śiva sahasra n āma stotram - ṃvatsarakaro mantra ḥ pram āṇaṃ parama ṃ tapa ḥ || 9 || ... siddh ārthak ārī siddh ārtha ścando vy ākara ṇottara ḥ |

Download śiva sahasra n āma stotram -   ṃvatsarakaro mantra ḥ pram āṇaṃ parama ṃ tapa ḥ || 9 || ... siddh ārthak ārī siddh ārtha ścando vy ākara ṇottara ḥ |

Post on 09-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>iva sahasra nma stotram </p><p>o </p><p>sthira sthu prabhurbhnu pravaro varado vara | </p><p>sarvtm sarvavikhyta sarva sarvakaro bhava || 1 || </p><p>ja carm ikha ca sarvga sarvga sarvabhvana | </p><p>harica harikaca sarvabhtahara prabhu || 2 || </p><p>pravttica nivttica niyata vato dhruva | </p><p>manacr bhagavna khacaro gocarordana || 3 || </p><p>abhivdyo mahkarm tapasv bhta bhvana | </p><p>unmattaveapracchanna sarvalokaprajpati || 4 || </p><p>mahrpo mahkyo varpo mahya | </p><p>mahtm sarvabhtaca virpo vmano manu || 5 || </p><p>lokaplontarhittm prasdo hayagardabhi | </p><p>pavitraca mahcaiva niyamo niyamraya || 6 || </p><p>sarvakarm svayambhcdirdikaro nidhi | </p><p>sahasrko virpka somo nakatrasdhaka || 7 || </p><p>Page 1 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>candra srya gati keturgraho grahapatirvara | </p><p>adrirad{}rylaya kart mgabrpaonagha || 8 || </p><p>mahtap ghora tapdno dnasdhaka | </p><p>savatsarakaro mantra prama parama tapa || 9 || </p><p>yog yojyo mahbjo mahret mahtap | </p><p>suvararet sarvagha subjo vavhana || 10 || </p><p>daabhustvanimio nlakaha umpati | </p><p>vivarpa svaya reho balavrobalogaa || 11 || </p><p>gaakart gaapatirdigvs kma eva ca | </p><p>pavitra parama mantra sarvabhva karo hara || 12 || </p><p>kamaaludharo dhanv bahasta kaplavna | </p><p>aan ataghn khag pai cyudh mahna || 13 || </p><p>sruvahasta surpaca tejastejaskaro nidhi | </p><p>ui ca suvaktracodagro vinatastath || 14 || </p><p>drghaca harikeaca sutrtha ka eva ca | </p><p>sgla rpa sarvrtho mua ku kamaalu || 15 || </p><p>Page 2 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>ajaca mgarpaca gandhadhr kapardyapi | </p><p>urdhvaretordhvaliga urdhvay nabhastala || 16 || </p><p>trijaaicravsca rudra senpatirvibhu | </p><p>ahacarotha nakta ca tigmamanyu suvarcasa || 17 || </p><p>gajah daityah loko lokadht gukara | </p><p>sihardlarpaca rdracarmmbarvta || 18 || </p><p>klayog mahnda sarvavsacatupatha | </p><p>nicara pretacr bhtacr mahevara || 19 || </p><p>bahubhto bahudhana sarvdhromito gati | </p><p>ntyapriyo nityanarto nartaka sarvalsaka || 20 || </p><p>ghoro mahtap po nityo giri caro nabha | </p><p>sahasrahasto vijayo vyavasyo hyanindita || 21 || </p><p>amarao maratm yaghah kmanana | </p><p>dakayaghpahr ca susaho madhyamastath || 22 || </p><p>tejopahr balah muditorthojito vara | </p><p>gambhraghoo gambhro gambhra balavhana || 23 || </p><p>nyagrodharpo nyagrodho vkakarasthitirvibhu | </p><p>Page 3 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>sudkadaanacaiva mahkyo mahnana || 24 || </p><p>vivakseno hariryagha sayugpavhana | </p><p>tka tpaca haryava sahya karmaklavita || 25 || </p><p>viuprasdito yagha samudro vaavmukha | </p><p>hutanasahyaca pranttm hutana || 26 || </p><p>ugratej mahtej jayo vijayaklavita | </p><p>jyotimayana siddhi sandhirvigraha eva ca || 27 || </p><p>ikh da ja jvl mrtijo mrdhago bal | </p><p>vaiav paav tl kla klakaakaa || 28 || </p><p>nakatravigraha vidhirguavddhirlayogama | </p><p>prajpatirdi bhurvibhga sarvatomukha || 29 || </p><p>vimocana