stip magazine december 2008

Download Stip magazine December 2008

Post on 09-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stip magazin Dec 08 release

TRANSCRIPT

 • 1STIP.CZMAGAZN PRO STUDENTY

  ZDARMA PROSINEC/LEDEN 2008/2009 (11)

  Studenti nad 26Strahov a jin kolejeO etice s Vclavem Moravcem

 • 2 STIP.CZ ROZHOVOR

  Getting satisfaction from what you do.Just another day at the oce for a Tiger.

  Visit accenture.cz/career

  Choose Accenture for a career where the variety ofopportunities and challenges allows you to make adierence every day. A place where you can developyour potential and grow professionally, workingalongside talented colleagues. The only place whereyou can learn from our unrivalled experience, whilehelping our global clients achieve high performance.

  If this is your idea of a typical working day, thenAccenture is the place to be.

 • 3STIP.CZEDITORIAL & OBSAH

  EDITORIAL

  Vypad to, e zima se u hls o slovo. V dob, kdy vm pu tyto dky, napadl v Praze prvn snh. Kdy jsem se vera vzbudila a uvidla z okna blou pokrvku, sku-ten m to potilo. Spolubydlc vak mou euforii nesdlela, a hned jsem si vyslechla sprku poznmek na hndou beku ve mst. Nejastnj nebyl ani kamard, kter se hned ped obdem vydal autem do msta. M naden nakonec tak dlouho nevydrelo. Opadlo u veer, kdy jsem s nkolika kamardkami vyrazi-la na drink. Rychle jsem pochopila, e tohle poas nepeje md zejmna kozakm na osmicentimet-rovm podpatku. Zvlt tehdy, kdy u jste si dopli silnjho alkoholickho npoje. Prochzenm se v nich po zledovatlm Staromku riskujete v lepm ppad trapas ped vt skupinou anglickch turist, v tom horm raz. Take jsem nakonec tak uznala, e kopec bl pokrvky je pece jen lep vychutnat si na horch. Prvn snh mi t pipomnl, e rok se nezadriteln bl ke konci a s nm i Vnoce a zkoukov obdob. Konec roku nm tak njak vdycky pipomn, co vechno jsme jet chtli udlat, ale nestihli jsme to. Vnoce pro ns pedstavuj stresy, jestli stihneme nakoupit drky pro vechny rodinn pslunky, kamardy, ppadn partnery (v obdob kolem Vnoc doporuuji radi dn nemt :-), no a jak stresujc je mylenka trven dn nad uenm, ani pipomnat nemusm.Dobrm zpsobem, jak se s tmto hektickm obdobm vyrovnat, je zajt si na njakou dob-rou pedvnon party (holky, ale opravdu radi bez podpatk), dt si svak na vnonch trzch a Silvestr si podn ut napklad na chat s kamardy.Zpjemnit pedvnon shon se vm pokusme i my, a to nam novm a poslednm vyd-nm Stipu v tomto roce. Na dalch stranch si tak mete pest, jak vypad studentsk (nebo sp nestudentsk) ivot, kdy jet studujete a je vm 26 a vce, jak podivny mete potkat na pednkch nebo jak to vypad s kolejemi na Strahov a dalch mstech. Mn u jen zbv popt vm, abyste si v dob svtk tak oddechli, na Silvestra dobrou zbavu a ve zkoukovm dobr nervy a vstcn zkouejc.

  Tatiana Veikov

 • 4 STIP.CZ NEWS

  OSTRAVA: Chote s notebooky msto s holkamiasy logaritmickho pravtka jsou dvno vtahu a bavit se hranm pexesa u taky nen tak pln modern. U ns ve kole to u dvno vme, proto se i ten nejpo-nuej kout VB me pochlubit svitem obrazovky notebooku a samozejm jeho nadenm uivatelem. Jeliko nedbm soukrom ostatnch lid, asto nahlm do osmi a devatenctipalcovch monitor, moje naivn pedstavy, e dotyn dl nco do koly, se jako pra rozplynuly pi prvnm uzen rozpixelovanho (avak jinak velmi npaditho) porna za povimnut stoj taky otravn Travian a to samo-zejm za znmho O OU zICQ. Hodn vkurzu jsou graficky nadupan hry, resp. bhat svirtulnm pankem po kopci, lzt po skle a brodit se vutrech lahdka pro lidi zHornicko-geologick fakulty. Chtla bych touto cestou pozdravovat nae IT chlapce a vzkzat jim: Hoi, chodit snoasem msto holky nen ostuda! Ten pota je mnohem chytej, zbavnj a mnohdy i ptulnj, nebol ho hlava, nem matku a nevad mu, e mte vce notebook. Nkdy je opravdu lep 8 giga RAM ne 80D

