seminarski rad najpoznatiji prenosioci hadisa

Download Seminarski Rad Najpoznatiji Prenosioci Hadisa

Post on 15-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski

TRANSCRIPT

22

ISLAMSKA PEDAGOKA AKADEMIJA

u Zenici

Seminarski rad

Predmet: Hadis 1

Tema: NAJPOZNATIJI PRENOSIOCI HADISA

MENTOR: KANDIDAT:

______________ ______________

DR. efik Kurdi

Zenica, maj 1999. godine

SADRAJ:

SADRAJ . 2

UVOD .. 3

PRVO POGLAVLJE . 5

Imam Buhari i njegov Damius Sahih.. 5

Damius sahih .. 6

Uvjeti Buharija pri sastavljanju Damius Sahiha.. 8

Hadisi Damius sahiha . 9

Znaajna djela nastala kao rezultat izuavanja Damius Sahiha poslije Buharijeve smrti .10

DRUGO POGLAVLJE .12

Imam Muslim ibn Haddad .12

Muslimov Sahih ..13

Komentari Muslimovog Sahiha ..15

TREE POGLAVLJE ..16

Imam Et Tirmizi 16

El Dami ..17

Hadisi Tirmizijevog Damia ...18

Ebu Davud ..19

Ibn Made 20

Nesai ..20

ZAKLJUAK .21

LITERATURA 22

UVOD

Zahvala pripada Allahu ! Njemu zahvaljujemo, od Njega pomo i uputu traimo. Svjedoim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Uitelj ovog Ummeta i Vjerovjesnik upute.

Allah stvorio je ljude i dinne da Mu budu pokorni i da Mu ibadet ine, a nain na koji Mu se ispoljava ibadet mora biti shodan i podudaran Allahovom erijatu, tj. onako kako je to On propisao.

Allahov Poslanik Muhammed kae: Duni ste se pridravati moga sunneta i prakse mojih nasljednika halifa, koji su na pravom putu i ukazuju na njega. Allah je objavio svoju vjeru Muhammedu i u potpunosti je usavrio.

Allah u suri Maide 3 kae:

* *Danas sam vam vjeru vau usavrio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera.

S tog stanovita, erijatske znanosti su najasnije znanosti.

Allah u suri Zumer 9 kae:

* *Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?

Hadis dolazi odmah iza Kurana, kao glavno vrelo islamskog uenja. On predstavlja viestruki znaaj za nauku, a u islamskom pravu je nezamjenjljiv. U nekim sluajevima, hadis razjanjava tee razumljiva mjesta i u samom Kuranu.

Allah u suri Nahl 44 kae:

* *I Mi smo tebi poslali Kur'an, da objasni ljudima ono to im je objavljeno i da bi oni razmiljali!.

Ima sluajeva gdje hadis nije samo dopuna pojedinih kuranskih propisa, nego je glavno i jedino vrelo islamskog uenja, posebno kod ibadeta i ahkama. To su sluajevi kod onih vjerskih, pravnih i drugih pitanja, o kojima se u Kur'anu ne govori posebno nego uopeno. Poznato je da je namaz Kuranom propisan kao obaveza vjernicima. Meutim, vrijeme namaza, broj rekata pojedinih namaza itd. objasnio je Vjerovjesnik praktikujui namaz i poduavajui vjernike.

O tome Vjerovjesnik kae: Klanjajte na nain kao to vidite da ja klanjam!

Hadisom su predviene i neke odredbe koje ne registruje Kuran, niti za to u njemu ima objanjenja. Ovo znai da je hadis nezaobilazni izvor islamskog prava, neminovan za brojna pitanja i da je nemogue odvojiti hadis od Kurana.

