SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND PRODUSE DIN OŢEL UTILIZATE CA ST009-05

Download SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND PRODUSE DIN OŢEL UTILIZATE CA ST009-05

Post on 15-Jul-2015

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>SPECIFICA IE TEHNIC PRIVIND PRODUSE DIN O EL UTILIZATE CA ARM TURI: CERIN E I CRITERII DE PERFORMANIndicativ ST 009-05 Cuprins * PREVEDERI GENERALE * CATEGORII DE CERIN E PENTRU PRODUSELE DIN O EL PENTRU ARM TURI * DOMENII DE UTILIZARE A PRODUSELOR DIN O EL PENTRU ARM TURI * CALITATEA PRODUSELOR * CERIN E I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND PRODUSELE DIN O EL UTILIZATE CA</p> <p>ARM TUR PENTRU BETON ARMAT I CA ARM TUR NEPRETENSIONAT PENTRU BETON PRECOMPRIMAT * CERIN E PRIVIND VERIFICAREA PRODUSELOR PENTRU PRODUSELE DIN O EL UTILIZATE CA ARM TUR PENTRU BETON ARMAT I CA ARM TUR NEPRETENSIONAT PENTRU BETON PRECOMPRIMAT * CERIN E I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND PRODUSELE DIN O EL UTILIZATE CA</p> <p>ARM TURI PRETENSIONATE N STRUCTURILE DIN BETON PENTRU CONSTRUC II SAU ALTE LUCR RI DE PRECOMPRIMARE * CERIN E PRIVIND VERIFICAREA PRODUSELOR PRODUSELE DIN O EL UTILIZATE CA ARM TURI PRETENSIONATE N STRUCTURILE DIN BETON PENTRU CONSTRUC II SAU ALTE LUCR RI DE PRECOMPRIMARE * Anexa 1 - Referin e normative * Anexa 2 - Defini ii, nota ii * Anexa 3 - Preciz ri privind condi iile pentru deformarea postelastic a produselor (informativ ) * Anexa 4 - Metode specifice pentru controlul i atestarea conformit ii produselor din o el I. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiect</p> <p>I.1.1. Prezenta specifica ie tehnic stabile te cerin e i criterii de performan</p> <p>pentru produsele din o el,</p> <p>denumite n continuare produse, utilizate ca arm turi n elemente i structuri din beton armat i beton precomprimat. Se men ioneaz c n limbajul tehnic aceste produse apar i sub denumirea de o el beton. Plasele sudate sunt considerate arm turi realizate de prelucr tor pentru care se aplic prevederile specifice din cap. IV, V.13 i VI. Arm tura rigid (din profile laminate) precum i produsele utilizate ca arm tur dispers nu fac obiectul acestei specifica ii tehnice. De asemenea nu sunt cuprinse prevederi privind protec ia anticoroziv , prin acoperiri, a produselor. I.1.2. Cerin ele i criteriile de performan stabilite prin prezenta specifica ie tehnic au n vedere</p> <p>conceptele na ionale privind alc tuirea i calculul elementelor i structurilor din beton armat i beton precomprimat fiind comun pentru toate utiliz rile, ca arm turi, a produselor. I.2. Domeniu de aplicareI.2.1. Prevederile cuprinse n prezenta specifica ie tehnic sunt obligatorii i stabilesc datele de baz pentru: - realizarea produselor folosite ca arm turi ale c ror standarde de produs vor trebui s se ncadreze n aceste prevederi;- analizarea condi iilor privind utilizarea produselor importate realizate conform unor standarde na ionale str ine, inclusiv standarde europene care trebuie s cuprind , pentru fiecare produs, date i valori privind toate cerin ele i criteriile de performan arm turile, la expertizarea tehnic a construc iilor. I.2.2. Prevederile cuprinse n prezenta specifica ie tehnic fac referire la: a) - produc torii interni (din Romnia) ai produselor din o el utilizate ca arm turi; b) - unit ile, denumite n continuare prelucr tori, care fasoneaz produsele din o el sub form de arm turi, pe care le furnizeaz executan ilor, n categoria arm turilor fasonate intr plaselor sudate sau a carcaselor sudate; i producerea specificate;- analizarea condi iilor privind</p> <p>c) - executan ii, prin care se n eleg cei care pun n oper arm tura, inclusiv cea fasonat n atelierele proprii. Specifica ia tehnic se adreseaz , pe lng entit ile ar tate, tuturor factorilor interesa i: proiectan i, beneficiari, organisme de inspec ie i control, organisme de