Servicii Sociale

Download Servicii Sociale

Post on 10-Aug-2015

95 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>il</p> <p>E</p> <p>II r:rrT r;I rl ItI I I I t' I t I</p> <p>SECTIUNEAIServicii din subordinea Directiei Administratie Publica Locala . Serviciul Consiliere ServiciiSociale, Public Asistenta Sociala, de AsistentaFamiliesi Copil,Varstnici . Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale si relatii cu institutiile asistenta sociala de . Serviciul cu Autoritatea Tutelara,AsistentaPersoane handicap</p> <p>SECTIUNEAIIServicii sociale prin unitati de asistenta sociala subordonate Consiliul Local Galati (funrizori de servicii sociale de drept public) . 1. Cantinade Ajutor Social r 2. Caminulpentru persoane varstnice"Stefan cel Maresi Sfant . 3. Caminulpentru persoane varstnice"Sf Spiridon" . 4.Centrulde Urgentapentru Persoanele fara Adapost . 5.Centrul Medico SocialPechea . S.Centrul Galati Socio-Medicale Multifunctional Servicii de . Agentiapentru serviciiSocialeComunitare "Alternativa" o 7. Centrulde zi copiicu dizabilitati Scolii" o 8. Centrude zi "Prietenii varstnici o 9. Ingrijirela domiciliu o l0.Centrulde zi varsnici . 11. Centrulde Locuinte SprijinpentruTineret si</p> <p>ri</p> <p>t nl t I</p> <p>Alte unitati de asistenta sociala pentru categorii defavorizate, subventionate de la bugetul local (conventii L341L998, finantari LlTl2OOO) . Subventiisi finantari : in dificultate-Fundatia l2.Centrulde zi pentru copii din "Familia" l3.Centrul Comunitar 'LA VALE" pentru qopii defavorizati "Cuvantul Intrupat" Fundatia l4.Centrul de consilieresi sprijin pentru parinti si Fundatia "Inima de Copil" l5.Centrul Rezidentialde fete Sf "Vasile cel Mare'LAsociatia Vasilecel Mare" Filantropica CrestinOrtodoxa"Sf. l5.Centrul Multifunctionalde Servicii Sociale "Speranta" Vasilecel Mare" AsociatiaFilantrooica CrestinOrtodoxa"Sf. "Impreuna" na"-Fundatia de 17.CentruI zi "Impreu</p> <p>SECTIUNEAIII</p> <p>itl</p> <p>I I TI t I t I t I t I t I LI LI LI Ll Lt Lt Ll</p> <p>18. Centrulde zi pentrucopii - Arhiepiscopia DunariiDe Jos,Parohia "Sf. Spiridon" pentruvictimeale violentei 19. Centrulcomunitar -Fundatia domestice "Familia" pentru TOTi" 20. Centrulde zi si sanatate*ACCES Asociatia SPORTING CLUBGalati 21. CentrulMaternalNOVA2OO2-Asociatia NOVA2002 22. Centrulde SprijinSocialpentruRomi-Alianta Romilor din .ludetul Galati 23. Centrulde lngrijiride SdnState Fundatia Nursing Comunitar 24. Centrulde zi ,,Speranta" Fundatiade Varstnicilor Galati 25. CentrulMultifunctional serviciisociale de "Sperante pentru varsta a III a" - Arhiepiscopia DunariiDe Jos, ParohiaPogorarea SfantuluiDuh 26. Centrude zi pentru copii "Sf Antoniecel Mare-Asociatia Filantropica Antoniecel MAre Sf</p> <p>SECTIUNEAIVParteneriatefara finantare de la bugetul local CE.T.A.T.ECentrul TuristicAi de AgrementpentruTinerii din Euroregiunea Dundrea JosGalati de Centrulde voluntariat CE.T.A.T.E</p> <p>SECTIUNEAVProiectecu finantare nerambursabilapentru imbunatatirea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, cu/fara parteneriate cu societatea civila sau alte institutii locale. I Proiecte aflate in derulare II Proiecteaflate in faza de precontractare luare</p> <p>--TrDirectia Administratie Publica Locala Prezentarea serviciilor sociale 2O11realizarea Misiune: a n s a m b l u l ud e m d s u r i , i programe,servtcil de specializate, protejarea g persoanelor, rupurilor g c vulnerabile i grupurilor u oportunitati reduse,aflate in dificultate.</p> <p>I SECTIUNEA Servicii publice subordonate DAPL</p> <p>i "', ":, rltare Servicii Sociale, lrttrnentuf</p> <p>H'*":**iire</p> <p>de '",</p> <p>I</p> <p>--------------t--</p> <p>Cocialape .fiitBllilnitdti,,,de,asiutCntaolGa;l'.,,,7 s.Hrbi$Gntiu*ttE1.ilU....lai.lbi.H.$EtLtl..rl</p> <p>ll, finanta,rit..............