech, Sowacji i Niemiec. 15.01.2005 W Galerii BWA odbyo si otwarcie wystawy bydgoskiej artystki Violetty Ku Karta Nauczyciela - jak by zdrowym i otwartym" z cyklu Szkka Letnia. 16.01.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odby si koncert Edyty Geppert zorganizowany przez Zielonogrski Orodek Kultury. 17.01.2005 W Sali Wspomnie zielonogrskiego ratusza odbyo si spotkanie noworoczne Zarzdu Stowarzyszenia Pionierw Zielonej Gry z udziaem Prezydent Miasta Boeny Ronowicz. 18.01.2005 W siedzibie Zielonogrskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (budynek Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, al. Wojska Polskiego 9) zorganizowano wystaw promujc kalendarz Amazonki 2005" pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zielona Gra Boeny Ronowicz. 18.01.2005 W Galerii BWA odby si dwudniowy pokaz video ze Studio National du Fresnoy (Lille-Francja). Przedstawiono zestaw filmw z latach 1999 - 2004.

 • 3

  20.01.2005 Czwartek Lubuski. W sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbya si promocja ksiki Edwarda Dbickiego Ptak umarych. By to wieczr wspomnie o yciu cyganw, nawizujcy do publikacji. . 21.01.2005 W Lubuskim Teatrze, po remoncie i modernizacji odbyo si otwarcie Sceny Kameralnej im. St. Hebanowskiego i Salonu Artystycznego STACZYK. Imprez uwietni koncert pt. Tango. Zapach mioci z udziaem aktorw Lubuskiego Teatru. 21.01.2005 O dwa kardiomonitory i dwie pompy dwustrzykawkowe infuzyjne do podawania lekw pacjentom wzbogaci si Oddzia Neurologii Szpitala Wojewdzkiego w Zielonej Grze. 22.01.2005 W auli Wojewdzkiego Orodka Doksztacania Zawodowego odbyo si podsumowanie Etapu Wojewdzkiego X Oglnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodach piekarz i cukiernik. Najlepszy piekarz - Mateusz Bednarski - WODZ Zielona Gra, najlepszy cukiernik - Kamil Krasowski - WODZ Zielona Gra, 23.01.2005 Premiera nowego spektaklu pt. Cynowy onierzyk zostaa zrealizowana na motywach bajek H. Ch. Andersena Dzielny cynowy onierzyk oraz Kominiarczyk i pastereczka. Spektakl adresowany by do dzieci (przedszkolakw i uczniw klas I - III). 25.01.2005 Debata oxfordzka na temat Legalizacja prostytucji dobrem koniecznym" odbya si w auli Uniwersytetu Zielonogrskiego przy al. Wojska Polskiego 67. 25.01.2005 XXXVIII sesja Rady Miasta. Radni podjli decyzje w sprawach:

  1) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005, 2) ustalenia dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakadom budetowym w 2005 roku, 3) zaoenia VI Liceum Oglnoksztaccego w Zespole Szk Budowlanych w Zielonej Grze, 4) przeksztacenia dotychczasowych szk policealnych w ponadgimnazjalne szkoy policealne, 5) zaoenia Szkoy Policealnej nr 6 w Wojewdzkim Orodku Doksztacania Zawodowego w Zielonej Grze, 6) uchylenia uchway w sprawie wprowadzenia dodatku samorzdowego dla wyrniajcych si w pracy nauczycieli przedszkoli,

  szk i placwek owiatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Gra oraz uchwa w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku samorzdowego dla wyrniajcych si w pracy nauczycieli przedszkoli, szk i placwek owiatowych prowadzonych przez miasto Zielona Gra,

  7) regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku, 8) powoania Komisji Inwentaryzacyjnej, 9) nadania nazwy nowo powstaej ulicy,

  10) zmiany uchway w sprawie nadania nazw nowo powstaemu osiedlu i ulicom, 11) zmiany przebiegu ulicy Urszuli i nadania nazw nowo powstaym ulicom, 12) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w drodze darowizny. 26.01.2005 Gala finaowa akcji Uniwersytet Dzieciom w Filharmonii Zielonogrskiej (Plac Powstacw Wlkp. 10). Orkiestra FZ zagraa dla 400 dzieci z 18 zielonogrskich wietlic terapeutycznych i Pogotowia Opiekuczego. 27.01.2005 W Klubie Pro Libris Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbya si promocja ksiek Magorzaty Mikoajczak W cieniu heksametru oraz Jzefa Marii Ruszara Str brata swego. 27.01.2005 Zielonogrski Orodek Kultury zorganizowa Karnawa Artystw, w ktrym udzia wzio okoo 350 dzieci z zaprzyjanionych grup teatralnych, muzycznych i tanecznych. 28.01.2005 Tomasz Florkowski otrzyma medal Naturae Tutela Res Necesaria Humanum ( Wszelkie rzeczy natury niezbdne s czowiekowi) od poznaskiego oddziau Polskiej Akademii Nauk, za caoksztat prac badawczych, projektowych, planistycznych i informacj medialn.

 • 4

  28.01.2005 II Zielonogrski Bal Sportu, w hali Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji (ul. Urszuli 3), zorganizowany przez Rad Sportu przy Prezydencie Miasta Zielona Gra. Podsumowano miniony rok i uhonorowano najlepszych naszych sportowcw. Wrd nich byli: Marcin Horbacz (piciobj nowoczesny), Sylwia Bogacka (strzelectwo), Piotr wist (uel), Bogumi Pooski (kick - boxing), Marcin Chodkiewicz (koszykwka), Ewa Zieliska (strzelectwo). 28.01.2005 W Paacu Prezydenckim w Warszawie - pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogrskiego otrzymali z rk prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego profesorskie nominacje. Tadeusz Nadzieja - tytu profesora nauk matematycznych , Janina Stankiewicz - tytu naukowy profesora nauk ekonomicznych. 31.01.2005 Zielonogrski Orodek Kultury w ramach cyklu Bez Kurtyny, zorganizowa w Klubie Jazzowym U Ojca spotkanie z Krystyn Sienkiewicz, ktra wystpia w programie pt. miechoterapia z udziaem Tomasza Szweda.

  LUTY 2.02.2005 Wrd 14 filmw, ktre pokazano na festiwalu Going Underground 4 w Berlinie znalaz si Azyl zielonogrzanina Radka Pajka (28 - letniego absolwenta filozofii Uniwersytetu Zielonogrskiego, reysera zwizanego z zielonogrsk Wytwrni Filmow A YOY). Gwn rol gra Wadysaw Sikora, legenda kabaretu Potem. 5.02.2005 Klaudia Latosi, studentka wydziau jazzu i muzyki estradowej na Uniwersytecie Zielonogrskim (studia zaoczne), pracownica jednego z zielonogrskich bankw, zdobya I nagrod w rockowym konkursie International Rock Music Art w Wiedniu. Towarzyszy jej zesp w skadzie: Daniel Wrocawski, Pawe Mikiel i Bartek Kukliski. 6.02.2005 Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie zorganizowao I Bal Winiarski, w dawnej winiarni przy ulicy Moniuszki. Na stoy trafio 28 konkursowych trunkw. Wygra riesling Lecha Jaworka z Mikini koo rody lskiej. 11.02.2005 Wrczenie nagrd w plebiscycie Lubuszanin Roku 2004 odbyo si w sali witraowej Muzeum Ziemi Lubuskiej. W tym roku czytelnicy Gazety Lubuskiej wybrali piciu Lubuszan: Stanisawa Burzyskiego, Roberta Dowhana, Walentyn Gbowsk, Jzefa Zycha, Czesawa Oskowskiego. 12.01.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odby si koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera. 13.02.2005 W Lubuskim Teatrze odby si recital Janusza Radka Serwus madonna. 14.02.2005 Stowarzyszenie Pionierw Zielonej Gry zorganizowao uroczystoci z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Zielonej Gry, ktre odbyy si przed Pomnikiem Bohaterw. Wzili udzia przedstawiciele organizacji spoecznych i kombatanckich, wojska, policji i stray poarnej. 15.02.2005 W Galerii BWA odby si performance grupy OOFF.OURO pt. En Au Bo" oraz pokaz animowanego filmu francuskiego artysty Gregory Petitqueux pt. Gramma stop motion film" do ktrego muzyk na ywo wykonywa Danilo Castr. 16.02.2005 W siedzibie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Grze przy ulicy Kasprowicza 3/5 odbyo si podsumowanie pracy straakw za rok 2004.

 • 5

  17.02.2005 W ratuszu Prezydent Miasta Boena Ronowicz gocia delegacj z prowincji Overijssel (Holandia). Podczas spotkania przedstawiono: infrastruktur spoeczn, potencja gospodarczy miasta, kierunki rozwoju, ofert inwestycyjn oraz Stref Aktywnoci Gospodarczej w formie prezentacji wizualnej. 18.02.2005 Na scen Lubuskiego Teatru powrci w nowej obsadzie spektakl pt.Koronacja Marka Modzelewskiego. Wystpili: Jacek Zienkiewicz, Marta Artymiak, Artur Beling. 19.02.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej, w nowej staej Galerii Tadeusza Kuntze wystawiono 5 prac artysty: w. Stanisaw i Piotrowin, wity Jan Kanty, oraz 3 portrety: kardynaa Yorku Henryka Benedykta Stuarta, Marii wnuczki krla Klementyny Sobieskiej i Jakuba Stuarta. Wszystkie prace byy prezentowane po raz pierwszy w Zielonej Grze. 19.02.2005 Ogoszenie wynikw dorocznego konkursu dziennikarzy lubuskich poczone z wrczeniem nagrd w restauracji Paloma (ul. Kupiecka 30). W kategorii radiowej wygra Cezary Galek - reporter Radia Zachd. 21.02.2005 Od 21 do 25 lutego w Lubuskim Teatrze odbywa si IV Przegld Teatrzykw Dziecicych zorganizowany w ramach edukacji artystycznej dzieci przez: Zielonogrski Orodek Kultury, Lubuski Teatr oraz Miejskie Przedszkole nr 17. 22.02.2005 XXXIX sesji Rady Miasta. Radni podjli decyzje w sprawach:

  1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw w miecie, 2) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005, 3) dochodw wasnych jednostek budetowych prowadzonych przez Miasto Zielona Gra, 4) ustalenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania z opat za pobyt dziecka oraz osoby penoletniej w rodzinie zastpczej, 5) statutw: Domu Pomocy Spoecznej w Zielonej Grze oraz Domu Pomocy Spoecznej dla Kombatantw im. Jana Lembasa

  w Zielonej Grze, 6) uchwalenia Programu Zapobiegania Przestpczoci, Porzdku Publicznego i Bezpieczestwa Obywateli w Miecie Zielona Gra, 7) zmiany uchway w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych oraz ustalenia liczby punktw

  sprzeday napojw alkoholowych na terenie miasta Zielona Gra, 8) przystpienia Miasta Zielona Gra do projektu unijnego EU MED - EAST Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiza

  w dziedzinie opieki zdrowotnej i spoecznej, 9) wyraenia zgody na zamian nieruchomoci pomidzy Gmin Zielona Gra o statusie miejskim a Skarbem Pastwa,

  10) zmiany porozumienia midzygminnego, 11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jdrzychw II w Zielonej

  Grze, 12) zmiany uchway w sprawie powoania staych komisji Rady Miasta, 13) rozpatrzenia skargi Wadysawa Bka na dziaalno Prezydenta Miasta Zielona Gra. 23.02.2005 W 25. rocznic mierci artysty malarza Klema Felchnerowskiego (1926 - 1980), zorganizowano monumentaln wystaw jego dzie. Ekspozycj zoon z dwch czci (I Muzeum Ziemi Lubuskiej, II Galeria BWA) udostpniono od 23 lutego do 10 kwietnia br. 23.02.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego odbya si Gala Regionalna VII Edycji Programu Promocji Kultury Przedsibiorczoci Przedsibiorstwo Fair Play. Zotymi statuetkami i certyfikatami nagrodzono dwie firmy z Zielonej Gry: Anneberg Transpol Int. Sp. z o. o. i Elektrociepowni Zielona Gra S. A. 24.02.2005 Nadanie Gimnazjum nr 5 imienia Janusza Korczaka. Msz w. i powiceniem sztandaru szkoy przez ks. bp. dr. Adama Dyczkowskiego rozpocza si cz uroczysto w kociele parafialnym p.w. w. Franciszka (ul. Kiliskiego). W siedzibie szkoy (ul. Piastowska 9) odsonito i powicono tablic pamitkow. 24.02.2005 W Szkole Podstawowej nr 11 odby si fina konkursu poetyckiego dla uczniw szk podstawowych zorganizowanego przez Zielonogrski Orodek Kultury. Spord 90. prac, wybrano 33. Zaprezentowano je podczas spotkania.

 • 6

  24.02.2005 W Galerii BWA odbya si prezentacja retrospektywnego programu prac wideo z lat siedemdziesitych i osiemdziesitych XX wieku, w autorskim wyborze Gary Hilla - jednego z najwybitniejszych wspczesnych artystw amerykaskich. 24.02.2005 W budynku Centrum Biznesu odbyo si otwarcie Regionalnego Biura Kooperacji Zielona Gra - Cottbus. Biuro ma stanowi platform wsppracy wszystkich organizacji gospodarczych wojewdztwa lubuskiego oraz pomost dla kontaktw maych i rednich przedsibiorstw po obu stronach granicy. 25.02.2005 Premiera w Lubuskim Teatrze pt. Mieszanka firmowa, czyli pocig do absurdu. Wybr tekstw i opracowanie sceniczne - Kinga Kaszewska Brawer, Wojciech Brawer. Muzyka, opracowanie muzyczne i aranacje - Jerzy Bechyne. W spektaklu wykorzystano teksty: Woody Allena, Jeremiego Przybory, Jadwigi Skotnickiej, Wadysawa Szlengela i Jerzego Wittlina. Obsada: Elbieta Donimirska, Kinga Kaszewska Brawer, Anna Zdanowicz, Wojciech Brawer, Wojciech Czarnota, Jerzy Kaczmarowski, Janusz Myski. 25.02.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej - otwarcie ekspozycji pt. Podr przez centrum Europy prezentujcej obrazy z podry palatyna Ottheinricha z Neuburga nad Dunajem przez Prag do Krakowa i z powrotem przez Wrocaw, Berlin, Wittenberg i Lipsk do Neuburga, odbytej na przeomie lat 1536/1537. Wystaw zorganizowao Niemieckie Forum Kultury Europy rodkowej i Wschodniej w Poczdamie. 25.02.2005 W hali tenisa ziemnego Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyway si trzydniowe XIII Targi Budownictwa. Udzia wzio 80 wystawcw z Polski oraz Niemiec. 25.02.2005 W sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyo si podsumowanie XI edycji Lubuskich Wawrzynw Literackich (autorw mieszkajcych na rodkowym Nadodrzu). Jury nagrodzio gorzowskiego pisarza Witolda Niedwieckiego za ksik Sodoma czyli Apokryfy starego Testamentu oraz Zbigniewa Kozowskiego z ar za powie historyczno przygodow dla modziey Skarb Atamana, wydan przez Biblioteczn Oficyn Pro Libris.

  MARZEC 1.03.2005 Spotkanie Prezydent Miasta Boeny Ronowicz z mieszkacami dzielnicy Chynw. Poruszono m. in. tematy: kalendarium kanalizacji Chynowa oraz Osiedla Kolorowego, budowy hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym nr 1 (ul. Truskawkowa), funkcjonowania giedy na Chynowie, utrzymywania drg i chodnikw. 1.03.2005 Spotkanie w Poczdamie z udziaem Mariana Rzeniewskiego - Wiceprezesa Lubuskiej Federacji Sportu, Czesawa Fiedorowicza Przewodniczcego Euroregionu Sprewa Nysa - Bbr, Naczelnika Wydziau Infrastruktury Spoecznej Urzdu Miasta Zielona Gra, Guntera Staffa - Prezydenta Europejskiej Akademii Sportu w Poczdamie, Bogusawa Sukowskiego - Dyrektora Biura Lubuskiej Federacji Sportu. Tematem rozmw bya wsppraca w dziedzinie sportu pomidzy Wojewdztwem Lubuskim i Brandenburgi, oraz Zielon Gr Poczdamem w 2005 roku oraz latach nastpnych. 2.03.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystaw fotografii Pawa Janczaruka Kartki z kalendarza 2000 2005. Pawe Janczaruk: artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, czonek Zwizku Polskich Artystw Fotografikw, fotoreporter Gazety Lubuskiej. 2.03.2005 W Galerii BWA - pokaz filmw pt. Mind bazar", zrealizowanych w trakcie podry do Indii przez Jacka Zachodnego (wrocawskiego artysty, autora wielu realizacji medialnych)

 • 7

  4.03.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odby si koncert inaugurujcy Dni muzyki nad Odr". Midzynarodowe Spotkania Muzyczne Wschd - Zachd" razem z Frankfurckimi Dniami Muzyki s jedn z najwaniejszych imprez muzycznych po obu stronach Odry. 4.03.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyy si wybory nowego Zarzdu Oddziau Lubuskiego Stowarzyszenia Muzealnikw Polskich. Prezesem zostaa Irena Soppa (Muzeum Etnograficzne w Ochli). 5.03.2005 Otwarcie eliminacji okrgowych XVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych w Zespole Szk Budowlanych (ul. Botaniczna 50). 8.03.2005 W siedzibie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (ul. Kasprowicza 3/5) odbya si konferencja prasowa, dotyczca dziaa KM PSP zwizanych z przygotowaniem ludnoci powiatu zielonogrskiego do ewentualnej akcji powodziowej. 8.03.2005 Z okazji Dnia Kobiet do zielonogrskiej Palmiarni przybyo 40 pa przedstawicielek wiata: polityki, biznesu, zwizkw zawodowych oraz samorzdu terytorialnego. Honory gospodarzy penili panowie: zastpca prezydenta Piotr Barczak, radny Jacek Budziski oraz kabareciarz Janusz Rewers. 8.03.2005 Z okazji Dnia Kobiet odby si szereg imprez, m. in.: w Lubuskim Teatrze wystawiono grotesk Chamlet czyli co si dzieje w pastwie Duskim; w klubie muzyczno - artystycznym 4 Re dla Lucienne" zorganizowano imprez pt. Karaoke faceci piewaj dla kobiet, a w Filharmonii Zielonogrskiej wystpi Krzysztof Kiljaski z polsk wokalistk Kayah. 8.03.2005 Zmar prof. dr hab. Jerzy Baksalary, byy Rektor Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Zielonej Grze 9.03.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego przy ul. Podgrnej 7 odbya si konferencja dotyczca konsultacji projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013. 11.03.2005. Od 11 do 15 marca br. Wojewdztwo Lubuskie byo wystawc na Midzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2005 w Berlinie - najwikszej i najwaniejszej imprezie turystycznej, organizowanej przez niemieck firm Messe Berlin GmbH. Wrd 178 miast wiata promowana bya Zielona Gra. 11.03.2005 W Galerii BWA odbyo si otwarcie wystawy malarstwa i rysunku zielonogrzanki Doroty Komar - Zmylony. 13.03.2004 Zielonogrski Teatr Czego Nigdy bra udzia w Festiwalu Teatrw Niszowych Theatrograf, ktry odbywa si w Lublinie (8 - 13 marca br). Byo to spotkanie teatrw offowych z caej Polski. 14.03.2005 Modzie szk rednich, studenci i doroli wzili udzia w eliminacjach miejskich Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w Galerii BWA. Laureaci reprezentowali Zielon Gr na wojewdzkich eliminacjach w arach 15 i 16 kwietnia br., a gimnazjalici 5 i 6 maja w Drezdenku. 15.03.2005 Wadze naszego miasta z prezydent Boen Ronowicz, spotkay si z mieszkacami dzielnicy Jdrzychw. Poruszano tematy: budowy systemu kanalizacji, planw zagospodarowania przestrzennego osiedla, budowy bazy sportowej (boiska, sali sportowej) i rozbudowy bazy owiatowej (sal edukacyjnych i wietlicy szkolnej) przy Szkole Podstawowej nr 8 (ul. Kpielowa).