certificare. I.3. Armonizarea cu reglement rile Uniunii Europene Cerin ele i criteriile de performan context: a) - luarea n considerare a prevederilor legisla iei europene privind produsele pentru construc ii (DPC 89/106/CEE cu modific rile ulterioare i Documentele interpretative aferente) care sunt preluate prin legisla ia na ional (HG nr. 622/2004 modificat i completat prin HG nr. 796/2005 i GT 051-02). pentru aceast categorie de produse sunt stabilite n urm torul</p> <p>b) - preluarea, la nivel na ional, a standardelor armonizate pe baza mandatului M/115 i a standardelor ISO i EN privind ncerc rile (standarde din categoria B conform documentelor interpretative) c) - luarea n considerare a aspectelor particulare pentru ara noastr n ceea ce prive te standardele (din categoria A conform Documentelor interpretative) i reglement rile tehnice de alc tuire, calcul i executare a lucr rilor, n special n leg tur cu protec ia antiseismic , aspect care implic direct aceast categorie de produse n cerin a esen ial privind rezisten a i stabilitatea. [top] II. CATEGORII DE CERIN E PENTRU PRODUSELE DIN O EL PENTRU ARM TURI II.1. Principalele cerin e obligatorii pentru produsele din o el pentru arm turi se refer la: - caracteristici mecanice: rezisten (curgere, rupere) i deforma ie (alungirea la rupere),</p> <p>- aderen (factor de profil).II.2. Pentru principalele produse din o el pentru arm turi se stabilesc urm toarele categorii de rezisten , n func ie de valoarea caracteristic a limitei de curgere, conform tabelului 1: Tabelul 1 Categoria Limita de curgere</p> <p>(N/mm 2 ) 1 Rp0.2,k = 240N/mm 2 2 Rp0.2,k = 340N/mm 2 3 Rp0.2,k = 400N/mm 2 4 Re,k = 450N/mm 2 5 Re,k = 500N/mm 2 6 Re,k = 1000N/mm 2 7 Rp0.2,k = 1300N/mm 2 8 Rp0.2,k = 1500N/mm 2 9 Rp0.2,k 1700N/mm 2 II.3. Se stabilesc urm toarele categorii de ductilitate n func ie de alungirea la for precum i de rapoartele Ank/Agt,k (alungirea la rupere/alungirea la for (rezisten a la rupere/limita de curgere), conform tabelului 2. maxim , Agt,k,</p> <p>maxim ), respectiv Rm,k/Rp0.2,k</p> <p>Tabelul 2 Categorie Alungirea la for maxim Agt,k (%) Raportul Ank/Agt,k Raportul Rmk/Rp0.2,k (Re,k) A min. 2,5 min. 3,0 min. 1,08 B min. 5,0 min. 1,08 C min. 7,5 min. 1,15 max. 1,30 D min. 3,5 min. 1,16 Alungirile se determin pentru fiecare tip de produs conform prevederilor din capitolele V i VII. La ncerc ri se traseaz diagramele efort unitar-deforma ie specific ( - ) sau for - alungire (F- L0).</p> <p>Preciz ri privind condi iile pentru deformarea postelastic a produselor sunt date n anexa 3. II.4. Se stabilesc dou categorii de aderen n func ie de forma suprafe ei, astfel:- produse netede: f r profile, precum i cele amprentate sau profilate avnd factorul de profil fR mai mic dect valorile din tabelul 3;- produse de nalt aderen , cele profilate, avnd fR cel pu in egal cu valorile din tabelul 3. Tabelul 3 Diametrul nominal (mm) &gt;5 ... 6 &gt;6 ... 8,5 &gt;8,5 ... 10,5 &gt;10,5 ... 40</p> <p>Factorul de profil fR 0.039 0.045 0.052 0.056 II.5. Cerin ele i criteriile de performan beton asociate lor sunt detaliate separat pentru produsele pentru</p> <p>armat i pentru cele pentru beton precomprimat n capitolele V i VII ale acestei specifica ii tehnice. [top] III. DOMENII DE UTILIZARE A PRODUSELOR DIN O EL PENTRU ARM TURI III.1. Condi iile pentru utilizarea acestor produse n elemente i structuri calculate la solicit ri seismice se stabilesc prin reglement rile tehnice specifice pe tipuri de construc ii, n func ie de categoriile de rezisten , de ductilitate i de aderen . Dac n reglement rile tehnice existente sunt prev zute tipuri de produse avnd valori specificate pentru categoriile de rezisten , de ductilitate i de aderen exemplu PC 52 sau PC 60), utilizarea unor alte tipuri de produse se va face astfel: a) - prin luarea n considerare a valorii corespunz toare pentru o caracteristic celelalte caracteristici, care