STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA - ss ss- ?· nekonvencionalni postupci obrade 53 logika 54 rashladna…

Download STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA - ss ss- ?· nekonvencionalni postupci obrade 53 logika 54 rashladna…

Post on 29-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

1 KOLSKI KURIKULUM SREDNJA KOLA METKOVI Ovaj dokument saima sve kolske i izvankolske aktivnosti koje strukovna kola namjerava provesti tijekom kolske godine 2017/2018 te donosi kalendar tih aktivnosti. 2 UVOD 6 PODATCI O KOLI 7 SADRAJ RADA KOLE 9 POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA 11 ORGANIZACIJA NASTAVE 12 RASPORED TEORIJSKE I PRAKTINE NASTAVE 13 PRAENJE UENIKA NA PRAKTINOJ NASTAVI 15 PROJEKTI TEKSTILCI- KREATIVCI 17 DANI JEGULJE U NERETVI 18 DANI KRUHA 19 ODGOJ ZA HUMANITARNE VRIJEDNOSTI 20 ANTINIM STAZAMA 21 PROJEKT ZA SPEC.BOLNICU GORNJA BISTRA 22 SLATKI BOI U NERETVI 23 PROJEKT AKTIVA HRV.JEZIKA 25 TERENSKA NASTAVA HRV.JEZIKA-KAZALITE 27 UKRAAVANJE KOLSKOG PROSTORA 28 TZK-QUADRILLA 29 TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA ENG.JEZIKA 29 JASTUIEM DO BAJKE 31 UPANIJSKA RAZGLEDNICA:OKOM NERETVE 31 PROJEKT ERASMUS WATER UNITES US 33 PROJEKT MINISTARSTVA KULTURE 34 MARIJINI OBROCI 34 HUM. AKCIJA: ODRICANJA U DOAU I KORIZMI 35 NERETVA NA WIKIPEDIJI 36 IZBORNA NASTAVA OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 38 MODA 39 KOSTIMOGRAFIJA 40 LATINSKI JEZIK 40 OBITELJSKI POSAO 41 OSNOVE TURIZMA 42 UPRAVLJANJE PRODAJOM 43 PREZENTACIJSKE VJETINE 44 ODNOSI S KUPCIMA 45 ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEA 45 3 VODOGRADNJE 46 PROMETNICE 48 LJUDSKA PRAVA-2. razred 49 NJEMAKI JEZIK 49 RASKLOPNA POSTROJENJA 50 LJUDSKA PRAVA-3. razred 51 GLODANJE CAM/CAD TEHNOLOGIJOM 52 NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE 53 LOGIKA 54 RASHLADNA I TERMIKA TEHNIKA 55 DODATNA,DOPUNSKA I FAKULTATIVNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK- dodatna 56 ENGLESKI JEZIK - dodatna 57 MATEMATIKA-dodatna 60 MATEMATIKA-dopunska 61 HRVATSKI- dopunska 61 ENGLESKI JEZIK- dopunska 62 TZK-fakultativna 63 RAUNALSTVO fakultativna 64 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI SCENSKA SKUPINA 66 VIJEE UENIKA 67 PROGRAM PREV.MJERA PROTIV OVISNOSTI 68 PROGRAM PREV.MJERA PROTIV NASILJA 69 PROGRAM PREV. MJERA PROTIV SPOLNIH BOLESTI 70 PREV.PROGRAM-ODGOJNI STILOVI I NEPOELJNA PONAANJA MLADIH 71 DRAMSKA GRUPA BEZDAN 72 DRAMSKA GRUPA KAMELEON 73 OBILJEAVANJE DANA ZATITE MOVARNIH STANITA 75 VEER MATEMATIKE 76 DAN BROJA PI 77 DANI OTVORENIH VRATA 78 DANI OTVORENIH VRATA- Ugostiteljstvo i turizam 78 ISPITNI KOORDINATOR 79 KOLSKA NATJECANJA VOZA MOT. VOZILA 81 HRVATSKI JEZIK 82 GRAND GOURMET 83 4 GASTRO 2018. barske mjeavine 84 GASTRO 2018. - regionalno 85 GASTRO 2018. - dravno 86 BISER MORA 86 TZK 87 DIZAJNIRANJE RAUNALOM -AUTOCAD 88 NOSIVE KONSTRUKCIJE 89 CRTANJE U CAD PROGRAMIMA 90 GEOGRAFIJA 91 ENGLESKI JEZIK 92 MATEMATIKA 93 KOLKAN BEZ GRANICA 94 SUDOKU 94 POVIJEST 95 VJERONAUNA OLIMPIJADA 96 FORCA 2018. 97 STRUNI IZLETI I EKSKURZIJE STRUNI POSJETI PROMETNOG SMJERA 98 AKTIV STROJARSTVA 99 AKTIV GRAEVINE 100 AKTIV MATEMATIKE 101 POSJER KAZALINIM PREDSTAVAMA 102 AKTIV TEKSTILA 103 AKTIV HRVATSKOG JEZIKA 104 POSJET PARKU PRIRODE BIOKOVO 105 POSJET ARBORETUMU TRSTENO, LOKRUMU I AKVARIJU 106 AKTIV EKONOMIJE I TRGOVINE 108 SAJAM OKOLADE U MOSTARU 109 SUSRET MATRANATA IZ VJERONAUKA 110 POSJET VALAMARU 111 SAJAM GAST 112 SMOTRA UGOSTITELJSKIH KOLA 112 JUNIOR BARMEN CUP 113 POSJET- KRKA, SINJ I IMOTSKI 114 POSKET ADVENTU U ZAGREBU 115 POSJET SABORU SIMULIRANA SJEDNICA 116 TERENSKA NASTAVA- GEOGRAFIJA 117 POSJET PAKLENICI, SOLANI NIN I ZADRU 118 POSJETI POMONIH KUHARA 119 5 EKSKURZIJE 120 GODINJI VREMENIK 122 VREMENIK ZAVRNIH ISPITA-OBRANA ZAVRNOG RADA 123 RASPORED INFORMACIJA 1. i 2. razredi 124 RASPORED INFORMACIJA 3. i 4. razredi 125 6 1. UVOD Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je Nacionalni kurikulum koji propisuje: Odgoj i obrazovanje u koli ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma. Nacionalni kurikulum utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni kurikulum donosi ministar. Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaa odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, drutveni i tjelesni razvoj uenika. On obuhvaa, osim slubenih programa nastave, i druge programe koje kola provodi, pokazuje brojne aktivnosti uenika i nastavnika, pokazuje po emu je kola prepoznatljiva. kolski kurikulum temelji se na uenikoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja uenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja. kolskim kurikulumom se utvruju: aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja. Planiranim aktivnostima, programima i projektima teimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na uenika i njegov razvoj, strunu samostalnost i odgovornost uitelja, samostalnost i razvoj kole, te uz potporu ue i ire drutvene zajednice doprinijeti izgradnji uinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOENJA KOLSKOG KURIKULUMA kolski kurikulum donosi kolski odbor do 30. rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea a za organizaciju i pripremu zaduen je ravnatelj. JAVNOST RADA kolski kurikulum bit e objavljen na mrenim stranicama kole i bit e dostupan uenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za ivot i rad kole. 7 2. PODATCI O KOLI SREDNJA KOLA METKOVI METKOVI, Kralja Zvonimira 12 TELEFON: centrala: 020/ 681-088 e-mail: ss-metkovic@du.t-com.hr FAX: 020/681-712 IFRA: 19-049-501 RAVNATELJ: Marijo Obradovi, prof. TAJNICA: Vera Miji, dip.prav. PEDAGOGINJA: Violeta Oruli, prof. SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Ana Vidovi, prof. RAUNOVODSTVO: Tonkica Puli, dipl.oecc. KNJINIARI: Ivana Ujdur, prof. Ivan Volarevi, prof. 8 OSNIVA: DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA REGISTRACIJA: Srednja kola Metkovi iz Metkovia upisana je u sudski registar kod Trgovakog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18 lipnja 1997.g. kola je dobila Rjeenje za poetak rada i izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme: 1.Klasa: 602-03/94-01-272, Urbroj: 380-02-2/5-94-01 od 19.7.1994.g. 2.Klasa: 602-07/93-01-186, Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 27.1.1994.g. 3.Klasa: 602-03/97-01/676, Urbroj: 532-02-2/4-97-01 od 9.6.1997.g. 4.Klasa: 602-03/08-05/00033, Urbroj: 532-02-2/9-96-01 od 18.11.1996.g 5.Klasa: 602-03/00-01/58, Urbroj: 532-02-02/6-00-01 od 3.4.2000.g. 6.Klasa: 602-03/05-05-0027, Urbroj: 366-05-2 od 5.4.2005.g. 7.Klasa: 602-03/07-05/00013, Urbroj:533-09-07-0005 od 5.4.2007.g. 8.Klasa: 602-07/95-072299, Urbroj: 533-09-08-0007 od 18.4.2008.g. 9 3. SADRAJ RADA KOLE Ove kolske godine izvoditi emo nastavu u devet podruja rada i 15 razliitih zanimanja, od ega su 6 etverogodinjih i 9 trogodinji. Industrijska Obrtnika Tehnika Podruje rada I II III I II III I II III IV 1. Prodava 0,5 0,5 2. Vodoinstalater 0,5 3. Automehaniar 0,3 0,5 0,3 4. Rauna.teh.za strojarstvo 1 1 5. Ekonomist 1 1 1 2 6. Voza motornog vozila 1 1 1 7. Graevinski tehniar 1 1 8. Elektrotehniar 1 1 9. Elektromehaniar 0,3 0,5 0,3 10. Poljoprivredni tehniar 11. Odjevni tehniar 1 12. Elektroinstalater 13. Pomoni kuhar i slastiar 1 1 1 14. Bravar/ins. gr. i klimatizacije 0,3 15. Upravni referent 1 1 1 16. Konobar 1 0,5 0,5 17. Kuhar 1 1 1 UKUPNO 1,0 1,5 1,5 4,1 3,5 3,4 4 3 5 3 UKUPNO ODJELA: 37 10 Iz gornje tablice je razvidno da se struktura razreda u kolskoj 2017/18 godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u etverogodinjim programima, 4 u trogodinjim industrijskim, 11 u trogodinjim obrtnikim ( ukljuujui pomone kuhare i slastiare). etverogodinji programi: raunalni tehniar u strojarstvu ekonomist upravni referent graevinski tehniar elektrotehniar odjevni tehniar Trogodinji industrijski programi: prodava voza motornog vozila Trogodinji obrtniki programi: konobar kuhar pomoni kuhar i slastiar elektromehaniar instalater grijanja i klimatizacije Trogodinji obrtniki JMO programi: automehaniar vodoinstalater 11 POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. razred Br. uenika Ukup. Zanimanje Razrednik 1.B 19 1 GRAEV. TEHNIAR Vedran Nii 1.C 7 / AUTOMEHANIAR Suzana Antonini 1.D 20 / ELEKTROTEHNIAR Zorana Veki 1.E 6 / ELEKTROMEHANIAR Suzana Antonini 1.F 13 4 KONOBAR Darko Primorac 1.G 20 1 VOZA MOT.VOZILA Ivana Leontenko 1.H 22 6 KUHAR Nina Bjeli 1.i 21 8 EKONOMIST Mladenka Cvitkovi 1.J 21 16 UPRAVNI REFERENT Nikolina Bulum 1.K 2 1 POMONI KUHAR Maja Popovi 1.L 6 / VODOINSTALATER SuzanaAntonini 2.A 13 9 PRODAVA eljka Dodig 2.C 5 / AUTOMEHANIAR Dalibor Mateljak 2.D 16 / RA.TEHNIAR ZA STROJ. Zoran Grgi 2.E 3 / ELEKTROMEHANIAR Dalibor Mateljak 2.F 13 2 KONOBAR eljka Dodig 2.G 23 2 VOZA MOT.VOZILA Ivan Menalo 2.H 25 11 KUHAR Petar Nikoli 2.i 15 4 EKONOMIST Danijela Bailo 2.J 23 18 UPRAVNI REFERENT Julija Kneevi 2.K 7 6 POMONI KUHAR Rosanda Lovri 3.A 8 4 PRODAVA Rade Nikoleti 3.B 12 2 GRAEV. TEHNIAR Sanja Ragu 3.C 7 / AUTOMEHANIAR Milan Barii 3.D 18 / ELEKTROTEHNIAR Nikolina Ankovi 3.E 8 / ELEKTROMEHANIAR Milan Barii 3.F 12 1 KONOBAR Rade Nikoleti 3.G 23 / VOZA MOT. VOZILA Petar Jelavi 3.H 20 7 KUHAR Zoran Martinovi 3.i 26 15 EKONOMIST Marija Menalo 3.J 21 15 UPRAVNI REFERENT DarkoVeki 3.K 10 10 ODJEVNI TEHNIAR Jadranka Nikoli 3.L 7 / VODOINSTALATER Milan Barii 3.M 5 3 POMONI KUHAR Katarina Barii 12 4.D 21 / RA. TEHNIAR ZA STROJ. Matej Lazarevi 4.i 21 14 EKONOMIST Dana Svagua 4.J 17 7 EKONOMIST eljka Jeramaz Ukupno 536 170 Organizacija nastave Nastava se izvodi u dvije smjene. Jutarnja smjena zapoinje u 7:30 sati, a zavrava u 13,25 sati. Popodnevna smjena zapoinje u 13,30 sati i zavrava u 19,30 sati. Nastavni proces emo izvoditi kontinuiranom izmjenom praktine i teorijske nastave tijekom tjedna. Zbog nedostatka kabineta, pri izradi rasporeda teorijske i praktine nastave vodili smo rauna o ravnomjernoj rasporeenosti uenika po obrtnikim radionicama i uionicama, kao i kombiniranju nastave tjelesne kulture. 13 Raspored teorijske i praktine nastave Razred Zanimanje Pon Uto Srij et Pet 1.b Graev. tehniar T T T T T 1.c Automehanicar T PN T T PN 1.d Elektrotehniar T T T T T 1.e Elektromehaniar T T T T PN 1.f Konobar UP T T T T 1.g Voza mot.vozila T T T T T 1.h Kuhar KU T T T T 1.i Ekonomist T T T T T 1.j Upravni referent T T T T T 1.k Pomoni kuhar T T PN KU T 1.L Vodoinstalater T PN T T PN 2.a Prodava T PN T T T 2.c Automehaniar PN T T PN T 2.d Ra.tehniar za str. T T T T T 2.e Elektromehaniar PN T T T T 2.f Konobar T UP T T T 2.g Voza mot. vozila T T T PN T 2.h Kuhar T KU T T T 2.i Ekonomist T T T T T 2.j Upravni referent T T T T T 2.k Pomoni kuhar T T KU PN T 3.a Prodava PN T T T PN 3.b Graev.tehniar T T T T T 3.c Automehaniar T T PN PN T 3.d Elektrotehniar T T T T T 3.e Elektromehaniar T T PN PN T 3.f Konobar T T T T UP 3.g Voza mot.vozila PN T T T T 14 3.h Kuhar T T T T KU 3.i Ekonomist T T T T T 3.j Upravni referent T T T T T 3.k Odjevni tehniar T T T T T 3.L Vodoinstalater T T PN PN T 3.m Pomoni kuhar T PN KU T T 4.d Ra.tehniar za stroj. T T T T T 4.i Ekonomist T T T T T 4.j Ekonomist T T T T T UKUPNO PRAKT. NASTAVE 6 6 6 7 6 T - teorija; PN - praktina nastava; UP - ugostiteljsko posluivanje; K - kuharstvo. Temeljem nastavnog plana, te materijalnih i kadrovskih uvjeta, planiramo realizirati sate praktine nastave u kolskim radionicama na nain: Razred Broj sati 1.c Automehaniari 490 sati 1.e Elektromehaniar 245 sati 1.f Konobar 280 sati 1.g Voza motornog vozila 70 sati 1.h Kuhar 280 sati 1.k Pomoni kuhar i sla 490 sati 1.L Vodoinstalater 490 sati 2.a Prodava 245 sati 2.c Automehaniar 560 sati 2.e Elektromehaniar 245 sati 2.f Konobar 280 sati 15 2.g Voza motornog vozila 245 sati 2.h Kuhar 280 sati 2.k Pomoni kuhar i slastiar 490 sati 3.a Prodava 448 sati 3.c Automehaniar 512 sati 3.e Elektromehaniar 512 sati 3.f Konobar 256 sati 3.g Voza motornog vozila 224 sata 3.h Kuhari 256 sati 3.L Instalater gr. i klim. 576 sati 3.m Pomoni kuhar/slastiar 672 sata UKUPNO 8, 146 sati Praenje uenika na praktinoj nastavi kod obrtnika i u poduzeima: Nikica Jelavi; prati uenike prvih, drugih i treih razreda u zanimanju trgovina. Marijo Batinovi i Domagoj Leonti, prate uenike prvih, drugih i treih razreda u zanimanjima: automehaniar, vodoinstalater,instalater grijanja i klimatizacije. Obrad Lalovac i Rade Nikoleti prate uenike u zanimanjima: konobar, kuhar. Ivana Leontenko; prati uenike drugih i treih razreda u zanimanju voza motornog vozila. Nino Kaleb; prati uenike treih razreda u zanimanju elektrotehnika i elektromehaniar 16 4. PROJEKTI Projekt unapreenja rada kole a) Izrada kolskog kurikuluma Na poetku ove kolske godine pokrenuli smo proces izrade kolskog kurikuluma. Na sjednici Nastavnikog vijea raspravljali smo kakvu kolu elimo imati, te je zakljueno da nam je glavni cilj ostao isti, te da elimo imati suvremeno opremljenu kolu koja e opremom i metodama rada pratiti suvremene tehnoloke i pedagoke tijekove i u kojoj e raditi struno i pedagoki educirani nastavnici. kolu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu meu nastavnicima i uenicima, kolu u koju e uenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje strunih kompetencija. Isto tako, kolu koja e omoguiti uenicima postizanje strunih kompetencija potrebnih za trite rada. b) Timski rad Vrlo je vano u radu kole naglasiti odgojnu komponentu u nastavnom procesu i ojaavati dobre i konstruktivne meuljudske odnose, kako izmeu samih nastavnika, tako i nastavnika i uenika. Trebamo teiti timskom radu, izmjenjivati iskustva i informacije i pomagati jedni drugima, ne samo u izvoenju nastavnog procesa, ve i u donoenju vanih odluka. Stoga planiramo: Timski rjeavati probleme, obrazovne ili odgojne, na koje nailaze pojedini nastavnici u radu i to ne samo retoriki, ve konkretno u praksi. Odravati najmanje mjeseno jedanput sastanke strunih aktiva tijekom kojih e nastavnici razmjenjivati iskustva i informacije o karakteristikama i uoenim problemima u nastavnom procesu, te poraditi na usklaivanju kriterija ocjenjivanja. Organizirati jedanput kvartalno (prije zajednike Kvartalne sjednice) sastanak Razrednog vijea, za potrebne razrede ponaosob, na kojem e sudjelovati samo nastavnici koji predaju u tom razredu. Ostvarivati kontinuiranu, svakodnevnu komunikaciju izmeu predmetnih nastavnika i razrednika razreda u kojima isti predaju. Navedene aktivnosti koordinirat e ravnatelj, a realizirat e ih predsjednici pojedinih strunih aktiva. Aktivnosti moraju biti gotove do kraja nastavne godine. 17 4.1. TEKSTILCI KREATIVCI Ciljevi programa: Poticanje uenika na vlastitu individualnost i kreativnost kombinirajui razliite metode i materijale Namjena programa: Predstavljanje modna revija Prodaja artikala u humanitarne svrhe Zadatci : Koritenje starih odjevnih predmeta za izradu unikatnih modela s aplikacijama Predstavljanje svojih uradaka motiviranih zaviajem, ukraavanje kolskog prostora. Nositelji prometa : Ana Kozina, prof. s drugim profesorima koji budu htjeli sudjelovati Svi zainteresirani profesori koji budu ukljueni u projekt Nain realizacije programa: Kroz nastavni plan i program te dodatni rad u koli Vrijeme provoenja programa: Tijekom kolske godine Detaljan trokovnik programa: Ovisi o realizaciji programa 18 4.2. DANI JEGULJE U NERETVI Ciljevi programa: Ouvanje neretvanskih jela koje batinimo od predaka Ouvanje tradicionalne arhitekture Ouvanje jezinog identiteta Namjena programa: Upoznati uenike s nastankom i izradom tradicionalnih neretvanskih jela Ukazati na vanost ouvanja tradicije Ukazati na vanost zdrave prehrane u ivotu ovjeka Predstavljanje tradicije iroj javnosti Suradnja uenika razliitih struka Predstavljanje rada kole iroj javnosti Zadatci : Planiranje, praenje, procjena rada uenika i samoprocjena Samostalnost i kreativnost u radu Izrada jela te zajedniko blagovanje Izrada plakata Usmeno i pismeno jezino izraavanje uenika Nositelji programa : Dana Paponja, Vedran Peri, struni uitelji i profesori koji se budu ukljuili potpora Dubrovako-neretvanske upanije i Regionalne razvojne agencije DUNEA Nain realizacije programa: Kroz nastavni plan i program te dodatni rad u koli Vrijeme provoenja programa: Studeni 2017. 19 Detaljan trokovnik programa: Trokove projekta snosi Turistika zajednica grada Metkovia Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Kroz ocjenjivanje uenikih postignua te poticaj za daljnju motivaciju; nagraivanje 4.3. DANI KRUHA Ciljevi programa: Povezati nastavne sadraje iz nastavnog predmeta kuharstvo Potaknuti uenike na zahvalnost za Boje darove: kruh i plodove zemlje Potaknuti uenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom omoguili nama svakodnevni kruh. Pouiti uenike da vrednuju ljudski rad. Namjena programa: Upoznati uenike s nastajanjem kruha ( od zrna do kruha) Upoznati uenike s kulturom ophoenja prema kruhu Pouiti ih o vanosti zdrave prehrane, te ouvanju okolia kao preduvjeta zdravog i prirodnog ivota Posvijeivanje vrijednosti, te ouvanje kulturne batine Darovati proizvode udruzi Leptirii Prikaz aktivnosti u koli Zadatci : Planiranje, praenje, procjena rada uenika i samoprocjena Samostalnost i kreativnost u radu Izrada peciva za kolu i udrugu te zajedniko blagovanje Izrada plakata Nositelji programa : Dana Paponja,Vedran Peri, struni uitelji. Struni suradnici i profesori koji se ele ukljuiti 20 Nain realizacije programa: Dodatni rad u koli, pomo roditelja Vrijeme provoenja programa: Listopad 2017. Detaljan trokovnik programa: Bez dodatnih trokova. 