</p> <p>,leorii rleft,voriie*el</p> <p>SECTIUNEAV Proiecte</p> <p>Proiecte cu finantare nerambursabila { vulnerabile, culfara parteneriate cu sot</p> <p>ftmUunatatirea seruiciilor sociale adresate grupurilor civila sau alte institutii locale. lrrf:a</p> <p>SECTIUNEA I subordonate DAPI</p> <p>SCrViCii</p> <p>Prioritati ale anului 2O11 : - Baza unica de date a beneficiarilorde servicll sociale - Modernizarea si extinderea centrelor soclo' medicale existente parteneriatelor/conventiilor servlcll cu - continuarea socialede calitatepentru beneficiari de instruireapersonalului lucru In - perfectionarea/ sociale si dezvoltarea serviciilor soclale servicii existente. - Copii cu autism,bolnavicu Alzheimer,beneficlarl romi cu de VMG,persoane handicaP, Tipologia serviciilor sociale dezvoltate si numlr de beneficiari de seruicii sociale PRIMAR. A. SERVICIILESOCIALECU CARACTER prin Serviciul Public de Asistenta asigurate Socialasi ServiciulAutoritateTutelara,Asistenta cu Persoane handicap B. SERVICIILE SOCIALE SPECIALIZATE SUNt : adresateanumitorcategoriisociale - centrede zi copii (390 de copii/luna) copii (30 copii/luna) - centre rezidentiale - centrede zi copii cu dizabilitati(39 copii/luna) / - centre maternale(11 beneficiari luna) - locuinte protejate pentru tineri cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de ocrotire (61 luna) beneficiari/ - adaposturi de noapte persoane fara locuinta (73 beneficiarilluna) luna) - centrede zi varstnici (155 beneficiari/ romi (40 beneficiari/luna) - centru consiliere luna - medie) - cantinasociala(953 beneficiari/ - centre de zi pentru persoanecu dizabilitati (95 persoane handicap/luna) cu - centru comunitar victime ale violentei domestice (10 persoane/luna) SOCIO-MEDICAI.A DE C . SERVICIILE INGRIJIRE - centre de asistenta medico sociala si centre de asistentapaleativa(144 beneficiari ) - centre care acorda servicii de ingrijire si asistenta varstnice(77 varstnici) la domiciliupersoane - camine pentru persoane varstnice (164 beneficiari/luna)</p> <p>I I I I I I I I I I I</p> <p>Serviciul Public de Asistenta Sociala, Consiliere Servicii Sociale, pentru asistenta familie si copil, varstniciBcneflciari : familii si persoaneaflate in nevoie sociala, riscde marginalizare in sociala. Scrvicii:informaresi consiliere asupraserviciilor gi prestatiilorsocialeexistente pe plan local 9i asupramodalit6tilor conditiilor dob6ndire gi de a acestora,protectiasi promovareadrepturilor copilului, consiliere sprijin privindintocmirea si documentatiei necesare dobAndirii unor drepturi sociale, intocmireaanchetelorsociale si a dosarelorpentru: - acordarea ajutoruluisocial - ajutoarelor de urgenta materiale sau financiare pentru familiile aflate in criza sociala - alte prestatii sociale sau alte forme de asistentasociala Activitati derulate: Monitorizaresi planuri de interventie pentru familii cu multi copii si varstnici in dificultate, persoane aflate in situatie de risc, depistareaprecocea situaliilor de risc, prevenireacomportamentelor abuzive ale pErintilorgi a violenleiin familie, programe in vederea reintegr6riisocialea persoanelor cu oportunitatireduse. Compartimentul Alocatii din cadrul Serviciului Public de Asistenta Socialaasigura intocmirea evaluarilor, anchetelor sociale si a pentru acordarea de prestatii sociale, necesa constituirii bazelor de date pentru domeniuspecific. Beneficiari: 2336 beneficiari de VMG/2OLO, 4054 copii beneficiari/2010 alocatii pentru de sustinerea familiei. Impact: imbun5t5tirea situaliei categoriilor defavorizatesocio-economic, aflate in risc de marginalizare socialt.