sprawozdanie - building a better working world - ey ... file/sprawozdanie_fundacja_ey_2014.pdf ·...

Download Sprawozdanie - Building a better working world - EY ... FILE/Sprawozdanie_Fundacja_EY_2014.pdf · Sprawozdanie…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sprawozdanie zdziaalnoci EYFundacjaza 2014 rok

II | Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok

Spistreci

01 | EY Fundacja z siedzib w Warszawie

01 | Zarzd Fundacji

01 | Cele statutowe Fundacji

05 | Programy realizowane przez Fundacj EY w 2014 roku

32 | Opis dziaalnoci gospodarczej

32 | Odpisy uchway Rady Fundacji w zaczeniu (Zarzdu)

32 | Informacja o wysokoci uzyskanych przychodw

33 | Informacje o poniesionych kosztach

34 | Podstawowe dane

34 | Dane o dziaalnoci zleconej fundacji przez podmioty pastwowe i samorzdowe

35 | Dane o przychodach uzyskanych przez Fundacj z odpatnych wiadcze w ramach celw statutowych

35 | Rozliczenia z budetem

IIISprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok |

Szanowni Pastwo,

Po raz kolejny mam przyjemno przedstawi sprawozdanie

z dziaalnoci Fundacji EY.

Wierzymy, e dziki naszym dziaaniom rodzinna piecza zastpcza w Polsce zmienia si na lepsze. Jestemy dumni z zaangaowania osb, z ktrymi wsppracujemy trenerw, specjalistw, wolontariuszy i pracownikw firmy EY. Projekty realizujemy niezmiennie w czterech obszarach pomocy psychologicznej, finansowo-rzeczowej, edukacyjnej oraz w zakresie promocji rodzicielstwa zastpczego.

W minionym roku kontynuowalimy te rozpoczte we wczeniejszych latach. Wrd nich znalazy si m.in. kolejne treningi psychologiczne dla opiekunw w ramach Akademii wiadomego Rodzica, warsztaty dla dzieci z FAS podczas turnusu terapeutycznego czy te projekty, na ktre dajemy granty, takie jak 30 Maja witujemy RAZEM, Ferie z Pasj, Wygraj Rodzinne Wakacje i finansowanie prb indywidualnych. W obszarze pomocy edukacyjnej kontynuowalimy Klucz do jutra program korepetycji realizowany w Warszawie, Krakowie, odzi i Poznaniu oraz CEMS Chance i Skrzyda Samodzielnoci koncentrujce si na wsparciu modziey w procesie usamodzielniania.

Dziaania Fundacji to pomoc dla dzieci szczeglnie pokrzywdzonych przez los. Pamitamy jednak o naszej historii i fundatorach. Projekty, ktre prowadzimy, to rwnie realizacja zobowizania firmy EY do budowania lepszej rzeczywistoci. wiadomo tej odpowiedzialnoci przyczynia si mamy nadziej do rozwoju wasnego, partnerw Fundacji oraz spoecznoci, w ktrych funkcjonujemy.

Dzikuj wszystkim, ktrzy w 2014 r. wczyli si w dziaania Fundacji EY. Szczeglne podzikowania nale si pracownikom firmy EY za ich zaangaowanie w rozwijanie Fundacji poprzez wsparcie finansowe, osobiste i dzielenie si kompetencjami.

Zapraszam do zapoznania si z treci naszego raportu.

Renata HayderPrezes Zarzdu Fundacji EY

LISTPREZESZARZDUFUNDACJIEY

OFundacjiEY

1Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok |

EYFundacjazsiedzibwWarszawie00124 Warszawa, Rondo ONZ 1Regon: 013291183Datarejestracji: 04.06.2003 r.Numerksigirejestrowej: Nr 0000164082NIP: 5272179665

ZarzdFundacjiRenata Hayder, Prezes ZarzduDariuszTokiski, Czonek ZarzduElbietaBuczek, Czonek Zarzdu

RadaFundacjiDuleepAluwihare - Prezes RadyAnetaBaejewska-Gaczyska Czonek RadyZbigniewJusis Czonek Rady

Czonkowie Zarzdu Fundacji oraz Rady Fundacji nie pobieraj wynagrodzenia za penione funkcje w Fundacji EY.

