servicii sociale

Download Servicii Sociale

Post on 10-Aug-2015

105 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

il

E

II r:rrT r;I rl ItI I I I t' I t I

SECTIUNEAIServicii din subordinea Directiei Administratie Publica Locala . Serviciul Consiliere ServiciiSociale, Public Asistenta Sociala, de AsistentaFamiliesi Copil,Varstnici . Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale si relatii cu institutiile asistenta sociala de . Serviciul cu Autoritatea Tutelara,AsistentaPersoane handicap

SECTIUNEAIIServicii sociale prin unitati de asistenta sociala subordonate Consiliul Local Galati (funrizori de servicii sociale de drept public) . 1. Cantinade Ajutor Social r 2. Caminulpentru persoane varstnice"Stefan cel Maresi Sfant . 3. Caminulpentru persoane varstnice"Sf Spiridon" . 4.Centrulde Urgentapentru Persoanele fara Adapost . 5.Centrul Medico SocialPechea . S.Centrul Galati Socio-Medicale Multifunctional Servicii de . Agentiapentru serviciiSocialeComunitare "Alternativa" o 7. Centrulde zi copiicu dizabilitati Scolii" o 8. Centrude zi "Prietenii varstnici o 9. Ingrijirela domiciliu o l0.Centrulde zi varsnici . 11. Centrulde Locuinte SprijinpentruTineret si

ri

t nl t I

Alte unitati de asistenta sociala pentru categorii defavorizate, subventionate de la bugetul local (conventii L341L998, finantari LlTl2OOO) . Subventiisi finantari : in dificultate-Fundatia l2.Centrulde zi pentru copii din "Familia" l3.Centrul Comunitar 'LA VALE" pentru qopii defavorizati "Cuvantul Intrupat" Fundatia l4.Centrul de consilieresi sprijin pentru parinti si Fundatia "Inima de Copil" l5.Centrul Rezidentialde fete Sf "Vasile cel Mare'LAsociatia Vasilecel Mare" Filantropica CrestinOrtodoxa"Sf. l5.Centrul Multifunctionalde Servicii Sociale "Speranta" Vasilecel Mare" AsociatiaFilantrooica CrestinOrtodoxa"Sf. "Impreuna" na"-Fundatia de 17.CentruI zi "Impreu

SECTIUNEAIII

itl

I I TI t I t I t I t I t I LI LI LI Ll Lt Lt Ll

18. Centrulde zi pentrucopii - Arhiepiscopia DunariiDe Jos,Parohia "Sf. Spiridon" pentruvictimeale violentei 19. Centrulcomunitar -Fundatia domestice "Familia" pentru TOTi" 20. Centrulde zi si sanatate*ACCES Asociatia SPORTING CLUBGalati 21. CentrulMaternalNOVA2OO2-Asociatia NOVA2002 22. Centrulde SprijinSocialpentruRomi-Alianta Romilor din .ludetul Galati 23. Centrulde lngrijiride SdnState Fundatia Nursing Comunitar 24. Centrulde zi ,,Speranta" Fundatiade Varstnicilor Galati 25. CentrulMultifunctional serviciisociale de "Sperante pentru varsta a III a" - Arhiepiscopia DunariiDe Jos, ParohiaPogorarea SfantuluiDuh 26. Centrude zi pentru copii "Sf Antoniecel Mare-Asociatia Filantropica Antoniecel MAre Sf

SECTIUNEAIVParteneriatefara finantare de la bugetul local CE.T.A.T.ECentrul TuristicAi de AgrementpentruTinerii din Euroregiunea Dundrea JosGalati de Centrulde voluntariat CE.T.A.T.E

SECTIUNEAVProiectecu finantare nerambursabilapentru imbunatatirea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, cu/fara parteneriate cu societatea civila sau alte institutii locale. I Proiecte aflate in derulare II Proiecteaflate in faza de precontractare luare

--TrDirectia Administratie Publica Locala Prezentarea serviciilor sociale 2O11realizarea Misiune: a n s a m b l u l ud e m d s u r i , i programe,servtcil de specializate, protejarea g persoanelor, rupurilor g c vulnerabile i grupurilor u oportunitati reduse,aflate in dificultate.

I SECTIUNEA Servicii publice subordonate DAPL

i "', ":, rltare Servicii Sociale, lrttrnentuf

H'*":**iire

de '",

I

--------------t--

Cocialape .fiitBllilnitdti,,,de,asiutCntaolGa;l'.,,,7 s.Hrbi$Gntiu*ttE1.ilU....lai.lbi.H.$EtLtl..rl

ll, finanta,rit..............

,leorii rleft,voriie*el

SECTIUNEAV Proiecte

Proiecte cu finantare nerambursabila { vulnerabile, culfara parteneriate cu sot

ftmUunatatirea seruiciilor sociale adresate grupurilor civila sau alte institutii locale. lrrf:a