 • 8

  15.03.2005 W klubie muzyczno artystycznym 4 Re dla Lucienne" (Stary Rynek 17) odbya si inauguracja uniwersyteckich Dni Frankofonii (15 18 marca) poczonych z Zielonym Tygodniem zorganizowanym przez Towarzystwo Polsko - Irlandzkie. 17.03.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego odbyo si otwarcie VII Targw Edukacji Szkoa 2005" oraz II Targw Ksiki, ktre zorganizowao Lubuskie Centrum Targowe BIS. W targach wzio udzia 30 wystawcw. 17.03.2005 W dzie witego Patryka, Lubuski Teatr wystawi spektakl pt. Czaszka z Connemara. Martin McDonagh. Obsada: Maria Weigelt, Jerzy Kaczmarowski, Tomasz Olejarczyk oraz Janusz Myski. Czaszk reyserowaa Magorzata Anna Siuda. 18.03.2005 Zielonogrski Kiermasz Palm, Wypiekw i Pisanek Wielkanocnych Kraszanka 2005 odbywa si od 18 do 20 marca, na zielonogrskim deptaku. Zorganizowali go: Urzd Miasta Zielona Gra, Galeria BWA, Stowarzyszenie Moje Miasto, Muzeum Etnograficzne, MDK Dom Harcerza, 4 Re dla Lucienne. 18.03.2005 Z okazji I Narodowego Dnia ycia w sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbya si konferencja pt. W krainie ycia..., zorganizowana przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Grze (ul. Chopina 15a). 20.03.2005 Uniwersytet Zielonogrski zorganizowa Dni Otwartych Drzwi. Tradycyjnie impreza ta zainaugurowaa rekrutacj studentw na nadchodzcy rok akademicki 2005/2006. 21.03.2005 Zielonogrski Orodek Kultury zorganizowa kolejne spotkanie z cyklu Bez kurtyny, - koncert Haliny Frckowiak pt. Przystanek bez drogowskazu. Garae gwiazd. 22.03.2005 XL sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach:

  1) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005, 2) zwolnienia od podatku od nieruchomoci, 3) zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentw w Zielonej Grze za rok 2004, 4) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2005-2013, w szczeglnoci rdmiecia Zielonej Gry, 5) udostpnienia urzdze, obiektw sportowo-rekreacyjnych i upowanienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opat oraz trybu

  i zakresu stosowania zwolnie, upustw za korzystanie z urzdze i obiektw sportowo-rekreacyjnych bdcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze,

  6) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw administracji i obsugi Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Grze,

  7) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw Noclegowni dla Bezdomnych Osb im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Grze,

  8) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw Centrum Usug Opiekuczych w Zielonej Grze,

  9) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw Domu Pomocy Spoecznej w Zielonej Grze, 10) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw Domu Pomocy Spoecznej dla Kombatantw

  im. Jana Lembasa w Zielonej Grze, 11) podziau rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji

  zawodowej i spoecznej na terenie Miasta Zielona Gra w roku 2005, 12) ustalenia planu sieci publicznych szk ponadgimnazjalnych oraz szk specjalnych, 13) ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Miasta

  Zielona Gra, 14) nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Grze, 15) zmieniajca uchwa w sprawie powoania staych komisji Rady Miasta. 22.03.2005 Fina miejski Lubuskiego Modzieowego Festiwalu Piosenki odby si w Piwnicy Artystycznej Kawon. Tytuy laureata oraz nominacje do finau wojewdzkiego przyznano: Annie Kokorniak, Magdzie Fiakowskiej, Magorzacie Hryniewicz, Dorocie Sowie, Marcie Konaszewskiej, Monice Piotrowskiej i Justynie Kokot.

 • 9

  22.03.2005 W Paacu Prezydenckim w Warszawie, dr hab. Marian Bugajski otrzyma tytu profesora nauk humanistycznych z rk Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego . 22.03.2005 Setna wystawa Galery (malarstwo, video, infografia, fotografia) na poddaszu dawnej siedziby Klubu Kolejarza (ul.Boh. Westerplatte 32). Prezentowano prace zielonogrskich artystw: Mateusza Jary, Marcina Fajfruka, Tomasza Sztajera, Marcina Zarzyckiego, Anny Nabel, Igora Myszkiewicza, Marka Szpaka, Izabeli Jdrulak - Mocur, Sylwestra Mocura oraz performance grupy Sdzia Gwny. 22.03.2005 W Galerii BWA odby si pokaz video Andrzeja K. Urbaskiego ARTAU, artysty od ponad 20 lat zajmujcego si malarstwem, fotografi, rzeb, instalacj video, ksik artystyczn. 22.03.2005 Kolegium Elektorw Uniwersytetu Zielonogrskiego wybrao prof. dr. hab. Czesawa Oskowskiego na stanowisko Rektora Uniwersytetu Zielonogrskiego (kadencji od 1.09.2005 31.08.2008). Prorektorem do spraw nauki i wsppracy z zagranic zosta prof. dr. hab. Jzef Korbicz, prorektorem do spraw jakoci ksztacenia dr hab. Wielisawa Osmaska - Furmanek, prorektorem do spraw rozwoju dr. hab. Krzysztof Urbanowski. 22.03.2005 W ratuszu odbyo si wrczenie Elbiecie Iwaniec nominacji na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 8, oraz aktw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego piciu nauczycielom kontraktowym. 23.03.2005 Ruszya wielkanocna akcja Caritas, podczas ktrej od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty kady mieszkaniec bdzie mg otrzyma Chlebek Mioci, w zamian zostawiajc ofiar. Datki przeznaczone zostan na pomoc potrzebujcym dzieciom, uczszczajcym do wietlic profilaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez Parafialne Zespoy Caritas. 23.03.2005 Ponad 1200 dzieci z miejskich przedszkoli uczestniczyo w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi Mecenat Zotego Serca. Wielkanocne szukanie zajczka, ktra odbywaa si na deptaku. 23.03.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyo si otwarcie wystawy Pisanki uyckie. Okoo 180 kolorowych jaj wielkanocnych zdobionych rnymi technikami pochodzio ze zbiorw Muzeum Serbouyckiego w Cottbus. 23.03.2005 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewdzkiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Grze. Spord trzech kandydatw wybrano dotychczasowego dyrektora Waldemara Taborskiego. 24.03.2005 Zmara Maria Gobiowska, wspaniay Czowiek, wieloletnia czonkini Stowarzyszenia Pionierw Zielonej Gry, Przewodniczca Sekcji Historycznej Sali Wspomnie znajdujcej si w zielonogrskim ratuszu. 30.03.2005 Z inicjatywy Zastpcy Prezydenta Miasta Macieja Kozowskiego w kawiarence Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji odbyo si spotkanie z przedstawicielami stowarzysze dziaajcych na rzecz osb niepenosprawnych, podczas ktrego podsumowano dziaania za rok 2004.

  KWIECIE 1.04.2005 W Lubuskim Teatrze rozpocz si VII Przegld Wspczesnego Dramatu Od Gombrowicza i Rewicza do Brutalistw, ktrego dyrektorem artystycznym by Andrzej Buck. Od 1 do 16 kwietnia - miay by grane najlepsze przedstawienia ubiegego sezonu podejmujce problemy ludzkiego cierpienia, samotnoci, braku wzajemnego porozumienia. Z powodu aoby narodowej odbyy si tylko dwa spektakle.

 • 10

  2.04.2005 Kilka minut przed godz. 22 poprzez stacje radiowe i telewizyjne dotara do Polski wiadomo o mierci Papiea Jana Pawa II Karola Wojtyy. Zaczy bi dzwony, wszystkie kocioy w naszym kraju, rwnie w Zielonej Grze, wypeniy si ludmi. Rozpocza si aoba narodowa.

  3.04.2005 Prezydent Miasta Boena Ronowicz za porednictwem przedstawicieli prasy, radia i telewizji przekazaa, w imieniu wasnym i przewodniczcego Rady Miasta Lesawa Batkowskiego - kondolencje.

  4.04.2005 W zwizku z odejciem Ojca witego Jana Pawa II, w Gabinecie Prezydent Miasta, w ratuszu, zostaa wyoona Ksiga Kondolencyjna. Udostpniona bya przez 9 dni w godz. od 8.00 do 19.00. Pierwszego wpisu dokonaa Prezydent Miasta Zielona Gra Boena Ronowicz 4.04.2005 Wadze miasta z Prezydent Miasta Boen Ronowicz, harcerze, Lubuska Rodzina Katyska zielonogrzanie zgromadzili si przed obeliskiem Katyskim przy ulicy Bohaterw Westerplatte. Okoo tysic osb oddao cze p. Janowi Pawowi II. Wart zacigny poczty sztandarowe. 6.04.2005 Nadzwyczajna XLI sesja Rady Miasta odbya si w sali sesyjnej ratusza. Radni podpisali owiadczenie o uczczeniu pamici Ojca witego Jana Pawa II. Prezydent Miasta przedstawia projekt uchway w sprawie budowy pomnika Ojca witego. 6.04.2005 Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogrskiego oraz Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi Mecenat Zotego Serca w Zielonej Grze zorganizowali Biay Marsz" w hodzie Papieowi. 6.04.2005 W kociele p.w. Ducha witego (ul. Bugarska) odbyy si uroczystoci aobne, podczas ktrych Zielona Gra egnaa p. Ojca witego Jana Pawa II. Liturgi mszy witej koncelebrowa ks. bp. dr Adam Dyczkowski. 8.04.2005 W dniu pogrzebu Jana Pawa II, w zielonogrskich kocioach wiele osb wsplnie przeywao uroczystoci pogrzebowe transmitowane prosto z Watykanu na telebimach. Nie pracoway urzdy, zakady pracy i placwki owiatowo wychowawcze, w ten sposb wadze umoliwiy wielu osobom uczestnictwo w uroczystociach zwizanych z pogrzebem Papiea. Ok. godziny dziesitej zawyy syreny i rozdzwoniy si aobne dzwony.

  9.04.2005 W hali akrobatycznej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji odby si III Turniej Wiosny w akrobatyce sportowej, z udziaem 50 najmodszych adeptw tej dziedziny sportu. W zawodach uczestniczyli po raz pierwszy uczniowie Szkoy Sportowej w Cottbus (Niemcy). 9.04.2005 Katarzyna Wasiak, 20 - letnia zielonogrska pianistka, zostaa laureatk Midzynarodowego Konkursu Pianistycznego na Majorce. W kategorii wiekowej do 22 lat zaja I miejsce.

  9.04.2005 Zielonogrski Klub Biegacza Maratoczyk zorganizowa bieg sztafetowy na trasie Rokitno Zielona Gra. Bieg na dystansie ok. 90 km by symbolicznym hodem dla zmarego Papiea Jana Pawa II.

  10.04.2005 Zielonogrskie Amazonki zorganizoway Marsz Nadziei pod hasem Razem pokonamy raka, ktry przeszed ulicami Zielonej Gry. 10.04.2005 W klubie muzyczno - artystycznym 4 Re dla Lucienne (Stary Rynek 17) odby si wieczr wspominkowy wiec tysice palili mu, powicony pamici Jacka Kaczmarskiego.

 • 11

  10.04.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela odbya si msza wita w intencji zawodnikw i dziaaczy Zielonogrskiego Klubu ulowego. 11.04.2005 W ratuszu odbyo si podsumowanie miejskiego konkursu 8 - Wspaniaych. Laureatami zostali: Beata Pachciarek, Kinga Kollat, Anna Deska, Marcin Misiaszek, Marta Bieleszczuk, Magorzata Kaczmarczyk, Natalia Sawicka, Patrycja Fajfer, Daria Lisiecka, Anna Reder. W etapie oglnopolskim konkursu w Czstochowie, Zielon Gr reprezentowaa Anna Deska, przewodniczca Rady Modziey PCK. 12.04.2005 Po przerwie zostaa uruchomiona scena VII Przegldu Wspczesnego Dramatu. Wystawiono spektakle: Egzemplarz Caryla Churchilla w reyserii Piotra Cieplaka (Teatr Powszechny z Warszawy); Odchodzi wg Tadeusza Rewicza, w reyserii Leszka Mdzika (Scena Plastyczna KUL z Lublina); Obkany, czyli upadek III Rzeszy Herberta Bergera, w reyserii Magorzaty Siudy (Lubuski Teatr ); Piaskownica Michaa Walczaka, w reyserii Piotra Kruszczyskiego (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego z Wabrzycha); Doktor Haust Wojciecha Kuczoka, w reyserii Magdaleny Piekorz (Centrum Sztuki STUDIO z Warszawy); Do piachu Tadeusza Rewicza, w reyserii Janusza Opryskiego i Witolda Mazurkiewicza (Teatr Provisorium i Kompania Teatru w Lublinie); Trans - Atlantyk Witolda Gombrowicza, w reyserii Janusza Opryskiego i Witolda Mazurkiewicza (Teatr Provisorium i Kompania Teatr w Lublinie).

  13.04.2005 W auli uniwersyteckiej przy ulicy Podgrnej 50 odbyo si nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogrskiego powicone pamici i nauczaniu Ojca witego Jana Pawa II. 14.04.2005 W Galerii BWA odbyo si otwarcie wystawy pt. Pikno, czyli efekty malarskie, pod patronatem krytykw sztuki z Krakowa: Magdaleny Ujmy i Joanny Zieliskiej (grupa exgirls) 15.04.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odby si podwjny wernisa, podczas ktrego otwarto wystawy: Refleksja i praktyka. Pedagodzy z ASP w odzi oraz Tsknota za malarstwem cz. II. 15.04.2005 W klubie muzyczno artystycznym 4 Re dla Lucienne" (Stary Rynek 17) odby si Bluesowy Jam Session z udziaem m. in.: Wojtka Bagiskiego Pewne Formy Biaka, Marka azarkiewicza Taxi Blues, Arkadiusza Golas Goliwsa Good Morning Blues. 17.04.2005 Od 17 do 24 kwietnia br. w Klubie Jazzowym U Ojca odbywa si Green Town Of Jazz - I Midzynarodowy Festiwal Jazzowy w Zielonej Grze. 18.04.2005 Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Grze po raz jedenasty zorganizowa zielonogrsk Akcj sprztania wiata 2005" (pierwsza wrzesie 1995). Udzia w niej wziy 23 placwki owiatowe z terenu Zielonej Gry. 19.04.2005 Przy ul. Krtkiej odbyo si otwarcie stacji monitoringu zanieczyszcze powietrza, ktr wyposaono w: maszt pomiarowy, panel meteorologiczny oraz w aparatur do analizy: poziomu ozonu, dwutlenku siarki, tlenku wgla i wglowodorw. 20.04.2005 XLII sesja Rady Miasta, na ktrej przedstawiono wniosek o odwoanie radnego Lesawa Batkowskiego z funkcji Przewodniczcego Rady Miasta. Rada Miasta nie odwoaa Przewodniczcego Rady. 21.04.2005 W sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida odbya si polsko niemiecka konferencja naukowa pt. Historia ksiki na terenach pogranicza i jej rola w ksztatowaniu spoeczestw

 • 12

  wielokulturowych. Otwarto wystawy:Ksika i jej twrcy w historii dwch kultur i Polska w publikacjach niemieckich. 22.04.2005 Uroczyste otwarcie boiska szkolnego ze sztuczn nawierzchni w I Liceum Oglnoksztaccym (ul. Kiliskiego), z udziaem wadz miasta. 22.04.2005 Odsonicie i powicenia nowego Obelisku Katyskiego przy ul. Boh. Westerplatte, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Boeny Ronowicz. 23.04.2005 W Lubuskim Teatrze odby si recital piosenkarza i aktora Michaa Bajora, ktry wystpi w cyklu Zielonogrskiego Orodka Kultury - Za Kulisami.

  24.04.2005 Koncert Jubileuszowy Studia Piosenki ERATO odby si w Piwnicy Artystycznej KAWON, z udziaem wokalistw z lat 1999 2005. Wrd nich byli: Anna Barta, Marta Bucka, Agnieszka Furmaska, Grzegorz Hryniewicz, Katarzyna Irlik, Natalia Iwaniec, Anna Kalinowska, Alina Konwiska, Tomasz upak, Dorota Maek, Mirosaw Olszewski, Paula Peliska, Monika Piotrowska, Kamila Pluciska, Magorzata Szymaska, Katarzyna Wjcik oraz Kinga ak. Wykonawcom akompaniowa zesp w skadzie: Pawe Soniowski - gitara basowa, Janusz Gajda - gitara, Piotr Sobolewski - perkusja, Krzysztof Mroziski fortepian. 25.04.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego odbya si XXIX zwyczajna sesja Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego. Wrczono Lubuskie Laury Owiaty, m. in.: Stowarzyszeniu Spoecznemu Kreator" w Zielonej Grze, Stowarzyszeniu Zakad Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Grze, Zwizkowi Nauczycielstwa Polskiego, Markowi Prdkiewiczowi - biznesmenowi, Bogdanowi Szafraskiemu - dyrektorowi Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Przytoku. 25.04.2005 W Lubuskim Teatrze odby si fina XII Przegldu Dziecicej Twrczoci Teatralnej O zote Piro Koszaka Opaka". Wzio udzia 16 dziecicych grup teatralnych.