CelestatutoweFundacji 7 Udzielanie pomocy rodzinom zastpczym i rodzinnym

domom dziecka 7 Niesienie pomocy dzieciom chorym i niepenosprawnym 7 Udzielanie pomocy szpitalom i placwkom medycznym 7 Udzielanie pomocy finansowej uczniom i studentom na

cele naukowe oraz organizacjom studenckim na realizacje ich celw statutowych

2 | Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok

Zasady,formyizakresdziaalnocistatutowej

3Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok |

Jako Fundacja EY pomagamy dzieciom, ktre nie mog wychowywa si w swoich naturalnych rodzinach. W naszych dziaaniach najwaniejsze s dzieci, ich potrzeby oraz opiekunowie zastpczy odpowiedzialni czasowo za ich wychowanie.

Celem naszej dziaalnoci jest stworzenie warunkw godnego ycia, edukacji oraz rozwoju w zdrowych spoecznych relacjach. Wspieramy kompleksowo rodziny zastpcze i rodzinne domy dziecka poprzez bezporedni pomoc dla opiekunw oraz wspprac z organizacjami pozarzdowymi i instytucjami publicznymi.

W naszym dziaaniu najwaniejsze jest:

1 BUDOWANIERELACJI na zasadzie partnerstwa z podkreleniem podmiotowoci opiekunw zastpczych oraz dzieci i ich naturalnych rodzin.

2 MOBILIZACJAZASOBW na poziomie pojedynczej rodziny zastpczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wsparcia specjalistw rnych dyscyplin.

3 ROZWJKOMPETENCJIopiekunw zastpczych, pracownikw socjalnych oraz organizacji pozarzdowych.4 PROFESJONALIZACJAWSPARCIA dziki regularnej diagnozie i ocenie prowadzonych projektw.

4 | Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok

W 2014 roku przyjlimy za cel stworzenie strategii prac Fundacji EY na lata 2014-2018.

Ewaluacja dotychczasowych dziaa przeprowadzona w 2013 roku oraz wnioski wycignite na pocztku roku 2014 pozwoliy na szersze spojrzenie na udzielane wsparcie w rodowisku rodzinnych form opieki zastpczej. Cieszy nas fakt, i wprowadzane zmiany s odpowiedzi na potrzeby naszych beneficjentw. Ponadto nadal planujemy bada satysfakcj z proponowanych rozwiza oraz proponowa kompleksow pomoc w wychowaniu dziecka.

Fundacja EY realizuje dziaalno o charakterze poytku publicznego w ramach 20 projektw w 4 obszarach:

1. pomocy edukacyjnej,

2. pomocy psychologicznej,

3. wsparcia finansowo-rzeczowego

4. promocji rodzicielstwa zastpczego.

5Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok |

ProgramyrealizowaneprzezFundacjEYw2014roku

1 POMOCPSYCHOLOGICZNAPoprzez wsparcie psychologiczne, turnusy terapeutyczne i wsporganizowanie grup wsparcia staramy si przywrci naszym podopiecznym szans na normalne i beztroskie dziecistwo. Zapewnienie bezpieczestwa i odpowied na potrzeby dzieci z rodzin zastpczych i rodzinnych domw dziecka wymagaj od rodzicw zastpczych cigego doksztacania si. W zwizku z tym udostpniamy opiekunom szkolenia dotyczce rozwoju dziecka. Na spotkaniach poszerzaj swoj wiedz z zakresu pomocy dziecku porzuconemu oraz dowiaduj si jak sobie radzi z problemami wychowawczymi podopiecznych.

Beneficjenci mog korzysta z projektw wybirczo, zgodnie z wasn wiedz i potrzeb lub zgodnie z ide Fundacji EY wedug indywidualnego programu pomocowego dla rodziny.

