sri vishnu sahasranama stotram with namavali-malayalam

Download Sri Vishnu Sahasranama Stotram With Namavali-Malayalam

Post on 12-Oct-2014

1.131 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

zsIviu xHzxn]mE]zth(zsI viuxHzx n]m]vi xHith)

E-book Published By http://malayalamebooks.org/ February 2012

zsIviuxHzxn]mE]zth

muKvu>zsIviuxHzxn]mh: ni>vDi nU]uk]yi B]>tIyR nitYvuh p]>]yfh ecy[tuv>u O>u \mE]ztm]f[ viuxHzxn]mh. EvdvY]xN xVyh >cic{t]y mu viu xHzxn]mL ppu>]fiuh mXYpu>]fiuh muh \eiuh, vY]xzpfItm]y mH]B]>tiuLe viuxHzxn]min]f[ aDikh jnzpIti Bic{i>iu t[. atiBISfm]y mH]B]>tyuinuEsSh Bgv]N zsIkZe niREsmnux>ic{[ yuDiS[i>N s>sy{yil m>fvuh zptIic{ukiTi>u BIS[m]c]>Ye> ku vic{[ anuzgHh EtTukyu]yi. ]nvZn]y BIS[mR yuDiS[i>e xhsyL[ yE]cith xm]Dnh pryu kyuh, >]jDRh \pEdsiukyuh ecy[tu. OTuvil yuDi S[i>N BIS[mpit]mHEn]T[ |zpk]>h Ec]dic{u:kiEmkh eedvth E]Ek kih v]EpYkh p>]yfh x[tuv kh kmRc zp]p[nuyuRm]nv] suBh Ek] DRm xRvDRm]f]h Bvt p>Em] mt kih jpMucYEt juRjMxhx]>bn]t[

(E]kil ~kn]y EdvN A>]f[? ~kvuh p>mvum]y zp]pY]nh ~t]f[? ~et]>u Edven aRc{ic{]]f[ mnuSYR xd[gti EnTuk? `}] DRiuhevc{[ ~vu EzsS[em[ au k>utu DRh ~t]f[? ~tien jpic{]]f[ mnuSYN jMxhx]>bnilni[ mui EnTuk?) |o Ec]dYLu>m]yi "jgt[zpBuvuh, annuh, Edv Edvnum]y viuv]f[ ~kn]y Edvenuh, aviTu]f[ xktinuh zp]pY]nemuh, aviTue utiukyuh2

zsIviuxHzxn]mE]zthaRc{iukyuh ecy{uky]f[ ~vuh EzsS[m]y DR emuh, BipURv{h xHzxn]mh jpic{uek][ Bgv]en aRc{iu mnuSYR jMm>f>Upm]y xhx]>ilniu mu>]yi xd[gti EnTuu" `uh BIS[mR \>h n[ki. tdn>h BIS[mR yuDiS[i>n[ \pEdsic{t]f[ zsIviu xHzxn]mE]zth. viuxHzxn]min[ >cie B]SYil ~vuh zp]cInm]yt[ zsIs>]c]>YR >cic{ B]SYm]f[. gu>uv]y zsI Eg]vip]dR A]pic{tnux>ic{[ zsIs>]c]>YR >cic{t]f[ |o B]SYemuh, |t]f[ aEHie B]SYil zpmm]yetuh pryeTuu. zsIs>]c]>YR uEsSh m]DV]c]>YR, p>]s>BR, tuTiy n]tiDikh Ac]>YM]R viuxHzxn]min[ B]SYh >cic{iu[. `]l |uh zsIs>]c]>Yvi>citm]y B]SYh te ~vumDikh jnxtm]yi nie]uu. viuxHzxn]mE]zth |-bu[: viuxHzxn]mE]zt in[ n]mm]ztm]y vYtY]xE]eT ni>vDi p]EBd u[. |til zpD]nh zsIs]>B]SYil k]fu p]vuh zsI>]m]nuj]c]>Y>ueT siSYn]yi>u p>]s>BR >cic{ B]SYil \pEy]gic{i>iu p]vum]kuu. |til AdYEt]f[ t]>tEmYn kUTut]yi zpc]>iut[. atuek][ viuxHzxn]mh |bu[ ty{]r]utin[ zsIs]>B]SYie p]m]f[ AD]>m]eyTui>iut[. xHzxn]mh nitYp]>]yfh ecy{uv]n]zgHiuv>ueT xok>Yh kfieTu[ viuxHzxn]mh |bu[ >u eexxil ty{]r]iyiu[ - A5 eexxiuh, Ep][ eexxiuh.