  et vs. zahranin studenti na TUL bhem konn MSVeden Technick univerzity v Liberci rozhodlo, e po dobu konn MS 2009, kdy budou koleje obvat sportovci, zajist nhradn ubytovn pouze zahraninm studentm. ei se mus postarat sami. U pi sjednvn smluv ohledn letonho ubytovn na kolejch si univerzita vyhradila prvo vysthovat studenty po dobu konn MS 2009. Pi svtovm ampiontu budou koleje vyhrazen pro sportovce. Nebylo by to nic zvltnho ve chvli, kdy by bylo zajit-no nhradn vem studentm, kte se zde bhem konn MS budou muset zdrovat. Po dobu od 30. ledna do 7. bezna ale budou zajitn nhradn prostory pouze za-hraninm studentm. Tak prezentoval stanovisko TUL editel kolej a menz Zdenk

  Kramar. Tiskov mluv TUL Jaroslava Korkov se k problmu taky vyjdila: Povauji za logick, e zahranin studenti napklad z Jihoafrick republiky dostanou nhradn ubytovn, uvedla a nevhala upozornit, e kdyby mis-trovstv svta nebylo, nebyla by ani rekonstrukce. Zde nutno podotknout, e koleje jsou v alarmujcm stavu a rekon-strukce je tak i tak nutn.Vchodiskem pro studenty, kte v Liberci i pracuj, a nemohou proto opustit Liberec bhem konn MS, je privt. Za normlnch okolnost ho nen mon sehnat ve stejn cenov rovni jako kolej. Jedin snad e se spokojte s jednou mstnost sdlenou s dalmi nkolika lidmi

  PRAHA: Zasekl vtahyKad den m studenti do stle stejn koly a kad den maj stle ty sam problmy. Tak napklad u ns na Stavebn fakult VUT mme neustle problmy spesuny mezi uebnami po na budov. Nen to prv mal stavba, mdevt

 • 5STIP.CZNEWS

  Kon vm na jae studium?Seznamte se s pleitostmi v PwC!

  PricewaterhouseCoopers nabz absolventm V v R uplatnn v oborech audit a etn poradenstv, daov poradenstv a poradenstv pro podniky. Sledujte www.pwc.cz/absolventi nebo se zaregistrujte na www.pwc.cz/kariera.

  Theplacetosucceed www.pwc.cz/absolventi www.pwc.cz/zapojtese 2008 PricewaterhouseCoopers esk republika, s.r.o. Vechna prva vyhrazena. PricewaterhouseCoopers oznauje eskou spolenost PricewaterhouseCoopers esk republika, s.r.o., i dle kontextu s lenskch spolenost PricewaterhouseCoopers International Limited, z nich kad je samostatnm a nezvislm prvnm subjektem.

  The place to succeed

  pater s piblin dvaceti mstnostmi. Problm je tedy nasnad. Jak se dostat vas a pohodln do nkterho zvych pater, ne-li pmo do devtho? Jiste se zde nachzej schodit a to hned troje, jenome jen jedno je vdosahu nejvce navtvovanch mst, a je tedy nejvce frekventovan. Dle tu jsou samozejm vtahy, a to je problm nejvt. Jejich uvn je sice pohodln, ovem dostat se dovnit ve pice d docela zabrat a as spotebovan eknm na voln msto pln vynahrad dobu potebnou ke zdoln schod do kenho podla. Ale ani zde to nekon. asto se stv, e vtahy jsou peten a nejedou, nebo se vhorm ppad zaseknou, a tehdy se me dotyn neastnk se vasnm p-

  chodem rozlouit nadobro. Tento problm mon nem een, ale za upozornn stoj. Kdo v, teba to jde i inteligentnji.