  26.04.2005 XLIII sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach:

  1) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005, 2) odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw i miasta Zielona

  Gra, 3) przyjcia protestu i zarzutu wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw i miasta

  Zielona Gra, 4) odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw i miasta Zielona

  Gra, 5) przyjcia zarzutw wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw i miasta Zielona

  Gra, 6) przyjcia protestw i zarzutw wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw

  i miasta Zielona Gra, 7) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Zielonej Grze, 8) Zielonogrskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniw, 9) ustanowienia dnia Powrotu Zielonej Gry do Macierzy,

  10) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok, 11) zmieniajca uchwa w sprawie powoania staych komisji Rady Miasta. 27.04.2004 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbya si uroczysto wrczenia nagrody redakcji Studiw Zielonogrskich Laudant illa sed ista legunt dr. hab. Zbigniewowi Bujkiewiczowi. 29.04.2005 W Lubuskim Teatrze - premiera sztuki pt. garz Carla Goldoniego, w reyserii Jerzego Boczaka .

  30.04.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odbyy si uroczystoci zwizane z obchodami rocznic poycia maeskiego. 38 par z najwikszym staem maeskim (50 60 lat) otrzymao medale nadane przez Prezydenta RP; pozostae 106 par - okolicznociowe dyplomy.

 • 13

  MAJ

  1.05.2005 Muzeum Etnograficzne w Ochli wsplnie z Duszpasterstwem Nauczycieli zorganizowao Jubileuszow Majwk w Skansenie pod hasem ...aby moc rozbrajaa przemoc..." 3.05.2005 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystoci rozpoczy si msz wit w Konkatedrze p.w. w. Jadwigi, a kontynuowane byy pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. 6.05.2005 Centralne Obchody Dnia Straaka. Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Grze przekazano sztandar w. Floriana nadany przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, a ufundowany przez spoeczny komitet kierowany przez Prezydent Miasta Zielona Gra Boen Ronowicz oraz Starost Powiatu Zielonogrskiego Krzysztofa Romankiewicza. 6.05.2005 W Lubuskim Teatrze wystpi Janusz Radek ze spektaklem pt. Krlowa Nocy. 6.05.2005 W Drezdenku odby si wojewdzki fina Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Zielonogrzanki Hanna Matusiak oraz Natalia Dyjas zostay laureatkami, a wyrnienie otrzymaa Joanna Rogala (Zielonogrski Orodek Kultury). 7.05.2005 60. rocznica zakoczenia II Wojny wiatowej - uroczystoci wojewdzkie w kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela oraz pod pomnikiem Bohaterw. 7.05.2005 Wojewdzki Fina Oglnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego odby si w Wojewdzkim Orodku Ruchu Drogowego (ul. Nowej 4). Zielon Gr reprezentowali: Wojewdzki Orodek Doskonalenia Zawodowego, Zesp Szk Elektronicznych i Samochodowych oraz Zesp Szk Budowlanych. 7.05.2005 W klubie muzyczno - artystycznym 4 Re dla Lucienne" (Stary Rynek 17) odbya si uroczysto zwizana z X leciem Stowarzyszenia Jeszcze ywych Poetw. Podczas spotkania zaprezentowano antologi pt. Poddasze Poetw. 9.05.2005 Dzie Bibliotekarza i Bibliotek - w sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarzd Okrgu w Zielonej Grze zorganizowao uroczysto dla pracownikw bibliotek z caego wojewdztwa. Obecni byli: wicemarszaek Bogusaw Andrzejczak i prezydent Boena Ronowicz. 9.05.2005 Na zielonogrskiej starwce odby si fina Lubuskiego Festiwalu Rock Noc". 9.05.2005 Studenckie wito Bachanalia 2005, zorganizowane przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogrskiego, trwao do 14 maja br. Studenci skorzystali z szerokiej oferty imprez kulturalnych, ktre w wikszoci sami przygotowali.. 10.05.2005 Polsko Niemiecka konferencja nt. Samopomocowe formy aktywizacji spoecznej Osb Niepenosprawnych", pod patronatem Prezydent Miasta Boeny Ronowicz. Udzia wzili przedstawiciele stowarzysze zajmujcych si problematyk osb niepenosprawnych z Zielonej Gry i Cottbus.

 • 14

  11.05.2005 Dzie Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzie Pielgniarki i Poonej w Lubuskim Teatrze. Obecni byli pracownicy Szpitala Wojewdzkiego oraz gocie m. in.: Wicemarszaek Senatu RP Jolanta Danielak, Senator RP Zbyszko Piwoski, Pose RP Alfred Owoc, Marszaek Wojewdztwa Lubuskiego Andrzej Bocheski, Wiceprzewodniczcy Sejmiku Wojewdzkiego Kazimierz Patak, Zastpca Prezydenta Miasta Piotr Barczak, Wiceprzewodniczcy Rady Miasta Edward Markiewicz, Przewodniczcy Rady Spoecznej Szpitala prof. Marian Eckert. 11.05.2005 W ratuszu miasta Cottbus odbyo si otwarcie wystawy powiconej prezentacji oraz wsppracy miast partnerskich Cottbus i Zielonej Gry. 12.05.2005 W Galerii BWA w Zielonej Grze obyo si otwarcie wystawy Ryszarda Greckiego pt. Najwiksze tajemnice wiata." (malarstwo). 12.05.2005 100 lecie Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz 60 lecie dziaalnoci ZNP na Ziemiach Zachodnich w Filharmonii Zielonogrskiej, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego. Udzia wzili m. in.: seniorzy, nestorzy i pionierzy lubuskiej owiaty, nauczyciele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, czonkowie ZNP oraz parlamentarzyci, przedstawiciele wadz wojewdzkich i miejskich, przedstawiciele wadz owiatowych i zwizkowych, dyrektorzy wojewdzkich instytucji naukowych i kulturalnych. 12.05.2005 W Misku Mazowieckim i Warszawie odbya si dwudniowa konferencja dla przedstawicieli szczebli administracji samorzdowej przybyych z caego kraju. Udzia w niej wzia Prezydent Zielonej Gry Boena Ronowicz. Podsumowano 15 lat funkcjonowania samorzdw w Polsce. 13.05.2005 W Galerii U Jadki odbyo si otwarcie wystawy malarstwa Leszka Kurka. 14.05.2005 Na terenie Skansenu w Ochli odbyy si IV Targi Koskie oraz Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych zorganizowane przez Muzeum Etnograficzne. Wsporganizatorem by Zwizek Hodowcw Koni Ziemi Lubuskiej(ul. Ptasia 2a). 17.05.2005 XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005, 2) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zielona Gra. 18.05.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela wystpi Chr Akademicki Uniwersytetu Zielonogrskiego pod dyrekcj Jerzego Markiewicza. W programie: utwory acappella kompozytorw muzyki dawnej i wspczenie wykonywane. 18.05.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej, z okazji Midzynarodowego Dnia Muzew, odby si wernisa wystaw: Triennale z martw natur. Sieradz 2003 oraz Wspczesny rysunek polski. 18.05.2005 Wizyta Prezesa Polskiego Zwizku Piki Nonej Michaa Listkiewicza. Otwarcie boiska szkolnego w Zespole Szk Oglnoksztaccych i Sportowych (ul. Wyspiaskiego). Przecicia wstgi dokonali: prezydent Boena Ronowicz, prezes Micha Listkiewicz oraz dyrektor szkoy Zygfryd Gandecki. 18.05.2005 W Modzieowym Domu Kultury Dom Harcerza (ul. Dzika 6), otwarto wystawy fotograficznej Zauki Zielonej Gry przygotowanej przez modzie z grupy fotograficznej MDK DH pod kierunkiem Kingi Krutulskiej.

 • 15

  18.05.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej wystpi Chr Nekresi z Gruzji. Koncert zorganizowaa Parafia Prawosawna w Zielonej Grze. 18.05.2005 W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie odbyo si otwarcie wystaw: Honor i Ojczyzna", Szable polskie II Rzeczpospolitej", Takie byy pocztki...", Artyleria". Uczczono: 20. rocznic powstania Muzeum, 60. rocznic zakoczenia II wojny wiatowej i Midzynarodowy Dzie Muzew. 19.05.2005 W sali konferencyjnej Kurii Biskupiej odbyo si podsumowanie konkursu historyczno literackiego pt. Od Jaty do Gdaska zorganizowanego z okazji 25 lecia Solidarnoci przez Sekcj Regionaln Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno. Gociem honorowym bya Prezydent Miasta Boena Ronowicz. 19.05.2005 Konferencja midzynarodowa miast Zielona Gra i Cottbus nt. Gospodarka komunalna. Udzia wzili m. in.: Zastpca Prezydenta Miasta Piotr Barczak oraz Zastpca Nadburmistrz Miasta Cottbus ds. Bezpieczestwa, Porzdku i Ochrony rodowiska Holger Klech. 19.05.2005 Powiatowy Dzie Straaka. W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbya si uroczysto, w ktrej uczestniczyli m. in.: Lubuski Komendant Wojewdzki PSP nadbrygadier Ryszard Dbrowa, Zastpca Prezydenta Miasta Janusz Lewicki. Wrczono odznaczenia i nominacje. 21.05.2005 Konwaliowy Turniej Taca i Grand Prix Polski Youth LA zorganizowany przez Szko Taca Gracja" oraz Klub Taca Sportowego. W trzech blokach konkursowych, ponad 200 par reprezentowao 27 klubw tanecznych i szk taca z caego kraju. Sukces odniosa para Szkoy Taca Gracja"- Filip Wala, Milena Plonkowska. 22.05.2005 W Muzeum Etnograficznym odbyo si uroczyste zakoczenie Pleneru Rzebiarskiego. Otwarto te wystaw Gry i zabawy nie tylko ludowe". 23.05.2005 W Urzdzie Marszakowskim odbya si konferencja prasowa, podczas ktrej przekazano informacje o uroczystoci wrczenia dokumentu wpisu Parku Muakowskiego / Muskauer Park na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO (27 maja 2005 roku) oraz o powoaniu Regionalnego Orodka Bada i Dokumentacji Zabytkw w Zielonej Grze. 26.05.2005 Uroczystoci Boego Ciaa. Procesja, ktrej przewodniczy ks. bp. Pawe Socha przesza ulicami miasta od kocioa p.w. Najwitszego Zbawiciela do konkatedry p.w. w. Jadwigi. W uroczystoci uczestniczya Prezydent Miasta Boena Ronowicz wraz z zastpcami: Maciejem Kozowskim, Januszem Lewickim i Piotrem Barczakiem. 26.05.2005 IV edycja Festiwalu im. Anny German Taczce Eurydyki odbya si w dniach 26 - 28 maja br. Oprcz piosenek z repertuaru Anny German, prezentowano dorobek i muzyk Czesawa Niemena. Laureatami zostali: Janusz Kruciski (Katowice), Pieter Elfimow (Miski Biaoru), Kinga ak (Zielona Gra), Natalia Sikora (Supsk), Margita liwowska (Warszawa), Weronika Szypura ( Modrze koo Stszewa), Ewa Korwin (Nowy Scz), Joanna Dolata (Wrzenia). 28.05.2005 Weekend w Lubuskim Teatrze: spektakl Koronacja Marka Modzelewskiego oraz Prowincjonalny playboy J. M. Syngea w reyserii Bogdana Kokotka. 30.05.2005 45 rocznica Wydarze Zielonogrskich. Prezydent Boena Ronowicz wraz z zastpcami: Piotrem Barczakiem, Maciejem Kozowskim i Januszem Lewickim zaprosia przedstawicieli Pionierw Zielonej Gry Remigiusza Jankowskiego i Stanisawa Praata do wsplnego zoenia wizanki kwiatw pod tablic pamitkow.

 • 16

  31.05.2005 XLV nadzwyczajna sesja (I posiedzenie) Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) przyjcia rezygnacji Przewodniczcego Rady Miasta Zielona Gra, 2) stwierdzenia wyboru Przewodniczcego Rady Miasta Zielona Gra, 3) zmiany uchway w sprawie budetu miasta Zielona Gra na rok 2005, 4) trybu wyboru banku na obsug budetu Miasta Zielona Gra, 5) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2005-2013, 6) zmiany uchwa dotyczcych Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Grze, 7) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkacami miasta Zielona Gra,

  CZERWIEC 1.06.2005 Midzynarodowy Dzie Dziecka. Przez zielonogrski deptak przeszy kolorowe korowody dzieci i modziey. Na scenie przy ratuszu zacza si wielka zabawa pod hasem Deptak Dziemi Malowany zorganizowana przez Zielonogrski Orodek Kultury 1.06.2005 Zesp taneczny Zielonogrskie Mode Bugsy (szk podstawowych nr: 7, 11, 18) pod kierunkiem Andrzeja Gliwy zdoby Brzowy Aplauz Telewizyjnego Midzynarodowego Festiwalu Piosenki i Taca - Konin 2005, ktry odbywa si w dniach 1 - 5 czerwca br. 2.06.2005 W Drzonkowie odbya si impreza integrujca dzieci polskie (Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Grze) i niemieckie (Przedszkole Euro Kita e. V. z Frankfurtu nad Odr) zrealizowana w ramach projektu Z przedszkolem w wiat (rodki z Unii Europejskiej).. 2.06.2005 Zielonogrski Orodek Kultury oraz Uniwersytet Zielonogrski zorganizowali w Klubie Studenckim GBA przy al. Wojska Polskiego koncert Jarosawa Wasika. Recital poprzedziy popisy uczestnikw zielonogrskich eliminacji Studenckiego Przegldu Piosenki 2005. 2.06.2005 Narada koordynacyjna w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Grze. Udzia wzili przedstawiciele gmin i powiatw: kronieskiego, nowosolskiego, wiebodziskiego i zielonogrskiego. Tematem byo planowanie gospodarki odpadami komunalnymi. 3.06.2005 XLV sesji Rady Miasta Zielona Gra (II posiedzenie). Radni podjli decyzje w sprawach: 1) nadania nazwy nowo powstaej ulicy, 2) nadania imienia Gimnazjum nr 8 w Zielonej Grze, 3) rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Zielona Gra, 4) rozpatrzenia skargi Pani Danuty Basiukaj na dziaalno Prezydenta Miasta Zielona Gra, 5) rozpatrzenia skargi Pana Wadysawa Salika na dziaalno Prezydenta Miasta Zielona Gra, 6) apel w sprawie autolustracji, 3.06.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odby si fina VIII konkursu pn Polsko - Niemiecka Nagroda Dziennikarzy". Zielonogrzanin Cezary Galek, dziennikarz Radia Zachd za reporta Co si zdarzyo w Sprembergu otrzyma Polsko Niemieck Nagrod Dziennikarzy w wysokoci 2500 Euro. 3.06.2005 Wojewdzki Orodek Doksztacania Zawodowego (ul. Botaniczna 66) otworzy teren swojej szkoy dla zielonogrzan. Podczas festynu uczniowie z Polski (WODZ) i Niemiec (Oberstufenzentrum Barnim II Eberswalde) zaprezentowali swoje umiejtnoci zawodowe. I Projekt pn. Pokazy umiejtnoci zawodowych modziey polsko niemieckiej zosta dofinansowany ze rodkw pomocowych Unii Europejskiej. 4.06.2005 W Lubuskim Teatrze odbya si uroczysto z okazji 10 - lecia polsko - niemieckiej wymiany uczniowskiej pomidzy Szko Podstawow nr 11 w Zielonej Grze a Grundschule Scheessel (Niemcy).

