standardi i tolerancije

Download Standardi i tolerancije

Post on 02-Feb-2017

251 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uopteno o perforiranim limovima

  Pojam perforirani lim(perforirana ploa) definisan je sledeim DIN normama i EN ISO standardima:

  DIN 4185-2 (1981) Termini i oznake za sita i perforirane ploe

  DIN 24041 (1981) Perforirane ploe sa okruglim otvorima,dimenzije

  DIN 24042 (1981) Perforirane ploe sa kvadratnim otvorima,dimenzije

  DIN 24043 (1981) Perforirane ploe sa duguljastim otvorima,dimenzije

  EN ISO 7806 (1983) Industrijska sita,kodifikacija za oznaavanje perforacija

  EN ISO 7805-1 (1984) Industrijska sita,debljine 3mm i preko

  EN ISO 7805-2 (1987) Industrijska sita,debljine ispod 3mm

  EN ISO 2194 (1991) Oznaavanje i nominalne veliine propusne moi

  EN ISO 10630 (1994) Industrijska sita,specifikacije i test metode.

  Imajui u vidu mnotvo faktora koji utiu na preciznost perforiranih limova upotrebljavamo DIN i Itoleracije.Odstupanje mera za perforirane limove su vidljiva u gore navedenim DIN i ISO standardima.Usled perforacije i naknadnog mehanikog peglanja moe doi do odreenog odstupanja od nazivnih mera i tolerancija sirovih materijala.

  1.TEHNIKE INFORMACIJE O PERFORIRANIM LIMOVIMA

  1.1.Oznaavanje perforacija

  Oznaavanje standardnih perforacija je definisano ISO standardom 7806.Dekorativne perforacije i druge nestandardne perforacije su definisane internim oznakama samih proizvoaa.Perforacija se oznaava slovnim i numerikim oznakama prema sledeem redosledu:

  - Oblik i veliina otvora - Raspored i korak otvora (perforacije) - Orjentacija perforacije u odnosu na dimenzije table.

  Prikaz gore navedenog (oznaavanje perforacije) je dat u naem katalogu perforiranih limova-deo tehnike informacije

  1.2.Slobodna povrina ili propusna mo perforacije i broj otvora

  .

  Propusna mo predstavlja odnos perforirane povrine i neperforirane povrine 0 =

  100%

  Broj otvora perforacije se izraava po 12 ili 12.

  Za svaki tip perforacije definisana je posebna formula za izraunavanje propusne moi i broja otvora po 12.Formule su date u naem katalogu perforiranih limova uz svaki tip perforacije posebno.

 • Slobodna povrina ili propusna mo je parametar koji je posebno vaan kod procesa filtriranja,selekcije,mlevenja,prosejavanja,zvune izolacije,osvetljenja itd.U obzir se uzima perforirana povrina bez neperforiranih margina.Sa poveanjem propusne moi i broja otvora perforacija postaje kompleksnija za izradu,tenzije materijala i deformacije se poveavaju.Perforacije sa velikom propusnom moi imaju male mostie izmeu otvora pa je verovatnoa pucanja i deformacije u daljem procesu prerade i eksplatacije vea.

  Prilikom izbora perforacije potrebno je napraviti najbolji mogui izbor u odnosu na namenu perforiranog lima i proizvoda,za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

  1.3.Margine i perforirane povrine

  Jedna od glavnih prednosti perforiranih metalnih ploa je to se mogu proizvesti sa neperforiranim povrinama prema zahtevu procesa i upotrebe perforiranog lima i proizvoda.Ovo je posebno vano kod dalje prerade perforiranih limova(savijanja,izvlaenja,tancovanja...). Savremen proizvodni kapacitet omoguava nam izradu perforiranih limova i proizvoda prema vaem zahtevu,precizno i tano sve u jednom koraku.Ovo je posebno vano za izradu sita i delova :

  Slika 1.

  Margine su neperforirane povrine mereno od ivice ploe do ivice otvora,posmatrano na strani probijanja (strana na kojoj probojci ulaze u materijal).Prilikom porudbine potrebno je naglasiti smer savijanja tj.poziciju strane lima sa pucnom (strana na kojoj probojci izlaze iz materijala).Margine se oznaavaju sa 1, 2,1,2.

 • Slika 2.

  Treba napomenuti da se sa poveanjem veliine neperforiranih povrina-margina proces mehanikog peglanja perforiranih limova postaje sloeni.Mehaniki stresovi koji nastaju prilikom perforacije mogu proizvesti neravnine, i talase koji u ekstremnim sluajevima ne mogu biti korigovani mehanikim peglanjem ak i sa najsavremenijom opremom.

  Velike neperforirane povrine-margine mogu proizvesti i promenu spoljnjih dimenzija perforiranog lima-ploe tokom perforacije i peglanja.U ovom sluaju neophodno je izvriti dovoenje perforirane ploe na meru seenjem (trimovanjem), posebno ako je tolerancija dimenzija mala.Usled odstupanja koja su rezultat perforacije i trimovanja moe doi do odstupanja nominalne vrednosti margina A i stvarene vrednosti C nakon korekcije spoljnih mera .

  Slika 3.

