secrets of making money via forex trading rebates pdf (ebook)

Download Secrets of Making Money via Forex Trading Rebates PDF (eBook)

Post on 25-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trader's Guide : Secrets of Making Money via Forex Trading Rebates™ ➽ Click "SHARE" » "DOWNLOAD" to read the ebook (pdf) offline.

TRANSCRIPT

 • FFOORREEXX TTRRAADDIINNGG RREEBBAATTEESSTTHHEE SSEECCRREETTSS OOFF MMAAKKIINNGG MMOONNEEYY VVIIAA FFOORREEXX RREEBBAATTEESS

  MMaakkiinngg MMoonneeyy vviiaa aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee

  FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm

  wwwwww..FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm

 • 1

 • 211.. WWhhaatt iiss aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee??

  WWhhaatt iiss aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee??

  AA FFoorreexx ttrraaddiinngg rreebbaattee mmeeaannss mmaakkiinngg mmoonneeyy ffrroomm yyoouurr ttrraaddiinngg vvoolluummeess.. DDooeessnnttmmaatttteerr iiff yyoouu wwiinn oorr lloossee,, iiff yyoouu aarree ccaappaabbllee ooff ggeenneerraattiinngg ttrraaddiinngg vvoolluummeess yyoouu eeaarrnnrreebbaatteess.. EEvveerryy ttrraaddeerr ccaann jjooiinn aa FFoorreexx RReebbaattee PPllaann aass lloonngg aass hhiiss bbrrookkeerr ssuuppppoorrttss iitt..

  EExxaammppllee::

  FFoorr eexxaammppllee lleettss ssuuppppoossee yyoouu jjooiinn aa rreebbaattee ppllaann ooffffeerriinngg $$66 ppeerr ffuullll ttrraaddeedd lloott..

  11 lloott == $$110000,,000000 ffoorr eevveerryy $$110000,,000000 tthhaatt yyoouu ttrraaddee yyoouu rreecceeiivvee $$66 bbaacckk aass aa rreebbaattee iiff yyoouu ttrraaddee 5500 lloottss iinn aa mmoonntthh tthheenn yyoouu rreecceeiivvee $$330000

  FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaatteess ccaann bbee sseeeenn aass aa ddiissccoouunntt oonn yyoouurr ttrraaddiinngg ccoosstt tthhaatt rreettuurrnnssbbaacckk ttoo yyoouu iinn tthhee ffoorrmm ooff ccaasshh.. JJooiinniinngg aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee iiss vveerryy ccrruucciiaalleessppeecciiaallllyy ffoorr ddaayy--ttrraaddeerrss.. YYoouu hhaavvee nnootthhiinngg ttoo lloossee aanndd aatt tthhee ssaammee ttiimmee yyoouu ccaannrreecceeiivvee rreeaall ccaasshh..

  WWhheerree tthhiiss RReebbaattee MMoonneeyy CCoommee FFrroomm??

  FFoorreexx BBrrookkeerrss pprroovviiddee rreebbaatteess ttoo PPrrooffeessssiioonnaall IInnvveessttmmeenntt CCoonnssuullttaannttss aass aann iinncceennttiivveettoo iinnttrroodduuccee tthheemm nneeww cclliieennttss.. AA ppaarrtt ooff tthhiiss rreebbaattee iiss ggiivveenn bbaacckk ffrroomm tthhoosseepprrooffeessssiioonnaallss ttoo rreeaall ttrraaddeerrss.. TThhiiss cciirrccllee ooff mmoonneeyy iiss ccaalllleedd aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee..

  CCaallccuullaattiinngg aa FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee

  AA FFoorreexx CCaasshh--BBaacckk RReebbaattee mmaayy ttaakkee sseevveerraall ffoorrmmss,, hheerree aarree tthhee mmoosstt ccoommmmoonnrreebbaattee ffoorrmmss::

 • 311)) FFoorreexx RReebbaattee CCaallccuullaatteedd iinn PPiippss

  AA rreebbaattee mmaayy bbee ccaallccuullaatteedd bbaasseedd oonn tthhee ppiippss yyoouu ppaayy wwhheenn yyoouu eexxeeccuuttee aa ttrraaddee..

  EExxaammppllee::

  yyoouu jjooiinn aa rreebbaattee ppllaann ooff 11 ppiipp // TTrraaddee tthhee rreebbaattee iiss ccaallccuullaatteedd bbyy mmuullttiippllyyiinngg 11 ppiipp ttiimmeess yyoouurr ttrraaddiinngg vvoolluummee 11 ppiipp XX TTrraaddiinngg VVoolluummee

  22)) FFoorreexx RReebbaattee CCaallccuullaatteedd ppeerr LLoott

  FFoorreexx RReebbaatteess ppeerr ffuullll ttrraaddeedd lloott iiss tthhee mmoosstt ppooppuullaarr wwaayy ooff rreecceeiivviinngg aa FFoorreexxTTrraaddiinngg RReebbaattee..