 • 17

  5.06.2005 W Lubuskim Teatrze wrczono nagrody Biskupa Diecezji Zielonogrsko - Gorzowskiej Czowiek Czowiekowi - za szczeglne osignicia na polu dziaalnoci dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem mioci bliniego". Otrzymali je: Eleonora Szymkowiak (Zielona Gra), Stanisawa Grabowska (Zielona Gra), Ewa Forstner (Gorzw Wlkp.), Piotr Gieglis (Gorzw Wlkp.), Henryk Laszczowski (agoszw Wielki). 5.06.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela obchodzono 50 - lecie kapastwa Ksidza Praata Konrada Herrmanna. Uczestniczyli: Biskup Diecezji Zielonogrsko - Gorzowskiej ksidz biskup Adam Dyczkowski, Wicemarszaek Sejmu Jzef Zych, Prezydent Zielonej Gry Boena Ronowicz, parafianie oraz przyjaciele. 6.06.2005 Po raz pierwszy w Zielonej Grze, z inicjatywy radnego Jacka Budziskiego - odbyy si uroczystoci zwizane z 60. rocznic powrotu naszego miasta do Macierzy. W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbya si sesja naukowa i otwarto wystaw okolicznociow. Na Placu Bohaterw odby si uroczysty capstrzyk oraz koncert Orkiestry Dtej Zastal. 7.06.2005 W auli uniwersyteckiej odbya si uroczysto nadania Doktora Honoris Causa rektorowi Akademii Grniczo Hutniczej w Krakowie prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Pi lat temu, dziki decydujcemu gosowi profesora zapada pozytywna decyzja w sprawie powstania Uniwersytetu Zielonogrskiego w naszym miecie. Uroczysto zainaugurowaa Dni Nauki. 9.06.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej rozpocza si trzydniowa konferencja na temat Bioinynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu krgosupa systemem DERO", zorganizowana z okazji Jubileuszu 15 - lecia dziaalnoci zielonogrskiej firmy LfC - producenta Systemu Krgosupowego DERO oraz 10 - lecia istnienia elitarnego stowarzyszenia lekarsko - inynierskiego: Polskiej Grupy DERO - organizacji powoanej do rozwijania i upowszechniania polskich metod leczenia krgosupa. 13.06.2005 Podczas XXXI zwyczajnej sesji Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego ogoszono wyniki IV edycji konkursu Olimp Lubuski'2004". Miasto Zielona Gra otrzymao nagrod specjaln za finansowanie Uczniowskich Klubw Sportowych w kategorii gmin powyej 20 tysicy mieszkacw. 14.06.2005 W sali dbowej Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zielonogrskie Stowarzyszenie Amazonek, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielonogrski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zorganizoway debat Jak przey chorob nowotworow w Zielonej Grze. 15.06.2005 Na Uniwersytecie Zielonogrskim (ul. Szafrana 4) odbya si polsko - niemiecka konferencja nt. ochrony rodowiska. Patronat honorowy obja Prezydent Miasta Zielona Gra Boena Ronowicz. Konferencja zostaa dofinansowana ze rodkw programu Phare CBC w ramach projektw realizowanych przez Euroregion Sprewa Nysa - Bbr. 16.06.2005 W ratuszu odbyo si wrczenie stypendiw twrczych, artystycznych i sportowych. Stypendia twrcze i artystyczne otrzymali: Joanna Gowienka, Jacek Uglik (literatura), Maciej Baranowski, Zbigniew Tyc, Wojciech Jurkiewicz, Bartosz Wesoowski, Grzegorz Hryniewicz (muzyka), Filip Wala i Milena Plonkowska (taniec), Olgierd Ciszak (plastyka), Krzysztof Gawakiewicz, Piotr Materna (film i fotografia), Magorzata Paszkier (teatr). Stypendia sportowe: Arkadiusz Ry (pika nona), Justyna Ratajczak (lekka atletyka), Marek Konwa (kolarstwo), Szymon Stakiewicz (piciobj nowoczesny), ukasz Czapla (strzelectwo sportowe), ukasz Pawlus (strzelectwo sportowe), Kamil Berliski (kick boxing), Jzef Wadecki (akrobatyka sportowa), Adrian Styrzyski (pywanie). 17.06.2005 W Lubuskim Teatrze wrczono Leony 2005. Tytuami najpopularniejszych aktorw Lubuskiego Teatru sezonu 2004/2005 uhonorowano Mart Artymiak i Wojciecha Czarnot. Nagrod za najlepsz posta

 • 18

  w spektaklu dla dzieci otrzymaa Violetta Sokal za rol Pinokia. Najlepsz premier sezonu studenci i pracownicy Uniwersytetu Zielonogrskiego okrzyknli Oenek" Mikoaja Gogola w reyserii Bogdana Kokotka. 17.06.2005 W Hotelu Qubus odbya si konferencja powicona mediacji gospodarczej zorganizowana przez Okrgow Izb Radcw Prawnych w Zielonej Grze. Udzia wzili: sdziowie, adwokaci, radcy prawni, biznesmeni oraz mediatorzy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. 17.06.2005 W Lubuskim Teatrze odby si (17 19.06) IX Przegld Placwek Opiekuczo - Wychowawczych Wojewdztwa Lubuskiego - Zielona Gra 2005 pod patronatem Marszaek Senatu RP Jolanty Danielak. W programie pt. Zabawa w cyrk" wystpili mieszkacy placwek z Polski (wiebodzin, Cibrz, Wschowa, Sawa, Gorzw, Chociule, Kouchw, Babimost, Zielona Gra) i Niemiec (Spremberg). 17.06.2005 Uroczysto nadania imienia wielkiego malarza Jzefa Chemoskiego - Gimnazjum nr 3 (ul. Kingi 1). Honorowym gociem by potomek Jzefa Chemoskiego Piotr Szczepankowski - Chemoski. 21.06.2005 W Zielonogrskim Orodku Kultury (ul. Festiwalowa) wrczono nagrody Eurydyki" przyznawane modym artystom. Otrzymali je: Ewelina Czaplicka z Zespou Szk Artystycznych, Klub Poetycki SZUFLADERA z Domu Harcerza, Teatr PIEROTT z Zielonogrskiego Orodka Kultury, Kinga ak ze Studia Piosenki ERATO (ZOK). 21.06.2005 Zawodnicy Tadeusza Dudy z Zielonogrskiego Policyjnego Klubu Sportowego Gwardia Zielona Gra podczas Pucharu wiata we woskiej miejscowoci Piacenza (kick boxing) odnieli sukces: Tadeusz Makowski - I miejsce (kat. 54kg), a Bogumi Pooski (kat. 81 kg) i Robert ytkiewicz (kat. 63,5 kg) zajli III miejsca. 21.06.2005 W Paryu odbyway si zawody Pucharu wiata w Akrobatyce Sportowej, podczas ktrych Jzef Wadecki odnis zwycistwo. Wygra konkurencj skokw akrobatycznych. 21.06.2005 Wizyta Ambasadora Stanw Zjednoczonych w Polsce Victora Ashe oraz Pierwszego Sekretarza Do Spraw Politycznych Jona Lowella Armstronga. W ratuszu rozmawiano m. in. na temat samorzdu terytorialnego w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 21.06.2005 Druyna Gimnazjum nr 4 z Zespou Szk Oglnoksztaccych i Sportowych, kierowana przez Leonarda Siwickiego, reprezentowaa woj. lubuskie w odzi na Oglnopolskiej Gimnazjadzie Modziey, gdzie zdobya tytu Wicemistrza Polski. 21.06.2005 Na zielonogrskim deptaku odbya si impreza z okazji pierwszego dnia lata pod hasem Lato w moim miecie", zorganizowana przez Stowarzyszenie Moje Miasto". 21.06.2005 Modzie z VII Liceum Oglnoksztaccego zdobya tytu Mistrza Polski drugiej edycji Oglnopolskiego Turnieju Era Liga Szkolna w Pruszkowie. Nagrod by wyjazd do USA na mecz ligi NBA. 21.06.2005 Na terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji odbyo si uroczyste podsumowanie wspzawodnictwa sportowego zielonogrskich szk za rok szkolny 2004/2005. Najlepsze wyniki osignli uczniowie: w kategorii szk podstawowych: SP - 18, SP - 10, SP - 1; w kategorii gimnazjw: G - 1, G - 4, G 2; w kategorii szk ponadgimnazjalnych: VII Liceum Oglnoksztacce, I Liceum Oglnoksztacce, Zespl Szk Ekonomicznych.

 • 19

  21.06.2005 Modzieowa Orkiestra Dta Zespou Szk Budowlanych, pod dyrekcj Janusza Zajca, zdobya Zoty Helikon oraz nagrod prezesa Zarzdu Gwnego Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr za najlepsze wykonanie programu estradowego na 33. Festiwalu Orkiestr Dtych w Inowrocawiu. 25.06.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odbya si uroczysto zwizana z obchodami rocznic poycia maeskiego. B W spotkaniu uczestniczyy: pary maeskie, obchodzce diamentowe (60) i zote (50) gody, Zastpca Prezydenta Miasta Piotr Barczak i Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego Tomasz Brzzka. 28.06.2005 Powicenie i wmurowanie kamienia wgielnego pod nowy budujcy si koci w. Franciszka z Asyu odbya si na placu przy ul. Kiliskiego. 28.06.2005 XLVI sesji Rady Miasta Zielona Gra (I posiedzenie). Radni podjli decyzje w sprawach: 1) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidowoci realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw Budowa fontanny

  na Placu Bohaterw i zagospodarowanie terenw zielonych; 2) udostpnienia urzdze, obiektw sportowo - rekreacyjnych i upowanienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opat oraz trybu

  i zakresu stosowania zwolnie, upustw za korzystanie z urzdze i obiektw sportowo - rekreacyjnych bdcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze;

  3) utworzenia odrbnych obwodw gosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  4) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ssiadujcego z osiedlem Leny Dwr w Zielonej Grze;

  5) okrelenia wysokoci opaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Grze; 6) ustalenia Strefy Patnego Parkowania i wysokoci stawek opat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w tej

  strefie; 7) ustalenia regulaminu przyznawania stypendiw w ramach projektu: II Zielonogrski Program Stypendialny Szans dla Modziey

  Wiejskiej; 8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynw, osiedla Kolorowego oraz polany pooonej

  w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Grze i miasta Zielona Gra; 9) odpatnoci za pobyt chorych w Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Grze;

  30.06.2005 XLVI sesji Rady Miasta Zielona Gra (II posiedzenie). Radni podjli decyzje w sprawach: 1) wyraenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Zielona Gra umowy o dofinansowanie przedsiwzicia pn. Budowa sali

  sportowej typu namiotowego wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Chynowie, 2) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci pooonej przy

  ul. Trasa Pnocna w Zielonej Grze, 3) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci pooonej przy

  ul. Trasa Pnocna w Zielonej Grze, 4) wyraenia zgody na uyczenie Klubowi Sportowemu Korner-Novita 10 w Zielonej Grze nieruchomoci zabudowanej pooonej

  w Zielonej Grze przy ul. Stanisawa Wyspiaskiego 17, 5) wyraenia zgody na uyczenie Zielonogrskiemu Klubowi ulowemu w Zielonej Grze nieruchomoci zabudowanej pooonej przy

  ul. Wrocawskiej 69 w Zielonej Grze,

 • LIPIEC 1. 07. 2005 W Salonie Sztuki Pro Arte (ul. Stary Rynek 3), odbyo si otwarcie wystawy pt. Magia ciaa autorstwa Marka Szpaka. Zielonogrski plastyk i fotograf zajmuje si malarstwem, rysunkiem, fotografi, infografi i reklam. 1.07.2005 Na scenie letniej klubu muzyczno artystycznego 4 Re dla Lucienne" odby si III koncert Re Jazz Festiwal. Wystpi zesp Big Bang z Katowic w skadzie: Pawe Janik, Staszek Sroka, ukasz Kurek. 2.07.2005. W ratuszu prezydent Boena Ronowicz spotkaa si z grup 40. dzieci, ktre przyjechay z Biesanu. W Zielonej Grze dzieci przebyway od 25 czerwca do 2 lipca. 4.07.2005 Rozpoczo si Lato Muz Wszelakich. Przez dwa miesice (lipiec/sierpie) ponad 300 wykonawcw z kraju i zagranicy wzio udzia w ponad 140 wydarzeniach artystycznych. W programie m. in.: Midzynarodowy Festiwal Artystw Ulicznych Buskerbus 2005; Recital Stana Borysa w Lubuskim Teatrze; Re Jazz Festiwal: m. in. wystp zespou Lusiana Old Stars dixieland z Hamburga; Poplenerowy wernisa Zwizku Nauczycielstwa Polskiego pod nazw Natura moich okolic" na zielonogrskim deptaku; Lubuski Przegld Film Niezalenego - Filmowa Gra 2005: m. in. Premiera dokumentu zielonogrzanki Marzeny Wicek pt. Inna

  Bajka", na deptakowej Scenie Offowej; Kabareton pt. Jedna baba drugiej babie na letniej scenie Lubuskiego Teatru. Wystpiy: Emilia Krakowska, Krystyna Sienkiewicz

  oraz zielonogrski Kabaret Galerii W sam raz, ktry dziaa przy Galerii U Jadki. 6.07.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystaw pt. Tradycje piekarskie rodziny Rzepkw", w ramach cyklu My zielonogrzanie, nasz lubuski dom...". Pokazano pamitki obrazujce prac Stanisawa Rzepki - nestora zielonogrskiego rodu piekarskiego. 6.07.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystaw zielonogrskiego fotografika Wojciecha witay Wszystko co najpikniejsze. 7.07.2005 I Oglnopolski Letni Przegld Kina Niezalenego. Organizatorami byli: Akademia Twrczych Poszukiwa, Lubuska Szkoa Telewizji i Filmu, Lubuska Szkoa Fotografii, 4 Re dla Lucienne oraz Zielonogrski Orodek Kultury. Pierwszy wieczr powicono zielonogrskiej wytwrni AYOY . 10.07.2005 W skansenie w Ochli odbyo si tradycyjne wito Miodu - targi pszczelarskie. 13.07.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystaw z cyklu W krgu Zotego Grona. Zaprezentowano prace: Zbigniewa Gostomskiego, Natalii Lach - Lachowicz, Tadeusza Dominika oraz Stanisawa Fijakowskiego (uczestnikw Oglnopolskich Wystaw i Sympozjw Zotego Grona w Zielonej Grze w latach 1963 1981). 18.07.2005 Na zaproszenie prezydent Boeny Ronowicz do Urzdu Miasta przyby pierwszy obywatel urodzony po II wojnie wiatowej w polskiej Zielonej Grze - Tadeusz Piat (ur. 18 sierpnia 1945 roku). Okazj do spotkania by jubileusz jego 60. urodzin. 21.07.2005 W Galerii BWA otwarto wystaw Adama Bujaka - Pielgrzymki Polskie. Ekspozycj fotograficzn kronik podry - pielgrzymek Jana Pawa II do Ojczyzny zorganizowano wsplnie z Katolickim Centrum Kultury w Krakowie. 21.07.2005 Festiwal Muzyczny w Zaukach Zielonej Gry Zota cza odbywa si od 21 do 24 lipca 2005 roku. Zorganizowaa go Lubuska Camerata przy wsppracy: Zielonogrskiego Orodka Kultury, klubu muzyczno artystycznego 4 Re dla Lucienne, Galerii U Jadki, Stowarzyszenia Przyjaci Gmina widnica.

 • 22.07.2005 W Komendzie Miejskiej Policji (ul. Partyzantw) odbyy si uroczystoci 86. rocznicy powstania policji. Prezydent Boena Ronowicz wyrnia nagrod: m. insp. Bogusawa Lubiskiego, sier. Macieja Chaleckiego, sier. sztab. Piotra Wrbla, sier. sztab. Mirosawa Rusiskiego, sier. sztab. Marcina Dominiaka, st. asp. Dariusza Dud, sier. sztab. Dariusza Kocura. Awans przyznano 62 policjantom, a odznaczenia 10: Srebrny Krzy Zasugi: m. insp. Wodzimierz Goembski, asp. sztab. Jzef Kwany, Brzowy Krzy Zasugi asp. sztab. Leszek Kuklik, kom. Ireneusz Momot, kom. Robert Sieradzki, Zot Odznak Zasuony Policjant m. insp. Bogusaw Lubiski, Srebrn Odznak podinsp. Mariola Jadczak, podkom. Sebastian Siwicki, Brzow Odznak asp. sztab. Barbara Jaboska, sier. sztab. Jerzy Wojciechowski. 25.07.2005 W ratuszu prezydent Boena Ronowicz spotkaa si ze sportowcami - medalistami Mistrzostw Polski, Europy oraz wiata. Wrd nich znaleli si: Jzef Wadecki (akrobatyka sportowa), Krzysztof Gawowicz, Adrian Styrzyski, Kajetan Zauski (pywanie).

  26.07.2005 Na bocznym torze Dworca PKP w Zielonej Grze sta wagon, ktry 17 lipca br. wyruszy z Lublina. Objeda on ca Polsk, przez mae i due miejscowoci - ladami polskiego lata 1980 roku. Podrujcych odwiedziy wadze miasta z prezydent Boen Ronowicz. 29.07.2005 W Urzdzie Marszakowskim otwarto lubuski oddzia sieci europejskich punktw informacyjnych EUROPE DIRECT. W punkcie mona dowiedzie si wszystkiego o Unii Europejskiej, jej prawie, programach pomocowych i moliwociach ubiegania si o pienidze z unijnych funduszy. 31.07.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela - inauguracja VIII Midzynarodowego Dziecicego Festiwalu Folkloru. Wierni modlili si za uczestnikw i organizatorw festiwalu. Potem uczestnicy maszerowali w korowodzie i wystpowali na scenie obok Lubuskiego Teatru. Spotkali si te z Prezydent Miasta Boen Ronowicz i Przewodniczcym Rady Miasta Stanisawem Domaszewiczem w ratuszu. SIERPIE 1.08.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela odbyway si uroczystoci zwizane z obchodami 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji Burza, zorganizowane przez Zarzd Okrgu Zwizku onierzy Armii Krajowej oraz Koo Terenowe Powstacw Warszawskich. Naboestwo odprawiono w intencji Ojczyzny oraz polegych w powstaniu. Uroczystoci kontynuowano w Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie otwarto wystaw pt. Dni Powstania Warszawa 1944. Pami polegych uczczono rwnie na Nekropolii Zielonogrskiej przy obelisku Armii Krajowej. 3.08.2005 W siedzibie Przedsibiorstwa Pastwowego Porty Lotnicze" w Warszawie, odbyo si spotkanie z udziaem Wicemarszaka Wojewdztwa Lubuskiego Edwarda Fedko, Zastpcy Prezydenta Miasta Zielona Gra Janusza Lewickiego oraz Wjta Gminy Babimost Bernarda Radnego. Rozmowy dotyczyy reaktywowania dziaalnoci portu lotniczego Zielona Gra - Babimost. 4.08.2005 W ratuszu prezydent Boena Ronowicz wrczya podpisane 28 lipca br. umowy dotyczce bezpatnego uyczenia obiektw sportowych na 10 lat: Klubowi Sportowemu Korner Novita 10 i Zielonogrskiemu Klubowi ulowemu. 6.08.2005 W klubie muzyczno artystycznym 4 Re dla Lucienne promocja ksiki Marzeny Wicek Przechowalnia. 7.08.2005 W Skansenie w Ochli odbya si impreza plenerowa niwowanie w Skansenie". Uczestnicy mogli pozna zwyczaje niwne, narzdzia i sposoby niwowania.