Shvatajui ulogu hadisa u islamskom pravu i njegovu snagu kao vjerskog odraza, ljudi koji su se bavili ovom problematikom, posebno ashabi, tabeini i etbai tabeini su uloili velike napore u ouvanju hadisa u njegovoj izvornosti. Tom pitanju posvetili su toliko panje, da je teko nai neku drugu naunu disciplinu u historiji sa kojom bi se mogli porediti uloeni napori. Ta opreznost ispoljavala se u provjeravanju rivajeta, ispravnosti prenoenja nekog hadisa, a proisticala je iz straha da se ne potkrade kakva greka, ne uvue neprimjetno kakva devijacija.

Ljudi hadisa postavili su temelje svjetskoj naunoj kritici, te je stoga nezaobilazno pomenuti svijetle biografije tih velikana, radi stimulansa nama i buduim naratajima koji dolaze.

Najpoznatiji prenosioci hadisa su: Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Made i Nesa'i.

PRVO POGLAVLJE

IMAM BUHARI I NJEGOV DAMIUS SAHIH

Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el Dufi el Buhari, priznati hadiski uenjak, erijatski pravnik i mudtehid, roen je u petak, poslije dume - namaza, 194. godine po Hidri u Buhari. Potie iz ugledne porodice koja je dala nekoliko istaknutih uenjaka. Otac mu je Ismail bio poznat u svoje vrijeme kao veoma uen i poboan ovjek. Kao i sin mu Muhammed, Ismail je pokazivao osobiti interes za hadis. Muhammed se jo kao dijete isticao nad ostalom djecom bistrinom, otroumnou i ljubavlju prema nauci, a posebno prema hadisu. Sa nepunih deset godina prisustvuje medlisima hadisa, obilazi uenjake svog kraja i od njih ui hadis. Ubrzo je napamet nauio Kur'an, a potom i znaajna djela istaknutih uenjaka Abdullaha ibn Mubareka, Vakia ibn Dabira i dr.

Jedno je vrijeme, pored najvee elje, morao prekinuti naukovanje zbog bolesti oiju. Bolest se pogorala do te mjere da je potpuno obnevidio. Poto u to vrijeme nije bilo strunih ljekara za bolesti takve vrste, Buharijevoj majci nije preostajalo nita drugo, nego da se obrati Allahu i moli za njegovo ozdravljenje. Molila je svakodnevno, ne gubei ni za trenutak nadu u Njegovu milost. Jedne noi je u snu vidila Ibrahima , kako joj ree da se ne alosti, jer e joj sin ozdraviti i progledati. To se ubrzo iza toga i ostvarilo, Buhari je potpuno ozdravio i progledao. Ovaj sluaj je bio uzrok da neki uenjaci kau da je Allah odabrao Buharija za zatitnika Resulullahove tradicije.

Kada je Buhari napunio esnaest godina sa majkom i bratom Ahmedom odlazi u Mekku da obavi hadd. Nakon obavljenog hadda, Ahmed i majka se vraaju kui, a Muhammed je ostao u Mekki da kod tamonjih uenjaka produbljuje znanje u hadisu. Dok je boravio u Mekki esto je odlazio i u Medinu i od medinskih uenjaka sluao hadis. U krugu dva harema zapoinje sa pisanjem uvenog DAMIUS SAHIHA. U elji da to bolje upozna hadis i hadisku nauku, Buhari obilazi sve znaajnije naune centre. Dolazi u kontakt sa najeminentnijim hadiskim strunjacima s kojima vodi rasprave i trai njihova miljenja u pogledu strunih ocjena. Boravio je u amu, Egiptu, Hidazu, Basri, Kufi, Horasanu i Bagdadu. 250. godine po Hidri odlazi u Nejsabur. Sve vrijeme koje je proveo tamo Buhari maksimalno koristi za predavanja iz hadisa. Njegovim predavanjima prisustvovalo je hiljade ljudi. Meu sluaocima su redovno bili njegovi raniji uitelji.