suragao hirayakavacodbhava | </p><p>mehrajo balacr ca mahcr stutastath || 30 || </p><p>sarvatrya nind ca sarvavdyaparigraha | </p><p>vylarpo bilvs hemaml taragavita || 31 || </p><p>tridaastrikladhka karma sarvabandhavimocana | </p><p>bandhanastvsurendr yudhi atruvinana || 32 || </p><p>Page 4 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>skhyaprasdo survs sarvasdhunievita | </p><p>praskandano vibhgactulyo yaghabhgavita || 33 || </p><p>sarvvsa sarvacr durvs vsavomara | </p><p>hemo hemakaro yagha sarvadhr dharottama || 34 || </p><p>lohitko mahkaca vijayko virada | </p><p>sagraho nigraha kart sarpacranivsana || 35 || </p><p>mukhyomukhyaca dehaca deha ddhi sarvakmada | </p><p>sarvakmaprasdaca subalo balarpadhka || 36 || </p><p>sarvakmavaracaiva sarvada sarvatomukha | </p><p>kanidhirpaca nipt uraga khaga || 37 || </p><p>raudrarpourdityo vasurami suvarcas | </p><p>vasuvego mahvego manovego nicara || 38 || </p><p>sarvvs riyvs upadeakaro hara | </p><p>munirtma patirloke sambhojyaca sahasrada || 39 || </p><p>pak ca pakirp ctidpto vimpati | </p><p>unmdo madankro arthrthakara romaa || 40 || </p><p>Page 5 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>vmadevaca vmaca prgdakiaca vmana | </p><p>siddhayogpahr ca siddha sarvrthasdhaka || 41 || </p><p>bhikuca bhikurpaca vi mduravyaya | </p><p>mahseno vikhaca aibhgo gavmpati || 42 || </p><p>vajrahastaca vikambh camstambhanaiva ca | </p><p>turtu kara klo madhurmadhukarocala || 43 || </p><p>vnaspatyo vjaseno nityamramapjita | </p><p>brahmacr lokacr sarvacr sucravita || 44 || </p><p>na vara klo nicr pinkadhka | </p><p>nimittastho nimitta ca nandirnandikaro hari || 45 || </p><p>nandvaraca nand ca nandano nandivardhana | </p><p>bhagasyki nihant ca klo brahmavidvara || 46 || </p><p>caturmukho mahligacruligastathaiva ca | </p><p>ligdhyaka surdhyako lokdhyako yugvaha || 47 || </p><p>bjdhyako bjakartdhytmnugato bala | </p><p>itihsa kara kalpo gautamotha jalevara || 48 || </p><p>dambho hyadambho vaidambho vaiyo vayakara kavi | </p><p>Page 6 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>loka kart pau patirmahkart mahauadhi || 49 || </p><p>akara parama brahma balavna akra eva ca | </p><p>ntirhyanti uddhtm uddho mnyo manogati || 50 || </p><p>bahuprasda svapano darpaotha tvamitrajita | </p><p>vedakra strakro vidvna samaramardana || 51 || </p><p>mahmeghanivs ca mahghoro vakara | </p><p>agnijvlo mahjvlo atidhmro huto havi || 52 || </p><p>vaa akaro nityo varcasv dhmaketana | </p><p>nlastathgalubdhaca obhano niravagraha || 53 || </p><p>svastida svastibhvaca bhg bhgakaro laghu | </p><p>utsagaca mahgaca mahgarbha paro yuv || 54 || </p><p>kavara suvaracendriya sarvadehinma | </p><p>mahpdo mahhasto mahkyo mahya || 55 || </p><p>mahmrdh mahmtro mahnetro diglaya | </p><p>mahdanto mahkaro mahmehro mahhanu || 56 || </p><p>mahnso mahkamburmahgrva manadhka | </p><p>mahvak mahorasko antartm mglaya || 57 || </p><p>Page 7 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>lambano lambitohaca mahmya payonidhi | </p><p>mahdanto mahdaro mahjihvo mahmukha || 58 || </p><p>mahnakho mahrom mahkeo mahjaa | </p><p>asapatna prasdaca pratyayo giri sdhana || 59 || </p><p>snehanosnehanacaivjitaca mahmuni | </p><p>vkkro vka keturanalo vyuvhana || 60 || </p><p>maal merudhm ca devadnavadarpah | </p><p>atharvara smsya kasahasrmitekaa || 61 || </p><p>yaju pda bhujo guhya prako jagamastath | </p><p>amoghrtha prasdacbhigamya