 • 7.08.2005 Koncert Piotra Barona rozpocz cykl Letniej Sceny Jazzowej w Klubie U Ojca. Saksofonicie partnerowali: Kelvin Mahogany (amerykaski wokalista), Micha Tokaj , Jacek Niedziela , Kazimierz Jonkisz. 7.08.2005 Rozpocza si kolejna edycja Wieczorw u Luteranw organizowana przez Zielonogrskie Towarzystwo piewacze Cantores i Parafi Ewangelicko Augsbursk. Bohaterami wieczoru byli Micha Brya i Jarosaw Tarnawski. Zagrali m. in. utwory: J. S. Bacha, C. Franka i T. A. Witali. 8.08.2005 Zmar dr Pawe Suder, pracownik Uniwersytetu Zielonogrskiego, sekretarz oddziau zielonogrskiego Towarzystwa Mionikw Jzyka Polskiego, zastpca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, kierownik studiw podyplomowych, czonek Rady Wydziau Humanistycznego obecnej kadencji. 10.08.2205 Na skwerku przy ul. Kopernika odkryto mury obronne dawnej Zielonej Gry. Ten odcinek murw by sabo zaznaczony na rycinach i starych mapach. Odkrycie ma warto historyczn. Prace prowadzia grupa archeologw prowadzona przez Marlen Nawrock. 11.08.2005 W Galerii BWA odbya si wystawa wyrobw ze srebra zaprojektowanych na 14. Midzynarodowy Konkurs Sztuki Zotniczej Dekonstrukcja rekonstrukcja. Konkurs odby si w ramach Legnickiego Festiwalu Srebra. 13.08.2005 Zmar mgr Andrzej Politowicz, kierownik Centrum Informacji i Promocji Uniwersytetu Zielonogrskiego. Od 1996 by przewodniczcym Kolegium Redakcyjnego miesicznika informacyjno publicystycznego Biuletyn Politechniki Zielonogrskiej, redaktorem naczelnym Miesicznika Spoecznoci Akademickiej Uniwersytetu Zielonogrskiego. Wsptworzy Akademickie Radio Index. 17.08.2005 Sukces zielonogrzan na Festiwalu Filmw Komediowych ZAWLECZKA w Lubomierzu. Tytu Grand Prix oraz Zardzewia Zawleczk otrzyma film Radosawa Pajka Najlepszy przyjaciel mczyzny, II miejsce i Srebrn Zawleczk zdoby Azyl tego samego reysera, III miejsce i Brzow Zawleczk otrzyma film Czekajc na sezon Bogdana Zaraskiego. 19.08.2005 Ruszya wakacyjna zbirka przyborw szkolnych Z umiechem do szkoy, organizowana przez Caritas Diecezji Zielonogrsko Gorzowskiej. Ma ona na celu zebranie przyborw szkolnych i wyposaenie w nie dzieci z rodzin potrzebujcych. 19.08.2005 Zakoczya si XXII pielgrzymka Diecezji Zielonogrsko Gorzowskiej na Jasn Gr. 8 sierpnia br. z Zielonej Gry wyruszya grupa ok. 700 osb - pielgrzymw z Krosna Odrzaskiego, Gubina i Zielonej Gry. Wdrowali przez 11 dni po 30 40 kilometrw dziennie. 19.08.2005 XLVII sesja Rady Miasta. Podczas sesji radni podjli decyzj w sprawie zmiany uchway dotyczcej budetu miasta na rok 2005. Problem dotyczy przesunicia rodkw finansowych w kwocie 22 500 zotych na zadanie Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie. 19.08.2005 Przy ul. Fabrycznej 13a zainaugurowano dziaalno Zielonogrskiego Montmarte. Pierwszy z trzech wieczorw otworzya Maria Idzikowska, ktra budynki wydzierawia od Urzdu Miasta. 20.08.2005 Zielon Gr odwiedzia Gubeska Krlowa Jaboni, ktra spotkaa si z zastpc prezydenta Piotrem Barczakiem, wzia udzia w konferencji prasowej i degustacji gubeskiego wina jabkowego w ratuszu.

 • 25.08.2005 W Lubuskim Teatrze odby si V fina Oglnopolskiego Konkursu Kiszenia Ogrkw zorganizowany przez Zielonogrski Orodek Kultury i redakcj Gazety Lubuskiej. Wyrnieni zostali zielonogrzanie: Najsmaczniejsze ogrki - Grayna Matuszak, Smaczne ogrki - Aleksander Dittrich, Dobre ogrki - Boena Mania, Orzewiajcy ogrek Roman Awiski. Konkurs na krtka form literack o ogrkach (wiersz, fraszka, limeryk) wygrali: I miejsce Zofia Nowacka - Wilczek z Lublina, II miejsce Renata Bucharz z Opola, III miejsce Przemysaw Karwowski z Zielonej Gry. 25.08.2005 Szpital Wojewdzki wzbogaci si o nowy sprzt sfinansowany przez Urzd Miasta Zielona Gra. Zakupiono 3 kardiomonitory, rentgen, gastroskop, kolanoskop, 3 stanowiska do znieczulania. Inwestycji kosztowaa 810 tys. z. 26.08.2005 XIII Oglnopolski Festiwal Pokj i Dobro w amfiteatrze (26 do 27.08.2005). Rozpocz si msz w. w Kaplicy Ojcw Franciszkanw, ktrej przewodniczy o. Zdzisaw Tamioa (proboszcz i gwardian). 27.08.2005 Zakoczyo si Lato Muz Wszelakich. W Muzeum Ziemi Lubuskiej prezentowano zdjcia - czonkw Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego; w Lubuskim Teatrze odby si: koncert poezji piewanej (Leszek Dugosz i Grzegorz Tomczak), recital pt. Chodzi o to, aby nie by idiot (aktorzy Teatru Rampa), spektakl Dyrektor kaza zrobi kabaret; w ogrdku klubu 4 Re dla Lucienne - Rycerska Biesiada Irlandzka; na deptaku Teatr AKT z Warszawy - spektakl uliczny pt. Feniks; w pubie Blues Express Bluesowa Noc (Tania Policzkowa z zespoem). 28.08.2005 W Muzeum Etnograficznym odbya si impreza plenerowo festynowa pt. Ziemniaki, kartofle, pyry". W programie m. in. degustacja potrawy Tocie", pieczonej w piecu chlebowym oraz ziemniakw z parnika, blin, pierogw ruskich, plackw ziemniaczanych. 29.08.2005 W kancelarii notarialnej Aleksandry Romanowskiej, marszaek Andrzej Bocheski podpisa umow darowizny na rzecz miasta Zielona Gra. Przedmiotem bya nieruchomo pooona przy ul. Zyty, na ktrej dziaa Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw. Placwka jest miejsk jednostk budetow. 30.08.2005 W ogrdku pubu Blues Express odby si koncert z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumie Sierpniowych. Wieczr rozpocza prezentacja dokumentacji fotograficznej z pocztkw solidarnoci na Ziemi Lubuskiej, a przede wszystkim w Zielonej Grze. Wystpi kwintet Kuby Stankiewicza. Koncert zorganizowano przy pomocy Urzdu Miasta Zielona Gra. 30.08.2005 W ratuszu zastpca prezydenta Piotr Barczak wrczy nominacje osobom wybranym na stanowiska dyrektorw zielonogrskich szk. Otrzymali je: Roman uczkiewicz Gimnazjum nr 1, Jerzy Gawe - Gimnazjum nr 2, Jerzy Dalecki - Gimnazjum nr 6, Lidia Kocca - Gimnazjum nr 7, Bogumia Stankiewicz - Gimnazjum nr 8, Piotr Szmytkiewicz - Zespou Szk Ekologicznych, Zbigniew Kocik - III Liceum Oglnoksztaccego. 30.08.2205 Klub 4 Re dla Lucienne", Szkoa Mylenia Twrczego, oraz Galeria Twrcw Galera zorganizowali powarsztatow wystaw uczestnikw twrczych spotka modziey i dorosych prowadzonych przez zielonogrskich artystw: plastykw, muzykw, aktorw, pedagogw twrczoci i choreoterapeutw. 30.08.2005 Z okazji 25 rocznicy Porozumie Sierpniowych w Muzeum Ziemi Lubuskiej prezentowany by cykl obrazw Andrzeja Skoczylasa pt. Porozumienie" z 1980 roku, zakupiony w 1984. jego premierowy pokaz w naszym muzeum mia miejsce w 1989 roku z okazji obrad Okrgego Stou. 31.08.2005 XLVIII sesja Rady Miasta. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) planu gospodarki odpadami dla Miasta Zielona Gra;

 • 2) zmieniajca uchwa w sprawie podziau rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej na terenie miasta Zielona Gra w roku 2005;

  3) zmian w skadzie Rady Spoecznej Zespou Rehabilitacji Dzieci i Modziey Niepenosprawnej PROMYK - Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Grze;

  4) zaopiniowania projektw rozporzdze Ministra Zdrowia; 5) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005, 6) rozpatrzenia protestw wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry; 7) odrzucenia protestw wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry; 8) przyjcia zarzutw wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry; 9) rozpatrzenia protestw i zarzutu wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia;

  10) przyjcia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry; 11) odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry (cztery

  projekty); 12) nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Gra Eugenii Pawowskiej; 13) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Gra;

  WRZESIE 1.09.2005 W Gimnazjum nr 1 (ul. Wyszyskiego 10) odbya si miejska inauguracja roku szkolnego 2005/2006. Udzia wzili m. in.: Prezydent Miasta Boena Ronowicz wraz z zastpcami: Maciejem Kozowskim i Piotrem Barczakiem, Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Domaszewicz. 1.09.2005 Przed pomnikiem Bohaterw odbyy si uroczystoci z okazji Dnia Weterana i 66. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej. Organizatorem by Urzd Miasta i Zarzd Okrgu Zwizku Kombatantw RP i Byych Winiw Politycznych. 1.09.2005 W Palmiarni odbyo si wrczenie aktw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rk prezydent Boeny Ronowicz dokumenty odebrao 56 nauczycieli zielonogrskich szk i placwek. 3.09.2005 Winobranie 2005 - Bachus przej klucze do bram miasta i rzdzi do 11 wrzenia 2005 roku. Tradycyjnie odbyo si wiele imprez, m.in.: Muzeum Ziemi Lubuskiej - wystawy: Urszula Dudziak z Dbrowskiego na Broadway, Rok 1945 i nastpne - Zielona Gra

  w fotografii jej mieszkacw", Zielonogrskie Winobrania, Motywy winne w architekturze Zielonej Gry oraz Malarstwo polskie XIX/XX wieku.

  8. Winobraniowe Spotkania Teatralne - wystawiono farsy, komedie i humor renesansowy. Turniej winobraniowy w skokach na trampolinie i wiczeniach zespoowych. XX Nocny Bieg Bachusa. Na trasie, liczcej 10 km, stano 183 zawodnikw. II Midzynarodowy Winobraniowy Mityng Weteranw Lekkiej Atletyki na stadionie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji

  (ul. Sulechowska). Weterani rozegrali ponad 30 konkurencji m. in.: rzut dyskiem i pchnicie kul. 22. edycja Midzynarodowego Kryterium Kolarskiego. W kategorii Masters - open triumfowa Jacek Skrypcik (Zielona Gra) przed

  Krzysztofem Katarzyskim (Zielona Gra). Koncert inaugurujcy 50. jubileuszowy sezon artystyczny. Orkiestr Filharmonii Zielonogrskiej dyrygowa Czesaw Grabowski, na

  fortepianie graa Beata Biliska. W Bachusowej Karczmie spotkali si przedstawiciele samorzdw i przedsibiorstw Lubuskiego Trjmiasta. Nagrody Kamienia

  Milowego przyznano nowosolskiej Gedii Poland, zielonogrskiej spce LfC oraz podsulechowskiej firmie Rockwool Polska. I Wybory Miss Trjmiasta Zielona Gra, Sulechw, Nowa Sl. Miss Lubuskiego Trjmiasta zostaa Julia Trbacz, I wicemiss Anna

  Raflik, II wicemiss Katarzyna Wrbel. Widowisko winobraniowe na parkingu Przy Gazowni. Spektakl oparty na tekcie XIX wiecznej farsy Karola von Holtea

  Trzydzieci trzy minuty w Zielonej Grze albo w poowie drogi - przygotowa Edward Gramot - twrca nowosolskiego teatru Terminus A Quo.

  Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie oraz redakcja Gazety Lubuskiej zorganizoway konkurs win w Palmiarni. 81 butelek win wyprodukowanych przez amatorw - poddano ocenie jury. Nagrodzeni: Janusz Draga. Karol Kos, Jerzy Gazka, Zbigniew Trojan.

  XXI Wystawa Psw Rasowych na Strzelnicy Myliwskiej Polskiego Zwizku owieckiego (ul. Poznaska 11 - Chynw. Zaprezentowano 900 psw, 159 ras.

  W Skansenie odbyo si Winobranie. Prezentowano zajcia winogrodnikw i promowano ksik Mirosawa Kuleby pt. Ampelografia Zielonej Gry.

  5.09.2005 W budynku Wydziau Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogrskiego (ul. Szafrana 4a) odbya si trzydniowa XXXVII Midzyuczelniana Konferencja Metrologw. Towarzyszya jej wystawa aparatury pomiarowej i oprogramowania komputerowego. 6.09.2005 XLIX uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Gra w Palmiarni. Wrczono nagrody i wyrnienia. Tytu Honorowego Obywatela Zielonej Gry otrzymaa Eugenia Pawowska, dziennikarka Gazety Lubuskiej.

 • Nagrody Sportowe: Justyna Adamczak, Jzef Wadecki, Edyta Maoszyc, Tomasz Makowski, Tomasz Rumianowski, Anna Miadzielec, Magdalena Wgrzynowicz. Nagrod za wybitne osignicia w zespoowych grach sportowych otrzymao Stowarzyszenie Koszykwki Modzieowej Zastal. 8.09.2005 W salach wystawowych Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida otwarto wystaw pt. 100 lat Zwizku Nauczycielstwa Polskiego, 60 lat dziaalnoci ZNP na Ziemiach Zachodnich". 8.09.2005 W Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbya si prezentacja publikacji pt. Kronika lub krtkie opisanie dziejw Zielonej Gry z lat 1222 - 1881" autorstwa Johanna Gottfrieda Johna i Heinricha Adolpha Pilza, w tumaczeniu Jarosawa Kuczera z Uniwersytetu Zielonogrskiego. 9.09.2005 Na Zamku w Kouchowie, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa odbya si sesja pt. Pikno starego detalu", zorganizowana przez Lubuskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, Regionalny Orodek Bada i Dokumentacji Zabytkw w Zielonej Grze oraz Kouchowski Orodek Kultury i Sportu Zamek". Udzia wzia m. in. prezydent Boena Ronowicz. 10.09.2005 W Palmiarni Prezydent Miasta Zielona Gra Boena Ronowicz i Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Domaszewicz wrczyli nagrody kulturalne, naukowe i sportowe. Otrzymali je: nagrody kulturalne: Jan Muszyski, Konrad Stanglewicz, Ryszard Zimnicki, Wanda Rudkowska, Gerard Nowak, Tadeusz Maszkiewicz; nagrody naukowe: Marian Miek, Bartomiej Najbar, Bogdan Biegalski; nagrody za osignicia szkoleniowo wychowawcze w sporcie: Mariusz urowski, Danuta Majewska, Andrzej Gre, Bogusawa Glaz oraz Kazimierz Prokopyszyn; kulturalne nagrody zespoowe: Modzieowa Orkiestra Dta Zespou Szk Budowlanych, zesp hip - hopowy Grupa Operacyjna" oraz Szkoa Taca Gracja". 10.09.2005 W sali konferencyjnej Uniwersytetu Zielonogrskiego odbyo si XI Forum Miast Bliniaczych dotyczce ochronie rodowiska. Uczestniczyy delegacje miast partnerskich (Helmond, Nitra, Cottbus, LAquila, Verden, Soltau), wadze miasta i gocie. 10.09.2005 Do Zielonej Gry przybya Gubeska Krlowa Jabka. W towarzystwie Bachusa i jego dworu zwiedzia nasze miasto, pokazaa si na scenie przed ratuszem i pozowaa do zdj z uczestnikami Winobrania. 10.09.2005 Zielonogrzanin Wiktor Szamotulski ustanowi Rekord Guinnessa w jedzie rowerem grskim po rondzie. Przejecha 2 tysice okre czyli 700 km w czasie 25 godzin i 8 minut. 11.09.2005 Zmara znana aktorka Ludwina Nowicka. Urodzia si w 1929 roku w Wilnie. Ukoczya Pastwow Wysz Szko Teatraln i Filmow w odzi (1953). Przez 17 lat pracowaa jako aktorka w Lubuskim Teatrze w Zielonej Grze. Poczwszy od lat siedemdziesitych, przez 12 lat prowadzia teatr Forum. Od kilkunastu lat mieszkaa w Gorzowie, gdzie prowadzia pi zespow teatralnych oraz wietlic dla dzieci zaniedbanych wychowawczo. Laureatka tegorocznej nagrody Czowiek Czowiekowi. 13.09.2005 L sesja Rady Miasta Zielona Gra w ratuszu. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj: w Zespole Szk

  Elektronicznych i Samochodowych przedsiwzicia Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw Zespou Szk Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Grze, w Wojewdzkim Orodku Doksztacania Zawodowego przedsiwzicia Modernizacja oferty edukacyjnej Wojewdzkiego Orodka Doksztacania Zawodowego w Zielonej Grze w zakresie gastronomii, w Zespole Szk Budowlanych w Zielonej Grze przedsiwzicia Organizacja i zarzdzanie firm brany budowlanej oraz w Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego przedsiwzicia Nowa baza - nowa jako. Modernizacja oferty edukacyjnej Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Grze w zakresie ksztacenia zawodowego dorosych,

  2) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj w Wojewdzkim Orodku Doksztacania Zawodowego przedsiwzicia Modernizacja oferty edukacyjnej Wojewdzkiego Orodka Doksztacania Zawodowego w Zielonej Grze w zakresie odnowy biologicznej.

  3) porczenia przez Miasto Zielona Gra naleytego wykonania Projektu pod nazw II Zielonogrski Program Stypendialny Szans dla Modziey Wiejskiej,

  4) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005.