  ZLN: Ve Zln se kon pt ronk celoevropskho srazu nmonkJi popt se ve zlnskm rockovm klubu Golem bude konat 17. prosince celoevropsk sraz nmonk a trosenic pod nzvem Kotva 2008. Tuto recesistickou akci pod Nmonick unie, kter vznikla spontnn vroce 2004 a sdruuje lidi jak zad student vech fakult Univerzity Tome Bati ve Zln, tak tak absolventy a ostatn zajmav jedince, kte se kolou nemaj nic spolenho. Jako sprvn nmonci slibuj poadatel dostatek rumu za skvlou cenu. Jen bhem jnov akce pod nzvem RumiUm se vypilo 129 litr nmonick pochutiny. Cel veer bude doprovzen zlnskm orchestrem Avion Swing Band a nebude chybt ani palubn DJ Mira. lenov NU svpomocn podaj hudebn-zbavn akce pro studenty, zprostedkov-vaj komunikaci mezi pedagogy a studenty a tak se podl na podn dalch kulturnch akc. Nzev Nmonick unie byl zvolen prv tak, aby vystihoval absurditu existence nejrznjch organizac, jeliko ve Zln sice dn moe nen, ale spousta nmonk ano.Jubilejn Kotva 2008 vypukne derem sedm hodiny veern a bude zahjena slavnostnm prvodem delegt NU.

  Poet student na Stiplist.cz pekroil 5000Ji rok se sname vem studentm zpjemnit studium monostmi, kter nabz portl Stiplist.cz. Kad student nebo absolvent stedn nebo vysok koly si na www.stiplist.cz me bhem nkolika minut zaloit profil, nahrt fotografie, sdlet dokumenty nebo uzavrat ptelstv. U svch ptel pak vidte i vybran kontaktn daje, domluv o posezen u kvy nebo i piva tak nic nebrn. Dostvme destky email spokojench uivatel, kterm se prv dky Stiplistu podailo najt osudovou lsku nebo partnera na sport i jin aktivity, akoli seznamovn nen hlavnm smyslem portlu. Tm je vy-tvoit studentsk zzem, njak virtuln msto jen pro studenty, kde se lid ze vech kol z rznch kout na republiky budou potkvat a vymovat si zkuenosti, zitky a studijn materily. Zaregistrujte se a pidejte se tak!

 • 6 STIP.CZ GLOSY

  V i steduPosledn dobou nen dne, kdy bych neslyel i neetl o n. Nemys-lm tm Made in China na mm laptopu, ale nekonen odkazy na obrovsk trn potencil, zvyujc se koupschopnost obyvatel a jejich brand-awarness, a s tm souvisejc pleitosti.Jak se k kdo nev, a tam b. A jeliko pleitost je teba vyuvat, nikoli je promarovat, rozhodl jsem se bet. Nejprve jen na prodlouen vkend a nsledn v lt, kdy je o nco mn studijn pracovnch aktivit, na pr tdn. V pekingskm Soho jsem se podval na nkolik nadjnch start-up se zpadnm kapitlem, navtvil jsem nsk kluby i full-service spa a spolu s nskmi manaery, vtinou absolventy Ivy League nebo Grande cole, vypil litry skotsk se zelenm ajem. A verdikt? Do svho tdennho rozvrhu jsem po nvratu zaadil nkolik hodin ntiny. Budou se hodit.

  Petr Hl (25), zlnsk rodk, podnikatel a M.Sc. student Leiden University v Nizozem

  Rozum zstv sttDrzost a neuviteln troufalost len rozputnho a zakzanho Komunistickho svazu mldee nezn mez. Pro pipomenut bylo toto obansk sdruen zakzno pro nesluitelnost s stavou a stavnmi zkony na zem. I pesto je jejich matesk KSM financuje a poskytuje jim sdlo v ulici Politickch vz. Rud dorostenci zastvaj nzor, e Klement Gottwald byl hrdinou a doktorka Milada Horkov zloincem a pirozen si trest smrti zaslouila. Tmto prohlenm pispli et komsomolci k vro udlost 17. listopadu a zatku konce 40let vldy jedn strany. Jejich guru Klement Gottwald ve sv prvn parlamentn ei pr