śiva sahasra n āma stotram - ṃvatsarakaro mantra ḥ pram āṇaṃ parama ṃ tapa ḥ || 9...

Download śiva sahasra n āma stotram -  ṃvatsarakaro mantra ḥ pram āṇaṃ parama ṃ tapa ḥ || 9 || ... siddh ārthak ārī siddh ārtha ścando vy ākara ṇottara ḥ |

Post on 09-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • iva sahasra nma stotram

  o

  sthira sthu prabhurbhnu pravaro varado vara |

  sarvtm sarvavikhyta sarva sarvakaro bhava || 1 ||

  ja carm ikha ca sarvga sarvga sarvabhvana |

  harica harikaca sarvabhtahara prabhu || 2 ||

  pravttica nivttica niyata vato dhruva |

  manacr bhagavna khacaro gocarordana || 3 ||

  abhivdyo mahkarm tapasv bhta bhvana |

  unmattaveapracchanna sarvalokaprajpati || 4 ||

  mahrpo mahkyo varpo mahya |

  mahtm sarvabhtaca virpo vmano manu || 5 ||

  lokaplontarhittm prasdo hayagardabhi |

  pavitraca mahcaiva niyamo niyamraya || 6 ||

  sarvakarm svayambhcdirdikaro nidhi |

  sahasrko virpka somo nakatrasdhaka || 7 ||

  Page 1 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • candra srya gati keturgraho grahapatirvara |

  adrirad{}rylaya kart mgabrpaonagha || 8 ||

  mahtap ghora tapdno dnasdhaka |

  savatsarakaro mantra prama parama tapa || 9 ||

  yog yojyo mahbjo mahret mahtap |

  suvararet sarvagha subjo vavhana || 10 ||

  daabhustvanimio nlakaha umpati |

  vivarpa svaya reho balavrobalogaa || 11 ||

  gaakart gaapatirdigvs kma eva ca |

  pavitra parama mantra sarvabhva karo hara || 12 ||

  kamaaludharo dhanv bahasta kaplavna |

  aan ataghn khag pai cyudh mahna || 13 ||

  sruvahasta surpaca tejastejaskaro nidhi |

  ui ca suvaktracodagro vinatastath || 14 ||

  drghaca harikeaca sutrtha ka eva ca |

  sgla rpa sarvrtho mua ku kamaalu || 15 ||

  Page 2 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • ajaca mgarpaca gandhadhr kapardyapi |

  urdhvaretordhvaliga urdhvay nabhastala || 16 ||

  trijaaicravsca rudra senpatirvibhu |

  ahacarotha nakta ca tigmamanyu suvarcasa || 17 ||

  gajah daityah loko lokadht gukara |

  sihardlarpaca rdracarmmbarvta || 18 ||

  klayog mahnda sarvavsacatupatha |

  nicara pretacr bhtacr mahevara || 19 ||

  bahubhto bahudhana sarvdhromito gati |

  ntyapriyo nityanarto nartaka sarvalsaka || 20 ||

  ghoro mahtap po nityo giri caro nabha |

  sahasrahasto vijayo vyavasyo hyanindita || 21 ||

  amarao maratm yaghah kmanana |

  dakayaghpahr ca susaho madhyamastath || 22 ||

  tejopahr balah muditorthojito vara |

  gambhraghoo gambhro gambhra balavhana || 23 ||

  nyagrodharpo nyagrodho vkakarasthitirvibhu |

  Page 3 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • sudkadaanacaiva mahkyo mahnana || 24 ||

  vivakseno hariryagha sayugpavhana |

  tka tpaca haryava sahya karmaklavita || 25 ||

  viuprasdito yagha samudro vaavmukha |

  hutanasahyaca pranttm hutana || 26 ||

  ugratej mahtej jayo vijayaklavita |

  jyotimayana siddhi sandhirvigraha eva ca || 27 ||

  ikh da ja jvl mrtijo mrdhago bal |

  vaiav paav tl kla klakaakaa || 28 ||

  nakatravigraha vidhirguavddhirlayogama |

  prajpatirdi bhurvibhga sarvatomukha || 29 ||

  vimocana suragao hirayakavacodbhava |

  mehrajo balacr ca mahcr stutastath || 30 ||

  sarvatrya nind ca sarvavdyaparigraha |

  vylarpo bilvs hemaml taragavita || 31 ||

  tridaastrikladhka karma sarvabandhavimocana |

  bandhanastvsurendr yudhi atruvinana || 32 ||

  Page 4 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • skhyaprasdo survs sarvasdhunievita |