 • 14.09.2005 W klubie 4Re dla Lucienne - koncert pt. Pan Maleczuk - proste historie. 16.09.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej - koncert symfoniczny Wesoy wieczr" i inne przeboje Edwarda Czernego. Orkiestra zagraa pod batut Sawomira Chrzanowskiego (dyrektor Filharmonii w Zabrzu) i z udziaem solisty Krzysztofa Bednarczyka pierwszego trbacza Orkiestry Filharmonii Narodowej. 16.09.2005 Msz dzikczynn w konkatedrze p.w. w. Jadwigi rozpoczy si obchody 25-lecia powstania Niezalenego Samorzdnego Zwizku Zawodowego Solidarno. Uroczystoci kontynuowano w Lubuskim Teatrze, gdzie 16 wrzenia 1980 roku powoano pierwszy w poudniowej czci regionu Midzyzakadowy Komitet Zaoycielski NSZZ. 17.09.2005 66. rocznica Zbrojnej Napaci ZSRR na Polsk. Zgromadzenie religijno patriotyczne rozpoczo si w kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela. Przy Obelisku Katyskim (ul. Boh. Westerplatte) odby si apel polegych. 17.09.2005 W holenderskim miecie Eindhoven zakoczyy si 24. Mistrzostwa wiata Seniorw w skokach na ciece akrobatycznej. Zielonogrzanin Jzef Wadecki (Uczniowski Klub Sportowy Akrobatyki Sportowej), zaj III miejsce wrd 58. startujcych zawodnikw. Trenerem zawodnika jest Radosaw Walczak. 19.09.2005 W ratuszu odbyo si spotkanie Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ojca witego Jana Pawa II pod przewodnictwem ks. bp. Adama Dyczkowskiego - Ordynariusza Diecezji Zielonogrsko Gorzowskiej. Ustalono m. in. lokalizacj pomnika na terenie parafii p.w. Ducha witego. 20.09.2005 W Lubuskim Teatrze odbyo si wrczenie Certyfikatu Systemu Zarzdzania rodowiskowego zgodnego z norm ISO 14 001 poczone z obchodami Dnia Energetyka. Certyfikat przyznany Elektrociepowni Zielona Gra przez Polskie Centrum Bada i Certyfikacji S.A. w Warszawie, jako firmie dbajcej o rodowisko naturalne wrczy Andrzej Suliski - penomocnik Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji w Warszawie na rce dyrektora EC Romana Traczyka. 20.09.2005 Klub 4 Re dla Lucienne" oraz CUT OFF & firma PETER SOUND zaprosili zielonogrzan na pokaz niezalenego dokumentu pt. Winny Grd 2005, ktry powsta podczas Winobrania 2005. 21.09.2005 Na trasie Zielona Gra - Czerwiesk - Zielona Gra, odbya si prbna jazda nowego szynobusu. Jest to czwarty tego typu pojazd zakupiony przez Wojewdztwo Lubuskie. Obsugiwa bdzie lini: aga - Zielona Gra - Gorzw Wlkp. 22.09.2005 Lato Muz Wszelakich - Zielona Gra 2005 zorganizowane przez Zielonogrski Orodek Kultury zostao uhonorowane Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w III edycji konkursu na Najlepszy produkt turystyczny". 23.09.3005 W Filharmonii Zielonogrskiej - gala z okazji Dnia Budowlanych. Ogoszono wyniki XI edycji konkursu Lubuski Mister Budowy, do ktrej zgoszono 11 obiektw. Przyznano tytuy Lubuskiego Mistera Budowy 2004 m.in.: Filharmonii Zielonogrskiej (inwestor: Filharmonia Zielonogrska, wykonawca: Ekonbud - Fadom, projektant Jerzy Gurawski), budynkowi przy ulicy Waszczyka 8 w Zielonej Grze (inwestor: Elbieta i Leszek Jarzbek, wykonawca: Ekonbud - Fadom, projektant Jadwiga Drykorn). 25.09.2005 Wybory do Sejmu i Senatu. Wojewdztwo Lubuskie w Senacie reprezentowa bd senatorowie: Dariusz Jacek Bachalski z Gorzowa Wlkp. Platforma Obywatelska, Marian Miek z Zielonej Gry niezaleny. Posami z Zielonej Gry zostali: Krzysztof Bosak Liga Polskich Rodzin, Jerzy Marian Materna z Zielonej Gry

 • Prawo i Sprawiedliwo; Bogusaw Wontor - Sojusz Lewicy Demokratycznej; Czesaw Fiedorowicz Platforma Obywatelska; Boenna Bukiewicz Platforma Obywatelska; Jzef Zych z Zielonej Gry Polskie Stronnictwo Ludowe; 25.09.2005 Benefis aktora Lubuskiego Teatru - Tomasza Karasiskiego. Aktor witowa 35 - lecie pracy na scenie. Otwarto wystaw pt. Aktor Tomasz Karasiski. 27.09.2005 LI sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci; 2) wyraenia zgody na zamian nieruchomoci pomidzy Gmin Zielona Gra o statusie miejskim a Skarbem Pastwa; 3) odstpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci; 4) zmiany uchway Rady Miasta Zielona Gra nr XLVI/431/05, XLVI/430/05, XLV/396/05, XLV/395/05 wszystkie z dnia 30 czerwca

  2005 roku: 5) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005; 6) przyjcia listy nieuwzgldnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego

  i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Grze; 7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Grze; 8) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj w Zespole Szk

  Ekonomicznych w Zielonej Grze przedsiwzicia Kuchnia polska w Europie" - modernizacja pracowni gastronomicznej; 9) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj w Zespole Szk

  Technicznych w Zielonej Grze przedsiwzicia Mechatronika - nowa jako w szkolnictwie zawodowym; 10) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj w Zespole Szk

  Ekologicznych w Zielonej Grze przedsiwzicia Modernizacja gabinetw przedmiotowych z wykorzystaniem rodkw i narzdzi Technologii Informacyjnej na zajciach lekcyjnych ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  11) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra na rok 2006 z przeznaczeniem na realizacj w Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego przedsiwzicia Ksztacenie moduowe szans na sukces na rynku pracy;

  12) zmiany uchway w sprawie powoania staych komisji Rady Miasta; 13) delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Gra; 14) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005;

  28.09.2005 Urzd Miasta przy wspudziale Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, zorganizowa dwudniowe wiczenia taktyczno bojowe pt. Symulacja dziaa ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej transgraniczne wiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec. 28.09.2005 Oddano do uytku Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej. Otwarcia dokonali Zastpca Prezydenta Miasta Piotr Barczak oraz Dyrektor Miejskiego Zakadu Komunikacji Barbara Langner. 29.09.2005 W Teatrze Narodowym w Warszawie ogoszono wyniki najnowszej edycji konkursu Lider Informatyki, ktrego organizatorem jest Computerworld - Tygodnik Menederw i Informatykw. Jednym z piciu finalistw konkursu w kategorii Administracja Publiczna zosta Urzd Miasta Zielona Gra. 30.09.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" odbya si promocja ksiki Marka Zgaiskiego Tabletka z krzyykiem. 30.09.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Maciej Klimczak oraz Marszaek Wojewdztwa Lubuskiego Andrzej Bocheski podpisali umow, zgodnie z ktr dziaalno FZ wspfinansowa bd Wojewdztwo Lubuskie i Minister Kultury. Podczas uroczystoci minister wrczy twrcom, animatorom i pracownikom kultury srebrne i brzowe medale Zasuony Kulturze - Gloria Artis" nadane przez Ministra Kultury.

  PADZIERNIK 2.10.2005 Na terenie Skansenu odbya si impreza plenerowa pt. Jak to ze lnem byo? czyli Padzierze. 2.10.2005 61. Tydzie Miosierdzia pod hasem Eucharystia posaniem do suby potrzebujcym (2 8 padziernika) Caritasu Diecezji Zielonogrsko - Gorzowskiej powicony by potrzebujcym oraz obchodom 15 lecia istnienia zielonogrskiego Caritasu.

 • 2.10.2005 Dyrektor Lubuskiego Teatru, Andrzej Buck otrzyma Medal Komisji Edukacji Narodowej, za wkad w teatraln edukacj dzieci i modziey (organizowanie warsztatw, przegldw, inicjatyw scenicznych, spektakli, wspprac ze rodowiskiem nauczycielskim i konsultacje repertuarowe). 3.10.2005 Dni Niemieckie (3 7. 10.2005) na Uniwersytecie Zielonogrskim odbyway si w ramach Roku Niemiec w Polsce. W programie: spotkania dzieci i modziey z jzykiem i literatur niemieck, odkrywanie historii, wystawa Jak to byo z Krzyow?, konkurs na dwujzyczny kalendarz. 3.10.2005 VII Lubuski Tydzie Seniora (3 8.10.2005) pod patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubuskiego Andrzeja Bocheskiego. 3.10.2005 W auli uniwersyteckiej (ul. Podgrna 50) - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2005/2006 na Uniwersytecie Zielonogrskim. Uroczysto rozpoczo przyjcie insygniw wadzy przez Jego Magnificencj Rektora prof. Czesawa Oskowskiego. 4.10.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odby si recital Urszuli Dudziak pt. Moje miasto, moja muzyka" z okazji 60 - lecia istnienia Muzeum w Zielonej Grze oraz finisau wystawy pn. Urszula Dudziak z Dbrowskiego na Brodway". Prezydent Boena Ronowicz w towarzystwie malarki Ireny Bierwiaczonek odsonia projekt tryptyku, ktry artystka bdzie malowaa dla Muzeum Wina. Tytu Honorowego Kustosza MZL otrzymali: ks. Konrad Hermann prezes spoecznej Fundacji Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zbigniew Czarnuch, zasuony historyk, pedagog, Honorowy Obywatel Zielonej Gry, Tomasz Florkowski dugoletni prezes Towarzystwa Przyjaci Muzeum Ziemi Lubuskiej, Honorowy Obywatel Zielonej Gry. 5.10.2005 W budynku przy ul. Truskawkowej 12 (Chynw) odbyo si otwarcie kolejnego Miejskiego Punktu Konsultacji z Policj. Symbolicznego przekazania kluczy dokona Zastpca Prezydenta Miasta Maciej Kozowski. 6.10.2005 LII sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) stwierdzenia wyganicia mandatu radnego; 2) wyboru banku na obsug budetu Miasta Zielona Gra; 3) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005; 4) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci; 5) zapewnienia rodkw finansowych w budecie miasta Zielona Gra na lata 2006 - 2008 z przeznaczeniem na budow kompleksu

  sportowego z czci rekreacyjn i odnow biologiczn; 6.10.2005 Na Nekropolii Zielonogrskiej (ul. Wrocawskiej) odbyo si powicenie i odsonicie tablicy pamitkowej w hodzie Nauczycielom Tajnego Nauczania, Lubuskim Pionierom, Pedagogom i Pracownikom Owiaty. Ceremonia zwizana bya z obchodami 100 - lecia powstania Zwizku Nauczycielstwa Polskiego i 60 - lecia jego dziaalnoci na Ziemiach Zachodnich. 7.10.2005 W Lubuskim Teatrze odbya si uroczysto z okazji 100 - lecia Zwizku Nauczycielstwa Polskiego i 60 - lecia dziaalnoci zwizku na Ziemiach Zachodnich. Zielonogrski Oddzia ZNP otrzyma sztandar. 7.10.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" odby si Bluesowy Jam Session. Udzia wzili m. in.: Wojtek Bagiski Pewne Formy Biaka, Marek azarkiewiczTaxi Blues, Arkadiusz Golas Goliws Good Morning Blues. 7.10.2005 W Galerii BWA - otwarcie wystawy Jacka Wesoowskiego KUNST WERK w formie zabawy artystycznej. 8.10.2005 Na scenie Lubuskiego Teatru Krystyna Janda zagraa w monodramie Maa Steinberg" Lee Halla. Dochd ze spektaklu zosta przeznaczony na zakup sprztu rehabilitacyjnego dla 9 - letniego Rafaa z Zielonej Gry.

 • 8.10.2005 Z okazji 40. rocznicy pracy twrczej zielonogrskiej artystki Boeny Cajdler - Gruszkiewicz, Muzeum Ziemi Lubuskiej zorganizowao pokaz podsumowujcy dorobek malarki. 8.10.2005 W podzielonogrskiej widnicy odbyo si winobranie zorganizowane przez Wjta Gminy widnica, Winnic Kuleba oraz zielonogrskie stowarzyszenia winiarskie. Serwowano wina wasnej produkcji, winogrona z lokalnych plantacji oraz zakski z grilla. 9.10.2005 Pierwsza tura wyborw prezydenckich odbya si 9 padziernika 2005 roku, druga tura pomidzy Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyskim odbya si dwa tygodnie pniej - 23 padziernika 2005 roku. 10.10.2005 W Palmiarni odbyy si miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent Boena Ronowicz wrczya 68 nauczycielom zielonogrskich przedszkoli, szk i placwek owiatowych nagrody I i II stopnia za osignicia w pracy dydaktyczno wychowawczej. 12.10.2005 W Paacu Kultury i Nauki w Warszawie odbya si gala IV edycji konkursu Gmina Fair Play 2005. Miasto Zielona Gra otrzymao statuetk Gmina Fair Play 2005 w kategorii maych miast i miasteczek. 13.10.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbya si dwudniowa euroregionalna konferencja zatytuowana Rola muzew w turystyce i krajoznawstwie". Bya to pierwsza w Polsce konferencja naukowa powicona temu tematowi. 14.10.2005 LIII sesja Rady Miasta Zielona Gra w auli Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Sulechowie wsplnie z radami miast: Nowej Soli, Sulechowa i Zielonej Gry. Radni podjli uchwa wyraajc wol utworzenia Stowarzyszenia Lubuskie Trjmiasto. Dziki temu Zielona Gra, Nowa Sl oraz Sulechw bd mogy skuteczniej rozwizywa wsplne problemy dotyczce mieszkacw, wsplnie realizowa projekty oraz stara si o pozyskiwanie rodkw unijnych. 14.10.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej rozpocz si XV Festiwal Smyczkowy - Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki im. Tadeusza Wroskiego - impreza objta patronatem Ministra Kultury. Kierownictwo artystyczne Roman Lasocki i Czesaw Grabowski. Na festiwal zoyy si trzy koncerty: dwa symfoniczne i jeden kameralny. 15.10.2005 W Lubuskim Teatrze wrczono Kocioki Kulturalne 2005. Spotkanie uwietni wystp zielonogrzanki Urszuli Dudziak w towarzystwie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogrskiego pod dyrekcj Jerzego Szymaniuka. Nagrody otrzymali: najlepsza impreza klubowa impreza techno Explosive White Party (Klub Studio i Danuta Krajewska), najlepsza impreza masowa - Oglnopolski Festiwal Filmowy Filmowa Gra 2005 (Akademia Poszukiwa Twrczych - Marzena Wicek i klub 4 Re dla Lucienne - Bruno Aleksander Kie), wydarzenie kulturalne - Roku Re Jazz Festiwal (Aleksander Bruna Kie z klubu 4 Re dla Lucienne). 16.10.2005 W kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela rozpoczy si uroczystoci inaugurujce nowy rok akademicki w Zachodniej Wyszej Szkole Handlu i Finansw Midzynarodowych, gdzie zosta powicony Sztandar. Uroczysto kontynuowano w siedzibie uczelni przy Placu Sowiaskim 12. 16.10.2005 27. rocznic wyboru kardynaa Karola Wojtyy na Papiea kilkudziesiciu zielonogrzan uczcio Marszem Pamici. 17.10.2005 Zielon Gr odwiedzi Prezydent Warszawy Lech Kaczyski. Kandydat na Urzd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spotka si na Starym Rynku z mieszkacami Zielonej Gry i okolic. Lechowi Kaczyskiemu towarzyszyli Prezydent Miasta Boena Ronowicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwoci na Urzd Premiera Kazimierz Marcinkiewicz oraz nowo wybrani posowie i senatorowie.

 • 17.10.2005 Zielonogrski Orodek Kultury zorganizowa kolejne spotkanie z cyklu Salon Sztuk, prezentujce znaczce postaci naszego miasta. Bohaterem by pose elekt Czesaw Fiedorowicz - Naczelnik Wydziau Infrastruktury Spoecznej Urzdu Miasta Zielona Gra. 19.10.2005 Zielonogrskie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej otrzymao wyrnienie podczas 16. Targw Turystycznych TOUR - SALON w Poznaniu. Nagrod odebra kierownik ZCI i PT Jarosaw Wnorowski. 20.10.2005 60 lecie istnienia Szpitala Wojewdzkiego SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego odbyo si w Lubuskim Teatrze. Podczas spotkania wygoszono wykad Historia medycyny wczoraj i dzi na przykadzie przeobrae w zielonogrskiej lecznicy". 20.10.2005 W sali akrobatycznej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji (ul. Urszuli) uhonorowano medalistw. Jzefa Wadeckiego, Magd Wgrzynowicz, Ann Miadzielec, ukasza Misztaela, Beat Surmiak. 21.10.2005 Gimnazjum nr 8 otrzymao imi Jana Pawa II. W uroczystociach uczestniczyli ks. bp. dr Adam Dyczkowski, prezydent Boena Ronowicz, zastpca prezydenta Maciej Kozowski, spoeczno szkolna, rodzice oraz gocie. W kociele p.w. Miosierdzia Boego na Osiedlu Pomorskim odprawiono msz w. i powicono sztandar. 21.10.2005 Msz w. w kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela rozpoczy si uroczystoci z okazji 60 - lecia istnienia Zespou Szk Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Grze, gdzie powiecono sztandar. Uroczystoci kontynuowano w Lubuskim Teatrze i w siedzibie szkoy (ul. Bema). 23.10.2005 II tura wyborw. Lech Kaczyski wygra wybory powszechne na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 25.10.2005 LIV sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) obsadzenia mandatu radnego przez Andrzeja Wolanowskiego; 2) zmiany uchway Statutu Miasta Zielona Gra; 3) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci; 4) zmiany uchway w sprawie budetu miasta na rok 2005; 5) zmiany uchway w sprawie powoania staych komisji Rady Miasta; 6) zabezpieczenia przez Miasto Zielona Gra naleytego wykonania projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej; 25.10.2005 Klub 4 Re dla Lucienne" oraz Galeria Twrcw Galera byli organizatorami wystawy rysunkw Ewy Subocz pt. Wygodna lekko konwencji II 26.10.2005 W ratuszu zastpca prezydenta Piotr Barczak spotka si z realizatorami programu Unii Europejskiej Socrates Grundtvig 2: z Cypru (Nikosia), Turcji (Bekirpasa), Litwy (Wilno) oraz Zielonogrskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Byo to pierwsze wsplne dziaanie w ramach projektu zatytuowanego Aktywno estetyczna i artystyczna ludzi w starszym wieku. Jego pomysodawc by Arvydas Bagochiunas z Litwy, a polskim koordynatorem Halina Chyla Urbanowska z Zielonej Gry. 27.10.2005 W Galerii BWA rozpocz si dwudniowy Festiwal Wspczesnej Muzyki Improwizowanej. Wystpili: Zdzisaw Piernik, Micha Grczyski, Tomasz Szwelas Szwelnik, Marek Rogulus Rogulski, Micha Gos oraz Rogulus X Szwelas und Gos. 28.10.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" odby si koncert zespou 2PU z Zielonej Gry