Nakon izvjesnog vremena Buhari je bio prisiljen da napusti Nejsabur i otputuje u svoje mjesto Buharu. Jednog dana ga tamonji namjesnik Zuhali poziva na dvor da njemu i njegovim sinovima predaje njegov DAMIUS SAHIH. Buhari je odbio taj poziv, uz obrazloenje da on ne eli poniziti nauku time to e je odnijeti pred vladarska vrata, nego ukoliko namjesnik, sa svojim sinovima, eli da slua njegov DAMIUS SAHIH, neka izvoli prisustvovati predavanjima sa ostalim svijetom. Tada je bio prisiljen da napusti rodno mjesto i krene prema Samarkandu. Na putu prema Samarkandu, u mjestu Hartenek, Buharija zatie smrt 256. godine po Hidri.

Cijeli je svoj ivot Buhari proveo u izuavanju hadisa. Sam je rekao da je hadis uio od 1080 uenjaka meu kojima su najpoznatiji: Ahmed ibn Hambel, Jahja ibn Muin, Ishak ibn Rahivejh i Abdullah ibn Mubarek. Izmeu mnogobrojnih Buharijinih uenika istai emo imena samo nekih, koji su kasnije kao hadiski strunjaci postali poznati u itavom svijetu. To su: Muslim ibn Haddad, Nesai, Tirmizi i dr. Kao to je sam naglaavao, Buhari je znao napamet 100000 vjerodostojnih i 200000 hadisa, koji nisu vjerodostojni. Uz to, kazao je da ne postoji nijedno ime u historiji biografije i analima, a da on o toj osobi ne zna sve mogue podatke. Imam Muslim ga naziva lijenikom koji lijei od skrivenih nedostataka i slabosti.

Koliki je bio poznavalac hadisa najbolje nam svjedoi bagdadski sluaj. Naime, jednom prilikom, kada je po ko zna koji put svratio u Bagdad, tamonji uenjaci su eljeli da provjere Buharija, pa su uzeli 100 hadisa i ispremetali njihove senede i podijelili ih desetorici ljudi. Kada je Buhari stigao svaki od njih ga je pitao ta misli o pomenutim hadisima. Svakom od njih je odgovorio da te hadise ne zna. Poto su se svi izredali, poeo je pojedinano da odgovara na svaki hadis. Ukazao je na pogreke u svakom hadisu, a zatim povratio sened svakog hadisa njegovom metnu. Vidjevi to svi prisutni mu priznae uenost.

Kao uenjak Buhari je priznat od svih uenjaka svoga vremena, kao i od svih kasnijih hadiskih i islamskih uenjaka. Nazvali su ga Emirul - mumininom u hadisu, a taj naziv, osim njega, nije dobio nijedan hadiski uenjak sve do danas. Ahmed ibn Hambel biljei da je Imam Muslim jednog dana stao pred Buharija i rekao mu: O uitelju svih uitelja, poglavico hadisa, uenjaku, lijeniku koji poznaje sve bolesti hadisa, dozvoli mi da ti poljubim noge.

Kruna svega ta je u znak pohvale o Buhariji reeno su rijei poznatog hadiskog uenjaka Ibn Hadera koji kae: Sve to postoji od papira i svi uenjaci ne bi bili dovoljni da napiu sve ono to je o Buhariji pohvalno reeno, to je more u kome nema kraja.

Buhari je napisao veliki broj djela iz hadisa, fikha i drugih grana islamskih znanosti. Najpoznatija su mu sljedea djela: DAMIUS - SAHIH, EL - EDEBUL MUFRED, ET - TARIHUL KEBIR, ET - TARIHUL VESIL, ET - TARIHUS SAGIR, DAMIUL KEBIR, ESMAUS SEHABE.

DAMIUS SAHIH

Najznaajnije djelo koje je Buhari ostavio iza sebe bez sumnje je njegov DAMIUS SAHIH, kod nas poznat kao SAHIHUL BUHARI. To je prva zbirka naslova, iskljuivo nastala od vjerodostojnih hadisa. Sve ranije zbirke, koje su napisane prije DAMIUS SAHIHA, sadravale su sve kategorije hadisa. Zbog toga su one, na izvjestan nain, bile nedostupne ljudima koji nisu strunjaci u poznavanju hadiske nauke obzirom da nisu mogli znati ta je u tim