</p> <p>Impactul serviciilor acordate</p> <p>tI I</p> <p>Impactul serviciilor acordate</p> <p>q-rCompartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, relatii cu Institutii de asistenta socialamonitorizarea, dezvoltarea si Servicii: diversificareaserviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelorspecializatedin cadrul DAPL precum si prin intermediul altor furnizoripublicisau privati de serviciisociale. Activitatile derulate: Compartimentul ofera sprijin in identificareaposibililorfinantatori gi de intocmireaproiectelor finantare, consultant5 pe perioada derulSrii proiectelor, organizeaz6 intSlniri cu reprezentantii presei, sponsori, voluntari, ofer5 consultant5 juridicS, organizeazl cursuri de instruire in diferite in domenii, incurajeaz5colaborarea realizarea unor proiecte comune locale, nationalesau cu organizatiilor monitorizeaza activitatea subventionatede la bugetul local, colaboreaza in permanent cu acestea si cu alte servicii serviciilor, eficientei socialein vedereaanalizarii dezvoltarii acestora si stabilirii prioritatilor de interventie. Beneficiari: furnizori publici si privati de serviciisociale,categoriisocialedefavorizate Impact : Compaftimentulcontribuie la intarirea relatiilor de colaboare cu sectorul societatii civile si int5rirea capacit5tii organizatiilor neguvernamentale, cregterea rolului sectorului in neguvernamental dezvoltareacomunitar5 gi sprijinirea organizatiilor in realizarea de pafteneriatedurabilein cadrul sectoruluisocial cu administratiapublic5 localE sau alti factori locali. De asemenea compartimentul asigura consultanta si expertiza in elaborarea si finantare implementare proiectelor cu in sociale, nerambursabila domeniulserviciilor elaboratede unitatile subordonateConsiliului LocalGalati.</p> <p>(l</p> <p>Serviciul Autoritate Tutelara Asistenta Persoanecu handicaointocmirea documentatiilor si Servicii : alocatiei cererilorprivindacordarea solutionarea de stat pentru copii, instituirea curatelei in minorului/persoanelor varsta, bolnave, cu infirmitati frzice, instituireatutelei interzisului ; unor bunuri dobandirii/instrainarii incuviintarea incuviintarea de catre minori/bolnavi/interzisi; folosirii unor sume de bani de catre titularii minori/bolnavi;numirea unui curator pentru minor/bolnav in dosarul succesoral;asistarea persoanelor varstnice la biroul notarial in de vedereaincheierii acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de intretinere si habitatie viagera; abonamenttranspoft gratuit pentru persoanele cu handicap accentuat 9i grav, insotitorii,asistentiipersonaligi asistentii personali profesionigti ai acestora;anchete sociale pentru minori in cazul divorturilor; rezolvareasolicit5rilorinstantelorde judecatS, unit5tilor de ocrotire pentru minori sau a altor institutii socialecare acord6 sprijin persoanelor cu varstnicesau persoanelor handicap. Beneficiari /2OIO: 2606 copii -alocatii de stat, 663 minori bolnavi - anchete sociale pentru evaluare, 2456 adulti cu handicap - anchete pentru evaluare complexa, 1306 asistenti personali pentru verificare activitatii si 143 asistenti personalipentru intocmireadosarelor de angajare, 1163 anchete socialela solicitari ale judecatoriei, 186 persoane cu handicapindemnizatii, 2I5 bolnavi - anchete pentru instituire curatela, 607 abonamente gratuite, 16 persoane varstnice pentru numire reprezentantautoritate tutelara, 101 minori dispozitii pentru dobandire/instrainare/folosire sume de bani, L34 beneficiari de curatele speciale. Impact: ocrotirea intereselorpersoanelorlipsite de capacitatede exercitiusau cu capacitatede exerciliu restr6nsS, precum gi a persoanelor care, degi au capacitatede exercitiu deplin6, datorit6 unor anumite imprejur5ri prev5zutede lege, nu-gi pot apErainteresele.