  EExxaammppllee::

  yyoouu hhaavvee jjooiinneedd aa FFoorreexx RReebbaattee ppllaann ooffffeerriinngg $$88 ppeerr lloott ((lloott == $$110000,,000000)) iiff dduurriinngg aa cceerrttaaiinn mmoonntthh yyoouu hhaavvee ttrraaddeedd 110000 lloottss,, yyoouu eeaarrnneedd $$880000.. $$88 xx 110000 lloottss == $$880000

  AAuuttoommaattiicc FFoorreexx RReebbaatteess TThhee bbeesstt wwaayy ttoo TTrraaddee FFoorreexx

  AAnn aauuttoommaattiicc FFoorreexx RReebbaattee mmeeaannss aa rreebbaattee tthhaatt iiss eeaarrnneedd ddiirreeccttllyy ttoo yyoouurr ttrraaddiinnggaaccccoouunntt wwiitthhoouutt aannyy iinntteerrvveennttiioonn.. AAllmmoosstt aallll FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm PPllaannss aarree 110000%% aauuttoommaatteedd..

 • 422.. FFoorreexx--RReebbaattee..ccoomm PPllaannss

  TThheessee aarree tthhee GGrreeaatt AAddvvaannttaaggeess wwhheenn JJooiinniinngg aa FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm PPllaann::

  110000%% FFrreeee ooff SSiiggnn // NNoo ootthheerr cchhaarrggeess 110000%% AAuuttoommaatteedd RReebbaatteess ((AAllmmoosstt AAllll)) NNoo TTiimmee LLiimmiittss ffoorr oouurr RReebbaattee OOffffeerrss ((PPeerrmmaanneenntt TTrraaddiinngg AAddvvaannttaaggee)) YYoouu PPaayy tthhee SSaammee SSpprreeaaddss // CCoommmmiissssiioonnss aass iiff yyoouu hhaaddnntt JJooiinn tthhee RReebbaattee NNoo ccoonnfflliiccttss wwiitthh FFoorreexx BBoonnuuss PPoolliicciieess aanndd // oorr OOtthheerr TTrraaddiinngg PPrroommoottiioonnss

  HHooww aa FFoorreexx RReebbaattee WWoorrkkss??

  HHeerree aarree tthhee 33 ssiimmppllee sstteeppss ttoo jjooiinn aa FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm PPllaann::

  SStteepp 11:: SSeelleecctt aa FFoorreexx BBrrookkeerr ((cchheecckk tthhee lliisstt iinn tthhee nneexxtt ppaaggee))

  SStteepp 22:: OOppeenn aann AAccccoouunntt vviiaa oouurr RReebbaattee LLiinnkkss ((oonnllyy vviiaa tthheessee lliinnkkss))

  SStteepp--33:: CCoonnttaacctt uuss oonnee--ttiimmee ffoorr ccoonnffiirrmmaattiioonn ((aaggaaiinn 110000%% ffrreeee ooff aannyy cchhaarrggee))

  NNoottee:: OOuurr rreebbaatteess ddoonntt ccoonnfflliicctt wwiitthh aannyy ootthheerr ooff tthhee pprriivviilleeggeess tthhaatt yyoouu mmaayy eennjjooyyiinn aannyy bbrrookkeerr..

  SSeelleecctt yyoouurr FFoorreexx RReebbaattee PPllaann

  HHeerree aarree tthhee bbeesstt FFoorreexx TTrraaddiinngg RReebbaattee PPllaannss ffrroomm FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm.. IInn tthheeffoolllloowwiinngg ttaabbllee yyoouu mmaayy ffiinndd ddeettaaiillss aabboouutt tthhoossee ppllaannss aanndd hhooww yyoouu ccaann jjooiinn tthheemm..AAddddiittiioonnaallllyy tthheerree iiss iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee bbrrookkeerrss,, iinncclluuddiinngg aaccccoouunntt ddeettaaiillss.. NNootteetthhaatt yyoouu ccaann ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff aa FFoorreexx BBoonnuuss aanndd aa FFoorreexx RReebbaattee aatt tthhee ssaammee ttiimmee..

  HHeerree aarree tthhee bbeesstt FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm PPllaannss::

 • 5FFOORREEXXBBRROOKKEERR

  TTRRAADDIINNGGRREEBBAATTEE

  UUSSTTRRAADDEERRSS

  AACCCCOOUUNNTTss IINNFFOO // LLIINNKKSS

  IInnssttaaFFoorreexx

  11..00 ppiipp ppeerrTTrraaddee

  AAuuttoommaattiiccRReebbaattee

  PPlluuss 3300%%BBoonnuuss

  NNoo

  MMiinniimmuummDDeeppoossiitt:: $$55

  FFuunnddMMeetthhooddss::CCrreeddiitt CCaarrddss,,BBaannkk WWiirree,,MMoonneeyyBBooookkeerrss,,WWeebbMMoonneeyy,,LLiibbeerrttyyRReesseerrvveess,,PPaayyPPaall