4.4.ODGOJ ZA HUMANITARNE VRIJEDNOSTI MLADI OCA ANTE GABRIA Ciljevi programa: Jaati kod uenika pozitivan duh humanosti i meusobnog pomaganja. Naglaavanje potrebe za humanitarnim akcijama Crvenog kria, Caritasa, Zajednica pape Ivana XXIII Naglaavanje potrebe pruanja pomoi drugima. Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja., Jaati komunikaciju u socijalnom okruenju. Upoznavanje, potivanje i provoenje ljudskih prava. Jaanje ekoloke svijesti Namjena programa: Proiriti duh solidarnosti na svakog uenika u koli. Poticati uenik na suosjeanje prema osobama koje ne poznaju. Integrirati razne teme u satove razrednika. Ukljuiti to vie uenika u akcije Crvenog kria i Caritasa Integrirati s Graanskim odgojem i ekologijom Pomo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za nabavu lijekova i pomagala Nositelji programa : Violeta Oruli, prof., Ivana Ujdur, prof. Branka Kosovi, prof. Ana Vidovi, prof. eljka Dodig, prof. Danijela Bailo, prof.,Sanja Ragu Svi zainteresirani profesori koji se budu ukljuili 21 Nain realizacije programa: Organiziranje dobrotvornih akcija Radionice u kolskoj knjinici i drugim planom predvienim mjestima Pruanje materijalne i duhovne pomoi uenicima nae kole Projekt prikupljanja sirovina i organizzacija iskoritavanja istih Obiljeavanje obljetnice oca Ante Gabria Vrijeme provoenja programa: Tijekom kolske godine 4.5. PROJEKT ANTINIM STAZAMA MLADI OCA ANTE GABRIA Ciljevi programa: Jaati kod uenika pozitivan duh humanosti i meusobnog pomaganja. Suradnja s udrugama Prijatelj, Leptiri, Crvenim kriem, Caritasom, Udrugom oca Ante Gabria, domovima za stare i nemone osobe u Metkoviu Suradnja s drutvenim i kulturnim institucijama u gradu Suradnja s drugim kolama Naglaavanje potrebe pruanja pomoi drugima. Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja., Jaati komunikaciju u socijalnom okruenju. Upoznavanje, potivanje i provoenje ljudskih prava. Jaanje ekoloke svijesti prikupljanjem otpadnog materijala Namjena programa: Proiriti duh solidarnosti na svakog uenika u koli. Poticati uenike na suosjeanje prema osobama koje ne poznaju. Integrirati dobrotvorni rad u satove razrednika. Ukljuiti to vie uenika i roditelja Integrirati s Graanskim odgojem i ekologijom Pomo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za nabavu lijekova i pomagala sakupljanjem plastinih epova Koristiti e-medije u drutveno korisne svrhe 22 Nositelji programa : Profesori : Mario Batinovi , Danijela Bailo, Dodig eljka, Kosovi, Branka , Matej Lazarevi, Violeta Oruli, Ivana Ujdur, Svi zainteresirani profesori i uenici koji se budu ukljuili Nain realizacije programa: Organiziranje dobrotvornih akcija Organiziranje prigodnih priredaba u domovima i dnevnim boravcima udruga za stare i nemone osobe za Dane kruha, Dan kole, Svetog Nikolu i druge blagdane Radionice u kolskoj knjinici i drugim planom predvienim mjestima Projekt prikupljanja sirovina i organizacija iskoritavanja istih Predstavljanje programa, tijeka i rezultata u koli i javnosti Upoznavanje s nainom provoenja programa Posjeti Meugorju, Majinu selu i Cenakolu te drugi izleti Detaljan trokovnik programa: Trokove projekta snosi Srednja kola Metkovi , uenici, roditelji i sponzori Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prezentacija projekta u prostorijama matine kole, Stvaranje audiovizuelnog zapisa te objavljivanje na stranici kole. 4.6. PROJEKT ZA SPECIJALNU BOLNICU ZA KRONINE BOLESTI DJEJE DOBI GORNJA BISTRA MLADI OCA ANTE GABRIA Ciljevi programa: Suradnja s Gradom Metkoviem, gradskim institucijama, udrugama, gradovima i opinama upanije Suradnja s drugim kolama Suradnja uenika, nastavnika i roditelja Jaati kod uenika duh humanosti i meusobnog pomaganja Naglaavanje potrebe pruanja pomoi drugima. Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja Jaati komunikaciju u socijalnom okruenju. Upoznavanje, potivanje i provoenje ljudskih prava. Namjena programa: 23 Proiriti duh solidarnosti na svakog uenika u koli. Poticati uenike na suosjeanje prema osobama koje ne poznaju. Ukljuiti to vie uenika u zajednike aktivnosti Integracija s Graanskim odgojem Organizacija trajne pomoi Bolnici Potaknuti mlade na svrhovito koritenje slobodnog vremena Nositelji programa : Violeta Oruli, prof.,Danijela Bailo, prof., Ivana Ujdur, prof.,Branka Kosovi, prof., Ana Vidovi, prof., eljka Dodig, prof.,Sanja Ragu,prof, Marija Menalo, prof. , Dana Paponja, str. uit., Vedran Peri, str. uit. i Rade Nikoli, str. uit. i svi profesori koji se budu ukljuili Nain realizacije programa: Radionice u kolskoj knjinici i drugim planom predvienim mjestima Pruanje materijalne i duhovne pomoi korisnicima Bolnice Organizacija Boinog sajma na Slatkom Boiu u Neretvi s prodajom rukotvorina za donacije i organizacija drugih humanitarnih akcija u svrhu prikupljanja sredstava za Bolnicu Izrada potrebnih predmeta i ureenje prostora Bolnice likovnim stvaralatvom uenika prema potrebama Bolnice Suradnja i praktina nastava naih uenika kuhara, konobara, slastiara, trgovaca, graevinaca i drugih usmjerenja ukljuenih u program izradom slatkia i jela te potrebno. Predstavljanje scenskog stvaralatva naih uenika prigodnim zabavnim programom prilagoenim eljama i potrebama dobnih skupina djece u Bolnici Detaljan trokovnik programa: Trokove projekta snosi Srednja kola Metkovi , uenici, roditelji i sponzori Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prezentacija projekta u prostorijama matine kole, Stvaranje audiovizuelnog zapisa te objavljivanje na stranici kole. 4.7. SLATKI BOI U NERETVI MLADI OCA ANTE GABRIA Ciljevi programa: Obiljeavanje blagdana u suradnji s Turistikom zajednicom grada Metkovia i drugim gradskim institucijama, udrugama, gradovima i opinama upanije Suradnja uenika, nastavnika i roditelja i drugim kolama Jaati kod uenika pozitivan duh humanosti i meusobnog 24 pomaganja Naglaavanje potrebe pruanja pomoi drugima. Organizacija Boinog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe Praktina primjena nastavnih sadraja predstavljanjem umijea naih uenika kuhara, konobara, slastiara, trgovaca, graevinaca i drugih usmjerenja ukljuenih u program Predstavljanje scenskog, glazbenog i likovnog stvaralatva naih uenika i nastavnika Ouvanje tradicije i batine organizacijom prigodnih koncerata, priredaba,, izloaba i drugih kulturnih sadraja Namjena programa: Proiriti duh solidarnosti na svakog uenika u koli.. Ukljuiti to vie uenika u zajednike aktivnosti Integracija s Graanskim odgojem i ekologijom Pomo potrebitim uenicima nae kole Pomo donacijama u projektu za Djeju bolnicu u Bistri i drugim humanitarnim akcijama od prikupljenih sredstava Suradnja kole s Turistikom zajednicom Grada i predstavljanje uenikih vjetina i stvaralatva Nositelji programa : Violeta Oruli, prof., Ivana Ujdur, prof.,Branka Kosovi, prof., Ana Vidovi, prof., eljka Dodig, prof.,Danijela Bailo, prof.,Sanja Ragu,prof, Dana Paponja, str. uit., Vedran Peri, str. uit. i Rade Nikoli, str. uit. Svi zainteresirani profesori koji se budu ukljuili Nain realizacije programa: Radionice u kolskoj knjinici i drugim planom predvienim mjestima Pruanje materijalne i duhovne pomoi uenicima nae kole Organizacija Boinog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe Predstavljanje umijea naih uenika kuhara, konobara, slastiara, trgovaca, graevinaca i drugih usmjerenja ukljuenih u program Predstavljanje scenskog i likovnog stvaralatva naih uenika Obiljeavanje blagdana u suradnji s drugim gradskim osnovnim i srednjim kolama, Gradom Metkovi i Turistikom zajednicom Ouvanje tradicije i batine organizacijom prigodnih koncerata, priredaba,, izloaba i drugih kulturnih sadraja. Detaljan trokovnik programa: Trokove projekta snosi Srednja kola Metkovi , uenici, roditelji i sponzori 25 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prezentacija projekta u prostorijama matine kole, Stvaranje audiovizuelnog zapisa te objavljivanje na stranici kole. 4.8.. PROJEK T AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA a) Dani hrvatskoga jezika Ciljevi: Razvijati svijest o kulturnoj batini Hrvatske I svijeta Poticati ljubav prema itanju Povezati nastavne sadraje s izazovima svakodnevice; kritiko itanje medija, kultura globalizma Razvoj suradnitva uenika I profesora Predstavljanje stvaralatva darovitih uenika Povezivanje sadraja s Graanskim odgojem Zadatci: Razvijanje jezinog, usmenog , pisanog I likovnog izraavanja uenika Poticanje istraivakog rada Razvoj solidarnosti I tolerancije Namjena : Ostvariti suradnjukole s drugim kolama i udrugama I kulturnim institucijama Grada I ire javnosti Nositelji programa i odgovornost : Profesorice Sanja Ragu, Suzana Nii, Ankovi Nikolina, Antolovi Mirjana, Bailo Danijela, Biljana Duvnjak I Marija Menalo Nain realizacije programa: Dramske radionice, istraivaki rad, izrada plakata Organizacija knjievne veeri Glazbene probe Vremenik provoenja programa: oujak 2018. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva. 26 Nain vrednovanja programa -Po dogovoru sa profesorima iz aktiva a) No knjige Ciljevi: Razvijati svijest o kulturnoj batini Hrvatske I svijeta Poticati ljubav prema itanju Povezati nastavne sadraje s izazovima svakodnevice; kritiko itanje medija, kultura globalizma Razvoj suradnitva uenika I profesora Predstavljanje stvaralatva darovitih uenika Povezivanje sadraja s Graanskim odgojem Zadatci: Razvijanje jezinog, usmenog , pisanog, filmskog i likovnog izraavanja uenika Poticanje istraivakog rada Razvoj solidarnosti I tolerancije Namjena : Ostvariti suradnju kole s drugim kolama i udrugama I kulturnim institucijama Grada I ire javnosti Nositelji programa i odgovornost : Profesorice Sanja Ragu, Suzana Nii, Ankovi Nikolina, Antolovi Mirjana, Bailo Danijela, Biljana Duvnjak I Marija Menalo I drugi profesori suradnici Nain realizacije programa: Dramske radionice, istraivaki rad, izrada plakata Organizacija knjievne veeri Glazbene probe Vremenik provoenja programa: oujak 2018. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva. 27 Nain vrednovanja programa -Po dogovoru sa profesorima iz aktiva 4.9.TERENSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA - KAZALITE Ciljevi programa: Uvesti uenike u glazbene, kazaline , filmske i drugih umjetnosti, razvoj kulture pohaanja i praenja kazalinih predstava , filmskih projekcija, praenje likovnih izlobi, koncerata i drugih umjetnikih dogaaja. Namjena programa: Povezivanje knjievnog gradiva s doivljajem kazaline, filmske, glazbene, likovne i drugih umjetnosti Zadatci : Razvoj sposobnosti doivljavanja slojevitosti kazaline predstave, uprizoreno knjievno djelo : lica, sukobi, radnja, funkcionalni aspekti uprizorenja (pozornica, kostimi, flazba, na sceni i iza nje) Osposobljavanje uenika za pismeni i likovni izriaj na gledanu kazalinu predstavu, film, likovnu izlobu, odsluani koncert Nositelji programa :profesorice: Danijela Bailo, Nikolina Ankovi, Mirjana Antolovi, Biljana Duvnjak, Sanja Ragu, Marija Menalo i Suzana Nii Nain realizacije programa: Posjet kazalinim predstavama u Splitu, ibeniku, Zadru, Dubrovniku i Zagrebu Posjeti likovnim izlobama u gradu Posjeti koncertima Posjeti predstavljanjima novih knjievnih, znanstvenih i drugih djela Suradnja s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje i drugim drutvenim i kulturnim institucijama Posjeti muzejima, arhivima i drugim institucijama Interliber (sajam knjiga) Putevima renesanse , drugi razred etverogodinje strukovne kole Kinoprojekcije filmova Festival bajki Ogulin 28 Vrijeme provoenja programa: kolska godina 2017./2018. Prema rasporedbu HNK Split/Dubrovnik/Zagreb i drugih kazalinih kua te ovisno o rasporedu odravanja izlobi i koncerata i sl. Dvodnevni izlet brodom Dubrovnik-Zadar listopad/studeni Detaljan trokovnik programa: Trokove prijevoza, ulaznica i noenja i ostale trokove ako je boravak u Zagrebu, pokrivaju roditelji uenika. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Izrada plakata, pisanje eseja, usmena izlaganja, izrada umnih mapa, novinski lanci, samostalni pisani radovi, ocjenjivanje u imeniku, opisno i brojano 4.10. UKRAAVANJE KOLSKOG PROSTORA Ciljevi programa: Zadrati tradiciju ukraavanja kole tijekom blagdana i slinih manifestacija Namjena programa: Poticanje pozitivne atmosfere i odnosa Zadatci : Izraivanjem ukrasa i plakata doarati vrijeme u kojem se nalazimo, da se ne izgubi osjeaj koji tradicija nosi Nositelj programa : eljka Dodig, prof. Ana Vidovi, prof. Vedran Nii, prof. i ostali profesori koji ele sudjelovati Nain realizacije programa: Odreeno vrijeme prije ukrasiti kolski prostor sa ukrasima i obiljejima koji e uenici izraivati u suradnji s profesorima kroz radionice Vrijeme provoenja programa: Tijekom cijele kolske godine ( boino vrijeme, makare, Uskrs) 29 Detaljan trokovnik programa: Ovisno o materijalu koji bude koriten 4.11. TZK Quadrila Ciljevi: Ostvariti to bolji rezultat Namjena programa: Poticanje pozitivnog i natjecateljskog duha. Predstaviti javnosti grada Metkovi maturalne razrede u vedrom, kulturnom ozraju. Zadatci : Ukazati na vrijednosti u TZK u. Osigurati veu razinu motorikih znanja i sposobnosti. Nositelj programa : Dalibor Mateljak, prof. i profesori iz TZK-a. Nain realizacije programa: Ples na trgu. Vrijeme provoenja programa: Tijekom cijele kolske godine. Detaljan trokovnik programa: Trokovi razglasa, voditelja. 4.12. TERENSKA i PROJEKTNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA Ciljevi programa: Uvesti uenike u britansku, irsku, ameriku kulturu, civilizaciju, jezik i knjievnost. Poticanje meunarodne suradnje, posjet institucijama, koncertima, knjievnim veerima, specijaliziranim programima, smotrama i sl. Namjena programa: Povezivanje kolskog gradiva, terenska nastava 30 Zadatci : Osposobljavanje uenika za pismeni i usmeni izriaj na stranom jeziku, izrada projekata. Nositelji programa : Aktiv Engleskog jezika (Suzana Antonini, prof.,Petar Nikoli, prof., Goranka Ivankovi, prof., Zorana Veki, prof., Marko Mustapi, prof. ) Nain realizacije programa: Posjet Odjelu za Engleski jezik i knjievnost Sveuilita u Zadru Posjet i suradnja s British Councilom Posjeti koncertima, smotrama ( npr. Irski dani St.Patrick's Day) Posjeti predstavljanjima novih knjievnih, znanstvenih i drugih djela Posjeti muzejima, arhivima i drugim institucijama Posjet i suradnja s Kuom Europe u Zagrebu Odlazak u Kino Pobjeda Metkovi i suradnja s Gradskom knjinicom i Prirodoslovnim muzejom u Metkoviu Etwinning i Erasmus+ projekti i mobilnosti, Suradnja s Agencijom za mobilnost i Europske programe UNESCO AspNet kole Suradnja s nevladinim udrugama ( Good inicijativa, Friedrich Ebert zaklada, Forum za slobodu odgoja.) kolsko natjecanje iz engleskog jezika - projekti: Cross School activities, Language Classroom Linked with Town and Town Associations, Needs and Deeds, Garden Festivals/Activites, After School Clubs, School Canteen- Our Dream, All The Trees In My Town Vrijeme provoenja programa: kolska godina 2017./2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove prijevoza i ulaznica pokrivaju uenici. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Evaluacijski listii, ankete, izrada plakata, pisanje eseja, usmena izlaganja, izrada umnih mapa, novinski lanci, samostalni pisani radovi, ocjenjivanje u imeniku, opisno i brojano 31 4.13. JASTUIEM DO BAJKE Ciljevi programa: -razvijati pripovjedake sposobnosti, matu, komunikacijske vjetine naglasak na dinaminost i jasnou govora Namjena programa: - poticanje itanja Nositelji programa : - Nikolina Ankovi,prof. - Ivana Ujdur, prof. - Antonija Glamuzina, prof. - Djeji vrti Metkovi Nain realizacije programa: - radionice ivanja i pipovijedanja Vrijeme provoenja programa: Od listopada 2017. do kraja tekue godine Detaljan trokovnik programa: Trokovi za materijal i radionice Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Audicija ( pripovijedanje)i broj sudionika i njihovih roditelja 4. 