  LISTOPAD

 • 1.11.2006 wito Zmarych. Zielonogrskie cmentarze odwiedzio kilkadziesit tysicy osb oddajacych hod: swoim najbliszym, znajomym, zasuonym dla naszego miasta. 2.11.2005 W Klubie Jazzowym U Ojca odbyy si Zaduszki Jazzowe. Grali studenci I i II roku oraz wykadowcy kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. 2.11.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odby si koncert Andrzej Piaska Piasecznego - jedenego z najpopularniejszych polskich wokalistw muzyki rockowej i popu. 4.11.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" odbyy si Bluesowe Zaduszki Pamici Miry Kubasiskiej (1944 2005) oraz: Ryszarda Riedla, Ryszarda Skibiskiego, Muddyego Watersa Hojna Lee Cockera, Jimiego Hendrixa, Hojnego Wellsa i innych. 4.11.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego, Okrgowy Inspektorat Pracy wsplnie z Zarzdem Regionu NSZZ Solidarno zorganizowa seminarium na temat Zjawisko lobbingu w rodowisku pracy. 4.11.2005 W Galerii BWA - otwarcie wystawy prac: Pawa Althamera, Michaa Budnego, Oskara Dawickiego, Kobasa Laksa, Agnieszki Kalinowskiej, Koji Kamoli, Marcina Maciejowskiego, Laury Paweli, Jadwigi Sawickiej. 5.11.2005 Oglnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej Mode talenty (5 6.11.2005) w hali sportowej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji (ul. Urszuli 22). Organizatorami byli: Ministerstwo Sportu, Polski Zwizek Akrobatyki Sportowej, Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Grze, Urzd Marszakowski w Zielonej Grze, Urzd Miasta Zielona Gra, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze. 6.11.2005 W ramach Sceny Modych Reyserw i Nowej Dramaturgii w Lubuskim Teatrze wystawiono spektakl Herberta Bergera Obkany, czyli upadek III Rzeszy w przekadzie Krzysztofa Grabczaka, reyserii: Magorzaty Siudy, opracowaniu reyserskim tekstu: Magorzaty Siudy i Janusza Myskiego. Premiera wiatowa 30.09.2005 roku. 6.11.2005 W Lubuskim Teatrze - premiera bajki Janusza Ryla - Krystianowskiego Szaaputki w opracowaniu scenicznym Marii Weigelt, z muzyk Krzysztofa Arciszewskiego, choreografi Wadysawa Janickiego i opracowaniem Jerzego Bechyne. 7.11.2005 Ruszya VII edycja festiwalu Rock Noc. Koncert inauguracyjny w klubie 4 Re dla Lucienne" - wystpi zespl Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach" - laureat III edycji Festiwalu Rock Noc. 8.11.2005 Uniwersytet Zielonogrski (al. Wojska Polskiego 69) - otwarcie Zielonogrskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). Inicjatorem przedsiwzicia by prof. Jzef Korbicz - prorektor do spraw nauki i wsppracy z zagranic. Adres witryny: http://zbc.uz.zgora.pl 8.11.2005 Zielonogrska policja wzbogacia si o sze nowych radiowozw. Uroczystego przekazania dokonaa prezydent Boena Ronowicz. rodki finansowe na zakup pochodziy z Urzdu Miasta Zielona Gra oraz Komendy Wojewdzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 8.11.2005 Muzeum Ziemi Lubuskiej zorganizowao wystaw zatytuowan Stanisaw Mazu - Krajobrazy Lubuskie. Zaprezentowano ponad 70 pejzay, przedstawiajcych malownicze zaktki Ziemi Lubuskiej. 10.11.2005

  http://zbc.uz.zgora.pl

 • W przeddzie wita Niepodlegoci, w zgromadzeniu na pl. Bohaterw uczestniczyli m. in.: wadze miasta z prezydent Boen Ronowicz, ks. bp. Adam Dyczkowski, radni Rady Miasta Zielona Gra, kombatanci, uczniowie zielonogrskich szk oraz mieszkacy miasta. 10.11.2005 Czwartek Lubuski w Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece. Spotkanie z cyklu Przy filiance wspomnie", powicone byo zmaremu rok temu Benedyktowi Banaszakowi, autorowi zbioru wierszy W lustrze pamici". 11.11.2005 wito Niepodlegoci. W konkatedrze p.w. w. Jadwigi zielonogrzanie uczestniczyli w mszy w. w intencji Ojczyzny, ktrej przewodniczy ks. bp. Adam Dyczkowski. 12.11.2005 W Lubuskim Teatrze rozpoczy si 4. Urodziny Sceny Modych Reyserw i Nowej Dramaturgii, w ktrych uczestniczyy przedstawienia: Obkany, czyli upadek III Rzeszy H. Bergera, Powrt J. ukosza, Prowincjonalny playboy J. M .Synge`a, Czaszka z Connemara M. McDonagha, Koronacja M. Modzelewskiego, Opowieci o zwyczajnym szalestwie P. Zelenki, gorzowska realizacja Znieczulonych W. Holewiskiego. Odbyy si rwnie otwarte prby czytane z udziaem autorw sztuk: Dobrze Tomasza Mana, Pierwszy raz Michaa Walczaka oraz Ciuma Ireneusza Kozioa. 12.11.2005 Andrzej Gre, zawodnik Zrzeszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego START w Zielonej Grze, zdoby tytu Mistrza Europy Niepenosprawnych w podnoszeniu ciarw. Zawody odbyway si w Quarteira (Portugalia). 14.11.2005 LV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Gra (I posiedzenie). Radni podjli decyzje w sprawach 1) zabezpieczenia przez Miasto Zielona Gra naleytego wykonania projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej, 2) zapewnienia rodkw finansowych w budecie Miasta Zielona Gra w latach 2006 - 2009 z przeznaczeniem na realizacj

  przedsiwzicia Popoudnie: zdrowo bo sportowo w Zielonej Grze z EOG. 3) zapewnienia w budecie Miasta Zielona Gra w latach 2006-2008 rodkw finansowych na realizacj przez Zesp Rehabilitacji Dzieci

  i Modziey Niepenosprawnej PROMYK Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Zielonej Grze projektu Prosto do zdrowia,

  15.11.2005 Klub 4 Re dla Lucienne" i Akademickie Koo Fotograficzne FLESZ zorganizowali wystaw zatytuowan Portret Kobiety. Prace wykonali wiosn 2005 roku: ukasz Pilecki. Konrad Kociuczuk, Przemysaw Fila, Marcin Kulwanowski, Agnieszka Kosiec, Tomasz Rapir. 15.11.2005 W Galerii BWA - pokaz video WRO 05 in tour, przegld prac nagrodzonych na Midzynarodowym Biennale Sztuki Mediw WRO w roku 2005. Imprez prowadzi Piotr Krajewski. 16.11.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystaw zatytuowan Tatry - przyroda, ludzie, kultura, przygotowana ze zbiorw Biura Wystaw Przyrodniczych w odzi. 17.11.2005 Jesienne Spotkania Kulturalne Modziey Szk rednich AUTUNALIA 2005 (17 24.11.2005) zorganizowa Zielonogrski Orodek Kultury. Wzio udzia 5 szk ponadgimnazjalnych, ktre przygotoway 10 imprez kulturalnych. Rada artystyczna przyznaa Przechodni Nagrod ZOK Zotego Pegaza Ekologicznemu Liceum Oglnoksztaccemu. Wyrniono rwnie III Liceum Oglnoksztacce. 18.11.2005 LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Gra (II posiedzenie). Radni podjli decyzje w sprawach: 1) pewnienia w budecie Miasta Zielona Gra w latach 2006-2008 rodkw finansowych na realizacj przez Zesp Rehabilitacji Dzieci

  i Modziey Niepenosprawnej PROMYK Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Zielonej Grze projektu Prosto do zdrowia,

  2) zapewnienia w budecie Miasta Zielona Gra w roku 2006 rodkw finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Rozwj w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii realizowanego przez Szpital Wojewdzki Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Grze,

  3) zmieniajcej uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005. 18.11.2005

 • W klubie 4 Re dla Lucienne" - II Slam Poetycki. W programie: Andrzej Kotin Pieni protestu, Pieni mioci, Pend Of Sky, Marcin Pendowski oraz Artur Beling. 18.11.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej - uroczysto z okazji 135 - lecia dziaalnoci Banku Handlowego oraz 15 - lecia dziaalnoci filii banku w Zielonej Grze. 21.11.2005 roku W Palmiarni Uniwersytetu Zielonogrskiego (al. Wojska Polskiego 69) wrczono promocje doktorskie 22 doktorantom, ktrzy zakoczyli przewody doktorskie na Uniwersytecie Zielonogrskim. Przysig od doktorantw odebra Rektor Uniwersytetu Zielonogrskiego prof. Czesaw Oskowski. 21.11.2005 W Galerii BWA - performance Ryuzo Fukuhary pt. Gecko dance - Dance of Moonlight" 22.11.2005 Zesp Szk Oglnoksztaccych i Sportowych wzbogaci si o kolejne obiekty sportowe: boisko wielofunkcyjne oraz basen. Uroczystego otwarcia dokonali zastpca prezydenta Maciej Kozowski i dyrektor placwki Zygfryd Gandecki. 22.11.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odbya si uroczysto zorganizowana przez Lubuski Zarzd Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wyrniono zielonogrzan m. in.: medalami za wybitne zasugi w honorowym krwiodawstwie - Piotra Dud (Zoty Krzy Zasugi) i Henryka Borowicza (Srebrny Krzy Zasugi); Honorow Odznak PCK III Klub HDK PCK Nafta Zielona Gra; Odznak Zasuony Honorowy Dawca Krwi: Lesawa Cichonia, Piotra Kostrzew, Radosawa Lotkowa (I stopnia), Sawomira Kaczmarka, Macieja Saka, Janusza Stefaczyka, Pawa Tomczyka i Katarzyny Naporze. Krysztaowe Serce otrzyma Ryszard Zadrony. 22.11.2005 W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., podczas uroczystoci z okazji IV Wojewdzkich Dni Pracownika Socjalnego, Stowarzyszenie Nasze Dzieci z Zielonej Gry otrzymao nagrod Latarenk oraz tytu Spoecznika Roku 2005 w Wojewdztwie Lubuskim w kategorii Wydarzenie Roku (utworzenia Mieszka Usamodzielnie dla wychowankw Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Grze oddanych do uytku 6 grudnia 2004 roku przy ul. Wojska Polskiego 116.) 22.11.2005 W ratuszu (22 24.11.2005) odbya si impreza edukacyjna pt. Poznajemy przeszo i teraniejszo naszego miasta i okolic zorganizowana przez Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi Mecenat Zotego Serca przy wsppracy Towarzystwa Turystycznego Chapacz, Urzdu Miasta Zielona Gra i Rady Miasta Zielona Gra. 23.11.2005 W auli Wydziau Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogrskiego (ul. Szafrana 4) odbya si Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Praca Zawd - Rynek Pracy. Organizatorem by Instytut Edukacji Techniczno - Informatycznej UZ, Pastwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu oraz Instytutu Pracy i Techniki 23.11.2005 Klub 4 Re dla Lucienne" oraz Stowarzyszenia Greengo i Inicjatywa dla Zwierzt zorganizowali trzydniow akcj na rzecz bezdomnych zwierzt pod hasem Psu na bud. Pienidze z kwesty, licytacji, datkw i koncertu zostay przekazane na rzecz bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych zwierzt. 23.11.2005 Ruszya akcja zbirki pieninej w kocioach Diecezji Zielonogrsko - Gorzowskiej na Diecezjalny Fundusz Stypendialny im. Biskupa Adama Dyczkowskiego. 23.11.2005 Zielonogrskie Stowarzyszenie Jazzowe zorganizowao w Klubie Jazzowym U Ojca koncert zespou Jacek Niedziela Quintet. Wystpili: Jacek Niedziela, Wojciech Niedziela, ukasz yta, Piotr Baron, Bobby Watson. 25.11.2005

 • W Wiey Braniborskiej (ul. Lubuska 2) otwarto Obserwatorium Astronomiczne. Aktu przecicia wstgi dokona zastpca prezydenta Piotr Barczak, w towarzystwie Dyrektora Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogrskiego prof. Janusza Gila. 25.11.2005 Kapitua Zielonogrskiego Orodka Kultury przyznaa nagrody Animatora Roku 2005. Wrczono je w studenckim klubie U Ojca. Laureatami zostali: Magorzata Gattner, Henryk Krakowiak, Katarzyna Grska, Igor Skrzyczewski, Ewa Kuczak, Beata Bartosiewicz. Dyplomy Honorowe Animatora Roku otrzymali: Zesp Szk Plastycznych, Zesp Szk Katolickich, Gimnazjum nr 3, Szkoa Podstawowa nr 11, Szkoa Podstawowa nr 14, Stowarzyszenie Rkodzieo Zielonogrskie oraz Zarzd Okrgu ZNP w Zielonej Grze. 25.11.2005 Od 25 do 27 listopada br. trwa Wojewdzki Przegld Teatrw Amatorskich WOPTA 2005, zorganizowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury i Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego. 26.11.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej odbya si uroczysto zwizana z rocznicami poycia maeskiego par, ktre obchodziy: diamentowe (60), platynowe (55), zote (50), rubinowe (40) i srebrne (25) gody. Wadze miasta reprezentowali: Zastpca Prezydenta Miasta Piotr Barczak i Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego Tomasz Brzzka. 26.11.2005 wito Modego Wina Zielonogrskiego - miejscowi winiarze oraz ich gocie spotkali si w dziale winiarskim Muzeum Ziemi Lubuskiej. W programie: piosenki i fraszki o winie, gawda Mirosawa Kuleby, multimedialna prezentacja winnic poczona z degustacj przygotowanych przez ich wacicieli trunkw. 26.11.2005 40 lecie Zrzeszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego START w Palmiarni. Nagrody zasuonym sportowcom wrczy zastpca prezydenta Maciej Kozowski. 26.11.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej rozpoczy si V Dni Kultury emkowskiej. Organizatorem imprezy byli Oddzia Lubuski Zwizku Ukraicw w Polsce, Koo Zwizku w Zielonej Grze, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Ambasada Ukrainy w Polsce. W programie: konferencja Wspczesna Ukraina w oczach historykw, dziennikarzy oraz twrcw historii" i prezentacja ksiki Wiele twarzy Ukrainy" P. Tymana i I. Chruciskiej. 28.11.2005 Wznowiono poczenie lotnicze Warszawa - Babimost Warszawa, zawieszone we wrzeniu 2004 roku. Przeloty obsuguje nowy samolot 18 - miejscowy JET STREAM 32. 29.11.2005 LVI sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005, 2) udostpnienia urzdze, obiektw sportowo-rekreacyjnych i upowanienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opat oraz trybu

  i zakresu stosowania zwolnie, upustw za korzystanie z urzdze i obiektw sportowo-rekreacyjnych bdcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze,

  3) wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zielona Gra na 2005 rok, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego, 4) zmieniajca uchwa w sprawie Statutu Domu Pomocy Spoecznej dla Kombatantw im. Jana Lembasa w Zielonej Grze, 5) podziau rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji

  zawodowej i spoecznej na terenie Miasta Zielona Gra w roku 2005, 6) wyraenia zgody na zawarcie umw najmu lokali uytkowych w budynku przy ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Grze na czas

  nieoznaczony, 7) wyraenia zgody na zawarcie umowy najmu garau przy ul. Kupieckiej 53a w Zielonej Grze na czas nieoznaczony, 8) ustalenia wysokoci bonifikaty od opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci, 9) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci, 10) ustalenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2006 na wykonanie transportu drogowego takswk, 11) rozpatrzenia wezwania mieszkacw ul. Strumykowej 25b do zmiany uchway nr LI/464/05 z dnia 27 wrzenia 2005 roku Rady Miasta

  Zielona Gra, 12) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rdmiecia Zielonej Gry, 13) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2006 rok, 14) okrelenia wysokoci stawki i zwolnie z podatku od posiadania psw, 15) okrelenia wysokoci stawek i zasad poboru opaty targowej i administracyjnej, 16) okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie od podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku

  lenego, 17) zmieniajca uchwa w sprawie dochodw wasnych jednostek budetowych prowadzonych przez Miasto Zielona Gra,

 • 18) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakadom budetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok 2006,

  19) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakadom budetowym w 2006 roku, 20) zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych, 21) Wieloletniego programu wsppracy Miasta z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku

  publicznego, 22) Programu wsppracy Miasta Zielona Gra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku

  publicznego w roku 2006. 29.11.2005 Eugenia Pawowska Honorowy Obywatel Miasta Zielona Gra, dziennikarka, pseudonim Snobka, bya gociem wieczoru w Salonie Sztuk, ktry mia miejsce w Zielonogrskim Orodku Kultury. 30.11.2005 Dzie informacji patentowej na Uniwersytecie Zielonogrskim w budynku Nauk cisych ( ul. Szafrana 4). Celem seminarium bya prezentacja i nawizanie rnych form wsppracy pomidzy przedstawicielami wiata nauki oraz przedsibiorstwami naszego regionu w zakresie udzielania i utrzymywania ochrony prawnej oraz stworzenia warunkw dla budowy Regionalnego Orodka Informacji Patentowej.

