Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh…

Download Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - ?· Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh…

Post on 31-Aug-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  XkCk^kkTkkmAnTRATR-AckTkHkwTk#kkbkYkk\kk UnaU256

  TkYk: lbkvXZk:

  km

  bkYk^kbk@Ok-bPnlP'@FklZkPk : km zcYkP\kk\k HkvLk\kk\k #kkc (B.Sc.)]

  .^kg

  AngRAngR-bP^kTkklR bPnlPbkgCk|c

  : kAk#kA :

  km lRCkYWk@ HkwTk b^kkSZkkZkYkglR@ K}bKbkkvTkCkNj (bkkw@k}) 364250

  Q Q

  Q Q

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  kQkYk k^kplk kP : 800l^kbkg 2073 rbk 2017

  YknA :bYkplP ktVbkvK

  bkkvTkCkN-(bkkw@k})

  km bkYk^kbk@Ok-bPnlP bkgCk|c (lcTRm)Av

  bQkkZkm U|Ak#kTk-Un@bAPkr

  b^k A\UTkkWkvTk @Ykv#kFkg YkcvPk bkkvTkCkN

  c TknXk^k bkvHk\k glAPAnYkk@ RplaK

  Yko\Zk 10[00

  2) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  (3

  km bkYk^kbk@Ok bPnlP

  (TknnU)

  SkYkrAk] ckv! ^kPvr SkYkrdkvk l^kRvcYkkg;^kmbk ^kmbk Hkckg CkHkvr Skkv@m SkYkrk^kPrAk

  (#kkRor\kl^kmlMP)

  HZkkg CkHkvr HkCkTkkQk v Ul@akRv @FkTkk \kkwlAA GvRv^kkvTkk lSk^kkbkb^kCkr QkAmZkv #kkvXkk lSkAm Rmbkv;Rv^kkvSkTkUlPbckZkQkm bkn@UlP @FkTkk @Fkv @YZk vUkvPkQkm Hk WkTkv\k Pv lTk@BkPkg kkZkr UkvPv \kcv!

  (TknnU)

  zFkZk Xk^Zk Tkv Rw^km @TkkvTkk k@bkk bkYkng;kXknTkng v bkYkkvbkOkr Wkk@ ZkkvHkTk ^ZkkbkTkng

  (#kkRor\kl^kmlMP)

  Skol\kbkk\k l^k#kk] AgAOk bkYkkv Dkv@v bkYkkvbkOkrTkvRv^kv ^kOkr l^kl^kSkTkk @PTkTkm @HkQkm @FZkkv HkvcTkv@TkkvTkkg Wkcn@gCkTkkg lA@OkTkm HZkkvlP lP l^kbP@vk #kng YkvDkSkTknak XkolYk PZkn bkv^kv HkCkkkPTkv?

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  4) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  (TknnU)

  Dkol\kbkk\k Ykc{ kDkv Fkk@ Gv YkkTkbPgXk Zkkg;b^kOkrTkk Tkv lP gFkk YkkTkmTkk YkkTk Ckk]Pk

  (kCSk@k)

  FkkYk@ Tkv Gk @kHkv S^kHk UOk V@AvXk^ZkTkv Hkv lTkYkgkvDkgKk ^kkzHkk ^kkCkv bkn@UlPA@Qkm FkwZkkdkk\k QkkZkv;FkkvWkkHkn Fkk@ ^kkUm bVlKA PK^kPm lTkYkr]k Tkm@^kk]mZkk@v v YkkTkbPgXkv \k]m \k]m kOkYkng Ck^krTkv bk^kr Ckk]m?

  (l#kBkl@Okm)

  XkolYk Gv Zkkg Rw^km 1lHkTkCkpc POkm Uk^kTk Ykck

  DkOkkg YkglR@kv HZkkg lP#kZk YkTkkv@YZk @FkTkk;YkTknaZkkv Rv^kkv Zkkg kXknXkHkTk Tkv TkpZk A@Pkckv! XklPXkmTkkg kXknFk@OkYkkg lFkk N]Pkg

  (TknnU)

  AgAOkkAk@Tkm Gv Zkkg 2BkklPAk Hk\klSk bkYkm;

  P@gCkkv Hk]kkOkmQkm Rv^k-Tkk^kkvQkm RmUPm

  (UHkklP)

  YklOkTkk lATkk@k lP b^kFG UkOkmHk] #kng ^Zkkg k #kl#kAkTPYkkgQkm!