3

zsIviuxHzxn]mE]zthkT]T[: E]ztieyuh n]m]viyueTyuh Edvn]g>iyi u |eTk[[ "x]Nx[zki[ EQ]kYuem[x[" ` eexil nieTut]f[. viuxHzxn]mE]ztvuh n]m]viyuh |bu]yi |o Eb}]gil Ep][ ecy{fem[ niREsi c{tuh, atinu muNeekeyTuu zpvRic{tuh, atYh t][p>YE]eTyuh mEy]eTyuh Bhgiy]yuh atie zpUP[rIQi[ ecy[ttuh zsI >Gun]Njiy]f[. aEH iEn]Tuh, atixu>m]y O>u kvR |buinuEvi ty{]r]iy xuEgS[ Ac]>iEy]Tuh, x]Nx[zki[ EQ]kYu em[x[ eexie nTiuk]E>]Tumu aeektvm]y ni |o xRBil E>KeTuuu. - zpx]DkN

4

zsIviuxHzxn]mE]zth\Ep]d[G]thH>i O]h

suk}]hb>D>h viuh ssivRfh ctuRBujh zpxvdnh DY]Eyt[ xRvviG[En]ps]Ey yxY dVi>dvz]dY] p]>iSdY] p> sth vih nii xtth viSVk[Exnh tm]zsEy vY]xh vxinp[t]>h sE poztmklmSh p>]s>]jh vE sukt]th tEp]niDih vY]x]y viu>Up]y vY]x>Up]y viEv nEm] eev zbniDEy v]xi]y nEm] nm avik]>]y su]y nitY]y p>m]En xeedk>Up>Up]y viEv xRvjiEv yxY x[m>fm]Eztf jMxhx]>bn]t[ vimucYEt nmx[eem viEv zpBviEv nmmBUt]n]h AdiBUt]y BUBZEt aEnk>Up>Up]y viEv zpBviEv O]h nEm] viEv zpBviEv zsIeevs]yn \v]c zsutV] DRm]nEsESf p]vn]ni c xRvs yuDii> s]nvh punE>v]BYB]St yuDii> \v]c kiEmkh eedvth E]Ek kih v]EpYkh p>]yfh uv kh kmRc zp]p[nuyuRm]nv] suBh Ek] DRm xRvDRm]f]h Bvt p>Em] mt kih jpMucYEt juRjMxhx]>bn]t[5

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

zsIviuxHzxn]mE]zthBIS[m \v]c jgt[zpBuh EdvEdvmnh pu>uES]mh uvN n]mxHEzxf pu>uS xtEt]it tEmv c]RcyitYh BY] pu>uSmvYyh DY]yN uvN nmxYh yjm]nEmv c an]diniDnh viuh xRvE]kmEHsV>h E]k]DYh uvitYh xRvduK]tiEg] BEvt[ zbfYh xRvDRmh E]k]n]h kIRtivRDnh E]kn]h mHd[BUth xRvBUtBEv]d[Bvh ~S Em xRvDRm]f]h DREm]DiktEm] mt yd[BY] pu>Ik]h eev>REc> xd] p>mh Ey] mHEj p>mh Ey] mHp p>mh Ey] mHd[zb p>mh y p>]yfh pvizt]f]h pvizth Ey] mhg]n]h c mhgh eedvth Edvt]n]h c BUt]n]h Ey]vYy pit] yt xRv]fi BUt]ni BvY]diyug]gEm yx[mih zpyh y]i punE>v yugEy txY E]kzpD]nxY jg]xY BUpEt viS[Ef]Rn]mxHzxh Em sZfu p]pBy]pHh y]ni n]m]ni gof]ni viKY]t]ni mH]n SiBi p>igIt]ni t]ni vY]mi BUtEy SiRn]m[n]h xHzxxY EvdvY]Ex] mH]muni CE]nuup[ t] EdEv] Bgv]N EdvkIxut amZt]hsUd[BEv] bIjh siREdvkinn ztix]m] HZdyh txY s]YRE viniyujYEt