14. PROJEKT upanijska razglednica: okom Neretve Ciljevi: Razvijati svijest o kulturnoj batini Neretve i Hrvatske Poticati ljubav prema njezinu uvanju i zatiti 32 Povezati aktivnosti s izazovima svakodnevice; kritiko itanje medija, kultura globalizma, zagaenje okolia, opasnosti preizgraenosti Razvoj suradnitva uenika i profesora Predstavljanje stvaralatva darovitih uenika Povezivanje sadraja s Graanskim odgojem Zadatci: Razvijanje jezinog, usmenog , pisanog, likovnog i drugog praktinog izraavanja uenika Poticanje istraivakog rada Razvoj solidarnosti i tolerancije Namjena : Ostvariti suradnjukole s drugim kolama i udrugama, kulturnim institucijama Grada i ire javnosti jezino istraiti toponime zaviaja uenika nae kole (mjesta grada Metkovia i susjednih gradova i njihovih mjesta) istraiti kulturne i prirodne znamenitosti mjesta zabiljeiti zanimljive legende i obiaje povezati i objasniti kako se tradicija oblikuje i odraava u suvremenosti korelacija nastavnih sadraja Hrvatskoga jezika, Kulturno-povijesne batine i GOO-a prikazati zaviaj u okviru upanijske razglednice kroz rije, pokret, sliku ifotografiju, tradicionalnu odjeu i predmete Nositelji programa i odgovornost : Danijela Bailo, prof. (upanijska razglednica, Okom Neretve) Maja estanovi, prof. (Korulansko-peljeki vidici) Srednja kola Petra egedina Danijela Bailo, prof. (upanijska razglednica, Okom Neretve) Suradnici: Sanja Ragu, prof. hrvatskog jezika, Zorana Veki, prof. engleskog jezika, Katarina Barii, prof. povijesti Maja Popovi, prof. biologije, Anita Begui i Ivana Ujdur, k. knjiniarke, Jadranka Nikoli i Ana Kozina, profesori strune skupine Dana Paponja, struni uitelj kuharstva i slastiarstva Institut za Hrvatski jezik i jezikoslovlje Udruga mladih oca Ante Gabria Turistika zajednica grada Metkovia Ostali profesori , pojedinci I udruge koji se budu ukljuili Uenici 2. I ekonomije, 3.k odjevni tehniar, 3. H kuhari Nain realizacije programa: Dramske radionice, istraivaki rad, izrada plakata Organizacija knjievne veeri Glazbene probe Suradnja s Institutom za hrvatski jezik I jezikoslovlje Suradnja s Matiinim Ogrankom u Metkoviu Terenska nastava Voenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskog jezika: uenici e biti podijeljeni u ujednaene timove prema mjestima stanovanja ili podrijetlu Skupine e dobiti kartice s razliitim projektnim zadatcima Izraivanje PP prezentaciju prema zadanim smjernicama Izraivanje odjee s karakteristinim neretvanskim osobinama Predstavljanje tradicionalnih jela, odjee, obiaja, plesa Predstavljanje projekta u atriju Gradskog kulturnog sredita u Metkoviu i Koruli 33 Gostovanje u Koruli (ili) i ugoivanje uenika nae upanije koji sudjeluju u projektu Vremenik provoenja programa: Vrijeme odravanja ovog projekta je od studenog 2017. godine do travnja 2018. Detaljan trokovnik programa: Sve trokove dogaanja snosit e Srednja kola Metkovi Uenici e kroz razmjenu poduprijeti projekt u trokovima boravka i prehrane uenika 4.15. ERASMUS KA2019 projekt Water unites us-strateka partnerstva Ciljevi: -upoznati geografske i kulturne specifinosti svoga kraja i krajeva kola partnera, poticati ekoloku svijest kod uenika, ouvanje kulturne batine, nauiti kako analizirati morsku vodu (npr.salinitet i sl., jaanje jezinih kompetencija uenika, jaanje digitalnih kompetencija, izrada e-kuharice te upoznavanje gastronomskih specifinosti Latvije, Portugala, Italije, Turske i Grke; snimanje video materijala, promocija kole i profesionalno usmjeravanje uenika i osposobljavanje nastavnika Namjena programa: Povezivanje nastavnih sadraja i poticanje umreavanja i suradnja uenika i nastavnika s kolegama iz Europske unije - razmjena iskustva i primjera dobre prakse Planirani broj uenika : 30 Nositelj programa : Srednja kola Metkovi u suradnji s obrazovnim ustanovama iz Grke, Italije, Latvije, Portugala i Turske uz potporu Agencije za mobilnost i projekte Europske unije Petar Nikoli, prof. Nain realizacije programa: radionice, terenske nastava, mobilnosti u inozemstvu Vrijeme provoenja programa: 24 mjeseca Nain vrednovanja: Ankete, radionice, intervju i slino 34 4.16. Priprema i provedba participativnih umjetnikih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim kolama projekt Ministarstva kulture Ciljevi programa: Znanja i vjetine iz kulturnih i umjetnikih podruja uenika srednjih kola, poticanje uenika na primjenu istih Razvijanje socijlanih kompetencija i kreativnog miljenja Izobrazba za promiljanje i razumijevanje umjetnikog stvaralatva i pozitivnog utjecaja umjetnosti na drutvene procese Nositelji programa : Nikolina Ankovi, prof. Ciljana skupina: uenici 2. i 3. razreda Vrijeme provoenja programa: Planirano trajanje provedbe projekata je 6 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji rok za zavretak projektnih aktivnosti je 18 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Datum poetka i predvienog zavretka projekta bit e jasno utvren u posebnim uvjetima Ugovora. 4.17. MARIJINI OBROCI Mary's meals Ciljevi: - uiti uenike solidarnosti i empatiji - Skrenuti pozornost na globalni problem gladi, pogotovo u afrikim zemljama Namjena programa: - potaknuti djecu na tednju za vee dobro, osvijestiti ih da smo svi povezani i da malim gestama mogu uiniti puno dobra za druge osobe Zadatci : ukljuiti to vie djece u projekt, poticati na samovoljno odricanje za potrebe drugih Nositelj programa : Rosanda Lovri, prof. 35 Nain realizacije programa: Uplata na raun banke koja je predviena u projektu Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31.kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Ne postoje, sve to djeca skupe e biti uplaeno na raun predvien za navedeni projekt 4.18. Humanitarna akcija:odricanja u doau i korizmi Ciljevi: -pomaganje potrebitima Namjena programa: potaknuti kod uenika humanost i solidarnost Zadatci : ukljuiti to vie djece, poticati na samovoljno odricanje za potrebe drugih Nositelj programa : Rosanda Lovri, prof. Nain realizacije programa: Pomo potrebitima, bilo u novanom ili nekom drugom obliku Vrijeme provoenja programa: Vrijeme Boia i Uskrsa Detaljan trokovnik programa: Ne postoje, sve to djeca skupe e biti uplaeno potrebitima 36 4.19.Neretva na Wikipediji Ciljevi programa: Obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige 2017. kojem je tema enciklopedistika te upoznavanje uenika s najpoznatijom online enciklopedijom danas, Wikipedijom ija je osobitost otvoreni pristup i mogunost ureivanja od strane korisnika. Namjena programa: Program je namjenjen uenicima kao dio nastave hrvatskog jezika i knjievnosti, povijesti, geografije te engleskog jezika. Zadatci : Obiljeiti Mjesec hrvatske knjige 2017., upoznati uenike s Wikipedijom te im omoguiti da i sami sudjeluju u njenom kreiranju te ih na taj nain upoznati s znamenitostima doline neretve i osnovama istraivakog rada. Nositelji programa : Srednja kola Metkovi -knjiniari Ivana Ujdur i Ivan Volarevi u suradnji s ostalim profesorima i uenicima Nain realizacije programa: Upoznavanje uenika s Wikipedijom i njenim glavnim osobinama u obliku kratkog predavanja Istraivanje trenutnog stanja lanaka o pojedinim gradovima, mjestima, prirodnim i kulturnim znamenitostima, znamenitim osobama doline Neretve Odreivanje koje je lanke potrebno nadopuniti, a za to je mogue napisati potpuno nove lanke Podijeliti teme uenicima za individulani ili grupni rad na istraivanju podataka o temi i pisanje lanka te pronalaska ilustracija i fotografija u dostupnoj literaturi Uenike lanke prikupiti i ako je potrebno ispraviti te unijeti u Wikipediju Vrijeme provoenja programa: Vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige tj. druga polovica listopada i prva polovica studenog 2017. godina Detaljan trokovnik programa: Nema materijalnih trokova Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Obogaivanje Wikipedije nadopunjenim podacima u ve postojeim lancima te objavljivanje novih lanaka koji e biti svima na dostupni, a za uenike iskustvo u istraivakom radu 37 4. IZBORNA NASTAVA U pojedinim zanimanjima nai uenici imaju u nastavnom planu i programu izbornu nastavu. U ovoj kolskoj godini u 18 odjela odrat e se izborna nastava. Nastavu izvode tri profesora jedan ( 1 ) sat tjedno iz 1 nastavnog predmeta, 15 profesora po dva (2) sata, 1 profesor po tri (3) sata tjedno i 2 profesora po etiri(4) sata tjedno. Razraeni operativni planovi i programi nalaze se u kabinetu strunog suradnika- pedagoga. Izborna nastava po predmetima i profesorima Nastavni predmet Profesor broj uenika Njemaki jezik Julija Kneevi 66 Obiteljski posao Ana Brei 21 Latinski jezik Ivana Menalo 44 Prezentacijske vjetine Ana Brei 13 Prometnice Vedran Nii 12 Vodogradnje Gordana Barii 12 Osnove turizma Adela Lovri 15 Ljudska prava Vesna Novakovi 44 Moda/ Kostimografija Jadranka Nikoli 10 Odnosi s kupcima Nikica Jelavi 8 Rasklopna postrojenja Josip Toi 18 Rashladna i termika tehnika Josip Toi 8 Upravljanje prodajom Adela Lovri 26 Logika Rosanda Lovri 21 Glodanje CAM/CAD tehnologijom Ivan ari 21 Nekonvencionalni postupci obrade Milan Barii 21 Obnovljivi izvori energije Milan Barii 21 Analiza financijskih izvjea Branka Kosovi 38 38 5.1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Profesor: Milan Barii Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 1 Odjeli: 4D Broj uenika: 21 Ciljevi: Cilj programa je upoznati uenike s mogunostima koritenja obnovljivih izvora energije kao to je energija sunca, energija vjetra, energija malih vodotoka te energija biomase. Obzirom na energetsku krizu koja se periodino ponavlja cilj je senzibilizirati uenike o mogunostima koritenja obnovljivih izvora energije. Uz osnovna teoretska znanja uenika je potrebno osigurati i za praktinu primjenu znanja u smislu montae, izbora odgovarajuih komponenata sustava te izborom odgovarajue lokacije za montau istih. Zadatci: Upoznati uenike s osnovnim fizikalnim zakonima strujanja i zraenja Osposobljavanje uenika za rad fotonaponskim modulima, pretvaraima Osposobljavanje uenika za rad sa solarnim sustavima Osposobljavanje uenika za rad s malim vjetroelektranama Upoznavanje uenika s pojmom biomase i njezinom energetskom vrijednou Upoznavanje uenika s principom rada gorive elije i proizvodnjom vodika Osposobljavanje uenika za rad s toplinskim pumpama (dizalice topline) Razvijanje pozitivnog odnosa prema uporabi novih tehnologija i obnovljivih izvora Razviti naviku komuniciranja elektronikim putem (e-mail) Nastavne teme: Izvori energije Solarne elije Solarni toplinski sustavi Geotermalna energija i dizalice topline Energija vjetra Literatura: V.Paar, Energetika, K , Zagreb 39 5.2. MODA Profesor: Jadranka Nikoli Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjel: 3.K Broj uenika: 4 Ciljevi: Razumijevanje uloge i vanosti mode i industrijskog dizajna u suvremenom odijevanju kroz realizaciju i prezentaciju modnih projekata Zadatci: Analizirati industrijsko oblikovanje modnih proizvoda Crtati i kreirati modne predmete prema razliitim zahtjevima, prilikama i namjeni Pratiti aktualne modne trendove Prikupiti i analizirati podatke prema zahtjevima projektnog zadatka Primjenom steenih znanja i vjetina samostalno izraditi projektni zadatak Poticati razvoj prezentacijskih vjetina Nastavne teme: Metodologija industrijskog dizajna Vrste crtea u modom dizajnu Modne siluete Odjea prema namjeni Modni stilovi 21.stoljea Modna fotografija Ekologija i modni dizajn Estetska naela oblikovanja odjee i modnih dodataka Literatura: Loara Blaevi,Sanja Pribi:Estetika odijevanja,Alfa,Zagreb,2000. Gillo Dorfles: Moda,Golden marketing,Zgb,1997. 40 5.3. KOSTIMOGRAFIJA Profesor: Jadranka Nikoli Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 3. K Broj uenika: 6 Ciljevi: Razvijanje vjetina za kreativno djelovanje na temu modnih stilova Primjena znanja i vjetina kroz realizaciju i prezentaciju kostimografskih projekata Zadatci: Razlikovati povijesne i suvremene stilove odijevanja Analizirati kostimografsko oblikovanje modnih proizvoda Razlikovati odijevanje prema razliitim zahtjevima prilikama i namjeni Pratiti aktualne modne trendove Predlagati kreativna rjeenja modnog proizvoda Nastavne teme: Suvremeni stilovi odijevanja Modne siluete Odjea prema namjeni Modni stilovi 21.stoljea Estetska naela oblikovanja odjee i modnih dodataka Literatura: Loara Blaevi,Sanja Pribi:Estetika odijevanja,Alfa,Zagreb,2000. Internetski web portali 5.4. LATINSKI JEZIK Profesor: Ivana Menalo Broj sati tjedno: 2 41 Broj odjela: 2 Odjeli: 1.j i 2.j Broj uenika: 44 Ciljevi: Razvijanje jezine i misaone sposobnosti Razvijanje kreativnog miljenja Pruanje uvida u rimsku kulturu Zadatci: Upoznati uenike s programom Ponoviti i utvrditi prethodno znanje iz hrvatskog jezika Razviti sposobnost razlikovanja latinskih rijei; gramatika Produbljivanje znanja latinskog jezika vezano uz struku Nastavne teme : Deklinacije Konjugacije Komparacija priloga i pridjeva Zamjenice Glagolski oblici Literatura : Gortan, Gorski, Pau Elementa Latina, K. Knjiga, Zagreb, 2006. Gortan, Gorski, Pau Latinska Gramatika, K. Knjiga, Zagreb, 2006. 5.5. OBITELJSKI POSAO Profesor: Ana Brei Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 1.i Broj uenika: 21 Ciljevi: Poticanje interesa uenika za pokretanje obiteljskog posla razumijevanje obiteljskog posla kao poduzetnike aktivnosti Zadatci: Razumjeti prirodu i strukturu obiteljskog posla Povezati obiteljske i poslovne ciljeve u voenju obiteljskog posla 42 Prepoznati trine mogunosti malog/obiteljskog posla Upravljati obiteljskim proraunom Razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost i osobnu kreativnost Primijeniti pripadajuu ekonomsku terminologiju Nastavne teme : Subjekti i karakteristike malog/obiteljskog posla Prednosti i izazovi malog/obiteljskog posla Mali/obiteljski posao koji se moe voditi iz kue Izdatci i primitci vlastitog deparca i obiteljskog prorauna Literatura : Krui Dejan, Obiteljski biznis, RRIF-plus d.o.o. Zagreb, 2004 Burlingham, Bo: Mali divovi tvrtke koje su odluile biti sjajne a ne velike, Profil, Zagreb, 2009. 5.6. OSNOVE TURIZMA Profesor: Adela Lovri Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 2.i Broj uenika: 15 Ciljevi: Objasniti osnovne pojmove u turizmu Prepoznati vrste i specifine oblike turizma Analizirati turistiku ponudu i potranju Identificirati obiljeja turistike ponude Republike Hrvatske Opisati specifinosti odabranog oblika u konteksti raznolikosti turistike ponude Hrvatske Zadatci: Razumjeti osnovne pojmove i pristupe izuavanja turizma Razumjeti vrste i specifine oblike turizma kao sustava unutar nacionalnog gospodarstva Razumjeti i pratiti suvremene trendove i poloaj RH u globalnim turistikim kretanjima Razvijati samostalnost, tiimski rad, odgovornost i osobnu kreativnost Primjenjivati pripadajuu ekonomsku terminologiju 43 Nastavne teme : Osnovni pojmovi Turistiko trite Turistike usluge Osnovna obiljeja turistike ponude RH Literatura: Weber, S., Mikai, V.: Osnove turizma, kolska knjiga, Zagreb, 2000. Pirjevac, B., Kesar, O.: Poela turizma, Mikrorad i Ekonomski fakultet, Zagreb, 2002. Odobreni udbenici prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstavaMinistarstva znanosti,obrazovanja i porta 5.7. UPRAVLJANJE PRODAJOM Profesor: Adela Lovri Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 3.i Broj uenika: 26 Ciljevi: Razumijevanje suvremene prodaje koja se razvija kao strategija uspostavljanja odnosa i razvijanje partnertstva kako bi se zadovoljile potrebe potroaa Zadatci: Razumjeti osobnu prodaju kao sastavni element markentikog miksa Upravljati ljudskim resursima kao prodajnom silom i unaprijeivati vjetine osobne prodaje Primjenjivati koncept savjetodavne prodaje i partnerskog odnosa Razumjeti strategiju unepreenja prodaje Razumjeti suvremene prodajne trendove u prodaji Razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost i osobnu kreativnost Primjenjivati pripadajuu markentiku terminologiju Nastavne teme : Osobna prodaja kao nastavak markentikog shvaanja Prodajna sila Razvijanje strategije uspostavljanja odnosa Unapreenje prodaje usmjereno posrednicima Mogunost osobne prodaje u informacijsko doba Literatura: Tomaevi Lianin, M.: Poslovni sluajevi iz prodaje i pregovaranja, HUPUP, Zagreb, 2010 44 Kotler, P.: Upravljanje markentingom, MATE, Zagreb, 2008. Susac, K.: Tajne uspjene prodaje, kolska knjiga, Zagreb, 2005. Odobreni udbenici prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstavaMinistarstva znanosti,obrazovanja i porta 5.8. PREZENTACIJSKE VJETINE Profesor: Ana Brei Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 2.a Broj uenika: 13 Ciljevi: Primjena temeljnih naela koja odreuju uspjean javni nastup ili prezentaciju Zadatci: Odabrati tehnike za uspjeno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja, pripremu prezentacije te je izvesti uspjeno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspjeno izvoenje prezentacije, govor tijela, koritenje glasa i kontakt oima Prezentiranjem sebe podii uinkovitost te image prodavaonice, prodavaa i cijelpog gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Nastavne teme : Komunikacija i prezentacija Elementi prezentacije Prezentacijske vjetine Faze prezentacijskog procesa Prezentacija Analiza prezentacije Pogreke u prezentaciji Izrada akcijskog plana Literatura: kari, I.: Temelji suvremenog govornitva, kolska knjiga, Zagreb, 2000. Petar, S.: recite to jasnije i glasnije, M. E. P. Consult, Zagreb, 2009. Udbeniciiz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadraj u korelaciji Odobreni udbenici prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstavaMinistarstva znanosti,obrazovanja i porta 45 5.9. ODNOSI S KUPCIMA Profesor: Nikica Jelavi Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 3.a Broj uenika: 8 Ciljevi: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspjenog komuniciranja s kupcima Zadatci: Otkriti potrebe i elje potroaa Kreativno rjeavati probleme Razvijati vjetine adekavatnog reagiranja na raliite (pozitivne i negativne) situacije Poticanje pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Nastavne teme : Odnos prema kupcu Prodava izgled, nastup, oekivanja Pogreke u odnosu prema kupcima Literatura: Vraneevi, T.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata, Golden marketing, tehnika knjiara Zagreb, 2000 Muller, J. Sria V.: Upravljanje odnosom sa klijentima, Delfin razvoj managementa, Zagreb. 2005. Odobreni udbenici prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti,obrazovanja i porta 5.10. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEA Profesor: Branka Kosovi Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 2 Odjeli: 4.i,4j Broj uenika: 38 46 Ciljevi: Cilj predmeta je razumijevanje i primjena znanja, vjetina te razvijanje pripadajue samostalnosti i odgovornosti potrebne za izvravanje poslova sastavljanja i analize financijskih izvjetaja. Zadatci: Razlikovati financijske izvjetaje Prikazati znaenje i postupke analize financijskih izvjetaja Provesti horizontalnu analizu financijskih izvjetaja Provesti vertikalnu analizu financijskih izvjetaja Izvesti analizu financijskih izvjetaja pomou pokazatelja Nastavne teme : Financijski izvjetaji Uvod u analizu financijskih uzvjetaja Horizontalna analiza financijskih izvjetaja Vertikalna analiza financijskih izvjetaja Analiza financijskih izvjetaja pomou skupina pokazatelja Literatura: Popovi, ., Vitezi, N.: Revizija i analiza, instrumenti uspjenog donoenja poslovnih odluka, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2009. ager, K., ager, L., Mami Saer, I., Sever, S.:Analiza financijskih izvjea - 2. proireno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2008. Meigs & Meigs, Raunovodstvo:Temelj poslovnog odluivanja, Mate d.o.o., Zagreb, 1999. Antony, R.N., Osnove raunovodstva, Hrvatska zajednica raunovoa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1995. Dimitri, M.,Kata, .,Vinkovi Kravaica, A.,Kuki, P.,Stankovi, S.,Ribari Aidone, E.: Praktini vodi kroz raunovodstvo, Verlag Dashfer, Zagreb, 2008 TINTOR,HORVATI KAPELAC,NOVOKM, ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJETAJA 4, kolska knjiga, 2014, Zagreb 5.11. VODOGRADNJE Profesor: Gordana Barii Broj sati tjedno: 3 Broj odjela: 1 47 Odjeli: 3.b Broj uenika: 12 Ciljevi: Upoznati ponaanje vode na planetu Zemlji, razumjeti prirodne pojave vezane za vodu Ovladati znanjima iz hidrologije radi dobivanja podataka iz prirode koji e se koristiti u proraunima Usvojiti osnovna znanja iz hidraulike potrebna za proraune osnovnih hidraulikih veliina, te dimenzioniranje hidrotehnikih sustava i objekata Zadatci: Razumjeti uzroke i posljedice prirodnih pojava vezanih za vodu na planetu Usvojiti terminologiju koja se koristi u hidrotehnici Upoznati metode mjerenja osnovnih prirodnih pojava radi prepoznavanja relevantnih podataka i njihovog koritenja u proraunima Osposobiti uenike da steena znanja koriste pri izradi razliitih prorauna Razvijati smisao za sistematinost i razumjevanje pri izradi zadanih programa Razvijati osjeaj za ispravno i tono prikazivanje podataka i urednost u radu Nastavne teme : Zatita ovjekova okolia Hidroloki ciklus i vodna bilanca Zakon o vodama Oborine, sprave i mjerenje Ishlapljivanje, sprave i mjerenje Povrinske vode, slivno podruje Vodostaj, metode mjerenja brzina Proraun protoka Nanosi u vodotoku, vrste, porijeklo, sprave i mjerenja Podzemne vode Hidraulika, podjela, fizikalna svojstva vode Hidrostatika pojam i vrste tlaka u tekuini Hidrodinamika vrste energije u tekuini Literatura : HIDRAULIKA, M. Dobri OSNOVE HIDROTEHNIKE, G. Hajdn NASUTE BRANE, E. Nonveiller 48 5.12. PROMETNICE Profesor: Vedran Nii Broj sati tjedno: 4 Broj odjela: 1 Odjeli: 3.b Broj uenika: 12 Ciljevi: Usvojiti osnovna stanja o teoriji kretanja vozila Usvojiti osnovna znanja i vjetine o izvoenju, odravanju i projektiranju prometnica Usvojiti osnovna znanja o eljeznikim prugama Upoznati se s znaajnim kolnikim i eljeznickim pravcima u Hrvatskoj Zadatci: Usvojitit strune pojmove vezane za gradske ceste Upoznati prometne objekte i sve njihove konstruktivne dijelove Usvojiti principe projektiranja cesta Samostalno rijeiti projekt prometnice na zadanom terenu Ovladati suvremenim metodma graenja i suvremenim materijalima Nastavne teme : Teorija kretanja vozila Projekt prometnice, openito Gradske prometnice Odravanje i rekonstrukcija prometnica Projektiranje prometnica izvan naselja Uvod u gradnju eljeznikih pruga Konstruktivni elementi eljeznikih pruga Izvedba zemljanih radova donji i gornji stroj eljeznike Literatura : Uvod u projektiranje i graenje cesta, Korleat eljko Geometrija vonje, Korleat eljko 49 5.13. LJUDSKA PRAVA Profesor: Vesna Novakovi Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 2.j Broj uenika: 23 Ciljevi: Podizanje svijesti i senzibiliteta u podruju ljudskih prava Poboljanje bez kvalitete ivota uenika i cjelokupne zajednice Zadatci: Razvijanje uenja o vrijednostima vlastitog kulturnog identiteta, o razliitostima, interkulturalnom razumjevanju, potivanju ljudskih prava svake osobe, te prakticiranju demokracije Razviti toleranciju i nauiti mogunosti nenasilnog rjeavanja sukoba Usvojiti znanja u vezi s domaim i meunarodnim izvorima ljudskih prava Aktivirati uenike za postupanje u sluaju naruavanja ljudskih prava u njihovoj okolini Nastavne teme : to su ljudska prava Demokracija i politika prava Ograniavanje ljudskih prava u cilju nacionalne sigurnosti Socijalna i ekonomska prava Naruavanje ljudskih prava Literatura : Prvi koraci, Amnesty International Hrvatske, 2000. Opa deklaracija o ljudskim pravima Europska deklaracija o pravima ovjeka i graanina Europska konvencija o pravima djeteta 5.14. NJEMAKI JEZIK Profesor: Julija Kneevi Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 3 50 Odjeli: 1.g, 2.g, 3.g Broj uenika: 66 Ciljevi: Standardizirati pisane oblike komunikacije Pravilno reagirati na upute nastavnika iriti usmenu komunikaciju Unaprijediti opu sposobnost izraavanja Zadatci: Razvijati jezine vjetine za receptivno i produktivno snalaenje Omoguiti osnovnu komunikaciju na stranom jeziku Uoiti posebnosti sustava drugog stranog jezika Razumjeti jednostavnu zvunu poruku Nastavne teme za 1. razred: Freundschaften Die Stadt Lernen Freizeit Zu Hause Nastavne teme za 2. razred: Grsse Meine Ecke Zusmmenleben Liebe Jugendliche u. Gesellschaft Nastavne teme za 3. razred: Jobben Europa Abhngigkeit Vorurteile Film Literatura: Zweite Sprache Deutsch de. 1,2,3, I. Horvati-ajko. 5.15. RASKLOPNA POSTROJENJA Profesor: Josip Toi Broj sati tjedno: 2 51 Broj odjela: 2 Odjeli: 3.D Broj uenika: 18 Ciljevi: Upoznavanje uenika sa ulogom , konstrukcijom i funkcioniranjem elektro-energetskih postrojenja Upoznavanje uenika sa novim tehnologijama i rijeenjima Zadovoljiti interese i potrebe uenika za proirivanje i stjecanje novih znanja i vjetina Zadatci: Upoznati uenike sa ulogom RP Prouiti sastavnice nekog RP Objasniti ulogu i osobine pojedine sastavnice u RP Slikovno ,shematski i grafiki prikazati pojedine elemente Nastavne teme: Uloga RP u EES Sabirnice Izolatori Sabirnice Sklopke Rastavljai Releji Uzemljenje Izvedbe RP Literatura: H.Poan Visokonaponska rasklopna postrojenja , K , Zagreb 5.16. LJUDSKA PRAVA Profesor: Vesna Novakovi Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 3.j 52 Broj uenika: 21 Ciljevi: Podizanje svijesti i senzibiliteta u podruju ljudskih prava Poboljanje bez kvalitete ivota uenika i cjelokupne zajednice Zadatci: Razvijanje uenja o vrijednostima vlastitog kulturnog identiteta, o razliitostima, interkulturalnom razumjevanju, potivanju ljudskih prava svake osobe, te prakticiranju demokracije Razviti toleranciju i nauiti mogunosti nenasilnog rjeavanja sukoba Usvojiti znanja u vezi s domaim i meunarodnim izvorima ljudskih prava Aktivirati uenike za postupanje u sluaju naruavanja ljudskih prava u njihovoj okolini Nastavne teme : to su ljudska prava Demokracija i politika prava Ograniavanje ljudskih prava u cilju nacionalne sigurnosti Socijalna i ekonomska prava Naruavanje ljudskih prava Literatura : Prvi koraci, Amnesty International Hrvatske, 2000. Opa deklaracija o ljudskim pravima Europska deklaracija o pravima ovjeka i graanina Europska konvencija o pravima djeteta 5.17. GLODANJE CAM/CAD TEHNOLOGIJOM Profesor: Ivan ari Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 4.d Broj uenika: 21 Ciljevi: Uenik treba samostalno programirati sloene izratke na CNC tokarilicam tehnologijom CAD/CAM 53 Zadatci: Koristiti sustave programiranja numeriki upravljanih alatnih strojeva primjenom CAD/CAM programa Programirati izradu sloenijih dijelova na NU alatnim strojevima Nastavne teme: Crtanje skice Modeliranje 3D objekta Tehnoloki postupak CAM glodanja - operacije i zahvati - stezanje - reimi obrade - alati za obradu Simulacija programa Izrada NC programa - Izrada predmeta na CNC stroju glodalici Literatura: MTS , Berlin Siemens, Programming&Training Sinumerik software 5.18. NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE Profesor: Milan Barii Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 1 Odjeli: 4D Broj uenika: 21 Ciljevi: - da uenik nabroji i objasni principe rada te postupke obrade tehnolokih materijala nekonvencionalnim postupcima obrade Zadatci: - Opisati ope pojmove i definicije vezane uz nekonvencionalne postupke obrade - Objasniti principe rada nekonvencionalnih tehnologija: obrada ultrazvukom, vodenim mlazom, abrazivnim mlazom, laserskim snopom, mlazom plazme, elektronskim mlazom, ionskim mlazom, kemijska, elektrokemijska i elektroerozijska obrada. - Navesti dostignua i podruja primjene, usporedbu i zamjenu konvencionalnih postupaka 54 obrade. - Objasniti potrebu uvoenja nekonvencionalni tehnologija, prednosti i nedostke istih. - Informativno se upoznati s trendovima razvoja: hibridni procesi obrade, mikro i nano obrade. Nastavne teme: Postupci obrade izrezivanjem Obrade deformacijom Elektro kemijske obrade Literatura: Tehnika enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1988. Sva dostupna literatura koja obuhvaa navedeno podruje. 5.19. Logika Profesor: Rosanda Lovri Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 3 k Odjeli: 1 Broj uenika: 23 Ciljevi: Razvijati sposobnosti loginog iskazivanja misli Zadatci: Razvijati sposobnosti pravilnog zakljuivanja i miljenja u svakodnevnoj komunikaciji Razvijati objektivno miljenja i kritiki odnos prema svijetu Nastavne teme: Uvod u logiku Pojam Sud Zakljuak Istinosne funkcije Kvantifikacija Opa metodologija Literatura: Davor Lauc, Zvonimir iki Gajo Petrovi: Logika, K,Zagreb 1982.g. Ante Vlastelica: Logika, Vjebe zadaci rjeenje, K, Zagreb 2001. god. 55 5.20. Rashladna i termika tehnika Profesor: Josip Toi Broj sati tjedno: 4 Broj odjela: 1 Odjeli: 3.e Broj uenika: 8 Ciljevi: Uenici trebaju upoznati osnove termike i rashladne tehnike s naglaskom na primjenu u kuanskim aparatima. Nastavne teme: Osnovne znanosti o toplini Koliina topline i specifinosti topline; prvi i drugi zakon termodinamike; vodena para i primjena; rashladni procesi;prijelaz topline; izmjenjivai topline Termiki aparati i ureaji Elektrine pei (podjela i graa); Indukcijska pe; Elektrino grijanje; El.aparati za grijanje vode, kuanski termiki aparati (tednjaci, glaala) Rashladni aparati i ureaji Osnovni princip rada hladnjaka i zamrzivaa; Hladnjaci s agregatom i isparivaem; El. Instalacije hladnjaka i i zamrzivaa; Regulacija temperature i vlanosti u radnim prostorijama;Izmjena rashladnog sredstva, postupci s tvarima koje oteuju ozonski omota Strojevi za pranje Strojevi za pranje rublja; strojevi za pranje posua Litearatura: B. Para, Kuanski aparati, Zagreb 1989. 56 6.DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U ovoj kolskoj godini odrati e se dodatna nastava iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika, povijesti i fizike. Nastavu e izvoditi dva ( 2 ) profesora po jedan ( 1 ) sata tjedno iz matematike, iz engleskog dva (2) profesora po dva (2) sata i jedan (1) profesor po tri (3) sata , iz hrvatskoga tri (3) profesora po dva (2) sata a za ostale predmete po jedan ( 1 ) sat tjedno za 2017./2018. kao priprema za dravnu maturu. Razraeni operativi planovi nalaze se u kabinetu strunog suradnika- pedagoga. Dodatna nastava po predmetima i profesorima Nastavni predmet Profesor broj uenika HRVATSKI JEZIK Suzana Nii Sanja Ragu Biljana Duvanjk Maturanti po odazivu MATEMATIKA Josip Cvitanovi Marija Veraja Maturanti po odazivu FIZKA Tatjana Mari Maturanti po odazivu ENGLESKI JEZIK Goranka Ivankovi Zorana Veki Suzana Antonini Maturanti po odazivu 6.1. HRVATSKI JEZIK Dodatna za maturante Profesor: Suzana Nii, Sanja Ragu, Biljana Duvnjak Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 3 Odjeli: 4. d, 4 i, 4. j Broj uenika: prema odazivu Ciljevi; Uenici e moi ponoviti i uvjebati jezine i knjievne sadraje Uenici e moi upoznati tipove zadataka na dravnoj maturi Uenici e moi primijeniti steena znanja na razliitim tipovima zadataka sa ili 57 bez vezanog teksta Uenici e moi vjebati pisanje eseja Uenici e moi pismeno i usmeno jezino izraavanje u zadanom anru Uenici e moi razviti kritiki odnos prema medijima Uenici e moi razvijati samostalnost i odgovornost Zadatci: Vjebe fonetike,morfologije,sintakse,leksikologije,stilistike,pravopisa, javnog nastupa,samostalnog oblikovanja oblika jezika, izraavanja: eseja, referata, seminarskog uratka, poslovnih dopisa. Nastavne teme : Knjievnost, jezik i jezino izraavanje Hrvatska i svjetska knjievnost Literatura : itanke iz svjetske knjievnosti 1,2,3 (N.K. Brozovi za 1 i 2, S. Liste 3). BOUA,GAZZARI,GAZZARI HRVATSKI JEZIK NA DRAVNOJ MATURI Prirunik za pripremu ispita dravne mature iz hrvatskog jezika BOUA,GAZZARI,GAZZARI ESEJ ZA 5..i drugi oblici pisanih uradaka (s vjebenicom)za pripremu ispita dravne mature iz hrvatskog jezika ZRINJAN HRVATSKI NA MATURI Prirunik za maturu iz hrvatskog jezika M. GAZZARI, . GAZZARI Matura + Dodatni materijali za dravnu maturu iz hrvatskoga jezika za etverogodinje strukovne kole Davor Piska ,Kako napisati esej na dravnoj maturi Dragica Dujmovi-Markusi, Fon-fon 6.2. Engleski jezik Profesor: Suzana Antonini Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 1 Odjeli: 4.J Broj uenika: po odazivu Ciljevi: Pripremiti uenike za polaganje dravne mature Razvijanje vjetina razumijevanja sluanjem, itanjem kao i vjetina govora i pisanja. Dati uenicima uvid u mogue zadatke, koji se pojavljuju na maturi 58 Zadatci: Vjebanje razumijevanja itanjem(razni materijali usklaeni sa zadatcima na dravnoj maturi) Vjebanje razumijevanja sluanjem ( sluanje raznih tekstova, odgovaranje na pitanje s viestrukim izborom) Vjebanje koritenja steenih gramatikih i leksikih znanja u govoru Pisanje raznih pismenih zadaa ( sastavi, pisma, eseja) Ponavljanje i usavravanje gramatike Nastavne teme : Reading, Listening, Writing, Speaking (Different topics) Nastavna graa iz udbenika New Opportunities kao i razni materijali, koji pospjeuju svladavanje navedenih vjetina. Teme razgovora, pisanja i itanja bit e situacije iz svakodnevnog ivota koje e uenicima biti potrebne za stjecanje kompetencije slobnog izraavanja na stranom jeziku. Literatura : New Headway- Upper intermediate, John and Liz Soars, Oxford University Press Oxford Exam Excellence Preparation for the secondary school exams Prirunik za pripremu dravne mature Viktorja Rupi, Petra Blaji, Element, Zagreb 6.3. Engleski jezik Profesor: Zorana Veki Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 2 Odjeli: 4.d Broj uenika: Ciljevi: Pripremiti uenike za polaganje dravne mature Razvijanje vjetina razumijevanja sluanjem, itanjem kao i vjetina govora i pisanja. Dati uenicima uvid u mogue zadatke, koji se pojavljuju na maturi Osposobiti uenika za govornu i pisanu dokumentaciju u razliitim situacijama svakodnevnog ivota, u okviru gradiva za etvrti razred etverogodinje kole te za samostalno uenje jezika i primjenu izvora znanja ma stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavravanja. 59 Zadatci: Osposobiti uenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u razliitim situacijama svakodnevnog ivota, u okviru gradiva za 4.razred etverogodinje kole, te za samostalno uenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavravanja. Vjebanje razumijevanja itanjem(razni materijali usklaeni sa zadatcima na dravnoj maturi) Vjebanje razumijevanja sluanjem ( sluanje raznih tekstova, odgovaranje na pitanje s viestrukim izborom) Vjebanje koritenja steenih gramatikih i leksikih znanja u govoru Pisanje raznih pismenih zadaa ( sastavi, pisma, eseja) Ponavljanje i usavravanje gramatike Nastavne teme : Reading, Listening, Writing, Speaking (Different topics) Nastavna graa iz udbenika New Opportunities kao i razni materijali, koji pospjeuju svladavanje navedenih vjetina. Teme razgovora, pisanja i itanja bit e situacije iz svakodnevnog ivota koje e uenicima biti potrebne za stjecanje kompetencije slobnog izraavanja na stranom jeziku. Literatura : - A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press, Thomson, A.J.,, Martinet, A.V. - A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 1; Oxford University Press Thomson, A.J.,, Martinet, A.V. - A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 2; Oxford University Press Thomson, A.J.,, Martinet, A.V. - OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press, Eastwood, J. - OXFORD COLLOCATIONS dictionary for srudents of English; Oxford University Press Eds. Crowther, J., Dignen, S., Lea, D. - New Headway- Upper intermediate, John and Liz Soars, Oxford University Press - Oxford Exam Excellence Preparation for the secondary school exams - Prirunik za pripremu dravne mature Viktorja Rupi, Petra Blaji, Element, Zagreb 6.4. Engleski jezik Profesor: Goranka Ivankovi Broj sati tjedno: 2 60 Broj odjela: 1 Odjeli: 4.j Broj uenika: po odazivu Ciljevi: Pripremiti uenike za polaganje dravne mature Razvijanje vjetina razumijevanja sluanjem, itanjem kao i vjetina govora i pisanja. Dati uenicima uvid u mogue zadatke, koji se pojavljuju na maturi Zadatci: Vjebanje razumijevanja itanjem(razni materijali usklaeni sa zadatcima na dravnoj maturi) Vjebanje razumijevanja sluanjem ( sluanje raznih tekstova, odgovaranje na pitanje s viestrukim izborom) Vjebanje koritenja steenih gramatikih i leksikih znanja u govoru Pisanje raznih pismenih zadaa ( sastavi, pisma, eseja) Ponavljanje i usavravanje gramatike Nastavne teme : Reading, Listening, Writing, Speaking (Different topics) Nastavna graa iz udbenika New Opportunities kao i razni materijali, koji pospjeuju svladavanje navedenih vjetina. Teme razgovora, pisanja i itanja bit e situacije iz svakodnevnog ivota koje e uenicima biti potrebne za stjecanje kompetencije slobnog izraavanja na stranom jeziku. Literatura : New Headway- Upper intermediate, John and Liz Soars, Oxford University Press Oxford Exam Excellence Preparation for the secondary school exams Prirunik za pripremu dravne mature Viktorja Rupi, Petra Blaji, Element, Zagreb 6.5. Matematika dodatna nastava Profesor: Josip Cvitanovi, Marija Veraja Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 3 Odjeli: 4.d, 4.i i 4.j Broj uenika: po odazivu 61 Ciljevi: Pripremiti uenike za polaganje dravne mature Dati uenicima uvid u mogue zadatke koji se pojavljuju na maturi Zadatci: Osposobiti uenike za razumijevanje, povezivanje, zakljuivanje, prepoznavnje i razlikovanje, samostalna primjena znanja. Nastavne teme : Brojevi i algebra Funkcije Jednadbe i nejednadbe Geometrija, Analitika geometrija Modeliranje Literatura : Karolina Brlekovi, Jelena Noskov: Matematika na dravnoj maturi, K, Zagreb2010 Vesna Skoir; Matematika za maturu; Element, Zagreb, 2010. Branimir Daki, Neven Elezovi; Matematika u 24 lekcije, Element, Zagreb 2010. Snjeana ii, Damir ii; Matematika; PROFIL, Zagreb, 2011. 