sr toplotna provodljivost

Download SR Toplotna Provodljivost

Post on 09-Apr-2016

11 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski rad iz predmeta Gradjevinski materijali "Toplotna provodljivost"

TRANSCRIPT

 • SEMINARSKI RAD

  GRAEVINSKI MATERIJALI 1

 • TOPLOTNA PROVODLJIVOST

  Toplotna provodljivost materijala ogleda se u njegovom proputanjustacionarnog toplotnog fluksa (protoka) usled razlike temperaturaT = T1 T2 na dvema graninim povrinama. Ovo svojstvomaterijala karakterie koeficijent toplotne provodljivosti definisanizrazom

  gde je q = Q/t stacionarni toplotni fluks (J/s), Q koliina toplote(J), t vreme trajanja eksperimenta (s), a debljina uzorka (m), S povrina uzorka (m2).

 • KOEFICIJENT PROVODLJIVOSTI TOPLOTE

  Prema tome, koeficijent [W/(m*C)] oznaava koliinu toplote koju u jedinicivremena propusti sloj nekog materijalajedinine debljine, i to upravno na njegovujedininu povrinu, ako razlikatemperature u stacionarnom stanjuizmeu graninih povrina materijalaiznosi 1C.

 • Ukoliko proputanje toplote je koliina toplote koja pod istimuslovima kao napred proe kroz uzorak debljine a..

  Reciprona vrednost veliine , tj. parameter 1/, naziva se

  otpor proputanja toplote [(m2*C)/W].

 • Ako su, pak, delovi elemenata postavljeni jedan pored drugog u skladu sa sl. 1b, srednji otpor proputaju toplote dobija se putemrelacije:

  , gde su 1, 2,, n ukupna proputanja toplote za pojedine delove

  posmatranog elementa, a p1, p2,, pn uea pojedinih delova u odnosu na ukupnu povrinu povrinu elementa

 • Definicija koeficijenta prolaza toploteformalno je identina definicijiukupnog proputanja toplote:vrednost K oznaava onu koliinutoplote koja prolazi u jedinici vremena kroz odreeni element ukupne debljine a,pod pretpstavkom da stacionarni toploti fluksdeluje upravno na jedininu povrinu I da je razlika temperature naobe strane jednaka 1

  Naime mora se voditi rauna o prolaenju toplote iz unutranjegprostora na povrinu pregrade (i),kao I o prelaenju toplote sapovrine (e) u spoljanju sredinu .Ovu razmeru toplote karakteriukoeficijent prelaza toplote i I e, pa se na bazi izloenog ukupniotpor prolaza toplote moe prikazati u obliku

 • KOEFICIJENT LINEARNOG IRENJA Predstavlja dilataciju tapa izraenog od oderenog materijala pri

  promeni temperature za 1C.Udaljem se prikazuju vrednosti ovogkoeficijenta za neke vanije materijale.

 • OVISNOST KOEFICIJENTA PROVODLJIVOSTI OD VLANOSTI MATERIJALA

  S poveanjem vlanosti materijala naglo raste koeficijent toplotneprovodljivosti .Na sledeoj slici je prikazana zavisnost koeficijenta toplotneprovodljivosti zida od opeke o vlanosti opeke. Poveanje koeficijentatoplotne provodljivosti materijala s poveanjem njegove vlanosti je rezultat injenice da voda,koja se umesto vazduha nalazi u poramavlanog materijala,ima vrednost toplotne provodljivosti =0,57w/mk,to je oko 20 puta veia vrednost od vrednosti vazduhaToplotna provodljivost se jo vie poveava u sluaju smrzavanja vode u materijalu,jer jetoplotnaprovodljivost leda 2,3w/mk to je za oko 4 puta vee od koeficijenta vode.

 • MERENJE TOPLOTNE PROVODLJIVOSTI PLOASTIM UREAJEM SA ZATIENOM VRUOM PLOOM

 • MERENJE TOP. PROVODLJIVOSTI METODOM VRUE ICE

 • MERENJE TOPLOTNE PROVODLJIVOSTI METODOM LASERSKE IMPULSIVNE DIFUZIVNOSTI

 • MERENJE METODOM VRUEG DISKA

 • HVALA NA PANJI

Recommended

View more >