  1 lHkTkYkglR@ 2 Bkkr

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  bkYk^kbk@Ok bPnlP) (5

  kXkn UoHk^kkTkm lP Xkk^kTkkQkm#kng bkn@CkgCkk P@m gFkvQkm?

  (TknnU)

  XkolYk Xk^Zk \kPk^kTkTkm YcvAPm bkn@lXk^kPm;\kPkkv HZkkg cbkv bk^kvr Bkm\kv\kkg bknYkTkkv QkAm

  (cl@CkmP)

  Zkkg YkggR \kc@v l^kl^kSk@gCkm UnaU@Hk Wkcn MPmHkv NkgAPm ^kTk-CkCkTkTkv bkgSZkk bkYkk @gCkkv QkAm;U^krP mMkTkk lR^Zk Tkv YkgMU \kPkTkk Xk^Zk Gv#kmP] l#k\kk

  1#kl#kAkTPTkm HZkkg g l^kkkglP \kcv

  (UHkklP)

  ,Pn ,PnTkkg Vo\k Zkkg Bkm\Zkkg Gv^kkZkn bknCkgSkm Wkcn l^kbP@v Gv;bkn^kkbk #kng v ^kTkTkkg Vo\kkvTkmAv #kng bknAmsP lHkTkTkk CknOkkvTkm?

  (TknnU)

  Zkkg Gv AkvK lP gFkkv b^kOkrTkkv YklOkv HkMkv;b^kOkrTkk kXkYkkg HkkOkv #kkvXkv TkdkkYkgM]kv

  1 FkgAkgPYklOk

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  6) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  (#kkRor\kl^kmlMP)

  Rv^kkv @dkA k@Tkk A@ l^kakv kZknSk Skk@m XkkYkgCk] ^Zk bkn@YZk Tkv Tk^klTklSk bkkv Pkv@Okkv #kkvXkPk;k@kvTkm Zk WkkHknv bVlKATkm Wkv TkkK#kk]k RmbkvRo@v Wkv DkK SkoUTkk SkoYk QkAm NkgAv ckv! kXkTkv

  (cl@CkmP)

  v TkkK#kk]k CkkHkPm ^kmOkk YkpRgCk bknPk\kQkmCkkgSk^krlAk@m CkkTkQkm Wkcn Rv^kRv^km bknTkpZkQkm;Rv^kkgCkTkk HkZkCkkTk A@Pm TkkFkPm kTkgRPmlXkTkZk A@m lHkTkl^kHkZkTkkv AnbknYkkgHkl\k lHkTk UrPm

  AnbknYkkgHkl\k kXkn UrPm(#kkRor\kl^kmlMP)

  FkgUA kYk| #kkvA klR ^kTkTkm XkolYk YkTkkvckl@Okm^kkv @YZk TkRm P]k^k Xk^kTkkv #km lFkk#kk]k Mm!AkvlA\kk KcnAv YkSkn@ c\kAv V]Vo\k ^kpdkv \kFkvHkkOkv Dkr \k Xkkg P^k@kv Sk@^kk lk\kkvAv#kTkv!

  (PkvKA)

  Wkcn ^kpdk l^k#kk] YkTkkvc@Okkg@l^klA@OkTkkv UQk @kvAm @kgPPvHk Ik]kvYk] Gkr @kgTklc lR^kbk @kP HkOkkZk lPckg

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  bkYk^kbk@Ok bPnlP) (7

  Pc{ FkwZkP^k@ lR^Zk YkckYko]Ykkg klPYkkHkm l^k@kHkm @kg;

  bkn@ XklPTkm SkoTk YkFkk^km @kgHkZkCkkTk QkAm ^kTk CkkHkm @kg

  (TknnU)

  b^kOkrTkm YkvBk\kk Hkv^km #kkvXkv Zkkg ^kTk^kvlRAk;HkMv\km @TkTkm Gv Tkv UGm Gv S^kHkXkolYkAk

  (^kbkgPlP\kAk)

  Ykk]kYkZko@AYk]klR bknlFk/ bkkQkvbkn^kOkrbPgXk U@ #km S^kHkUglP @kHkv!V@Ak^kPm l^kHkZk v HkCkTkkQkTkkv AvWkkv\kk^kPm lkHkCkTkv lHkTk UoHk^kkTkv?

