sf) rh1n1 ~~ilco th~ ungihudonhiamkhuan biet? 1e mi~ng khi b] ho, khong li1abiii. آ£)~cbi~t, khong...

Download sf) rH1N1 ~~ilco th~ ungIhudonhiAmkhuan biet? 1e mi~ng khi b] ho, khong lI1abiii. آ£)~cbi~t, khong nen

Post on 23-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ,/

  VAD61S0NG sf) 11989 * CHIiN..-T 15-5-2011

  rH1N1 iUYEN MINH CHAU

  10 dang la van de quan tam a h(>i.V~n biet, thai gian vua hiing 0 dich cum NH 1N1 tal phironq deu duqc Vi~n

  o Ho Chi Minh va Vi€m Ve l~Trung uang h6 trq' ngan Song, dich cum NH1 N1 la Iy Ian qua dUOng ho hap va I: each Iy benh nhan rat kh6 atd~ Ian r(>ng neu c6 mam h vi v~y, d~ han che dich lay ing dong, m6i nguai dan phai v~minh va c(>ngdong b~ng n9 xuven rlla tay b~ng xa ic dung dich sat khu§n; v~ IlOngt;;li not 0, not lam vi~c, Im~t,do dung, v~t dunq sinh cac h6a chat sat khu§n thong 1e mi~ng khi b] ho, khong lI1a biii. £)~c bi~t, khong nen a su dl,mg thuoc khang vi-rut hi chira c6 chi dinh cua can Iranhbien chlmg' do su dl,mg IQdung each. oivai cac don vi quan d(>i,nO'i ling ngvai, thuan Iqi cho cac ~nh trong d6 c6 dich cum Ingphat va lay Ian nhanh thi I, chong b~nh can phai dvqc nangdau. Can b¢ quan y tal phai tich cue tuysn truyen, ien thuc phong, tranh dich hungva cum NH1 N1 cho b¢ nh d6, chu d¢ng phat hi~n va ~n chan kip th0i dlch cum tien quyet khong d~ bung an tren di~n r¢ng. Cong tac ng cum NH 1N1 la m¢t nhi~m !Uyen,lien tl,lC,khong chi cua ~any, ma can dvqc 51,1quan t cap chi huy va cua toan th~ Hensi cua cac don vi trong

  lim thuoc bOi b{;' co th€: T~m ~u 500g, vlmg den 300g, vila du d€ !elm vien. Cach nhiing con t~m chin dii

  d, c6 mau vang 6ng. LO;;li 6 vet den tren minh. Cho soi, khuay tn;;lnh den khi ngmau tr~ng nga. Vat ra, Say ho~c rang nhe hia a 950°C, dao deu tay cho J6n~bi chily. ~hi thay ~a

  20% so ca ung Ihu do nhiAm khuan

  MOl mOhinh benh vien IInhan can nhan rOng. .. .

  ~~ilco th~ ban chua biet?

  THEO WHO, hi~n nay c6 khoang 25 trieu ngvaitren the giOidang song chung vOi can b~nh ungthv va den narn 2020 se c6 hon 10 trieu ngvOi tv vong vi can benh nay. £)~c bi~t la, c6 khoang 20% trvOng hqp ung thu la do nhi~m khu§n (vi-rut viern gan B gay ung thu gan, vi-rut Papilloma a ngvai (HPV) gay ung thir c6 tv cunqva Helicobacter gay ung thv da day.

  WHO cung khang dinh: Xu hvan!;l hi~n nay trong vi~c chong ung thu 18.tap trung chu yeu vao che d¢ an va loi song, moi tnronq va di truyen, Rieng ung thv c6 tv cung, hi~n c6 2 loai vac-xin la Gardasil va Cervarix. Vi~c tiem phong HPV dvqc ph6 bien r¢ng riii va c6 th~ bao v~ chong l;;Iikhoanq 70% cac vi-rut gay ung thu c6 tu cung. Gardasil bao v~ chong lai 2

  B~NH vi~n M~t Vi~t-Nh~t (122 pho Tri~u Vi~tvuonq, TP Ha N¢i) la b~nh vi~n tv nhanchuyen khoa m~t thu hai tren dia ban Ha N¢i. M~c, du thanh I~p nam 2009, nhvn.£j b~nh vi~n dii quyst dinh danh mot phong kharn mien phi cho ngvai c6 hoan canh kh6 khan va giam gia doi vOi nhiing ngvai thu¢c di~n chinh sach. Trung binh m6i thang c6 tl1 800 den 1000 ngvai thuoc cac doi tvqng tren den kharn, tv van. £)ieu d~c bi~t, day la m¢t trong khong nhieu b~nh vi~n a ruroc ta sv dl,lng h~ thong quan Iy b~ng phan mem rieng bi~t cua nqanh nhan khoa d~ theo doi, cham s6c, tv van cho berth nhan, Thong qua website: www.matvietnhat.com.vn. b~nh nhan co th~ d~t lich hen kharn va dvqc tv van kip thai.