  praskandano vibhgactulyo yaghabhgavita || 33 ||

  sarvvsa sarvacr durvs vsavomara |

  hemo hemakaro yagha sarvadhr dharottama || 34 ||

  lohitko mahkaca vijayko virada |

  sagraho nigraha kart sarpacranivsana || 35 ||

  mukhyomukhyaca dehaca deha ddhi sarvakmada |

  sarvakmaprasdaca subalo balarpadhka || 36 ||

  sarvakmavaracaiva sarvada sarvatomukha |

  kanidhirpaca nipt uraga khaga || 37 ||

  raudrarpourdityo vasurami suvarcas |

  vasuvego mahvego manovego nicara || 38 ||

  sarvvs riyvs upadeakaro hara |

  munirtma patirloke sambhojyaca sahasrada || 39 ||

  pak ca pakirp ctidpto vimpati |

  unmdo madankro arthrthakara romaa || 40 ||

  Page 5 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • vmadevaca vmaca prgdakiaca vmana |

  siddhayogpahr ca siddha sarvrthasdhaka || 41 ||

  bhikuca bhikurpaca vi mduravyaya |

  mahseno vikhaca aibhgo gavmpati || 42 ||

  vajrahastaca vikambh camstambhanaiva ca |

  turtu kara klo madhurmadhukarocala || 43 ||

  vnaspatyo vjaseno nityamramapjita |

  brahmacr lokacr sarvacr sucravita || 44 ||

  na vara klo nicr pinkadhka |

  nimittastho nimitta ca nandirnandikaro hari || 45 ||

  nandvaraca nand ca nandano nandivardhana |

  bhagasyki nihant ca klo brahmavidvara || 46 ||

  caturmukho mahligacruligastathaiva ca |

  ligdhyaka surdhyako lokdhyako yugvaha || 47 ||

  bjdhyako bjakartdhytmnugato bala |

  itihsa kara kalpo gautamotha jalevara || 48 ||

  dambho hyadambho vaidambho vaiyo vayakara kavi |

  Page 6 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • loka kart pau patirmahkart mahauadhi || 49 ||

  akara parama brahma balavna akra eva ca |

  ntirhyanti uddhtm uddho mnyo manogati || 50 ||

  bahuprasda svapano darpaotha tvamitrajita |

  vedakra strakro vidvna samaramardana || 51 ||

  mahmeghanivs ca mahghoro vakara |

  agnijvlo mahjvlo atidhmro huto havi || 52 ||

  vaa akaro nityo varcasv dhmaketana |

  nlastathgalubdhaca obhano niravagraha || 53 ||

  svastida svastibhvaca bhg bhgakaro laghu |

  utsagaca mahgaca mahgarbha paro yuv || 54 ||

  kavara suvaracendriya sarvadehinma |

  mahpdo mahhasto mahkyo mahya || 55 ||

  mahmrdh mahmtro mahnetro diglaya |

  mahdanto mahkaro mahmehro mahhanu || 56 ||

  mahnso mahkamburmahgrva manadhka |

  mahvak mahorasko antartm mglaya || 57 ||

  Page 7 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • lambano lambitohaca mahmya payonidhi |

  mahdanto mahdaro mahjihvo mahmukha || 58 ||

  mahnakho mahrom mahkeo mahjaa |

  asapatna prasdaca pratyayo giri sdhana || 59 ||

  snehanosnehanacaivjitaca mahmuni |

  vkkro vka keturanalo vyuvhana || 60 ||

  maal merudhm ca devadnavadarpah |

  atharvara smsya kasahasrmitekaa || 61 ||

  yaju pda bhujo guhya prako jagamastath |

  amoghrtha prasdacbhigamya sudarana || 62 ||

  upahrapriya arva kanaka kjhcana sthira |

  nbhirnandikaro bhvya pukarasthapati sthira || 63 ||

  dvdaastrsanacdyo yagho yaghasamhita |

  nakta kalica klaca makara klapjita || 64 ||

  sagao gaa kraca bhta bhvana srathi |

  bhasmay bhasmagopt bhasmabhtastarurgaa || 65 ||

  Page 8 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • agaacaiva lopaca mahtm sarvapjita |