sudarana || 62 || </p><p>upahrapriya arva kanaka kjhcana sthira | </p><p>nbhirnandikaro bhvya pukarasthapati sthira || 63 || </p><p>dvdaastrsanacdyo yagho yaghasamhita | </p><p>nakta kalica klaca makara klapjita || 64 || </p><p>sagao gaa kraca bhta bhvana srathi | </p><p>bhasmay bhasmagopt bhasmabhtastarurgaa || 65 || </p><p>Page 8 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>agaacaiva lopaca mahtm sarvapjita | </p><p>akustriaku sampanna ucirbhtanievita || 66 || </p><p>ramastha kapotastho vivakarmpatirvara | </p><p>kho vikhastmroho hyamujla sunicaya || 67 || </p><p>kapilokapila ryucaiva paropara | </p><p>gandharvo hyaditistrkya suvigheya susrathi || 68 || </p><p>paravadhyudho devrtha kr subndhava | </p><p>tumbav mahkopordhvaret jaleaya || 69 || </p><p>ugro vaakaro vao vaando hyanindita | </p><p>sarvgarpo myv suhdo hyanilonala || 70 || </p><p>bandhano bandhakart ca subandhanavimocana | </p><p>sayaghri sakmri mahdaro mahyudha || 71 || </p><p>bhustvanindita arva akara akarodhana | </p><p>amareo mahdevo vivadeva surrih || 72 || </p><p>ahirbudhno nirtica cekitno haristath | </p><p>ajaikapcca kpl triakurajita iva || 73 || </p><p>dhanvantarirdhmaketu skando vairavaastath | </p><p>Page 9 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>dht akraca viuca mitrastva dhruvo dhara || 74 || </p><p>prabhva sarvago vyuraryam savit ravi | </p><p>udagraca vidht ca mndht bhta bhvana || 75 || </p><p>ratitrthaca vgm ca sarvakmaguvaha | </p><p>padmagarbho mahgarbhacandravaktromanorama || 76 || </p><p>balavcopantaca pura puyacajhcur | </p><p>kurukart klarp kurubhto mahevara || 77 || </p><p>sarvayo darbhay sarve prinmpati | </p><p>devadeva mukhosakta sadasata sarvaratnavita || 78 || </p><p>kailsa ikharvs himavada girisaraya | </p><p>klahr klakart bahuvidyo bahuprada || 79 || </p><p>vaijo vardhano vko nakulacandanachada | </p><p>sragrvo mahjatru ralolaca mahauadha || 80 || </p><p>siddhrthakr siddhrthacando vykaraottara | </p><p>sihanda sihadara sihaga sihavhana || 81 || </p><p>prabhvtm jagatklasthlo lokahitastaru | </p><p>srago navacakrga ketuml sabhvana || 82 || </p><p>Page 10 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>bhtlayo bhtapatirahortramanindita || 83 || </p><p>vhit sarvabhtn nilayaca vibhurbhava | </p><p>amogha sayato hyavo bhojana pradhraa || 84 || </p><p>dhtimna matimna daka satktaca yugdhipa | </p><p>goplirgopatirgrmo gocarmavasano hara || 85 || </p><p>hirayabhuca tath guhpla praveinma | </p><p>pratihy mahharo jitakmo jitendriya || 86 || </p><p>gndhraca surlaca tapa karma ratirdhanu | </p><p>mahgto mahnttohyapsarogaasevita || 87 || </p><p>mahketurdhanurdhturnaika snucaracala | </p><p>vedanya vea sarvagandhasukhvaha || 88 || </p><p>toraastrao vyu paridhvati caikata | </p><p>sayogo vardhano vddho mahvddho gadhipa || 89 || </p><p>nitytmasahyaca devsurapati pati | </p><p>yuktaca yuktabhuca dvividhaca suparvaa || 90 || </p><p>haca suaca dhruvo hari hao hara | </p><p>Page 11 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>vapurvartamnebhyo vasureho mahpatha || 91 || </p><p>irohr vimaraca sarvalakaa bhita | </p><p>akaca ratha yog ca sarvayog mahbala || 92 || </p><p>sammnyosammnyastrthadevo mahratha | </p><p>nirjvo jvano mantra ubhko bahukarkaa || 93 || </p><p>ratna prabhto raktgo mahravanipnavita | </p><p>mlo vilo hyamto vyaktvyaktastapo nidhi || 94 || </p><p>rohao nirohaca alahr mahtap | </p><p>senkalpo mahkalpo