  1.4.Poetak i zavretak perforacije

  U zavisnosti od tipa perforacije kao tehnike izvodljivosti ,koristi se razliita konfiguracija alata za perforaciju lima.Od toga e zavisiti poetak i zavretak perforacije.Kao posledicu imamo nepotpun prvi i poslednji red perforacije tj.nedostatak otvora.Ilustracija koja sledi prikazuje dva tipa koji su nazastupljeni u proizvodnji. Ukoliko je ovaj parametar bitan molimo naglasite.

  Slika 4.

 • 1.5.Teina perforiranog metala

  1 - irina ploe ili table (mm) 0 propusna mo (%)

  1 - duina ploe ili table (mm) D spoljni prenik kotura-bunta(mm)

  2 - irina perforirane povrine (mm) d unutranji prenik kotura-bunta(mm)

  2 duina perforirane povrine(mm) specifina teina (kg/3 ) t - debljina lima (mm)

  Perforirani lim bez margina

  Slika 5. = 11 (1000 )100

  .

  Perforirani lim sa 2 margine po duoj strani

  Slika 6. = 1 t 1 2 0 100

  .

  Materijal Specifina teina ( )

  elik 7 , 85 Prohrom serija 300 7 ,8 Prohrom serija 400 8 Alum inijum 2, 7 Bakar 8,9 Mesing 8, 5

 • Perforirani lim sa etri margine okolo

  Slika 7. = t 1 1 2 2 0 100 .

  Perforirani lim u koturu sa dve margine po duini

  Slika 8. = 785 (2 2) 1 2 0

  100 .

  Napomena:Kod kotura koji nisu tvrdo namotani ili su primetna odstupanja u namotavanju ,vrednosti ( 1 i p ) treba smanjiti a vrednost (D) poveati.

  1.6.Mehanika snaga perforiranog lima

  Kada se perforirani limovi koriste u konstruktivne svrhe ili kao mainski deo obino je treba izraunati potrebnu debljinu lima za predvieno optereenje kome e perforirani lim biti izloen.Perforacija smanjuje mehanika svojstva lima tj.metalne ploe (otpornost,snagu,tvrdou).

  Proraun snage perforiranog lima je pojednostavljen primenom principa jednakosti ravnih materijala. Perforirani lim se tretira kao ravan lim istih dimenzija ali nie granice elastinosti i koeficijent elastinosti .

  Kada ovo primenimo dobijamo dva racia :

  i

  ,koji nam omoguavaju da izraunamo za koliko treba poveati debljinu perforiranog lima da bi imao ista mehanika svojstva (silu zatezanja,deformacije...) prilikom optereenja kao ravni neperforirani lim .

 • Slika 9. Pokazuje kako se ovaj racio menja sa promenom procenta propusne moi ( 0) ,za ploe sa okruglom perforacijom R
 • 2.3.Pravougaonost tabli-ploa

  Tokom procesa perforacije polje perforacije se razvlai tj.menja se duina i irina lima Zavrna obrada posebno peglanje prouzrokuje razvlaenje u polju perforacije.Veliina promene dimenzija ne moe unapred biti odreena jer zavisi od vie faktora a kljuni su veliina otvora,raspored otvora,debljina i vrsta materijala,veliina i raspored margina.Pravougaonost se definie kao ortogonalna projekcija irine lima 1 preko duine lima 1 a izraava se kao procenat (%) od 1.

  Naredna tabela prikazuje maksimalne dozvoljene tolerancije za pravougaonost sq

  Slika 10.

  Primenom naredne formule moemo izraunati vrednost c u (mm)

  = sq 1 100

  ()

  2.4.Dozvoljena odstupanja irine margina (neperforiranih rubova)

  Tolerancije za irinu margina 1, 2 1,2 su prikazane u narednoj tabeli .

  Korak perforacije ( p ili t )

  Tolerancija za irinu m arg ine e i f

  p 5, A0 25% 5 p 5, A0 > 25% 1 0 5 < p 20 1 0 p > 20 0, 5 p

  2.5.Ravnoa poravnatost perforiranih limova

  Perforirani limovi se nakon perforacije peglaju pomou specijalnih maina ravnalica.Postoje tri stanja isporuke: 1.neporavnano 2.mainski poravnano 3. dodatno poravnano .Perfom isporuuje perforirane limove mainski poravnane u skaldu sa DIN I ISO standardima.

  Tolerancija poravnatosti predstavlja maksimalno dozvoljeno rastojanje izmeu povrine lima i horizontalne povrine na kojoj lim lei poloen (ulazni deo otvora na gore).Naredna tabela prikazuje tolerancije poravnatosti za table lima koje su mainski poravnane nakon perforacije,maksimalne duine 2000mm,propusne moi od 20% do 40%,sa marginama irine t + 0,5 p ( t -debljina lima,p-korak perforacije).Kod perforiranih limova koji odstupaju od navedenih parametara,imaju nejednake margine,velike prolaze,nepravilne povrine,odreene vrste lima...ne mogu se uvek eliminisati sve

  Nazivna debljina lim a ( t )

  Pravoug aonost tabli kao % od a1

  t 3 0, 75 3 < t 5 1 , 5 5 < t 10 3 10 < t 12,5 5

 • zaostale napetosti.Dodatno ravnanje se obavlja na zahtev kupca shodno tehnikim mogunostima i predmet je individualnog dogovora.

  irina a1 Duina b1 Tolerancija poravnatosti za razliite debljine lima (t)

  t < 0,7 0,7 t < 1,2 1,2 t < 3 3 t < 5 5 t 12,5 a1 , b1 1200 20 1 8 1 5 1 2 1