  (TknnU)

  AklTPYkkTk lP gFkkv AkvK FkkgRm POkkv ckv!k@Tkm lR^Zk \kdYkmQkm TkkK#kk]kQkm RmUPkv

  (PkvKA)

  #km A\UPXkolYk @YZk ck!TkRm ^kk^k bkXkkCkpc b^kCkrbkYkk;R#kl^kSk ckv! PA\U P]vlTkHk b^kCkr Xko\km Wkcn Rv^k @Ykv

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  8) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  Ykk\kkgCk P Wkcn Ykk] Sk@vRmUkgCk P U@ RmU Wk]v;Vo\kYkk] Tkv RmUYkk] ^kMv^kTk UoHkm @ng #kng lHkTkvk@Tkv?

  lbkkQkrP lP lR^Zk RmbkvYkTk^kkglGP Hkv V]RkZkA Gv;kOk Gk @cv P@kHk U@vV@Av S^kHk bkngR@ DkgK WkHkv

  v ^kpdk P]v lbkzWkWk @cvbkn@\kkvA Hkckg kXknXklP A@v;Akv bPkvk XkOkv kXknCknOk bYk@vAkvr TkYk|UOkv XkCk^kkTk TkYkv

  Akvr CkkTk A@v Akv TkpZk A@vAkvr #kn Hk]v lXkakvA A@v;Akv RmU ^kMv Akvr SkoU ^kMvbkn@ UoHkm @kg U@YkkPYkTkv

  (TknnU)

  CkkvUn@klRQkm #kkvXkgPm b^kOkr^kTk^kvRm UGm;ckv! kkbkkR bkngR@ Tkv @TkbPoU POkm XkolYk

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  bkYk^kbk@Ok bPnlP) (9

  (UHkklP)bkn^kOkr bPgXkkv YklOkTkm lR^kk\kkvFkgm bkYkk HH^k] Fkkg cYZkkvr;Rv^kkv @Ykv Zkkg A@Pk bkn^kkPkrTkkFkv WkHkk^kv kXknCkkTk CkkPk

  (cl@CkmP)

  Gv bPoU Wkcn gFkk YkTkkvc@ U>@kCk YklOk POkkl@cgP Tkv lbkkv POkkg Wkcn zWkWkQkm #kkvXkv DkOkk;Zkkg Rv^kYkkTk^k Xkk^kXkmTkk lFkkQkm UoHkTk A@vlXkakvA TkYkTk kRldkOkk A@m cakr Wkcn RZkv Sk@v

  (TknnU)

  TkXkkvbU#kmr YkTkkvck@m ckv! AkvK bVlKATkkvU>@kCk POkkg k@kv YkgCk] ^ZkkvQkm RmUPkvUGm @TklR^kk\kkv Tkv @TkbPgXk U@v ckv!YkgMU @TkPOkkv gFkkv vA ZkkvHkTk ^ZkkbkTkkv

  (^kbkgPlP\kAk)

  kmYkgMUv CkOkSk@kv YknlTk sHkAk TkvlPZkFk bkn@CkOk YkkTk^kTkm bkXkk Gvlc-Ykkv@ Tkv YkpCk-cl@ lTkHk ^kv@ Xko\kvbkkw #kkgP \kmTk Qkr YkpPSkk@ Ikm\kv

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  10) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  (cl@CkmP)

  lP k v YkgMU U@v bkn@cbPQkm UnaUkv Bk@vk bVlKATkk TkXkYkgM]v Pk@k #kng Tk^kTk^k\kk Ckv?

  lA@Okkv @PTkTkm Xk{PTkkg ^kkl@-P@gCk bkYkk Rmbkv#kng lHkTk POkk URv#kTkkv YkpP-YkckvRlSk G]v?

  (^kbkgPlP\kAk)

  ^kwMoZkr@Tk POkm bkngR@ UmL #kkvXkvHZkkg bkkv] bkmMm #knXkYkgCk] ^Zk @kHkv;Gv SkYkrFk lP#kkvlXkP Zkdk YkkQkvk@k bkck QkAm Wkk] lRTkv#k \kkHkv

  v UmL U@ bkn^kOkrTkm UmL WkmHkmVv\kk^kPm lP YkTkkvc@ UmP HZkkvlP;bknlFk/ kL S^kHk bkngR@ Zkkg VAvHkv lbkTkk CknOk bkYkk lP b^kFG #kkvXkv