  akustriaku sampanna ucirbhtanievita || 66 ||

  ramastha kapotastho vivakarmpatirvara |

  kho vikhastmroho hyamujla sunicaya || 67 ||

  kapilokapila ryucaiva paropara |

  gandharvo hyaditistrkya suvigheya susrathi || 68 ||

  paravadhyudho devrtha kr subndhava |

  tumbav mahkopordhvaret jaleaya || 69 ||

  ugro vaakaro vao vaando hyanindita |

  sarvgarpo myv suhdo hyanilonala || 70 ||

  bandhano bandhakart ca subandhanavimocana |

  sayaghri sakmri mahdaro mahyudha || 71 ||

  bhustvanindita arva akara akarodhana |

  amareo mahdevo vivadeva surrih || 72 ||

  ahirbudhno nirtica cekitno haristath |

  ajaikapcca kpl triakurajita iva || 73 ||

  dhanvantarirdhmaketu skando vairavaastath |

  Page 9 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • dht akraca viuca mitrastva dhruvo dhara || 74 ||

  prabhva sarvago vyuraryam savit ravi |

  udagraca vidht ca mndht bhta bhvana || 75 ||

  ratitrthaca vgm ca sarvakmaguvaha |

  padmagarbho mahgarbhacandravaktromanorama || 76 ||

  balavcopantaca pura puyacajhcur |

  kurukart klarp kurubhto mahevara || 77 ||

  sarvayo darbhay sarve prinmpati |

  devadeva mukhosakta sadasata sarvaratnavita || 78 ||

  kailsa ikharvs himavada girisaraya |

  klahr klakart bahuvidyo bahuprada || 79 ||

  vaijo vardhano vko nakulacandanachada |

  sragrvo mahjatru ralolaca mahauadha || 80 ||

  siddhrthakr siddhrthacando vykaraottara |

  sihanda sihadara sihaga sihavhana || 81 ||

  prabhvtm jagatklasthlo lokahitastaru |

  srago navacakrga ketuml sabhvana || 82 ||

  Page 10 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • bhtlayo bhtapatirahortramanindita || 83 ||

  vhit sarvabhtn nilayaca vibhurbhava |

  amogha sayato hyavo bhojana pradhraa || 84 ||

  dhtimna matimna daka satktaca yugdhipa |

  goplirgopatirgrmo gocarmavasano hara || 85 ||

  hirayabhuca tath guhpla praveinma |

  pratihy mahharo jitakmo jitendriya || 86 ||

  gndhraca surlaca tapa karma ratirdhanu |

  mahgto mahnttohyapsarogaasevita || 87 ||

  mahketurdhanurdhturnaika snucaracala |

  vedanya vea sarvagandhasukhvaha || 88 ||

  toraastrao vyu paridhvati caikata |

  sayogo vardhano vddho mahvddho gadhipa || 89 ||

  nitytmasahyaca devsurapati pati |

  yuktaca yuktabhuca dvividhaca suparvaa || 90 ||

  haca suaca dhruvo hari hao hara |

  Page 11 of 16

  Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

 • vapurvartamnebhyo vasureho mahpatha || 91 ||

  irohr vimaraca sarvalakaa bhita |

  akaca ratha yog ca sarvayog mahbala || 92 ||

  sammnyosammnyastrthadevo mahratha |

  nirjvo jvano mantra ubhko bahukarkaa || 93 ||

  ratna prabhto raktgo mahravanipnavita |

  mlo vilo hyamto vyaktvyaktastapo nidhi || 94 ||

  rohao nirohaca alahr mahtap |

  senkalpo mahkalpo yugyuga karo

Recommended

View more >