SECTIUNEA I subordonate DAPI

SCrViCii

Prioritati ale anului 2O11 : - Baza unica de date a beneficiarilorde servicll sociale - Modernizarea si extinderea centrelor soclo' medicale existente parteneriatelor/conventiilor servlcll cu - continuarea socialede calitatepentru beneficiari de instruireapersonalului lucru In - perfectionarea/ sociale si dezvoltarea serviciilor soclale servicii existente. - Copii cu autism,bolnavicu Alzheimer,beneficlarl romi cu de VMG,persoane handicaP, Tipologia serviciilor sociale dezvoltate si numlr de beneficiari de seruicii sociale PRIMAR. A. SERVICIILESOCIALECU CARACTER prin Serviciul Public de Asistenta asigurate Socialasi ServiciulAutoritateTutelara,Asistenta cu Persoane handicap B. SERVICIILE SOCIALE SPECIALIZATE SUNt : adresateanumitorcategoriisociale - centrede zi copii (390 de copii/luna) copii (30 copii/luna) - centre rezidentiale - centrede zi copii cu dizabilitati(39 copii/luna) / - centre maternale(11 beneficiari luna) - locuinte protejate pentru tineri cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de ocrotire (61 luna) beneficiari/ - adaposturi de noapte persoane fara locuinta (73 beneficiarilluna) luna) - centrede zi varstnici (155 beneficiari/ romi (40 beneficiari/luna) - centru consiliere luna - medie) - cantinasociala(953 beneficiari/ - centre de zi pentru persoanecu dizabilitati (95 persoane handicap/luna) cu - centru comunitar victime ale violentei domestice (10 persoane/luna) SOCIO-MEDICAI.A DE C . SERVICIILE INGRIJIRE - centre de asistenta medico sociala si centre de asistentapaleativa(144 beneficiari ) - centre care acorda servicii de ingrijire si asistenta varstnice(77 varstnici) la domiciliupersoane - camine pentru persoane varstnice (164 beneficiari/luna)

I I I I I I I I I I I

Serviciul Public de Asistenta Sociala, Consiliere Servicii Sociale, pentru asistenta familie si copil, varstniciBcneflciari : familii si persoaneaflate in nevoie sociala, riscde marginalizare in sociala. Scrvicii:informaresi consiliere asupraserviciilor gi prestatiilorsocialeexistente pe plan local 9i asupramodalit6tilor conditiilor dob6ndire gi de a acestora,protectiasi promovareadrepturilor copilului, consiliere sprijin privindintocmirea si documentatiei necesare dobAndirii unor drepturi sociale, intocmireaanchetelorsociale si a dosarelorpentru: - acordarea ajutoruluisocial - ajutoarelor de urgenta materiale sau financiare pentru familiile aflate in criza sociala - alte prestatii sociale sau alte forme de asistentasociala Activitati derulate: Monitorizaresi planuri de interventie pentru familii cu multi copii si varstnici in dificultate, persoane aflate in situatie de risc, depistareaprecocea situaliilor de risc, prevenireacomportamentelor abuzive ale pErintilorgi a violenleiin familie, programe in vederea reintegr6riisocialea persoanelor cu oportunitatireduse. Compartimentul Alocatii din cadrul Serviciului Public de Asistenta Socialaasigura intocmirea evaluarilor, anchetelor sociale si a pentru acordarea de prestatii sociale, necesa constituirii bazelor de date pentru domeniuspecific. Beneficiari: 2336 beneficiari de VMG/2OLO, 4054 copii beneficiari/2010 alocatii pentru de sustinerea familiei. Impact: imbun5t5tirea situaliei categoriilor defavorizatesocio-economic, aflate in risc de marginalizare socialt.

Impactul serviciilor acordate

tI I

Impactul serviciilor acordate

q-rCompartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, relatii cu Institutii de asistenta socialamonitorizarea, dezvoltarea si Servicii: diversificareaserviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelorspecializatedin cadrul DAPL precum si prin intermediul altor furnizoripublicisau privati de serviciisociale. Activitatile derulate: Compartimentul ofera sprijin in identificareaposibililorfinantatori gi de intocmireaproiectelor finantare, consultant5 pe perioada derulSrii proiectelor, organizeaz6 intSlniri cu reprezentantii presei, sponsori, voluntari, ofer5 consultant5 juridicS, organizeazl cursuri de instruire in diferite in domenii, incurajeaz5colaborarea realizarea unor proiecte comune locale, nationalesau cu organizatiilor monitorizeaza activitatea subventionatede la bugetul local, colaboreaza in permanent cu acestea si cu alte servicii serviciilor, eficientei socialein vedereaanalizarii dezvoltarii acestora si stabilirii prioritatilor de interventie. Beneficiari: furnizori publici si privati de serviciisociale,categoriisocialedefavorizate Impact : Compaftimentulcontribuie la intarirea relatiilor de colaboare cu sectorul societatii civile si int5rirea capacit5tii organizatiilor neguvernamentale, cregterea rolului sectorului in neguvernamental dezvoltareacomunitar5 gi sprijinirea organizatiilor in realizarea de pafteneriatedurabilein cadrul sectoruluisocial cu administratiapublic5 localE sau alti factori locali. De asemenea compartimentul asigura consultanta si expertiza in elaborarea si finantare implementare proiectelor cu in sociale, nerambursabila domeniulserviciilor elaboratede unitatile subordonateConsiliului LocalGalati.

(l

Serviciul Autoritate Tutelara Asistenta Persoanecu handicaointocmirea documentatiilor si Servicii : alocatiei cererilorprivindacordarea solutionarea de stat pentru copii, instituirea curatelei in minorului/persoanelor varsta, bolnave, cu infirmitati frzice, instituireatutelei interzisului ; unor bunuri dobandirii/instrainarii incuviintarea incuviintarea de catre minori/bolnavi/interzisi; folosirii unor sume de bani de catre titularii minori/bolnavi;numirea unui curator pentru minor/bolnav in dosarul succesoral;asistarea persoanelor varstnice la biroul notarial in de vedereaincheierii acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de intretinere si habitatie viagera; abonamenttranspoft gratuit pentru persoanele cu handicap accentuat 9i grav, insotitorii,asistentiipersonaligi asistentii personali profesionigti ai acestora;anchete sociale pentru minori in cazul divorturilor; rezolvareasolicit5rilorinstantelorde judecatS, unit5tilor

Recommended

View more >