  GRUDZIE 1.12.2005 Inauguracja IX Nocy Poetw w Lubuskim Teatrze. W programie m. in.: Salon Poezji Modych (Turniej Jednego Wiersza, prezentacja najnowszych tomikw dokonana przez Czesawa Markiewicza i koncert Zielona Gra w Krakowie), prezentacje tomikw poetyckich modziey, czytanie maszynopisu tomu poetyckiego Tchnienie Wojciecha migielskiego oraz Teatr Atelier z Sopotu ze spektaklem Oj dana, dana, nie ma szatana. Koncert Galowy z udziaem: Marty Artymiak, Anny Zdanowicz, Jacka Zienkiewicza i Magorzaty Tokarskiej (wspomnienie o zmarym poecie Benedykcie Banaszaku, recital Doroty Osiskiej Wpadam na chwil, Juliana Tuwima Kwiaty polskie w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza, Olgi Sawickiej i Wodzimierza Nahornego). 1.12.2005 W Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Staffa) - Midzyszkolny Konkurs pt. Uzalenienia a zdrowie realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Zwyciya Szkoa Podstawowa nr 22 przed Szko Podstawow nr 1. Trzecie miejsce zaj Zesp Edukacyjny nr 2 - Szkoa Podstawowa nr 17, czwarte nr 21 i pite nr 18. 2.12.2005 W Galerii U Jadki - premiera Kabaretu Galerii W Sam Raz. Wystawiono program tzw. odzwierzcy pt. Pies i reszta gadziny. Wystpili: Beata Bartosiewicz, Jadwiga Bocho Kokot, ywia Leszkowicz Baczyska, Anna Przybya, Beata Beling, Jarek Barski, Marcin Winiewski oraz Natasza Smirnowa. Gocinnie gra i piewa zielonogrski bard Maciej Wrblewski. 2.12.2005 wiatowy Dzie Osb Niepenosprawnych w Sali Kongresowej Paacu Kultury i Nauki - XI Wielka Gala Integracji, podczas ktrej wyrniono Zielon Gr. 2.12.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" - Przedwiteczny Bluesowy Jam Session. Wystpili: Wojtek Bagiski, Pewne Formy Biaka, Marek azarkiewicz Taxi Blues, Arkadiusz Golas, Goliws, Good Morning Blues, Igor ojko. 2.12.2005 W Filharmonii Zielonogrskiej - uroczysto otwarcia w Zielonej Grze Oddziau Gospodarczego Banku Spdzielczego w Gorzowie Wlkp. 2.12.2005 W Muzeum Ziemi Lubuskiej zainaugurowano wystaw Pikny Lww. Lww - Rzym wschodu. Zabytki pochodziy ze zbiorw Lwowskiego Muzeum Historycznego, Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanka we Lwowie oraz Lwowskiej Galerii Sztuki. Wystawa trwaa do 26.12.2005 i towarzyszyo jej szereg imprez: koncert pt. Piosenki lwowskie", wykad z histori Lwowa oraz o sytuacji muzealnictwa na Ukrainie, spektakl Tylko we Lwowie".

 • 2.12.2005 W Galerii BWA - zdarzenie Niewystawa - Ewa Partum instalacja z kuratorkami z udziaem Doroty Monkiewicz i Anety Szyak 2.12.2005 W Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej podsumowano Wojewdzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowany przez Lubuski Zarzd Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya. Nagrodzono i wyrniono: przedszkola Zuzanna Wojcieszko, Katarzyna Olejarz, Halina Wgrzyn i Wiktoria Haska (Pr. Zbiorowa), wietlice terapeutyczne ukasz Baliski, Karolina Sudo; szkoy podstawowe: Marek Stefaski, Walentyna Kocan, gimnazja: Katarzyna Sipowicz. 3.12.2005 W hali akrobatycznej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji - III Mikoajkowy Turniej w akrobatyce sportowej zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy AS. Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu - Departament Sportu Powszechnego 3.12.2005 W sali nad Ksigarni w. Antoniego (pl. Powstacw Wlkp.) odbyo si spotkanie ks. bpa Adama Dyczkowskiego ze stypendystami Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego. Wrczono 61 stypendiw modym utalentowanym uczniom z ubogich rodzin. 4.12.2005 W Palmiarni przez 8 godzin trway Targi witeczno sylwestrowe zorganizowane przez Centrum Biznesu. 5.12.2005 W ratuszu wrczono nagrody laureatom konkursu na najlepsz prac magistersk z zakresu profilaktyki, resocjalizacji oraz poprawy bezpieczestwa w Zielonej Grze. Wyrniono prace: Edyty Siemaszko, Justyny Zakrzewskiej Woniak, Ewy Zamorskiej, Iwony Jerzynek. 5.12.2005 Midzynarodowy Dzie Wolontariatu - Dzie Otwarty w Centrum Wolontariatu w Zielonej Grze zakoczy si msz w. kociele p.w. w. Jzefa (o. Zacisze). 5.12.2005 W Teatrze Lubuskim - grnicze wito Barbrka". Akademi poprzedzia msza w kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela oraz przemarsz z orkiestr grnicz przez al. Niepodlegoci. Udzia wzili: senator RP prof. Marian Miek, marszaek Andrzej Bocheski, prezydent Boena Ronowicz. Zasuonym pracownikom grnictwa wrczono odznaczenia pastwowe i resortowe. 5.12.2005 W Klubie Jazzowym U Ojca wrczono dyplomy Dobrodziejom Kultury 2005. Otrzymali je: Biuro Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Grze, Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zielonej Grze, Zielonogrska Spdzielnia Mieszkaniowa, Firma Kronopol S.A. w arach, Przedsibiorstwo Handlowo - Usugowe Richard" z Zielonej Gry. 6.12.2005 LVII sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzj w sprawie zmiany w budecie miasta na rok 2005 (dwa projekty). 6.12.2005 W Modzieowym Domu Kultury Dom Harcerza odbya si impreza w ramach Europejskiego Tygodnia Modziey Teraz Modzie. W programie m. in. prezentacje: Orodka Regionalnego Programu MODZIE (organizatora imprezy), Punktu Informacyjnego Eurodesku, Centrum Edukacji i Pracy Modziey, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Centrum Wolontariatu i Centrum Informacji Modzieowej. 6.12.2005 Dzieci z zielonogrskich przedszkoli i szk spotkay si przed ratuszem, by udekorowa choinki wasnorcznie przygotowanymi ozdobami. Tradycyjnie wity Mikoaj w towarzystwie prezydent Boena Ronowicz, podziwia przyozdobione drzewka, rozdawa dzieciom sodycze i upominki.

 • 6.12.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" Lubuska Grupa Medialna zorganizowaa inauguracj zerowego numeru Zielonogrskiego Magazynu Kulturalnego RETUSZ. Prezentacj prowadzi Artur Beling, aktor a zarazem czonek kolegium redakcyjnego. Pomys na pismo rodzi si w czasie trwania Lata Muz Wszelakich. Twrcami pisma s Igor Skrzyczewski, Marzena Wicek i Adam Scheffler (wydawca, prezes LGM). 6.12.2005 W Galerii BWA - premiera prasowa sztuki w reyserii Michaela Beckera Cze faszysto - spektaklu o nienawici na trzy postaci, w ktre wcielili si: Bartomiej Chowaniec (gocinnie), Janusz Myski, Marcin Winiewski aktorzy Lubuskiego Teatru. Premiera w Lubuskim Teatrze 7.12.2005. 7.12.2005 Zakoczy si I Festiwal Kabaretu Zielona Gra 2005 w auli uniwersyteckiej zorganizowany przez Stowarzyszenie ZZK oraz Uniwersytet Zielonogrski. Przyznano trzy brzowe i jedn srebrn statuetk Ericha von Patishona. Srebrn statuetk za wydarzenie festiwalu otrzymaa Joanna Koaczkowska z kabaretu Hrabi. Brzowe statuetki za Wydarzenie Dnia: Kabaret Limo, kabaret Jachim Presents oraz Ireneusz Krosny. 9.12.2005 W Biurze Penomocnika ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych (ul. Sienkiewicza) -podsumowanie IV edycji konkursu Penomocnika ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - Uzalenienia w mediach. Nagrody otrzymali: Grayna Zwoliska, Henryka Bednarska, Leszek Kalinowski, Danuta Kuleszyska (Gazeta Lubuska); ukasz uczkiewicz, Irena Linkiewicz, Elbieta Wozowczyk Leszko, Grayna Walkowiak (Radio Zachd). 9.12.2005 W sali kolumnowej Urzdu Marszakowskiego - podsumowanie wynikw sportowych dzieci i modziey wojewdztwa lubuskiego w 2005 roku oraz podsumowanie VII edycji biegowej Grand Prix wojewdztwa lubuskiego 2005. Ogoszono te wyniki 7 edycji rankingu Ministerstwa Sportu Oglnopolski system wspzawodnictwa dzieci 2005". 9.12.2005 Otwarcie Lubuskiego Centrum Laryngologii (ul. Langiewicza). Udzia wzili: prezydent Boena Ronowicz, zastpca prezydenta Piotr Barczak. Centrum jest nowoczesn placwk, ktrej celem jest diagnozowanie, leczenie oraz rehabilitacja zaburze gosu, suchu i mowy. 9.12.2005 W Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyo si podsumowanie konkursu plastycznego pt. Tort urodzinowy dla H. CH. Andersena, ktry patronatem obja Prezydenta Zielonej Gry Boeny Ronowicz. 9.12.2005 Trzydniowa akcja Rodzina - rodzinie na Boe Narodzenie - na terenie Zielonej Gry w oznakowanych sklepach i kocioach przez Caritas Diecezji Zielonogrsko - Gorzowskiej. Zbierano produkty ywnociowe i ofiary finansowe na rzecz potrzebujcych. 9.12.2005 Uroczystoci zwizane z Barbrk czonkowie Klubu Honorowych Dawcw Krwi PCK Nafta rozpoczli akcj oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (12 150 ml krwi). W Restauracji TK (ul. Mieszka I) zasuonym dla honorowego krwiodawstwa wrczono odznaczenia m. in.: Andrzejowi Koakowskiemu, Henrykowi Szawale, Krzysztofowi Wachowskiemu, Wojciechowi Walczakowi. Klub Honorowych Dawcw Krwi PCK Nafta w 2005 roku odda 72 900 ml krwi, tj. od 2000 do 2005 roku - 304 750 ml krwi. 9.12.2005 Dwudniowy Europejski Festiwal Taca Dzieci Dzieciom Gwiazdka 2005 pod patronatem Prezydent Miasta Zielona Gra Boeny Ronowicz w hali akrobatycznej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Organizatorem imprezy by Zielonogrski Klub Taca Sportowego Bugs Zielona Gra. Ok. 500. tancerzy z ponad 40 klubw tanecznych z kraju pokazywao swoje umiejtnoci przed profesjonalnym jury. Dochd z imprezy (cegieki, licytacja tortu) zosta przeznaczony na rzecz pomocy przedwitecznej dzieciom z Fundacji Speniamy Marzenia.

 • 10.12.2005 W Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogrskiego odbyo si spotkanie z delegacj z Uniwersytetu Technologii Elektronicznych w Guiling z Chin, ktra przyjechaa w skadzie: dr Gu Tianlong Prorektor, prof. Zhao Ming - Dyrektor Biura Wsppracy Midzynarodowej, prof. Liang Zhengyu - Dyrektor Szkoy Studiw Filologicznych, prof. Tang Qinggan - Zastpca Dyrektora Departamentu Nauk Informatycznych i Matematyki Stosowanej, prof. Gu Zhengfei - Zastpca Dyrektora ds. Studiw Podyplomowych. 10.12.2005 witeczny Jarmark Boonarodzeniowy 2005 - impreza handlowa na zielonogrskim deptaku. Udzia wzio ok. 30 handlowcw z Polski. 10.12.2005 Z okazji XXIV rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, wadze miasta odday cze ofiarom stanu wojennego przy Pomniku Robotnikw koo kocioa p.w. Najwitszego Zbawiciela. 11.12.2005 W Lubuskim Teatrze, podczas Spotka z Andersenem (200. rocznica urodzin), najmodsi widzowie wzili udzia w konkursie na przebranie za posta z bani Andersena. Laureatk konkursu zostaa ksiniczka na ziarnku grochu. Otrzymaa grski rower - z rk fundatora, starosty zielonogrskiego Krzysztofa Romankiewicza. 13.12.2005 Przed klubem 4 Re dla Lucienne" - happening Stan Wojenny czyli Czogi na deptaku oraz wieczr piosenki internowanej, przygotowany przez grup ZOMO OBRONA 14.12.2005 Klub 4 Re dla Lucienne" oraz Stowarzyszenie Jeszcze ywych Poetw zorganizowali wieczr autorski zielonogrzanki Magorzaty Stachowiak i promocj jej ksiki poetyckiej O czym". Prowadzi Czesaw Markiewicz, oprawa muzyczna Leszek Knopp. 14.12.2005 W auli Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego (ul. Duga) odbya si uroczysto wigilijna Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM). Spotkanie prowadzia prezes Grayna Bekus. 15.12.2005 W Restauracji TK (ul. Mieszka I) - spotkanie prezydent Boeny Ronowicz z zarzdem i czonkami Okrgowego Zwizku Kombatantw RP i Byych Winiw Politycznych. Podsumowano roczn dziaalno zwizku. Zasueni kombatanci otrzymali akty nominacji na wysze stopnie oficerskie oraz odznaki za zasugi dla ZKRPiBWP. Wrd nich byli m. in.: Henryk Czaja, Jzef Dymarski, Janina Wolanin i Edmund Jaworski. 15.12.2005 Lubuski Teatr. Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 34 i Specjalnego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Elbietanki przy Zgromadzeniu Sistr w. Elbiety zagray w spektaklu pt. Jaseka. 15.12.2005 W auli Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego (ul. Duga 13), Samorzdowy Orodek Doskonalenia i Doradztwa, przy wsparciu finansowym Urzdu Miasta Zielona Gra, zorganizowa debat pn. Przyszo Zielonej Gry w Unii Europejskiej. Udzia wzili: przedstawiciele rodowisk samorzdowych i owiatowych (dyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie szkolnych klubw europejskich), przedstawiciele stowarzysze, zaproszeni eksperci oraz dziennikarze. Debacie towarzyszyy warsztaty. Nauczycielom wyrniajcym si w pozyskiwaniu rodkw UE na projekty edukacyjne wrczono nagrody. 15.12.2005 W Galerii BWA - otwarcie wystawy pn. Artur mijewski Filmy: Zrb to sam" (Artur mijewski i Pawe Althamer), Na spacer", Lekcja piewu 2", 80064", Nasz piewnik" 16.12.2005 LVIII sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzje w sprawach: 1) upowanienia Prezydenta Miasta Zielona Gra do zacignicia zobowizania

  w Banku Gospodarstwa Krajowego tytuem zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, 2) zabezpieczenia przez Miasto Zielona Gra naleytego wykonania projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej, 3) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005,

 • 4) zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta na rok 2005. 16.12.2005 W Palmiarni Uniwersytetu Zielonogrskiego (al. Wojska Polskiego 69) odbya si uroczysto jubileuszowa 70. urodzin prof. Bronisawa Pasierba. Organizatorem uroczystoci by Instytut Politologii UZ. 16.12.2005 W klubie 4 Re dla Lucienne" odbya si VIII Wigilia Jazzowa. Wystpi zesp Justyna wirniak Quartet, w skadzie Justyna wirniak, Tomasz Szczepaniak, Bartomiej Pietach, Marek Wesoowski. 17.12.2005 Wigilia dla mieszkacw Zielonej Gry przed ratuszem, zorganizowana przez Urzd Miasta. Udzia wzili m. in.: ks. bp. Adam Dyczkowski, prezydent Boena Ronowicz. Ks. bp. pobogosawi opatki, ktre zastpcy prezydenta: Piotr Barczak, Maciej Kozowski i Janusz Lewicki rozdali zielonogrzanom. Wszyscy obecni skadali sobie yczenia, amali si opatkiem, piewali koldy i ogldali spektakl wiata i dwiku. 17.11.2005 W Lubuskim Teatrze - premiera komedii kryminalnej pt. Egzekutor Marka Rbacza. Obsada : Sawomir Krzywiniak (gocinnie), Wojciech Romanowski, Anna Zdanowicz, Iwona Kucharzak Dziuda, Tomasz Karasiski, Maria Weigel. 18.12.2005 Na boisku Uniwersytetu Zielonogrskiego (ul. Szafrana) odbya si III edycja akcji charytatywnej Gwiazdka z ulowcami". Gwiazdy czarnego" sportu pokazay swoje umiejtnoci podczas wycigw gokartowych. 19.12.2005 W Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarto wystaw tomikw poezji wydawnictwa Zielonogrskiego Orodka Kultury. 19.12.2005 W restauracji Wrzos (ul. Sulechowska 10) odbyo si spotkanie opatkowe koszykarzy Zastalu - Zielona Gra, trenerw, przedstawicieli Sportowej Spki Akcyjnej Grono oraz sponsorw. W uroczystej kolacji uczestniczy zastpca prezydenta Piotr Barczak. 20.12.2004 W holu hali laboratoryjnej Wydziau Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogrskiego (ul. Szafrana) - spotkanie witeczne. Udzia wzili m. in.: ks. bp. Adam Dyczkowski i prezydent Boena Ronowicz. Koldy piewa Chr Akademicki pod dyrekcj Jerzego Markiewicza. 20.12.2005 W siedzibie Zespou Rehabilitacji Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Promyk SP ZOZ - spotkanie opatkowe z udziaem zastpcy prezydenta Macieja kozowskiego. Wystp zespou Pro Musica z Pastwowej Szkoy Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Grze. 20.12.2005 Spotkanie Opatkowe w Lubuskim Teatrze. Udzia wzili: ks. bp. Adam Dyczkowski, marszaek Andrzej Bocheski, wiceprzewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego Kazimierza Patak, 22.12.2005 W siedzibie Zespou Rehabilitacji Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Promyk SP ZOZ - spotkanie, ktrego gospodarzami byy dzieci przebywajce na co dzie w tym zespole. Pokazyway swoje umiejtnoci. Prezydent Zielonej Gry przekazaa im upominki witeczne. 23.12.2005 LIX sesja Rady Miasta Zielona Gra. Radni podjli decyzj w sprawie zmiany w budecie miasta na rok 2005 (dwa projekty). 23.12.2005 Na parkingu przed Palmiarni odbyo si przekazanie autobusw MZK (pierwsze 8 z 15 sztuk nowych autobusw zgodnie z Projektem Poprawa jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego w Zielonej Grze). Zakup dofinansowywany zosta przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

 • 31.12.2005 W Lubuskim Teatrze - pita w biecym sezonie, premiera: Harpagon wedug Skpca Moliera , w adaptacji i reyserii Tomasza Mana. Scenografia i kostiumy Monika Kurosad, aranacje i muzyka Pawe Sotysiak. W roli tytuowej Jerzy Kaczmarowski. 31.12.2005 Na parkingu przy Palmiarni Zielonogrski Orodek Kultury zorganizowa imprez plenerow Sylwester 2005 - Razem w Nowy Rok". W programie m.in. zabawa taneczna, inscenizacja sylwestrowa Teatru Ognia Cabiria, koncert instrumentw perkusyjnych, kabaret, pokaz sztucznych ogni. Gra zesp Panama.