au valori superioare; b) - prin utilizarea cu derogare de la valoarea necorespunz toare a caracteristicii respective. Derogarea se va face pe baza analizei condi iilor de proiectare i durabilitate, pentru situa ia dat , cu urm toarele preciz ri: (i) - varianta (b) va fi utilizat n mod excep ional, (ii) - nu se admite, pentru o aceea i structur , utilizarea ambelor variante pentru elemente diferite ale acesteia. III.2. Pentru toate categoriile de produse, proiectantul va decide tipul de produse din o el utilizate ca arm turi, pe baza cerin elor de proiectare, n conformitate cu prevederile reglement rilor tehnice aplicabile. [top] i declasarea pentru (spre</p> <p>IV. CALITATEA PRODUSELOR IV.1. Prevederi generaleIV.1. La livrarea produselor care fac obiectul prezentei specifica ii tehnice se garanteaz urm toarele caracteristici specifice: a) - compozi ia chimic pe o el lichid b) - caracteristicile mecanice (n limitele condi iilor pentru rezultatele prelucrate statistic, conform anexei 4): (i) - limita de curgere Re (Rp0.2) (ii) - raportul Rm/Rp0.2 (Re) (iii) - alungirea (Agt , An) (iv) - comportarea la ndoire (dup caz) (v) - relaxarea (n cazul arm turilor pentru beton precomprimat) c) - geometria (dimensiuni, form ) d) - masa (pe unitatea de lungime). IV.2. Atestarea conformit ii IV.2.1. La atestarea conformit ii produselor destinate arm rii betonului se aplic sistemul 1 + Atestarea conformit ii se face att pentru produsele livrate de produc tor ct i pentru arm tura confec ionat i livrat pe pia de un prelucr tor (ex.: fabricant de plase sudate).</p> <p>Sarcinile produc torului-prelucr torului i ale organismelor desemnate, pentru acest sistem de atestare sunt: a) - sarcinile produc torului/prelucr torului (i) - controlul produc iei n fabric (ii) - ncerc ri pe e antioane prelevate de la locul produc iei dup un plan de ncerc ri prestabilit (m rimile</p> <p>caracteristice care fac obiectul acestor ncerc ri, frecven a i num rul minim de epruvete ncercate sunt date n tabelul 4). b) - sarcinile organismelor notificate (i) - ncerc rile ini iale de tip ale produsului (m rimile caracteristice care fac obiectul acestor ncerc ri i num rul minim de epruvete ncercate sunt date n tabelul 4). (ii) - inspec ia ini ial a locului de produc ie i a controlului produc iei n fabric (iii) - supravegherea continu , evaluarea i acceptarea controlului produc iei n fabric (iv) - ncerc ri prin sondaj pe e antioane prelevate de la locul produc iei, de pe pia sau de pe antiere (m rimile caracteristice care fac obiectul acestor ncerc ri, frecven a maxim epruvete ncercate sunt date n tabelul 4). IV.2.2. Detalierea activit ilor produc torului i organismelor notificate, pentru controlul i atestarea conformit ii produselor din o el este prezentat n anexa 4. IV.3. Obliga iile prelucr torului Prelucr torul trebuie s efectueze: - ncerc rile mecanice pe produs, pentru produsele livrate n colaci, dup ndreptare, pentru caracteristicile i cu frecven a stabilit n tabelul 4 (col. 9 i 10).- ncerc rile privind rezisten a sudurilor, dac produsele livrate implic sudarea. Rezultatele ncerc rilor efectuate pe produsele ndreptate trebuie s fie transmise la produc tor, n vederea consider rii acestor rezultate n procesul de evaluare a produc torului de c tre organismul de certificare. n contractul de livrare pentru loturile de produse mai mari de 10 tone, trebuie precizat obliga ia prelucr torului de a comunica rezultate ncerc rilor pe produsele ndreptate. IV.4. Obliga iile executantului sau prelucr torului IV.4.1. Executantul sau prelucr torul poate fi, n ceea ce prive te aprovizionarea produselor din o el pentru arm turi, n una din urm toarele situa ii: a) - achizi ioneaz produsele din o el direct de la produc tor (avnd marcajul organismului de certificare i num rul minim de</p> <p>sau CE), caz n care are la baz declara ia de conformitate a acestuia b) - achizi