yugyuga karo hari || 95 || </p><p>yugarpo mahrpo pavano gahano naga | </p><p>nyya nirvpaa pda paito hyacalopama || 96 || </p><p>bahumlo mahmla sumlo bahulocana | </p><p>vistro lavaa kpa kusuma saphalodaya || 97 || </p><p>vabho vabhkgo mai bilvo jadhara | </p><p>indurvisarva sumukha sura sarvyudha saha || 98 || </p><p>nivedana sudhjta sugandhro mahdhanu | </p><p>gandhaml ca bhagavna utthna sarvakarmama || 99 || </p><p>Page 12 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>manthno bahulo bhu sakala sarvalocana | </p><p>tarastl karastl rdhva sahanano vaha || 100 || </p><p>chatra succhatro vikhyta sarvalokrayo mahna | </p><p>muo virpo vikto dai muo vikurvaa || 101 || </p><p>haryaka kakubho vajr dptajihva sahasrapta | </p><p>sahasramrdh devendra sarvadevamayo guru || 102 || </p><p>sahasrabhu sarvga araya sarvalokakta | </p><p>pavitra trimadhurmantra kaniha kapigala || 103 || </p><p>brahmadaavinirmt ataghn atapadhka | </p><p>padmagarbho mahgarbho brahmagarbho jalodbhava || 104 || </p><p>gabhastirbrahmakda brahm brahmavida brhmao gati | </p><p>anantarpo naiktm tigmatej svayambhuva || 105 || </p><p>rdhvagtm paupatirvtarah manojava | </p><p>candan padmamlg{}rya surabhyuttarao nara || 106 || </p><p>karikra mahsragv nlamauli pinkadhka | </p><p>umpatirumknto jhnav dhgumdhava || 107 || </p><p>Page 13 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>varo varho varado varea sumahsvana | </p><p>mahprasdo damana atruh vetapigala || 108 || </p><p>prttm prayattm ca sayattm pradhnadhka | </p><p>sarvaprva sutastrkyo dharmasdhrao vara || 109 || </p><p>carcartm skmtm suvo go vevara | </p><p>sdhyarirvasurdityo vivasvna savitmta || 110 || </p><p>vysa sarvasya sakepo vistara paryayo naya | </p><p>tu savatsaro msa paka sakhy sampana || 111 || </p><p>kalkh lavomtr muhrtoha kap ka | </p><p>vivaketra prajbja ligamdyastvanindita || 112 || </p><p>sadasada vyaktamavyakta pit mt pitmaha | </p><p>svargadvra prajdvra mokadvra triviapama || 113 || </p><p>nirva hldana caiva brahmaloka pargati | </p><p>devsuravinirmt devsuraparyaa || 114 || </p><p>devsuragururdevo devsuranamaskta | </p><p>devsuramahmtro devsuragaraya || 115 || </p><p>devsuragadhyako devsuragagra | </p><p>Page 14 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>devtidevo devarirdevsuravaraprada || 116 || </p><p>devsurevarodevo devsuramahevara | </p><p>sarvadevamayocintyo devattmtmasambhava || 117 || </p><p>udbhidastrikramo vaidyo virajo virajombara | </p><p>yo hast suravyghro devasiho nararabha || 118 || </p><p>vibudhgravara reha sarvadevottamottama | </p><p>prayukta obhano varjaina prabhuravyaya || 119 || </p><p>guru knto nija sarga pavitra sarvavhana | </p><p>g gapriyo babhr rjarjo nirmaya || 120 || </p><p>abhirma suragao virma sarvasdhana | </p><p>lalko vivadeho hario brahmavarcasa || 121 || </p><p>sthvarmpaticaiva niyamendriyavardhana | </p><p>siddhrtha sarvabhtrthocintya satyavrata uci || 122 || </p><p>vratdhipa para brahma muktn paramgati | </p><p>vimukto muktatejca rmna rvardhano jagata || 123 || </p><p>rmna rvardhano jagata o nama iti || </p><p>Page 15 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li><li><p>iti r mahbhrate anusana parve r iva sahasranma stotram </p><p>sampram || Web Url: http://www.vignanam.org/veda/shiva-sahasra-nama-stotram-english.html </p><p>Page 16 of 16</p><p>Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)</p></li></ul>

Recommended

View more >