Seminar Ski Rad - Template

Download Seminar Ski Rad - Template

Post on 29-Aug-2014

143 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

Univerzitet u SarajevuSeminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeaTema: ______________________________Mentor: Prof. dr Mira unji-BeusStudent: ________________U Sarajevu, oktobra 2007. godine2Sadraj1. UVOD.........................................................................................................................1 2. DRUGI NASLOV......................................................................................................2 2.1. Podnaslov................................................................................................................3 2.2. Podnaslov 2.............................................................................................................4 3. TREI NASLOV.......................................................................................................4 3.1. Podnaslov................................................................................................................5 4. ZAKLJUAK............................................................................................................6 5. NAPIITE NASLOV, pritisnite tipku TAB..............................................................7 6. Napiite podnaslov, pritisnite tipku TAB..................................................................8 7. Probajte ovdje pritisniti tipku TAB ovdje >>>31. UVOD Uvodni tekst. Cilj ovog dijela je upoznati itaoca sa samom temom seminarskog rada, te sa osnovnim problemom. U ovom dijelu objasnite ta je cilj pisanja seminarskog rada, te ukratko obrazloite ta obraujete u drugom, treem ili etvrtom dijelu. Font: Times New Roman Veliina: 12px42. PRIMJER GLAVNOG NASLOVA Glavni dio seminarskog rada. U ovom dijelu obraujete glavnu temu seminarskog rada. Preuzete dijelove iz drugih knjiga obavezno citirajte u obliku fusnote1. U ovom dijelu takoer obradite i primjer iz prakse. Font: Times New Roman Veliina: 12 px 2.1. Primjeri podnaslova Ovdje ide tekst. 2.2. Primjeri podnaslova Tekst...1Mira unji-Beus, efkija Berberovi, Boidar Stavri (2000), Ekonomika preduzea, tree dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu, str. 2553. ZAKLJUAK Seminarski rad moe imati i vie od tri dijela. Dakle, nije obavezno da trei dio bude zakljuak. Trei dio moe biti primjer iz prakse, a etvri zakljuak. Osjeajte se slobodnim da sami napravite raspored.64. PRILOZI U ovom dijelu nalaze se prilozi, ukoliko ih imate. Prilozi mogu biti: Upitnik, ukoliko ste radili istraivanje Bilans stanja kompanije, ukoliko ste ga koristili za analizu stalnih sredstava u kompaniji Bilans uspjeha, ukoliko je koriten za analizu poslovnog uspjeha Slike proizvodnih pogona I drugi slini dokumenti75. LITERATURA Literaturu navedite u sljedeem obliku: Autori (godina izdanja), Naslov djela, izdanje, mjesto izdanja, naziv izdavaa 1. Mira unji-Beus, efkija Berberovi, Boidar Stavri (2000), Ekonomika preduzea, tree dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu 2. Mira unji-Beus (1998), Ekonomika preduzea - praktikum, II izradnje, Sarajevo, Svjetlost 3. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2005), Mikroekonomija, Zagreb, Mate 4. Toru Morisawa (2002), Building Performance Measurement System with the Balanced Scorecard Approach, NRI Papers, No. 45, str.1-15 5. http://webadresa.koju.ste.koristili.ba (datum gledanja 10. oktobar 2007. godine)8