ioneaz arm tur de la un prelucr tor sau un intermediar care a modificat starea sau dimensiunile produselor, indiferent n ce fel, caz n care arm turile trebuie s fie nso ite de declara ia de conformitate a prelucr torului/intermediarului n raport cu noile condi ii particulare c) - achizi ioneaz produsele din o el de pe pia a produselor, caz n care acestea trebuie s fie nso ite de documente ale produc torului privind calitatea, f r nici o modificare. Tabelul 4 M rimea ncerc ri realizate de organismul de certificare notificat ncerc ri realizate de produc tor (b) ncerc r i de tip a) (nr. minim epruvet e) ncerc ri prin sondaj (cel pu in anual) de la produc tor de pe pia frecven a pe minim de la antier</p> <p>un diametr u frecven a pe minim un diametr u frecven a pe minim un diametr u frecven a Nr. minim pe fiecare diametr u1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>caracteristi ci geometrice (sec iune, dimensiuni ) 10 din 3 afi aje 3 din acela i lot 3 din acela i lot 3 pe o arj sau o unitate de arj 3 masa pe</p> <p>(unitatea de lungime) 10 3 3 3 3 alungire (An i Agt) 10 3 3 3 la 30 t (b.a) la fiecare colac (b.p) 3 limita de curgere (Rp0.2 sau Rp0.01) 10 3 3 3 3 Raport Rm/Re 10 3 3 3 3 comportar ea la ndoire (c)</p> <p>33333 compozi ie chimic (n vederea asigur rii sudabilit ii produsului) 1111 pe o arj sau o unitate de arj 1 rezisten a la oboseal n condi ii specificate 10 3 - 3 pe o arj modul de elasticitate</p> <p>55-53 aderen a (ncercare i factor de profil) 33-33 relaxare (d) 5553 rezisten a la ntindere pe toron 5 5 5 3ntreg (prin metoda pe toron deflectat) (a) pe 3 diametre (diametrul minim, maxim i mijlociu din gama de diametre) din aceea i arj . (b) ncerc rile prev zute n tabel corespund sarcinilor produc torului conform punctului IV.2.1 a(ii). ncerc rile prev zute la IV.2.1 b(iii) se vor efectua conform programului stabilit de organismul de certificare n cadrul ac iunii de supraveghere. (c) la cerere, i comportarea la ndoire - dezdoire. (d)</p> <p>relaxarea se determin numai pentru produsele pentru beton precomprimat. IV.4.2. Executantul trebuie s efectueze ncerc ri pe produsele din o el achizi ionate conform prevederilor din tabelul 5. Tabelul 5 Locul de procurare a produselor Caracteristicile care trebuie verificate Num r de ncerc ri pe lot i diametru Obs. produc tor intern (din Romnia) Rm 3 pe cel pu in 3 diametre (cele mai utilizate) Rp0.2 3 An 3 comportarea la</p> <p>ndoire simpl 3 comportarea la ndoire+dezdoire 3 caracteristici geometrice 3 din import Rm 5 pe toate diametrele achizi ionate Rp0.2 5 An 5 comportarea la ndoire simpl 5 comportarea la ndoire+dezdoire 5 caracteristici geometrice 5prin unit i comerciale</p> <p>(inclusiv baze de aprovizionare) Rm 3 pe fiecare diametru achizi ionat Rp0.2 3 An 3 comportarea la ndoire simpl 3 comportarea la ndoire+dezdoire 3 diametru 3 caracteristici geometrice 3 IV.4.3. n cazul n care executantul se aprovizioneaz cu produse din o el ale c ror caracteristici nu corespund prevederilor prezentei specifica ii tehnice, executantul va ob ine acordul proiectantului privind utilizarea lui. IV.4.4. Pentru construc ii proiectate antiseismic este interzis utilizarea produselor din o el care nu au documente privind atestarea conformit ii. IV.5. Banca de date</p> <p>IV.5.1. Avnd n vedere durata mare de via</p> <p>a construc iilor la care produsele din o el utilizate ca</p> <p>arm turi sunt folosite, n vederea cunoa terii situa iei valorilor reale ale caracteristicilor importante (Rp0.2, Rm/Rp0.2 i alungirea), este necesar ca produc torii s creeze i s men in pe o perioad de timp ct mai ndelungat (minimum 50 de ani) o banc de date cu rezultatele prelucr rilor statistice privind evaluarea pe termen lung a acestor caracteristici. [top] V. CERIN E I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND PRODUSELE DIN O EL</p> <p>UTILIZATE CA ARM TUR PENTRU BETON ARMAT I C...</p>