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6

zsIviuxHzxn]mE]zthviuh jiuh mH]viuh zpBviuh mEHsV>h aEnk>Up eedtY]h nm]mi pu>uES]mh Eksv p]tu Em p]edo jhEG n]>]y]Ef] mm m]DEv] Em kTih p]tu Eg]viE] guHYEmv c n]Bih viuu Em p]tuh j>h mDuxUdn \>zivizkm p]tu HZdyh p]tu v]mn zsID> p]tu Em kh HZSiEkEs] muKh mm pd[mn]Bu nyEn siE>] d]Em]dE>] mm `vEmt]ni n]m]ni jpk]E viEsSt vinYExd]>]Rh xRv{mhgxiEy 23 24 25 26 27

pURvnY]x zsIEvdvY]x \v]c O]h axY zsIviE]RdivYxHzxn]m x[Et]ztmH]mzxY zsI EvdvY]Ex] Bgv]N Si anuup[ C zsImH]viu p>m]] zsIm]>]yEf] Edvt] amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti bIjh EdvkInn zxEti si \d[Bv E]BEf] Edv |ti p>Em] mz shKBZkI czkIti kIkh s]Rq[gDnV] gd]D> |tYzh >]hgp]fi>E]BY |ti Enzth ztix]m] x]mg x]Emti kvch Anh p>zbEti Ey]ni

7

zsIviuxHzxn]mE]zthtu xudRsn k] |ti dig[b zsIvisV>Up |ti DY]nh zsImH]viuzpItYRh xHzxn]mjEp viniEy]g a nY]x O]h si>xi EvdvY]xSEy nm muEK anuup[CEx nm HZdi zsIkZp>m]Edvt]eey nm guEHY amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti bIj]y nm p]dEy]REdvkInn zxEti sEy nm xRv]hEg shKBZkI czkIti kIk]y nm k>xuET mm zsIkZzpItYRE jEp viniEy]g]y nm |ti Sy]dinY]x a k>nY]x O]h visVh viuRvST[k]> |tYhgu]BY]h nm amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti tRjnIBY]h nm zbEfY] zbkZd[zbEti mDYm]BY]h nm xuvRfbiu>E]BY |tYn]mik]BY]h nm nimiES]nimiS zxgVIti kniik]BY]h nm >]hgp]fi>E]BY |ti k>tk>pZ]BY]h nm |ti k>nY]x

8

zsIviuxHzxn]mE]ztha SQhgnY]x O]h visVh viuRvST[k]> |ti HZdy]y nm amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti si>Ex xV]H] zbEfY] zbkZd[zbEti siK]eey vST[ xuvRfbiu>E]BY |ti kvc]y Huh nimiES]nimiS zxgVIti Enztzty]y voST[ >]hgp]fi>E]BY |tYx[zt]y PT[ |ti SQhgnY]x zsIkZzpItYRE viS[Ef]RdivYxHzxn]mjpmHh k>iESY |ti xlp a DY]nh IE>]dnVt[zpEdEs sucimfivixt[ eexkEt moik]n]h m]]k}up[t]xn x[PTikmfinieeBR moieekRmit]hg sueezB>eezB>deezB>up>ivi>cieetR mupIyUS vReeS AnI n punIy]d>iningd] shKp]fiRmuku 1 BU p]do yxY n]BiRviydxu>niz xU>Yo c EnEzt kRf]v]s] siE>] dYoRmuKmpi dHEn] yxY v]x[Etymi ah yxY visVh xu>n>KgEg] EB]gigRveedeetY cizth >h>mYEt th ztiBuvnvpuSh viumIsh nm]mi 29

zsIviuxHzxn]mE]zthO]h s]]k]>h Bujgsynh pd[mn]Bh xuE>sh visV]D]>h ggnxdZsh EmGvRfh suB]hgh [mIk]h kmnynh Ey]giBiRDY]ngmYh vE viuh BvByH>h xRvE]eekkn]h EmGsY]mh pItkoEsyv]xh zsIvX]h kouEB]d[B]xit]hgh puEfY]Epth pu>Ik]yt]h viuh vE xRvE]eekkn]h xshKczkh xki>ITkuh xpItvx[zth x>xI>uEHfh xH]>vkouBzsiyh nm]mi viuh si>x] ctuRBujh C]y]y]h p]>ij]txY EHmxihH]xEn]p>i AxInmhbudsY]mm]yt]mZth cz]nnh ctuRb]Huh zsIvX]it vxh >uk[mifI xtYB]m]BY]h xHith kZm]zsEyO]h nEm] BgvEt v]xuEdv]y