</p> <p>ilft(l</p> <p>tl</p> <p>Clfl</p> <p>rIIl IT</p> <p>Impactul serviciilor acordate</p> <p>t</p> <p>Impactul serviciilor acordate... l'l l .:</p> <p>rrl.Cantina de Ajutor SocialCriterii de selectie a beneficiarilor : i.tipul de familie; i.starea de sanatate; * numarul de copii care urmeaza o forma de invatamant; *numarul copiilor aflatiin intretinere ; pensionarilor. * veniturile : Categorii beneficiari de {.elevi si prescolari ; {.bolnavi cronicisomatici; {.persoanelecu varsta de pensionare dar fara venlt sau cu venit minimgarantat; .t persoanele cu un venit peste 125 lei (nivelul venitului minim garantat /pers.) platesc o contributie de 30o/odin venit dar fara a depasl costulmeselorzilnice(7lei/zi/pers). Servicii asigurate: pregatirea si distribuirea de hrana persoaneloraflate in situatii economlcosocialesau medicale deosebite. Activitatile derulate: identificarea beneficiarllor selectarea acestora pe baza criteriilor, asistenta sociala; consiliere sociala, pentru a depasl situatia dificila in care se afla beneficiarii ln vederea reintegrarii sociale; pregatirea sl distribuireahranei calde pe parcursulsaptamanll, si hrana rece in week-end, acordarea de suplimente de hrana (pachete cu alimente) cu ocaziaevenimentelortraditionalespecifice. Beneficiari: media lunara 953 defavorizate Municipiul din Galati persoane</p> <p>Impactul serviciiloracordate</p> <p>: imbunatatirea alimentatiei categoriilor defavorizate din municipiu prin completarea necesarului zilnic de hrana si asigurareaa doua mese calde pe zi (masa de pranzsi cina), pentru : 732 asistati directi ai Cantineisi 22L asistati prin i ntermed I asociatilorlfundatiilor d in m unicipiu. iu i</p> <p>TI t I t I t I t I t I t I t I t I t I tI tI tI tI</p> <p>2.Caminul pentru persoa varctnice "Stefan cel Mare si Sfant"Grltorll de selectie beneficiari: f v8rst5legalade pensionare ; {domlciliul in municipiul Galati; * nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinereala domiciliu nu este posibiladin motivesocio-medicale; .:.stareapsihicapermite insertiain colectivitate; .!.nusi-a instrainat bunavoie locuinta; de .!.necesita ingrijire specializata de natura medicala; .Enu are familie sau sustinatoriilegali nu-si pot indepliniobligatiilede intretineredatorita starii de sanatate, situatiei economice, sarcinilor familiale; .i.referinte bune din partea comunitatii (nu e violent,nu consuma alcool, etc.) Prioritate au : veteranii de razboi, urmasii acestora,deportati,fosti detinuti politici. Servicii : servicii sociale constand in gazduire, pe perioada nedeterminata(neavand caracter definitiv), hrana, cazarmament, ingrijire, consiliere,asistenta medicalacurenta, servicii recuperare prin socio-medicale pentru ergoterapie, serviciide socializare recreere. si Activitati derulate : activitati specifice centrelor rezidentiale- ingrijire, recuperare, reintegrare socialS,activitati de socializaresi recreere specificevarstei si adaptate nevoilor beneficiarilor. varstnici/luna Beneficiari : 74 beneficiari Impact: Ingrijirea varstniciloraflati in dificultate si cu nevoi ridicatede serviciide ingrijire si de natura medicala. Recastigarea solidaritatii sociale si pafticiparii varstnicilor la viata situatiilor excludere de comunitatii, eliminarea sociala a varstnicilorsi crestereagradului lor de participare activa in cadrul diferitelor actiuni. Cresterea calitatii vietii persoanelor Galati. varstnice municipiul din</p> <p>f mpactul serviciilor acordate</p> <p>3.Caminul pentru persoane varstnice "Sf Spiridon"Griterii de selectie beneficiari: *v6rstd legalade pensionare ; *are calitatea pensionar de ; *domiciliulin municipiul Galati; {. nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinereala domiciliu nu este posibiladin motive socio-medicale .:.stareapsihicapermite insertiain colectivitate; i.nu si-a instrainat bunavoie locuinta de ; I necesita ingrijire specializata de natura medicala; *nu are familie sau sustinatorii legali nu-si pot indepliniobligatiilede intretineredatorita starii de sanatate, situatiei economice, sarcinilor familiale ; .t referinte bune din partea comunitatii (nu e violent,nu consuma alcool, etc.). au : veteranii de razboi, urmasii acestora, deportati,fosti detinuti politici. i : serviciisocial...</p>