Seminar Ski Rad - Template

Download Seminar Ski Rad - Template

Post on 29-Aug-2014

133 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

Univerzitet u Sarajevu Seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća Tema: ______________________________ Mentor: Prof. dr Mira Šunjić-Beus Student: ________________ U Sarajevu, oktobra 2007. godine 2 Sadržaj 1. UVOD.........................................................................................................................1 2. DRUGI NASLOV......................................................................................................2 2.1. Podnaslov................................................................................................................3 2.2. Podnaslov 2.............................................................................................................4 3. TREĆI NASLOV.......................................................................................................4 3.1. Podnaslov................................................................................................................5 4. ZAKLJUČAK............................................................................................................6 5. NAPIŠITE NASLOV, pritisnite tipku TAB..............................................................7 6. Napišite podnaslov, pritisnite tipku TAB..................................................................8 7. Probajte ovdje pritisniti tipku TAB ovdje >>> 3 1. UVOD Uvodni tekst. Cilj ovog dijela je upoznati čitaoca sa samom temom seminarskog rada, te sa osnovnim problemom. U ovom dijelu objasnite šta je cilj pisanja seminarskog rada, te ukratko obrazložite šta obrađujete u drugom, trećem ili četvrtom dijelu. Font: Times New Roman Veličina: 12px 4 2. PRIMJER GLAVNOG NASLOVA Glavni dio seminarskog rada. U ovom dijelu obrađujete glavnu temu seminarskog rada. Preuzete dijelove iz drugih knjiga obavezno citirajte u obliku fusnote1. U ovom dijelu također obradite i primjer iz prakse. Font: Times New Roman Veličina: 12 px 2.1. Primjeri podnaslova Ovdje ide tekst. 2.2. Primjeri podnaslova Tekst... 1 Mira Šunjić-Beus, Šefkija Berberović, Božidar Stavrić (2000), “Ekonomika preduzeća, treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu, str. 25 5 3. ZAKLJUČAK Seminarski rad može imati i više od tri dijela. Dakle, nije obavezno da treći dio bude zaključak. Treći dio može biti primjer iz prakse, a četvri zaključak. Osjećajte se slobodnim da sami napravite raspored. 6 4. PRILOZI U ovom dijelu nalaze se prilozi, ukoliko ih imate. Prilozi mogu biti: • Upitnik, ukoliko ste radili istraživanje • Bilans stanja kompanije, ukoliko ste ga koristili za analizu stalnih sredstava u kompaniji • Bilans uspjeha, ukoliko je korišten za analizu poslovnog uspjeha • Slike proizvodnih pogona • I drugi slični dokumenti 7 5. LITERATURA Literaturu navedite u sljedećem obliku: Autori (godina izdanja), „Naslov djela“, izdanje, mjesto izdanja, naziv izdavača 1. Mira Šunjić-Beus, Šefkija Berberović, Božidar Stavrić (2000), “Ekonomika preduzeća, treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu 2. Mira Šunjić-Beus (1998), “Ekonomika preduzeća - praktikum”, II izradnje, Sarajevo, Svjetlost 3. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2005), “Mikroekonomija”, Zagreb, Mate 4. Toru Morisawa (2002), “Building Performance Measurement System with the Balanced Scorecard Approach”, NRI Papers, No. 45, str.1-15 5. http://webadresa.koju.ste.koristili.ba (datum gledanja 10. oktobar 2007. godine) 8