AkademiawiadomegoRodzica

Akademia wiadomego Rodzica jest odpowiedzi na potrzeby rodzicw zastpczych chccych poszerzy wiedz na temat efektywnego wspierania przyjtych dzieci w ich rozwoju, zarwno intelektualnym jak i emocjonalnym.

W zwizku z zapotrzebowaniem pogbionej pracy wasnej oraz poszukiwaniem specjalistycznej pomocy w tworzeniu poprawnej relacji pomidzy rodzicem a wychowywanym dzieckiem poszerzylimy moliwo uczestnictwa w projekcie o rodzicw adopcyjnych oraz wychowawcw ze Stowarzyszenia Wioski Dziecice SOS.

Kluczowym i staym elementem Akademii jest cykl dwch zjazdw szkoleniowych, ktre maj na celu pogbienie wiedzy dotyczcej inteligencji emocjonalnej rodzicw na temat wasnego wychowania, odwoanie si do swoich dowiadcze kontaktu z pozytywnym dorosym z dziecistwa, nauczenie efektywnego komunikowania si oraz poszerzenie swoich umiejtnoci wychowawczych.

6 | Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok

TRENINGINTEGRUJCOPOZNAWCZY(treninginterpersonalny)Cel: poszerzenie wiadomoci o sobie (jak kady z uczestnikw grupy jest postrzegany przez innych oraz pozyskanie wiedzy na temat zachowa pozostaych osb w zachodzcych procesach grupowych).

Nauka efektywnego porozumiewania si i wsppracy w grupie. Poznanie zasad i technik procesw grupowych, ktre korzystnie wpywaj na rozwj uczestnikw (do wykorzystania w prowadzeniu spoecznoci w rodzinie).

1. Wyjazd integracyjny jest istotnym elementem przed rozpoczciem pogbionej pracy. Ma na celu zbudowania bezpiecznej paszczyzny dla wszystkich uczestnikw.

2. Zasady formuowania komunikatw zwrotnych.

3. Praca w grupie i z grup (do zastosowania w domu):

5 jak mam pozycj w grupie i co ona oznacza? 5 czy dobrze si czuj penic okrelona rol w grupie? 5 czym jest konflikt w grupie i jak go zaagodzi? 5 jakie zachodz procesy w grupie? 5 czy mog wpywa na zachowania pozostaych uczestnikw?

TRENINGUMIEJTNOCIWYCHOWAWCZYCH(treningintrapsychiczny)Zmiana zachowania dziecka jest moliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymaga. Skuteczno wychowania wymaga od rodzica refleksji na wasnym modelem wychowawczym oraz pogbianie relacji z dzieckiem.

Cel: poznanie pozytywnych wzorcw dorosego, ktre byy wane dla uczestnikw z okresu ich dziecistwa, ocena swojego kontaktu z dzieckiem oraz podjcie refleksja nad wasnym modelem wychowawczym.

1. Pogbienie samowiadomoci uczestnikw o roli wanych dorosych z okresu ich dziecistwa na obecnie przyjte metody wychowawcze.

2. Opracowanie listy zachowa osb dorosych pomocnych dla rozwoju dziecka.

3. Wzmocnienie uczestnikw w roli rodzica, ktry towarzyszy w rozwoju dziecka tworzc dla niego bezpieczne pole do poznawania siebie i wiata.

7Sprawozdanie z dziaalnoci EY Fundacja za 2014 rok |

Kolejnym etapem Akademii wiadomego Rodzica s zjazdy co 2-3 miesice, diagnozujce kadego czonka rodziny w kontekcie funkcjonowania caej rodziny z perspektywy osoby szkolcej si.

ZAGADNIENIAWEEKENDOWYCHZJAZDWSZKOLENIOWYCH1. Zapoznanie si z teori przywizania (w tym nauka podstawowych systemw regulacji emocji w zwizku

z teori przywizania)

2. Okrelenie swojego stylu przywizania oraz dzieci przebywajcych pod opiek uczestnikw

3. Diagnoza dzieci przebywajcych pod opiek uczestnikw

4. Edukacja seksualna

5. Jak pozytywnie rozwiza kryzys w zwizku?

6. Weryf

Recommended

View more >