  TThhee oonnllyy tthhiinngg yyoouuhhaavvee ttoo ddoo iiss ttoorreeggiisstteerr aa nneewwaaccccoouunntt vviiaa tthhiissrreebbaattee lliinnkk aannddtthheenn ccoonnttaacctt uuss.. AAllllppaayymmeennttss wwiillll bbee110000%% aauuttoommaatteedd:: LLeeaarrnn mmoorree hheerree

  RReebbaattee LLiinnkk

  HHoottFFoorreexx

  $$66..00 ppeerr FFuullllTTrraaddeedd LLoott

  AAuuttoommaattiiccRReebbaattee

  PPlluuss 3300--110000%% BBoonnuuss

  NNoo

  MMiinniimmuummDDeeppoossiitt:: $$5500

  FFuunnddMMeetthhooddss::CCaarrddss,, WWiirree,,MMoonneeyyBBooookkeerrss,,LLiibbeerrttyyRReesseerrvveess,,MMoonneeyyGGrraamm,,WWeesstteerrnn UUnniioonn

  TThhee oonnllyy tthhiinngg yyoouuhhaavvee ttoo ddoo iiss ttoorreeggiisstteerr aa nneewwaaccccoouunntt vviiaa tthhiissrreebbaattee lliinnkk aannddtthheenn ccoonnttaacctt uuss.. AAllllppaayymmeennttss wwiillll bbee110000%% aauuttoommaatteedd:: LLeeaarrnn mmoorree hheerree

  RReebbaattee LLiinnkk

  XXeeMMaarrkkeettss

  $$88..00 ppeerr FFuullllTTrraaddeedd LLoott

  MMaannuuaallRReebbaattee

  PPlluuss 3300--5500%%BBoonnuuss

  NNoo

  MMiinniimmuummDDeeppoossiitt:: $$55

  FFuunnddMMeetthhooddss::CCaarrddss,, WWiirree,,MMoonneeyyBBooookkeerrss,,WWeebbMMoonneeyy,,CCaasshhUU

  TThhiiss iiss aa MMaannuuaallRReebbaattee.. OOppeenn aanneeww aaccccoouunntt vviiaatthhiiss RReebbaattee LLiinnkkaanndd tthheenn CCoonnttaaccttuuss.. LLeeaarrnn mmoorree hheerree

  RReebbaattee LLiinnkk

  FFiinnFFxx

  AAuuttoommaattiiccRReebbaattee LLiinnkkss::

  FFiinnFFxx $$00..66 //lloott ddiissccoouunntt oonnEECCNN AAccccoouunnttss

  YYeess

  MMiinniimmuummDDeeppoossiitt:: $$115500

  FFuunnddMMeetthhooddss::BBaannkk WWiirree,,CCrreeddiitt CCaarrddss,,MMoonneeyyBBooookkeerrss

  FFuullllyy AAuuttoommaatteeddRReebbaattee LLiinnkk.. YYoouuddoonntt hhaavvee eevveenn ttooccoonnttaacctt uuss.. LLeeaarrnn mmoorree hheerreeFFiinndd mmoorreeIInnffoorrmmaattiioonn

  AAuuttoommaattiicc EECCNNRReebbaattee LLiinnkk ffoorrMMiinniimmuumm ddeeppoossiitt$$11,,000000

 • 6FFOORREEXXBBRROOKKEERR

  TTRRAADDIINNGGRREEBBAATTEE

  UUSSTTRRAADDEERRSS

  AACCCCOOUUNNTTss IINNFFOO // LLIINNKKSS

  $$00..66 // lloott ffoorrEECCNN PPrrooAAccccoouunnttss((mmiinniimmuummddeeppoossiitt iisshhiigghheerr))OOrr 00..2255 ppiippssmmaannuuaall rreebbaatteeffoorr MMiiccrrooAAccccoouunnttss

  AAuuttoommaattiicc EECCNNPPrroo RReebbaattee LLiinnkk --MMiinniimmuumm ddeeppoossiitt$$1100,,000000

  MMIINNII AACCCCOOUUNNTT:: RReebbaattee LLiinnkkCCoonnttaacctt uuss ffoorrmmoorree aabboouutt MMiiccrrooAAccccoouunnttss

  DDuukkaassccooppyyBBaannkk SSwwiissss

  DDuukkaassccooppyy4400%% RReebbaatteeoonn aallllccoommmmiissssiioonnsscchhaarrggeedd

  AAuuttoommaattiiccRReebbaattee((iinnddiiccaattee88441100 aass yyoouurrIInnttrroodduucciinnggAAggeenntt))

  NNoo

  MMiinniimmuummDDeeppoossiitt::$$55,,000000

  FFuunnddMMeetthhooddss::BBaannkk WWiirree,,CCrreeddiitt CCaarrddss

  FFuullllyy AAuuttoommaatteeddRReebbaattee LLiinnkk.. YYoouuddoonntt eevveenn hhaavvee ttooccoonnttaacctt uuss.. LLeeaarrnn mmo