sociolinguistica 4 eso

Download Sociolinguistica 4 eso

If you can't read please download the document

Post on 17-Jun-2015

1.204 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

llengua catalana, català, Sociolinguistica

TRANSCRIPT

  • 1. SOCIOLINGSTICA 4t. ESO

2. AVALUACI INICIAL Qu s la varietat estndard duna llengua? Quina diferncia hi ha entre llengua i dialecte? A quins territoris es parla catal? Quines llenges es parlen a lEstat espanyol? Quina s la llengua oficial de les Illes Balears? 3. LLENGUA I DIALECTE La llengua s un sistema de signes verbals,devoluci histrica ben diferenciada, que faservir una comunitat per crear i interpretarmissatges. Aix sn llenges ben diferenciades:el catal, el francs, litali... Un dialecte s cadascuna de les modalitatsque presenta una llengua en les diversesregions del seu domini. Els parlants de lesdiferents variants no tenen problemes decomprensi entre ells. 4. 1. Quines de les segents maneres de parlar sndialectes i quina o quines es podrien considerarllenges:argent,andals, LLENG DIALECcastell,ES TESgallec-portugus,espanyol,veneol,brasiler,basc,murci,mexic. 5. ARGENTINISMESGuayaba. MentidaRentar:LlogarAnan: Pinya (fruita)Anteojos:UlleresElevador:AscensorCelular: Telfon mbilComputadora: OrdinadorSaco:AmericanaPerra: Allota molt atractiva................ Carrera de cavalls o apostaCrujidaPres, calabsCuadril Maluc, costatChingarDar un beso. Fracassar.Flamenco Prendre un glop, una copaFulo Ganivet. Sorprs, astorat 6. 2. Quines de les segentsafirmacions sn vertaderes? Totes les llenges tenen dialectes. Largent i el londinenc sn dialectes. El mallorqu i el valenci sn llengesdiferents. Un argent i un andals xerren llengesdiferents. 7. Qu passaria si el castell sescrigus tal com esparla? 8. 3. Els dialectesdel catal sn:1.-...............................2.-...............................3.-...............................4.-...............................5.-...............................6.-............................... 9. VDEO: Dialectes i territori del catal 1http://www.youtube.com/watch?v=Cp8CklqsVjY&feature=related VDEO: Dialectes i territori del catal 2 http://www.youtube.com/watch? v=iDBGZWUqXoQ&NR=1 VDEO: Comprar peres http://www.youtube.com/watch? v=xiUCxjG4Tck&feature=relatedVDEO: LAlguershttp://www.youtube.com/watch?v=6qN45R5HYUY&feature=related 10. LES VARIETATS DIALECTALS GEOGRFIQUES http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=94 11. La variaci lingstica s el diferent s dunamateixa llengua entre sectors de poblacidiferents. s objecte destudi de lasociolingstica. Les varietats lingstiques escontraposen a lestndard de la llengua. Tradicionalment es distingeixen tres tipus devarietats: geogrfiques, socials i generacionals. 12. ESQUEMA DE LES DIFERENTS VARIACIONS LINGSTIQUES(Registres) 13. VARIACI LINGSTICA: VARIETATS I REGISTRES-Varietats dialectals: Usuaris1.-Histriques2.-Socials:3.-Geogrfiques4.-EstndardVARIETATMBITSAdministraci, escola, mitjans de ESTNDARD FORMALScomunicaci, cincia, literatura... MBITS Famlia, amics, usos espontanis, VARIETATS DIALECTALSINFORMALScolloquials... VARIETAT ESTNDARDNosaltres VARIETATS DIALECTALS GEOGRFIQUESmoztosntosntusmuzltus nuztsnoztes nuzwtisntus nuztus noztosnts nntis 14. Qu mhas dit! On tho han dit Antonello Antoni Baldino Carlos Sangesa Catalina Rolln Consuelo Marco David Montagne Marc Pasqual Ramon Peir 15. Subratlla les formes estndard del castell. Has de triar una deles dues opcions que et donam a cada costat de la barrainclinada:zarzillos / pendientesfrazada / mantalenzuelo / sbanachoto / cabritomagra / jamnhubisemos ido / furamos idose me ha cado/ me se ha cadoyo vide, l vido / yo vi, l vioQu s ms correcte i pur, el castell de Valladolid o el deSevilla? Per qu? 16. Si un parlant andals, que encara no ha aprs prou a escriure,escriu aquest text:Lo do su bai a veni comigo a come un poquito de coco. Lah treermana lla han como.Quina de les segents explicacions creus que seria la msadequada per poder entendre la dificultat de la persona que hoha escrit:-El castell s molt difcil.- El castell sescriu tal i com es pronuncia.-Landals no s castell i hauria de tenir una ortografia prpia.-Aquesta persona no domina la varietat culta o estndard del castell. 17. 4. Els territoris on es parla catal sn:1................................2................................3. ...............................4. ...............................5. ...............................6. ...............................7. ............................... 18. 5 .QU S UN ESTAT MONOLINGE? 19. 6. QUINS ESTATS SN MONOLINGESA EUROPA? 20. 7. DONCS, ALESHORES, QUE S UNESTAT PLURILINGE? 21. 8. LESTAT ESPANYOL S PLURILINGEO MONOLINGE? PER QU? Castell VERMELL Catal ROSA Basc BLAU Gallec CREMA 22. 9. QUINES LLENGES ES PARLEN A LESTAT ESPANYOL? 23. 10. Quin percentatge de poblaciviu en comunitats autnomes amb una sola llengua? Quatre de cada deu espanyols viuen encomunitats autnomes amb ms dunallengua. 24. En el nostre Estat, en totes les comunitatsautnomes amb ms duna llengua esprodueixen uns fenmens provocats pelcontacte entre aquestes llenges. 