6.6. Matematika dopunska nastava Profesor: Josip Cvitanovi, Marija Veraja, Darija Jurkovi, Nikolina Bulum Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 6 Odjeli: 1.b, 1.d, 1.j, 2.i, 2.j i 2.d. Broj uenika: po odazivu Ciljevi: Olakati uenicima praenje redovite nastave Vjebanje i ponavljanje gradiva Zadatci: Osposobiti uenike za razumijevanje, povezivanje, zakljuivanje, prepoznavnje i razlikovanje, samostalna primjena znanja. 62 Nastavne teme : Aktualno gradivo na nastavi Literatura : Odabrani udbenici za nastavu 6.7. Hrvatski jezik dopunska nastava Profesor: Biljana Duvnjak, Marija Menalo, Danijela Bailo, Sanja Ragu,Nikolina Ankovi Broj sati tjedno: 1/3 Broj odjela: 6 Odjeli: 1.j, 1.h, 2.c/e, 3.a/f,3.i, 3.k Broj uenika: po odazivu Ciljevi: - vjebati s uenicima koji tee savladavaju gradivo - Ispravljanje negativnih ocjena po potrebi Nastavne teme : Obraivati se po potrebi- praenje programa Vrijeme realizacije: Tijekom kolske godine Literatura: propisana planom i programom 6.8. Engleski jezik - dopunska nastava Profesor: Suzana Antonini 63 Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 1 Odjeli: 2.K Broj uenika: 11 Ciljevi: Olakati uenicima praenje redovite nastave Razvijanje vjetina razumijevanja sluanjem, itanjem kao i vjetina govora i pisanja. Vjebanje i ponavljanje gradiva Zadatci: Vjebanje razumijevanja itanjem(razni materijali usklaeni sa zadatcima na dravnoj maturi) Vjebanje razumijevanja sluanjem ( sluanje raznih tekstova, odgovaranje na pitanje s viestrukim izborom) Vjebanje koritenja steenih gramatikih i leksikih znanja u govoru Pisanje raznih pismenih zadaa ( sastavi, pisma, eseja) Ponavljanje i usavravanje gramatike Nastavne teme : Reading, Listening, Writing, Speaking (Different topics) Nastavna graa iz udbenika New Headway kao i razni materijali, koji pospjeuju svladavanje navedenih vjetina. Teme razgovora, pisanja i itanja bit e situacije iz svakodnevnog ivota koje e uenicima biti potrebne za stjecanje kompetencije slobnog izraavanja na stranom jeziku. Literatura : New Headway- Upper intermediate, John and Liz Soars, Oxford University Press Oxford Exam Excellence Preparation for the secondary school exams Prirunik za pripremu dravne mature Viktorja Rupi, Petra Blaji, Element, Zagreb 6.9. TZK - Fakultativna nastava Profesor: Dalibor Mateljak , Sren Mario , Zvonko Kei Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: Po odazivu Odjeli: 2D,3D,3L,3C 64 Broj uenika:20 Ciljevi: Usaditi navike redovite tjelesne aktivnosti Razvijanje motorikih sposobnosti. Zadatci: -Stvaranje navika redovitog vjebanja u prirodi. Nastavne teme : -Planinarenje -Rafting -Jahanje -Vonja ladje po neretvi -Biciklijada -Paintball - Futsal - atletika 6.10. Raunalstvo - Fakultativna nastava Profesor: Darko Primorac Broj sati tjedno: 2 Broj odjela: 2 Odjeli:2.D i 3.D Broj uenika:34 Ciljevi: Usvojiti osnovna znanja i vjetine radi stjecanja ope raunalne pismenosti Razvijanje logikog i kritikog razmiljanja te algoritamskog pristupa rjeavanju raznovrsnih problema Proirivanje znanja steenih u redovnoj nastavi i primjena steenih znanja u 65 ostalim nastavnim predmetima, svakodnevnom ivotu i nastavku kolovanja. Zadatci: znati prepoznati, objasniti i primijeniti pojedine algoritme u rjeavanju problema stjecanje znanja iz programskog jezika nauiti tehniku programiranja i rjeavanja jednostavnih i sloenijih problema putem raunala (programski jezik Python) nauiti samostalno koristiti digitalne obrazovne sadraje na Nacionalnom portalu za udaljeno uenje Nikola Tesla razvijanje sposobnosti timskog rada, kreativnosti,samostalnosti, tonosti Nain realizacije: nastava se realizira u informatikoj uionici Nain vrednovanja i koritenja rezultata vrednovanja: vrednovanje se temelji na osnovu elemenata ocjenjivanja prema izvedbenom planu rada (usvojenost nastavnih sadraja, primjena znanja i samostalnost i odgovornost) 66 7. IZVANNSTAVNE AKTIVNOSTI 7.1. SCENSKA SKUPINA Ciljevi: Sudjelovanje uenika u obiljeavanju projekata i aktivnosti vezano uz Dan kole, Boi, vane blagdane i nadnevke . Osmiljavanje slobodnog vremena kreativnim sadrajima Prevencija ovisnikog ponaanja Unaprjeenje komunikacije izmeu uenika i nastavnika Poticanje stvaralake aktivnosti Zadatci: Sudjelovati u zajednikim aktivnostima kole u navedenim prigodama Primijeniti vjetine usmenog i pismenog izraavanja s nastave hrvatskog jezika, znanja i vjetine steene tijekom redovite nastave strukovnih sadraja, Razvijati smisao za lijepo Namjena : Sudjelovanje u kulturnim aktivnostima kole i predstavljanje kole u kulturnom ivotu Grada Nositelji programa i odgovornost : Jadranka Nikoli,prof,Ana Kozina, prof. i Danijela Bailo, prof. Struni uitelji: Dana Paponja Dobrodoli suradnici s konstruktivnim idejama i prijedlozima odgovorni za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju programa rada. Nain realizacije programa: Pravodobno animiranje uenika Definiranje sadraja rada Aktivnosti grupe prema planu rada Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna tekue do 31. kolovoza sljedee godine 67 7.2. VIJEE UENIKA Ciljevi: Cilj Vijee uenika je da ostvaruje savjetodavnu ulogu u ostvarivanju bolje suradnje i njihovo lake i neposredno komuniciranje s Nastavnikim vijeem, Razredbenim vijeem, Vijeem roditelja, radi ostvarivanja kvalitete rada i ivota u koli. Namjena : zastupa i razvija uenika prava, interese, obveze i uloge u koli usvoji aktivan odnos prema koli i zajednici u kojoj kola djeluje Nositelji programa i odgovornost : Mario Obradovi, ravnatelj kole Struni suradnici i profesori koji pomau Vijee uenika u prijedlogu i izradi plana i programa rada Nain realizacije programa: Svaki razredbeni odjel izabire po jednog uenika u Vijee uenika. Odabir uenika vri se tajnim glasovanjem o predloenim kandidatima. Mandat lanova Vijea moe trajati od jedne do etiri godine. Izabrani predstavnici vijea uenika, tajnim glasovanjem izabiru predsjednika Vijea uenika. Nakon ustanovljenja Vijea uenika, odreuje se prostor i vrijeme za djelovanje, te struni suradnici iz kole. Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Aktivan rad vijea uenika, razmjenjivanje informacija sa Nastavnikim vijeem, Razrednim vijeem, Vijeem roditelja. 68 7.3. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV OVISNOSTI Ciljevi: Suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti. Pribliiti uenicima i roditeljima program ovisnosti. Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi. Zadatci: Pomo i podrka u rjeavanju problema. Namjena : Educirati uenike o tetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti Anketiranje uenika I razreda o pojavnosti svih vrsta ovisnosti Posebnu pozornost posvetiti uenicima iz rizinih skupina (uenici koji dolaze iz nepotpunih obitelji, uenici s veim brojem izostanaka, uenici s problemima adaptacije)- s njima provoditi individualni rad u suradnji s razrednicima i roditeljima. Ako se identificira neki od konzumenata droge, u suradnji s roditeljima uenici e se upuivati u Centar za prevenciju ovisnosti radi provoenja terapijskog postupka. Izraivanje plakata i plakata na temu ovisnost u suradnji s knjiniarkom kole Organizirati radionice, tribine i sl. na temu ovisnosti. Suradnja s roditeljima odnosit e se na individualne razgovore, po potrebi roditeljske sastanke, informiranjem putem panoa, broura Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i van bolniko lijeenje ovisnosti, Centrom za socijalnu skrb, kolskim lijenikom i PU Metkovi. Nositelji programa i odgovornost : Asja Cvitanovi- Palini, kolski lijenik Struni suradnici u suradnji s razrednicima. Nain realizacije programa: Individualni razgovori s uenicima i roditeljima. Radionice, predavanja i plakati. Obraivanje tema na satu razredne zajednice, sve u suradnji sa kolskim lijenikom. Forum kazalite (kazalite potlaenih) 69 Vremenik provoenja programa: Tijekom kolske godine 2017./18. Detaljan trokovnik programa: Trokove realizacije programa snosi kola. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi, te kod uenika razvijati teoriju izbora a umanjivati psihologiju izvanjske kontrole, kroz ankete i praenja. 7.4. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV NASILJA Ciljevi: sprijeiti nasilje u koli, educirati uenike o nenasilnom rjeavanju sukoba, utjecati na njihovo ponaanje i na stavove, utjecati na ponaanja izmeu uenika i nastavnika, razvijati vjetine komuniciranja, vjebati javni nastup. Zadatci: Pomo i podrka u rjeavanju problema. Namjena : Educiranje uenika o pojavnim oblicima nasilja, senzibilizacija za problem nasilja u koli, individualni rad s uenicima i rjeavanje problema u sluaju pojave nasilja u koli, anketiranje uenika o pojavi nasilja u koli, prezentacija rezultata i rasprava na satovima razrednika, te na Vijeu uenika; izrada plakata, panoa i ostalih materijala na temu nasilja u suradnji sa knjiniarkom kole; organizacija radionica i predavanja na satovima razrednika na temu nasilja; predloiti postavljanje sanduia povjerenja u hodniku kole u koji bi uenici mogli prijaviti sluajeva nasilja, dati neke prijedloge, tjedni forum na temu nasilja (kolege, obitelj, kola, veze). Nositelji programa i odgovornost : Asja Cvitanovi- Palini, kolski lijenik; MUP Struni suradnici u suradnji s razrednicima. 70 Nain realizacije programa: individualni razgovori s uenicima, nastavnicima i roditeljima po potrebi prisustvovati roditeljskim sastancima, rasprave o pojavnosti nasilja u koli na Vijeu roditelja, radionice, plakati, predavanja, tjedne forum predstave obrada tema na satima razredne zajednice, suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, PU Metkovi, kolskim lijenikom. Vremenik provoenja programa: Tijekom kolske godine 2017./18. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Anketiranje i praenje 7.5. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV SPOLNIH BOLESTI Ciljevi: poveati svijest mladih ljudi o pozitivnim i negativnim imbenicima koji utjeu na spolno ponaanje i HIV zarazu; pomoi mladim ljudima u uenju injenica o AIDS u, asertivnoj komunikaciji i protektivnom spolnom ponaanju, upozavanje sa spolnim bolestima i nainima prenoenja spolnih bolesti. Zadatci: ohrabriti uenike da poduzmu akcije za prevenciju AIDS-a i spolnih bolesti unutar kolske sredine Namjena : Educirati uenike o tetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti Anketiranje uenika I razreda o pojavnosti svih vrsta ovisnosti Posebnu pozornost posvetiti uenicima iz rizinih skupina (uenici koji dolaze iz nepotpunih obitelji, uenici s veim brojem izostanaka, uenici s problemima adaptacije)- s njima provoditi individualni rad u suradnji s razrednicima i 71 roditeljima. Ako se identificira neki od konzumenata droge, u suradnji s roditeljima uenici e se upuivati u Centar za prevenciju ovisnosti radi provoenja terapijskog postupka. Izraivanje plakata i plakata na temu ovisnost u suradnji s knjiniarkom kole Organizirati radionice, tribine i sl. na temu ovisnosti. Suradnja s roditeljima odnosit e se na individualne razgovore, po potrebi roditeljske sastanke, informiranjem putem panoa, broura Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i van bolniko lijeenje ovisnosti, Centrom za socijalnu skrb, kolskim lijenikom i PU Metkovi. Nositelji programa i odgovornost : Asja Palini- Cvitanovi, kolski lijenik; Struni suradnici u suradnji s razrednicima. Nain realizacije programa: predavanja, radionice, anketiranja, plakati. individualni razgovori s uenicima, obrada tema na satima razredne zajednice, sve u suradnji sa kolskim lijenikom. organizirati grupu uenika drugih razreda koja e educirati vrnjake o prevenciji HIV-a. i spolno prenosivih bolesti.Uenici e program realizirati uz pomo nastavnika/ce biologije, kemije i kolskog lijenika. Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Evaluacijskom anketom e se provjeriti koliko su uenici nauili o HIV -u kroz sam program. Anketa e se provesti meu uenicima prvih i drugih razreda prije poetka programa i nakon njegove provedbe. Na osnovu dobivenih rezultata donijet e se odgovarajui zakljuak o korisnosti projekta. 7.6. PREVENTIVNI PROGRAM - ODGOJNI STILOVI I NEPOELJNA PONAANJA MLADIH Ciljevi: Cilj programa je prepoznati koliko razliiti odgojni stilovi zastupljeni u obitelji i kroz odgojne 72 institucije pogoduju razvoju nepoeljnih ponaanja kod djece. Uenici e sami kroz uvodno anketiranje i obradu podataka odrediti na koja e se nepoeljna ponaanja dati naglasak u istraivanju. Navika konzumiranja alkohola, puenje, verbalno nasilje i slina nepoeljna ponaanja mogu biti prevenirana kroz dobro voenje i adekvatan odgoj te je namjera ovog programa informirati i ukljuiti to vei broj uenika, a na kraju kroz prezentacije o dobivenim rezultatima informirati roditelje i odgajatelje na roditeljskim sastancima. Uenici e uz nadzor mentora izraditi prezentacije s ciljem da se i od strane uenika ukae odgajateljima i roditeljima o vanosti interpersonalnih odnosa i kulturolokih odrednica i ulozi socijalnog okruenja u razvoju mladih. Namjera je usporediti preferirane stilove odgoja, prehrambene i socijalne navike u razliitim podrujima Hrvatske u suradnji s kolama iz Istre, Zagreba i Osijeka. Treba naglasiti da su se odgojni stilovi i izazovi mijenjali kroz vrijeme i naglasak je na suvremenim potrebama, razlikama ali i konstantama. Tema i rezultati projekta pogodni su i za meupredmetnu provedbu nastave graanskog odgoja. Oekivani rezultati programa/projekta: Osvijestiti vanost odgoja i navika koje mladi formiraju u obiteljskom okruenju i ire u okolini u kojoj odrastaju. Ukazati na vanost interpersonalnih odnosa, osobito autoriteta i postavljanja granica drutveno prihvatljivih i poeljnih ponaanja i onih koja to nisu, uzimajui u obzir suvremene izazove i lokalitet. Evaluacija (vrednovanje uinka programa/projekta): -unutar ustanove (struna tijela, korisnici i sl.) -izvanjska evaluacija (nadlene ustanove i slube, natjecanja) Nositelji programa i odgovornost : Suada Suli, prof. psihologije i pedagogije Struni suradnici u suradnji s razrednicima. Nain realizacije programa: predavanja, radionice, anketiranja, plakati. individualni razgovori s uenicima, Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva. 73 7.7. DRAMSKA GRUPA BEZDAN Ciljevi: razvoj ljubavi i skrbi za jezik , knjievnost i scenski izriaj razvoj darovitih uenika i primjena kreativnosti u kolskom ivotu mladih, borba protiv ovisnosti, osmiljavanje slobodnog vremena Zadatci: U raznovrsnim oblicima jezinog izraavanja(usmeno, pismeno, scensko, likovno )primjenjivati znanja i vjetine steene na nastavi hrvatskog jezika i strukovnih predmeta, samostalnim pojedinanim i skupnim javnim nastupima u koli i van nje, izraziti ueniku darovitost, kroz suradnju s drugim kolskim kolskim i izvankolskim skupinama razvoj razvoj suradnikog duha,tolerancije,solidarnosti, izraavanje osobnosti, rjeavanja ivotnih pitanja kroz igru uloga, razvoj medijske kulture kroz izlobe, kazaline predstave.. Namjena : Osmiljavanje slobodnog vremena mladih, pridonos kulturnom ivotu kole, uee u kulturnom ivotu grada, obiljeavanje vanih dogaaja i nadnevaka Nositelji programa i odgovornost : Nositelji programa: Nikolina Ankovi Nain realizacije programa: Obiljeavanje prigodnih nadnevaka i blagdana, suradnja s Udrugom mladih oca Ante Gabria , sudjelovanje na Lidranu, suradnja s kulturnim , znanstvenim i socijalnim udrugama grada Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: kola, grad i upanija. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Natjecanja na kolskoj, gradskoj i upanijskoj razini. Priznanja i diplome. Izleti Opisno praenje Objavljivanje radova na stranicama kole 74 7.8. DRAMSKA GRUPA KAMELEON Ciljevi: razvoj ljubavi i skrbi za jezik , knjievnost i scenski izriaj razvoj darovitih uenika i primjena kreativnosti u kolskom ivotu mladih, borba protiv ovisnosti, osmiljavanje slobodnog vremena Zadatci: U raznovrsnim oblicima jezinog izraavanja(usmeno, pismeno, scensko, likovno )primjenjivati znanja i vjetine steene na nastavi hrvatskog jezika i strukovnih predmeta, samostalnim pojedinanim i skupnim javnim nastupima u koli i van nje, izraziti ueniku darovitost, kroz suradnju s drugim kolskim kolskim i izvankolskim skupinama razvoj razvoj suradnikog duha,tolerancije,solidarnosti, izraavanje osobnosti, rjeavanja ivotnih pitanja kroz igru uloga, razvoj medijske kulture kroz izlobe, kazaline predstave.. Namjena : Osmiljavanje slobodnog vremena mladih, pridonos kulturnom ivotu kole, uee u kulturnom ivotu grada, obiljeavanje vanih dogaaja i nadnevaka Nositelji programa i odgovornost : Nositelji programa su: Danijela Bailo ,suradnici nastavnici te kulturni djelatnici grada i odgovorni su za izvrenje programa Nain realizacije programa: Obiljeavanje prigodnih nadnevaka i blagdana, suradnja s Udrugom mladih oca Ante Gabria , sudjelovanje na Lidranu, suradnja s kulturnim , znanstvenim i socijalnim udrugama grada Vremenik provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: kola, grad i upanija. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Natjecanja na kolskoj, gradskoj i upanijskoj razini. Priznanja i diplome. Izleti Opisno praenje Objavljivanje radova na stranicama kole 75 7.9. OBILJEAVANJE DANA ZATITE MOVARNIH STANITA Cilj projekta: Razvoj svijesti o vanosti zatite i ouvanja movarnih stanita te prepoznavanje zatite kao budueg potencijala razvoja podruja doline Neretve Namjena projekta: Upoznati i prepoznati movarna podruja u dolini Neretve kao bioloki vrijedna i znaajna Upoznati se s Ramsarskom konvencijom, njenom provedbom i ulogom doline Neretve kao movarnog stanita od meunarodnog znaaja Upoznavanje uenika sa podrujima u dolini Neretve zatienim prema Zakonu o zatiti prirode. Prepoznati vrijednosti i potencijale doline Neretve u smislu ekonomskog i socijalnog razvitka podruja Upoznavanje uenika s ostala etiri movarna podruja u RH koja se nalaze na Popisu movarnih stanita od meunarodnog znaaja: Lonjsko polje, Kopaki rit, Crna Mlaka i Vransko jezero. Upoznavanje sa radom Javne ustanove koja upravlja zatienim podrujima u Dubrovako-neretvanskoj upaniji Zadaci projekta: Priprema i predstavljanje izlobe Zatiena movarna podruja u Republici Hrvatskoj povodom obiljeavanja Dana movarnih stanita. Sudjelovanje uenika na strunom skupu o movarnim stanitima i Ramsarskoj konvenciji u organizaciji Javne ustanove koja upravlja zatienim podrujima u Dubrovako-neretvanskoj upaniji i Srednje kole Metkovi. Posjeta Prirodoslovnom muzeju u Metkoviu i razgledavanje ornitoloke zbirke. Posjeta i obilazak speleolokog objekta jame u Predolcu i edukacijskog centra Congeria Nositelji projekta : mr.sc. Maja Popovi, dipl. ing. biologije Dana Svagua, prof. Biologije i kemije Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti 76 Vrijeme provoenja programa: od 1. listopada 2017. godine do 30. svibnja 2018. Detaljan trokovnik programa: samostalno financiranje. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: prezentacija radova u prostorima kole i kulturnog doma Metkovi 7.10. VEER MATEMATIKE Ciljevi programa: razvoj i unapreenje znanja pribliavanje matematike uenicima primjena matematike u svakodnevnom ivotu Namjena programa: matematika u svakodnevnom ivotu samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu Razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa: aktiv matematike Nain realizacije programa: izvannastavne aktivnosti, kroz svakodnevnu nastavu Vrijeme provoenja programa: 1. prosinca 2017. 77 Detaljan trokovnik programa: Trokove snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Jaati kod uenika timski rad, razvijati matematike kompetencije, zajednitvo; Objavljivanje radova i aktivnosti na stranicama kole 7.11. DAN BROJA PI Ciljevi programa: razvoj i unapreenje znanja pribliavanje matematike uenicima primjena matematike u svakodnevnom ivotu Namjena programa: matematika u svakodnevnom ivotu samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu Razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa : aktiv matematike Nain realizacije programa: izvannastavne aktivnosti, kroz svakodnevnu nastavu Vrijeme provoenja programa: 14. Oujka 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snosi Srednja kola Metkovi 78 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Jaati kod uenika timski rad, razvijati matematike kompetencije, zajednitvo; Objavljivanje radova i aktivnosti na stranicama kole 7.12. DANI OTVORENIH VRATA Ciljevi programa: predstavljanje kole uenicima osmih razreda i njihovim roditeljima Namjena programa: upoznavanje uenika i roditelja s usmjerenjima i strukama prezentacija kolskih aktivnosti pribliavanje kole buduim uenicima Nositelji programa : kolektiv kole Nain realizacije programa: kroz svakodnevnu nastavu Vrijeme provoenja programa: svibanj 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Objavljivanje radova i aktivnosti na stranicama kole 7.13. Dani otvorenih vrata Srednje kole Metkovi ugostiteljstvo i turizam 79 Ciljevi programa: Promocija kole Namjena programa: Upoznati uenike osnovnih kola sa zanimanjima za smjer ugostiteljstvo i turizam Nositelji programa : Pedagoginja kole u suradnji s ostalim kolegama za ugostiteljstvo i turizam Nain realizacije programa: Projekcija filma kole, prezentacija (laptop, projektor) znanja i vjetina za smjer konobar kuhar, informiranje, podjela broura Vrijeme provoenja programa: od travnja do lipnja 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokovi uredskog materijala i ostali trokovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja; Evaluacijski listovi Prenoenje pozitivnih rezultata i iskustava za daljnji rad 7.14. ISPITNI KOORDINATOR Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora su: osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava uenika za ispite, zaprimanje, zatita i pohranjivanje ispitnih materijala, osiguravanje prostorija za provoenje ispita, nadzor provoenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, povrat ispitnih materijala Centru, informiranje svih uenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja, savjetovanje uenika o odabiru izbornih predmeta dravne mature, informiranje uenika o postupku provoenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini kole, 80 pravovremeno dostavljanje rezultata ispita uenicima, voenje brige u koli o provedbi prilagodbe ispita za uenike s tekoama, informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pruanje podrke, sudjelovanje na strunim sastancima koje organizira Centar, organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem, osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike, suraivanje s roditeljima u savjetovanju uenika glede odabira izbornih predmeta dravne mature, unoenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o koli i nastavnim predmetima u bazu podataka, unoenje i upotpunjavanje matinih podataka uenika u bazu podataka, Nositelj programa: eljka Dodig, prof. geo. i soc. 81 8. KOLSKA NATJECANJA 8.1 . VOZA MOTORNOG VOZILA Ciljevi programa: Osposobiti uenike za samostalno upravljanje teretnim motornim vozilom Omoguiti uenicima razmjenu iskustava i znanja za upravljanjem teretnim motornim vozilima Poboljati sigurnost cestovnog prometa Namjena programa: Poboljanje nastave Aktivno sudjelovanje uenika u osposobljavanju za zanimanje Dopuniti znanje uenika za sigurno sudjelovanje u prometu Zadatci : Osposobljavanje uenika za samostalno upravljanje vozilom, obavljanje prijenosa tereta te prijevoza putnika Poboljanje sigurnosti u prometu Nositelji programa : ASO Nain realizacije programa: Usvajanje teorije unutar kolske uionice Osposobljavanje za upravljanje teretnim motornim vozilom u samom vozilu Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokovi programa ovisni su od opremljenosti kole. Ulaganja kola planira planom i programom rada, a odobrava ih Osniva, Grad, MZO i Ministarstvo kulture. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Komisija uspjesi sa natjecanja i usmena pohvala aktivnosti uenika. 82 8.2. HRVATSKI JEZIK Ciljevi programa: Usavriti uenikovo poznavanje povijesti i norme hrvatskog jezika te primjena istih. Potaknuti uenika na samostalno prouavanje hrvatskog jezika. Razvijati ljubav i skrb za hrvatski jezik Namjena programa: Pripremiti uenike za kolsko natjecanje iz hrvatskog jezika. Zadatci : Temeljito prouavanje hrvatskog jezika kroz strunu literaturu pribliavajui se gimnazijskim standardima: udbenici za gimnazije, te hrvatski pravopis i gramatika, materijali s natjecanja Usustavljivanje jezinog gradiva, prepoznavanje i primjena jezinih norma. Rad na zadatcima, vjebama i testovima. Nositelji programa: Nositelj je programa Aktiv Hrvatskog jezika Nain realizacije programa: Skupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi. Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Ministarstvo pokriva trokove putovanja na upanijskoj i dravnoj razinu Na kolskoj razini kola osigurava materijale i prostor za provoenje natjecanja Nain vrednovanja i nain koritenjarezultata vrednovanja: Uenika postignua biljeiti u imenik, u dijelu za biljeke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti 83 8.3. PRIPREMANJE UENIKA ZA NATJECANJE GRAND GOURMET U MAKARSKOJ U KATEGORIJI POSTAVLJANJE STOLA I SINKRONIZIRANO POSLUIVANJE/SERVIS. Ciljevi programa: Osobni razvoj uenika, njegovo osposobljavanje i struno usavravanje za zanimanje konobar Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uenika i poticanje na timski rad i suradniki odnos Zadatci : Nositelji programa : Srednja kola Metkovi Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: 08.-11. 11. 2017. Detaljan trokovnik programa: Inventar potreban za postavljanje stola, te za sinkronizirano posluivanje. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se u kojoj mjeri su uenici razvili sposobnosti i svladali znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluiti kao smjernica za budui rad Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih ekipa. Uenici se natjeu u ekipama koje se sastoje od tri uenika konobara. 84 8.4. PRIPREMANJE UENIKA ZA REGIONALNO NATJECANJE Gastro 2018 U PRIPREMANJU BARSKIH MJEAVINA TE POSLUIVANJE SVEANOG MENU-A OD PET SLIJEDOVA. Ciljevi programa: Osobni razvoj uenika, njegovo osposobljavanje i struno usavravanje za zanimanje konobar Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uenika i poticanje na timski rad i suradniki odnos Nositelji programa : Srednja kola Metkovi Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: Sijeanj 2018 Detaljan trokovnik programa Pie potrebno za pripremanje kratkih i dugih barskih mjeavina te hrana i pie koje e se koristiti kod posluivanja sveanog menu-a. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se u kojoj mjeri su uenici razvili sposobnosti i svladali znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluiti kao smjernica za budui rad Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih ekipa. Uenici se natjeu u ekipama koje se sastoje od jednog uenika kuhara i jednog uenika konobara. 85 8.5 .Regionalno natjecanje uenika ugostiteljsko turistikih kola GASTRO 2018 Ciljevi programa: Osobni razvoj uenika, njegovo osposobljavanje i struno usavravanje za zanimanje konobar Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uenika i poticanje na timski rad i suradniki odnos s uenicima ostalih kola Nositelji programa : Agencija za strukovno obrazovanje i zajednica ugostiteljsko turistikih kola Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: Odredit e agencija za strukovno obrazovanje ( vjerojatno veljaa ) Detaljan trokovnik programa: Trokove e bit mogue odrediti nakon to se utvrdi mjesto odravanja natjecanja Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se u kojoj mjeri su uenici razvili sposobnosti i svladali znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluiti kao smjernica za budui rad Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih ekipa. Uenici se natjeu u ekipama koje se sastoje od jednog kuhara i jednog konobara iz matine kole. 86 8.6. Dravno i meunarodno natjecanje uenika turistiko ugostiteljskih kola GASTRO 2018. Ciljevi programa: Struno osposobljavanje i usavravanje uenika u zanimanju konobar, kao i njegov osobni razvoj Namjena programa: Ocjenjivanje rada uenika i poticanje na timski rad Nositelji programa : ASO, zajednica ugostiteljsko turistikih kola, sponzori Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: Vremenik e naknadno odrediti ASO ( vjerojatno oujak ) Detaljan trokovnik programa: Nije mogue sada utvrditi trokove Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih ekipa. Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se koliko su uenici napredovali i savladali zadatke postavljene pred njih te kako e to prezentirati u praksi, a nastavnicima e sluiti kao smjernica za budui rad 8.7. Meunarodni kulinarski festival Biser Mora -projekt SKMER-a Ciljevi programa: Struno osposobljavanje i usavravanje uenika u zanimanju kuhar, kao i njegov osobni razvoj Namjena programa: 87 Ocjenjivanje rada uenika i poticanje na timski rad Nositelji programa : - Hrvatski kuharski savez, hoteli i restorani, turistike zajednice i ostali sponzori Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: Travanj 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose sponzori i Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih ekipa. Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se koliko su uenici napredovali i savladali zadatke postavljene pred njih te kako e to prezentirati u praksi, a nastavnicima e sluiti kao smjernica za budui rad 8.8. TZK Ciljevi programa: Omoguiti uenicima da se kroz jednu sportsku disciplinu afirmiraju I natjeu u razrednim, meu razrednim i kolskim natjeacnjima te izbore nastup u reprezentaciji kole s ciljem natjecanja na dravnoj razini. Namjena programa: Program je namjenjen svim uenicima a posebno onika koji imaju afiniteta za pojedine sportske discipline. Zadatci : Usavravanje sportske tehnike, razvijanje funkcionalnih sposbnosti, motorikih sposobnosti i primjena sportskih pravila. 88 Nositelji programa : Aktiv TZK Nain realizacije programa: Razredna, meurazredna i kolska natjecanja. Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokovi programa ovisni su od opremljenosti kole. Ulaganja kola planira planom i programom rada, a odobrava ih Osniva, Grad, MZO i Ministarstvo kulture. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Vrednovanje kroz razredna i meurazredna natjecanja s ciljem selektiranja uenika za kolske ekipe. 8.9. DIZAJNIRANJE RAUNALOM AUTO CAD I CATIA I NATJECANJE VODOINSTALATERA I INST. GRIJ.KLIM Ciljevi programa: nastupati na kolskim, upanijskim, dravnim natjecanjima i prezentirati nau kolu razvoj i unapreenje znanja Namjena programa: Priprema uenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu Razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa : Aktiv strojarstva. 89 Nain realizacije programa: 1 sat tjedno Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.. Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Jaati kod uenika humanitarni duh i podsjeati na meunarodno humanitarno pravo. 8.10. NOSIVE KONSTRUKCIJE Ciljevi programa: nastupati na kolskim, upanijskim, dravnim natjecanjima i prezentirati nau kolu razvoj i unapreenje znanja Namjena programa: Priprema uenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu Razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa : Vedran Nii, mag.ing.aedif Nain realizacije programa: Skupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi. Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.. 90 Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Jaati kod uenika humanitarni duh i podsjeati na meunarodno humanitarno pravo. Vrednovanje kroz meurazredna natjecanja s ciljem selektiranja uenika za kolske ekipe. 8.10. CRTANJE U CAD PROGRAMIMA NATJECANJE GRADITELJSKIH I GEODETSKIH KOLA RH Ciljevi programa: nastupati na kolskim, upanijskim, dravnim natjecanjima i prezentirati nau kolu razvoj i unapreenje znanja Namjena programa: Priprema uenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu Razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa : Vedran Nii, mag.ing.aedif Nain realizacije programa: Skupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi. Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. 91 Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Jaati kod uenika humanitarni duh i podsjeati na meunarodno humanitarno pravo. 8.11. NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE Ciljevi programa: nastupati na kolskim, upanijskim, dravnim natjecanjima i prezentirati nau kolu razvoj i unapreenje znanja Namjena programa: priprema uenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu razvijanje odgovornosti, tonosti u radu Nositelji programa: eljka Jeramaz,prof Nain realizacije programa: 1 sat tjedno Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 30.lipnja 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Razvijati osjeaj pripadanja globalnoj zajednici i osjeaj patriotizma kod uenika. 92 8.13. NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA Ciljevi programa: Usavriti uenikovo poznavanje engleskog jezika Potaknuti uenika na samostalno prouavanje engleskog jezika. Razvijati zanimanje za engleski jezik i kulturu Namjena programa: Pripremiti uenike za kolsko natjecanje iz engleskog jezika. Zadatci : Prouavanje engleskog jezika kroz strunu literaturu i materijale s natjecanja Rad na zadatcima, vjebama i testovima. Nositelji programa: Aktiv engleskog jezika Nain realizacije programa: Grupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi. Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Ministarstvo pokriva trokove putovanja na upanijskoj i dravnoj razinu Na kolskoj razini kola osigurava materijale i prostor za provoenje natjecanja Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Uenika postignua biljeiti u imenik, u dijelu za biljeke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti 93 8.14. NATJECANJE IZ MATEMATIKE Ciljevi programa: Usavriti uenikovo poznavanje matematike Potaknuti uenika na samostalno rjeavanje matematikih problema. Razvijati zanimanje za matematiku i njene primjene. Namjena programa: Pripremiti uenike za natjecanje iz matematike. Zadatci : Prouavanje matematike kroz strunu literaturu i materijale s natjecanja Rad na zadatcima, vjebama i testovima. Nositelji programa: Aktiv matematike Nain realizacije programa: Grupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi. Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Ministarstvo pokriva trokove putovanja na upanijskoj i dravnoj razinu Na kolskoj razini kola osigurava materijale i prostor za provoenje natjecanja Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Uenika postignua biljeiti u imenik, u dijelu za biljeke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti 94 8.15. NATJECANJE KLOKAN BEZ GRANICA Ciljevi programa: Popularizacija matematike Poticanje kreativnosti i znatielje kao osnove za daljnje uenje matematike Namjena programa: Pribliiti matematiku naim uenicima na zabavan nain Zadatci : Prouavanje matematike kroz strunu literaturu i materijale s natjecanja Rad na zadatcima, vjebama i testovima. Nositelji programa: Aktiv matematike Nain realizacije programa: Grupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi sa prolih natjecanja Vrijeme provoenja programa: Od listopada 2017. do travnja 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Slubeni rezultati natjecanja ''Klokan bez granica'' 8.16. NATJECANJE U SUDOKU Ciljevi programa: Popularizacija matematike Poticanje kreativnosti i znatielje kao osnove za daljnje uenje matematike Namjena programa: Pribliiti matematiku naim uenicima na zabavan nain Zadatci : Prouavanje matematike kroz strunu literaturu i materijale s 95 natjecanja Rad na zadatcima, vjebama i testovima. Nositelji programa: Aktiv matematike Nain realizacije programa: Grupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i vjebi sa prolih natjecanja Vrijeme provoenja programa: Od listopada 2017. do travnja 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Srednja kola Metkovi Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Slubeni rezultati natjecanja ''Prvenstvo osnovnih i srednjih kola u SUDOKU'' kojeg organiziraju Hrvatska Mensa podrunica Dalmacija u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje podrunica Split uz podrku Splitskog matematikog drutva 8.17. NATJECANJE IZ POVIJESTI Ciljevi programa: Usavriti uenikovo poznavanje povijesti. Potaknuti uenika na samostalno istraivanje povijesti. Razvijati zanimanje za povijest i njene primjene. Namjena programa: Pripremiti uenike za natjecanje iz povijesti. Zadatci : Prouavanje povijesti kroz strunu literaturu i materijale s natjecanja. Rad na zadatcima, pisanim i slikovnim izvorima. Nositelji programa: Ivan erek,prof. 96 Nain realizacije programa: Grupni i individualni rad s uenicima izvan njihovog rasporeda sati (dodatna nastava). Vrijeme provoenja programa: Veljaa, oujak i travanj 2018. godine. Detaljan trokovnik programa: Ministarstvo pokriva trokove putovanja na upanijskoj i dravnoj razini. Na kolskoj razini kola osigurava materijale i prostor za provoenje natjecanja. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Uenika postignua biljeiti u imenik, u dijelu za biljeke o radu i napredovanju, diplome, priznanja , izleti. 8.18. VJERONAUNA OLIMPIJADA Profesor: Rosanda Lovri Broj sati tjedno: 1 Broj odjela: 5 Odjeli: 3,4 Broj uenika: 5 Ciljevi; Kod uenika njegovati odnos prema dubljem upoznavanju novog gradiva te na taj nain produbljivanja znanja o svojoj religijskoj pripadnosti Zadatci: Pripremanje za natjecanje iz vjeronauka- Vjeronauna olimpijada Nain realizacije dodatne nastave: timski rad, suradniko uenje te individularizirani pristup Trokovi za dodatnu nastavu: fotokopirni papir i ureaj 97 8.20. FORCA 2018 Financijsko obrazovanje razborita cjeloivotna aktivnost Ciljevi programa: -poticati uenike na razboritije ponaanje to se tie financija Namjena programa: Sudjelovanje na kvizu Nositelji programa: Sveuilite u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Nain realizacije programa: Natjecanje timski rad Vrijeme provoenja programa: 30. oujka 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove natjecanja snosi Sveuilite Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: - Razvijati osjeaj za upravljanje financijama i prenijeti iskustvo ostatku uenika treih razreda ekonomskog smjera 98 9. STRUNI IZLETI I ESKURZIJE UENIKA 9.1. POSJET STANICI ZA PREGLED TEHNIKIH VOZILA , SKLADITE PODUZEA VINDIJA I POSJET PUTNIKOM TERMINALU U ELJ. PROM. ; RASKRIJA U METKOVIU I CARINSKI TERMINAL DOLJANI, POSJET NADZORNOM CENTRU U VRGORCU, POSJET TEHNIKOM MUZEJU U ZAGREBU Ciljevi programa: Upoznati uenike sa sredstvima mehanizacije prekrcaja, te nainom ukrcaja teretom na vozilo, razvijati svijest o kulturnom i odgovornom ponaanju u prometu Namjena programa: Dopuniti znanja uenika za potrebe prekrcaja tereta Poboljanje sigurnosti prometa Zadatci : Proirivanje razine znanja za daljnje osposobljavanje za zanimanje voza motornog vozila Nositelji programa : Ivana Leontenko Nain realizacije programa: Posjet skladitu poduzea Studenac u Metkoviu Posjet stanici za tehniki pregled u Metkoviu Posjet nadzornom centru na autocesti A1 (Dugopolje ,Vrgorac) Posjet Tehnikoj koli Split Sajam gospodarstva Mostar Posjet tehnikom muzeju u Zagrebu Vrijeme provoenja programa: Od 5. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Bez trokova 99 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Ocjena sposobnosti ostvarivanja navedenih ciljeva koritenjem rezultata u vjebama na nastavi. 9.2 .STRUNI IZLETI AKTIVA STROJARSTVA Struni aktiv strojarstva planira strune izlete- ekskurzije ( jednodnevna putovanja) struni izleti i ekskurzije: 1. sajam gospodarstva Mostar, 2. sajam SASO u Splitu, 3. MI Braa Pivac Vrgorac, 4. FEAL- Mostar, 5. Hidraulika iak Meugorje, 6. Obrada metala Soko Mostar, 7. Strojarski fakultet ( laboratorij ispitivanja ) Mostar, 8. Agrostroj Metkovi, 9. Energoinvest apljina, 10. Naronaplast Metkovi, 11. Metalkolor Metkovi, 12. ZK komerc 13. Tehnika kola Split 14. Posjet Nadzornom centru na autocestama u Vrgorcu ili Dugopolju 15. Posjettehnikom muzeju u Zagrebu Ciljevi programa: uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim tehnologijama i tehnolokim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: namjena strunih izleta i ekskurzija je da uenici vide to se dogaa u razvoju obrtnitva i na taj nain pripreme za budunost, za vrijeme kada e i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost Nositelji programa : profesori strunih predmeta, struni voditelji praktine nastave. Struni uitelji i voditelji praktine nastave imaju zadatak da upoznaju uenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtnitva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i izlobama. 100 Nain realizacije programa: program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema godinjem planu.Postoji kalendar strunih izleta i ekskurzija. Vrijeme provoenja programa: provodi se od 4. rujna 2017. do 31. Kolovoza 2018., a prema kalendaru strunih izleta i ekskurzija. Detaljan trokovnik programa: izrauje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i evetualno jo nekih drugih trokova. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: vrednuje se koliki je uinak u smislu edukacije uenika postignut, mada se o tome mora voditi rauna i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije.Rezultati i saznanja se koriste za poboljavanje obrazovanja u strci, poboljanja efekata praktine nastave. 9.3 . STRUNI IZLETI AKTIVA GRAEVINARSTVA Struni aktiv strojarstva planira strune izlete- ekskurzije ( jednodnevna putovanja) struni izleti i ekskurzije: 1. sajam gospodarstva Mostar, 2. sajam SASO u Splitu, 4. FEAL- Mostar, 4. Graevinski fakultet ( laboratorij ispitivanja ) Mostar, 5. Tehniki muzej Zagreb Ciljevi programa: uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim tehnologijama i tehnolokim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: namjena strunih izleta i ekskurzija je da uenici vide to se dogaa u razvoju obrtnitva i na taj nain pripreme za budunost, za vrijeme kada e 101 i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost Nositelji programa : profesori strunih predmeta, struni voditelji praktine nastave. Struni uitelji i voditelji praktine nastave imaju zadatak da upoznaju uenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtnitva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i izlobama. Nain realizacije programa: program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema godinjem planu.Postoji kalendar strunih izleta i ekskurzija. Vrijeme provoenja programa: provodi se od 5. rujna 2017. do 31. Kolovoza 2018., a prema kalendaru strunih izleta i ekskurzija. Detaljan trokovnik programa: izrauje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i evetualno jo nekih drugih trokova. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: vrednuje se koliki je uinak u smislu edukacije uenika postignut, mada se o tome mora voditi rauna i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije.Rezultati i saznanja se koriste za poboljavanje obrazovanja u strci, poboljanja efekata praktine nastave. 9.4 . STRUNI IZLETI AKTIVA MATEMATIKE Struni aktiv matematike planira strune izlete- ekskurzije ( jednodnevna ili dvodnevna putovanja) struni izleti i ekskurzije: 1. Zagreb: multimedijalni projekt Nikola Tesla, Muzej iluzija, HUB385 i ostalo 2. Split: predstava - Atomi i stanice na kazalinim daskama 3. Ostali dijelovi Hrvatske obilazak i predstavljanje sveuilita Ciljevi programa: 102 uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim tehnologijama i tehnolokim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: namjena strunih izleta i ekskurzija je da uenici vide primjenu matematike u svakodnevnom ivotu i na taj nain pripreme za budunost Nositelji programa : aktiv matematike Nain realizacije programa: program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema godinjem planu. Postoji kalendar strunih izleta i ekskurzija. Vrijeme provoenja programa: provodi se od 4. rujna 2017. do 31. Kolovoza 2018., a prema kalendaru strunih izleta i ekskurzija. Detaljan trokovnik programa: izrauje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i evetualno jo nekih drugih trokova. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: vrednuje se koliki je uinak u smislu edukacije uenika postignut, mada se o tome mora voditi rauna i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije.Rezultati i saznanja se koriste za poboljavanje obrazovanja 9.5.POSJET KAZALINIM PREDSTAVAMA U SPLITU, DUBROVNIKU I ZAGREBU Ciljevi programa: upoznati i razvijati ljubav prema dramskoj umjetnosti, razvijati empatiju, uiti analizirati i rjeavati probleme, stjecati kulturne navike odlaska u kazalite, razumjeti dramsku umjetnost Namjena programa: 103 svim uenicima Zadatci : ralaniti elemente dramske umjetnosti Nositelji programa : Nositelji programa su: Aktiv Hrvatskog jezika Odgovorni su za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju ciljeva programa Nain realizacije programa: jednodnevni izleti Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: troak prijevoza i ulaznica 9.6. STRUNI IZLETI AKTIVA TEKSTILA Ciljevi programa: Povezati sadraje muzeja s nastavnim programima izbornih predmeta MODA i KOSTIMOGRAFIJA u 3. K razredu Stei nova znanja o novim tehnologijama i tehnolokim inovacijama u tekstilnoj industriji Namjena programa: Povezivanje gradiva strukovnih predmeta s doivljajem kazaline, filmske i primijenjene umjetnosti Nositelji programa : Struni aktiv tekstila u suradnji s profesorima hrvatskog jezika, povijesti i svim zainteresiranim predavaima u razrednom odjeljenju 104 Nain realizacije programa: Jednodnevni struni izleti: 1. Posjet Arheolokom muzeju u Vidu 2. Posjet kazalinim predstavama u Splitu,Dubrovniku i Zagrebu 3. Posjet tvornicama tekstila u Splitu Viednevni struni izlet-ekskurzija: Posjet kazalitima, muzejima, modnim salonima hrvatskih modnih kreatora i tekstilnim tvornicama u Zagrebu i Varadinu Vrijeme provoenja programa: provodi se od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018., a prema kalendaru strunih izleta i ekskurzija. Trokovnik programa: Izrauje se na osnovi nekoliko ponuda prijevoza i smjetaja te cijene ulaznica Trokove snose uenici Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Izvjea, referati i plakati se odlau u ueniku mapu koja se ocjenjuje na kraju kolske godine 9.7. STRUNI IZLETI AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA POSJET ARHEOLOKOM MUZEJU U VIDU Namjena programa: proimanje kole i drugih kulturnih ustanova sredine u kojoj se ivi zagovaranje individualnog i timskog rada u ozraju tolerancije i razvijanja uenikih sposobnosti. Zadatci : razgledavanje muzeja uz struno vodstvo dva sata knjievnosti: Zlatno razdoblje rimske knjievnosti (Katul); Augustovo doba (Vergilije: Eneida, prikaz ulomka) 105 Nositelji programa : Nositelji programa: profesori hrvatskog jezika , profesori povijesti i suradnici djelatnici Muzeja Odgovorni u za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju ciljeva programa. Nain realizacije programa: Posjet muzeju uz pregled i prikaz odabranih tekstova iz nastavnog programa. Vrijeme provoenja programa: Od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici Trokovi programa ovisni su od opremljenosti kole. Ulaganja kola planira planom i programom rada, a odobrava ih Osniva, Grad, MZO i Ministarstvo kulture. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Opisno i brojano vrednovanje uenikog postignua, te biljeenje u rubriku dnevnika. Ciljevi programa: upoznati uenike s eksponatima muzeja te povezati s nastavnim programom ( Rimska knjievnost ) 9.8. TERENSKA NASTAVA U PARKU PRIRODE BIOKOVO Ciljevi programa: Upoznati uenike s prirodnim i kulturnim znaajkama i osobitostima Parka prirode Biokovo Namjena programa: Dopuniti znanje iz predmeta biologija i predmeta ovjek, zdravlje i okoli Povezati kolske sadraje i terensku nastavu Upoznati se s radom djelatnika Javne ustanove Park prirode Biokovo 106 Upoznati se s mehanizmom zatite prirode u Republici Hrvatskoj Prepoznati zatitu prirode kao vaan alat u procesu ouvanja bioloke i krajobrazne raznolikosti Upoznati se sa ivotom lokalnog stanovnitva u zatienom podruju (prednosti-nedostaci) Zadatci : Posjeta i razgledavanje Parka uz struno vodstvo. Posjeta i razgledavanje botanikog vrta Kotiina i prezentacijskog centra Kotiina. Nositelji programa : mr. sc. Maja Popovi, dipl. ing. biologije Dana Svagua, prof. biologije i kemije Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti Vrijeme provoenja programa: od 1. listopada 2017. godine do 30. svibnja 2018. godine. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije. 9.9.POSJET ARBORETUMU TRSTENO, OTOKU LOKRUMU I AKVARIJU DUBROVNIK Ciljevi programa: Razvoj interesa i ljubavi prema prirodnim i kulturnim vrijednostima te uoavanje vanosti zatite i ouvanja istih Namjena programa: 107 Dopuniti znanje iz predmeta biologija i predmeta ovjek, zdravlje i okoli. Povezati kolske sadraje i terensku nastavu. Prepoznati veliko bogatstvo i raznolikost biljnog i ivotinjskog svijeta u blioj okolici. Upoznavanje uenika s kategorizacijom zatienih podruja i drugih zatienih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje uenika s prirodnim vrijednostima Dubrovako-neretvanske upanije zatienim temeljem Zakona o zatiti prirode. Zadatci : Razgledavanje povijesnih perivoja te zbirke sredozemnih i egzotinih vrsta biljaka u arboretumu Trsteno. Upoznavanje uenika s radom dubrovakog Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgledavanje akvarija Dubrovnik i upoznavanje morskih beskraljenjaka, riba i gmazova. Razgledavanje otoka Lokruma i upoznavanje s vrijednostima radi kojih je zatien u kategoriji posebnog umskog rezervata i stavljen pod zatitu UNESCO-a. Upoznavanje uenika s autohtonom vegetacijom otoka Lokruma, razgledavanje botanikog vrta te poune staze. Upoznavanje uenika sa radom djelatnika strune slube za promicanje i zatitu Rezevata. Promatranje demonstracije penjakih tehnika prilikom provedbe znanstvenih istraivanja vegetacije stijena i klifova. Nositelji programa : mr. sc. Maja Popovi, dipl. ing. biologije Dana Svagua, prof. biologije i kemije Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti Vrijeme provoenja programa: od 1. listopada 2017. godine do 30. svibnja 2018. godine. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici 108 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije. 9.10. STRUNI IZLETI AKTIVA EKONOMIJE i TRGOVINE Struni aktiv ekonomije planira strune izlete- ekskurzije ( jednodnevna putovanja) struni izleti i ekskurzije: 1. sajam gospodarstva Mostar 2. Posjet partnerskim tvrtkama u okviru programa Vjebenika tvrtka 3. Sajam vjebenikih tvrtki 4. Posjet Obrtnikoj komori 5. Posjet Gradskoj upravi u Metkoviu 6. Posjet FINA Metkovi u okviru programa analiza financijskih izvjetaja Ciljevi programa: uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim tehnologijama i tehnolokim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: namjena strunih izleta i ekskurzija je da uenici vide to se dogaa u razvoju obrtnitva i na taj nain pripreme za budunost, za vrijeme kada e poeti raditi ili osnovati samostalnu djelatnost Nositelji programa : profesori strunih predmeta, struni voditelji praktine nastave. Struni uitelji i voditelji praktine nastave imaju zadatak da upoznaju uenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtnitva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i izlobama. Nain realizacije programa: program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema godinjem planu.Postoji kalendar strunih izleta i ekskurzija. 