  Bac si Nguy~n VU Thien, Giarn doc dieu hanh cho biet, lam tl1thi~n phu hop vOichuyen rnon la mot trong nhiing tieu chi dvqc liinh dao benh vi~n d~t ra va dvqc can b¢, nhan vien thee hi~n hi~u qua. Nam 2010, b~nh vi~n dii ky ket vOi Phonq Ouan y Cue Hau can, B(>tv I~nh Bien phong tiep nh~n kham chiia b~nh ve m~t cho quan nhan va ngvai dan nai c6 don vi bien phong d6ng quan. Bvoc sang nam 2011, cung vOi viec kham chiia benh tai benh vien, liinh dao benh vi~n con t6 chuc c~c doan kham,' ph~u thu~t di ~ac tlnh vung sau, vung xa d~ kham, chiia b~nh tl1 thi~n cho nhan dan. Tl1 ngay 8 den 10-4, doan bac si chuyen khoa dau tien ket hqp vOi Il,IcIvqng quan y B¢

  trong so cac chung HPV gay ung thu va 2 chung gay rnun c6c a b¢ ph~n sinh due,a ruroc ta, trung binh m6i narn c6 khoang 100 den 200 nghin ngvai m~c un~ thu rnci va c6 15 den 20 nqan ca tu vong. Ty I~ rnac chung cua tat ca cac loal ung nur a nam giai nam 2010 la 181,3/100.000 va cua nii giOi la 134,9/100.000. Trong do a nii giai tY I~ m~c nhieu nhat la ung thu vu (12.533 ca) va ung mu c6 tu cung (5.664 ca). Tuy nhien, khong phai tat ca nhiing n~vai mac ung thu deu b] tU,vong. Hi~n nay a rnroc ta vac-xin Gardasil va Cervarix dvqc cap phep luu hanh vao thang 7 va 11-2008 va dang dirco cac co so y te phuc vu tiern cho mol ngvai theo yeu cau,

  THU PHl10NG

  KhSm, tu van mien phi cho ngl101cao tUc3iva doi tllqng chinh sach tal 8(inh vi(in Mit Vl(it-Nh~t.

  tv I~nh Bien phong, b~nh xa quan dan y ti.§u khu 50 B¢ d(>i Bien phonq N!th~ An tien hanh kharn, chiia b~nh va phat thuoc mien phi cho nhan dan huyen Ky San (Ngh~ An). Ket qua dii c6 gan 300 Ivqt ngvOi dvqc kham va cap thUOcmi~n phi, vOi t6ng gia tri len toi gan 10 tri~u dong.

  £)au tv xay dl,1l1gb$nh vi$n chiia t~ b$nh cho nhan dan va lam tl1thi$n la vi$c m¢t nghia cu cao d~p dang quy va dvqc dv lu~n danh gia caO.flay la m¢t mo hinh tot, can dlJqc nhan r¢ng.

  Bai va anh: THU Hl10NG

  Hi lei voi no IIJC loei Irirbenh SOl rei THEO soli~u thong ke cua So Y te Ha N¢i, nhiingnam gan day, tren d!a ban Ha N¢i khong.co b$nhnhan sot ret n¢i d!a, cung khong xay ra dich sot ret ho~c tv vong do sot ret. Tuy nhien, h~ng nam v~n con cac trvOng hqp m~c sot ret ngoi;li lai. Khong nhiing the, tren dia ban v~n con mu6i truyen b$nh sot ret. .. va nguy co b~nh sot ret quay tro l;;IiIlJontiem §n.

  £)~ phong, tranh b~nh sot ret, nam 2010 chvang trinh phong, chong sot ret cua thanh pho dii to chuc 36 lop t~p huan ve cong tac giam sat dich t~ sot ret va phac do dieu tri mOi nhat cho can b(> chuyen trach tl1 thanh pho den xii, phvang; 27 lap truyen thong giao dl,lc suc khee ve phong chong sot ret cho nhan dan a cac xii c6 nguy ca. Trung tam Y te dl,l

  , .'

  • 83.111 nguai dan trong vung nguy co cao (d;;lt 111% ke hO;;lCh).Buac sang nam 2011, Ha N¢i dvqc chQn la 1/16 tlnh, thanh pho trong ca nvoc tri~n khai cac hO;;ltd¢ng thl,lc hi~n "LO;;litnJ sot ret". So Y te Ha N¢i dii chi d;;lOcac don vi trong toan nganh d§y m;;lnh truyen thong nang cao y thuc va trach nhi~m cua c¢ng dong ve phong, chon!J sot ret. £)ong thOi tang cvang giam sat dich t~ nham khong che so nguai m~c trong c¢ng dong ...

  Rieng Trung tam Y te dl,l phong Ha N¢i chu d¢ng phoi hqp vOi UBND cac qu~n, huy~n t6 chltc t§m man hoa chat va lay mau xet nghi~m tim kY sinh trung sot ret cho nhan dan vung c6 nguy co caO. £)ong thOi tuyen truyen v~n d¢ng nhan dan xay dl,1l1gth6i quen ngu phai.• .• , '.' - ,