statistica si analiza economica - clasa a 12-a si analiza economica...آ  1.1. datele elementare -...

Download Statistica si analiza economica - Clasa a 12-a si analiza economica...آ  1.1. Datele elementare - obieet

Post on 05-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • €I I 're

  VIORICA DORIN FLORINA STAN

  MffiffiexMM Manual pentru clasa a XII-a

  Filiera tehnologici Profil Servicii

  Califigarea profesionali Tehnician in activititi economice

  I

 • t I

  I

 • I DETTTE ELEMENTARE

  $I SISTEMATIZAREA LOR

  Dupd porcurgereo ocestui copitol, vei fi copobil: r sd identificisursele de dote stotistice elementore; r sd prezintimetodele de culegere o dotelor stotistice elementore; r sd sistemotizezi dotele stotistice; I sd utilizezi metodele de prelucrore primord o dotelor stotistice

  elementore; r sd prezinfirezultotele prelucrdrii primore sub formd de tobele. diogrome,

  ofice, indicotori.

 • 1.1. Datele elementare - obieet de studiu al statistieii gi al analizei economiee

  A intreprinde gi a conduce o activitate economic6 ce are ca rentltatprofitul sunt acfiuni ce presupun cunoagterea realitdfii economico-sociale. Cunoaqterea ierealizeazd prin intermediul informafiei, care reprezintl o datl ce aduce un plus de cunoagtere, dup[ ce a fost supusi unui proces de prelucrare.

  Totodat6, inheprinzitorul oricirei activitifi economice, la nivel micro, mezo, macroeconomic sau chiar la nivel familial, urmlregte progresul, bun[starea sa gi a membrilor organizaliei sale. Acest progres, pentru a putea fi cunoscut, trebuie supus unui proces de analizd, de apreciere gi de previzionare, care,lanivelul organizaliei, se rcalizeazd prin m[surarea, evaluarea, compararea datelor valorice qi/sau nonvaiorice, cu privire la fenomenele qi procesele economice din cadrul organizafiei.

  Termenul de statisticl a fost introdus pentru prima dat6 de profesorul Gottfried Achenrvall (1719-1772). de la Universitatea din Gdttingen. El este considerat pdrintele statisticii, deoarece a fost cel care a dat numele acestei noi discipline, argumentdnd cE derivi de la cuvdntullatin status, fadus plJrn stat sau stare de licruri.

  Exemplu de fenomene de mas[: valoarea v0nzirilor de materiale de consfuc]ii la societatea comercial[,,x'1 pe anul2006; numlru] niscutilor vii din Rom6nia, in luna ianuarie2}}7;numlrul clsltoriilor din Rom6nia, tn luna ianuarie 2007; numlrul autoturismelor v0ndute la T.I.B., in anul 2007 etc.

  Ca disciplinl gtiin]ific[, statistica gi analiza economici prezinti important[ atet pentu cunoagterea realit{ii economico-sociale la nivelul firmei, c6t gi la nivelul economiei nafionale, deoarece reprezintii un instrument de conducere a economiei.

  Privite ca proces, statistica gi analiza economicd au ca finalitate obfinerea de indicatori, calculali gi analizati de statisticI, respectivinterpretafi de analizaeconomicl. Rolul acestor indicatori este:

  r de a favoizacunoagterea dezvoltlrii economico-sociale a prii la un moment dat; r de a fundamenta stabilirea shategiei de dezvoltare viitoare; r de a fundamenta elaborarea planului gi a programului de dezvoltare curent[ gi

  de perspectivd; r de a firndamenta deciziile luate in procesul managerial; r de a inlesni urmdrirea modului de realizare a obiectivelor din stategia de

  dezvoltare; r de a facilita prezentarea rezultatelor obfinute.

 • s I

  .:. 1

  La nivelul fiecErui judel,intreaga activitate de coordonare, lndrumare gi control al muncii statistice desfbgurate de fiecare institulie economico-sociali este realizatS de c6tre Direcfiile Judelene de Statisticd, iar la nivel nalional, aceasti activitate revine Institutului Nalional de Statisticd.

  Institutul Nalional de Statistic[ (I.N.S.) are ca obiect de activitate culegerea, pre- lucrarea, analiza gi difuzarea rezultatelor cercetirilor statistice, precum gi constituirea bazei de date statistice, cu caracter social, demografic, economic, financiar gi juridic, care s[ serveasc6 elaboririi politicii economice gi sociale, informIrii opiniei publice, hansmiterii de date statistice organismelor intemalionale, potrivit obligaliilor asumate de statul romdn, precum gi celorlalfi utilizatori interni gi externi.

  1.2. Proeesul statistie de obtinere a datelor elementare

  Pentru indeplinirea obiectului siu de studiu, statistica gi analiza economicdrcalizeazd un numir mare de operalii strict corelate, temeinic organizate qi riguros programate, care alcltuiesc procesul statistic, cunoscut gi sub denumirea de cercetare statistictr.

