sree vishnu sahasranamam english

Download Sree Vishnu Sahasranamam English

Post on 27-Nov-2014

216 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

r viu sahasranma stotram r lakmyaottara atanma stotram

r viu sahasranma stotramuklmbaradhara viu aivara caturbhujam prasannavadana dhyyet sarva vighnopantaye yasya dvirada vaktrdy priady paraatam vighna nighnanti satata vivaksena tamraye vysa vasiha naptra akte pautramakalmaam parartmaja vande ukatta taponidhim vysya viurpya vysa roopya viave namo vai brahma nidhaye vsihya namo nama avikrya uddhya nityya paramtmane sadaika rpa rpya viave sarva jiave yasya smaraa mtrea janma sasra bandhant vimucyate namastasmai viave prabhaviave o namo viave prabhaviave r vaiampyana uvca ----rutv dharmnaeea pvanni ca sarvaa yudhihira ntanava punarevbhyabhata r yudhihira uvca ----kimeka daivata loke kivpyeka paryaam stuvanta ka kamarcanta prpnuyurmnav ubham ko dharma sarvadharm bhavata paramo mata ki japan mucyate janturjanma sasra bandhant r bhma uvca ----jagatprabhu devedevamananta puruottamam stuvannmasahasrea purua satatotthita tameva crcayannitya bhakty puruamavyayam dhyyan stuvannamasya ca yajamnastameva ca andinidhana viu sarvalokamahevaram lokdhyaka stuvannitya sarvadukhtigo bhavet brahmaya sarvadharmaja lokn krtivardhanam lokantha mahadbhta sarvabhtabhavodbhavam ea me sarvadharm dharmo'dhikatamo mata 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

yadbhakty puarkka stavairarcennara sad parama yo mahatteja parama yo mahattapa parama yo mahad brahma parama ya paryaam pavitr pavitra yo magan ca magalam daivata devatn ca bhtn yo'vyaya pit yata sarvi bhtni bhavantydiyuggame yasmi ca pralaya ynti punareva yugakaye tasya lokapradhnasya jagannthasya bhpate viornmasahasra me u ppabhaypaham yni nmni gauni vikhytni mahtmana ibhi parigtni tni vakymi bhtaye irnmn sahasrasya vedavyso mahmuni chando'nuup tath devo bhagavn devaksuta amt dbhavo bja aktirdevaki nandana trism hdaya tasya ntyarthe viniyujyate viu jiu mahviu prabhaviu mahevaram anekarpa daitynta nammi puruottamam asya r viordivya sahasranma stotra mahmantrasya rvedavyso bhagavni anuup chanda r mahviu paramtm rmannryao devat amt dbhavo bhnuriti bjam devak nandana sraetiakti udbhava kobhao deva iti paramo mantra akhabhnnandak cakrti klakama rga dhanv gaddhara ityastrama rathga pi rakobhya iti netrama trism smaga smeti kavacam nanda parabrahmeti yoni tu sudarana kla iti digbandha rvivarpa iti dhynam rmahviu prtyarthe sahasranmajape viniyoga

14 15 16 17 18 19 20 21 22

dhynam ----krodhanvatpradee ucimaivilasatsaikate mauktiknm mlklptsanasthasphaikamainibhairmauktikairmaitga ubhrairabhrairadabhrairupariviracitairmuktapya varai nand na punydarinalinagad akhapirmukunda bhpdau yasyanbhir viyadasuranilacandra sryau ca netre karvirodyaurmukhamapi dahano yasya vsteyamabdhi antasthayasya vivasuranarakhagagobhogigandharvadaityai citrararamyatetatribhuvana vapua viumanammi om namo bhagavate vsudevya ntkra bhujagaayana padmanbha surea vivkra gaganasada meghavara ubhgam lakmknta kamalanayana yogihdhynagamya vande viu bhavabhayahara sarvalokaikantham meghayma pta kaueyavsa rvatskha kaustubodbhsitgam puyopeta puarkyatka viu vande sarvalokaikantham nama samasta bhtnmdibhtya bhbhte aneka rpa rpya viave prabhaviave saakha cakra sakira kuala saptavastra sarasruhekaam sahravaka sthalaobhikaustubha nammi viu iras caturbhujam chyy prijtasya hemasihsanopari snamambudaymamyatkamalaktam candrnana caturbhu rvatskita vakasam rukmi satyabhmbhy sahita kamraye