  AklTPYkPm l^kl^kSk @TkTkm UmL kmHkmVv\kk^kPm l^kl^kSk @gCkTkm @YZk HZkkvlP;bkn@cbPTkkg bknYkTk YkgCk] ^Zk @kHkvFkl^kSk bkn@CkOk UmL Ul^kk UoHkv

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  bkYk^kbk@Ok bPnlP) (11

  (#kkRor\kl^kmlMP)

  #kkvXkv CkgSkAnKm bknCkgSkbVn@Pm UnaUv SkoUv YcvAPmYkk]k YkkvPmTkm Iko\kPm CkCkTkTkv @Tk

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  12) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  ZkkvHkTkl^k#kk] #kkvA P^k@ #kkvAlPlYk@ lTk^kk@PngYklOkbAgSk YklOkYkZk Uk Tkv YklOkUnaUQkm #kng #kkvXkPng!#kkBkk TkvA Iko\kv Tkv l\kCkOk YkSkn@ CkngHkTk A@v#kng ^kpdk cbP c\kk^kPng Wkcn XklPQkm lHkTkTkv bP^kv?

  (PkvKA)1FkPn@kTkTk#kkvlXkP lHkTk Rmbkv

  #knlFk Tklc lR^Zk #k@m@ l^kakv;Tklc @kvCk dknSkk Tk Hk@k PTkYkkgTk lTkYkvak ckv!

  2TkZkTkkgWknHkYkkg

  YklOkUngHk bknSkk@bk Fkg QkAm^kSkn bkngR@Pk lHkTkRvc POkm;lP bkkwYZk kbkk YknBkkgWknHkYkkgXkl^kTkvkl\k Wkcn \kmTk WkTZkk

  lHkTkRvclR^kkA@ PvHk l^kakvbkn@Pk@A^kpgRTkng PvHk GnUv;@l^kzWkWkkXkk QkAm AkglP DkOkmlHkTkXkkbA@ 3kvHkbkYkgM]Tkm

  bkn@RkTk^kYkZkrHkTkkv lTk@Bkvb^kXk^kkgP@ bkkP kYkkvR ^kMv

  1 Fkk@ YknBk 2 TkZkTkUm AYk] 3 XkkYkgM]

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  bkYk^kbk@Ok bPnlP) (13

  lHkTkRvckXkk lP Uk^kTkYkkgHkCkTkk WkcnYkgCk] RUrOkYkkg

  DkTkCkHkrTk#km lHkTk^kkOkm Ik@vXkl^klFkkYkZko@ #kng TkpZk A@v!bkn@RngRnlXk^kk< WkHkv TkXkYkkgVo\k^kpl QkPm Wkcn ZkkvHkTkYkkg

  lP AOkrYkSkn@ kXknS^klTkYkkgCkOkm l^klbYkP QkkZk km CkgXkm@Pk";S^klTkSkkvSk ^kMv Xkl^klFkk Xk{Hkv#knlFk ekkTk bkoIkm Xk^kPkU WknIkv

  S^klTk lR^Zk lTk@dk@ vA Xk\kvWkcnU WkTkv Hkm^k bkkw bkYkHkv;HZkYk YkvDk POkng Hk] vA Xk\kvPXkvR ^kMv Wkcn XkvR \kcv

  lHkTkTkkR Ikm\km Wkcn ekkTkm WkTkv^k|PSkk@m Tkv lTkCk|Qk WkTkv;YknlTk@kHk CkOkm lHkTk^kkOkm ^kMvb^k-TknXk^kPk@ BkgM A@v

  (^kbkgPlP\kAk)

  gAn@ vA TkQkm Ykkvc POkkv @kv HZkkg;ekkTkg#k Wk]m XkbYkUv QkZkkv HZkkg;

 • Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

  x} S} S, x - 364250

  14) (bkYk^kbk@Ok bPnlP

  kTkgR ekkTk lTkHk ^kmZkr TkgP Gv HZkkgZkkg bQkkTk YkkCknglHkTkTkkg Fk@OkkgWknHkkvYkkg

  Hkv kXkYkkg HkCkP k U@YkkOknPn\ZkPv gPcmTk TkXkTkng Hkc{ UoOkr ekkTk;

  bkkw ^ZkTkk ZknCkURv kOk Ak] HkkOkvPv TkkQkTkv TkYkTk ckv YknHk TkYk|Xkk^kv

  Rw^km bkYkkvbk@OkYkkg Tklc @kCk zAlFkP~Skol\k Ykl\kTk U@ HZkkg Tklc vak zAlFkP~;Skol\k bkYkkv