109 Vrijeme provoenja programa: provodi se od 4. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018., a prema kalendaru strunih izleta i ekskurzija. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: vrednuje se koliki je uinak u smislu edukacije uenika postignut, mada se o tome mora voditi rauna i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije.Rezultati i saznanja se koriste za poboljavanje obrazovanja u struci, poboljanja efekata praktine nastave. 9.11.STRUNI POSJET SAJMU OKOLADE U MOSTARU Struni aktiv ugostiteljstva planira organizirati struni posjet sajmu okolade Ciljevi programa: uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: Povezati teorijski i praktini rad. Poveanje interesa za rad u struci. Nositelji programa : Nastavnici strunih predmeta, struni voditelji praktine nastave i razrednici. Nain realizacije programa: program se realizira prema izvedbenom programu i prema godinjem planu. Vrijeme provoenja programa: prosinac- travanj 2017/18 110 Detaljan trokovnik programa: trokove puta snose uenici Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije 9.12. SUSRET MATURANATA IZ VJERONAUKA Ciljevi programa: Upoznati druge maturante u biskupiji i u zajednitvu slaviti Boga Namjena programa: Otkriti vanost izgradnje osobnog vjerskog svjetonazora i kranskog stava vjere Nositelji programa : Katehetski ured Nain realizacije programa: Izvankolska aktivnost Vrijeme provoenja programa: Mjesec oujak 2018. Detaljan trokovnik programa: Uenici sami financiraju trokove puta 111 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: U izboru ivotnih uzora nastave. 9.13. Posjet hotelu sa etiri ili pet zvjezdica Valamar Lacroma Dubrovnik u Dubrovniku Ciljevi programa: Omoguditi uenicima da se prvenstveno upoznaju sa odabranom destinacijom te izvan kole usporede teoriju, praksu i nain rada hotela s pet zvjezdica Nositelji programa : Struni uitelji i osoblje hotela Nain realizacije programa: a) proirivanje znanja uenika na jedan drugaiji nain b) susret s hotelom visoke kategorije 4 i5 zvjezdica c) sudjelovanje uenika u samoj pripremi radnog izleta Vrijeme provoenja programa: Polazak iz Metkovia planira se u jutarnjim satima, radni posjet, ruak te predvieni povratak u poslijepodnevnim satima, studeni 2017. Detaljan trokovnik programa: trokovi prijevoza i ruka Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Nakon povratka na satovima ugostiteljskog posluivanja imat emo rad u timovima gdje e uenici iznijeti svoje miljenje o hotelu i poslunim odjelima i usporediti znanja iz teorije i prakse Usvojena znanja olakavaju i podiu kvalitetu odnosa u razredu, iskustvo iskoristiti za daljnje unapreivanje znanja koje e ih potaknuti da i nakon zavrene srednje kole nastave obrazovanje u jednoj od visokokolskih ustanova 112 9.14. Sajam GAST Split 2018. Ciljevi programa: Uenici e moi u obilasku sajma vidjeti novitete i na koji nain se spaja teorija sa praksom te se upoznati sa promocijom ugostiteljskih proizvoda Nositelji programa : Profesori strunih predmeta Nain realizacije programa: Posjet individualni rad analiza Vrijeme provoenja programa: Travanj, 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokovi prijevoza i ulaznica na sajam Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: U aktivnoj raspravi osvrnuti se i analizirati posjet sajmu Koristiti za daljnje unapreivanje znanja u usmjerenju turizam i ugostiteljstvo 9.15. Smotra ugostiteljsko turistikih kola Dalmacije Ciljevi programa: Razmjena iskustva i steenih znanja meu uenicima Namjena: Prezentacija i posluivanje jela dalmatinske kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih mjeavina Nositelji programa : S. :AMK Vis, Splitsko dalmatinska upanija, struni uitelji 113 Nain realizacije programa: Prezentacija i posluivanje jela dalmatinske kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih mjeavina Vrijeme provoenja programa: Svibanj, 2018 Detaljan trokovnik programa: Trokovi prijevoza, noenja, hrane i pia Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Usvojena znanja i vjetine koriste se za daljnje unapreivanje znanja i primjeni u praksi Povezivanje teoretskih znanja sa praksom u nastavnom procesu 9.16. Junior BARMEN KUP Karlovac Ciljevi programa: Struno osposobljavanje i usavravanje uenika za zanimanje barmen Namjena: Poticanje uenika na individualni rad, struno usavravanje, napredovanje u struci i suradniki odnos s uenicima ostalih kola Nositelji programa : Obrad Lalovac i Rade Nikoleti nastavnici ugostiteljskog posluivanja Nain realizacije programa: Natjecanje individualni rad Vrijeme provoenja programa: Lipanj, 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokovi prijevoza, noenja, ruka 114 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prema unaprijed utvrenim elementima ocjenjivanja utvrdit e se uspjeh pojedinih uenika Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit e se koliko su uenici napredovali i svladali zadatke postavljene pred njih te kako e to prezentirati u praksi 9.17. POSJET - NACIONALNI PARK KRKA, SINJ I IMOTSKI Ciljevi programa: Upoznati uenike s prirodnim i kulturnim znaajkama i osobitostima NP Krka, upoznati uenike s kulturnom i prirodnom batinom Sinja i Imotskog Namjena programa: Povezati kolske sadraje i terensku nastavu Upoznati se s radom djelatnika NP Krka Upoznati se s mehanizmom zatite prirode u Republici Hrvatskoj Prepoznati zatitu prirode kao vaan alat u procesu ouvanja bioloke i krajobrazne raznolikosti Upoznavanje uenika s autohtonom vegetacijom NP Krka, krkim prostorom Dalmacije Upoznavanje s kulturnom batinom Cetinske krajine Zadatci : Posjeta i razgledavanje Parka uz struno vodstvo Posjet muzeju Sinjske alke- Alkarski dvori Posjet krkim jezerima Modro i Crveno jezero Nositelji programa : Nina Bjeli, dipl. ing. preh. tehn mr. sc. Maja Popovi, dipl. ing. Biologije eljka Dodig, prof eljka Jeramaz, prof Sanja Ragu, prof Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti 115 Vrijeme provoenja programa: travanj, 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici prema cijeni najpovoljnijeg autoprijevoznika i cijena ulaznica NP Krka i ulaznice za Alkarske dvore Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije. 9.18.POSJET ADVENTU U ZAGREBU Ciljevi programa: Upoznavanje uenika s turistikom ponudom adventa u Zagrebu Namjena programa: Povezati sadraj nastave geografije Hrvatske i terensku nastavu Razvijati funkcionalne zadatke nastave geografije Nositelji programa : eljka Jeramaz, prof. i Ana Vidovi, prof. Zadaci: Upoznavanje uenika s adventskim dogaajima Aktivno sudjelovanje uenika u upoznavanju prolosti Zagreba kroz interaktivnu terensku igru (igra Unlock Zagreb u organizaciji Escape Room Enigmarium, Krvavi most 3, Zagreb) Vrijeme provoenja programa Prosinac 2017. 116 Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici; prijevoz-najpovoljniji autoprijevoznik; trokovi igre-100 kn po osobi 9.19. Posjet Saboru simulirana sjednica Hrvatskog sabora Ciljevi programa: Upoznati uenike s radom Sabora i saborskih tijela, nainom koji se vodi sjednica, pojedinane uloge sudionika sjednice Namjena programa: Vjebanje javnog nastupa Dijalog u suprostavljenim stranama Nalaenje kompromisa u postavljenim situacijama Nositelji programa : Nikolina Ankovi, prof. Uenici koji sudjeluju u programu: 2.j i 3.j (upravni referenti) Vrijeme provoenja programa: 1.-5.mjesec 2018. Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Radovi na satu, individualno i po grupama 117 9.20.TERENSKA NASTAVA GEOGRAFIJA ( Zagreb, Vradin, Hrvatsko zagorje) Ciljevi programa: - razgledavanje Zagreba, posjet Interliberu, obilazak Hrvatskog zagorja, posjet Varadinu Namjena programa: - povezati kolske sadraje i terensku nastavu - upoznati uenike s geografskim i geoprometnim poloajem sredinje Hrvatske - objasniti povijesno-geografski razvoj grada Zagreba i Varadina, socijalno-geografske procese unutar regija - ukazati na gospodarsku razvijenost i daljne mogunosti razvoja Zadatci : - posjet i razgledavanje Zagreba i Varadina uz struno vodstvo - posjet Interliberu - obilazak Hrvatskog zagorja Nositelji programa : eljka Dodig, prof (uz aktiv hrvatskog jezika) Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz terensku nastavu Vrijeme provoenja programa: studeni, 2017. Detaljan trokovnik programa:- trokove snose uenici- izbor najpovoljnijeg autoprijevoznika Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije, plakati Vjeba orijentacije 118 9.20. POSJET PARKU PRIRODE PAKLENICA, SOLANI NIN I ZADRU Ciljevi programa: Upoznati uenike s prirodnim i kulturnim znaajkama i osobitostima Parka prirode Paklenica, upoznati uenike s tehnolokim procesom proizvodnje kuhinjske soli Namjena programa: Povezati kolske sadraje i terensku nastavu Upoznati se s radom djelatnika Parka prirede Paklenica, posjet Podzemnom gradu Paklenica Upoznati se s mehanizmom zatite prirode u Republici Hrvatskoj Prepoznati zatitu prirode kao vaan alat u procesu ouvanja bioloke i krajobrazne raznolikosti Upoznavanje uenika s autohtonom vegetacijom Paklenice Upoznati se s procesom proizvodnje kuhinjske soli te cvijeta soli Razledavanje Zadra i posjet Muzeju antikog stakla u Zadru Upoznavanje s procesom proizvodnje stakla Zadatci : Posjeta i razgledavanje Parka uz struno vodstvo Posjeta i razgledavanje podzemnog grada Paklenica Posjet solane u Ninu, te muzeja soli Posjet Muzeju antikog stakla Nositelji programa : Nina Bjeli, dipl. ing. preh. tehn mr. sc. Maja Popovi, dipl. ing. biologije Nain realizacije programa: kroz nastavni plan i program kroz izvannastavne i izvankolske aktivnosti Vrijeme provoenja programa: travanj, 2018. 119 Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici prema cijeni najpovoljnijeg autoprijevoznika i cijena ulaznica za Park prirode, Muzeja soli i Muzeja antikog stakla Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije. 9.21.STRUNI POSJETI POMONIH KUHARA Ciljevi programa: uenici stjeu nova znanja iz svog zanimanja i stjeu saznanja o novim inovacijama u svom zanimanju Namjena programa: Povezati teorijski i praktini rad. Poveanje interesa za rad u struci. Nositelji programa : Nastavnici strunih predmeta, struni voditelji praktine nastave i razrednici te struna sluba. Nain realizacije programa: Posjeti ugostiteljskim objektima grada Metkovia, pekari Metkovka, tvornici Lasta u apljini i gospodarskom sajmu u Mostaru Vrijeme provoenja programa: prosinac- travanj 2017/18 Detaljan trokovnik programa: trokove puta snose uenici i Srednja kola Metkovi 120 Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Plakati na zadanu temu 9.22. ESKURZIJE Ciljevi programa: Upoznati uenike s kultrurom te povijeu zemlje u koju putuju. Usvojiti kulturu putovanja (potivanja razliitosti, tradicija, istraivanje autohtonih proizvoda itd) Namjena programa: uenicima drugih i treih razreda Nositelji programa : Razrednici 3. i 4. razreda. eljka Dodig 2.A/F; Dalibor Mateljak 2C/E; Ivan Menalo 2.G; Petar Nikoli 2.H; Sanja Ragu 3.B; Nikolina Ankovi 3D, Marija Menalo 3i, Darko Veki 3J, Jadranka Nikoli 3K. Nain realizacije programa: - Ekskurzija e se realizirati u organizaciji turistike agencije koju e na roditeljskim sastancima izabrati roditelji i uenici kao i destinaciju, tj. program u toj zemlji (obvezujui kulturni sadraj) - Potpis ugovora s agencijom uz napomenu pridravanja svih zakonskih obveza pri organiziranju ekskurzije (osiguranje uenika, prisutnost vodia, starost vozila i slino) Vrijeme provoenja programa: Ekskurzije se planiraju tjedan prije poetka nastave u kolskoj godini 2017/18 Detaljan trokovnik programa: Trokove snose uenici, odnosno roditelji Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: Prezentacija uenika na oglasnoj ploi Razgovor o iskustvu putovanja na satu razredne zajednice i o kulture 121 posjeene zemlje Na graanskom odgoju razgovor o propisima i pravilima koje prate putovanje. 122 9. GODINJI VREMENIK DOGAAJI VRIJEME - DATUM Prva sjednica nastavnikog vijea. 25.kolovoza Poetak nastave. Druga sjednica Nastavnog Vijea 4. rujna 22. rujna Konstitutivna sjednica Vijea roditelja. listopad Konstitutivna sjednica Vijea uenika. listopad Struni izlet u inozemstvu ili tuzemstvu. Ekskurzije eljka Dodig 2A/F, Dalibor Mateljak 2C/E; Ivan Menalo 2.G; Petar Nikoli 2.H; Sanja Ragu 3.B;Nikolina Ankovi 3D, Marija Menalo 3i; Darko Veki 3J; Jadranka Nikoli 3.K Kroz godinu Druga polovica kolovoza Dan kole. 13. studenog Sjednica Vijea uenika prijedlozi za unapreenje rada kole. Kroz godinu Trea sjednica nastavnikog vijea. Polovicom studenog Zadnji dan nastave 1. Polugodita. Petak, 22. prosinca etvrta sjednica nastavnikog vijea. Tijekom prosinca ZIMSKI ODMOR UENIKA 27. prosinca 2017. - 12. sijenja 2018. Poetak nastave 2. polugodita 7,30 sati. 15.sijenja Peta sjednica nastavnikog vijea. Poetkom veljae Posljednji dan nastave prije proljetnih praznika. 28.oujka PROLJETNI ODMOR UENIKA 29.oujka 06.travnja 2018. Poetak nastave 4. kvartala 7,30 sati. 9.travnja esta sjednica nastavnikog vijea. Poetkom travnja Zavretak nastave za uenike treih i etvrtih razreda. 22. svibnja Sjednica RV zavrnih razreda 18:45 sati (potvrda uspjeha) 25.svibnja DOPUNSKA NASTAVA- MATURANTI -prema rasporedu objavljenom na stranicama kole 28. svibnja 06. lipnja Sedma sjednica Nastavnikog vijea zavrnih razreda. 07.lipnja u 12,45 Zavretak nastave za uenike 1., 2. i 3. razreda. 15.lipnja Osma sjednica nastavnikog vijea za 1.,2. i 3. raz. - 07,30 h 18. lipnja OSTALI UENICI DOPUNSKA NASTAVA - prema rasporedu objavljenom na stranicama kole 19. lipnja 03. srpnja Sjednica RV nakon nakon dopunske nastave 12,00 h 04. srpnja Podjela svjedodbi: 9. srpnja 1.razred 08:00 h 2.razred 09:00 h 3.razred 10:00 h 123 Upis u drugi, trei i etvrti razred, izvrit e se na poetku kolske godine. Upis e izvriti razrednici. Deveta sjednica Nastavnikog vijea -10,30 h 9. srpnja POPRAVNI ISPITI-JESENSKI ROK Prijava popravnog ispita 8 sati. 20. kolovoza Pismeni iz hrvatskog jezika 9 sati. 20. kolovoza Pismeni ispit iz stranih jezika 11 sati. 20. kolovoza Pismeni iz matematike 8:00 sati. 21. kolovoza Pismeni iz ostalih predmeta 10:00 sati. 21. kolovoza Usmeni dio ispita: Hrvatski/Strani jezik od 8 h 22. kolovoza Usmeni dio ispita. Matematika/ostali predmeti od 8 h 23. kolovoza Deseta sjednica Nastavnikog vijea 08,30 24. kolovoza Ukoliko uenici zavrnih razreda odlue ii na ekskurziju, ista e biti organizirana u vrijeme ljetnih praznika, druga polovica mjeseca kolovoza. Tijekom nastavne godine planiramo organizirati razne strune izlete uenika koji su navedeni u Godinjem planu i kolskom kurikulumu 10.1 VREMENIK ZAVRNIH ISPITA - OBRANA ZAVRNOG RADA Zimski rok zavrnih ispita (ranije generacije). Podnoenje prijave za obranu zavrnog rada. Do 30. studenog 2017. Obrana zavrnog rada 5. veljae 2018. Podjela svjedodbi zavrnog rada. 7. veljae 2018. Ljetni rok obrane zavrnog rada. Prijava zavrnog ispita. Do 28. oujka 2018. Obrana zavrnog rada. 07. lipnja 12. Lipnja 2018. Podjela svjedodbi zavrnog rada. Po dogovoru s razrednikom Jesenski rok obrane zavrnog rada. Podnoenje prijave za zavrni ispit. Do 09. srpnja Obrana zavrnog rada 27. kolovoza 30. kolovoza Podjela svjedodbi zavrnog rada. Po dogovoru s razrednikom 124 RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE Prvih i drugih razreda Razred Dan u tjednu Vrijeme informacija Razrednik 1.B SRIJEDA 17:50 -18:40 V. NII 1.C ETVRTAK 11:55-12:40 S. ANTONINI 1.D SRIJEDA 12:50-13:25 Z. VEKI 1.E ETVRTAK 11:55-12:40 S. ANTONINI 1.F PONEDJLJAK 13:30 D. PRIMORAC 1.G SRIJEDA 12:00 I. LEONTENKO 1.H SRIJEDA 17:15-17:50 N. BJELI 1.i PONEDJLJAK 11:05-11:50 M. CVITKOVI 1.J ETVRTAK 14:15 N. BULUM 1.K SRIJEDA 12:45-13:25 M. POPOVI 1.L ETVRTAK 11:55-12:40 S. ANTONINI 2.A PETAK 17:05-17:50 . DODIG 2.C PONEDJLJAK-PETAK 07:30-10:00 D. MATELJAK 2.D PONEDJELJAK 18:40 Z. GRGI 2.E PONEDJELJAK-PETAK 07:30-10:00 D. MATELJAK 2.F PETAK 17:05-17:50 . DODIG 2.G PONEDJELJAK 09:05 I. MENALO 2.H PONEDJELJAK 13:30-14:15 P. NIKOLI 2.i PONEDJELJAK 10:00 D. BAILO 2.J PONEDJELJAK 16:00 J. KNEEVI 2.K UTORAK 16:00 R. LOVRI 125 RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE Treih i etvrtih razreda Razred Dan u tjednu Vrijeme informacija Razrednik 3.A PONEDJELJAK 8:00-11:00 R. NIKOLETI 3.B PETAK 17:05 S. RAGU 3.C UTORAK 17:50 M. BARII 3.D SRIJEDA 17:50 N. ANKOVI 3.E UTORAK 17:50 M. BARII 3.F PONEDJELJAK 08:00-11:00 R. NIKOLETI 3.G SRIJEDA PETAK 17:50 18:40 P. JELAVI 3.H UTORAK 14:15 15:00 Z. MARTINOVI 3.i ETVRTAK 18:45 M. MENALO 3.J UTORAK 16:30-17:00 D. VEKI 3.K UTORAK 12:45 J. NIKOLI 3.L UTORAK 17:50 M. BARII 3.M PONEDJELJAK 10:00 K. BARII 4.D ETVRTAK 17:00-17:45 M. LAZAREVI 4.i UTORAK SRIJEDA 09:00 13:30 D. SVAGUA 4.J ETVRTAK 13:30 . JERAMAZ U Metkoviu, 29. Rujna 2017. KLASA 602 -01/17-01-770 Ur.broj 2117/1-44-01/17-01 Predsjednik kolskog odbora Ana Vidovi, prof.

Recommended

View more >