nma sahasra prrambha ----hari o viva viurvaakro bhtabhavyabhavatprabhu bhtakd bhtabhdbhvo bhttm bhtabhvana pttm paramtm ca muktn param gati avyaya purua sk ketrajo'kara eva ca yogo yogavid net pradhnapuruevara nrasihavapu rmn keava puruottama sarvaarvaivassthurbhtdirnidhiravyaya sambhavo bhvano bhart prabhava prabhurvara svayambh ambhurditya pukarko mahsvana andinidhano dht vidht dhturuttama aprameyo hkea padmanbho'maraprabhu vivakarm manustva sthaviha sthaviro dhruva agrhya vata ko lohitka pratardana prabhta strikakubdhma pavitra magaa param na prada pro jyeha reha prajpati hirayagarbho bhgarbho mdhavo madhusdana varo vikram dhanv medhv vikrama krama anuttamo durdhara ktaja ktirtmavn surea araa arma vivaret prajbhava ahassavatsaro vya pratyayassarvadarana ajassarvevarassiddha siddhi sarvdiracyuta vkapirameytm sarvayogavinih sta vasurvasumanh satyassamtm sammita sama amogha puarkko vakarm vkti rudro bahuir babhrurvivayoni ucirav amta vata sthurvarroho mahtap sarvaga sarvavidbhnurvivakseno janrdana vedo vedavidavyago vedgo vedavit kavi lokdhyaka surdhyako dharmdhyaka ktkta caturtm catur vyha caturdara catur bhuja bhrjiurbhojana bhokt sahiur jagaddija 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

anagho vijayo jet vivayoni punarvasu upendro vmana pruramogha ucirrjita atndra sagraha sargo dhttm niyamo yama vedyo vaidya sadyog vrah mdhavo madhu atndriyo mahmyo mahotsho mahbala mahbuddhirmahvryo mahaktirmahdyuti anirdeyavapu rmnameytm mahdridhk mahevso mahbhart rnivsa sat gati aniruddha surnando govindo govid pati marcirdamano hasa suparo bhujagottama hirayanbha sutap padmanbha prajpati amtyu sarvadk siha sandht sandhimn sthira ajo durmaraa st viruttm surrih gururgurutamo dhma satya satyaparkrama nimio'nimia sragv vcaspatirudradh agrar gr ma rmn nyyo net samraa sahasra mrdh vivtm sahasrka sahasrapt vartano nivtttm savta sampramardana aha savartako vanhiranilo dharadhara suprasda prasanntm vivadhgvivabhugvibhu satkart satkta sdhurjanhurnryao nara asakhyeyo'prameytm viia iakcchuci siddhrtha siddhasa kalpa siddhida siddhisdhana vh vabho viurvaparv vodara vardhano vardhamnaca vivikta rutisgara subhujo durdharo vgm mahendro vasudo vasu naikarpo bhadrpa ipivia prakana ojastejodyutidhara praktm pratpana dva spakaro mantracandrur bhskaradyuti amtdbhavo bhnu aabindu surevara auadha jagata setu satyadharmaparkrama bhtabhavyabhavanntha pavaaa pvano'nala kmah kmaktknta kma kmaprada prabhu yugdikdyugvarto naikamyo mahana

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

adyo vyaktarpaca sahasrajidanantajit io viia iea ikha nahuo va krodhah kridhaktkart vivabhurmahdhara acyuta prathita pra prado vsavnuja apmidhiradhihnamapramatta pratihita skanda skandadharo dhuryo varado vyuvhana vsudevo bhadbhnurdideva purandara aokastraastra ra aurirjanevara anukla atvarta padm padmanibhekaa padmanbho'ravindka padmagarbha arrabht maharddhirddho vddhtm mahko garuadhvaja atula arabho bhma samayajo havirhari sarvalakaalakayo lakmvn samitijaya vikaro rohito mrgo heturdmodara saha mahdharo mahbhgo vegavnamitana udbhava kobhao deva rgarbha paramevara karaa kraa kart vikart gahano guha vyavasyo vyavasthna sasthna sthnado dhruva pararddhi paramaspaastua pua ubhekaa rmo virmo virajo mrgo neyo nayo'naya vra aktimat reho dharmo dharmaviduttama vaikuha purua pra prada praava pthu hirayagarbha atrughno vypto vyuradhokaja tu sudarana kla parameh parigraha ugra savatsaro dako virmo vivadakia vistra sthvarasthu prama bjamavyayam artho'nartho mahkoo mahbhogo mahdhana anirvia sthaviho'bhrdharmaypo mahmakha nakatranemirnakatr kama kma samhana yaja ijyo mahejyaca kratu satra sat gati sarvadar vimukttm sarvajo jnamuttamam suvrata sumukha skma sughoa sukhada suht manoharo jitakrodho vrabhurvidraa svpana svavao vyp naiktm naikakarmakt