  Procesul statistic este un proces de cunoaqtere care se realizeazd prin parcurgerea succesivS a trei etape distincte: observarea sau culegerea Si inregistrarea datelor prelucrarea Si oblinerea indicatorilor sintetici Si deriva{i, analiza ;i interpretarea rezultatelor prelucrdrii (fig. l. 1.).

  r Gulcgorso, lnr00ls[0rs0 datolol stat$dco clem0ilat0

  Fig, 1,1. Etapele cercetdrii statistice.

  r Slstomauzsroc dcblor $EilSco GlGm0mar0 r GalcIllu Inillc0t01ll01 st0[rilGl r Pt0rGlltaru0 df,ulol strt hnnl ile tamb s0ill

  r Gontruntoruo 0l G0mD0ranr drflolol r uGtmGatsaltr0mmbl r tomularoe Gomlurlll0r osr[]a Gorcotiill r lmdam0marea Galcflol0r d0 trlo0[ozi

 • I* Aceste etape pot fi separate in timp qi se pot efectua in locuri diferite gi cu personal

  de specialitate diferit, dar ele se condilioneazdreciproc, ca volum gi calitate. Le unegte principiul autenticitSlii datelor statistice, principiu care trebuie sd fie asigurat incd din etapa observdrii.

  Elementele necesare rcalizdrliprocesului statistic sunt: - un vocabular de specialitate; - metode de culegere a datelor statistice; - metode de sistematizare qi prelucrare a datelor statistice; - mijloace de prezentare a datelor statistice; - procedee de analizd qi interpretare a datelor statistice. intregul proces statistic se desfbgoard prin mijlocirea unui cadru conceptual-

  no{ional specific statisticii. in vocabularul de specialitate se regisesc urmitoarele no[i:urni:fenomenele de masd, colectivitatea sau populalia statisticd, unitatea statisticd, indicatorul statistic, datele statistice gi caracteristica statisticd.

  Fenomenele de masi sunt fenomene complexe, cu o largl rdspdndire, rezultate din acliunea combinat6 qi repetatd a unui numdr mare de factori de influentE.

  Colectivitatea sau popula{ia statisticl reprezintdprincipala formi sub care se delimiteazd qi se definesc fenomenele de mas[ din economie gi societate. Aceasta desemneaz6 o mullime de elemente care au aceeaqi natvr6, sunt asemdnltoare sau sunt omogene din punctul de vedere al anumitor criterii.

  Exemplu de colectivitIli statistice: populalia Rom6niei la recens[m6ntul din anul 2002; societ6li1e comerciale pe acliuni, din judeful Constanla, in anul 2006; opiniile consumatorilor despre autoturismul X, la T.I.B., 2006.

  Unitatea statisticl este un element distinct al colectivit[1ii statistice, purtitor de informalii.

  Unit6tile statistice pot fi: t simple: persoana fizicL, angajatul, produsul, societatea comerciald etc.; t complexe: familia, echipa de lucru, unitatea economic[.

  Indicatorul statistic este exprimat printr-un numdr bazat pe date statistice, cu ajutorul c[rora se cerceteaz6 un fenomen sau un proces economic sau social, sub raportul structurii, al interdependen{elor, al modificlrii 1or in timp sau in spaliu. Indicatorul statistic are un conlinut real: fenomenul social-economic, respectiv nivelul sdu, ritmul de dezvoltare qi o formd de exprimare numericd: mirimi absolute, mlrimi medii, m6rimi relative, indici.

  Datele statistice sunt m6rimi concrete, ob{inute din experimente, observa{ii, numlrare, m6surare sau din calcule. Prin date statistice se inlelege o caracteizare de tip numeric, cantitativ, oblinutd de statisticd despre unitalile colectivitdlii analizate.

  Indiferent de forma in care se oblin, datele statistice sunt purtltoare de informalii, put6nd fi considerate materia primS a procesului managerial.

 • IloFunca Ga]G ErGGirGAIi IenomGlul sau pmc:Gsltl

  lecaruscrcIeri:

  a[solute,GmlimatG inunltisdemiuri alsolutG tm, lg, mii lGil;

  rGlatiue, Gx[rimotc in GoGficiGnS sou pfltcGlllG;

  uimare, o4illutGin u]ma [nui DroGGs dG GulG0G]G si$ematici:

  deriuatc, o4ilmem u]ma DrGlucririi.

  Caracteristica statisticl (variabila statisticd) desemneazS insugirea, proprietatea, tr[sdtura comund unitililor unei colectivit6li statistice, care este relinutd in procesul statistic pentru a fi inregistratd gi care capdtd accepliuni sau valori diferite de la o unitate la alta sau de la un grup de unitSli la altul'

  Exemplu de caracteristici statistice: vdrsta, greutatea, sexul, cifra de afaceti,nivelul

  extrasului de cont etc. Caracteristicile statistice se mai numesc Si variabile statistice salu variante

  statistice,deoarece au proprietatea de a-qi modifica valoarea in timp 9i spaliu, de la o

  nnitate la alta. Caracteristicile statistice se clasificd dupi numeroase criterii, cele mai relevante

  fiind urm[toarele: 1. Dupd modul de oblinere, intr-un demers statistic existS:

  r caracteristici primare (de exemplu: produclia, numirul de salariafi, suprafala cultivata);

  r caracteristici derivate, oblinute prin compararea a doi indicatori primari (de exemplu: productivitatea muncii, produclia la hectar).

  2. Dupd conlinutul lor, identificdm: I caracteristici de timp, a clror particularitate o constituie faptul ci valorile lor

  individuale aparlinunormomente de timp sau intervale de timp (de exemplu:

  anul admiterii la facultate);

 • I$

  r caracteristici de spaliu (teritoriale), acdrorpafiicularitate o constituie faptul cd fiecare valoare individuald se refer6 la o unitate teritorialS care aparline unui anumit nomenclator (de exemplu:judeful de care apa(in intreprinderile);

  r caracteristici atributive, care pot fi cantitative sau numerice (v6