3

4

5

6

10

zsIviuxHzxn]mE]ztha zsI viuxHzxn]mE]zth zp]>BYEtH>i O]h

visVh viuRvST[k]E>] BUtBvYBvt[zpBu BUtkZd[BUtBZd[B]Ev] BUt]] BUtB]vn pUt]] p>m]] c mu]n]h p>m] gti avYy pu>uS x]I EztE]> ~v c Ey]Eg] Ey]gvid]h Ent] zpD]npu>uESsV> n]>xihHvpu zsIm]N Eksv pu>uES]m xRv sRv siv ]fuRBUt]diRniDi>vYy xhBEv] B]vEn] BRt] zpBv zpBu>IsV> xVyhBU shBu>]ditY puS[k>]E] mH]xVn an]diniDEn] D]t] viD]t] D]tu>um azpEmEy] HZSIEks pd[mn]EB]m>zpBu visVkRm] mnuV] vi viE>] zDuv azg]HY s]sVt kZS[Ef] E]Hit] zptRdn zpBUtx[ztikku]m pvizth mhgh p>h |os]n zp]fd zp]Ef] EjY Ezs zpj]pti Hi>fYgREB] BUgREB] m]DEv] mDuxUdn |osVE>] vizkmI DnVI EmD]vI vizkm zkm anuEm] du>]DRS kZt kZti>]v]N xuE>s s>fh sRm visVE>t] zpj]Bv aH xhvXE>] vY] zptYy xRvdRsn aj xREvsV> xi xii xRv]di>cYut vZS]kpi>Emy]] xRvEy]gvinixZt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11

zsIviuxHzxn]mE]zthvxuRvxumn] xtY xm]]xit xm aEm]G pu>Ik]E] vZSkRm] vZS]kZti >uEzd] bHusi>] bzBuRvisVEy]ni sucizsv] amZt s]sVt ]fuRv>]E>]EH] mH]tp] xRvg xRvvid[B]nuRviSVk[ExEn] jn]Rdn EvEd] EvdvidvYhEg] Evd]hEg] Evdvit[ kvi E]k]DY xu>]DYE] DRm]DY kZt]kZt ctu>]] ctuRvYUHtuRdhztuRBuj zB]jiuREB]jnh EB]] xHiuRjgd]dij anEG] vijEy] Ejt] visVEy]ni punRvxu \EpEz] v]mn zp]hsu>Em]G suci>URjit atIz xhzgH xREg] DZt]] niyEm] ym EvEdY] eevdY xd]Ey]gI vI>H] m]DEv] mDu atIziEy] mH]m]Ey] mEH]X]EH] mH]b mH]buiRmH]vIE>Y] mH]siRmH]dYuti aniREdsYvpu zsIm]nEmy]] mH]zdiDZk[ mEHSV]Ex] mHIBRt] zsIniv]x xt]h gti ani>u xu>]nE] Eg]viE] Eg]vid]h pti m>IciRdmEn] Hhx xupREf] BujEg]m Hi>fYn]B xutp] pd[mn]B zpj]pti amZtYu xRvdZk[ xihH x]t] xim]N i> aEj] duRmRSf s]] vizsut]] xu>]>iH] gu>uRgu>utEm] D]m xtY xtYp>]zkm nimiES]nimiS zxgVI v]cx[pti>ud]>DI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12

zsIviuxHzxn]mE]zthazgfIRzg]mfI zsIm]N nY]Ey] Ent] xmI>f xHzxmURD] visV]] xHzx] xHzxp]t[ AvRtEn] nivZ]] xhvZt xhzpmRdn aH xhvRtEk] vi>niE] D>fID> xuzpx]d zpx]] visVDZgVisVBugViBu xt[kRt] xt[kZt x]DuRjuRn]>]yEf] n> axhEKYEy]zpEmy]] visi sikZuci xi]R xixlp xiid xiix]Dn vZS]HI vZSEB] viuRvZSpRv] vZES]d> vRDEn] vRDm]n vivi zsutix]g> xuBuEj] duRDE>] v]I mEHEz] vxuEd] vxu eenk>UEp] bZHzdUp sipivi zpk]sn O]jx[EtEj]dYutiD> zpk]s]] zpt]pn x[p]E>] mzz]hsuRB]x[k>dYuti amZt]hsUd[BEv] B]nu ssbiu xuE>sV> OoSDh jgt Extu xtYDRmp>]zkm BUtBvYBv] pvn p]vEn]n k]mH] k]mkZt[k] k]m k]mzpd zpBu yug]dikZdYug]vREt] eenkm]Ey] mH]sn adZEsY] vY>Up xHzxjidnjit[ |E]visi siE siKI nHuES] vZS Ezk]DH] Ezk]DkZt[kRt] visVb]HuRmHID> acYut zpit zp]f zp]fEd] v]xv]nuj ap]hniDi>Di]nmzpm zptiit 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3

Recommended

View more >