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

vatsaro vatsalo vats ratnagarbho dhanevara dharmagubdharmakddharm sadasatkaramakaram avijt sahastrurvidht ktalakaa gabhastinemi sattvastha siho bhtamahevara didevo mahdevo deveo devabhdguru uttaro gopatirgopt jnagamya purtana arrabhtabhdbhokt kapndro bhridakia somapo'mtapa soma purujitpurusattama vinayo jaya satyasandho drha stvat pati jvo vinayit sk mukundo'mitavikrama ambhonidhirananttm mahodadhiayo'ntaka ajo mahrha svbhvyo jitmitra pramodana nando nandano nanda satyadharm trivikrama mahari kapilcrya ktajo medinpati tripadastridadhyako mahga ktntakt mahvarho govinda suea kanakgad guhyo gabhro gahano guptacakragaddhara vedh svgo'jita ko dha sakarao'cyuta varo vruo vka pukarko mahman bhagavn bhagahnand vanaml halyudha dityo jyotirditya sahurgatisattama sudhanv khaaparaurdruo draviaprada divispk sarvadgvso vcaspatirayonija trism smaga sma nirva bheaja bhiak sannysakcchama nto nih nti paryaam ubhga ntida sra kumuda kuvaleaya gohito gopatirgopt vabhko vapriya anivart nivtttm sakept kemakcchiva rvatsavak rvsa rpati rmat vara rda ra rnivsa rnidhi rvibhvana rdhara rkara reya rmn lokatrayraya svaka svaga atnando nandirjyotirgaevara vijittm vidheytm satkrtichinnasaaya udra sarvatacakurana vatasthira

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

bhayo bhao bhtirvioka okanana arcimnarcita kumbho viuddhtm viodhana aniruddho'pratiratha pradyumno'mitavikrama klaneminih vra auri rajanevara triloktm trilokea keava keih hari kmadeva kmapla km knta ktgama anirdeyavapurviurvro'nanto dhanajaya brahmayo brahmakd brahm brahma brahmavivardhana brahmavid brhmao brahm brahmajo brhmaapriya mahkramo mahkarm mahtej mahoraga mahkraturmahyajv mahyajo mahhavi stavya stavapriya stotra stuti stot raapriya pra prayit puya puyakrtiranmaya manojavastrthakaro vasuret vasuprada vasuprado vsudevo vasurvasuman havi sadgati satkti satt sadbhti satparyaa raseno yadureha sannivsa suymuna bhtvso vsudeva sarvsunilayo'nala darpah darpado dpto durdharo'thparjita vivamrtirmahmrtirdptamrtiramrtimn anekamrtiravyakta atamrti atnana eko naika sava ka ki yat tatpadamanuttamam lokabandhurlokantho mdhavo bhaktavatsala suvarovaro hemgo vargacandangad vrah viama nyo ghtracalacala amn mnado mnyo lokasvm trilokadhk sumedh medhajo dhanya satyamedh dhardhara tejovo dyutidhara sarvaastrabht vara pragraho nigraho vyagro naikago gadgraja caturmrticaturbhucaturvyhacaturgati caturtm caturbhvacaturvedavidekapt samvarto'nivtttm durjayo duratikrama durlabho durgamo durgo durvso durrih ubhgo lokasraga sutantustantuvardhana

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

indrakarm mahkarm ktakarm ktgama udbhava sundara sundo ratnanbha sulocana arko vjasana g jayanta sarvavijjay suvarabindurakobhya sarvavgvarevara mahhdo mahgarto mahbhto mahnidhi kumuda kundara kunda parjanya pvano'nila amto'mtavapu

Recommended

View more >