25. Un daquests fenmens s el bilingismesocial, situaci en la qual en un territori esparlen dues llenges: la prpia i la duna altracomunitat. El bilingisme social provoca una situaci dedesequilibri, un conflicte lingstic, perquuna de les llenges perd parlants i laltra enguanya. 26. Les societats, per tant, no snexactament bilinges, sin que hosn els individus. Un individu potser bilinge, trilinge... segons elnombre de llenges que domini.Ara b, podem distingir diferentstipus de bilingisme individual: 27. Bilingisme passiu i bilingisme actiu: elparlant coneix dues llenges per una no lempra(passiu); o coneix i empra les dues llenges(actiu). Bilingisme simtric i asimtric : s simtricsi el parlant domina per igual les dues llengesen tots els mbits ds. Si no, s asimtric. Bilingisme instrumental: un individu aprnuna llengua per raons laborals o econmiques. Bilingisme integratiu: saprn una llenguaper integrar-se dins dun nou grup (elsimmigrants). 28. 11. SABENT TOT AIX: EXPLICA QUE S: CONFLICTE LINGSTIC LLENGUA DOMINANT EXTINCI LINGSTICA SUBSTITUCI LINGSTICA LLENGUA SUBORDINADA O MINORITZADA NORMALITZACI LINGSTICA 29. 12. PER A QU SERVEIXEN, DONCS,LES LLEIS DE NORMALITZACILINGSTICA? 30. LEGISLACI (Bibiloni) 31. 1.- La Constituci Espanyola diu el segent quant a lesllenges que conviuen dins lEstat: Article 3 de la Constituci:El castell s la llengua espanyola oficial de lEstat. Tots els espanyols tenen eldeure de conixer-la i el dret dusar-laLes altres llenges espanyoles seran tamb oficials en les respectives ComunitatsAutnomes dacord amb els seus Estatuts.La riquesa de les diferents modalitats lingstiques dEspanya s un patrimonicultural que ser objecte despecial respecte i protecci.Larticle 3 de lEstatut dAutonomia de les Illes Balearsdiu aix:La llengua catalana, prpia de les Illes Balears, tendr, juntament amb la castellana,el carcter didioma oficial.Tots tenen el dret de conixer-la i dusar-la, i ning no podr ser discriminat percausa de lidioma. 32. Llei de Normalitzaci LingsitcaArticle 21.-La llengua catalana s la llengua prpia de les Illes Balears i tots tenen eldret de conixer-la i dusar-la.2.-Aquest dret implica poder adrear-se en catal, oralment o per escrit, alAdministraci, als organismes pblics i a les empreses pbliques i privades.Tamb, implica poder expressar-se en catal a qualsevol reuni i desenvoluparen aquesta llengua les activitats professionals, laborals, poltiques, sindicals,religioses i artstiques; aix com rebre 1ensenyament en catal i rebre-hiinformaci a tots els mitjans de comunicaci social.Article 151.-La retolaci pblica es far en llengua catalana, acompanyada si calgus designes grfics que en facilitin la comprensi als no-catalanoparlants. Laretolaci en catal i castell semprar quan aix ho aconsellin lescircumstncies sociolingstiques. 33. Article 191.-La llengua i literatura catalanes, amb especial atenci a les aportacions deles Illes Balears, han desser ensenyades obligatriament en tots els nivells igraus i modalitats de lensenyament no universitari. Sha de garantir elcompliment daquesta disposici en tots els centres docents.Article 201.-El Govern ha dadoptar les disposicions necessries encaminades agarantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la sevallengua habitual en iniciar lensenyament, puguin utilitzar normalment icorrectament el catal i el castell al final del perode descolaritatobligatria. 34. 13.LA LLENGUA CATALANA Qu significa que la llengua catalana sigui unallengua romnica? Els grecs, els fenicis i els ibers ocuparen lesterres actuals de parla catalana, abans de laromanitzaci, qu vol dir aix? Desprs de la caiguda de lImperi rom forenels pobles germnics els que ocuparenaquestes terres. Saps alguna paraula catalanadorigen germnic? 35. LES LENGES DEL MNhttp://bibiloni.cat/materialsdeconstruccio/index.html 36. Relaciona el nom daquestes llenges amb la segona columna,que indica el nombre de milions de parlants que les usen.Desprs, amb el teu professor comprovars si has encertat o no. mandar (Xina) 322 rab 885 gallec-portugus 234 japons125 malai189 bengal182 ucrans 72 hindi o urd (ndia, Pakistan)66 francs41 itali34 angls170 37. Les diferents espcies dssers vius, dins lecologia, escorrespondrien amb el paper de les llenges dins lasociolingstica. Relaciona les dues columnes:1. ssers vius 1. llenges minoritries (amb pocs parlants)2. medi ambient2. normalitat lingstica3. espcie protegida 3. llenges minoritzades4. espcies extingides 4. llenges en procs de normalitzaci5. espcies en perill dextinci 5. societat6. equilibri medioambiental6. llenges7. espcies endmiques 7. llenges mortes 38. Assenyala, segons el que tu saps o creus, quines de lessegents afirmacions sn vertaderes:Els nins europeus comencen a parlar abans que els xinesos, perqu elxins s ms difcil.Tots els nins del mn, quan comencen a parlar, pronuncien elsmateixos sons o fonemes.El nins xinesos i els catalanoparlants comencen a parlar a la mateixaedat de mitjana.Per a un nin xins s ms fcil aprendre catal com a